Nghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển việt nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hải

36 200 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:26

Nghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt Hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển Việt Nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hảiNghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt Hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển Việt Nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hảiNghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt Hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển Việt Nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hảiNghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt Hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển Việt Nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN VỀ HỆ THỐNG ECDIS 1.1 Chiến lược Hàng hải điện tử (E-Navigation Strategy) IMO 1.2 Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) khái niệm có liên quan 12 1.3 Các quy định có liên quan đến việc trang bị ECDIS đào tạo, huấn luyện thuyền viên 14 1.3.1 SOLAS, quy định V/19 trang thiết bị phục vụ an toàn hàng hải 14 1.3.2 SOLAS, qui định V/27 cập nhật hải đồ ấn phẩm hàng hải 17 1.3.3 STCW 2010 quy định A-II/1 A-II/2 Sỹ quan hàng hải Thuyền trưởng, Đại phó tàu có trang bị ECDIS, hoạt động tuyến quốc tế 17 1.3.4 IMS Code 20 1.3.5 Thông tư MSC.1/Circ.1503 ngày 24/07/2015 IMO 22 CHƯƠNG 24 TÌNH HÌNH THỰC TẾ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT ECDIS TRÊN ĐỘI TÀU BIỂN HOẠT ĐỘNG TUYẾN QUỐC TẾ 24 2.1 Tình hình đội tàu biển giới 24 2.2 Tình hình đội tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế 25 CHƯƠNG 31 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHAI THÁC RIÊNG ECDIS CHO SỸ QUAN HÀNG HẢI 31 3.1 Đánh giá chung thực trạng triển khai 31 3.2 Đề xuất giải pháp 32 3.2.1 Giải pháp Công ty chủ tàu quản lý tàu biển 32 3.2.2 Giải pháp Trung tâm xuất thuyền viên 34 3.2.3 Giải pháp sở dịch vụ, huấn luyện cấp chứng 34 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích AMSA Cơ quan An toàn hàng hải Australia ENC Hải đồ hàng hải điện tử ECDIS Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử International Association of Lighthouse IALA Authorities IMO Tổ chức hàng hải quốc tế IHO Văn phòng Thủy đạc Quốc tế PSC Kiểm tra nhà nước cảng biển SMS Hệ thống quản lý an toàn SOLAS Công ước quốc tế an toàn sinh mạng biển STCW Công ước quốc tế tiêu chuẩn đào tạo, huấn luyện, cấp giấy chứng nhận trực ca Vận tải biển VTB DANH MỤC HÌNH Số hình 1.1 1.2 1.3 Tên hình Sơ đồ tổng quát cấu trúc E-NAV theo SIP-2014 Sơ đồ chi tiết cấu trúc E-NAV theo IALA (tham khảo) Trang 11 12 Sơ đồ lộ trình áp dụng quy định trang bị ECDIS 17 DANH MỤC BẢNG Số bảng 2.1 Tên bảng Thống kê đội tàu VTB Việt nam tính đến ngày 15/12/2015 Trang 27 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việc thông qua bổ sung sửa đổi năm 2009 Công ước SOLAS có yêu cầu bắt buộc trang bị Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) tàu biển chạy tuyến quốc tế theo lộ trình năm 2012 bước tiến lớn chiến lược phát triển Hàng hải điện tử IMO tổ chức hàng hải quốc tế khác IHO/IEC/IALA Bên cạnh lợi ích to lớn đạt điều đặt thách thức không nhỏ cho Công ty chủ tàu/quản lý tàu tổ chức quản lý đào tạo thuyền viên khác bờ, đội ngũ thuyền viên làm việc tàu Việt nam quốc gia phát triển với bờ biển dài có nhiều tiềm phát triển kinh tế biển, định hướng cụ thể hóa chiến lược vươn biển nhà nước, đứng trước hội thách thức hội nhập xu quốc tế hóa toàn cầu hóa Việc tuân thủ đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn công ước quốc tế mà Việt nam tham gia ký kết, có công ước SOLAS bắt buộc cần thiết Với mong muốn góp thêm phần giúp Chủ tàu/công ty quản lý tàu đơn vị có liên quan đến việc quản lý khai thác tàu cung ứng thuyền viên, thân thuyền viên rõ khái niệm quy định có liên quan đến Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử, qua có chuẩn bị tốt cho việc chuyển giao hiệu thời hạn theo yêu cầu SOLAS Từ lý trên, việc nghiên cứu đề tài:‘‘Nghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) đội tàu biển Việt Nam đề xuất đào tạo, huấn luyện cấp chứng khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hải” mang tính cấp thiết nhằm góp phần thực mục tiêu đẩy nhanh trình thực yêu cầu trang bị lắp đặt ECDIS, đảm bảo khả thực hiệu quả, nâng cao an toàn hàng hải sử dụng ECDIS MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Tổng hợp trình bày khái quát chung Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) khái niệm, quy định có liên quan; - Tìm hiểu trình chuẩn bị triển khai lắp đặt ECDIS đội tàu biển giới nói chung, đội tàu biển Việt nam hoạt động tuyến quốc tế nói riêng công tác huấn luyện làm quen cho thuyền viên trước thức sử dụng ECDIS phương thức hàng hải chính; - Đưa kết luận đề xuất nhằm đẩy nhanh trình thực yêu cầu trang bị ECDIS, đảm bảo khả thực hiệu quả, nâng cao an toàn hàng hải sử dụng ECDIS ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài tập trung vào nghiên cứu sở lý thuyết hải đồ điện tử quy định tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) quy định lắp đặt, sử dụng ECDIS tàu biển chạy tuyến quốc tế, kết hợp với thực tiễn tiến độ triển khai thực Việt Nam để đưa kết luận khuyến nghị phù hợp PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu lý luận: Căn vào quy định hành cập nhật IMO, thông qua công ước SOLAS, STCW, luật ISM với quy định, quy phạm hướng dẫn tổ chức Hàng hải quốc tế khác IHO/IEC/IALA… để đưa quy định, vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thu thập số liệu đội tàu biển Việt nam tiến độ thực tế việc triển khai thực quy định trang bị lắp đặt ECDIS tàu công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên chủ tàu công ty quản lý tàu/thuyền viên, để đưa khuyến nghị giải pháp hữu hiệu nhằm đáp ứng yêu cầu phải tuân thủ đồng thời nâng cao tính an toàn kinh tế trình khai thác tàu Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Ý nghĩa khoa học: Đem lại sở lý luận giải pháp hữu hiệu giúp thực thi tốt công ước quốc tế hàng hải nhằm đảm bảo an toàn nâng cao hiệu khai thác tàu Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài góp phần giúp thuyền viên ngành Boong, chủ tàu, sở đào tạo hàng hải có giải pháp, khuyến nghị giúp thực thi hiệu thời hạn quy định hành lắp đặt, khai thác hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) đội tàu biển Việt nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN VỀ HỆ THỐNG ECDIS 1.1 Chiến lược Hàng hải điện tử (E-Navigation Strategy) IMO Cùng với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt lĩnh vực điện tử, viễn thông hai thập kỷ qua, nhiều thiết bị thông qua kiểm nghiệm, chứng nhận đưa vào ứng dụng hàng hải, góp phần nâng cao an toàn hiệu khai thác tàu, bảo vệ môi trường biển Nhu cầu việc tích hợp khai thác tối ưu thiết bị sẵn có tàu bờ theo mà tăng cao Từ cuối năm 2005, nhóm nước có ngành công nghiệp hàng hải phát triển bao gồm Anh, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Nauy, Singapore Mashall đệ trình lên IMO dự thảo chiến lược Hàng hải điện tử, sau chuyển cho Ban An toàn Hàng hải IMO (Maritime Safety Committee-MSC) xem xét Thông tư MSC.81 ngày 19/05/2006 Ban An toàn Hàng hải thống giao việc xem xét phát triển chiến lược Hàng hải điện tử cho hai tiểu ban MSC là: “Tiểu ban An toàn Hàng hải” (Safety of Navigation subcommittee-NAV) “Tiểu ban Thông tin vô tuyến Tìm kiếm cứu nạn” (Radio Communication and Search and Rescue subcommittee-COMSAR); sau có phối hợp thêm tiểu ban “Các tiêu chuẩn huấn luyện trực ca” (Standards of Training and Watchkeeping subcommittee-STW) Quá trình triển khai nghiên cứu phát triển chiến lược Hàng hải điện tử thu hút quan tâm nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hàng hải mà đặc biệt đóng góp tổ chức IALA/IHO/IEC Khái niệm Hàng hải điện tử mà xem xét mở rộng theo nhiều khía cạnh khác Cuộc họp thứ 53 Tiểu ban An toàn Hàng hải (NAV-53rd) từ ngày 23 đến 27/07/2007 thông qua định nghĩa Hàng hải điện tử sau: “Hàng hải điện tử thu thập, tích hợp, trao đổi, trình bày phân tích hài hòa thông tin hàng hải tàu bờ, phương tiện điện tử, để tăng cường cho hàng hải bến cảng dịch vụ liên quan, an toàn an ninh hàng hải biển bảo vệ môi trường hàng hải” Do quy mô rộng lớn phức tạp dự án nên kế hoạch đệ trình “Kế hoạch triển khai chiến lược Hàng hải điện tử” (E-Navigation Strategy Implementation Plan-SIP) Tiểu ban An toàn Hàng hải lên Ban An toàn Hàng hải IMO phải lùi lại từ năm 2010 đến năm 2012 năm 2014 Cuối kế hoạch thông qua Thông tư MSC.94 vào tháng 11 năm 2014 đưa danh mục chi tiết nhiệm vụ cần làm để đạt giải pháp ưu tiên sau đây: - Cải tiến thiết kế buồng lái hài hòa thân thiện; - Đưa cách thức báo cáo tự động tiêu chuẩn; - Nâng cao độ tin cậy, tính mềm dẻo khả tích hợp thiết bị buồng lái thông tin hàng hải; - Tích hợp thể thông tin sẵn có, nhận thông qua thiết bị liên lạc, dạng đồ thị; - Nâng cao khả liên lạc toàn tổ hợp dịch vụ VTS Các nhiệm vụ dự kiến hoàn thành giai đoạn 2015-2019 cung cấp cho ngành công nghiệp hàng hải hệ thống thông tin hài hòa để bắt đầu cho việc thiết kế sản phẩm dịch vụ đáp ứng giải pháp nói Thông tư đưa 11 mục tiêu Hàng hải điện tử bao gồm: Nâng cao an toàn an ninh hàng hải tàu thuyền có tính đến điều kiện khí tượng thủy văn, thông tin hàng hải rủi ro gặp phải; Nâng cao khả quản lý giám sát giao thông tàu thuyền từ trạm bờ, đài duyên hải địa điểm phù hợp; Nâng cao khả thông tin trao đổi liệu tàu, tàu với bờ, bờ với tàu, bờ với bờ người sử dụng khác; Nâng cao hiệu vận tải chuỗi cung ứng, xếp dỡ hàng hóa; Nâng cao hiệu tìm kiếm cứu nạn ứng cứu cố khẩn cấp, lưu trữ liệu phục vụ công tác phân tích điều tra; Thể mức độ xác theo yêu cầu, tích hợp khả dụng điều kiện; Tích hợp trình bày thông tin tàu bờ theo cách thuận lợi nhất, đạt hiệu tối ưu an toàn rủi ro nhầm lẫn trình diễn giải thông tin người sử dụng; Tích hợp hiển thị thông tin tàu bờ để giảm khối lượng công việc người sử dụng, đồng thời thúc đẩy trợ giúp người sử dụng việc đưa định; Kết hợp chặt chẽ yêu cầu huấn luyện làm quen cho người sử dụng thông qua việc thiết lập triển khai áp dụng quy trình; .10 Thuận tiện cho bao phủ toàn cầu, tiêu chuẩn hóa để đảm bảo khả tương thích thiết bị, quy trình lắp đặt, đồng hệ thống, quy trình vận hành, biểu tượng trình bày để tránh khả xung đột tiềm tàng người sử dụng; 11 Có thể phát triển tương thích để tích hợp chức mở rộng khác mà không gây ảnh hưởng tới, hay làm giảm hiệu chức an toàn chính, để tạo thuận lợi cho người sử dụng tiềm hàng hải Các thành phần cấu thành Hàng hải điện tử bao gồm thiết bị tàu bờ phù hợp, với hệ thống liệu thông tin liên lạc đại Các thiết bị tàu bao gồm: - Hải đồ hàng hải điện tử (Electronic Navigation Chart-ENC); - Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS); - Các máy thu Hệ thống vệ tinh hàng hải toàn cầu (GNSS/DGNSS); - Các thiết bị thu phát Hệ thống nhận dạng tự động (AIS Transponders); - Thiết bị nhận dạng theo dõi tầm xa (LRIT); - Radar hàng hải Các thiết bị bờ bao gồm: - Các trạm AIS bờ; - Các trạm Radar duyên hải; - Hệ thống vi phân định vị toàn cầu; - Các trạm kiểm soát giao thông tàu thuyền (VTS); 10 Như để đảm nhận nhiệm vụ trực ca hàng hải tàu có trang bị hệ thống ECDIS, quy định có hiệu lực đầy đủ, sỹ quan boong thuyền trưởng phải đào tạo, huấn luyện, kiểm tra cấp loại chứng sau: - ECDIS Generic type: Là chứng khai thác tổng quát cấp sở đào tạo, huấn luyện Chính quyền hành công nhận cho phép; - ECDIS Specific type: Là chứng khai thác riêng biệt cho hay số loại ECDIS cụ thể cấp sở đào tạo Nhà sản xuất loại ECDIS cụ thể công nhận ủy quyền, dựa tài liệu, thiết bị phần mềm mô mà Nhà sản xuất cung cấp Do số lượng thuyền viên lớn trải rộng khắp giới, sở huấn luyện Nhà sản xuất đáp ứng kịp thời hiệu nên thực tế sở chủ yếu đào tạo cấp chứng cho Huấn luyện viên (Trainer) để họ huấn luyện cấp chứng lại cho thuyền viên theo yêu cầu ISM Tuy nhiên Nhà sản xuất chịu trách nhiệm chứng mà họ cấp 1.3.5 Thông tư MSC.1/Circ.1503 ngày 24/07/2015 IMO ECDIS chấp nhận đáp ứng yêu cầu SOLAS/quy định 19 trang bị hải đồ hàng hải tàu kể từ năm 2002 Kể từ đến nay, quốc gia thành viên IMO, văn phòng thủy đạc, nhà sản xuất thiết bị nhiều tổ chức quốc tế khác đóng góp nhiều vào việc ban hành hướng dẫn nhiều khía cạnh liên quan đến ECDIS Theo IMO cho xuất nhiều thông tư bổ sung ECDIS Để tập hợp đầy đủ rõ ràng hướng dẫn văn thống nhất, dễ dàng cho việc sử dụng cập nhật, IMO cho biên soạn xuất tài liệu “Hướng dẫn thực hành Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện 22 tử/ECDIS-Guidance for Good Practice” thông qua Thông tư MSC.1/Circ.1053 ngày 24/07/2015 Nội dung hướng dẫn thực hành đề cập đến vấn đề sau: - Các yêu cầu trang bị hải đồ SOLAS; - Duy trì phần mềm ECDIS; - Các tượng bất thường sử dụng ECDIS; - Sự khác phương thức RCDS ECDIS; - Quá trình chuyển đổi từ hải đồ giấy sang hàng hải ECDIS; - Các hướng dẫn huấn luyện đánh giá sử dụng, vận hành thiết bị mô ECDIS Lưu ý: Mặc dù việc trang bị ECDIS bắt buộc theo lộ trình loại tàu, kích cỡ năm tàu đóng Chủ tàu có quyền lựa chọn đăng ký ECDIS phương thức hàng hải thức hay dự phòng theo yêu cầu trang bị hải đồ SOLAS, điều phải thể giấy chứng nhận quy trình phù hợp 23 CHƯƠNG TÌNH HÌNH THỰC TẾ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT ECDIS TRÊN ĐỘI TÀU BIỂN HOẠT ĐỘNG TUYẾN QUỐC TẾ 2.1 Tình hình đội tàu biển giới Theo ước tính IMO, khoảng 100.000 tàu phải trang bị ECDIS khoảng 750.000 thuyền viên phải đào tạo cấp chứng phù hợp khai thác ECDIS dạng tổng quát riêng biệt 169 quốc gia thành viên IMO theo lộ trình tới năm 2018 Theo thông tin tham khảo trang Web IMO tổ chức, tạp chí Quốc tế hàng hải có phân biệt rõ rệt mức độ nhận thức tiến độ thực việc triển khai Hệ thống hàng hải điện tử nói chung ECDIS nói riêng Quốc gia Công ty hàng hải Điều dễ dàng nhận thấy khía cạnh kinh tế việc đầu tư trang thiết bị, dịch vụ thuê bao kèm chi phí cho việc đào tạo, huấn luyện thuyền viên lớn Công ty có quy mô vừa nhỏ, đặc biệt bối cảnh kinh tế giới nói chung ngành vận tải biển nói riêng gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên cần nhận thức lợi ích to lớn lâu dài việc nâng cao an toàn hàng hải, giảm tải cho thuyền viên việc tu chỉnh, bảo quản hải đồ giấy, giảm thiểu rủi ro hàng hải góp phần bảo vệ môi trường Hầu hết Công ty hàng hải lớn giới nhận thức sớm có chiến lược kế hoạch triển khai cụ thể, thực theo giai đoạn cho đội tàu từ sớm lý sau đây: 24 - Quá trình hội nhập sâu lâu dài vào chuỗi vận tải cung ứng toàn cầu giúp họ nhận thức bắt buộc cần thiết phải triển khai sớm quy định quốc tế nhằm nâng cao an toàn hiệu khai thác cho đội tàu mình, cho phép tiến hành trình làm quen chuyển đổi từ hải đồ giấy sang hải đồ điện tử cách từ từ thuận lợi; - Tiềm lực kinh tế, bao gồm nguồn lực nhân lực mạnh cho phép thuận lợi việc triển khai ý tưởng, kế hoạch đề ra; - Chuyên môn hóa cao chuỗi cung ứng thuyền viên Thông thường chủ tàu lớn có Công ty quản lý tàu riêng, bao gồm hệ thống ISM cung ứng thuyền viên, công ty chịu trách nhiệm việc thiết lập triển khai quy trình phù hợp đào tạo, huấn luyện thuyền viên Như chủ tàu lo phần lắp đặt trang thiết bị phù hợp, họ có xu hướng lắp đặt loại ECDIS ECDIS nhà sản xuất để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng huấn luyện thuyền viên, đảm bảo thuyền viên luân chuyển dễ dàng đội tàu 2.2 Tình hình đội tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế Cục Hàng hải Việt nam quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực chức tham mưu, giúp Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước hàng hải phạm vi nước Cục hàng hải Việt nam quan tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải để trình Chính phủ việc tham gia, ký kết tổ chức thực Công ước thỏa ước quốc tế Hàng hải, đầu mối quan hệ với tổ chức hàng hải quốc tế Cục Đăng kiểm Việt nam quan quản lý nhà nước an toàn chất lượng phương tiện thiết bị giao thông vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt công trình biển, sản phẩm công nghiệp phục vụ cho ngành nói 25 Đồng thời Cục Đăng kiểm Việt nam tổ chức phân cấp tàu biển Chính phủ giao cho chức tổ chức thực công tác đăng kiểm chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường tàu biển mang cờ quốc tịch Việt nam Ngay sau bổ sung sửa đổi năm 2009 công ước SOLAS ban hành, “Thông báo kỹ thuật tàu biển số 004KT/10TB” ngày 27/01/2010 Cục Đăng kiểm Việt nam thông báo lưu ý Chủ tàu, Công ty quản lý tàu biển thuyền viên, sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên quy định có liên quan đến việc bắt buộc trang bị hệ thống ECDIS theo lộ trình Từ đến nay, Cục Đăng kiểm Việt nam tiếp tục cập nhật gửi thông báo tài liệu đính kèm IMO liên quan đến việc hướng dẫn triển khai thực quy định qua thông báo kỹ thuật tàu biển sau: - 008TI/12TB ngày 01/02/2012 về: “Thông báo hàng hải số 07/2012 Cơ quan An toàn hàng hải Australia/AMSA hướng dẫn liên qua đến ECDIS cho tàu ghé vào cảng Australia”; - 029TI/15TB ngày 20/10/2015 về: “Thông tư MSC.1/Circ.1053 ngày 24/07/2015 IMO Hướng dẫn thực hành hệ thống ECDIS; - 006TI/16TB ngày 01/02/2016 về: “Ban hành tiêu chuẩn sửa đổi hệ thống ECDIS” theo thời gian chuyển tiếp đến ngày 31/07/2016, phiên trước S-52 S-64 có hiệu lực; - 015TI/16TB ngày 28/03/2016 về: “Kéo dài thời gian chuyển tiếp tiêu chuẩn S-52 S-64 Văn phòng Thủy đạc Quốc tế/IHO đến ngày 31/07/2017 26 Theo phụ lục “Báo cáo hàng năm đội tàu vận tải biển Việt nam” Cục Hàng hải Việt nam số lượng chủng loại tàu tính đến ngày 15/12/2015 bảng đây: Thứ tự Số lượng Dung tích Trọng tải (chiếc) (GT) (MT) Loại tàu Hàng rời 171 1.300.530 2.066.055 Bách hóa 1.052 1.807.182 3.075.886 Container 36 254.858 214.124 Khách/Hàng 45 7.803 7.803 Hóa chất/Dầu 28 203.073 335.915 Dầu 133 1.129.059 1.710.283 Khí hóa lỏng 10 28.806 37.795 Các loại khác 420 405.220 523.940 1.895 5.136.531 7.971.801 Tổng số Bảng 2.1 Thống kê đội tàu VTB Việt nam tính đến ngày 15/12/2015 Như có khoảng gần 1000 tàu biển Việt nam hoạt động tuyến quốc tế thuộc diện phải trang bị hệ thống ECDIS theo lộ trình đến năm 2018 theo yêu cầu SOLAS Hầu hết tàu nói thuộc loại tàu hàng lỏng (bao gồm: tàu dầu; tàu hóa chất/dầu; tàu khí hóa lỏng), tàu hàng khác có (bao gồm: tàu hàng rời; tàu hàng bách hóa; tàu container) nên thời hạn bắt buộc trang bị 27 không muộn lần kiểm tra vào sau ngày 01/07/2017 01/07/2018 Theo số liệu thống kê từ Cục Đăng kiểm Việt nam có 92 tàu biển Việt nam trang bị ECDIS, bao gồm: Tàu khách đóng (kể từ 01/07/2012) có GT≥500: .2 Tàu hàng lỏng đóng (kể từ 01/07/2012) có GT≥3000: 20 .3 Tàu hàng khác đóng (kể từ 01/07/2013) có GT≥10000: .4 Tàu hàng khác, đóng (kể từ 01/07/2014) có 10000>GT≥3000 (phải lắp đặt không muộn lần kiểm tra vào sau ngày 01/07/2014): 15 .5 Tàu khách có (đóng trước 01/07/2012) có GT≥500 (phải lắp đặt không muộn lần kiểm tra vào sau ngày 01/07/2014): .6 Tàu hàng lỏng có (đóng trước 01/07/2012) có GT≥3000 (phải lắp đặt không muộn lần kiểm tra vào sau ngày 01/07/2015): 52 .7 Tàu hàng khác có (đóng trước 01/07/2013) có GT≥50000 (phải lắp đặt không muộn lần kiểm tra vào sau ngày 01/07/2016): .8 Tàu hàng khác có (đóng trước 01/07/2013) có 50000>GT≥20000 (phải lắp đặt không muộn lần kiểm tra vào sau ngày 01/07/2017): .9 Tàu hàng khác có (đóng trước 01/07/2013) có 20000>GT≥10000 (phải lắp đặt không muộn lần kiểm tra vào sau ngày 01/07/2018): 28 Qua số liệu thống kê nêu ta thấy tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống ECDIS đội tàu biển Việt nam hoạt động tuyến quốc tế chậm Như quỹ thời gian Công ty tiến hành công việc triển khai thực không nhiều khối lượng công việc lại lớn, bao gồm giai đoạn chuyển đổi cần thiết cho thuyền viên việc làm quen với việc khai thác sử dụng ECDIS thực tế qua nhận thức kiểm chứng ưu nhược điểm để khai thác tối ưu phục vụ an toàn hàng hải Có thực tế ghi nhận khoảng thời gian đầu sau trang thiết bị hàng hải lắp đặt tàu (Radar, Arpa, AIS) thống kê số lượng tai nạn cố hàng hải lại có xu hướng tăng lên liên quan trực tiếp đến việc khai thác sử dụng không hiệu thiết bị này, đặc biệt việc thuyền viên tin tưởng vào thông tin thu mà thiếu việc đánh giá hạn chế thông tin cách phù hợp Bên cạnh khảo sát cho thấy hầu hết Công ty chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể ECDIS Hệ thống quản lý an toàn mình, đặc biệt hướng dẫn liên quan đến loại ECDIS cụ thể tàu thực tế chưa trang bị chưa định loại ECDIS trang bị Việc huấn luyện cấp chứng khai thác ECDIS tổng quát tiến hành từ sớm theo yêu cầu STCW chương trình mẫu Model Course 1.27 có hạn chế định điều kiện thực hành chưa có tổng kết kinh nghiệm thực tế Việc huấn luyện cấp chứng khai thác ECDIS riêng biệt cho thuyền viên hạn chế phía Công ty chủ tàu sở huấn luyện, đào tạo Công ty chưa lắp đặt hay định loại ECDIS lắp đặt Hiện có công ty Maritech công bố có ủy quyền hãng JRC việc đào tạo cấp chứng khai thác ECDIS riêng biệt Các trung tâm xuất 29 thuyền viên lớn VICMAC, VINIC, INLACO Sài Gòn hay Liên Minh phải gửi thuyền viên học để cấp chứng Philippines hay Singapore gây lãng phí thời gian chi phí cho chủ tàu Hiện có đối tác VICMAC Công ty quản lý tàu biển New Ocean Singapore, có văn phòng đại diện Hải phòng nên tổ chức huấn luyện cấp chứng khai thác riêng cho sỹ quan hàng hải Huấn luyện viên cấp chứng nhận Nhiều trung tâm môi giới xuất thuyền viên nhỏ lẻ điều kiện huấn luyện riêng biệt cho thuyền viên lực hạn chế thuyền viên làm việc nhiều loại tàu khác với trang thiết bị khác 30 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHAI THÁC RIÊNG ECDIS CHO SỸ QUAN HÀNG HẢI 3.1 Đánh giá chung thực trạng triển khai Việc trang bị ECDIS tàu biển theo yêu cầu SOLAS bắt buộc theo lộ trình cho loại tàu cụ thể .2 Việc trang bị ECDIS cần thiết để góp phần nâng cao an toàn, an ninh hàng hải bảo bệ môi trường, tạo môi trường làm việc tốt hơn, giảm tải cho thuyền viên góp phần thúc đẩy hoàn thiện chiến lược Hàng hải điện tử IMO đề .3 Việc trang bị ECDIS đội tàu biển hoạt động tuyến quốc tế Việt nam chậm chưa theo kịp xu chung giới dẫn đến nguy bị động vào giai đoạn cuối trước ngày quy định có hiệu lực bắt buộc .4 Việc chuẩn bị đưa quy trình hướng dẫn liên quan đến ECDIS Hệ thống quản lý an toàn công ty chậm .5 Việc đào tạo, huấn luyện cấp chứng khai thác ECDIS tổng quát (Generic type training) thực từ sớm hạn chế khai thác ECDIS riêng biệt (Specific type training) .6 Không thuyền viên làm việc tàu biển Việt nam có nhu cầu huấn luyện cấp chứng khai thác riêng biệt mà có số lượng lớn thuyền viên Việt nam thuộc Trung tâm xuất thuyền viên làm việc tàu nước có nhu cầu 31 3.2 Đề xuất giải pháp 3.2.1 Giải pháp Công ty chủ tàu quản lý tàu biển Các công ty cần gấp rút xây dựng triển khai kế hoạch tuân thủ quy định ECDIS cho công ty thông qua: Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cần thiết việc tuân thủ từ cấp lãnh đạo cao để có kế hoạch chuẩn bị nguồn lực nhân lực; Lựa chọn nhà cung cấp Hải đồ hàng hải điện tử (ENC) ECDIS sản phẩm dịch vụ kèm theo quan trọng, lưu ý đến: - ENC phải loại thức, tuân thủ tiêu chuẩn S-57 (Các tiêu chuẩn mã hóa truyền liệu thủy văn số, bao gồm cho ECDIS); S-63 (các tiêu chuẩn bảo vệ liệu ENC áp dụng cho Nhà sản xuất ECDIS Nhà phân phối liệu tham gia vào dịch vụ ENC có mã hóa) IHO ECDIS phải loại chứng nhận (Approved) Tổ chức công nhận (Recognized Orgnizations), thường Cơ quan đăng kiểm - ECDIS phải loại chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn S-52 (các tiêu chuẩn nội dung phương pháp thể hải đồ); S-64 (Các liệu kiểm tra ECDIS sử dụng với tiêu chuẩn IEC 61/74) hành IHO - Cân nhắc việc trang bị đồng thiết bị ECDIS dịch vụ ENC toàn đội tàu để giảm chi phí đào tạo tạo thuận lợi cho thuyền viên luân chuyển công tác tàu mà không nhiều thời gian làm quen, góp phần nâng cao an toàn - Vùng bao phủ ENC tính thân thiện việc lắp đặt, sử dụng cập nhật, bảo quản liệu yếu tố quan trọng cần xem xét 32 - Cập nhật, thuê bao nhanh chóng, linh hoạt theo thời gian khu vực để giảm chi phí khai thác đảm bảo tính an toàn tuân thủ - Có thể kèm thêm nhiều dịch vụ gia tăng dự báo thời tiết, thông tin thủy triều, cướp biển … Đào tạo huấn luyện thuyền viên cấp độ Tổng quát Riêng biệt Việc huấn luyện cấp chứng riêng biệt thực cán có chứng Huấn luyện viên phù hợp thông qua sở dịch vụ Cân nhắc giải pháp cử cán thuộc phòng Hàng hải học chứng Huấn luyện viên đầu tư hệ thống phần mềm mô để tự huấn luyện lại cho thuyền viên công ty phù hợp với công ty có quy mô số lượng thuyền viên tương đối lớn .4 Lắp đặt ECDIS tàu tiến hành giai đoạn chuyển tiếp 1-2 năm để thuyền viên làm quen với việc sử dụng ECDIS trang bị dự phòng, trợ giúp an toàn hàng hải trì hệ thống hải đồ giấy phương thức hàng hải Điều phải đăng ký ghi rõ “Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị tàu” Giai đoạn chuyển tiếp thực với việc trang bị ECDIS kết hợp với hải đồ quét công nhận (Raster chart) .5 Xây dựng bổ sung quy trình liên quan đến ECDIS vào Hệ thống quản lý an toàn (SMS) công ty Triển khai thực tàu, định kỳ đánh giá để bổ sung, hoàn thiện trước thức bước vào giai đoạn sử dụng ECDIS phương thức hàng hải thức 33 3.2.2 Giải pháp Trung tâm xuất thuyền viên Tích cực liên hệ tìm hiểu quy trình có liên quan đến ECDIS Hệ thống quản lý an toàn đối tác chủ tàu yêu cầu thuyền viên mà cung cấp .2 Bố trí cho thuyền viên tham dự khóa huấn luyện có chứng khai thác ECDIS tổng quát riêng biệt phù hợp, sẵn sàng cho việc hội nhập quốc tế 3.2.3 Giải pháp sở dịch vụ, huấn luyện cấp chứng Tích cực tìm hiểu nhu cầu thị trường, đặc biệt loại ECDIS Nhà sản xuất có thương hiệu quen thuộc với thị trường Việt Nam (JRC/Transas/Furuno/Jeppesen…) để giới thiệu, tư vấn cho chủ tàu giải pháp trang bị ECDIS an toàn hiệu quả, cung cấp trang thiết bị hợp chuẩn chứng nhận .2 Đầu tư hệ thống thiết bị mô gửi đào tạo Huấn luyện viên để mở rộng dịch vụ huấn luyện cấp chứng ECDIS riêng biệt, đáp ứng nhu cầu từ Công ty chủ tàu vừa nhỏ hay Trung tâm xuất thuyền viên .3 Với nguồn lực đội ngũ sỹ quan, giảng viên trang thiết bị sẵn có mối quan hệ quốc tế mình, Trung tâm huấn luyện mô phỏng, thực hành Trường Đại học Hàng hải Việt nam hoàn toàn có khả đáp ứng yêu cầu huấn luyên, đào tạo cấp chứng ECDIS riêng biệt, đóng vai trò dẫn dắt định hướng trình chuyển đổi sang ECDIS hàng hải điện tử 34 KẾT LUẬN Đề tài đạt mục đích đề bao gồm: - Tổng hợp trình bày khái quát chung Hệ thống thông tin hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) khái niệm, quy định có liên quan; - Tìm hiểu trình chuẩn bị triển khai lắp đặt ECDIS đội tàu biển giới nói chung, đội tàu biển Việt nam hoạt động tuyến quốc tế nói riêng; - Đưa đánh giá thực trạng triển khai đề xuất giải pháp nhằm đẩy nhanh trình thực yêu cầu trang bị ECDIS, đảm bảo khả thực hiệu nâng cao an toàn hàng hải sử dụng ECDIS 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO IALA Website: WWW.IALA-AISM.ORG; IHO Website: WWW.IHO.INT; IMO/SOLAS Consolidated Edition 2014; IMO/STCW 2010; IMO/ISM Code Edidition 2014; IMO/SN.1/Circ.276: Transitioning from paper chart to ECDIS Navigation; IMO/MSC.1/Circ.1503: ECDIS-Guidance for Good Practice; IMO/ IMO e-Navigation Strategy (MSC 85/26, Add.1, Annexes 20/21); IMO/MSC.94 (e-Navigation Strategy Implementation Plan-SIP); 10 IMO Website: WWW.IMO.ORG; 11 Website Cục Đăng kiểm Việt Nam: WWW.VR.ORG.VN; 12 Website Cục Hàng hải Việt Nam: WWW.VINAMARINE.ORG.VN 36 [...]... cho Hàng hải điện tử; - Thông tin Cảng và Bến cảng; - Các dịch vụ thông tin liên lạc; 11 - Các tổ hợp dịch vụ Hàng hải; - Các thiết bị trên tàu, phù hợp cho Hàng hải điện tử; - Cấu trúc/Các yếu tố con người/Tính tổng quát Hình 1.2 Sơ đồ chi tiết cấu trúc của E-NAV theo IALA (tham khảo) 1.2 Hệ thống thông tin và hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) và các khái niệm có liên quan a) ECDIS là một hệ thống thông. .. chỉ ECDIS riêng biệt, đóng vai trò dẫn dắt và định hướng trong quá trình chuyển đổi sang ECDIS và hàng hải điện tử này 34 KẾT LUẬN Đề tài đã đạt được các mục đích đề ra bao gồm: - Tổng hợp và trình bày những khái quát chung về Hệ thống thông tin và hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS) và các khái niệm, các quy định có liên quan; - Tìm hiểu quá trình chuẩn bị và triển khai lắp đặt ECDIS trên đội tàu biển thế... luyện riêng biệt cho các thuyền viên của mình do năng lực hạn chế và thuyền viên làm việc trên nhiều loại tàu khác nhau với các trang thiết bị khác nhau 30 CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHAI THÁC RIÊNG ECDIS CHO SỸ QUAN HÀNG HẢI 3.1 Đánh giá chung về thực trạng triển khai 1 Việc trang bị ECDIS trên tàu biển theo các yêu... cập nhật hải đồ và các ấn phẩm hàng hải - Hải đồ (bao gồm cả hải đồ điện tử được sử dụng trong hệ thống ECDIS) và các ấn phẩm hàng hải, như Hàng hải chỉ nam, Danh mục đèn biển, Thông báo hàng hải, Bảng thủy triều và tất cả các ấn phẩm hàng hải khác cần thiết cho chuyến đi dự định, phải được trang bị đầy đủ và cập nhật thỏa đáng 1.3.3 STCW 2010 quy định A-II/1 và A-II/2 đối với Sỹ quan hàng hải và Thuyền... trang bị hệ thống ECDIS, khi quy định này có hiệu lực đầy đủ, mỗi sỹ quan boong và thuyền trưởng phải được đào tạo, huấn luyện, kiểm tra và cấp 2 loại chứng chỉ sau: - ECDIS Generic type: Là chứng chỉ khai thác tổng quát được cấp bởi các cơ sở đào tạo, huấn luyện do Chính quyền hành chính công nhận và cho phép; - ECDIS Specific type: Là chứng chỉ khai thác riêng biệt cho một hay một số loại ECDIS cụ... trong các giấy chứng nhận và quy trình phù hợp 23 CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC TẾ QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT ECDIS TRÊN ĐỘI TÀU BIỂN HOẠT ĐỘNG TUYẾN QUỐC TẾ 2.1 Tình hình đội tàu biển thế giới Theo ước tính của IMO, khoảng 100.000 tàu phải trang bị ECDIS và khoảng 750.000 thuyền viên phải được đào tạo và cấp chứng chỉ phù hợp về khai thác ECDIS dạng tổng quát và riêng biệt của 169 quốc gia... dễ dàng trong cùng đội tàu 2.2 Tình hình đội tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế Cục Hàng hải Việt nam là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ Giao thông vận tải quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải trong phạm vi cả nước Cục hàng hải Việt nam cũng là cơ quan tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải để trình... chứng chỉ ECDIS riêng biệt, đáp ứng nhu cầu từ các Công ty chủ tàu vừa và nhỏ hay các Trung tâm xuất khẩu thuyền viên .3 Với nguồn lực về đội ngũ sỹ quan, giảng viên và các trang thiết bị sẵn có cùng các mối quan hệ quốc tế của mình, các Trung tâm huấn luyện và mô phỏng, thực hành của Trường Đại học Hàng hải Việt nam hoàn toàn có khả năng đáp ứng các yêu cầu về huấn luyên, đào tạo và cấp chứng chỉ ECDIS. .. các cấp độ Tổng quát và Riêng biệt Việc huấn luyện và cấp chứng chỉ riêng biệt có thể được thực hiện bởi một cán bộ có chứng chỉ Huấn luyện viên phù hợp hoặc thông qua các cơ sở dịch vụ Cân nhắc giải pháp cử một cán bộ thuộc phòng Hàng hải đi học chứng chỉ Huấn luyện viên và đầu tư hệ thống phần mềm mô phỏng để tự huấn luyện lại cho thuyền viên công ty mình sẽ phù hợp với các công ty có quy mô và số... lãng phí về thời gian và chi phí cho chủ tàu Hiện chỉ có một đối tác của VICMAC là Công ty quản lý tàu biển New Ocean của Singapore, do có văn phòng đại diện ở Hải phòng nên đã tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ khai thác riêng cho các sỹ quan hàng hải của mình bởi các Huấn luyện viên đã được cấp chứng nhận Nhiều trung tâm môi giới xuất khẩu thuyền viên nhỏ lẻ cũng không có điều kiện huấn luyện riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển việt nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hải, Nghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển việt nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hải, Nghiên cứu thực trạng tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống hiển thị thông tin hải đồ điện tử (ECDIS) trên đội tàu biển việt nam và những đề xuất về đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ khai thác riêng ECDIS cho sỹ quan hàng hải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay