Xây dựng phần mềm quản lý vật tư trong đóng tàu

46 276 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:45

Xây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàuXây dựng phần mềm quản lý vật tư trong Đóng tàu TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA ĐÓNG TÀU THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬT TƯ TRONG ĐÓNG TÀU Chủ nhiệm đề tài: Ths Đào Văn Bảo Thành viên tham gia: PGS.Ts Đỗ Quang Khải Hải Phòng, tháng 4/2016 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan nguyên vật liệu 1.2 Quản trị nguyên vật liệu đóng tàu CHƯƠNG KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ 11 2.1 Khảo sát thực trạng 11 2.2 Qui trình nghiệp vụ 12 CHƯƠNG XÂY DỰNG PHẦN MỀM 25 3.1 Lựa chọn ngôn ngữ lập trình công nghệ phát triển 25 3.2 Thiết kế sở liệu 25 3.3 Thiết kế giao diện 32 KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Tên bảng Trang Bảng mô tả chi tiết qui trình quản lý mã vật tư Bảng mô tả chi tiết qui trình xuất vật tư phục vụ sản xuất Mô tả chi tiết qui trình điều chuyển kho Bảng mô tả chi tiết qui trình xuất lắp ráp Bảng mô tả chi tiết qui trình nhập kho từ sản xuất Bảng mô tả chi tiết qui trình nhập kho mua hàng Bảng mô tả chi tiết qui trình xuất kho, bán hàng Bảng PUB_Warehouses lưu trữ thông tin kho Bảng MTM_Groups lưu trữ thông tin nhóm vật tư Bảng PUB_Items lưu trữ thông tin vật tư Bảng PUB_Departments lưu trữ thông tin phận nhà máy Bảng PUB_Users lưu trữ thông tin tài khoản người dùng Bảng PUB_Roles lưu trữ thông tin vai trò người dùng Bảng PUB_Histories lưu trữ lịch sử hoạt động hệ thống Bảng CRM_Partners lưu trữ thông tin nhà cung cấp Bảng MTM_Recommends lưu trữ thông tin chứng từ yêu cầu cấp vật tư phận, phân xưởng công ty Bảng MTM_MaterialRecommends lưu trữ thông tin vật tư nằm chứng từ yêu cầu cấp vật tư Bảng MTM_Imports lưu trữ thông tin chứng từ nhập vật tư từ nhà cung ứng Bảng MTM_MaterialImports lưu trữ thông tin vật tư nằm chứng từ nhập vật tư Bảng MTM_Handovers lưu trữ chứng từ bàn giao vật tư Bảng MTM_MaterialHandovers lưu trữ vật tư nằm chứng từ bàn giao Bảng MTM_MaterialInventorys lưu trữ thông tin tồn kho 14 16 18 20 21 22 23 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 i DANH MỤC HÌNH ẢNH Số hình 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Tên hình Sơ đồ phương pháp quản lý dự trữ theo MRP Qui trình quản lý tổng quát Qui trình quản lý mã vật tư Qui trình xuất vật tư phục vụ sản xuất Qui trình điều chuyển kho Qui trình xuất lắp ráp Qui trình nhập kho từ sản xuất Qui trình nhập kho mua hàng Qui trình xuất kho, bán hàng Màn hình form Màn hình form thiết lập thông tin phần mềm Màn hình form quản lý nhóm vật tư Màn hình form thể chi tiết thông tin vật tư Màn hình form quản lý danh sách vật tư Màn hình form đề nghị cấp vật tư phục vụ sản xuất Màn hình form bàn giao vật tư Màn hình form thể chi tiết thông tin kho Màn hình form quản lý danh sách kho Màn hình form phân quyền hệ thống Màn hình form lưu giữ lịch sử hệ thống Màn hình form thể chi tiết thông tin phận, phòng ban Màn hình form quản lý danh sách phận công ty Màn hình form phân loại nhà cung cấp theo khu vực Màn hình form quản lý nhà cung cấp Trang 10 12 13 15 17 19 21 22 23 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 ii DANH SÁCH THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BP – Bộ phận KTT – Kế toán trưởng NĐUQ – Người ủy quyền KTK – Kế toán kho WPF – Windows Presentation Foundation MVVM –Model,View,ViewModel Trang 15 23 15 22 25 25 iii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Quản lý hoạch định tốt nhu cầu vật tư nhân tố quan trọng định tới lợi nhuận doanh nghiệp nói chung nhà máy đóng tàu nói riêng Vì vậy, giới Việt Nam xây dựng phát triển số hệ thống quản lý vật tư Fishbowl Inventory, SIMMS Inventory Management, Wasp Inventory Control, iBom.S, BS Silver…Tuy nhiên, sản phẩm chưa thực phù hợp với công tác quản lý vật tư mang tính đặc thù ngành đóng tàu, là: - Sản phẩm ngành tàu có giá trị lớn, tỉ lệ chế tạo đơn thường phổ biến Một tàu cấu thành từ nhiều chi tiết, cụm chi tiết, phân tổng đoạn, hệ thống vật tư khác nhau…nên chủng loại vật tư đa dạng; - Để phục vụ nhu cầu kịp thời sản xuất người ta thường chế tạo sẵn phụ kiện, chi tiết định hình; - Vật tư đóng tàu sắt thép vật tư tàu máy chính, hệ thống điều khiển…Đây vật tư phần lớn phải nhập từ nhà thầu phụ Thực tế trên, đặt yêu cầu thiết cần phải xây dựng chương trình quản lý vật tư phù hợp với mô hình sản xuất doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam Chính tác giả “Xây dựng Phần mềm quản lý vật tư đóng tàu” Đây nội dung đề tài Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Thông qua việc tìm hiểu cách thức quản lý vật tư số nhà máy đóng tàu Hải Phòng, Quảng Ninh làm sở để đưa quy trình quản lý làm tảng để xây dựng “Phần mềm quản lý vật tư Đóng tàu” Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát thực trạng quản lý vật tư sở đóng tàu, thu thập tài liệu sau phân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý Kết cấu công trình nghiên cứu: Sản phẩm đề tài phần mềm “Phần mềm quản lý vật tư đóng tàu” có chức sau: Trang - Quản lý chủng loại vật tư; - Quản lý danh mục vật tư; - Quản lý thông tin nhà cung cấp; - Lập kế hoạch nhập vật tư phục vụ sản xuất; - Quản lý trình yêu cầu, bàn giao vật tư phục vụ sản xuất; - Báo cáo, thống kê vật tư Kết đạt đề tài - Xây dựng qui trình quản lý vật tư đóng tàu - Xây dựng phần mềm quản lý vật tư phục vụ cho công ty Đóng tàu Việt Nam Trang CHƯƠNG QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU Vật tư nhắc đến đề tài dạng nguyên vật liệu phục vụ trình đóng tàu Vì vậy, chương tác giả đề cập tới số vấn đề nguyên vật liệu 1.1 Tổng quan nguyên vật liệu [2] Khái niệm Nguyên vật liệu (NVL) đối tượng lao động thể dạng vật hóa, ba yếu tố trình sản xuất kinh doanh Nó thành phần chủ yếu cấu tạo nên thành phẩm, đầu vào trình sản xuất thường gắn liền với doanh nghiệp sản xuất Đặc điểm NVL với yếu tố: vốn, lao động, công nghệ yếu tố đầu vào cần thiết để tạo sản phẩm vật chất Là tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho, vật liệu tham gia giai đoạn đầu trình sản xuất kinh doanh để hình thành nên sản phẩm mới, chúng da dạng phong phú chủng loại Là sở vật chất hình thành nên thực thể sản phẩm, trình sản xuất vật liệu không ngừng chuyển hóa biến đổi mặt giá trị chất lượng Giá trị NVL chuyển dịch toàn lần vào giá trị sản phẩm tạo Chất lượng NVL ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm Việc cung ứng NVL số lượng, chủng loại chất lượng lúc đáp ứng chiến lược sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: tung thị trường loại sản phẩm, thời điểm tạo ưu cạnh tranh cho doanh nghiệp Về mặt kỹ thuật, NVL tài sản vật chất tồn nhiều dạng khác nhau, phức tạp đời sống lý hóa nên dễ bị tác động thời tiết, khí hậu môi trường xung quanh Trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, NVL chiếm tỷ trọng cao tài sản lưu động tổng chi phí sản xuất, bên cạnh NVL chiếm tỷ lệ Trang đánh kể giá thành sản phẩm Do đó, NVL có đảm bảo chất lượng, quy cách, chủng loại sản phẩm đảm bảo, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng xã hội đảm bảo điều kiện cạnh tranh cho doanh nghiệp chế thị trường Vì nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có nhìn nhận sâu sắc công tác quản trị NVL nhằm sử dụng vốn hiệu Vai trò NVL thuộc đối tượng lao động, ba yếu tố sản xuất.Việc cung cấp NVL đầy đủ, kịp thời đồng có chất lượng điều kiện tiền đề cho liên tục trình sản xuất Đảm bảo NVL việc tạo sản phẩm Số lượng, chất lượng, tính đồng sản phẩm phụ thuộc trước tiên vào số lượng, chất lượng tính đồng việc đảm bảo NVL cho sản xuất Tiến độ sản xuất, nhịp điệu sản xuất phụ thuộc vào tính kịp thời nhịp điệu việc đảm bảo NVL NVL đối tượng lao động tác động vào để chuyển thành sản phẩm, dịch vụ Trong nhiều trường hợp giá trị NVL chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất Bên cạnh để tiến hành sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp phải sử dụng lúc nhiều loại NVL Chính việc dự trữ NVL, phối hợp NVL với theo mức độ hợp lý quan trọng Do vậy, yêu cầu NVL phải sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm nhằm tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng, giá thành hạ từ đạt đến mục tiêu cuối doanh nghiệp lợi nhuận, vị cạnh tranh cao Phân loại  Phân loại theo vai trò, tác dụng trình sản xuất kinh doanh - NVL chính: Là đối tượng lao động trình sản xuất doanh nghiệp, vật chất chủ yếu tạo nên thực thể sản phẩm NVL phụ thuộc vào doanh nghiệp cụ thể, sản phẩm cụ thể thép tấm, thép hình, ống nhà máy đóng tàu… - NVL phụ: Là NVL có tác dụng phụ trình sản xuất chế tạo sản phẩm Vật liệu phụ sử dụng kết hợp với nguyên liệu để hoàn thiện nâng cao tính năng, chất lượng sản, sử dụng để giúp cho máy móc vật tư công cụ lao động hoạt động bình thường Trang - Nhiên liệu: Là vật liệu phụ dùng để cung cấp nhiệt cho trình sản xuất kinh doanh như: than, củi, xăng dầu, ga… - Phụ tùng thay thế, sửa chữa: Là chi tiết, phụ tùng, máy móc,vật tư dùng cho việc sửa chữa thay cho phận chi tiết máy móc phương tiện vận tải vòng bi, vòng đệm… - Phế liệu vật liệu khác: Gồm NVL bị loại trình sản xuất hay bán hàng tài sản như: Sắt vụn, phôi bào, vải vụn, giấy vụn…nhưng thu hồi có giá trị sử dụng nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh  Phân loại theo nguồn cung cấp - Mua - Do đơn vị tự sản xuất - Nhận vốn góp liên doanh - Do cấp cấp  Phân loại theo mục đích nội dung quy định phản ánh chi phí vật liệu tài khoản kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp chia thành: - NVL trực tiếp dùng cho sản xuất, chế tạo sản phẩm - NVL dùng cho nhu cầu quản lý phân xưởng, máy quản lý doanh nghiệp Đánh giá nguyên vật liệu [4] Đánh giá NVL dùng thước đo tiền tệ để biểu giá thành chúng theo loại định, đảm bảo yêu cầu chân thực, xác thống Theo quy định chung chuẩn mực quốc tế, quản lý nhập – tồn NVL phải phản ánh “giá gốc” chi phí thực tế doanh nghiệp bỏ để có vật liệu  Tính giá nhập kho: Giá thực tế NVL nhập kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh thời điểm trạng thái Giá thực tế nhập kho phụ thuộc vào yếu tố: nguồn cung ứng, cách tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) Trang DepartmentID varchar(20) Mã (khóa chính) Name nvarchar(MAX) Tên phận Description nvarchar(MAX) Ghi ManagerID varchar(20) Người quản lý Created datetime Ngày tạo CreateUser varchar(20) Người tạo Modified datetime Ngày sửa ModifyUser varchar(20) Người sửa Checkin varchar(20) Bảng 3.5 Bảng PUB_Users lưu trữ thông tin tài khoản người dùng STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) UserID varchar(20) Mã PUB_RoleID varchar(20) Nhóm HRM_HumanID varchar(20) Nhân Password varchar(20) Mật Barcode varchar(20) Mã vạch Created datetime Ngày tạo CreateUser varchar(20) Người tạo Modified datetime Ngày sửa ModifyUser varchar(20) Người sửa 10 Checkin varchar(20) Bảng 3.6 Bảng PUB_Roles lưu trữ thông tin vai trò người dùng STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) RoleID varchar(20) Mã Name nvarchar(MAX) Vai trò Description nvarchar(MAX) Ghi Created datetime Ngày tạo CreateUser varchar(20) Người tạo Trang 27 Modified datetime Ngày sửa ModifyUser varchar(20) Người sửa Checkin varchar(20) Bảng 3.7 Bảng PUB_Histories lưu trữ lịch sử hoạt động hệ thống STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) HistoryID uniqueidentifier Mã (khóa chính) IP varchar(20) Địa IP UserID varchar(20) Người dùng Func nvarchar(50) Tên chức Action nvarchar(50) Hành động Time datetime Thời gian thực Description nvarchar(1000) Diễn giải Bảng 3.8 Bảng CRM_Partners lưu trữ thông tin nhà cung cấp STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) CRM_PartnerID varchar(20) Mã CRM_GroupID varchar(20) Nhóm CRM_LevelID varchar(20) Mức độ ưu tiên CRM_TradeID varchar(20) Ngành nghề CRM_SourceID varchar(20) Nguồn Name nvarchar(MAX) Tên đối tác Address nvarchar(MAX) Địa District nvarchar(50) Quận/Huyện City nvarchar(50) Thành phố 10 Country nvarchar(50) Nước 11 Phone nvarchar(50) Số điện thoại 12 Fax nvarchar(50) Fax 13 Email nvarchar(50) Email 14 TaxCode varchar(20) Mã số thuế Trang 28 Tài khoản ngân hàng 15 BankID varchar(20) 16 BankName nvarchar(MAX) Tên ngân hàng 17 Type bit 18 Longitude float 19 Latitude float 20 Created datetime Ngày tạo 21 CreateUser varchar(20) Người tạo 22 Modified datetime Ngày sửa 23 ModifyUser varchar(20) Người sửa 24 Checkin varchar(20) Kiểu Bảng 3.9 Bảng MTM_Recommends lưu trữ thông tin chứng từ yêu cầu cấp vật tư phận, phân xưởng công ty STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) RecommendID varchar(30) Mã (khóa chính) Name nvarchar(100) Tên chứng từ yêu cầu RecommendDate date Ngày lập UserID varchar(30) Mã người yêu cầu DepartmentID varchar(30) Mã phận Status bit Created datetime Ngày tạo CreateUser varchar(20) Người tạo Modified datetime Ngày sửa 10 ModifyUser varchar(20) Người sửa 11 Checkin varchar(20) Bảng 3.10 Bảng MTM_MaterialRecommends lưu trữ thông tin vật tư nằm chứng từ yêu cầu cấp vật tư STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) MaterialRecommendID varchar(15) Mã (khóa chính) MaterialID varchar(30) Mã vật tư Trang 29 RecommendID varchar(30) Mã chứng từ yêu cầu Quantity float Số lượng MaterialRecommendID varchar(15) Mã (khóa chính) MaterialID varchar(30) Mã vật tư RecommendID varchar(30) Mã chứng từ yêu cầu Quantity float Số lượng Bảng 3.11 Bảng MTM_Imports lưu trữ thông tin chứng từ nhập vật tư từ nhà cung ứng STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) ImportID varchar(30) Mã (khóa chính) Name nvarchar(255) Tên chứng từ nhập ImportDate date Ngày nhập PartnerID varchar(20) Mã đối tác WareHouseID varchar(30) Mã kho DepartmentID varchar(30) Mã phận Created datetime Ngày tạo CreateUser varchar(20) Người tạo Modified datetime Ngày sửa 10 ModifyUser varchar(20) Người sửa 11 Checkin varchar(20) Bảng 3.12 Bảng MTM_MaterialImports lưu trữ thông tin vật tư nằm chứng từ nhập vật tư STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) MaterialImportID uniqueidentifier Mã (khóa chính) ImportID varchar(30) Mã chứng từ nhập MaterialID varchar(30) Mã vật tư Quantity float Số lượng MaterialImportID uniqueidentifier Mã (khóa chính) ImportID varchar(30) Mã chứng từ nhập Trang 30 Bảng 3.13 Bảng MTM_Handovers lưu trữ chứng từ bàn giao vật tư STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) HandoverID varchar(30) Mã (khóa chính) Name nvarchar(100) Tên chứng từ bàn giao DeliveryID varchar(30) Mã người bàn giao RecipientID varchar(30) Mã người nhận HandoverDate date Ngày lập DepartmentID varchar(30) Mã phận WareHouseID varchar(30) Mã kho Created datetime Ngày tạo CreateUser varchar(20) Người tạo 10 Modified datetime Ngày sửa 11 ModifyUser varchar(20) Người sửa 12 Checkin varchar(20) Bảng 3.14 Bảng MTM_MaterialHandovers lưu trữ vật tư nằm chứng từ bàn giao STT Tên trường Kiểu liệu Ý nghĩa (Độ lớn) MaterialHandoverID uniqueidentifier Mã (khóa chính) HandoverID varchar(30) Mã chứng từ bàn giao MaterialID varchar(30) Mã vật tư Quantity float Số lượng MaterialHandoverID uniqueidentifier Mã (khóa chính) HandoverID varchar(30) Mã chứng từ bàn giao MaterialID varchar(30) Mã vật tư Quantity float Số lượng Trang 31 Bảng 3.15 Bảng MTM_MaterialInventorys lưu trữ thông tin tồn kho STT Kiểu liệu Tên trường Ý nghĩa (Độ lớn) MaterialInventoryID uniqueidentifier Mã (khóa chính) MaterialID varchar(30) Mã vật tư WareHouseID varchar(30) Mã kho Quantity float Số lượng ImportID varchar(30) Mã chứng từ nhập HandoverID varchar(30) Mã chứng từ bàn giao SaleID varchar(30) Mã chứng từ bán hàng 3.3 Thiết kế giao diện Hình 3.1 Màn hình form Màn hình form chia làm khu vực - Khu vực (1): chứa lệnh chương trình; Trang 32 - Khu vực (2): chứa nút điều hướng tới chức quản lý danh mục phận, phòng ban, nhóm vật tư… - Khu vực (3): hiển thị giao diện để người dùng nhập liệu tương ứng với chức chọn Hình 3.2 Màn hình form thiết lập thông tin phần mềm Hình 3.3 Màn hình form quản lý nhóm vật tư Trang 33 Hình 3.4 Màn hình form thể chi tiết thông tin vật tư Hình 3.5 Màn hình form quản lý danh sách vật tư Trang 34 Hình 3.6 Màn hình form đề nghị cấp vật tư phục vụ sản xuất Hình 3.7 Màn hình form bàn giao vật tư Trang 35 Hình 3.8 Màn hình form thể chi tiết thông tin kho Hình 3.9 Màn hình form quản lý danh sách kho Trang 36 Hình 3.10 Màn hình form phân quyền hệ thống Hình 3.11 Màn hình form lưu giữ lịch sử hệ thống Trang 37 Hình 3.12 Màn hình form thể chi tiết thông tin phận, phòng ban Hình 3.13 Màn hình form quản lý danh sách phận công ty Trang 38 Hình 3.14 Màn hình form phân loại nhà cung cấp theo khu vực Hình 3.15 Màn hình form quản lý nhà cung cấp Trang 39 KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Để tài đáp ứng yêu cầu đề đề tài cấp trường Đề tài đạt mục tiêu đề xây dựng phần mềm quản lý vật tư phục vụ cho ngành Đóng tàu Đánh giá Sản phẩm đề tài công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý vật tư nhà máy đóng tàu Việt Nam Phần mềm giúp doanh nghiệp: - Tránh tình trạng thất lạc, mát vật tư; - Hạn chế sai sót thông tin người gây trình sử dụng lại thông tin cũ; - Giảm chi phí in ấn, lưu trữ thông tin sổ sách - Rút ngắn thời gian truy xuất, tìm kiếm thông tin Kiến nghị Mong thời gian tới Khoa Nhà trường tạo điều kiện tác giả thực tập làm việc sở đóng tàu để có thêm kiến thức, kinh nghiệm quản lý giúp cho việc hoàn thiện chương trình đề tài tốt Trang 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đào Văn Bảo (2013), “Phân tích quan hệ sản xuất sở đóng tàu phục vụ cho xây dựng chương trình quản lý đóng tàu”, tr 13-20, ĐHHH Việt Nam, Đề tài NCKH cấp trường [2] Đoàn Văn Tuyền (2013), “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý việc nhập cấp vật tư nhà máy đóng tàu”, ĐHHH Việt Nam, Đề tài NCKH cấp trường [3] Công ty TNHH thành viên Hoàn Hảo, Phần mềm quản lý vật tư, Hồ Chí Minh [4] http://tailieu.vn, “Công tác quản trị nguyên vật liệu nhà máy Z153 – Tổng cục Kỹ thuật” Tiếng Anh [5] Microsoft (2014), “Introduction to WPF””, [trích dẫn ngày: 15/02/2016], URL: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa970268(v=vs.110).aspx [6] Wikipedia (2014), “Model View ViewModel””, [trích dẫn ngày: 15/02/2016],URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Model_View_ViewModel Trang 41 [...]... Thông qua việc khảo sát cách thức quản lý vật tư của các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng và tham khảo những chức năng một số phần mềm quản lý đã có trên thị trường tác giả đưa ra một số qui trình quản lý dưới đây Phân hệ quản lý kho Quản lý mã hàng Quản lý mã hàng trong hệ thống Quản lý hoạt động nhập kho Nhập kho mua hàng Nhập kho trực tiếp Quản lý Hoạt động xuất kho Xuất kho... Danh mục vật tư - Danh mục vật tư BP .quản lý mã hàng Phòng kinh doanh hoặc phòng kế hoạch vật tư khi phát sinh nhu cầu lập mã hàng mới hoặc sửa lại mã hàng trong hệ thống lập yêu cầu với người phụ trách quản lý việc đặt mã hàng của hệ thống Cán bộ phụ trách quản lý mã hàng trong hệ thống kiểm tra sự tồn tại của mặt hàng trong hệ thống bằng cách tìm kiếm thông tin của mặt hàng đó trong phần mềm Cán bộ... chi phí đồng thời có thể giảm giá thành Chức năng quản trị nguyên vật liệu [1] Hoạch định được nhu cầu vật tư là một trong những chức năng quan trọng nhất của công các quản lý vật tư, phải làm cho việc cung ứng vật tư đúng nơi đúng lúc, nghĩa là giảm tối đa vật tư tồn kho không cần thiết hoặc chưa cần thiết, mặt khác ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt vật tư trong quá trình sản xuất Để đạt được mục tiêu đó... trình quản lý mã vật tư: Mã sự kiện Tên sự kiện Người thực hiện (1) Yêu cầu cấp mới, sửa mã hàng PKD, PKHVT (2) Kiểm tra sự tồn tại của mặt hàng trong hệ thống BP .quản lý mã hàng (3) Phân loại mặt hàng BP .quản lý mã hàng Cấp mã mới BP .quản lý mã hàng (4) (5) (6) (7) Thông tin lại cho người yêu cầu Kiểm tra sự cần thiết và sự thay đổi trong hệ thống Sửa mã Chức năng và báo cáo sử dụng trên phần mềm -... chuộng, cộng đồng hỗ trợ rộng lớn Công nghệ phát triển: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ WPF[5] theo mô hình lập trình MVVM[6] 3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu của chương trình sẽ quản lý toàn bộ các thông tin liên quan tới công tác quản lý vật tư Trong chương trình này, các dữ liệu sẽ được phân chia thành các đối tư ng Mỗi đối tư ng có những thuộc tính khác nhau được thể hiện thông... trình quản lý tổng quát Trang 12 BP.kế hoạch vật tư, kinh doanh 01 Lập yêu cầu cấp mới, sửa mã hàng Begin 02 Kiểm tra sự tồn tại của mặt hàng trong hệ thống 06 Kiểm tra sự cần thiết và sự thay đổi trong hệ thống Có Tồn tại ? BP .Quản lý mã hàng Không 07 Sửa mã theo quy chuẩn Có Có thể thay đổi? 03 Phân loại Không 04 Cấp mã mới 05 Thông tin cho Người yêu cầu End Hình 2.2 Qui trình quản lý mã vật tư Trang... Nhược điểm: Phải trải qua nhiều bước 1.2 Quản trị nguyên vật liệu trong đóng tàu Yêu cầu về quản trị nguyên vật liệu [2]: Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm NVL có hiệu quả ngày càng được coi trọng làm sao để cùng một khối lượng NVL, có thể sản xuất ra nhiều sản phẩm nhất, có giá thành hạ nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng Do vậy công tác quản trị là vấn đề tất yếu, khách quan, nó... Việc quản trị có tốt hay không phụ thuộc vào khả năng và trình độ của cán bộ quản lý Đối với doanh nghiệp kinh doanh việc quản lý NVL có thể xem xét trên các khía cạnh sau: Trang 8 - Trong khâu thu mua: Các doanh nghiệp phải tiến hành cung ứng thường xuyên nguồn NVL đầu vào, đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất Muốn vậy trong khâu thu mua cần quản lý tốt về mặt khối lượng, quy cách, chủng loại vật. .. hiện xuất kho theo lệnh xuất kho Trang 24 CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG PHẦN MỀM 3.1 Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và công nghệ phát triển Ngôn ngữ lập trình: Sau khi cân nhắc tác giả lựa chọn ngôn ngữ lập trình C# làm ngôn ngữ để xây dựng phần mềm ở đề tài này Vì C#: - Là một trong hai ngôn ngữ chính trên nền Net của Microsoft; - Là ngôn ngữ cấp cao, hướng đối tư ng hoàn toàn; - Thân thiện, dễ viết; - Được các... phải xây dựng định mức dự trữ cần thiết với mức tối đa và tối thiểu cho sản xuất, xây dựng định mức tiêu hao trong sử dụng cũng như định mức hao hụt hợp lý trong vận chuyển và bảo quản - Trong khâu sử dụng: Doanh nghiệp cần cung cấp đúng lúc, đúng số lượng, chất lượng cũng như đúng thời gian cho quá trình sản xuất Không những vậy, doanh nghiệp còn phải tính toán đầy đủ, chính xác, kịp thời giá NVL có trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý vật tư trong đóng tàu, Xây dựng phần mềm quản lý vật tư trong đóng tàu, Xây dựng phần mềm quản lý vật tư trong đóng tàu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay