Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại công ty cổ phần cảng hải phòng

43 240 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:20

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại Công ty cổ phần cảng Hải PhòngNghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại Công ty cổ phần cảng Hải PhòngNghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại Công ty cổ phần cảng Hải PhòngNghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại Công ty cổ phần cảng Hải PhòngNghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại Công ty cổ phần cảng Hải Phòng TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNG Chủ nhiệm đề tài : Th.S HOÀNG THỊ LỊCH Thành viên tham gia : CN PHẠM T BÍCH VÂN CN PHẠM VĂN HUY Bộ môn : Kinh tế Hàng Hải Khoa : Kinh tế Hải phòng, tháng năm 2016 MỤC LỤC CHƯƠNG MỤC Chương NỘI DUNG Mục lục TRANG SỐ Mở đầu Cơ sở lý luận sách giá dịch vụ cảng biển hàng container 1.1 Khái niệm sách 1.1.1 Khái niệm sách 1.1.2 Các loại sách 1.1.3 Các văn thể sách Việt Nam 1.1.4 Quá trình sách 1.1.5 Vai trò sách 1.1.6 Các yêu cầu sách 1.2 Khái niệm giá dịch vụ cảng 1.2.1 Khái niệm giá dịch vụ cảng 10 1.2.2 Phân loại giá dịch vụ cảng 11 1.2.3 Phương pháp định giá dịch vụ cảng 12 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dịch vụ cảng 14 1.3 Khái niệm sách giá dịch vụ cảng biển hàng container 14 1.3.1 Khái niệm 14 1.3.2 Chủ thể ban hành sách 14 1.3.3 Các văn thể sách giá dịch vụ cảng hàng container 1.3.4 Việc ban hành sách, thực sách kiểm tra việc thực sách 15 16 Chương Thực trạng sách giá dịch vụ hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 17 Giới thiệu chung Công ty cổ phần cảng Hải Phòng 17 2.1.1 Vị trí địa lý 17 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 18 2.1.3 Mô hình cấu tổ chức 19 2.1.4 Các dịch vụ 20 2.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc trang thiết bị xếp dỡ, 2.1 lực tiếp nhận 2.2 Thực trạng sách giá dịch vụ hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 2.2.1 Thực trạng hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 2.2.2 27 31 Đánh giá thực trạng sách giá dịch vụ đối hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Chương 27 Thực trạng sách giá dịch vụ cảng hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 2.2.3 21 36 Một số đề xuất, kiến nghị sách giá dịch vụ hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải 38 phòng 3.1 Định hướng, chiến lược phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, định hướng sách giá dịch vụ cảng 3.2 38 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 38 3.3 Xu hướng hàng container qua cảng Hải Phòng 39 3.4 Một số đề xuất, kiến nghị 40 Kết luận 41 Tài liệu tham khảo 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện giới có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề giá dịch vụ cảng biển Có tác giả, nhà nghiên cứu đưa phương pháp định giá dịch vụ cảng biển đối tượng khác đến cảng Ở Việt nam nay, Bộ Tài ban hành quy định việc thu phí, lệ phí đối tượng đến cảng tàu, hàng Dựa sở văn pháp luật Nhà nước, cảng biển tự xây dựng Biểu giá dịch vụ cảng Tuy nhiên loại giá dịch vụ thể nhiều bất cập Một số cảng biển lớn Công ty cổ phần cảng Hải Phòng theo Luật giá văn hành Công ty công bố Biểu giá dịch vụ cảng Các cảng tư nhân công ty cổ phần cảng khác Hải Phòng chưa thực việc kê khai giá dịch vụ Dẫn tới việc cạnh tranh không lành mạnh xảy giá dịch vụ cảng biển cảng khu vực Hải Phòng Trong nhiều năm qua, khu vực cảng biển Hải phóng chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ lượng hàng container quan cảng Khối lượng hàng container qua hệ thống cảng biển Hải phòng qua năm đạt khoảng 50% tổng lượng hàng hóa Dự báo lương lai loại hàng tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng dự báo khoảng 15% Giá dịch vụ cảng hàng container đề tài nóng bỏng hội thảo, thảo luận cảng với cảng với quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải Hiện chưa có đề tài nghiên cứu sách giá dịch vụ cảng biển hàng container qua cảng Hải Phòng năm gần Việc nghiên cứu sách giá dịch vụ cảng biển Do việc nghiên cứu vấn đề cấp thiết Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sách giá dịch vụ cảng hàng container Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Cụ thể đề tài nghiên cứu việc ban hành, việc thực việc giám sát việc thực sách giá dịch vụ cảng biển nói chung biểu giá dịch vụ cảng hàng container nói riêng Công ty cổ phần cảng hải Phòng Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp hệ thống; Phương pháp phân tích, Phương pháp khảo sát, Phương pháp tổng hợp Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận sách giá dịch vụ cảng biển hàng container cảng Chương 2: Thực trạng sách giá dịch vụ cảng biển hàng container Công ty cổ phần cảng Hải phòng Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị Ý nghĩa thực tiễn đề tài Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá thực trạng sách giá dịch vụ cảng hàng container Công ty cổ phần Hải Phòng, giúp hiểu cụ thể hơn, chi tiết việc ban hành, việc thực giám sát việc thực sách giá dịch vụ hàng container Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Từ thấy ưu điểm, hạn chế Trên sở tác giả đưa kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện sách giá dịch vụ cảng Cảng Hải Phòng Thông qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả hệ thống hóa sở lý luận sách giá dịch vụ hàng container Chính vậy, đề tài làm tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên ngành Kinh tế Vận tải biển CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER 1.1 Khái niệm sách 1.1.1 Khái niệm sách Theo từ điển Bách khoa Việt Nam : “Chính sách chuẩn tắc cụ thể để thực đường lối, nhiệm vụ Chính sách thực thời gian định, lĩnh vực cụ thể Bản chất, nội dung phương hướng sách tùy thuộc vào tính chất đường lối, nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa…” Theo James Anderson : “ Chính sách trình hành động có mục đích mà cá nhân nhóm theo đuổi cách kiên định việc giải vấn đề “ Theo từ điển tiếng Việt : “ Chính sách sách lược kế hoạch cụ thể nhằm đạt mục đích định, dựa vào đường lối trị chung tình hình thực tế đề ra” Theo Ông Vũ Cao Đàm: “chính sách tập hợp biện pháp thể chế hóa, mà chủ thể quyền lực, chủ thể quản lý đưa ra, tạo ưu đãi nhóm xã hội, kích thích vào động hoạt động họ nhằm thực mục tiêu ưu tiên chiến lược phát triển hệ thống xã hội” Theo GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: “ Chính sách đường lối cụ thể đảng chủ thể quyền lực lĩnh vực định biện pháp, kế hoạch thực đường lối ấy” Hiện nay, có nhiều khái niệm khác sách Như sách bao gồm đường lối cụ thể, biện pháp kế hoạch thực Chủ thể ban hành sách đảng, quan quản lý, Nhà nước đơn vị, công ty, doanh nghiệp… 1.1.2 Các loại sách [ ] 1.1.2.1 Chính sách Nhà nước - Chính sách kinh tế, sách đối ngoại, sách quốc phòng, sách khoa học, công nghệ, sách giáo dục, sách dân tộc, sách tôn giáo… 1.1.2.2 Chính sách từ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp Bao gồm sách liên quan đến vấn đề phát triển, sách nhân lực, sách kinh doanh… 1.1.3 Các văn thể sách Việt Nam [ 2] - Các Nghị quyết, thị Đảng - Các văn quy phạm pháp luật: Từ Trung Ương: + Luật, pháp lệnh, nghị Quốc hội, Ủy ban Thường Vụ Quốc hội + Lệnh, định Chủ tịch nước + Nghị định Chính phủ, định Thủ tướng Chính phủ + Nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao, Thông tư Chánh án Tòa án Tối cao, Thông tư Viện trưởng Viện kiểm soát Tối cao + Thông tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang + Nghị liên tịch + Thông tư liên tịch Từ địa phương + Bao gồm Nghị Hội đồng nhân dân, Quyết định, thị Ủy ban Nhân dân - Các văn quy phạm sở: + Nghị Đại hội Đảng cấp, đơn vị, công ty + Nghị Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức quan đơn vị, công ty + Nghị Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên công ty + Quyết định người đứng đầu quan, đơn vị, công ty - Các đề án, dự án Nhà nước, quan, đơn vị công ty… 1.1.4 Quá trình sách Quá trình sách bao gồm bước sau đây: Hoạch định sách → Thể chế hóa sách → → Chỉ đạo thực → Tổ chức hình thức Kiểm tra điều chỉnh 1.1.5 Vai trò sách - Chức định hướng - Chức điều tiết - Chức tạo điều kiện cho phát triển - Chức khuyến khích phát triển 1.1.6 Yêu cầu sách - Tính khách quan - Tính trị - Tính đồng hệ thống - Tính thực tế - Tính hiệu Kinh tế - Xã hội 1.2 Khái niệm giá dịch vụ cảng 1.2.1 Khái niệm giá dịch vụ cảng 1.2.1.1 Khái niệm phân loại dịch vụ cảng biển a Khái niệm dịch vụ cảng biển Dịch vụ cảng biển kết hợp loại hình dịch vụ doanh nghiệp khác công ty hoa tiêu, lai dắt, nhà khai thác cảng, doanh nghiệp vận chuyển Các doanh nghiệp thu lợi nhuận từ việc cung dịch vụ cảng biển mang tính cạnh tranh Dịch vụ cảng biển dịch vụ cung cấp cho người sử dụng cảng biển Dịch vụ cảng biển loại dịch vụ cung cấp cho người sử dụng dịch vụ cảng b Phân loại dịch vụ cảng biển Theo tài liệu Cẩm nang thực hành vận chuyển Lloyd's, dịch vụ cảng biển chia làm loại: + Dịch vụ tàu: Dịch vụ hỗ trợ hành hải tàu, dịch vụ hoa tiêu, lai dắt, buộc cởi dây, dịch vụ cung ứng lương thực, nước ngọt, nhiên liệu, sửa chữa, đóng mở nắp hầm hàng, thu gom rác thải + Dịch vụ hàng: Xếp dỡ hàng hóa tàu cầu cảng, vận chuyển hàng hóa đến kho, dịch vụ lưu kho bãi, kiểm đếm, đánh nhãn hiệu, cân, giám định, dịch vụ khai hải quan, dịch vụ giao nhận, dịch vụ bao gói, bao gói lại, dịch vụ phân loại hàng hóa Tóm lại dịch vụ cảng biển loại hình dịch vụ cung cấp cảng biển cho người sử dụng cảng biển Dịch vụ cảng biển thước đo cho hoạt động khai thác cảng, cho lực cạnh tranh cảng biển Một cảng cung cấp loại hình dịch vụ cảng biển, dịch vụ bản, cảng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng không điều phụ thuộc vào vị trí địa lý cảng, vào nguồn lực có cảng biển vào yếu tố khác 1.2.1.2 Khái niệm giá dịch vụ cảng biển Giá dịch vụ cảng biển giá áp dụng loại hình dịch vụ cảng biển Giá dịch vụ cảng biển số tiền mà người sử dụng dịch vụ cảng biển phải trả cho người cung cấp dịch vụ cảng biển việc sử dụng loại hình dịch vụ cảng biển 1.2.2 Phân loại giá dịch vụ cảng biển Giá dịch vụ cảng biển phụ thuộc vào loại hình dịch vụ cảng biển Có loại hình dịch vụ có nhiêu giá dịch vụ cảng biển Dịch vụ cảng biển 10 2.861.000 năm 2010 lên 5.822.000 năm 2015, gần gấp đôi vòng năm qua SẢN LƯỢNG CONTAINER THÔNG QUA CÁC NĂM Nguồn: http://haiphongport.com.vn/vi/bao-cao-san-luong.nd/bao-cao-san- luong.html Thông qua sơ đồ ta thấy, số lượng hàng container qua năm qua cảng Hải Phòng liên tục tăng Mặt hàng container thường chiếm đa số tổng hàng container qua cảng Hải Phòng lớn gấp khoảng 10 lần so với hàng container lạnh 29 TỶ TRỌNG CÁC MẶT HÀNG NĂM 2015 Nguồn: http://haiphongport.com.vn/vi/bao-cao-san-luong.nd/bao-cao-san- luong.html Qua sơ đồ ta thấy, năm 2015 tổng khối lượng hàng hóa thông qua Công ty cổ phần Hải Phòng đạt 23.750.000 tấn, lớn từ trước đến Mặt hàng container chiếm đa số tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng năm vừa qua, chiếm 60,66% Mặt hàng hóa qua cảng Hải Phòng đa dạng từ hàng container đến hàng rời hàng bách hóa khác Hàng container chiếm tỷ trọng lớn hàng sắt kim khí, chiếm 22,25 % Mặt hàng có tỷ trọng thấp mặt hàng phân bón chiếm 0,58% Các mặt hàng lại clinker quặng, hàng gạo thức ăn giá súc, hàng máy móc thiết bị hàng khác chiếm tỷ trọng 5,36%, 2,59%, 0,97% 7,58% 30 2.2.2 Thực trạng sách giá dịch vụ cảng hàng container Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Chính sách giá dịch vụ cảng hàng container Công ty cổ phần cảng Hải phòng nói riêng hàng container giống quy trình ban hành phương pháp xác định giá dịch vụ Tuy nhiên giá dịch vụ loại hàng hóa khác Do việc đánh giá thực trạng sách giá dịch vụ cảng hàng container Công ty cổ phần cảng Hải Phòng đề tài này, tác giả đánh giá thực trạng chung việc ban hành sách giá dịch vụ cảng biển nói chung Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Sau tác giả lấy cụ thể giá dịch vụ cảng hàng container xem xét giá dịch vụ hợp lý chưa, cao hay thấp 2.2.2.1 Quy trình ban hành a Cơ sở quan ban hành Việc ban hành sách giá dịch vụ cảng hàng container Công ty cổ phần cảng Hải phòng xây dựng dựa văn luật quan sau đây: - Bộ luật Hàng hải Việt Nam - Pháp lệnh phí lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng năm 2001 - Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 26 tháng năm 2012, Chủ tịch Quốc hội - Luật Thuế giá trị gia tăng số 113/2008/QH12 ngày tháng năm 2008, Chủ tịch Quốc hội - Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 - Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2002 - Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, Chính phủ - Các Thông tư hướng dẫn thực Nghị định 31 - Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải phòng ( ) , Đại hội đồng cổ đông thông qua b Các văn luật liên quan đến sách giá dịch vụ cảng hàng container - Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày tháng 11 năm 2013 - Quyết định số 8/2016/QĐ-CHP c Việc ban hành, thực giám sát việc thực Công ty cổ phần cảng Hải Phòng để có Biểu giá dịch vụ cảng phải trải qua trình phức tạp, bao gồm nhiều bước liên quan đến nhiều quan chức quản lý Nhà nước khác nhau: + Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng vào Luật giá Quốc hội ban hành công bố Biểu cước loại hình dịch vụ cảng sở chi phí cảng biển xem xét yếu tố tác động khác thị trường, yếu tố kinh tế, xã hội… + Sau Công ty cổ phần cảng Hải Phòng trình lên Cục quản lý giá cuả Bộ Tài xem xét + Bộ Tài sau xem xét phê chuẩn Biểu giá dịch vụ + Công ty cổ phần cảng Hải Phòng vào phê chuẩn Bộ Tài xây dựng chuẩn Biểu giá dịch vụ cảng áp dụng cho cảng biển Đồng thời năm cảng Hải Phòng có thay đổi điều chỉnh giá cước loại hình dịch vụ phải kê khai tăng giảm giải thích nguyên nhân sau trình lên Bộ Tài Bộ Tài kiểm tra tính đắn định Đối với cảng biển khu vực Hải Phòng, doanh nghiệp cảng biển phải thông qua quy trình phức tạp Công ty cổ phần Cảng Hải phòng Trong trình thực Biểu giá dịch vụ cảng, đặc biệt hàng container, Công ty cổ phần cảng Hải Phòng tình trạng bị cạnh tranh 32 không lành mạnh thông qua việc Công ty cổ phần công bố biểu cước xong cảng khác nhỏ áp dụng biểu cước có giảm từ 20 % - 30% Hiện có nhiều doanh nghiệp cảng giành thị phần cách giám giá dịch vụ cảng biển xuống mức giá thành chí miễn số dịch vụ hỗ trợ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu cảng biển lớn công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Dẫn đến việc tái đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bảo dưỡng cầu cảng trang thiết xếp dỡ 2.2.2.3 Các loại phí, cước phí, lệ phí hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng a Đối với dịch vụ xếp dỡ hàng container, giá dịch vụ tính sau Đơn vị tính USD Cont P.A Nội địa ( đ/cont) Quốc tế USD/cont) Nội địa ( đ/cont) Quốc tế USD/cont) Nội địa ( đ/cont) Quốc tế USD/cont) Nội địa ( đ/cont) Quốc tế USD/cont) Nội địa ( đ/cont) ≤ 20 , 40 , Có hàng Rỗng Có hàng 500.000 260.000 48 28 390.000 200.000 31 21 220.000 120.000 19 13 430.000 280.000 - - 610.000 380.000 > 40 , Rỗng Có hàng Rỗng 770.000 400.000 71 41 610.000 290.000 48 30 330.000 165.000 29 19 580.000 380.000 - - 780.000 440.000 890.000 450.000 82 49 690.000 350.000 53 35 370.000 200.000 33 22 640.000 420.000 - - 820.000 460.000 33 Quốc tế - USD/cont) - - - - - Nguồn: Công ty cổ phần cảng Hải Phòng BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XẾP DỠ ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER Chú thích: Phương án 1: Tàu (sà lan) - Bãi cảng ngược lại Phương án 2: Tàu ( Sà lan ) – Sà lan, Phương tiện vận tải cầu cảng ngược lại Phương án 3: Tàu – Sà lan vùng nước Hạ Long ngược lại Phương án 4: Bãi – ô tô, Toa xe – ô tô ngược lại Phương án 5: Bãi – Toa xe, Toa xe – Toa xe ngược lại Quốc tế: Giá dịch vụ áp dụng cho chủ tàu ( đại lý tàu) vận tải quốc tế Nội địa: Giá dịch vụ áp dụng cho chủ hàng chủ tàu vận tải tuyến nội địa b Đối với dịch vụ đóng/rút hàng container thường ( trừ hàng bao) chủ hàng chủ tàu tuyến nội địa Đơn vị: đồng/container ≤ 20 , Đóng Cont 40 , Rút Đóng Rút > 40 , Đóng Rút P.A 810.000 900.000 1.371.000 1.523.000 1.994.000 2.216.000 1.210.000 1.344.000 1.881.000 2.090.000 2.977.000 3.308.000 1.344.000 2.090.000 3.308.000 Nguồn: Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Chú thích: Phương án 1: Bãi cảng – Ô tô ngược lại 34 Phương án 2: Bãi cảng - Tàu ( Sà lan ) – Sà lan, Phương tiện vận tải vào bãi cảng ngược lại Phương án 3: Bãi cảng – Container bãi cảng ngược lại b Đối với dịch vụ đóng/rút hàng container thường hàng bao container lạnh áp dụng với chủ hàng chủ tàu tuyến nội địa Đơn vị: đồng/container ≤ 20 , Đóng Cont 40 , Rút Đóng > 40 , Đóng Rút Rút P.A 1.050.000 1.700.000 1.900.000 3.060.000 2.740.000 4.450.000 1.650.000 2.680.000 2.580.000 4.180.000 4.070.000 6.630.000 2.200.000 3.450.000 5.480.000 Nguồn: Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Chú thích: Phương án 1: Bãi cảng – Ô tô ngược lại Phương án 2: Bãi cảng - Tàu ( Sà lan ) – Sà lan, Phương tiện vận tải vào bãi cảng ngược lại Phương án 3: Bãi cảng – Container bãi cảng ngược lại d Đối với dịch vụ kiểm hóa, kiểm dịch, giám định container chủ hàng chủ tàu tuyến nội địa Đơn vị: đồng/container ≤ 20 , Thường 650.000 ≥ 40 , Lạnh Thường 1.300.000 930.000 Lạnh 1.850.000 Nguồn: Công ty cổ phần cảng Hải Phòng 35 e Giá dịch vụ việc lưu kho bãi ≤ 20 , Cont Có hàng Rỗng P.A Nội địa ( đ/cont/ngày) 8.000 16.500 12.000 1,27 0,9 2,8 16.500 12.000 25.000 18.000 1,53 1,08 3,36 Quốc tế Nội địa ( đ/cont/ngày) Có hàng Rỗng 11.000 (USD/cont/ngày) ≥ 40 , Quốc tế (USD/cont/ngày) 2,4 Nguồn: Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Chú thích: Phương án 1: Trong 20 ngày đầu Phương án 2: Từ ngày thứ 21 trở Quốc tế: Giá dịch vụ áp dụng cho chủ tàu ( đại lý tàu) vận tải quốc tế Nội địa: Giá dịch vụ áp dụng cho chủ hàng chủ tàu vận tải tuyến nội địa 2.2.3 Đánh giá thực trạng sách giá dịch vụ hàng container Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng a Việc ban hành Việc ban hành sách giá dịch vụ cảng biển hàng container Công ty cổ phần cảng Hải Phòng quan quản lý Nhà nước thực Tuy có số cải cách tồn nhiều bất cập: Cơ quan ban hành: Nhiều quan tham gia vào trình ban hành sách Quốc Hội, Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Giao Thông Vận tải… Do 36 khó khăn cho việc ban hành thời gian Bộ, ngành không đến thống Công ty cổ phần cảng Hải Phòng để có Biểu giá dịch vụ cảng phải trải qua trình phức tạp, bao gồm nhiều bước liên quan đến nhiều quan chức quản lý Nhà nước khác Do việc xây dựng Biểu giá dịch vụ cảng biển thời gian, tốn nhân lực chi phí Đồng thời Công ty cổ phần Cảng Hải phòng Mặc dù việc ban hành sách giá dịch vụ nói chung hàng container nói riêng Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Nhà nước cho phép việc xác định giá dịch vụ theo thị trường yếu tố khác cảng Hải Phòng quyền công bố giá cước b Việc thực kiểm tra tình hình thực Việc thực sách giá dịch vụ cảng, đặc biệt hàng container nói riêng diễn quy trình, từ việc ban hành đến việc thực Tuy nhiên trình thực Công ty cổ phần gặp không khó khăn số doanh nghiệp cảng địa bàn thành phố Hải phòng chưa công bố Biểu cước riêng Các doanh nghiệp cảng chờ đợi Công ty cổ phần cảng Hải Phòng ban hành Biểu giá dịch vụ nói chung Biểu giá dịch vụ hàng container nói riêng, sau sở họ tiến hành giảm giá nhằm thu hút khách hàng cảng Đây vấn đề xúc, cạnh tranh thiếu lành mạnh Dẫn tới gây khó khăn cho Công ty cổ phần cảng Hải Phòng việc thu hút chủ tùa chủ hàng cảng 37 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG 3.1 Định hướng, chiến lược phát triển hệ thống cảng biển Việt nam, định hướng sách giá dịch vụ cảng biển Với Quyết định điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cảng Hải Phòng trở thành cảng cửa ngõ quốc tế phân bố miền Bắc Trung Nam bên cạnh cảng Vân Phong tỉnh Khánh Hòa cảng Thị Vải- Cái Mép tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Với khối lượng hàng hóa thông qua dự kiến đạt… Đồng thời theo định hướng chiến lược phát triển này, Cảng Hải Phòng tương lai áp dụng mô hình quản lý mô hình quản lý cảng Chủ áp dụng số cảng lớn giới Singapore, Antwerp… Khi sách pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý khai thác cảng, đặc biệt sách liên quan đến giá dịch vụ cảng biển thay đổi theo chiều hướng phù hợp với thay đổi thị trường xu hướng thương mại hóa toàn cầu 3.2 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Với truyền thống lịch sử phát triển mình, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng luôn xác định phát triển theo định hướng Đảng Nhà nước, tạo phát triển chiều rộng chiều sâu, đảm bảo phát triển thị trường cảng, tạo công ăn việc làm thu nhập cho người lao động Đồng thời Công ty cổ phần cảng Hải Phòng đổi công tác quản lý, hệ thống quản trị Công ty Song song với việc mở rộng phát triển loại hình dịch vụ cảng, cấu lại lực lượng lao động, đổi lĩnh vực công nghệ phục vụ cho việc xếp dỡ hàng hóa nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cảng, góp phần tăng lực canh tranh cho cảng Với kế hoạch chiến lược phát triển trung hạn dài hạn, Công ty cổ phần cảng Hải Phòng đầu tư dự án mở rộng cảng Lạch Huyện 38 Cuối bên cạnh việc trọng phát triển cảng Hải phòng mặt kinh tế, Công ty cảng Hải Phòng trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường khu vực cảng biển góp phần phát triển cảng Hải Phòng thành cảng xanh góp phần phát triển thành phố cảng Hải Phòng thành thành phố cảng xanh tương lai 3.3 Xu hướng hàng container qua cảng Qua số liệu thực tế cho thấy xu hướng hàng container qua cảng Hải phòng ngày tăng, tốc độ tăng trưởng khoảng 14% năm Dự báo năm tới lượng hàng container qua cảng Hải phòng tiếp tục tăng Do sách đặc biệt sách liên quan đến giá dịch vụ cảng hàng container phải quan quản lý Nhà nước đặc biệt Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phải xây dựng hợp lý, mang tính cạnh tranh cao 3.4 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước Hiện khu vực cảng biển Hải Phòng, thực Pháp lệnh giá quản lý giá có số cảng thực việc kê khai giá dịch vụ cảng biển Công ty cổ phần cảng Hải Phòng, Cảng Nam Hải thực việc thực kê khai giá quan quản lý Nhà nước, cụ thể Cục Quản lý giá, Bộ Tài Công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá thực việc kê khai giá dịch vụ cảng Sở Tài thành phố Hải Phòng Với định hướng, chiến lược phát triển hệ thống cảng biển Việt nam, chiến lược phát triển thành phố cảng Hải phòng, chiến lược phát triển cảng hải phòng, hết cần có điều tiết Nhà nước, quan quản lý Nhà nước việc ban hành sách phù h ợp kịp thời liên quan đến giá dịch vụ cảng biển Bên cạnh việc Nhà nước tạo điều kiện cho phép doanh nghiệp cảng biển chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh, tự xây dựng biểu giá theo luật cung cầu thị trường Tuy nhiên việc chủ động gây hậu cho doanh nghiệp cảng biển trường hợp cạnh tranh không lành mạnh Vì vậy, trường hợp cân cạnh tranh thiếu lành mạnh Nhà nước cần có can thiệp điều tiết kịp thời Nhà nước để đảm 39 bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp doanh nghiệp cảng biển Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Nhà nước - Cần nâng giá dịch vụ cảng biển để tăng nguồn thu cho cảng - Nhanh chóng ban hành giá sàn cho cảng biển khu vực Hải phòng để tránh tình trạng liên tục phải hạ giá dịch vụ xuống mức thấp nhất, tình trạng cạnh tranh gay gắt năm vừa qua Có cảng tập trung vào việc đầu tư công nghệ, đầu tưu vào việc nâng cao chất lượng loại hình dịch vụ cảng nhiều Đây việc cạnh tranh lành mạnh cảng với hiều năm qua cảng cạnh tranh việc hạ giá dịch vụ cảng biển Tuy nhiên việc ban hành giá sàn thời điểm thực việc bình ổn giá dịch vụ khu vực cảng biển Hải Phòng thực Việt Nam thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới, nên theo cam kết Việt Nam phải thực sách giá dịch vụ theo luật cung cầu chi phối - Việc ban hành văn pháp luật cũ từ năm 2008, năm Thực tế có nhiều thay đổi, đơn giá tăng nhiều nên cần phải có thay đổi cho phù hợp với thực tế - Công ty cổ phần cảng Hải Phòng nên thay đổi mô hình quản lý cảng theo hướng tư nhân hóa, xu hướng phát triển cảng giới thực thành công nhiều cảng khu vực giới cảng Singapore, cảng Thượng Hải, cảng Hồng Kông, cảng Antwerp Bỉ Có khả cạnh tranh cảng cải thiện Hiện Công ty cổ phần cảng Hải Phòng niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán, nhiên số vốn góp Nhà nước Cảng Hải Phòng cao với 309,58 triệu cổ phần, tương đương 3.095,8 tỷ đồng, chiếm 94,68% 40 KẾT LUẬN Ngày không phủ nhận vai trò, tầm quan trọng cảng biển phát triển kinh tế quốc gia có cảng Cảng biển đóng góp tỷ lệ lớn vào GDP quốc gia có biển Không cảng biển có ý nghĩa lớn mặt xã hội, cung cấp lượng lớn công ăn việc làm cho người dân thành phố cảng tỉnh thành phố nằm Miền hậu phương cảng Chính vậy, Đảng Nhà nước ta đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội tương lai cách trọng phát triển kinh tế biển, có kinh tế hàng hải, cảng biển đóng vai trò quan trọng Trong năm vừa qua, Việt Nam, quan quản lý Nhà nước lĩnh vực hàng hải rà soát, quy hoạch lại hệ thống cảng biển cho phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tế Bên cạnh việc quy hoạch hệ thống cảng biển số lượng, vị trí địa lý, sở vật chất kỹ thuật, quản lý khai thác cảng biển, quan quản lý Nhà nước, đặc biệt Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức nhiều hội thảo liên quan đến vấn đề sách phát triển cảng Việt Nam thời gian tới Một vấn đề cộm sách giá dịch vụ cảng cảng biển Việt nam Với xu hướng container hóa toàn giới, hệ thống cảng biển Việt Nam , đặc biệt khu vực cảng biển Hải Phòng, Công ty cổ phần cảng Hải phòng chứng kiến khối lượng hàng container tăng vọt thời gian vừa qua Chính cần phải có sách thu hút nhiều tàu hàng nước vòa cảng biển Việt Nam nói chung, khu vực cảng Hải phòng Công ty cổ phần cảng Hải Phòng nói riêng Trong phải kể đến sách giá dịch vụ hàng container qua cảng Việc đưa Biểu giá phù hợp, sách thích hợp khuyến khích bên sử dụng dịch vụ cảng đến với cảng nhiều Việc nghiên cứu đề tài Đề xuất số kiến nghị liên quan đến sách giá dịch vụ cảng biển hàng container công ty cổ phần cảng Hải Phòng hệ thống hóa sở lý luận sách giá dịch vụ cảng biển nói 41 chung Đồng thời đề tài phản ánh thực trang việc ban hành, quan ban hành văn liên quan đến sách giá dịch vụ Công ty cổ phần cảng Hải Phòng nói chung giá dịch vụ hàng container nói riêng Qua tác giả rút số nhận xét đánh giá thấy số điểm bất cập Trên sở tác giả nêu số kiến nghị liên quan đến việc ban hành thực sách giá dịch vụ hàng container Công ty cổ phần cảng Hải Phòng Từ việc nghiên cứu đề tài này, tác giả nhận thấy để sách giá riêng hàng container Công ty cổ phần cảng Hải Phòng tốt cần phải có phối hợp cảng biển Hải Phòng Các quan quản lý nên đề giải pháp chung giá sàn cho cảng biển Hải Phòng Có cảng khu vực Hải phòng cạnh tranh lành mạnh, góp phần vào phát triển kinh tế thành phố cảng Hải Phòng toàn Miền Bắc nước Việt Nam Tuy nhiên đề tài tồn vấn đề mà tác giả chưa thực Để đánh giá sách, giới sử dụng nhiều hình thức để đánh giá, đánh giá định tính đặc biệt việc đánh giá thực định lượng tức việc sử dụng mô hình toán để đánh giá tác động hiệu sách Qua việc nghiên cứu lý thuyết sách đặc biệt mô hình liên quan đến mô hình đánh giá sách áp dụng vào đề tài này, tác giả thấy việc thu thập thông tin khó khăn đủ thông tin để tiến hành đánh giá Chính vậy, coi hạn chế đề tài 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Bài giảng Phân tích sách GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Bài giảng Phân tích sách PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Giáo trình Kinh tế cảng, nxb Thống kê, 2005 PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Giáo trình Kinh tế cảng, nxb Thống kê, 2005 website haiphongport.com.vn 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại công ty cổ phần cảng hải phòng, Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại công ty cổ phần cảng hải phòng, Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về giá dịch vụ cảng biển đối với hàng container tại công ty cổ phần cảng hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay