Đánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cá

29 155 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:48

Đánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cáĐánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cáĐánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cáĐánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cáĐánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cá MC LC MC LC i DANH MC HèNH V iii M U 1 Tớnh cp thit ca ti Mc ớch ca ti i tng v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu í ngha khoa hc v thc tin ca ti Kt cu ca ti CHNG I: TNG QUAN 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc v th gii 1.1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 1.2 ng dng ca ti CHNG II: IU KIN LM VIC CA TU C CHNG III: NH GI S NH HNG GIA CC THễNG S KCH THC V HèNH DNG TU TI CHềNG CHNH TU C 3.1 Kho sỏt mt s mu tu cỏ v thộp 3.2 Yờu cu cn m bo tớnh lc cho tu cỏ 12 3.1 S nh hng cỏc thụng s kớch thc 15 3.2 S nh hng ca hỡnh dỏng tu 20 CHNG IV: PHN TCH CC VN V A RA KHUYN NGH CHO NGI THIT K 22 i 4.5 Mt s khuyn ngh cho ngi thit k 22 4.5.1 S dng võy gim lc 22 4.5.2 S dng dn rn m bo n nh cho tu, tng tc khai thỏc 23 KT LUN V KIN NGH 24 Kt lun 24 Kin ngh 24 TI LIU THAM KHO 25 Ting Vit 25 Ting Anh 25 ii DANH MC HèNH V STT Hỡnh 2.1 HèNH V iu kin mụi trng thng gp ca tu cỏ khai thỏc Hỡnh 2.2 Nhng tn tht ng vi c tu khỏc Hỡnh 3.1 Phõn b ti trng v s thay i GM quỏ trỡnh khai thỏc TRANG 16 Hỡnh 3.2 17 Hỡnh 3.3 Chu k chũng chnh ngang 18 Hỡnh 3.4 Mi quan h gia chiu rng tu B, GM v chu k chũng chnh 18 Hỡnh 3.5 Mt ct ngang tu cỏ cú ct ỏy 20 Hỡnh 3.5 Keel nghiờng phớa lỏi tu 21 Hỡnh 3.6 Keel nghiờng phớa mi tu 21 Hỡnh 3.7 Tuyn hỡnh v trớ vỏch lỏi tu cỏ 21 Hỡnh 4.1 Ky hụng (võy gim lc) 22 Hỡnh 4.2 Hỡnh chiu ng võy gim lc 23 iii M U Tớnh cp thit ca ti Tu cỏ thuc loi tu c nh, tc trung bỡnh i vi loi ny, nhng yờu cu c bit v tớnh n nh v tớnh chũng chnh cng nh nhng yờu cu thao tỏc khỏc, u phi suy xột nhiu hn so vi cỏc loi tu khỏc Nhng cõu hi c a nhm thit lp d tr n nh cho vt th ni ó c cp t rt lõu Tuy nhiờn, nhng cõu tr li u c ỳc rỳt t kinh nghim khai thỏc l chớnh Ngy nay, vi s h tr ca cỏc cụng c hin i, nhng liờn quan ti n nh, chũng chnh ó c nghiờn cu cho rt nhiu cỏc loi tu nh th nghim mụ hỡnh Tuy nhiờn, nhng phng phỏp ny khỏ mt thi gian v ũi hi nhng tớnh toỏn phc tp, ngoi ra, cũn yu t chi phớ cao vỡ vy nhỡn chung chỳng ch c ng dng cho nhng tu c ln Cũn nhng tu c nh nh tu cỏ hin da trờn nhng phõn tớch n gin, nhng kinh nghim ca ngi thit k Bờn cnh ú, gn õy, vi chớnh sỏch phỏt trin i tu ỏnh cỏ ca Chớnh ph bng vic ban hnh Ngh nh s 67/2014/N-CP v mt s chớnh sỏch phỏt trin thy sn, nõng cp tu (thay mỏy mi; gia c bc v thộp; bc v vt liu mi; mua ng li c, trang thit b hng hi; trang thit b bo qun hi sn, bc xp hng húa) phc v hot ng khai thỏc hi sn Ngh nh c ban hnh nhm hin i húa i tu cỏ, chuyn i t tu cỏ v g sang v thộp cựng vi cỏc thit b hin i khỏc nm bt c c hi phỏt trin, cỏc nh thit k cn phi h tr a cỏc mu tu phự hp vi ng dõn Mt nhng quan trng c ng dõn quan tõm hng u ca tu cỏ ú chớnh l tớnh n nh v tớnh chũng chnh Vỡ vy, bng nhng nhn nh ban u cựng vi tỡm hiu c s lý thuyt, tớnh toỏn, so sỏnh, nhúm tỏc gi ó quyt nh thc hin ti: ỏnh giỏ nh hng ca cỏc kớch thc ch yu v dng tuyn hỡnh ti tớnh chũng chnh ca tu cỏ a c s lý thuyt h tr nhng nh thit k, sinh viờn chuyờn ngnh thit k tu vic la chn kớch thc v dng tuyn hỡnh tu cỏ mt cỏch hp lý Mc ớch ca ti Nghiờn cu tớnh chũng chnh ca tu cỏ, cỏc yu t nh hng ti chũng chnh tu cỏ;ỏnh giỏ nh hng gia cỏc kớch thc ch yu v hỡnh dng tu ti chũng chnh tu cỏ mi tng quan vi tớnh n nh ca tu cỏ i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu: Nghiờn cu tu ỏnh cỏ c trung ỏnh giỏ s nh hng ca kớch thc ch yu v hỡnh dỏng ti tớnh chũng chnh ca tu cỏ Phm vi nghiờn cu: Nhúm tỏc gi thc hin ti phm vi t nghiờn cu chũng chnh ca tu cỏ, vi mong mun hc hi, tỡm hiu v a khuyn ngh cho vic thit k tu cỏ cho m bo, phự hp vi iu kin khai thỏc ca tu cỏ Nhúm tỏc gi s i nghiờn cu tớnh chũng chnh ca tu cỏ mi quan h vi tớnh n nh dung hũa c hai yờu cu quan trng ny ca tu cỏ Ngoi ra, nhúm tỏc gi ch yu trung i vo kho sỏt c trng hỡnh dỏng ca tu Phng phỏp nghiờn cu Da trờn phng phỏp nghiờn cu lý thuyt, thng kờ v phõn tớch s liu í ngha khoa hc v thc tin ca ti í ngha khoa hc: ti ó ch s cp thit ca vic xem xột s nh hng ca kớch thc v hỡnh dng ti tớnh chũng chnh ca tu cỏ t ú la chn c hỡnh dỏng tu phự hp õy l yu t quan trng, c quan tõm v nh hng ti sc khe, quỏ trỡnh lm vic ca ng dõn í ngha thc tin: Kt qu nghiờn cu ca ti cú th lm ti liu hc tp, tham kho cho cỏc cỏn b, ging viờn, sinh viờn ngnh thit k Kt cu ca ti Ngoi phn m u, ti c chia lm chng: Chng 1: Tng quan Chng 2: iu kin lm vic ca tu cỏ Chng 3:ỏnh giỏ s nh hng gia cỏc thụng s kớch thc v hỡnh dng tu ti chũng chnh tu cỏ Chng 4: M s khuyn ngh cho ngi thit k Kt lun v kin ngh CHNG I: TNG QUAN 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc v th gii 1.1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii Tớnh chũng chnh v tớnh n nh cú mi tng quan mt thit vi l nhng tớnh nng quan trng i vi tt c cỏc loi tu thuyn i bin Vn ny cng cú ý ngha hn i vi cỏc tu thuyn ỏnh cỏ bi c trng hot ng ca nú Nu khụng t tiờu chun v n nh s rt nguy him cho mt tu, nht l phi hot ng iu kin thi tit a dng, phc Tuy nhiờn, vi mt tu thuyn cú tớnh n nh quỏ ln ng ngha vi tớnh chũng chnh khụng tt s ht sc bt li v nguy him cho cỏc hot ng trờn boong ca thy th on iu kin súng giú ln Vic nghiờn cu tớnh chũng chnh ca tu cỏ nc ngoi ó c tin hnh rt chuyờn nghip Mt nhng quc gia i u vic nghiờn cu v tu cỏ ú l Nht Bn l quc gia m Chớnh ph cú s quan tõm rt sõu sc ti tm quan trng ca vic thit k tu cỏ bi vỡ ỏnh cỏ l mt lnh vc huyt mch i vi nn kinh t ca quc gia ny Nht Bn ó u t xõy dng nhng b th c bit dnh riờng cho vic th nghim tu cỏ Bờn cnh ú, cỏc quc gia khỏc nh M, cỏc nc Chõu u cng u t mnh vic nghiờn cu tu cỏ T chc Nụng lng th gii FAO ó tng hp nhng kinh nghim ca cỏc nh nghiờn cu trờn th gii v tu cỏ Nhn thy, quan trng hng u ca loi tu ny ú chớnh l hỡnh dng thõn v hot ng c iu kin bin lng cng nh bin ng Vi s kt hp ca cỏc chuyờn gia n t cỏc ni trờn th gii, thụng qua nhng trao i kinh nghim, nhng chng trỡnh hi tho, t chc Nụng lng th gii - FAO ó a nhng mụ hỡnh tu cỏ cú tớnh nng tt, l c s cho cỏc nh thit k tham kho 1.1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc Thc t Vit nam phn ln cỏc tu ỏnh cỏ thụng thng ca ng dõn l cỏc tu cỏ c nhc úng a phn da trờn kinh nghim Vic tớnh toỏn tớnh chũng chnh cho tu thuyn ỏnh cỏ cha c gii quyt trit , cũn khỏ nhiu tn ti cú th dn ti nhng hu qu xu nh hng ti vic khai thỏc tu v lm gim tớnh kinh t Hin nay, theo nh hng chuyn i t tu ỏnh cỏ v g sang tu ỏnh cỏ v thộp ca Chớnh ph, vic xõy dng v ỏnh giỏ cỏc tớnh nng ca tu ỏnh cỏ phự hp vi yờu cu ca ng dõn l iu cp thit Tuy nhiờn, vic nghiờn cu v ny cũn cha c thớch ỏng, cha sỏt vi nhu cu ca ng dõn, vy hiu qu vic khai thỏc l cha t c nh kỡ vng 1.2 ng dng ca ti Kt qu nghiờn cu ca ti cú th lm ti liu hc tp, tham kho cho cỏc cỏn b, ging viờn, sinh viờn nghnh thit k tu v l hng dn quan trng cho cỏc nh thit k tu CHNG II:IU KIN LM VIC CA TU C Ch lm vic ca tu cỏ hon ton khỏc vi cỏc tu khỏc nh tu ch hng, tu khỏch Tu cỏ cú hai trng thỏi ti trng chớnh sau: - Trng thỏi 1: Trng thỏi tu ri bn ng trng vi ton b d tr - Trng thỏi 2: Trng thỏi tu t ng trng v bn, khoang cỏ cha y v d tr ti thiu Cú th cũn trng thỏi tu t ng trng v bn vi cỏc khoang y cỏ, trờn boong cũn li t cha y cỏ[3] Hỡnh 2.1: iu kin mụi trng thng gp ca tu cỏ khai thỏc Hng nm, rt nhiu v mt an ton xy i vi tu cỏ, ng dõn nh v tu, m tu gõy thit hi ln c v ti sn ln sinh mng ca ng dõn Khai thỏc hi sn c ỏnh giỏ l cụng vic rt nguy him Ng dõn phi i mt vi nhng him thng trc quỏ trỡnh lm vic trờn tu H gp phi iu kin bin ng, giú to, súng ln, tm nhỡn b hn ch, thao tỏc trờn boong tu b chũng chnh mnh di tỏc ng ca súng giú S mt an ton cũn n t vic nhiu ng dõn c gng a ton b s cỏ lờn tu m h bt c m li m trng hp ú tu ó b quỏ ti D tr n nh b mt v tu rt d b lt Lm vic trờn tu cỏ, ũi hi ng dõn lm vic thi gian di iu kin nhiu ri ro, thng chu tỏc ng ca iu kin mụi trng súng to giú ln Khi khai thỏc, ũi hi quỏ trỡnh lm hng trc tip trờn boong di tỏc ng ca súng giú, ú tu s chũng chnh mnh nh nghiờng ngang, nghiờng dcv cú th xy hin tng gim chiu cao mn khụ [9] Hỡnh 2.2: Nhng tn tht ng vi c tu khỏc T hỡnh v ta thy, tu cỏ c trung 26-49 m chim 47% lng tn tht, cao nht s cỏc c tu Nhn thy mt iu nh sau, tu cỏ c nh v c trung thng cú chiu di nh hn chiu di súng Do vy, d xy hin tng súng ui hoc mi tu ngp súng ti iu ny ũi hi ngi thit k la chn kớch thc v dng tuyn hỡnh cho phự hp nhm gim tỏc ng ca hin tng trờn, trỏnh mt tc cho tu T nhng phõn tớch iu kin lm vic ca tu cỏ phớa trờn, mt iu thy rừ rng, iu kin lm vic ca tu cỏ khỏc hon ton i vi cỏc loi tu khỏc nh tu hng, tu khỏch m bo an ton cho tu cỏ, ũi hi nõng cao tớnh n GM khụng nh hn 0.15 m i vi mi loi tu, tr trng thỏi tu khụng thỡ GM quỏ ln s nh hng xu ti tớnh lc ca tu Vỡ vy, ũi hi tỡm yờu cu rừ hn cho tu cỏ m bo hp lý gia tớnh lc v tớnh n nh ca tu cỏ 3.2 Yờu cu cn m bo tớnh lc cho tu cỏ Tớnh lc ca tu quan h cht ch vi tớnh n nh, trc õy, vic a d tr n nh v m bo tớnh lc cho tu ch c thc hin bng nhng kinh nghim thu thp li c t khai thỏc phn ỏnh li Ng dõn thng t nhng cõu hi nh tu ó an ton hay cha? Dng nh tu tr d lt hn a cỏ lờn trờn boong? Nhng ng dõn da vo cm giỏc ngh nghip phõn tớch v ỏnh giỏ nhng ny Ngy nay, Vi s phỏt trin mnh m ca khoa hc k thut v phng phỏp ỏnh bt, phng phỏp lm hng v bo qun cỏ mang li nhng thay i t phỏ cho ngnh cụng nghip ỏnh bt hi sn Sau mt thi gian khụng di, s lng i tu cỏ tng lờn mnh m Vi s tr giỳp ca khoa hc k thut tiờn tin, giỳp cho kt qu tớnh toỏn chớnh xỏc hn, nhanh hn Tuy nhiờn, i vi i tu c nh nh tu cỏ, vic u t tớnh toỏn vi cụng c hin i, phng phỏp tớnh phc khụng c ỏp dng rng rói vỡ lý kinh t Yờu cu t i vi vic tớnh toỏn an ton cho tu cỏ ú l ngi thit k cú th d oỏn nhanh chúng s phự hp ca tu thit k mi vi nhng tiờu chun m khụng cn cú nhng tớnh toỏn phc Mc ớch ca vic a yờu cu trờn l rt rừ rng Lnh vc ỏnh bt hi sn trờn ton th gii din rt cnh tranh v thng c khai thỏc bi cỏc cỏ nhõn, nhng ngi m h khụng cú tim lc v ti chớnh quỏ ln chi tr cho vic thc hin nhng nh tớnh toỏn v th nghim phc Do vy, nhng tiờu thit k khụng phự hp vi yờu cu trờn s khụng th ỏp ng c yờu cu thc t v tt nhiờn s khụng c ỏp dng ph bin Sau õy l nhng tiờu ỏnh giỏ phự hp vi yờu cu t ra: [8] (1) Tu cỏ, hot ng mụi trng khc nghit phi tha yờu cu sau: 12 a) GM phi bng hoc ln hn giỏ tr B hoc 61 cm ly giỏ 10 (3.1) tru no ln hn b) (3.2) F FA phi bng hoc ln hn 0.15 B L.B ú: GM: khong cỏch gia trng tõm tu ti tõm nghiờng ngang B: chiu rng ln nht ca tu F: chiu cao mn khụ t ng nc thit k ti mộp boong mn khụ o ti gia tu FA: din tớch mt hng giú ca tu (hỡnh chiu lờn mt phng dc tõm) ca phn khụ ca tu gia ng nc v boong mn khụ o ti mn L: chiu di tớnh toỏn ca tu (2) phự hp vi cỏc c im trờn, cn phi c chng minh bng cỏc phộp o iu kin hnh khc nghit nht ca nú GM l phi c tớnh toỏn t cỏc phộp o thc t ca chu k lc ngang iu kin ny GM metre 2.m.B (3.3) Trong ú: m = 0,40: ri bn ti ng trng m = 0,385 t ng trng v bn : chu k lc ngang (s) Vic xõy dng mi quan h gia GM v chu k lc ngang theo (3.3) l mt cỏch n gin, khụng yờu cu quỏ nhiu v thi gian tớnh toỏn cng nh nhng trang thit b phc Chiu cao mn khụ v din tớch phn mn khụ cú th thu c mt cỏch d dng bng nhng tớnh toỏn n gin Xột yờu cu (3.1), chỳng ta cú th xỏc nh c gii hn di ca GM Xột yờu cu (3.2) õy, giỏ tr liờn quan ti mn khụ c a vo ỏnh giỏ tớnh n nh cho tu cỏ Thc vy, mun F FA phi bng hoc ln hn 15 thỡ ta phi tng B L.B chiu cao mn khụ F lờn, iu ny cng giỳp tng n nh gúc ln ca tu Tuy 13 nhiờn, tng chiu cao mn khụ F, gi s thụng s LxBxd ca tu khụng i, mun tng F v FA thỡ cn tng chiu cao mn D v nõng cao kin trỳc thng tng iu ny khin cho trng tõm tu G nõng cao ng ngha vi vic gim GM v ci thin tớnh lc Vi phõn tớch trờn, s kt hp gia hai yờu cu (3.1) v (3.2) ta s la chn c giỏ tr hp lý ca GM giỳp m bo hp lý gia tớnh lc v tớnh n nh cho tu p dng yờu cu (3.1) v (3.2) kim tra cho mu tu trờn, kt qu th hin qua bng Mu Lmax (m) tu LPP (m) 23.20 II 26.00 25.00 III 28.00 IV 30.08 I Bmax D (m) (m) d (m) GM (m) FA (m2) F/B+FA/LB 0.62 0.58 25.04 6.40 3.00 2.00 1.209 68.50 7.00 3.50 2.50 1.252 69.32 8.20 3.65 2.85 1.359 88.78 27.80 7.50 3.90 2.70 1.219 94.47 0.61 22.36 14 0.53 3.1 S nh hng cỏc thụng s kớch thc Kho sỏt mu tu sau: Bng 3.1: Thụng s kớch thc ch yu v h s bộo ca mu tu Tu LPP (m) B (m) d (m) L/B B/d CB A 48 7.99 4.23 6.01 1.89 0.537 B 42.98 4.18 5.37 1.91 0.556 C 50.27 9.16 4.31 5.49 2.13 0.533 D 40.25 7.08 3.62 5.69 1.96 0.541 E 51.97 8.74 4.2 5.95 2.08 - CM 0.88 0.88 0.83 0.79 - CP 0.611 0.633 0.642 0.685 - v (knost) 11.1 10.8 11.2 9.1 12 Tu A v B cú thụng s v chiu rng chiu chỡm v tc khỏ sỏt Tu C cú chiu rng, chiu chỡm v tc ln nht nhng cú h s bộo li nh nht Cỏc tu cú dng sn ch V, dng mi vỏt, uụi tun dng Trong quỏ trỡnh hnh hi tớnh n nh ca tu cú s tng gim phõn b lng thay i Thụng thng, cỏc chuyn i, lng phõn b ca tu cỏc l gn nh tng ng, s khỏc bit ch xy cú s chờnh lch v sn lng quỏ trỡnh ỏnh bt Vớ d, chuyn i u, sn lng ỏnh bt c nhiu vo thi gian cui ca quỏ trỡnh khai thỏc, cũn ln i sau lng ỏnh bt tng vo thi gian khai thỏc u Quỏ trỡnh thay i chiu cao tõm nghiờng c th hin nh sau: GM gim dn bt u ri bn ng trng Sau ú, cú s tng mnh t c m cỏ u tiờn, GM tng lờn m cỏ c a xung hm cỏ lm h trng tõm tu Nhng sau ú, lng cỏ ỏnh bt c tng lờn, trng tõm G cng nõng cao theo, GM gim (hỡnh 3.1) 15 Chuyến đầu 0,9 0,8 300 (2) GM 0,6 200 0,5 0,4 Nhận tải GM (m) 0,7 (1) 30 100 20 10 Tiêu thụ 10 (4) (3) 20 (5) 10 11 12 13 14 15 16 Ngày hành trình Chuyến thứ 0,9 0,8 300 (2) GM 0,6 200 0,5 0,4 Nhận tải GM (m) 0,7 (1) 30 100 20 10 Tiêu thụ 10 (4) (3) 20 (5) 10 11 12 13 14 15 16 17 Ngày hành trình Hỡnh 3.1: Phõn b ti trng v s thay i GM quỏ trỡnh khai thỏc (1) ng nhn ti v tiờu th (2) ng ti trng ton b (3) T bn ng trng (4) Khai thỏc cỏ (5) T ng trng v bn Tớnh n nh ca tu C cú s khỏc bit ln so vi cỏc tu cũn li bi vỡ tu C s dng dn rn Ngay ti trng trờn boong (li v cỏ c a lờn boong tu trc cho xung hm) c gii phúng thỡ tu tr nờn cng hn v tu lc xu i nh hng xu ti hot ng ca thy th on (hỡnh 3.2) 16 1,4 1,2 C 1,0 E 0,8 D 0,6 A Về bến Đánh bắt Ra ng- tr-ờng 0,2 Rời bến 0,4 Rời ng- tr-ờng B Hỡnh 3.2 Bng 3.2: Chu k chũng chnh ca cỏc tu c kho sỏt Tu B (m) A B C D E 7.99 8,00 9,16 7,08 8,74 Chu k chũng chnh (s) Khi hnh 6,95 7,00 6,30 6,20 7,60 Ra ng trng 7,38 7,40 6,60 6,40 7,90 ỏnh bt ti ng trng 8,14 7,80 6,60 6,70 8,00 Tr v t ng trng 8,92 8,35 6,70 6,90 8,50 V n bn 9,34 8,90 6,80 7,10 8,80 T bng 3.2 nhn thy, tu cú chiu rng nh thỡ cú chu k chũng chnh nh, tu cú chiu rng ln thỡ cú chu k chũng chnh ln Tu C l trng hp ngoi l, cú phõn b ti trng khỏc bit (s dng dn rn) nờn cho dự chiu rng ln nht B = 9,16 m nhng chu k chũng chnh li cú giỏ tr tng i nh 17 1,4 C 1,2 GM (m) 1,0 D B A 0,8 E 0,6 0,4 Chu kỳ chòng chành ngang (s) 10 Hỡnh 3.3 0, 85 m 0, ,80 0, 75 70 0, 60 65 , = G M Chiều rộng tàu (m) 7 Chu kỳ chòng chành ngang (s) Hỡnh 3.4: Mi quan h gia chiu rng tu B, GM v chu k chũng chnh T cỏc c im lm vic ca tu cỏ cp trờn, cn t cho tu cỏ ú l m bo cho tớnh chũng chnh v tớnh n nh ca tu l chp nhn c theo quan im ca ng dõn m bo s hot ng tt lm vic iu kin xu nh súng to, giú ln 18 Nhn xột: T s liu trờn nhn thy, thụng s kớch thc nh hng ti tớnh lc v tớnh n nh ca tu cỏ ch yu l chiu rng B v chiu chỡm d ca tu Tu cỏ lm vic trờn bin súng giú ú yờu cu cao v tớnh n nh Tuy nhiờn cn c gng chn chiu rng B nh nht m bo tớnh chng lc tt Bờn cnh ú, vi i tu cỏ v thộp, cn thit nõng cao tc hnh hi ca tu t bờn ng trng, vy dng tuyn hỡnh tu phn ngõm nc s cn thon li khin cho giỏ tr GM gim, nu khụng cú cỏch thc x lý hp lý thỡ tu s khụng n nh (do kin trỳc thng tng, trang thit b ỏnh bt cỏ, c bit trng hp kộo li t v m cỏ lờn boong) Theo [7] khuyn ngh t s kớch thc ca tu cỏ nh sau: CP CB B/T GM (m) 0.610.63 0.530.56 2.32.6 0.71.2 19 3.2 S nh hng ca hỡnh dỏng tu Tc tng i ca tu cỏ thng nm phm vi tc trung bỡnh, tr s Fr bng khong 0.33 Kớch thc tu tng i nh, chiu di ca thõn tu thng khụng vt quỏ chiu di súng thng gp khu vc hnh hi, ng thi phi lm vic trờn bin mt thi gian di, ú phi thớch nghi tt vi trng thỏi bin v tha y cỏc yờu cu tỏc nghip Tu cỏ thng cú hỡnh dỏng nh, lm vic trờn bin súng giú vy cn m bo tớnh n nh cho tu m bo khụng phi tng chiu rng tu m ci thin c tớnh n nh, nõng cao tớnh lc, s dng dng tuyn hỡnh v da cú ct ỏy cao cho tu cỏ Hỡnh 3.5: Mt ct ngang tu cỏ cú ct ỏy Tu cỏ ũi hi nõng cao ng kớnh chõn vt, vy mn nc cn tng lờn, thit k keel nghiờng dc v phớa lỏi nghiờng dc = (2 ữ 6)%L Tr s nghiờng dc m bo u cỏnh chõn vt ngp sõu di mt ng nc 20 Hỡnh 3.5: Keel nghiờng phớa lỏi tu Hỡnh 3.6: Keel nghiờng phớa mi tu Do tu cỏ c trung, c nh cú chiu di nh hn chiu di súng giỳp ci thin lc dc ca tu, cn thit k vũm uụi nh sau: Hỡnh 3.7: Tuyn hỡnh v trớ vỏch lỏi tu cỏ 21 CHNG IV: MT S KHUYN NGH CHO NGI THIT K 4.5 Mt s khuyn ngh cho ngi thit k Do c thự v iu kin lm vic ca tu cỏ, nờn vai trũ ca ngi thit k l rt quan trng vic m bo tớnh nng tt cho tu Ngoi vic la chn tt b thụng s kớch thc v dng tuyn hỡnh cho tu cỏ, nhúm nghiờn cu a mt s khuyn ngh nhm mc ớch ci thin tớnh lc, nõng cao tớnh n nh cho tu cỏ nh sau: 4.5.1 S dng võy gim lc Thit b gim chnh thy ng lc kiu th ng n gin nht l ky hụng (võy cỏ gim lc) l mt tm, t hụng tu, theo phng phỏp tuyn vi v bao ngoi ca nú Tng din tớch ca ky hụng bng (3 6)% din tớch ng nc tỏc dng, cũn chiu cao ca nú c la chn nh th no ú, nú khụng vt ngoi kớch thc bao ngoi ca mt ct gia Trong trng hp ngc li, ky hụng s b h hng chng buc v trờn nc cn bn liờn kt nú vi thõn tu nh th no ú, trng hp va p vi nn t hoc cp vo thnh bn, ky cú th b góy m khụng lm h hi n v bao ngoi Khi chiu cao ca ky tng i nh thỡ thụng thng nú l mt tm n gin, c hn vi v bao ngoi ca tu, chiu cao ca tm bng khong (500 600) mm, nõng cao cng ca nú dc theo mộp t ca tm, ngi ta hn gia cng bi mt thộp cú hỡnh dng profile khỏc Hỡnh 4.1 Ky hụng (võy gim lc) 22 Hỡnh 4.2: Hỡnh chiu ng võy gim lc Vi mc ớch gim nh hng õm (khụng thun li) ca ky n tớnh di ng ca tu, nú c t dc theo ng dũng Trong trng hp ny chuyn ng khụng chỳi trờn nc tnh, lc cn ca ky s khụng i v ch l lc ma sỏt; lc cn hỡnh dỏng v lc cn súng b sung ca ky s khụng xut hin Song, thm t ky hụng nh th ny thỡ tc ca tu trờn nc tnh s gim khong chng (2 3)% so vi tc chy tin hon ton Chỳ ý rng, cú chỳi, hng ng dũng s thay i, c bit l gn mỳt ca tu, nờn ky hụng ch t phn gia v kộo di khong (30 40)% chiu di tu t chỳng phn gia s thớch hp nht k c vi quan im v hiu qu iu hũa chũng chnh, bi vỡ trng hp ny khong cỏch gia cỏc ky l ln nht, vỡ vy lm tng mụ men iu hũa v gim s che chn tng h gia chỳng 4.5.2 S dng dn rn m bo n nh cho tu, tng tc khai thỏc Do tu cỏ thng cú hỡnh dỏng nh, li lm vic trờn bin súng giú, ú yờu cu v tớnh nng hng hi ca tu khỏ cao Do vy, ũi hi nõng cao tớnh n nh nhng cng cn m bo tớnh lc cho tu khụng phi tng chiu rng m ci thin c tớnh n nh v nõng cao tớnh hng hi, cú th s dng mt lng dn c nh i vi tu cỏ v thộp c trung v c nh, lng dn c nh bng (4 ữ 10)% lng chim nc, i vi tu cỏ v g, lng dn ly bng (3 ữ 6)% lng chim nc 23 KT LUN V KIN NGH Kt lun Sau mt thi gian nghiờn cu v hc hi, nhúm nghiờn cuó hon thnh ti ỏnh giỏ nh hng ca cỏc kớch thc ch yu v dng tuyn hỡnh ti tớnh chũng chnh ca tu cỏ Trờn c s nghiờn cu, tng hp t cỏc ti liu, tỏc gi ó a c yờu cu cn thit m bo tớnh lc mi quan h vi tớnh n nh ca tu cỏ Nhúm tỏc gi ó phõn tớch mt s mu tu, xem xột s nh hng ca thụng s kớch thc v hỡnh dỏng tu ti tớnh lc ca tu cỏ V a c nhng khuyn ngh cho ngi thit k Kin ngh ti mi dng mc nghiờn cu hc hi, xem xột tớnh lc ca tu cỏ trờn c s mi tng quan vi tớnh n nh v nghiờn cu ch yu vo c trng hỡnh dỏng ca tu cỏ Do vy, cú th ti cha th a c ỏnh giỏ chung nht v cỏc yu t nh hng ti tớnh lc ca tu cỏ khc phc tỡnh trng trờn, tỏc gi s tip tc nghiờn cu phỏt trin ti hn na 24 TI LIU THAM KHO Ting Vit [1] PGS.TS Phm Tin Tnh (ch biờn) PGS.TS Lờ Hng Bang KS Hong Vn Oanh Lý thuyt thit k tu thy - Nh xut bn Giao thụng ti [2]Nguyn Vn Vừ - Hiu ớnh: Hong Vn Oanh - Chũng chnh tu thy [3] PGS.TS Phm Tin Tnh (ch biờn) PGS.TS Lờ Hng Bang KS Hong Vn Oanh Thit k i tu ti - Nh xut bn Giao thụng ti [4] Nguyn c n Nguyn Bõn H Vn Bỡnh H Quang Long Trn Hựng Nam Trn Cụng Ngh - Dng Bỡnh Nguyờn S tay k thut úng tu thy I Nh xut bn khoa hc v k thut H Ni 1978 [5] Qui phm phõn cp v úng tu cỏ bin (tu cú chiu di trờn 20 m) TCVN 6718:2000 [6] Quy phm phõn cp v úng tu bin v thộp - QCVN 21: 2010/BGTVT Ting Anh [7] Apostolos Papanikolaou -Ship Design Methodologies of Preliminary Design- School of Naval Architecture & Marine EngineeringShip Design Laboratory National Technical University of Athens Zografou Athens - Attiki Greece [8]Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) 1969-1970 - Fishing boats of the world [9] Fishing Vessel Safety -Blueprint for a National Program - Committee on Fishing Vessel Safety, National Research Council - National Academy Press Washington, D.C.1991 25 [10] Pộrez Rojas, L., Abad, R., Pộrez Arribas, F., Arias, C Model Basin Escuela Tộcnica Superior de Ingenieros Navales U.P.M (Spain) Some experimental results on the stability of fishing vessels - 8th International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles [11] Spanos D., Papanikolaou A., Boulougouris E.- On the Rolling and Safety of Fishing Vessels with Water On Deck - National Technical University of Athens, Ship Design Laboratory, NTUA-SDL 26 [...]... cho dự chiu rng ln nht B = 9,16 m nhng chu k chũng chnh li cú giỏ tr tng i nh 17 1,4 C 1,2 GM (m) 1,0 D B A 0,8 E 0,6 0,4 5 6 7 8 9 Chu kỳ chòng chành ngang (s) 10 Hỡnh 3.3 0, 85 0 m 0, ,80 0, 75 70 8 0, 60 65 , 0 = G M Chiều rộng tàu (m) 9 7 6 7 8 9 Chu kỳ chòng chành ngang (s) Hỡnh 3.4: Mi quan h gia chiu rng tu B, GM v chu k chũng chnh T cỏc c im lm vic ca tu cỏ cp trờn, vn cn t ra cho tu cỏ ú... Ngay khi ti trng trờn boong (li v cỏ c a lờn boong tu trc khi cho xung hm) c gii phúng thỡ tu tr nờn cng hn v tu lc xu i nh hng xu ti hot ng ca thy th on (hỡnh 3.2) 16 1,4 1,2 C 1,0 E 0,8 D 0,6 A Về bến Đánh bắt 0 Ra ng- tr-ờng 0,2 Rời bến 0,4 Rời ng- tr-ờng B Hỡnh 3.2 Bng 3.2: Chu k chũng chnh ca cỏc tu c kho sỏt Tu B (m) A B C D E 7.99 8,00 9,16 7,08 8,74 Chu k chũng chnh (s) Khi hnh 6,95 7,00 6,30
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cá, Đánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cá, Đánh giá ảnh hưởng của các kích thước chủ yếu và dạng tuyến hình tới tính chòng chành của tàu cá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay