Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của james joyce

89 145 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ CẨM NHUNG NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHÂN DUNG MỘ T NGHỆ SĨ THỜI TRẺ CỦA JAMES JOYCE LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VĂN HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ CẨM NHUNG NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHÂN DUNG MỘ T NGHỆ SĨ THỜI TRẺ CỦA JAMES JOYCE Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lí luận văn học Mã số: 60 22 01 20 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHẠM THÀNH HƢNG Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Phạm Thành Hưng, người trực tiếp hướng dẫn tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Văn học, phòng Sau đại học, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQGHN tận tình bảo, giúp đỡ trình thực luận văn Dù cố gắng hoàn thiện luận văn song tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô bạn bè Tác giả luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp “Nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Chân dung nghệ sĩ thời trẻ James Joyce kết nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Cẩm Nhung MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tượng, phạm vi mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG 10 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TRẦN THUẬT VÀ TÁC PHẨM CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ THỜI TRẺ CỦA JAMES JOYCE 10 1.1 Những vấn đề lí luận trần thuật 10 1.1.1 Khái niệm trần thuật 10 1.1.2 Trần thuật yếu tố khác 11 1.1.3 Vai trò nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết 18 1.2 Tác phẩm Chân dung nghệ sĩ thời trẻ James Joyce 19 CHƢƠNG 2: TỔ CHỨC KẾT CẤU VÀ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ THỜI TRẺ CỦA JAMES JOYCE 24 2.1 Tổ chức kết cấu Chân dung nghệ sĩ thời trẻ 24 2.1.1 Cách tổ chức cốt truyện lắp ghép, phân mảnh 24 2.1.2 Thời gian nghệ thuật không gian Chân dung nghệ sĩ thời trẻ 38 2.2 Nghệ thuật xây dựng nhân vật Chân dung nghệ sĩ thời trẻ 47 2.2.1 Nhân vật văn học 47 2.2.2 Xây dựng nhân vật kỹ thuật dòng ý thức 48 CHƢƠNG 3: ĐIỂM NHÌN VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG CHÂN DUNG MỘT NGHỆ SĨ THỜI TRẺ 56 3.1 Cách tổ chức điểm nhìn trần thuật Chân dung nghệ sĩ thời trẻ 56 3.1.1 Điểm nhìn trần thuật gắn với kể 57 3.1.2 Sự đan xen, di chuyển điểm nhìn 63 3.2 Giọng điệu trần thuật 68 3.2.1 Giọng điệu trăn trở, suy tư 69 3.2.2 Giọng điệu bi quan, phẫn uất 72 3.2.3 Giọng điệu dằn vặt, tự trách 73 KẾT LUẬN 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Nghệ thuật trần thuật vấn đề thời không nghiên cứu, phê bình văn học mà nghiên cứu nghệ thuật nói chung Việc tìm hiểu nghệ thuật trần thuật giúp hiểu phương diện cấu trúc tác phẩm tự sự, hiểu sâu mối quan hệ chủ thể - khách thể loại hình nghệ thuật Với chức khái quát, giới thiệu, thuyết minh, miêu tả nhân vật, hoàn cảnh, kiện, vật, trần thuật phương diện phương thức tự sự, yếu tố quan trọng để tạo nên hình thức nghệ thuật tác phẩm có tiểu thuyết Sự hấp dẫn sáng tạo nhà văn phụ thuộc nhiều vào nghệ thuật kể chuyện Cho nên lí thuyết trần thuật tiểu thuyết vấn đề thời Nghiên cứu nghệ thuật trần thuật việc làm có ý nghĩa mặt lí luận thực tiễn Về mặt lí luận, giúp người đọc xác lập hệ thống lí thuyết trần thuật công cụ để khám phá giới nhà văn, để thấy tài năng, sáng tạo, phong cách nhà văn Về thực tiễn, nghiên cứu nghệ thuật trần thuật có ý nghĩa việc khai thác, tìm hiểu sâu sắc tác phẩm văn xuôi tự sự, góp phần nhận diện xác định vị trí tác phẩm tác giả tiến trình văn học dân tộc 1.2 James Augustine Aloysius Joyce (tiếng Ireland: Seamus Seoighe; tháng năm 1882 – 13 tháng năm 1941) nhà văn nhà thơ biệt xứ Ireland, đánh giá nhà văn có ảnh hưởng mạnh mẽ đời sống văn học kỷ 20 James Joyce sáng tác nhiề u thể loa ̣i kich ̣ , thơ, truyê ̣n ngắ n , phê bình ông thành công mảng tiểu thuyết với tác phẩm Chân dung một nghê ̣ si ̃ thời trẻ ( A Portrait of the Artist as a Young man), Ulysses Finnegans Wake Ông xem nhà văn thiên tài vương quốc Anh, người đươ ̣c tôn vinh là bâ ̣c thầ y của tiể u thuyế t Phương Tây hiê ̣n đa ̣i Tuy nhiên, những nghiên cứu về ông ta ̣i Viê ̣t Nam chưa có nhiề u , đă ̣c biê ̣t là mảng văn xuôi hiê ̣n đa ̣i vô cùng phong phú của James Joyce Chính vì vâ ̣y , chọn tác phẩm tiêu biểu nhà văn Chân dung một nghê ̣ si ̃ thời trẻ (A Portrait of the Artist as a Young man) để nghiên cứu góc nhìn trần thuật học Từ đó, mang tác phẩ m đế n gầ n với đô ̣c giả Chân dung một nghê ̣ si ̃ thời trẻ kể từ đời đã nhâ ̣n đươ ̣c không ít ý kiế n trái chiề u của giới phê bình Bời lầ n đầ u , họ tiếp cận loại văn phong mới mẻ , mô ̣t lố i viế t hoàn toàn mới Đây là cuố n tiể u thuyế t đầ u tay của Jamse Joyce và là khời nguồ n đầ u tiên manh nha lố i viế t tiể u thuyế t mới của dòng tiểu thuyết đại Nghiên cứu tác phẩ m Chân dung một nghê ̣ si ̃ thời trẻ dưới góc nhiǹ trầ n thuâ ̣t ho ̣c , người viế t mong muố n tim ̀ r a những sáng ta ̣o cũng đóng góp nhà văn James Joyce việc sáng tác tiểu thuyết theo phong cách mới Đặc biệt , đề tài nhằm tìm hiểu cách tân nhà văn cách trầ n thuâ ̣t so với lố i viế t của tiể u thuyế t truyề n thố ng Đây là mô ̣t đóng góp mới mà chưa có đề tài nào đề câ ̣p tới Lịch sử vấn đề Nghiên cứu James Joyce nước nhiều, nhiên Viê ̣t Nam, viê ̣c nghiên cứu nhà văn tiếng tác phẩm ông nhiề u ̣n chế Tên tuổ i của nhà văn Joyce chỉ đươ ̣c các nhà nghiên cứu giảng dạy văn học biết đến, với bạn đọc tên xa lạ 2.1 Một số nghiên cứu James Joyce nước Edward Garnett đã phải đưa nhận xét đối lập đọc Chân dung một nghê ̣ si ̃ thời trẻ Ông cho rằ ng tác phẩ m “quá lan man , không có hiǹ h thù rõ rệt”, nhiên ông vẫn phải công nhâ ̣n là mô ̣t “lố i viế t đầ y tiề m năng” Nhà phê bình tiếng người Ý - Diego Angeli có viết tờ The Egoist, số ngày tháng 12 năm 1917 Chân dung nghệ sĩ thời trẻ Joyce sau: “Chân dung nghệ sĩ thời trẻ thổi bùng lên tranh luận gay gắt nhà phê bình tiếng nước Anh Điều dễ hiểu Một người Ailen tự tìm thấy sức mạnh cho để tuyên bố với toàn thể cư dân giới rộng lớn hơn; nhờ thờ thiên chúa giáo can đảm từ bỏ tôn giáo tuyên bố người vô thần; nhà văn, thừa hưởng nhà văn truyền thống vào bậc văn học Châu Âu, tìm đường phá vỡ truyền thống tiểu thuyết Anh cũ kỹ tạo nên phong cách phù hợp với hiểu biết Cuốn sách không tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mà tiếng kêu cách mạng: khát vọng người nghệ sĩ khao khát nhìn nhận giới với cặp mắt khác” Richard Brown công trình James Joyce-A Post-Culturalist Perspective (James Joyce – Một phối cảnh hậu văn hóa) dành trọn chương II để phân tích tiểu thuyết Chân dung nghệ sĩ thời trẻ, có nhận định: “Chân dung” thăm dò vượt ranh giới đời sống cộng đồng cá nhân, trải nghiệm bên bên nhân vật xác nhận, nữa, nghệ thuật Joyce” [59, tr.33] Nghiên cứu không sâu vào chi tiết cụ thể mà chủ yếu giới thiệu tác phẩm nhà văn James Joyce đến độc giả góc nhìn văn hóa Trong viết Mackean: A Portrait of the Artist as a Young Man: Rebellion and Release (Chân dung nghệ sĩ thời trẻ: loạn giải thoát) website nghiên cứu văn học đề cập tới tâm trạng lưỡng phân Stephen Tác giả Thomas H Landess tạp chí Modern Age, số 2, năm 1979 có viết với tiêu đề James Joyce & Aesthetic Gnosticism (James Joyce tính giác ngộ thẩm mỹ) Bài viết nhấn mạnh đến song đề niềm tin; cụ thể, Stephen vừa tin vừa không tin vào lễ ban thánh thể anh không sẵn sàng để giải song đề Cho đến cuối truyện, Stephen giữ thái độ nước đôi cách phòng vệ cho riêng Maurice Beebe, mô ̣t nhà phê bình văn ho ̣c Mỹ cho rằ ng Chân dung một nghê ̣ si ̃ thời trẻ sách người nghệ sĩ nhân vật chân dung người nghệ sĩ tự họa James Fairhall James Joyce vấn đề lịch sử (James Yoyce and the history - James Fairhall - Cambridge University Press, 1993) có nghiên cứu chuyên sâu quan điểm James Joyce vấn đề trị, xã hội tôn giáo Quan điểm trị nhà văn xác định từ trẻ, thể qua tôn thờ Parnell - người anh hùng dân tộc Ailen Tác giả Felicity Yorke viết Interpretative Tasks Applied to Short Stories” (Những tập diễn giải áp dụng với truyện ngắn) đăng tạp chí English Language, số 4, tập 40, năm 1986, nghiên cứu khía cạnh tâm lí nhân vật James Joyce 2.2 Một số nghiên cứu James Joyce Việt Nam Trong bô ̣ Lịch sử Văn học Phƣơng Tâ y, hai tâ ̣p , nhiề u tác giả , NXB Giáo dục, H.1963, tên tuổ i của James Joyce chưa đươ ̣c nhắ c đế n Tìm hiểu đổi tiểu thuyêt đại , Phê phán văn học hiê ̣n sinh chủ nghiã , NXB Văn ho ̣c, H, 1978; Đỗ Đức Hiểu sở phân tić h những đánh giá của các tiể u thuyế t mới về Proust , Joyce và Kafka , dù công nhận đóng góp nhà văn cho “phản kháng tiêu cực, mơ hồ bấ t lực và tuyê ̣t vo ̣ng” Trong Phƣơng Tây, văn học và ngƣời , NXB KHXH, H, 1969, GS Hoàng Trinh đã xem Joyce “mô ̣t nhà hiê ̣n sinh chủ nghiã mà tiể u thuyế t thể hiê ̣n sự ba ̣i hoa ̣i của nhân vâ ̣t, thể hiê ̣n ý thức cá nhân đầ y lo âu” văn đặt tên cho nhân vật thể ý đồ chọn lựa giọng điệu trần thuật: Stephen tên tín đồ tuẫn tiết cứu Chúa, Dedalus tên xuất phát từ nhân vật nghệ sỹ huyền thoại Daidalos – người phát minh đôi cánh làm sáp ong lông chim để bay lên gần mặt trời, để cuối nhận chết thảm thương Stephen trăn trở giáo điều mà hàng ngày cậu học, việc lựa chọn tôn giáo: “Một chiên khiêm tốn loạt tranh luận ầm ĩ, người Anh đáng thương đât Ireland Cậu xem vào giai đoạn lịch sử thầy tu có thể mưu đồ lạ lùng, chịu đựng, ghen tị, đấu tranh sỉ nhục Tất trải qua, cuối tinh thần đờ đẫn, vô vọng Từ cậu đặt điều trên? Có thể cậu sinh nuôi dưỡng số người không tuân phục nhà thờ thống, nhìn thấy cứu rỗi linh hồn Chúa Giê-xu ghê tởm hình thành phô trương vô nghĩa Liệu cậu tìm tôn giáo thực bất ngờ đến đích giống cuộn sợi có vài sợi mỏng manh bị thổi vào bàn tay cục cằn hay đám diễu hành Chúa Thánh Thần? Hay Chúa Giê-xu chạm vào cậu gọi mời cậu theo ” [tr.232] Sau nhiều trăn trở, suy tư, cuối Stephen lựa chọn cho hướng riêng “vô thần” Cậu không theo tiếng gọi tôn giáo nào, mà muốn tự lựa chọn đẹp đời Những trăn trở, suy tư hàng ngày mà Stephen tỉ mỉ ghi chép lại giúp cậu dần hình thành tâm hồn nghệ sĩ từ lúc không hay Giọng điệu trăn trở, suy tư mang màu sắc câu châm ngôn lẽ đời Đó cay đắng, nỗi cô đơn mà Stephen trải nghiệm quan sát Những lời văn mang màu sắc suy tư không gượng ép hay giả tạo xuất phát từ trải nghiệm nhà văn Những suy tư bật tự nhiên vốn sẵn có từ trước trang giấy 71 3.2.2 Giọng điệu bi quan, phẫn uất Là chàng trai nhạy cảm trước thời cuộc, cảm thấy cô đơn, cảm nhận Stephen không tránh khỏi suy nghĩ bi quan, u ám sống xung quanh Trong tâm trí Stephen, cậu bị ám ảnh chết, sống dường thật ngắn ngủi bị ốm trường mà cậu cảm nhận nhà tù giam lỏng: “Có ánh sáng mặt trời lạnh lẽo cửa sổ Cậu lo lắng điều đến cậu chết Ta chết giống ngày nắng đẹp Cậu chết trước mẹ cậu đến Sau cậu có buổi tang lễ nhà nguyện giống buổi tang lễ mà học sinh khác nói với cậu” [tr.28] Hay: “Cậu không chết bị phai nhạt dần giống sương mỏng ánh mặt trời” “Sự sợ hãi mơ hồ trở thành nỗi kinh hoàng tâm hồn giọng nói khàn khàn người thuyết giáo thổi chết vào linh hồn cậu Cậu cảm thấy chết lạnh lẽo, chạm tới điểm tận trườn vào tim cậu” [tr139] Chính bi quan khiến tâm hồn Stephen bị chai sạn trước cảm xúc: “Cậu niềm vui bạn bè, sức mạnh người đàn ông đứa hiếu thảo Chẳng có lay động tâm hồn cậu mà thay vào thèm khát lạnh lùng, tàn nhẫn tình yêu Tuổi thơ cậu chết với nó, tâm hồn cậu có niềm vui giản dị cậu trôi dạt sống giống bề mặt cỗi mặt trăng” [tr.119] Bi quan đời, bi quan số phận khiến Stephen hoài nghi thứ xung quanh Cậu chí hoài nghi dòng máu với người gia đình Với cậu tình cảm chân thành đám bạn trường tình yêu 72 Bên cạnh giọng điệu bi quan, James Joyce có dòng văn thể thái độ phẫn uất, bất mãn Stephen diễn xung quanh cậu Đó bất mãn bị phạt trường: “Điều thật tàn nhẫn không công lẽ bác sỹ khuyên cậu không nên đọc sách mà kính Hơn nữa, cha Arnall nói cậu làm lúc có cặp kính Lại gọi cậu kẻ lừa đảo trước mặt lớp bị đánh đòn cậu người đạt điểm cao nhì lớp Làm mà cha giáo vụ lại cho trò lừa đảo?” [tr.65] Nỗi bực tức bị gọi kẻ lừa đảo ám ảnh tâm trí thơ ngây cậu bé Stephen khiến cậu có cảm giác đau đớn hoài nghi: “Điều không Thật tàn nhẫn không côn Khi ngồi phòng ăn, cậu cảm thấy đau đớn triền miên kí ức nỗi tủi nhục cậu bắt đầu nghi ngờ có mặt cậu mà cha Dolan gọi cậu kẻ lừa đảo cậu ước có gương nhỏ để soi kiểm tra lại Nhưng có mặt được: thật bất công tàn nhẫn” [tr.66] Stephen cảm thấy chán ghét, bất mãn với việc lộn xộn xung quanh nhà mình: “Stephen cảm thấy ghê tởm khinh ghét nơi cậu sống: tiếng huýt sáo cha cậu, lời trách móc mẹ cậu, nhiều tiếng gào thét, gàn dở bên tường mà cậu không nhìn thấy tác giả giống tiếng nói hăm dọa xúc phạm hạ thấp niềm kiêu hãnh tuổi trẻ cậu Cậu chửi rủa đẩy tiếng vang chúng khỏi trái tim cậu ” [tr.215] Tất điều khiến tâm hồn cậu trĩu nặng sống nghèo khổ tồi tàn 3.2.3 Giọng điệu dằn vặt, tự trách Ngoài giọng điệu suy tư, dằn vặt tự trách giọng điệu xuất dày tiểu thuyết Đó cảm giác tội lỗi tình cảm với giáo điều tòa thánh La Mã: “Thế để cầu nguyện 73 cậu biết tâm trí cậu thèm khát sau phá hủy nó? Một niềm kiêu hãnh đó, nỗi kính sợ ngăn cản cậu hiến dâng cho Chúa cầu nguyện buổi đêm, cậu biết sức mạnh Chúa lấy sống cậu lúc cậu ngủ đẩy mạnh linh hồn cậu xuống địa ngục trước cậu van xin lòng nhân từ độ lượng Niềm kiêu hãnh tội lỗi cậu, kính sợ tình yêu với Chúa, nói với cậu lỗi lầm cậu trầm trọng để chuộc tội phần hay toàn tôn kính sai trái với thực tại” [tr.129] Hay cảm giác tội lỗi, dằn vặt phạm phải điều răn Chúa, mà gặp gỡ cô gái mại dâm Stephen đắm chìm suy nghĩ tội lỗi: “Cậu phạm tội trầm trọng không lần mà nhiều lần, cậu biết điều đó, cậu đứng hiểm nguy nguyền rủa bất diệt cho lần phạm tội cậu, tất tội lỗi tiếp theo, cậu tăng lên gấp bội tội lỗi trừng phạt Cuộc sống hàng ngày, công việc suy nghĩ cậu rửa tội cho cậu, khoan dung thần thánh dừng lại không làm mẻ tâm hồn cậu nữa” [tr.129] Giọng điệu dằn vặt lời nhân vật tự trách, tự phân đối thoại với mình, với tội lỗi gây ra: “Điều có phải thực không? Stephen Dedalus làm điều xấu xa ư? Lương tâm cậu thở dài tiếng trả lời Đúng vậy! Cậu làm điều đó, bí mật, bẩn thỉu, lần đến lần khác, ngày chai lì không chịu ăn năn hối lỗi, cậu dám đội mặt nạ thần thánh trước tủ đựng bánh thánh linh hồn bên lại sống với đầy đồi trụy Sao Chúa không đánh chết cậu? Toàn tội lỗi tiến đến gần cậu, thở vào cậu, nghêng người cúi xuống quanh cậu từ phía Stephen cố gắng quên chúng dấu thánh, chụm chân vào sát hơn, nhắm mi mắt lại: ý thức linh hồn không quay trở lại” [tr.171] 74 Có thể thấy, mỗi diễn ngôn, Stephen bị đặt tình day dứt, băn khoăn dẫn đến chấn thương Lời xưng tội Stephen dừng lại mức độ lấp lửng, thể bất lực trước tên gọi tội lỗi Sự xưng tội “nửa vời” dẫn đến thất bại “Anh không giải thoát khỏi cách hoàn toàn cho dù có sống đến đâu hay đạo đức hoàn hảo nữa” Stephen đối thoại với thân mình, tự thấy hổ thẹn với tội lỗi gây Để cậu định sám hối trước Chúa Tuy nhiên, xám hối Stephen cuối lại thất bại Cậu làm theo điều răn Chúa Stephen muốn bứt phá giới Điều khởi nguồn việc, cậu lựa chọn đường sáng tác cho sau Ngoài ra, James Joyce sử dụng lối viết bất chấp ngữ pháp với câu văn dài triền miên nhằm thể ý nghĩ miên man bất tận nhân vật: “Có vấn đề danh dự giống câu hỏi vậy, cậu thật tầm thường Trong tâm trí cậu theo đuổi ảo ảnh vô hình chuyển từ đeo đuổi sang chần chừ dự, cậu nhớ lại giọng nói đều cha thầy giáo, động viên khuyến khích cậu trở thành người đàn ông mạnh mẽ nam tính tất thứ khác; khích lệ cậu trở thành tín đồ công giáo mẫu mực tất thứ khác Trong giới trần tục cậu nhìn nhận được, giọng nói trần tục mời gọi cậu giúp cha dựng lại địa vị sụp đổ cha sức làm việc giọng nói người bạn trường thúc giục cậu trở thành học sinh ngoan, che chở cho người khác họ bị trách mắng hay xin tha thứ cho họ có nỗ lực cao để xin nghỉ học cho học sinh trường” [tr.104] Quan sát câu văn trên, Jamese Joyce sử dụng câu dài, triền miên, dấu câu tự Người đọc căng lên dòng tâm tư nhân vật 75 dài dài Nhà văn tôn trọng suy nghĩ nhân vật, khôi phục lại nguyên si ý nghĩ nhân vật Nó giống mớ hỗn độn, xáo trộn nhân vật nhà văn ghi lại với phá vỡ quy ước văn phạm Tiểu kết: Nghiên cứu điểm nhìn Chân dung nghệ sĩ thời trẻ James Joyce, người viết nhận thấy, nhà văn có thay đổi linh hoạt việc dịch chuyển điểm nhìn Nếu tiểu thuyết truyền thống thường sử dụng điểm nhìn (ngôi thứ thứ ba) James Joyce thành công sử dụng ba điểm nhìn: điểm nhìn thứ nhất, điểm nhìn thứ ba điểm nhìn thứ hai tác phẩm Sự đan xen, di chuyển điểm nhìn giúp người đọc khám phá chiều sâu tâm lý nhân vật, có nhìn đa chiều nhân vật, vấn đề đề cập Điểm nhìn bên gắn liền với miền tiềm thức, tức vùng giao thoa phần vô thức ý thức nhân vật Stephen Điểm nhìn bên nhìn khách quan người kể chuyện kể đởi giai đoạn phát triển Stephen Còn điểm nhìn thứ hai tạo tính đối thoại cao Stephen tự thú trước Chúa sai lầm mắc phải Với việc dịch chuyển điểm nhìn này, thu hút người đọc muốn khám phá tìm thấy câu chuyện Không điểm nhìn mà nhà văn James Joyce sử dụng đa dạng giọng điệu trần thuật Chân dung nghệ sĩ thời trẻ Giọng điệu phương thức giúp nhà văn truyền tải thông điệp tới người đọc Nếu quãng thời thơ ấu trường dòng kể với giọng điệu phẫn uất mỗi bị sử phạt thời niên thiếu chủ yếu kể giọng điệu dằn vặt, tự trách Bởi đó, chàng niên Stephen mắc phải tội lỗi nghiêm trọng, phạm vào điều răn Chúa Bản thân anh cố gắng làm theo điều răn đó, hối lỗi lại thực Để phơi bày giới nội tâm nhân vật, James Joyce sử dụng kỹ thuật dòng ý thức việc sử dụng 76 biện pháp độc thoại nội tâm Có thể thấy, với việc sử dụng linh hoạt điểm nhìn giọng điệu trần thuật, nhà văn James Joyce phơi bày ngóc ngách tâm hồn nhân vật Stephen Những rung cảm, trăn trở, mong manh tâm hồn Stephen rung cảm, cảm xúc người nghệ sĩ 77 KẾT LUẬN James Augustine Aloysius Joyce (1882 -1941) xem số nhà văn có ảnh hưởng tới tác giả văn xuôi kỉ 20 Chân dung nghệ sĩ thời trẻ dù tiểu thuyết đầu tay cho người đọc thấy cách tân lối viết nhà văn Thông qua việc lựa chọn điểm nhìn, kể, ngôn ngữ, giọng điệu cách kết cấu, ta nhận thấy sống động, chân thực, lối tiểu thuyết James Joyce Trần thuật tiểu thuyết Chân dung nghệ sĩ thời trẻ linh động Đó dịch chuyển điểm nhìn, đan xen độc thoại đối thoại nhân vật, thay đổi không gian thời gian đột ngột, kết cấu lỏng lẻo Khảo sát vấn đề nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Chân dung nghệ sĩ thời trẻ James Joyce để nghiên cứu gắng sáng tạo nghệ thuật tác giả tài văn học điểm sau: Cách xây dựng cốt truyện tác phẩm bắt đầu hình thành kiểu kết cấu lắp ghép theo hướng tiểu thuyết đại James Joyce giảm bớt tính chất khuôn khổ cốt truyện, kịch tính, hành động tác phẩm Cùng với việc giảm nhẹ yếu tố “mực thước” cốt truyện, James Joyce ý gia tăng thêm yếu tố kì ảo vào tác phẩm thực Nhà văn bỏ qua lối viết có mở đầu - cao trào - kết thúc mà ông thiết lập cốt truyện lỏng lẻo, phân mảnh Các kiện gần bị “tẩy trắng” tác phẩm Đây hướng vừa kế thừa truyền thống vừa mang tính đại Nhà văn James Joyce thực đổi cách viết, cách xây dựng nhân vật Trong Chân dung nghệ sĩ thời trẻ, nhân vật hình dáng, tính cách cụ thể mà nhà văn xây dựng nhân vật Stephen kĩ thuật dòng ý thức Nhân vật xây dựng từ dòng suy nghĩ miên man bất tận Những kí ức hỗn độn nối liền liên tục chảy dòng ý thức, người 78 nghệ sĩ đắm vào dòng chảy ý thức để khắc họa chân dung tinh thần Như ông nói: “Mỗi đời nằm nhiều ngày, ngày nối tiếp ngày Chúng ta bước qua thân mình, gặp tên cướp, hồn ma, người khổng lồ, người già, niên, phu nhân, góa phụ, người đồng tính Nhưng luôn gặp thân mình” James Joyce xem tác gia tiêu biểu dòng ý thức với khát vọng nắm bắt khoảnh khắc thoáng qua khải thị tinh chất vĩnh cửu Bên cạnh việc lựa chọn thay đổi linh hoạt điểm nhìn giúp nhà văn phản ánh thực tầng sâu thông qua tác phẩm Cuộc sống nhìn vận động đa chiều tính khách quan phản ánh đưa lại cho người đọc nhận thức Cách phối hợp linh hoạt giọng điệu trần thuật, việc sử dụng đa dạng kiểu giọng điệu làm cho người đọc có cảm giác đắm chìm giao hưởng nhiều cung bậc Trong giọng điệu chủ đạo giọng văn châm biếm hóm hỉnh mang nhiều nét tự trào bút pháp bậc thầy James Joyce nhà văn có ý thức làm mình, ông học hỏi trào lưu, khuynh hướng sáng tác phương Tây chủ nghĩa thực huyền ảo, đổi tiểu thuyết phương Tây đại Trên sở vận dụng hiểu biết đó, nhà văn có sáng tạo riêng Ông xem nhà văn tiên phong phong trào đại hóa văn học nước nhà Tất nỗ lực để thể nghiệm đổi tiểu thuyết Chân dung nghệ sĩ thời trẻ James Joyce xuất phát từ mong muốn ông muốn bứt lên cách kể phản ánh tiểu thuyết truyền thống để đem lại cho bạn đọc giá trị nghệ thuật đích thực Thể nghiệm kĩ thuật cho thấy sáng tạo phiêu lưu không ngừng đòi hỏi nỗ lực phi thường người cầm bút Chính 79 vậy, văn chương James Joyce đến với người đọc tô hồng mà tài ông Họ thấy mải mê theo dõi diễn biến câu chuyện mà nhà văn kể Tìm hiểu Chân dung nghệ sĩ thời trẻ góc nhìn trần thuật học, người nhận thấy dấu hiệu cách mạng lối viết tiểu thuyết Phương Tây đại 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Lại Nguyên Ân (biên soạn) (2004), 150 từ điển thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [2] Bakhtin, M.M (1992), Phạm Vĩnh Cư (tuyển chọn, dịch giới thiệu), Lí luận thi pháp tiểu thuyết, NXB Bộ văn hóa thông tin thể thao, Trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội [3] Bakhtin, M (1992), Những vấn đề thi pháp Đôxtôiepxki, NXB Giáo dục, Hà Nội [4] Đỗ Hữu Châu (2007), Đại cƣơng ngôn ngữ học, tập hai, ngữ dụng học, NXB Giáo dục, Hà Nội [5] Lê Đình Cúc (2001,) Văn học Mỹ - vấn đề tác giả, NXB KHXH, Hà Nội [6] Lê Nguyên Cẩn (chủ biên), Nguyễn Linh Chi (biên soạn) (2006), Tác gia tác phẩm văn học nƣớc nhà trƣờng: James Joyce, NXB Đại học sư phạm Hà Nội [7] Lê Nguyên Cẩn (2011), Nghệ thuật tự tác phẩm Honoré De Balzac, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [8] Nguyễn Văn Dân (2000), Những bước tiến hóa văn học phi lý, Tạp chí Văn học nƣớc (số 2), tr.11-12 [9] Trương Đăng Dung (1998), Từ văn đến tác phẩm văn học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [10] Trương Đăng Dung (2013), Tác phẩm văn học nhìn từ lý thuyết tiếp nhận, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [11] Đặng Anh Đào (2000), Balzac săn tìm nhân vật diện trò đời, NXB Giáo dục, Hà Nội 81 [12] Đặng Anh Đào (2001), Đổi nghệ thuật Tiểu thuyết Phƣơng Tây đƣơng đại, NXB ĐHQG, Hà Nội [13] Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung, Văn học Phƣơng tây, NXB Giáo dục, Hà Nội [14] Phan Cự Đệ (2001), Mấy vấn đề phƣơng pháp luận nghiên cứu thể loại tiểu thuyết, Tạp chí Văn học quân đội (số 2), tr.20-21 [15] Nguyễn Đăng Điệp (2002), Giọng điệu thơ trữ tình (qua số nhà thơ tiêu biểu phong trào Thơ Mới), NXB Văn học, Hà Nội [16] James Fairhall (1993), James Joyce vấn đề lịch sử, Cambridge University Press [17] William Faulkner (2008), Âm cuồng nộ, Phan Đan, Phan Linh Lan dịch, NXB Văn học, Hà Nội [18] Khương Việt Hà (2005), Các khuynh hướng phản tự nhiên văn học Nhật Bản đầu kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu Văn học (số 8), tr.15-16 [19] Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên) (2000), Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [20] Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Như Phương (1998), Lý luận văn học – vấn đề suy nghĩ, NXB Giáo dục, Hà Nội [21] Đặng Thị Hạnh (2000), Một vài gƣơng mặt văn xuôi Pháp thế kỷ XX, NXB Đà Nẵng [22] Đỗ Đức Hiểu (1978), Phê phán văn học hiê ̣n sinh chủ nghiã , NXB Văn học, Hà Nội [23] Đỗ Đức Hiểu (chủ biên) (2004), Từ điển văn học mới, NXB Thế giới, Hà Nội [24] Đỗ Đức Hiểu (2006), Thi pháp học đại, NXB Hội nhà văn, Hà Nội [25] Nguyễn Thái Hòa (2000), Những vấn đề thi pháp truyện, NXB Giáo dục, Hà Nội 82 [26] Nguyễn Thái Hòa (2005), Từ điển tu từ – phong cách – thi pháp học, NXB Giáo dục, Hà Nội [27] Trúc Huỳnh (dịch), 3O tiểu thuyết đầu tay gây chấn động lịch sử văn học, phần 1, www.shortlist.com (http://bookaholic.vn/30-tieu-thuyet-dau-tay-gaychan-dong-lich-su-van-hoc-phan-1.html (ngày 9/4/2015) [28] Ilin, I.P, Tzurganova, E.A (chủ biên) (2002), Các khái niệm thuật ngữ trƣờng phái nghiên cứu văn học, NXB ĐHQG, Đào Tuấn Ảnh, Trần Hồng Vân, Lại Nguyên Ân dịch [29] Nguyễn Xuân Kính (2007), Thi pháp ca dao, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [30] Khrapchenko, M.B (1978), Cá tính sáng tạo nhà văn phát triển văn học, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội [31] Khrapchenko, M.B (2002), Những vấn đề lý luận phƣơng pháp luận nghiên cứu văn học (Trần Đình Sử tuyển chọn giới thiệu), NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội [32] Kundera, Milan (1998), Nghệ thuật tiểu thuyết (Nguyên Ngọc dịch), NXB Đà Nẵng [33] Đinh Trọng Lạc (chủ biên), Nguyễn Thái Hòa (2009), Phong cách học Tiếng việt, NXB Giáo dục, Hà Nội [34] Thomas H Landess (1979), James Joyce tính giác ngộ thẩm mỹ, tạp chí Modern Age (số 2), tập 23 [35] Phương Lựu (2001), Lý luận phê bình văn học phƣơng tây kỷ XX, NXB Văn học – Trung tâm văn hóa Đông - Tây ngôn ngữ, Hà Nội [36] Haruki Murakami (2006), Đom đóm, Sđd, tr37-38, NXB Đà Nẵng [37] Hữu Ngọc (chủ biên) (1982), Từ điển tác gia văn học sân khấu nƣớc ngoài, NXB Văn hóa, Hà Nội 83 [38] Nhiều tác giả (1963), Lịch sử Văn học Phƣơng Tây, hai tâ ̣p, NXB Giáo dục, Hà Nội [39] Nhiều tác giả (1983), Số phận tiểu thuyết, NXB Tác phẩm mới, Hội nhà văn Việt Nam, Hà Nội [40] Nhiều tác giả (1986), Lịch sử văn hóa khoa học nhân loại, tập 5, NXB Robert Laffont, Paris [41] Lê Lưu Oanh, Nguyễn Thị Bình (2000), Truyện ngắn Việt Nam sau 1975 vấn đề thể loại, Công trình nghiên cứu khoa học, Đại học Sư phạm, Hà Nội [42] Hoàng Phê (chủ biên) (1988), Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [43] Đoàn Đức Phương (2008), Phƣơng pháp luận nghiên cứu văn học, Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn, Hà Nội [44] Pospelov, G.N (1985), Dẫn luận nghiên cứu văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội [45] R Scholes R Kellogg (1968), Bản chất tự học (The Nature of Narrative), Oxford University xuất (tái bản), Anh [46] Phạm Văn Sĩ (1969), Phƣơng Tây, văn học và ngƣời, NXB KHXH, Hà Nội [47] Phạm Văn Sĩ (1986), Về tƣ tƣởng văn học đại Phƣơng Tây, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [48] Trần Đình Sử (chủ biên) (2004), Tự học, số vấn đề lí luận lịch sử, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội [49] Trần Đình Sử (2005), Dẫn luận thi pháp học, NXB Giáo Dục, Hà Nội [50] Trần Đình Sử (chủ biên) (2007), Giáo trình lí luận văn học, NXB Giáo Dục, Hà Nội [51] Trần Đình Sử (chủ biên) (2008), Tự học, tập 2, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 84 [52] Nguyễn Thành Thố ng (1977), Lịch sƣ̉ văn học Anh, NXB Trẻ, TP HCM [53] Nguyễn Ngọc Thiện (2005), Phong cách đời văn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [54] Trần Mạnh Tiến (2008), Lý luận phê bình văn học đầu kỷ XX (chuyên khảo), NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội [55] Nguyễn Thế Vinh, Chân dung ngƣời nghệ sĩ tiểu thuyết James Joyce, báo Vnexpress (15.11.2005) [56] Nguyễn Vỹ (1969), Văn thi sỹ tiền chiến Chứng dẫn thời đại, NXB Khai Trí, Sài Gòn Tài liệu tiếng Anh: [57] Angeli, Diego, IL, Marzocco, Florentino Newspaper, August 12, 1917 [58] Richard Brown, James Joyce - A Post-Culturalist Perspective (James Joyce – Một phối cảnh hậu văn hóa) [59] Mackean, A Portrait of the Artist as a Young Man: Rebellion and Release (Chân dung nghệ sĩ thời trẻ: loạn giải thoát), http://www.literature-study-online.com/essays/james-joyce.html [60] Felicity Yorke (1986), Interpretative Tasks Applied to Short Stories (Những tập diễn giải áp dụng với truyện ngắn), tạp chí English Language, số 4, tập 40 Tƣ liệu sử dụng James Joyce (2003), A Portrit of the Artist as a Young man, Penguin Books Canada James Joyce (2005), Chân dung chàng trai trẻ, NXB Thế giới ( Bản dịch Nguyễn Thế Vinh ) 85
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của james joyce , Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của james joyce , Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của james joyce

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay