Nghiên cứu nguồn nhân lực khoa đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030

28 205 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:41

Nghiên cứu nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030Nghiên cứu nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030Nghiên cứu nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030Nghiên cứu nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030Nghiên cứu nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Lý lựa chọn đề tài: Nhân lực nhân tố quan trọng định phát triển quốc gia Trình độ phát triển nguồn nhân lực thước đo chủ yếu đánh giá phát triển quốc gia Các quốc gia giới coi trọng phát triển nguồn nhân lực Trong kỷ XX, có quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, phát huy tốt nguồn nhân lực nên đạt thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành công nghiệp hoá đại hoá vài ba thập kỷ Nhật bản, Isael, Singapore Đảng Nhà nước ta khẳng định quan điểm coi người trung tâm phát triển, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hiện nay, điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá hội nhập quốc tế, phát triển nhân lực coi ba khâu đột phá chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời, phát triển nhân lực trở thành tảng phát triển bền vững tăng lợi cạnh tranh quốc gia Việc phát triển nhân lực, mặt, cần phải có tầm nhìn chiến lược phát triển tổng thể dài hạn, đồng thời, thời kỳ định, cần xây dựng định hướng cụ thể, để từ đánh giá thời cơ, thách thức, khó khăn, hạn chế nguyên nhân… để đề mục tiêu giải pháp phát triển thích hợp cho giai đoạn phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội nước quốc tế Trong giải pháp pháp triển nguồn nhân lực giáo dục đào tạo nhiệm vụ then chốt giải pháp chủ yếu để phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn từ đến 2020 thời kỳ Hội nghị Trung ương khoá XI Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng11năm 2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Chính phủ ban hành Nghị số 44/NQ-CP ngày 09-6-2014 Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW Mặt khác, Việt Nam quốc gia Biển có vùng biển đặc quyền kinh tế rộng triệu km2, gấp lần diện tích đất liền; có bờ biển dài 3.260 km Trong nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, biển có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, gắn bó mật thiết ảnh hưởng to lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường Đất nước Sau 20 năm thực công đổi lãnh đạo Đảng, tiềm lực kinh tế biển Đất nước ta không ngừng lớn mạnh, phát triển với tốc độ nhanh có đóng góp quan trọng vào - - nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã hội Đất nước theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Ngày 22 tháng năm 1997, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Xây dựng Việt Nam trở thành nước mạnh biển, phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, hải đảo, ven biển phải gắn kết với yêu cầu bảo vệ Đất nước Để tiếp tục phát huy tiềm biển kỷ XXI, Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) thông qua Nghị số 09-NQ/TW ngày tháng năm 2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, nhấn mạnh "Thế kỷ XXI giới xem kỷ đại dương” Định hướng chiến lược: nước ta phải trở thành quốc gia mạnh biển, làm giàu từ biển sở phát huy tiềm từ biển, phát triển toàn diện ngành, nghề biển với cấu phong phú, đại, tạo tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu cao với tầm nhìn dài hạn Để “tiến xa hơn, xuống sâu” khai thác hiệu quả, bền vững tiềm biển cho công phát triển quốc gia, dân tộc đảm bảo an ninh biển đảo tổ quốc; cần phải có ngành công nghiệp đóng tàu – công trình biển phát triển với tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến Đội ngũ cán khoa học, cán thiết kế, công nghệ có trình độ để làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo đội tàu, công trình biển đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển hội nhập Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nôi đào tạo nguồn nhân lực - cán hoa học, thiết kế, công nghệ cho ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Kể từ thành lập vào năm 1962 đến trải qua 54 năm phát triển trưởng thành Khoa đào tao hàng vạn kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ cho ngành Đóng tàu Việt Nam Các hệ sinh viên Khoa sau tốt nghiệp miệt mài đóng góp công sức, trí tuệ cho phát triển kinh tế biển Đất nước, cho ngành Đóng tàu Việt Nam Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển hội nhập Trong yếu tố góp phần vào thành công công tác đào tạo người tham gia trực tiếp công tác đào tạo yếu tố quan trọng Do phải có chiến lược đắn phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Đây yêu cầu cấp thiết việc nghiên cứu chiến lược phát triển nguồn nhân lực khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đáp ứng nhu cầu thực tế hội nhập Chính vậy, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xây dựng phương án nguồn nhân lực cho Khoa Đóng tàu đáp ứng phát triển giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030” Kết đề tài làm sở cho việc đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Đóng tàu – Đội ngũ trực tiếp thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành Đóng tàu thuỷ Việt Nam đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tế phát triển hội nhập - - 1.2 Mục tiêu đề tài : Mục tiêu đề tài nghiên cứu để đưa chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 20152020 tầm nhìn đến năm 2030 1.3 Nhiệm vụ đề tài Căn vào định hướng chiến lược Đảng, chương trình hành động Chính phủ; định, thông tư Bộ, ngành liên quan; xu phát triển ngành Đóng tàu, chiến lược phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, tác giả xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải việt Nam đáp ứng nhu cầu thực tế hội nhập giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030 1.4 Giới hạn đề tài Đề tài giới hạn phạm vi nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Cụ thể chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Đóng tàu phát triển giai đoạn tới đáp ứng nhu cầu thực tế phát triển hội nhập giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030 - - Phần NỘI DUNG 2.1 Căn xây dựng chiến lược nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu 2.1.1 Căn khoa học, lý luận Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nguồn nhân lực nội dung trình quản trị nhân lực nhờ công tác mà nhà quản lý lựa chọn cho đội ngũ lao động phù hợp với nhu cầu công việc, thỏa mãn mục tiêu đơn vị lợi ích cá nhân người lao động */ Nguồn nhân lực Theo Liên hợp quốc: ”Nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức lực toàn sống người có thực tế, tiềm để phát triển kinh tế-xã hội cộng đồng” [14] Theo giáo trình “Nguồn nhân lực” Nhà xuất Lao động xã hội: “Nguồn nhân lực bao gồm toàn dân cư có khả lao động, không phân biệt người phân bố vào ngành nghề, lĩnh vực, khu vực coi nguồn nhân lực xã hội” [12] Nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu, trường Đại học Hàng hải Việt Nam nguồn lực người có trình độ, chiến lược, lực tiềm tham gia vào thực chức năng, nhiệm vụ Khoa để phát triển Khoa Đóng tàu đáp ứng đòi hỏi thực tế hội nhập */ Phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực Đất nước nói chung, quan gia đình cần phát triển Phát triển Nguồn nhân lực hoạt động đầu tư nhằm tạo nguồn nhân lực với số lượng chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội Đất nước, đồng thời đảm bảo phát triển cá nhân Phát triển nguồn nhân lực khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hoạt động đánh giá thực trạng, xu phát triển Khoa ngành Xác định nhu cầu tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng nhân lực khả năng, mục đích nhằm phát huy hết khả năng, nguyện vọng cống hiến của người Khoa đáp ứng nhu cầu phát triển Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, đồng thời đảm bảo phát triển cá nhân */ Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên muốn phát triển nguồn nhân lực cách bản, hướng chủ động cần phải xây dựng tốt chiến lược phát triển “Xây dựng chiến lược phát triển - - nguồn nhân lực trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa sách thực chương trình, hoạt động bảo đảm cho đơn vị có đủ nguồn nhân lực với phẩm chất, kỹ phù hợp để thực công việc có suất, chất lượng hiệu cao” [13] Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực không đơn ý đến việc dự báo tuyển đủ số lượng nhân viên cần thiết Lập kế hoạch nguồn nhân lực giúp cho đơn vị thấy rõ phương hướng, cách thức quản lý nguồn nhân lực mình, bảo đảm cho đơn vị có người việc, vào thời điểm cần thiết linh hoạt đối phó với thay đổi môi trường bên Thừa nhân viên làm tăng chi phí, thiếu nhân viên chất lượng nhân viên không đáp ứng yêu cầu ảnh hưởng đến chất lượng thực công việc Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình xem xét cách có hệ thống nhu cầu nguồn lực người để xây dựng kế hoạch đáp ứng nhằm mục tiêu trì phát triển Khoa Đóng tàu với chức nhiệm vụ giao 2.1.2 Căn trị, pháp lý: Cơ sở nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đáp ứng nhu cầu thực tế hội nhập dựa trên: định hướng phát triển, sách, nghị Đảng Cộng Sản Việt Nam Nhà nước CHXHCN Việt Nam ; Nghị quyết, thông tư, chương trình hành động, quy hoạch phát triển bộ, ngành; chiến lược phát triển đơn vị thực trạng xu phát triển Ngành Đóng tàu Việt Nam Cụ thể: */ Chiến lược biển Việt Nam [1]: Việt Nam quốc gia biển có bờ biển dài 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng triệu km2, với gần 3.000 đảo ven bờ Việt Nam có nguồn tài nguyên biển phong phú, từ tài nguyên sinh vật, tài nguyên phi sinh vật đến tài nguyên vị Việc khai thác, sử dụng, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường biển cách bền vững, hiệu quả, với bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo Việt Nam nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài Ngày 22/9/1997, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 20 đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Từ quan điểm Nghị này, với việc tiếp tục nhấn mạnh chủ trương lớn xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh biển, phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, hải đảo, ven biển phải gắn kết với yêu cầu bảo vệ Đất nước, quan hệ tương tác với vùng xu hội nhập kinh tế với khu vực giới - - Để tiếp tục phát huy tiềm biển kỷ 21, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) thông qua Nghị số 09 ngày 9/2/2007 "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, nhấn mạnh kỷ 21 giới xem kỷ đại dương Nghị xác định quan điểm đạo định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, đưa nước ta phải trở thành quốc gia mạnh biển, làm giàu từ biển sở phát huy tiềm từ biển, phát triển toàn diện ngành, nghề biển với cấu phong phú, đại, tạo tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu cao với tầm nhìn dài hạn Mặt khác phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá Đồng thời khai thác nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường biển tinh thần chủ động, tích cực mở cửa, phát huy đầy đủ có hiệu nguồn lực bên trong; tranh thủ hợp tác quốc tế, thu hút mạnh nguồn lực bên theo nguyên tắc bình đẳng, có lợi, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Đất nước Mục tiêu tổng quát Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia biển, đảo, góp phần quan trọng nghiệp công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, làm cho Đất nước giàu mạnh Mục tiêu cụ thể xây dựng phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển ven biển đóng góp khoảng 53-55% tổng GDP nước Nghị xác định sát cụ thể phát triển kinh tế biển đến năm 2020 lĩnh vực kinh tế - xã hội; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học - công nghệ biển; xây dựng kết cấu hạ tầng biển Trên sở đó, Chính phủ ban hành Nghị số 27/2007 ngày 30/5/2007 ban hành Chương trình hành động Chính phủ, thực Nghị 09 ngày 9/2/2007 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 */ Chiến lược phát triển giao thông vận tải[2]: Ngày 03 tháng 03 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ định số 35/2009/QĐ-TTg việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Đã đưa định hướng ngành công nghiệp tàu thủy: đóng tàu biển trọng tải đến 300.000 DWT; sửa chữa tàu biển trọng tải tới 400.000 DWT; đáp ứng nhu cầu nước có sản phẩm xuất khẩu; phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 70% - - Mục tiêu phát triển phương tiện vận tải đến năm 2020 với ngành vận tải biển: trọng phát triển loại tàu chuyên dùng tàu container, tàu hàng rời cỡ lớn, tàu dầu, tàu khí hóa lỏng, tàu Lash … trẻ hóa đội tàu biển đạt độ tuổi bình quân 12 năm vào năm 2020 Nghiên cứu phát triển tàu chở khách cao tốc ven biển tàu khách du lịch Đến năm 2020 đội tàu quốc gia có tổng trọng tải 12 ÷ 14 triệu DWT Với đường thủy nội địa: khu vực đồng sông Hồng, sử dụng đoàn tàu kéo đẩy từ 1.200 ÷ 1.600T, tàu tự hành đến 500T, tàu khách 50 ÷ 120 ghế; khu vực đồng sông Cửu Long, sử dụng tàu kéo đẩy 600 ÷ 1.200T, tàu tự hành loại đến 500T tàu khách đến 30 ÷ 100 ghế Đối với tuyến ven biển ngắn, sử dụng tàu tự hành 500 ÷ 1.200T Phát triển phương tiện vận tải chuyên dùng (container, xi măng rời, xăng dầu…) Đến năm 2020, đội tàu thủy nội địa có tổng trọng tải 10 ÷ 12 triệu tấn, tổng sức kéo 12 ÷ 13 triệu CV, tổng sức chở 0,8 ÷ triệu ghế khách Trong định nêu rõ giải pháp, sách phát triển nguồn nhân lực: cần có đầu tư tập trung nâng cao lực trang thiết bị cho sở đào tạo, huấn luyện, tăng cường phối hợp gắn kết công ty sử dụng nguồn nhân lực với sở đào tạo, huấn luyện để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tế sử dụng hiệu nguồn nhân lực đào tạo */ Nghị số 29-NQ/TW đổi toàn diện giáo dục đào tạo [3]: Ngày tháng 11 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Với quan điểm: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục - đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội - - Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hoá, đại hoá giáo dục đào tạo Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển Đất nước Mục tiêu tổng quát: Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Mục tiêu cụ thể đối với giáo dục đại học: Tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học Hoàn thiện mạng lưới sở giáo dục đại học, cấu ngành nghề trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; đó, có số trường ngành đào tạo ngang tầm khu vực quốc tế Đa dạng hóa sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế */ Chiến lược phát triển nguồn nhân lực [4]: Ngày 19 tháng 04 năm 2011 Thủ tướng phủ định phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt nam giai đoạn 2011-2020 Với quan điểm: Phát triển nhân lực nhằm thực thành công mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 Phát triển nhân lực Việt Nam phải có tầm nhìn dài hạn phải có bước thích hợp theo yêu cầu phát triển giai đoạn - - Phát triển nhân lực phải đảm bảo tính hài hòa cấu cân đối nhân lực theo ngành/lĩnh vực, vùng, miền, lãnh thổ Phát triển nhân lực Việt Nam phải gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế Mục tiêu cụ thể: Tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo kinh tế hình thức, trình độ khác từ mức 40,0% năm 2010 lên mức 70,0% năm 2020, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo ngành nông, lâm ngư nghiệp tăng tương ứng từ 15,5% lên 50,0%; ngành công nghiệp từ 78,0% lên 92,0%, ngành xây dựng từ 41,0% lên 56,0%; ngành dịch vụ tăng từ 67,0% lên 88,0% Phát triển đồng đội ngũ nhân lực với chất lượng ngày cao, đủ mạnh lĩnh vực, đồng thời tập trung ưu tiên lĩnh vực Việt Nam có lợi cạnh tranh Xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao để đào tạo nhân lực có trình độ cho Đất nước Phát triển nhân lực ngành giao thông vận tải: Tổng số nhân lực ngành giao thông vận tải đến năm 2015 khoảng 550 nghìn người, đó, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khoảng 94,0%; năm 2020 tăng lên 630 nghìn người, tỷ lệ nhân lực qua đào tạo khoảng 97,0% Trong tổng số nhân lực qua đào tạo, trình độ sơ cấp nghề khoảng 6,0% năm 2015 khoảng 4,5% năm 2020; trình độ trung cấp khoảng 57,5% năm 2015 khoảng 58,0% năm 2020; trình độ cao đẳng khoảng 27,5% năm 2015 khoảng 28,0% năm 2020; trình độ đại học đại học khoảng 9,0% năm 2015 khoảng 9,5% năm 2020 */ Chiến lược phát triển giáo dục [5]: Ngày 13 tháng năm 2012, Thủ tướng Chính phủ định số 711/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 Với quan điểm đạo phát triển giáo dục sau: Phát triển giáo dục phải thực quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, nâng cao vai trò tổ chức, đoàn thể trị, kinh tế, xã hội phát triển giáo dục Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển Thực sách ưu đãi giáo dục, đặc biệt sách đầu tư sách tiền lương; ưu tiên ngân sách nhà nước dành cho phát triển giáo dục phổ cập đối tượng đặc thù Xây dựng giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, đại, xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Thực công xã hội giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó để đạt mặt chung, đồng thời tạo điều kiện để địa phương sở giáo dục có điều kiện bứt phá nhanh, trước bước, đạt trình độ ngang với nước có - - giáo dục phát triển Xây dựng xã hội học tập, tạo hội bình đẳng để học, học suốt đời, đặc biệt người dân tộc thiểu số, người nghèo, em diện sách Đổi bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học công nghệ, tập trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành để mặt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng; mặt khác phải trọng thỏa mãn nhu cầu phát triển người học, người có khiếu phát triển tài Hội nhập quốc tế sâu, rộng giáo dục sở bảo tồn phát huy sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng Xã hội Chủ nghĩa Mở rộng giao lưu hợp tác với giáo dục giới, với giáo dục tiên tiến đại; phát khai thác kịp thời hội thu hút nguồn lực có chất lượng Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2020, giáo dục nước ta đổi toàn diện theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục nâng cao cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ sống, lực sáng tạo, lực thực hành, lực ngoại ngữ tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Đất nước xây dựng kinh tế tri thức; đảm bảo công xã hội giáo dục hội học tập suốt đời cho người dân, bước hình thành xã hội học tập Mục tiêu cụ thể Giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học: Hoàn thiện cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp đại học; điều chỉnh cấu ngành nghề trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo người có lực sáng tạo, tư độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức kỹ nghề nghiệp, lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, lực tự tạo việc làm khả thích ứng với biến động thị trường lao động phận có khả cạnh tranh khu vực giới Đến năm 2020, sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả tiếp nhận 30% số học sinh tốt nghiệp trung học sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp đại học đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất hệ đào tạo vạn dân vào khoảng 350 - 400 - 10 - chức, viên chức đơn vị thuộc Trường theo kết luận số 64-KL/TƯ ngày 28 tháng năm 2013; thực cải cách sách tiền lương theo kết luận số 63KL/TƯ ngày 27 tháng năm 2013 hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ khoá XI - Thực chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo cán quán lý nâng cao trình dộ chuyên môn nghiệp vụ Quan tâm, thực sách hỗ trợ giảng viên trẻ - Xây dựng chế, sách tiền lương, thưởng để động viên, khuyến khích phấn đấu cán quán lý, giảng viên - Về đổi chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, hình thức phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết đào tạo: - Chỉ đạo đổi nội dung, chương trình đào tạo, mở rộng ngành nghề hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội - Chỉ đạo sửa đổi quy chế đào tạo theo hướng đơn giản hoá quy trình quản lý, hiệu khả thi, tăng cường trách nhiệm giảng viên việc đánh giá kết học tập - Chỉ đạo đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tiên tiến, hiệu quả, thiết thực Tăng cường quản lý, giám sát việc thực quy chế đào tạo đơn vị toàn Trường - Việc thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo cần bước đáp ứng theo tiêu chí tiên tiến xã hội cộng đồng giáo dục giới tin cậy công nhận - Đánh giá kết đào tạo theo hương trọng lực phân tích, sáng tạo, tự cập nhật, đổi kiến thức; đạo đức nghề nghiệp, lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, lực thực hành, lực tổ chức thích nghi môi trường */ Nghị Đại hội Đảng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020[10] tán thành mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển Nhà trường đến năm 2020: Về mục tiêu tổng quát: Chỉ đạo hoàn thành giai đoạn thứ xây dựng sở hạ tầng phục vụ chiến lược Trường trọng điểm quốc gia, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đại, hội nhập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đa ngành nghề có uy tín khu vực giới, điểm tin cậy người học người sử dụng lao động; có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn chuyên môn, ngoại ngữ, số ngành đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn Quốc tế AUN (ASEAN - 14 - UNIVERSITY NETWORK), có kết hợp tác song phương quốc tế nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trao đổi giảng viên sinh viên Về tiêu xây dựng đội ngũ: - Vượt tỷ lệ giảng viên đạt trình độ tiến sĩ theo quy định Bộ giáo dục Đào tạo - 100% giáng viên độ tuổi quy định đạt chuẩn ngoai ngữ theo yêu cầu Nhà trường - 100% trưởng môn chuyên ngành có học vị tiến sĩ - Số giảng viên phong học hàm PGS: 50 người/ nhiệm kỳ Về tiêu đào tạo, huấn luyện: - Số lượng tuyển sinh đại học, cao đẳng quy đạt 3500 sinh viên/năm - Số lượng tuyển sinh sau đại học đạt 600 học viên/năm - Số lượng sinh viên quốc tế đạt 10 sinh viên/năm - Mở 3-5 chuyên ngành Sau Đại học, 4-5 ngành đào tạo đại học - Đảm bảo 100% môn học có giáo trình tài liệu giảng dạy Về tiêu nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: - Thực 1-2 đề tài cấp Nhà nước/năm; 5-7 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ/ năm - Thực từ 150-200 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường/ năm; 15-20 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên /năm - Chuyển giao 1-2 ứng dụng khoa học công nghệ cho sở sản xuất, kinh doanh/năm - Giảng viên có trình độ tiến sĩ năm phải có 01 báo đăng tạp chí khoa học chuyên ngành - Có từ 15-20 báo quốc tế/năm Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu: - Tiếp tục đổi bản, toàn diện mặt công tác Nhà Trường, đặc biệt công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ, đầu tư xây dựng sở vật chất - Xây dựng đội ngũ cán quản lý có trí tuệ, lực sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, có nhân cách đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác giai đoạn Phát triển đội ngũ giảng viên đảm bảo số lượng đạt trình độ chuẩn theo quy định Bộ giáo dục Đào tạo Xây dựng chế, sách thu hút đội ngũ giảng viên có trình độ cao Trường công tác; tạo điều kiện cho đội ngũ cán quản lý giảng viên tham gia hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ nước - 15 - - Đổi toàn diện công tác đào tạo theo định hướng nghị 29-NQ/TW hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI Phát triển ngành đào tạo đại học đào tạo sau đại học Nâng cao chất lược đào tạo để đạt thương hiệu uy tín Nhà trường Đổi công tác tuyển sinh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo thu hút người học - Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, bước tiếp cận với diễn đàn, hội thảo khoa học có uy tín khu vực giới - Triển khai thực tốt Đề tài đổi chế hoạt động xã hội hoá công tác đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam theo định số 1615/QĐBGTVT ngày 07/05/2015 Bộ Giao thông Vận tải */ Kế hoạch hành động Khoa Đóng tàu, trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030[11] Mục tiêu: - Trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng công nghệ đóng tàu công trình khơi đạt trình độ khu vực giới nhằm phục vụ nghiệp CNH-HĐH đất nước Định hướng phát triển: - Trong giai đoạn 2014-2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu Việt Nam xếp hạng cao khu vực ứng dụng phát triển công nghệ đóng tàu công trình khơi nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển Đất nước - Phát triển đội ngũ cán khoa học Khoa Đóng tàu xứng tầm với quy mô phát triển thương hiệu Nhà trường để cho sản phẩm khoa học công nghệ Khoa thực trở thành có ích cho kinh tế biển Đất nước gắn liền với chương trình đào tạo giai đoạn phát triển - Trong giai đoạn 2014-2017 Khoa Đóng tàu cần chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực nhằm đón đầu phát triển trở lại ngành Công nghiệp tàu thuỷ, bối cảnh phần lớn sở đóng tàu nước bị khủng hoảng thiếu nhân lực chất lượng cao, lúc sở đóng tàu nước cần đến hỗ trợ Khoa Khoa Đóng tàu phải sẵn sàng để đón nhận thời nhằm khẳng định uy tín đào tạo nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ - Từ 2020 trở chủ động tham gia thị trường đào tạo nhân lực cung cấp cho thị trường đóng tàu công trình khơi khu vực giới thông qua việc nhận đào tạo sinh viên nước tiếng Anh trình độ đại học sau đại học (Thạc sĩ tiến sĩ) - 16 - 2.1.3 Căn thực tiễn: Khoa Đóng tàu, trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập từ năm 1962 Đến trải qua 54 năm xây dựng trưởng thành với thăng trầm lịch sử Các hệ thầy cô giáo Khoa nói riêng, Nhà trường Đại học Hàng hải nói chung tận tâm đào tạo hệ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ phục vụ cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc chiến tranh; Công công nghiệp hóa đại hóa Đất nước thời bình Các hệ sinh viên Nhà trường đào tạo Khoa sau Trường phát huy, trưởng thành trở thành nhà quản lý giỏi, cán khoa học, kỹ thuật có lực đóng góp hữu hiệu cho ngành kinh tế biển Đất nước; từ lĩnh vực Đóng tàu, Công trình biển, Vận tải biển Cơ cấu tổ chức Khoa Đóng tàu nay: - Ban chủ nhiệm Khoa: gồm 02 đ/c: 1) PGS.TS Đỗ Quang Khải - Trưởng khoa 2) TS Trần Ngọc Tú - Phó khoa - Bộ phận giáo vụ QLSV: gồm 02 đ/c làm công tác giáo vụ, 01 chuyên trách quản lý sinh viên - Các môn chuyên môn: gồm có 03 môn: 1) Bộ môn Lý thuyết thiết kế tàu thuỷ, có 16 cán bộ, giảng viên Trong có 01 phó giáo sư, tiến sĩ, 01 tiến sĩ 14 thạc sĩ Trong số có 01 thạc sỹ làm NCS Liên bang Nga, 01 thạc sĩ làm NCS Hàn quốc, 01 thạc sĩ làm NCS Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2) Bộ môn Kết cấu tàu công trình nổi, có 07 cán giảng viên Trong có tiến sĩ, thạc sĩ, 01 kĩ sư làm công tác giáo vụ khoa Trong số có 02 thạc sĩ làm NCS Trung quốc, 01 thạc sĩ làm NCS Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3) Bộ môn Tự động hoá thiết kế tàu thuỷ, có 12 cán bộ, giảng viên Trong có 01 phó giáo sư, tiến sĩ, 01 tiến sĩ, 08 thạc sĩ 02 kỹ sư Trong số có 01 kỹ sư làm công tác giáo vụ; 01 thạc sĩ làm KTV phụ trách phòng tự động hoá thiết kế tàu; 01 thạc sĩ làm KTV phụ trách bể thử mô hình tàu thuỷ 01 thạc sỹ làm NCS Liên bang Nga Như tổng số cán giảng viên Khoa Đóng tàu tính đến 30 tháng 04 năm 2016 có 35 cán giảng viên Trực tiếp tham gia công tác giảng dạy có 25 giảng viên, 05 giảng viên làm NCS nước ngoài, 02 KTV, 03 làm công tác giáo vụ quản lý sinh viên Cơ sở vật chất cho công tác đào tạo: - 17 - 1) Bể thử mô hình tàu đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân hàng giới trị giá 01 triệu USD, chuyên phục vụ cho công tác đào tạo thử nghiệm mô hình tàu 2) Phòng tự tự động hóa thiết kế tàu, trang bị 30 máy tính cài phần mềm chuyên ngành phục vụ cho đào tạo tính toán thiết kế tàu, phần mềm AutoShip cho thiết kế kỹ thuật, ShipConstructor cho thiết kế công nghệ, 3) Bên cạnh Nhà trường có Xưởng khí thực hành cho sinh viên của Khoa thực hành kỹ thuật khí, hàn tàu Khoa có liên kết chặt chẽ với sở đóng tàu, quan đăng kiểm công ty vận tải biển để gửi sinh viên thực hành thực tập Từ sinh viên đào tạo Khoa có điều kiện thực hành thực tế, thiết thực trình đào tạo Chương trình đào tạo: Khoa Đóng tàu thực nhiệm vụ đào tạo đại học 02 chuyên ngành: 1) Thiết kế tàuvà công trình khơi 2) Đóng tàu công trình khơi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy Quy mô đào tạo: Hiện Khoa đào tạo 12 lớp sinh viên: có 04 lớp thuộc khoá 52 làm đề tài tốt nghiệp, khoá 53 đến 56 khoá 02 lớp Tổng số sinh viên Khoa xấp xỉ 500 sinh viên Tuyển sinh đào tạo sau đại học năm 01 lớp, có 03 NCS Kết đào tạo: Trải qua 54 năm xây dựng phát triển Khoa Đóng tàu đào tạo nhiều hệ cán quán lý, kỹ thuật cho ngành Đóng tàu nói riêng, ngành kinh tế biển nói chung Sinh viên Khoa Đóng tàu đạt thành tích cao học tập, NCKH thi Olimpic Nhiều năm liền khoa đóng tàu đứng tốp đầu phong trào học tập, NCKH giành nhiều giải cao kỳ thi Olimpic cấp Trường cấp quốc gia Điển hình năm 2014 Trong giải Olimpic quốc gia toàn Trường đạt 21 giải 14 giải thuộc sinh viên Khoa Đóng tàu chiếm 66,6% Nhiều sinh viên Khoa Đóng tàu có kết học tập tốt nhận học bổng Tổ chức nước, học bổng Tổ chức đăng kiểm Mỹ tài trợ (ABS), Học bổng Daizotec, Tổ chức đăng kiểm Hàn Quốc (KR), Học bổng Thắp sáng ước mơ, Học bổng SFF-KFC Kết cho thấy khả cố gắng phấn đấu sinh viên; trình độ nhiệt tâm giảng viên Khoa, Trường Đại học Hàng hải Việt nam Các hoạt động biên soạn giáo trình tài liệu KHCN: - 18 - Trong năm vừa qua với đạo Nhà trường,sự vào Khoa, nhiệt tâm giảng viên khoa học Khoa công tác biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy Do tất môn học có giáo trình, tài liệu học tập, sinh viên phát bắt đầu môn học Các giảng viên, nhà khoa học Khoa Đóng tàu việc giảng dậy, biên soan giáo trình nhiệt tình tham gia Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Các thầy tham gia nhiều hội đồng khoa học cấp, xây dựng quy chuẩn quốc gia lĩnh vực đóng tàu công trình biển Tham gia thẩm định, thiết kế dự án đóng tàu Tham gia đề tài NCKH cấp Trường, Bộ, Nhà nước 2.1.4 Thực trạng vấn đề cần giải mà đề tài hướng đến Trong giai đoạn ngành công nghiệp tàu thuỷ gặp khó khăn, ảnh hưởng đáng kể đến công tác tuyển sinh ngành Đóng tàu Số lượng sinh viên theo học hạn chế Do lực lượng giáo viên Khoa đảm nhận được khối lượng đào tạo Tuy nhiên để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đòi hỏi phát triển hội nhập nhìn cách công tâm nguồn nhân lực Khoa có hạn chế Số lượng giảng viên có học hàm học vị thiếu Các nhà khoa học Khoa chưa khẳng định vai trò chuyên gia hàng đầu mảng, lĩnh vực để xứng tầm nôi đào tạo ngành Đóng tàu Việt Nam Các giảng viên trẻ Khoa chưa thực tâm công tác tự bồi dưỡng, học ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định Nhà trường Kết tháng 12 năm 2015 có 06 giảng viên Khoa không đạt chuẩn tiếng Anh 6.0 IELTS buộc phải bị chấm dứt hợp đồng Về chương trình đào tạo chậm cập nhật đổi so với quan điểm đào tạo giới đào tạo gắn với thực tế Chương trình nặng lý thuyết hàn lâm Chưa cân đối lý thuyết thực hành Để thực điều không khác vào nhà khoa học giảng viên Khoa công tác rà soát cập nhật chương trình đào tạo cách thường xuyên phù hợp với phát triển khoa học công nghệ xu phát triển; thay đổi phương pháp đào tạo từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Vì để công tác đào tạo Khoa Đóng tàu, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đáp ứng đòi hỏi thực tế phát triển hội nhập theo tinh thần Nghị 29-NQ/TW) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa hội nhập quốc tế; chiến lược phát triển, chương trình hành động Đảng Chính phủ, Khoa Đóng tàu phải xây dựng nguồn nhân lực phù hợp - yếu tố quan trọng để thực thành công nhiệm vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập - 19 - 2.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu giai đoạn 20152020, tầm nhìn đến năm 2030: 2.2.1 Mục tiêu tổng quát: Mục tiêu tổng quát phát triển nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu giai đoạn từ đến 2020 ổn định phát triển chất lượng đảm bảo yêu cầu đào tạo Khoa Nhà trường cho chiến lược biển Đất nước, cho phát triển hội nhập ngành Đóng tàu Việt Nam Khoa Đóng tàu xứng đáng nôi, đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam đào tạo ngành Đóng tàu Tầm nhìn đến năm 2030 phải trở thành sở có uy tín khu vực quốc tế nghiên cứu, đào tạo ngành Đóng tàu 2.2.2 Mục tiêu cụ thể: Cán bộ, giảng viên khoa Đóng tàu phải người có tư cách đạo đức, có tâm với nghề, có tư duy, ý thức phát triển Khoa Nhà trường Trung thực, thẳng thắn khoa học, nhiệt thành đào tạo Giai đoạn từ đến năm 2020 tập trung vào hoàn thiện cấu tổ chức Khoa Chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo nhiệm vụ công tác theo kế hoạch phát triển Khoa Nhà trường cụ thể: - Tuyển chọn, đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên Chú trọng công tác tự bồi dưỡng cán bộ, giảng viên từ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý - Đến năm 2020, giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy lý thuyết phải giảng viên chính, tiến sỹ thạc sỹ làm nghiên cứu sinh Trưởng môn phải có học vị tiến sĩ - Tất giảng viên sinh từ năm 1980 phải có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 (Theo quy định Nhà trường, triển khai) - Tổ chức thực rà soát, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo mang tính thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tế theo tinh thần Nghị 29/NQ-TW theo kế hoạch, tinh thần đạo Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Tập trung nhà khoa học, giảng viên có lực, trình độ biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu Đảm bảo tất học phần có giáo trình, tài liệu học tập (đã thực hiện) - 20 - Mở rộng liên kết với doanh nghiệp nhà quản lý lĩnh vực liên quan đến thiết kế, đóng mới, khai thác tàu thuỷ công trình biển để hỗ trợ nhau, đồng hành công tác đào tạo Cùng chia sẻ tiến ngành Đóng tàu, phối hợp công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Đặc biệt Khoa mời chuyên gia ngành trao đổi học thuật giảng dạy, hướng dẫn lớp sinh viên - Xây dựng mở khoá đào tạo cập nhật chuyên môn đáp ứng yêu cầu sản xuất VD: Khai thác chương trình phần mềm cho thiết kế, cho thực tế công nghệ Đào tạo kỹ quản lý dự án đóng tàu - Các môn Khoa phải xây dựng hướng phát triển chuyên môn theo lĩnh vực quan tâm phát triển ngành Đóng tàu công trình Định hướng đào tạo chuyên gia đầu ngành theo lĩnh vực lựa chọn (như lĩnh vực: Tự động hoá đóng tàu, Thiết kế kiến trúc tàu thuỷ, Công nghệ đóng mới, Công nghệ sửa chữa, Tối ưu kết cấu tàu thuỷ, Tổ chức sản xuất ) - Trên sở hướng chuyên môn xác định, lựa chọn vấn đề cần thời cần nghiên cứu phát triển Các nhà khoa học, giảng viên phối hợp nghiên cứu, phát triển ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học hợp đồng chuyển giao công nghệ - Hàng năm nhà khoa học, giảng viên Khoa phải có 01 báo đăng tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành có uy tín nước quốc tế Các nhà khoa học Khoa phải tham gia hội nghị khoa học chuyên ngành - Các giảng viên trẻ phải đào tạo thực tế khoá thực tế, làm việc tháng đến tháng sở thiết kế, doanh nghiệp đóng tàu Tầm nhìn đến năm 2030: - Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Khoa Đóng tàu theo quy hoạch phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường Trọng điểm quốc gia ngành - Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao để xây dựng Khoa Đóng tàu trở thành sở đào tạo có uy tín khu vực quốc tế - Các nhà khoa học, giảng viên Khoa Đóng tàu phải chuyên gia có uy tín lĩnh vực, môn học mà trực tiếp giảng dạy - Các nhà khoa học, giảng viên Khoa thực khối lượng giảng dạy 50%, lại 50% làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Có thể chuyên gia, cố vấn, quản lý kỹ thuật cho đề án nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp - - 21 - Tất giảng viên đứng lớp phải có học trình độ sư phạm, có học vị tiến sĩ giàu kinh nghiệm thực tế - Tiếp tực nghiên cứu mở rộng lĩnh vực đào tạo nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế xu phát triển Chỉ tiêu cụ thể nguồn nhân lực thực nhiệm vụ đào tạo NCKH giai đoạn từ đến 2020: - Stt Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2018 Năm 2020 Năm 2030 Số cán bộ, giảng viên Trực tiếp tham gia đào tạo Số GS, PGS Số tiến sĩ Số CB, GV làm NCS Tuyển sinh Đ.học Tuyển sinh Cao học Tuyển sinh NCS Số đề tài NCKH cấp sở Các khoá ngắn hạn, cập nhật Số đề tài cấp Nhà nước, bộ, ngành, th/phố Số báo, báo cáo KHCN Bài báo, báo cáo KHCN quốc tế Hoạt động chuyên giao KHCN hợp đồng LĐSX 35 25 40 25 45 30 60 35 02 05 06 90 15 04 12 04 10 180 30 05 12 18 180 45 05 15 20 35 10 180 45 10 16 02 02 03 03 - 01 02 03 10 15 25 10 Theo thực tế Theo thực tế Theo thực tế Theo thực tế 10 11 12 13 14 2.2.3 Các giải pháp, biện pháp để thực - Thông tin tuyên truyền cán giảng viên Khoa Đóng tàu, trường Đại học Hàng hải Việt Nam thấu hiểu vai trò nguồn nhân lực đến phát triển Khoa, ngành Tạo đồng thuận, tâm thực thành công chiến lược đề - 22 - - Mỗi môn phải xác định hướng chuyên môn chủ đạo, có kế hoạch, lộ trình nghiên cứu phát triển chuyên môn rõ ràng Mỗi cá nhân phải có kế hoạch hành động cụ thể, tâm hoàn thành kế hoạch - Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng môn phải đôn đốc, giám sát kế hoạch tự bồi dưỡng cán bộ, giảng viên theo chương trình hành động đăng ký Động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để họ thực thành công kế hoạch hành động đa xây dựng - Tạo môi trường làm việc động, thân thiện, tạo tính động phát triển hướng tới hứng khởi công việc cho cán bộ, giảng viên Phân công việc công bằng, hợp lý để thành viên phát huy tối đa lực thân - Sắp xếp, bố trí nhân đảm bảo người, việc để nâng cao hiệu công việc - Tiến hành đánh giá lực cá nhân theo định kỳ trình độ chuyên môn, ngoại ngữ , phải tiêu chí hiệu công việc nhằm xem xét khả người để lên kế hoạch đào tạo với mục đích nâng cao hiệu công việc cán bộ, giảng viên - Tổ chức hoạt động phong trào, giải trí công việc để người có điều kiện giao lưu, học hỏi, tạo gắn kết tái tạo sức lao động 2.2.4 Những thuận lợi khó khăn thực hiện: */ Thuận lợi: - Cán bộ, giáo viên Khoa Đóng tàu đào tạo bản, có trình độ từ đại học trở lên nên có ý thức tập thể trách nhiệm công việc Toàn thể cán giáo viên Khoa Đóng tàu nói riêng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói chung nhận thức thấy rõ trách nhiệm việc tự bồi dưỡng chuyên môn, Ngoại ngữ, trình độ sư phạm để đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập Thực chiến lược phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành Trường Đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hàng đầu khu vực ASEAN lĩnh vực liên quan trực tiếp đến kinh tế biển Có đủ khả đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển Đất nước Chính đến giảng viên trẻ đạt chuẩn ngoại ngữ để nước tu nghiệp lam nghiên cứu sinh Nhận thức tâm yếu tốc quan trong thành công chiến lược phát triển người phát triển đơn vị - Khoa Đóng tàu sở uy tín, nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Đóng tàu Việt Nam, nên Khoa Đóng tàu quan tâm đạo - 23 - Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường việc xây dựng kế hoạch định hướng phát triển - Việt Nam quốc gia biển, Đảng Chính phủ tập trung quan tâm đến phát triển kinh tế biển, có ngành Đóng tàu, thể Nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động Đây hội cho Khoa Đóng tàu phát triển - Trong xu hội nhập phát triển mạnh mẽ KHKT, Cán bộ, giáo viên Khoa Đóng tàu có nhiều điều kiện tiếp cận, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tiến bộ, thành tựu KHKT công nghệ tiên tiến liên quan đến chuyên ngành, để ứng dụng nghiên cứu chuyên giao công nghệ, đưa vào đào tạo xây dựng Khoa ngày phát triển vững mạnh */ Khó khăn: - Khó khăn lớn ngành công nghiệp đóng tàu ta gặp khung hoảng, Nhiều đơn vị đóng tàu hoạt không hiệu quả, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế công nghệ hạn chế, điều ảnh hưởng đến tâm lý nguồn tuyển sinh đầu vào dẫn đến chất lượng đào tao bị ảnh hưởng ảnh hưởng đến chất lượng tuyển dụng cán giảng viên Khoa Đóng tàu 2.2.5 Các nguồn lực để thực hiện: - Nguồn lực người: để thực dự án nguồn lực người cán giảng viên Khoa công tác làm nghiên cứu sinh nước - Ngoài bổ sung theo lộ trình từ nguồn tuyển dụng là: sinh viên Khoa có tư cách đạo đức, thủ khoa đầu vào Khoa Nhà trường cử học đại học sau đại học nước Sau tốt nghiệp loại giỏi trở lên nước tuyển dụng vào làm giảng viên Khoa - Nguồn khác sinh viên Khoa có tư cách đạo đức Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, đạt chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh 6.0 IELTS trở lên, tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp Thạc sĩ loại trở lên đạt chuẩn ngoại ngữ tiếng Anh 6.0 IELTS trở lên có nguyên vọng tuyển vào làm giảng viên Khoa - Nguồn lực tài cho công tác đào tạo nguồn nhân lực từ quỹ hỗ trợ đào tạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nguồn học bổng Nhà Nước nguồn học bổng tài trợ khác - Các chế độ sách, quy chế hoạt động Khoa theo chế độ hiện hành Nhà nước quy định Nhà trường 2.2.6 Phân công trách nhiệm thực đề tài: - Ban chủ nhiệm Khoa phải đạo liệt đơn vị khoa thực kế hoạch đề Hàng năm rà soát điều chỉnh chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa cho phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển hội nhập báo - 24 - cáo Đảng uỷ, Ban giám hiệu Nhà trường cho chủ trương, đạo thực Sau rà soát hàng năm phải công khai làm công tác tư tưởng để tạo đồng thuận toàn Khoa nhằm thực tốt chiến lược đề - Các đơn vị cá nhân Khoa sở kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình thực nghiêm túc thực theo kế hoạch Hàng kỳ phải có đánh giá mặt đạt tồ để rút kinh nghiệp thực nhiệm vụ đề - 25 - Phần 3: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Đề tài xây dựng xuất phát từ đòi hỏi thực tế yêu cầu phát triển Khoa Đóng tàu, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực yếu tố quan trọng nhất, định đến thành công phát triển hội nhập Cơ sở nghiên cứu từ nghị quyết, định hướng Đảng; thị, thông tư, chương trình hành động Chính phủ, bộ, ngành; Định hướng phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; thực trạng Khoa Đóng tàu xu phát triển ngành Đóng tàu tương lai Đề tài đưa kế hoạch nguồn nhân lực cụ thể theo lộ trình phát triển Khoa Đóng tàu có mục tiêu giải pháp thực cụ thể Đề tài đưa chiến lược phát triển nguồn nhân lực Khoa Đóng tàu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2030 Là sở cho việc tuyển dụng, đào tạo sử dụng phù hợp nguồn nhân lực Khoa Đảm bảo trì hoạt động phát triển Khoa theo mục tiêu chiến lược đề Kế hoạch nguồn nhân lực cần phải đánh giá, cập nhật điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với thực tế phát triển ý nghĩa thiết thực 3.2 Kiến nghị: Để đề tài thực thành công, kính mong Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Các đối tác Khoa, doanh nghiệp nhà quản lý – đơn vị sử dụng kỹ sư, cán kỹ thuật khoa đào tạo, đóng góp tạo điều kiện để dự án thực hiệu Với mong muốn Khoa Đóng tàu trường Đại học Hàng hải Việt Nam ngày phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Đóng tàu Việt Nam phát triển Tác giả chân thành cảm ơn ghi nhận ý kiến đóng góp, xây dựng chuyên gia, thầy cô giáo, đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện! - 26 - DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Nghị số 09-NQ/TW, ngày 9/2/2007 Hội nghị Trung ương khoá X “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” 2/ Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg Thủ tướng phủ, ngày 03 tháng 03 năm 2009 “về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 3/ Nghị số 29-NQ/TW, Ngày tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về đổi toàn diện giáo dục đào tạo” 4/ Quyết định số 579/QĐ-TTg, ngày 19/04/2011 Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020” 5/ Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày 13/06/2012 Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020” 6/ Luật Giáo dục đại học, số 08/2012/QH13, Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012, Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013 7/ Thông tư Số 07/2015/TT-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo Phạm Vũ Luận ban hành ngày 16/04/2015 “quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu lực mà người học đạt sau tốt nghiệp trình độ đào tạo giáo dục đại học quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ” 8/ Nghị số 34-NQ/BCSĐ Ban cán Đảng Bộ Giao thông vận tải, ngày 06 tháng 12 năm 2013, “về định hướng, giải pháp phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia” 9/ Chương trình hành động Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thực nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khoá XI; Nghị số 34-NQ/BCSĐ Bộ Giao thông Vận tải, ngày 28 tháng năm 2014 10/ Nghị Đại hội Đảng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tháng năm 2015 11/ Kế hoạch hành động Khoa Đóng tàu, Trường Đại học hàng hải việt Nam giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030, ngày 28/04/2014 12/ Nguyễn Tiệp Giáo trình Nguồn nhân lực – H.: Lao động xã hội, 2008 13/ Phạm Minh Hạc Vấn đề người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa - H.: Chính trị Quốc gia, 1996 14/ WB World Development Indicators - London: Oxford, 2000 - 27 - - 28 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu nguồn nhân lực khoa đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030, Nghiên cứu nguồn nhân lực khoa đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030, Nghiên cứu nguồn nhân lực khoa đóng tàu giai đoạn 2015 – 2025 tầm nhìn 2030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay