Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại các khách sạn 4 sao ở thành phố tuy hòa

150 188 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HUỲNH NGUYÊN ANH BẢO NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH Hà Nội, 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HUỲNH NGUYÊN ANH BẢO NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA Chuyên ngành: Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ TÚ Hà Nội, 2016 LỜI CAM KẾT Tên là: Huỳnh Nguyên Anh Bảo Tôi xin cam đoan sản phẩm nghiên cứu khoa học cá nhân tác giả, không chép đề tài tác giả khác Mục đích đề tài nhằm nghiên cứu hoàn thiện công tác quản trị nhân khách sạn thành phố Tuy Hòa Tất tài liệu, số liệu khảo sát luận văn nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu không nhằm mục đích khác Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm cam kết HỌC VIÊN Huỳnh Nguyên Anh Bảo LỜI CẢM ƠN Trong trình học chương trình cao học thực luận văn tốt nghiệp, nhận giảng dạy quý Thầy Cô giáo Khoa du lịch trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Hà Nội, hướng dẫn nhiệt tình giảng viên hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cán công tác Sở VHTT DL tỉnh Phú Yên, ban giám đốc toàn thể nhân viên khách sạn Sài Gòn Phú Yên khách sạn KAYA Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban giám hiệu, Khoa Du lịch toàn thể cán giảng viên khoa du lịch trường ĐHKHXH NV Hà Nội - Ban lãnh đạo, cán Sở VHTT DL tỉnh Phú Yên - Ban giám đốc toàn thể nhân viên khách sạn Sài Gòn Phú Yên khách sạn KAYA Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Tú giảng viên Trường Đại học Thương mại Hà Nội tận tình hướng dẫn trực tiếp để hoàn thành tốt luận văn Luận văn hoàn thành, song thời gian nghiên cứu có hạn trình độ thân hạn chế nên tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận đươc góp ý quý Thầy, Cô chuyên môn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! HỌC VIÊN Huỳnh Nguyên Anh Bảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Bố cục luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 Khái niệm , đặc điểm kinh doanh khách sạn 1.1.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 1.2 Khái niệm, mục tiêu, chức năng, nguyên tắc quản trị nhân kinh doanh khách sạn 13 1.2.1 Khái niệm quản trị nhân kinh doanh khách sạn 13 1.2.2 Mục tiêu quản trị nhân kinh doanh khách sạn 14 1.2.3 Chức quản trị nhân kinh doanh khách sạn 15 1.2.4 Nguyên tắc quản trị nhân kinh doanh khách sạn 16 1.3 Nội dung công tác quản trị nhân kinh doanh khách sạn 17 1.3.1 Hoạch định nhân lực 17 1.3.2 Phân tích thiết kế công việc 18 1.3.3 Tuyển dụng nhân lực 20 1.3.4 Bố trí sử dụng nhân lực 23 1.3.5 Đào tạo phát triển nhân lực 24 1.3.6 Đánh giá thực công việc nhân viên 26 1.3.7 Tạo động lực kỷ luật người lao động 27 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân kinh doanh khách sạn 32 1.4.1 Các yếu tố môi trường bên 32 1.4.2 Các yếu tố môi trường bên 34 1.5 Tiêu chí đánh giá hiệu ý nghĩa công tác quản trị nhân kinh doanh khách sạn 35 1.5.1 Tiêu chí đánh giá hiệu công tác quản trị nhân kinh doanh khách sạn 35 1.5.2 Ý nghĩa công tác quản trị nhân kinh doanh khách sạn 36 Tiểu kết chương 37 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA 38 2.1 Khái quát chung ngành du lịch TP Tuy Hòa khách sạn TP.Tuy Hòa 38 2.1.1 Giới thiệu ngành du lịch TP Tuy Hòa 38 2.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh khách sạn TP Tuy Hòa 42 2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân khách sạn TP Tuy Hòa 52 2.2.1 Thực trạng công tác hoạch định nhân lực 52 2.2.2 Thực trạng công tác phân tích thiết kế công việc 55 2.2.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực 56 2.2.4 Thực trạng công tác bố trí sử dụng nhân lực 61 2.2.5 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực 63 2.2.6 Thực trạng công tác đánh giá thực công việc nhân viên 70 2.2.7 Thực trạng công tác tạo động lực kỷ luật người lao động 73 2.2.8 Tiêu chí đánh giá hiệu công tác quản trị nhân khách sạn TP Tuy Hòa 82 2.3 Đánh giá chung công tác quản trị nhân khách sạn TP Tuy Hòa 84 2.3.1 Những ưu điểm nguyên nhân 84 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 85 Tiểu kết chương 86 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÁC KHÁCH SẠN SAO Ở THÀNH PHỐ TUY HÒA 88 3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch, khách sạn thời gian tới 88 3.1.1 Trên địa bàn tỉnh Phú Yên 88 3.1.2 Trên địa bàn TP Tuy Hòa 88 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nhân khách sạn Thành Phố Tuy Hòa 90 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực 90 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích thiết kế công việc 92 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực 93 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác bố trí sử dụng nhân lực 95 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực 97 3.2.6 Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc nhân viên 100 3.2.7 Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực kỷ luật người lao động 101 3.2.8 Một số giải pháp khác 107 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị nhân khách sạn Thành Phố Tuy Hòa 110 Tiểu kết chương 111 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BP Bộ phận CP Cổ phần DT Doanh thu DV Dịch vụ ĐH, CĐ Đại học, Cao đẳng LĐ Lao động TP Thành Phố UBND Uỷ Ban Nhân Dân DL Du lịch VHTT Văn Hóa Thể Thao KS Khách sạn CBNV Cán nhân viên DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lượng lao động du lịch TP Tuy Hòa giai đoạn 2010 – 2014 40 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn khách sạn TP Tuy Hòa năm 2014 44 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo giới tính khách sạn TP Tuy Hòa năm 2014 46 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo độ tuổi khách sạn TP Tuy Hòa năm2014 47 Bảng 2.5: Lượng khách du lịch đến TP Tuy Hòa giai đoạn 2010 - 2014 48 Bảng 2.6: Số lượng khách lưu trú khách sạn TP Tuy Hòa năm 2014 48 Bảng 2.7:Tổng doanh thu sở lưu trú TP Tuy Hòa giai đoạn 2011 - 2014 49 Bảng2.8: Thực trạng công tác hoạch định nhân lực khách sạn Sài Gòn Phú Yên 54 Bảng 2.9: Nguồn tuyển dụng theo mức độ ưu tiên khách sạn TP Tuy Hòa 57 Bảng 2.10 Tiêu chí tuyển dụng theo mức độ ưu tiên khách sạn TP Tuy Hòa 58 Bảng 2.11: Phân công lao động theo phận khách sạn TP Tuy Hòa 62 Bảng 2.12: Kinh phí đầu tư cho hoạt động đào tạo khách sạn TP Tuy Hòa giai đoạn 2012 - 2014 65 Bảng2.13: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực khách sạn KaYa 69 Bảng 2.14.Tiêu chí đánh giá thực công việc khách sạn TP Tuy Hòa 72 Bảng 2.15:Mức khen thưởng khách sạn TP Tuy Hòa năm 2014 74 Bảng 2.16:Cơ cấu lương lao động khách sạn TP Tuy Hòa 75 Bảng 2.17: Mức độ thỏa mãn lao động khách sạn TP Tuy Hòa 2014 83 Bảng 2.18: Số lượng lao động xin chuyển công tác việc khách sạn TP Tuy Hòa năm 2014 83 Phụ lục 3: Kết điều tra cán nhân viên khách sạn Kaya Quốc tịch: 100% Việt Nam Giới tính: 40,2% Nam 59,8% Nữ Độ tuổi: 9,8% Dưới 67,9% 20-35 21,4% 36-50 0,9% Trên50 20 Trình độ học vấn: 20,5%LĐ phổ 46,5% Trung cấp 21,4% CĐ 11,5% ĐH-Trên ĐH thông Mức thu nhập (triệu đồng/tháng) 0%< 75,9%Từ đến 18,7%Từ đến 4,5%Từ đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại các khách sạn 4 sao ở thành phố tuy hòa , Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại các khách sạn 4 sao ở thành phố tuy hòa , Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại các khách sạn 4 sao ở thành phố tuy hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay