Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020

56 152 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:19

Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI PHÂN BỐ ĐỊA LÝ CỦA HOẠT ĐỘNG CƯỚP BIỂN TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1994 - 2014 VÀ DỰ BÁO ĐẾN NĂM 2020 Chủ nhiệm đề tài: PHẠM THỊ BÍCH VÂN Hải Phòng, tháng 4/2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Cơ sở lý luận chung cướp biển 1.1.1 Khái niệm cướp biển Error! Bookmark not defined 1.1.2 Phân biệt cướp biển khủng bố hàng hải 1.2 Lịch sử hoạt động cướp biển 1.3 Nguyên nhân hình thành cướp biển Error! Bookmark not defined CHƯƠNG SỰ THAY ĐỔI PHÂN BỐ ĐỊA LÝ HOẠT ĐỘNG CƯỚP BIỂN TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1994-2014ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 Giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2009 Error! Bookmark not defined 2.2 Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 Error! Bookmark not defined 2.3 Những nét thay đổi phân bố địa lý 2.4 Nguyên nhân dẫn đến thay đổi phân bố hoạt động cướp biển Error! Bookmark not defined CHƯƠNG DỰ BÁO VỀ SỰ PHÂN BỐ HOẠT ĐỘNG CƯỚP BIỂN TRÊN THẾ GIỚI ĐẾN NĂM 2020 36 3.1 Dự báo Error! Bookmark not defined 3.1.1 Về xu hướng phân bố địa lý Error! Bookmark not defined 3.1.2 Về cách thức hoạt động Error! Bookmark not defined 3.2 Đề xuất số giải pháp để hạn chế hoạt động cướp biển KẾT LUẬN 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 55 DANH SÁCH THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT AMF CGPCS CTF ICC EU IMB IMO NATO PRC ReCAAP UNCLOS ASEAN Maritime Forum (Diễn đàn hàng hải ASEAN) Contact group on piracy off the coast of Somalia (Nhóm liên lạc ứng phó cướp biển khơi Somali) Combined Task Force (Lực lượng đặc nhiệm phối hợp) International Chamber of Commerce (Phòng thương mại quốc tế) European Union (Liên minh châu Âu) International Maritime Bureau (Cục hàng hải quốc tế) International Maritime Organizations (Các tổ chức hàng hải quốc tế) North Atlantic Treaty Organization (Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Piracy Reporting Centre (Trung tâm báo cáo cướp biển) Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (Hiệp định Hợp tác khu vực chống cướp biển cướp có vũ trang chống lại tàu châu Á) United Nation Convention on the Law of the Sea (Công ước Liên hợp quốc luật biển) MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Ngày cướp biển vấn đề quan tâm riêng người làm lĩnh vực thương mại hàng hải mối lo ngại riêng quốc gia Trong xu toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ giai đoạn tại, mà giao thương hàng hóa quốc gia toàn giới phát triển nhanh chóng hết mối đe dọa đến an ninh hàng hải thực vấn đề mang tính quốc tế Tình hình cướp biển quan tâm ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, an toàn tính mạng người Tần số hoạt động loại tội phạm thống kê với tần số tương đương với tội phạm xảy đất liền Các vụ công có chiều hướng gia tăng, mức độ táo tợn cướp biển ngày bạo lực đòi hỏi quốc gia phải có biện pháp ngăn chặn tích cực Tuy nhiên, hoạt động cướp biển không đơn giản mà diễn biến theo chiều hướng thay đổi, đặc biệt thay đổi phân bố địa lý hoạt động Nếu thập kỉ trước, truyền thông tập trung vào vùng điểm nóng Somali, Đông Nam Á, mà cụ thể eo biển Malacca nơi ghi nhận nhiều vụ công Như vậy, việc nghiên cứu xu hướng hoạt động cần thiết, từ đưa chiều hướng hành động kịp thời để giảm thiểu tình trạng cướp biển, đảm bảo an ninh hàng hải khu vực toàn cầu Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Trong nước có nhiều báo, nghiên cứu vấn nạn cướp biển Tuy nhiên, đề tài phân tích hoạt động cướp biển khu vực đơn lẻ mà có so sánh khoảng thời gian để nhìn nhận xu hướng thay đổi Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hoạt động cướp biển, không đề cập đến số liệu cướp vũ trang biển khủng bố hàng hải Phạm vi nghiên cứu phân tích số liệu thống kê tình hình phân bố mặt địa lý cướp biển toàn cầu giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2014 Bài nghiên cứu chia nhóm số liệu thành hai giai đoạn 1994-2009 2010-2014 Từ đưa so sánh thay đổi phân bố địa lý hoạt động cướp biển dự báo xu hướng đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Các sở phương pháp luận nghiên cứu phương pháp thu thập nguồn số liệu thứ cấp, xử lý, phân tích, tổng hợp; phương pháp logic, so sánh Kết đạt đề tài Tổng hợp số liệu hoạt động cướp biển giới từ năm 1994-2014 So sánh khác biệt nhận xét xu hướng thay đổi phân bố địa lý vụ công cướp biển hai giai đoạn 1994-2009 2010-2014 Đưa dự báo chung diễn biến phân bố hoạt động hải tặc toàn cầu đến năm 2010 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Cơ sở lý luận chung cướp biển 1.1.1 Khái niệm cướp biển Tuy có nhiều khái niệm cướp biển hai định nghĩa công nhận quan luật pháp quốc tế Theo điều 101 Công ước Liên hợp quốc luật biển năm 1982, Hành động cướp biển bao gồm hành vi sau đây: (A) Bất kỳ hành vi ý định trái pháp luật bạo lực hay bắt giữ, hành động phá hoại, phi hành đoàn hành khách tàu tư nhân máy bay tư nhân gây nên mục đích riêng, nhằm: i chống lại tàu máy bay khác, chống lại người tài sản tàu máy bay đỗ biển cả; ii chống lại tàu, máy bay, người tài sản nơi bên thẩm quyền tài phán nước nào; (b) Bất kỳ hành động tự nguyện tham gia hoạt động tàu máy bay có ý thức việc làm cho trở thành tàu máy bay cướp biển; (c) Bất kỳ hành động kích động cố ý tạo điều kiện cho hành động mô tả mục (a) (b) " Còn theo Cục hàng hải quốc tế IMO, hành động cướp biển định nghĩa “hành động xâm phạm trái phép lên tàu với khả ý định dùng vũ lực để phạm tội trộm cắp hành động phạm tội khác” Như khái niệm cướp biển cần phân biệt với khái niệm cướp vũ trang Theo Quy tắc thực hành - IMO Nghị A.1025 (26), cướp có vũ trang chống lại tàu có nghĩa hành vi sau đây: "(A) sử dụng bất hợp pháp bạo lực, hành động phá hoại, cam kết cho đầu tư trực tiếp chống lại tàu, chống lại người tài sản tàu nơi nằm thẩm quyền quốc gia; (B) hành vi người tham gia tự nguyện hoạt động tàu với hiểu biể phục vụ cho vụ cướp có vũ trang chống lại tàu; Bất kỳ hành động kích động cố ý tạo điều kiện cho hành động mô tả mục (a) (b) " Tóm lại, hành động coi cướp biển hành vi bạo lực chí ý định nhằm vào thủy thủ hành khách tàu máy bay khu vực biển Khi nhắc tới cướp biển thường nghĩ tới phương tiện tàu bè hành động bạo lực nhằm vào máy bay khu vực biển coi hành động cướp biển Hoặc, hải tặc sử dụng máy bay phương tiện để công tàu biển hành động cướp biển, dù hải tặc không dùng phương tiện chuyên dùng hàng hải để thực hành vi Để hiểu điều luật này, cần hiểu biển Biển vùng biển nằm 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế quốc gia Hành động cướp biển nhận diện hành động bạo lực diễn biển vùng biển không thuộc quyền tài phán quốc gia Nếu hành động xảy phạm vi tài phán đất nước hành động xem hành động cướp vũ trang biển 1.1.2 Phân biệt cướp biển khủng bố hàng hải Ngành hàng hải toàn cầu bị đe dọa công phần tử tội phạm cướp biển khủng bố, loại hình tội phạm mang đến mối lo ngại cho an ninh hàng hải xuất phát từ lý khác Cướp biển khủng bố hàng hải hai khía cạnh riêng biệt mà tương quan trực tiếp Hành động cướp biển tội ác lợi ích tài chính, mục tiêu khủng bố biển tác động vào mục tiêu trị chiến lược Cướp biển nhận tàu hàng thủy thủ đoàn mục tiêu có giá trị để bắt giữ đòi tiền chuộc, “mô hình kinh doanh” chứng minh ngày hấp dẫn Cướp biển xác định hãng bảo hiểm cho chủ tàu, nhà điều hành có khả đàm phán cuối trả tiền chuộc để đảm bảo an toàn thủy thủ hành khách tàu, bảo vệ chống lại mát tài sản có giá trị Do đó, mục tiêu tên cướp biển, để tận dụng sẵn sàng quan quản lý rủi ro - với việc thiếu tiêu chuẩn quy định quốc tế hướng dẫn để phòng ngừa ứng phó cố cướp biển – để kiếm nguồn thu nhập định kỳ Cần lưu ý tàu hàng nghiêm túc tuân thủ biện pháp khuyến cáo cảnh qua điểm nút hàng hải vùng nóng hoạt động cướp biển, tuần tra giám sát lực lượng đặc nhiệm hải quân có khả bị công cướp biển khả thất bại chúng cao Cướp biển ngày đầu tư hoạt động chúng, sẵn sàng chuyển hướng vào mục tiêu biết xác suất thành công cao Cướp biển có nguồn thu khác từ việc bán dầu thô chứa tàu bị cướp cho môi giới bất minh để thu lợi cách nhanh chóng Tuy nhiên, hành động khủng bố thúc đẩy mục tiêu trị Chúng không bị ảnh hưởng yếu tố tiền bạc, chứng minh sẵn sàng học hỏi từ thất bại nhiệm vụ trước kiên nhẫn để chờ đợi mở rộng khả đảm bảo xác suất thành công cao nhiệm vụ sau Nên nhớ Al-Q'aida tiến hành công bất thành chống lại Trung tâm Thương mại Thế giới vào năm 1993 Sau hành động đó, Al-Q'aida tiến hành nghiên cứu để xác định lý thất bại, thực khảo sát bổ sung phân tích mục tiêu, sửa đổi vũ khí chiến thuật chúng để đảm bảo xác suất thành công cao dẫn đến vụ công 11/9 Với dự kiến tác động tâm lý gây tổn thất tài công vào mục tiêu ngành công nghiệp lượng, chẳng hạn tàu chở dầu, dàn khoan, đường ống, nghĩa kẻ khủng bố sẵn sàng dành thời gian, lượng nguồn lực để đạt mục tiêu chiến lược dù phải mất tài để đạt thành công nhiệm vụ mà chúng đặt Những kẻ khủng bố có lợi quan sát áp dụng chiến thuật thành công sử dụng hải tặc chúng tiếp cận nắm quyền kiểm soát tàu hàng Với vụ công khủng bố, không nên cho thiệt hại việc chìm tàu hư hỏng hàng hóa mà mục tiêu chúng gây ảnh hưởng đến trị, tác động đến kinh tế phủ Hoa Kỳ châu Âu Sự gia tăng số lượng công nhằm vào tàu chở lượng, công chống lại tàu thả neo lấy dầu thô qua đường ống thềm lục địa (OCS) làm tăng mức độ rủi ro cho công ty khai thác thúc đẩy gia tăng phí bảo hiểm rủi ro, dẫn đến gia tăng chi phí vận chuyển dầu thô thị trường toàn cầu, sản phẩm lượng tinh chế trạm bơm Thêm vào tác động kinh tế dài hạn từ việc triển khai mở rộng hoạt động đội hải quân đa quốc gia, tuần tra vùng biển tranh chấp để giảm thiểu rủi ro ứng phó cố cho tàu qua khu vực điểm nóng 1.2 Lịch sử hoạt động cướp biển Vụ cướp biển ghi lại vào kỷ 14 trước Công nguyên dân biển đe dọa chuyến tàu qua Địa Trung Hải Bắt đầu từ kỷ thứ trước Công nguyên), người Hy Lạp, La Mã, người Phoenicia tham gia vào hành động cướp biển Trong kỷ thứ trước Công nguyên, người Illyria hầu hết tên cướp biển tiếng, liên tục đột kích vào Biển Adriatic, gây mâu thuẫn với Cộng hòa La Mã hùng mạnh Tuy nhiên, mối đe dọa họ cuối bị nghiền nát sau người La Mã chinh phục Illyria vào năm 168 trước Công nguyên nghiêm trọng hành vi phạm tội trường hợp Do đó, phải phân biệt hành vi cướp biển ngắn hạn, người thường bao hàm việc dỡ hàng hóa để tàu khác để bán gian lận, mà vụ cướp tổng tàu mục đích hành vi cướp biển, hành vi bất hợp pháp khác tương tự chí nghiêm trọng hơn, mà không quên những nơi có quốc gia tham gia sau có quân đội hay trị Hành vi cướp biển đoạn ngắn hạn Xét số lượng, đến năm 1992, loại hành vi phổ biến thường xuyên khu vực Đảo Tây Bắc Sumatra, Eo biển Malacca Singapore, Phillip kênh vùng lãnh hải Indonesia; đó, Đông Nam Á, nơi hầu hết loại cố xảy May mắn thay theo báo cáo IMB cuối , có lý để tin hành vi phạm tội giảm lĩnh vực Phương pháp đơn giản, có số trường hợp ngoại lệ đáng xem xét Những tội phạm đặt bên tàu thuyền nhỏ nhanh chóng đạt đến tốc độ tương tự nạn nhân tàu công (có giả định mà họ quản lý để đạt quyền truy cập vào tàu thuyền 18 hải lý) Cách tiếp cận thường xảy vào phía đuôi, tránh bên mũi tàu chúng nhìn thấy, yếu tố bất ngờ Khi lên tàu, họ đến cầu, phòng ăn khoang hành crew' s sử dụng kỹ tuyệt vời hành động họ Nói chung, kẻ công sợ hãi bất động phi hành đoàn từ cầu sau họ đến cabin thuyền trưởng họ biết an toàn có họ mở buộc thuyền trưởng để làm điều Đôi họ mở nó, họ lấy từ chất xếp phù hợp để thực với họ Những kẻ công thường xuyên ăn cắp tác cá nhân tiền từ thuyền viên, trước chạy cách nhanh chóng Thời gian trung bình hành vi cướp biển loại từ ba mươi phút hai giá trị trung bình hàng hóa bị đánh cắp công thường dao động từ 10.000 đến 20.000 $ Một phân tích đầy đủ trường hợp khác loại hữu ích để minh hoạ cho kỹ thuật khác mục tiêu công họ nói chung tiền vật có giá trị Trong hầu hết trường hợp, tên cướp biển luôn sử dụng mối đe dọa hành động họ, họ không thường xuyên sử dụng bạo lực, trừ họ cung cấp sức đề kháng; có nhiều cố đăng ký họ đạt quyền truy cập vào tàu mà không bị nhìn thấy, ăn trộm an toàn từ cabin thuyền trưởng lấy từ chất xếp phù hợp rời tàu mà không bị phát phi hành đoàn Hành vi cướp biển xảy thời gian dài: Đây loại cố hầu hết có lẽ trông giống hành vi cướp biển ngày cũ Trong trường hợp này, tên cướp biển cướp tàu thuyền vùng lãnh hải hay không Các thuyền viên bị đánh bại tàu khỏi nhiên / theo dõi đích trước, giữ tình trạng cho số ngày tàu hoàn toàn dỡ sau phi hành đoàn tàu phát hành Đây loại hành vi cướp biển thường không đại diện cho hành vi phạm tội tình cờ, chúng tổ chức trước cần có kế hoạch chi tiết để thực Một ví dụ loại công trường hợp M / V " Marta" Vào tháng Tám, 1990, tàu " Marta" với cờ từ Đảo Síp từ Bangkok đến Busan (Hàn Quốc) lên tàu vùng biên giới Thái Lan Camboya vào ban đêm bốn tên cướp biển có vũ trang người rõ ràng biết xác nơi tàu thời điểm chi tiết liên quan đến tinplate hàng trị giá hai triệu đô la Mỹ Những kẻ công mang chín thuyền viên kiểm soát bắt đầu chuyến kỳ lạ, sơn lại phễu với hiệu khác đổi tên tàu "V TAI " cách sử dụng mẫu trước đặc biệt cho mục đích Họ treo cờ Honduras họ không bận tâm để thay đổi cổng Sổ đăng ký tàu sơn đuôi tàu Con tàu buộc phải thuyền đến miền Nam hai ngày, phi hành đoàn bị còng tay bị bịt mắt Cuối cùng, tàu thả neo đêm cướp biển dỡ 2.000 tinplate để sà lan mang với người đất xe nâng để giúp trình Sau dỡ toàn hàng hóa, tàu nhổ neo lên đường Bắc Hai ngày sau đó, họ bờ biển phía Đông Bắc Malaysia, bọn cướp biển rời tàu thuyền cứu hộ với thuyền trưởng làm tin đưa thuốc an thần vào đêm hôm trước Sau phá hủy đài phát tàu, phần lại phi hành đoàn phát hành với đồ quy mô lớn từ Vịnh Thái Lan nửa rách để họ đạt Bangkok lần Các thuyền viên bị bỏ chất tinh thần bị sốc kinh nghiệm khó chịu Từ hành động cướp biển, suy không mức độ lớn tổ chức, mà bị trừng phạt công, chứng thực với thực tế tên cướp biển nói công thành công thứ sáu, ông thực mười tám tháng qua 3.2 Đề xuất số giải pháp Các biện pháp khác để ngăn chặn cướp biển khủng bố biển lấy hai nước liên quan tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), EU, NATO, Liên đoàn quốc gia Ả rập Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giải vấn đề mạnh mẽ dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng Từ năm 2008 đến năm 2014 Hội đồng Bảo an LHQ thông qua số nghị liên quan đến vấn đề cướp biển khủng bố biển Somalia Khu vực tuần tra khoảng 35 tàu chiến từ 16 nước Đây đội tàu chống cướp biển mạnh mẽ hoạt động Tuy nhiên, vấn đề đàn áp cướp biển khủng bố biển chưa giải mà thiếu biện pháp có để chống lại Nhiều học giả pháp lý tham gia vào nghiên cứu vấn đề cướp biển khủng bố biển biện pháp để chống lại chúng Tuy nhiên, họ không giải vấn đề cướp biển khủng bố biển bối cảnh nghiên cứu độc lập Ngoài ra, nhiều nghiên cứu lạc hậu không đáp ứng với thực tế đại đấu tranh chống mối đe dọa Các nghiên cứu liên quan, quy luật, để điều tra vấn đề hình để chống lại hành vi chống lại an toàn hàng hải Tuy nhiên, hành vi cướp biển khủng bố biển cần nghiên cứu chi tiết để xác định loại vốn có đặc điểm cá nhân họ tính đặc biệt tượng bất hợp pháp Một vài sáng kiến đa quốc gia đưa kế hoạch tốt hơn, phối hợp thực sách chiến lược chống cướp biển Một đa phương Nhóm tiếp xúc cướp biển khơi bờ biển Somalia (CGPCS) tạo tháng năm 2009 tháng cùng, lãnh đạo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), hội nghị cướp biển vùng Vịnh Aden Ấn Độ Dương triệu tập Djibouti Một vài họp diễn kể từ Hơn nữa, không trị gia phản ứng với hành vi cướp biển ổn định mà ngành vận tải biển Dựa vào "thực hành quản lý tốt để ngăn chặn Hải tặc Somalia" Chủ tàu thủy thủ đoàn lấy biện pháp phòng ngừa chống lại công cướp biển, bao gồm tỉnh táo cao 24 xem ra, mảnh gỗ mục tàu, lấy nước chữa cháy tính zigzagging khóa học.Nó đề nghị cho tàu hàng rào dây thép gai để làm cho nội trú khó khăn hơn, có tàu thực đưa lên lời khuyên Ngoài ra, số tàu buôn câu cá buồm với nhân viên bảo vệ có vũ trang, thường người lính biển triển khai theo nhiệm vụ hải quân quốc tế Những nỗ lực quân quốc tế chiến lược, không tiêu diệt cướp biển, đến mức độ định có hiệu việc ngăn chặn số lượng công thành công Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo số lượng công cố gắng tăng năm qua, tỷ lệ boardings thực thành công giảm từ 60 phần trăm năm 2007 lên 25 phần trăm năm 2009 Không tặc cố gắng Antigua Barbuda mang cờ Ariella, theo báo cáo BBC vào ngày 05 tháng 2, trường hợp điển hình Khi tàu bị hải tặc Somali, phi hành đoàn gửi tín hiệu đau khổ và, sau tham khảo ý kiến với lực lượng hải quân Đan Mạch lân cận đoàn kết, khóa lên phòng an toàn Các hải tặc trốn thoát trước xuất máy bay trực thăng Đan Mạch lực lượng đặc biệt mình, sau xuồng họ thủy thủ đoàn bị bắt giữ tàu chiến Nga Tóm lại, bất chấp "thành công" sơ chiến lược quân chứng khoán, cách đáp ứng vấn đề cướp biển không đưa triển vọng thuyết phục thực để cuối bền vững ngừng hoạt động hải tặc khơi Somalia Sự tăng trưởng phi thường hải tặc khơi Somalia tháng gần dẫn đến phản ứng quốc tế đa hướng Một số quốc gia gửi tài sản hải quân để tuần tra Vịnh Aden nỗ lực để bảo vệ tàu thương mại quốc tế Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có, theo Chương VII nó, quyền hạn để giải mối đe dọa hòa bình an ninh quốc tế, thông qua loạt nghị cung cấp cho lực lượng có thẩm quyền pháp lý chưa có để theo đuổi cướp biển Trong định nghĩa truyền thống cướp biển theo luật quốc tế hạn chế phản ứng quân cường quốc bên thực đại dương, nghị Hội đồng Security 2008 cho phép sử dụng vũ lực quân vùng biển Somali có chủ quyền lãnh thổ Mặc dù quyền quyền hạn mở rộng để ngăn chặn bắt giữ tên cướp biển biển, quốc gia bày tỏ thất vọng vào tùy chọn giới hạn có sẵn cho việc truy tố tên cướp biển bị bắt Do Anh ký thỏa thuận với Kenya phép tên cướp biển bị bắt lực lượng Hải quân Hoàng gia xét xử tòa án Kenya cướp biển khu vực Đông Nam Á nghĩa mối đe dọa nghiêm trọng thương mại hàng hải thời điểm này, xem xét quy mô tác hại đến thương mại Nhưng công cướp biển để xoắn ốc tắt có nghĩa phơi bày thương mại để hoạt động phạm tội, có tiềm để phát triển mạnh nỗ lực để ngăn chặn vô ích Có sáng kiến khu vực ReCAAP (Hiệp định hợp tác khu vực chống cướp biển cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền châu Á), ICC Cục Hàng hải Quốc tế (IMB) "Eyes in the Sky" ReCAAP thỏa thuận phủ với phủ nhằm thúc đẩy hợp tác chiến chống cướp biển cướp có vũ trang châu Á số 20 quốc gia thành viên Vai trò đặc biệt chia sẻ thông tin hợp tác tuần tra.Các IMB tổ chức phi lợi nhuận, có chức tổ chức điều tra tội phạm sơ suất IMB chạy trang web dành để cung cấp tin tức kiến nghị chống lại nạn cướp biển "Eyes in the Sky" tuần tra chung Malaysia, Indonesia Thái Lan Chính thức quan phải làm việc để chống lại cướp biển, thực tế khác Một vấn đề phổ biến lòng tin quốc gia gần eo biển Malacca Malaysia không muốn nhìn thấy ReCAAP trở thành đối thủ IMB Kuala Lumpur dựa, Indonesia muốn để lưu trữ ReCAAP Jakarta bị giá tới Singapore Trong trường hợp thể nhằm mục đích chia sẻ thông tin (ReCAAP), điều vấn đề lớn Malaysia Indonesia không tham gia ReCAAP, họ sợ bị phơi bày điểm mù thu thập tin tức họ Indonesia, nơi diễn hầu hết công, đặc biệt miễn cưỡng so với nước láng giềng sở bình quân đầu người, tàu tuần tiễu cũ tốn để chạy Quan trọng cướp biển sử dụng bất lực lực lượng an ninh để vào vùng lãnh hải quốc gia láng giềng để "đuổi theo họ xuống" Cũng vấn đề tầm thường đứng cách hợp tác tốt Ví dụ "Eyes in the Sky" Sáng kiến đặt tuần tra vào ban ngày, công diễn vào ban đêm hầu hết trường hợp Một chuyên gia Đông Nam Á, Karsten von Hoesslin tuyên bố vấn đề sáng kiến họ đơn giản cố gắng cắt giảm số lượng công Các quan chức tập trung vào nhóm nội trú, phần cuối chuỗi không cố gắng để phá vỡ mạng đằng sau vụ công Trong trường hợp Somalia, tăng cường hợp tác diện quân giúp kiềm chế cướp biển với gần không cấp Trang bị cho tàu với vệ sĩ tư nhân tăng biện pháp an ninh camera dây thép gai kết hợp với an toàn giao tuyến đường, hội hạn chế cho hải tặc Một trở ngại cách gia tăng an toàn tàu đua không kết thúc việc cắt giảm chi phí Các chi phí việc bảo vệ tàu khoảng $ 000 - $ 15 000 Chi phí khả toán nhà vận chuyển áp lực để giữ cho chi phí thấp cảm nhận Do thực tế, phi hành đoàn cắt giảm xuống thấp tốt, mức lương thủy thủ, người động lực trường hợp công để đứng lên, thường trang bị, hải tặc Tàu du lịch thông qua eo biển Malacca Singapore phải chậm lại để điều hướng qua khu vực chật hẹp, đông đúc với tàu bè Cướp biển khu vực Đông Nam Á tốn cho công ty vận tải phí bảo hiểm cao Theo Financial Times, ngày tăng công cướp biển tăng phí bảo hiểm lên đến 17-20% tăng cảm nhận toàn giới Để tránh nâng phí bảo hiểm, tàu công không báo cáo tất nỗ lực công chí thành công, làm cho số thức công xác Giải nguyên nhân khuyến khích hải tặc đưa lên nghề này, nên cung cấp giải pháp lâu dài Nghèo đói việc làm, đặc biệt ngư dân, mang mạng cướp biển tân binh Những vấn đề vô khó khăn để giải quyết, để thoát khỏi xu hướng có vấn đề, vấn đề xã hội lớn cần phải giải nơi Chính phủ bị buộc áp dụng biện pháp lĩnh vực chi phí tăng lên dẫn đến công ty vận tải xúc môi trường an toàn vùng biển Xét đối phó với vấn đề xã hội rộng rãi việc làm nghèo đói tân binh cho cướp biển không cần thời gian dài để giải quyết, có số biện pháp phòng ngừa ngắn hạn làm giảm số lượng công Một vấn đề đặc biệt thiếu hợp tác lòng tin quốc gia xung quanh eo biển Malacca Singapore Mở rộng tăng cường khuôn khổ chống cướp biển giúp đỡ vấn đề Cống hiến nỗ lực nhiều vào ReCAAP, có 20 thành viên nhằm hạn chế cướp biển xuống, đường để Tăng cường hợp tác tảng giúp đỡ việc đối phó với vấn đề kỹ thuật chồng chéo quyền hạn vùng lãnh hải, đặc biệt theo đuổi xuống cướp biển điều tra vụ công Nếu ý chí trị nước thành viên ReCAAP tồn tại, phục vụ tảng hiệu cho tập chống cướp biển doanh chương trình xây dựng lực Chú ý nhiều cho tổ chức đa phương cung cấp thêm kinh phí nâng cao nhận thức vấn đề Như ví dụ cướp biển Somali ra, tuyến đường thương mại undisrupted nằm quan tâm tất bên mang lại kết cướp biển Somali gần không tồn mang sứ mệnh NATO EU với để kiềm chế xuống Pivot Mỹ với chiến lược diễn đàn tổ chức ASEAN Á quan sử dụng để thúc đẩy ý nhiều tham gia diễn viên khác phụ thuộc vào thương mại hàng hải Tăng cường tuần tra cung cấp tài trợ tốt cho bảo vệ bờ biển Eo biển nên tuần tra huấn luyện nhân viên bảo vệ bờ biển nên tăng lên công thực tốt, Báo cáo IMB hàng năm cho thấy, công theo khuôn mẫu Có thể nhận đáng ngờ "bòn rút" biển mang lại lợi cho lực lượng an ninh tìm kiếm tên cướp biển Tăng cường an ninh tàu điều cần thiết công cướp biển khu vực Đông Nam Á không cam kết Somali loại tội phạm xấu xa, người bắn theo cách họ với tên lửa hành phóng lựu (RPG) Cướp biển eo biển Malacca Singapore sử dụng súng nhẹ cánh tay, dao mã tấu để chiếm hữu tàu Tăng răn đe dây cắt tóc, súng nước báo động làm cho tàu nhạy cảm mục tiêu Trang bị phi hành đoàn với vũ khí khả eo biển nằm vùng lãnh hải quốc gia, mà không cho phép vũ khí thực đội vượt khỏi tùy chọn sử dụng đội an ninh đội sử dụng có biển cả, mà khu vực nguy hiểm cướp biển khu vực Đông Nam Á Nhưng việc đào tạo tốt để đội làm giảm số lượng công Thúc đẩy văn thực hành IMBs thực hành quản lý cần phải nhấn mạnh Crews dòng cuối quốc phòng tàu Như trường hợp tên cướp biển, thông minh điều cần thiết, điều hợp lệ trường hợp công ty vận chuyển IMB cung cấp bảo hiểm 24 tin tức cướp biển đồ có tính công cảnh báo vấn đề công cướp biển Nâng cao nhận thức dịch vụ IMB khu vực cần nâng cao trình độ nhận thức cho thuyền trưởng tốt KẾT LUẬN Cướp biển khu vực Đông Nam Á gia tăng Nó có tính chất khác so với cướp biển Somali, tiềm để bóp méo thương mại hàng hải phải chiếm công tiết lộ bòn rút nguy hiểm mặt kinh tế nhiên liệu lỏng, đặc biệt dầu khí, gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty vận chuyển công tiến hành mạng tinh vi bọn tội phạm có tổ chức, người không thiếu chuyên gia trí tuệ sâu rộng, kinh phí hàng hóa bị đánh cắp gần untraceable chất làm tương đối dễ dàng giả mạo tài liệu cướp biển Somali kiềm chế thành công đến mức, nơi mà không đặt mối đe dọa thương mại hàng hải Một số tập quán sử dụng để đạt kết sử dụng khu vực Đông Nam Á hợp tác đa phương, cải thiện an ninh, hoạt động quản lý nhận thức tốt hỗ trợ quản trị tốt nguyên tắc cần áp dụng để ngăn chặn xu hướng nguy hiểm Như nói trên, không kiểm soát, cướp biển xoắn ốc Đông Nam Á Ngay rối loạn nhỏ ảnh hưởng đến giá toàn giới Nếu công tiếp tục tiếp tục báo cáo, công ty bảo hiểm định tăng phí bảo hiểm, tăng chi phí thương mại hàng hải Cướp biển không nên bỏ qua, quy mô đe dọa tính mạng, băng nhóm thành công kinh doanh suất nay, thu hút nhiều kẻ hội phát triển thành vấn đề lớn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bangert Struwe, Lars, "Đối với Horn Greater Phi Sea Patrol Một phân tích chiến lược Somali Pirate Challenge "Viện nghiên cứu Đan Mạch cho quân sự, tháng năm 2009 (báo cáo tải www.difms.dk) Tội phạm biển: hướng dẫn thực tế Viện hải, London, 1996 DAGNE, Ted ", Somalia: Điều kiện triển vọng cho Hòa Bình Lasting", Congressional Research Service Báo cáo RL33911, tháng năm 2009 ICC-IMB cướp biển cướp có vũ trang chống lại tàu Báo cáo - First Quarter 2009 , London: ICC, 2009 ICC-IMB, cướp biển cướp có vũ trang chống lại tàu, Báo cáo thường niên tháng - 31 Tháng 12 năm 2007 , London: ICC, 2008 ICC-IMB, cướp biển cướp có vũ trang chống lại tàu Báo cáo thường niên tháng - 31 tháng 12 năm 2008 , London: ICC, 2009 IMO MSC / Circ.622 / Rev.1, cướp biển cướp vũ trang CHỐNG TÀU " Kiến nghị với Chính phủ việc phòng ngừa trấn áp cướp biển cướp có vũ trang chống lại tàu " IMO MSC / Circ.623 / Rev.3, cướp biển cướp vũ trang CHỐNG TẦU, " Hướng dẫn cho chủ tàu người khai thác tàu, thuyền trưởng thuyền viên phòng, chống hành vi vi phạm quyền cướp có vũ trang chống lại tàu " Lennox, Patrick, " đương đại Piracy khỏi vùng Sừng châu Phi ", Trung tâm nghiên cứu quân chiến lược, Đại học Calgary (chuẩn bị cho quốc phòng Canada Viện Ngoại vụ), December, 2008 10 Hàng hải Cơ quan Coastguard Anh Marine Hướng dẫn Lưu ý 298 (M) tháng mười năm 2005 " Các biện pháp Counter Piracy, cướp có vũ trang hành vi khác bạo lực Merchant Shipping " p web: http://www.dft.gov.uk 11 Mazzone, F., " Phòng chống công khủng bố tàu đến cảng biển " (Trong: Parritt, BAH " Bạo lực biển: Một đánh giá chủ nghĩa khủng bố, hành động chiến tranh vi phạm quyền, biện pháp đối phó để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố ") , Paris: ICC xuất SA, 1986, trang 149-168 12 MENEFEE, SP, " khủng bố biển: Sự phát triển lịch sử đáp ứng luật pháp quốc tế " (Trong: Parritt, BAH " Bạo lực biển: Một đánh giá chủ nghĩa khủng bố, hành động chiến tranh vi phạm quyền, biện pháp đối phó để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố ") Paris: ICC xuất SA, 1986, tr 191-224 13 Moller, Bjørn, "cướp biển khơi bờ biển Somalia" , Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, Copenhagen, tháng Giêng năm 2009 14 Moller, Bjørn, "Cuộc xung đột Somali Vai trò tác nhân bên " , Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, Copenhagen, Copenhagen, tháng năm 2009 15 MURPHY, Martin, " vi phạm quyền đương đại khủng bố biển Các mối đe dọa an ninh quốc tế ", Adelphi giấy 388, Routledge, Anh, năm 2007 16 O KING., Rawle, " Dương cướp biển ảnh hưởng bảo hiểm", Congressional Research Service Báo cáo R40081, tháng năm 2009 17 PARRITT, HAB " an ninh biển: khủng bố, cướp biển ma túy Một hướng dẫn thực tiễn ", Viện Hàng hải, London năm 1991 18 PATERSON, S., " vi phạm quyền quản lý khu vực Đông Nam Á? Một nghiên cứu trường hợp: Eo biển Malacca " Đại học Portsmouth, Portsmouth năm 2001 19 Cướp biển, khủng bố hàng hải bảo đảm Eo biển Malacca , ed Graham Gerard Ong-Webb, ISEAS xuất năm 2006 ACTUAL ATTACKS ATTEMPTED ATTACKS Location Boarded Fired Upon S E ASIA Indonesia Malacca Straits 86 Malaysia 15 Philippines Singapore Straits Thailand FAR EAST China Sea INDIAN Bangladesh SUB CONT India SOUTH AMERICA Brazil Attempted South Vietnam Hijacked 2 1 20 12 1 Colombia Guyana Venezuela 1 AFRICA Angola Cameroon Dem Republic of Congo Dem Rep of Sao Tome & Principe Gabon Ghana Gulf of Aden* Ivory Coast Liberia Morocco Mozambique Nigeria 7 Red Sea* Sierra Leone Somalia* Tanzania The Congo Togo REST OF WORLD Oman Sub total 183 21 Total 1 13 28 245 PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC VỤ CƯỚP BIỂN TẤN CÔNG THEO KHU VỰC NĂM 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020, Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020, Nghiên cứu sự thay đổi phân bố địa lý của hoạt động cướp biển trên thế giới giai đoạn 1994 2014 và dự báo đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay