Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa việt nam

57 158 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:17

Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt NamNghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt NamNghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt NamNghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt NamNghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vận tải biển Việt Nam nói chung vận tải container đường biển nói riêng thời gian qua có bước phát triển vượt bậc sản lượng công nghệ vận chuyển Đội tàu container Việt Nam giành gần 100% thị phần vận chuyển container tuyến nội địa Bắc – Nam Tuy nhiên, bất bình hành theo mùa theo chiều vận chuyển , mà vận tải container tuyến nội địa chiều hàng Nam- Bắc thường xảy tình trạng tải với đội tàu vào mùa cao điểm tình trạng khan hàng vận chuyển vào số thời điểm năm Điều khiến cho doanh nghiệp vận tải biển gặp nhiều khó khăn việc đưa mức cước hợp lý đồng thời gây khó khăn đáng kể cho quan quản lý nhà nước trình kiểm soát giá cước thị trường kiểm soát khoản thuế thu cách hợp lý Chi phí giá cước vận tải container yếu tố quan tâm hàng đầu doanh nghiệp vận tải biển, sở để tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Chính vậy, việc nghiên cứu mối quan hệ chi phí giá cước, cách xây dựng biểu cước vận tải container hợp lý quan trọng mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp công cụ giúp cho quan quản lý nhà nước kiểm soát giá, tránh tình trạng thất thu thuế Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Hiện nay, nghiên cứu mối quan hệ chi phí giá cước, cách xây dựng mức cước tối ưu quan tâm nhiều chuyên gia nghiên cứu nước Trong “Kinh tế hàng hải” tác giả, nhà kinh tế học ”Martin Stopford” đưa lí thuyết sở chi phí giá cước, phương pháp xây dựng giá cước vận tải container đường biển Bên cạnh đó, tác giả đưa ví dụ cụ thể khoản chi phí phát sinh khai thác tàu container cỡ 1200Teu, 2600 Teu, 4000 Teu, 6500 Teu Trong nước, nhiều đề tài nghiên cứu xây dựng dựa lí thuyết chi phí vận tải container như: - Nghiên cứu lựa chọn cỡ tàu tối ưu tuyến vận tải biển nội địa - Tái cấu trúc đội tàu container Việt Nam tuyến nội địa Tuy nhiên, hãng tàu nội địa chưa công bố biểu cước cụ thể thời kì, với cách nhà nước kiểm soát giá có lợi cho thị trường vận tải biển vấn đề nhiều chuyên gia lĩnh vực quan tâm, nghiên cứu Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu a Mục tiêu Xây dựng hệ thống giá cước vận tải container đường biển tuyến nội địa Bắc – Nam Xây dựng chế quản lý vận hành thị trường cước vận tải container đường biển tuyến nội địa b Đối tượng nghiên cứu Chi phí giá cước vận tải container Cơ chế quản lý giá cước vận tải container c Phạm vi nghiên cứu Nhóm nghiên cứu tập trung giải việc xây dựng giá cước vận chuyển container tuyến nội địa chế quản lý giá nhà nước Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu - Phương pháp mô hình hóa b Kết cấu công trình nghiên cứu Chương I : Lý thuyết chi phí giá cước vận tải container Chương II: Thực trạng tình hình hoạt động giá cước vận tải container đường biển tuyến nội địa Chương III: Xây dựng giá cước sàn chế quản lý giá cước vận tải container đường biển tuyến nội địa Kết đạt đề tài  Xây dựng giá cước sàn dịch vụ vận tải container đường biển tuyến nội địa Bắc – Nam phương pháp khác  Xây dựng chế quản lý vận hành thị trường cước vận tải container đường biển tuyến nội địa  Rút thuận lợi, khó khăn phương pháp xác định giá việc quản lý giá quan quản lý nhà nước Chương I: Lý thuyết chi phí giá cước vận tải container 1.1 Các khoản mục chi phí khai thác vận tải container 1.1.1 Chi phí khai thác tàu container [4;151-155] Bảng 1.1: Cấu trúc nhóm chi phí tàu theo khoản mục chi phí Phân nhóm chi phí Khoản mục chi phí Nội dung Chi phí cho thuyền viên Lương, BHXH,… Chi phí vật tư, dầu nhờn Vật tư, vật liệu, dầu nhờn Chi phí sửa chữa bảo Tiền công, tiền hạng Chi phí trì hoạt dưỡng thường xuyên mục sửa chữa, bảo dưỡng động Chi phí bảo hiểm tàu BH thân tàu, P&I Chi phí quản lý Văn (Operating costs) phòng, thiết bị, lương, Chi phí chuyến (Voyage costs) Chi phí sửa chữa định kỳ Chi phí nhiên liệu chạy Dầu FO DO Chi phí nhiên liệu đỗ Dầu DO Chi phí bến cảng Hoa tiêu, cầu bến, đại lý, Chi phí làm hàng Xếp/ dỡ hàng Trung tu (sau năm) Lên đà (Dry Dock) cạo Đại tu (sau năm) hà, sơn lườn, thay (Periodic maintenance) hạng mục máy vỏ (phân bổ hàng năm) Chi phí vốn Lãi vốn vay, cổ tức định Lãi ngân hàng, lãi cổ khoản phải trả mức (Capital cost & Nợ phải trả (tiền thuê Khấu hao, hoàn vốn vay, Repayments) (phân bổ hàng năm) phiếu, trái phiếu định hạn, thuê mua tài trả trái phiếu chính,…) a Khấu hao hoàn vốn: Khấu hao hoàn vốn khoản chi hàng năm dùng để phục hồi giá trị ban đầu TSCĐ (tàu) hoàn trả vốn vay cho tổ chức cho vay Khấu hao hàng năm trích theo mức tài quy định tính vào chi phí khai thác Mức khấu hao chuyến tính: R cb  K T SD T * TKT *T (VND/chuyến) Ch Trong đó: KT : Nguyên giá tàu; (VND) TSD: Thời gian dự kiến sử dụng tàu ; (năm) TKT: Thời gian khai thác tàu năm ; (ngày) b Chi phí sửa chữa định kỳ (Trích khấu hao sửa chữa lớn-Periodical Theo yêu cầu việc kiểm tra lên đà trung tu (sau năm) đại tu (sau năm), tàu phải sửa chữa, thay số hạng mục để phục hồi phần máy, cần trích trước chi phí sửa chữa lớn gọi khấu hao sửa chữa tính theo công thức: R SCL  k K T T SCL T (VND/chuyến) Ch KT Trong đó: KSCL tỷ lệ trích khấu hao sửa cữa lớn hàng năm; (%) c Chi phí trì hoạt động tàu (operating costs), gồm: (1) Chi phí tu, bảo dưỡng thường xuyên (Repairing & Maintenance): Khoản chi phí bỏ hàng năm nhằm trì tàu đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt suốt trình khai thác tàu phân bổ cho chuyến theo công thức sau: R TX  K K T T TX T Ch (VND/chuyến) KT Trong đó: KTX hệ số tính đến sửa chữa thường xuyên, hệ số tính phụ thuộc vào tàu công ty dự tính cho năm kế hoạch (2) Chi phí vật tư phụ tùng (Spare part & Stores): Chi phí bao gồm: Sơn, dây buộc tàu, neo, giằng (tăng đơ), Gù, chi phí công ty lập theo kế hoạch dự toán, phụ thuộc vào tàu RVR  kVR xKT xTCH TKT (VND/chuyến) KVR: Hệ số có tính đến chi phí vật rẻ mau hỏng phụ thuộc tàu (3) Chi phí bảo hiểm tàu (Insurance cost) Hiện nay, để đủ điều kiện khai thác tàu chủ tàu phải mua hai loại bảo hiểm: Bảo hiểm thân tàu (Hull) Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tàu (Civil liability) Phí bảo hiểm tàu xác định theo công thức: R BH GRT  RTT  RTNDSs  ( k BHTT ABH T Ch)  ( k TNDS T Ch) (VND/Chuyến) T T KT KT Trong đó: kBHTT: Tỷ lệ phí bảo hiểm thân tàu ; (%) kTNDS: Mức phí bảo hiểm trách nhiệm dân (USD/GRT) GRT : Dung tích đăng ký toàn tàu; (RT) ABH : Số tiền bảo hiểm Trong công thức trên, phải quy đổi USD tiền nội tệ (VNĐ) để tính toán (4) Chi phí cho thuyền viên (Crew costs) +) Tiền lương (Crew’s Wage): Chi phí lương cho thuyền viên trả theo thời gian xác định sau: m RL   i 1 rI T TTVI T CH th ( VND/Chuyến) rI : Tiền lương thuyền viên có chức danh i (đ/tháng) Ntvi : Số thuyền viên có chức danh i Tth : Thời gian tháng (ngày) +) Tiền ăn tiêu vặt (Victualing & Allowance): Nhà nước quy định chế độ phụ cấp tiền ăn cho thuyền viên nước nước Khoản tiền công ty tính từ thu nhập đội tàu hạch toán vào chi phí khai thác RTA= RTN + RNN = (NTV.MTN).TTN + (NTV.MNN).TNN.J; (VND/chuyến) NTV: Số thuyền viên tàu MTN: Mức tiền ăn nước công ty quy định MNN: Mức tiền ăn tiêu vặt nước công ty quy định TTN, TNN: Thời gian tàu nước nước J: Tỷ giá hối đoái (VND/USD) +) Chi phí bảo hiểm xã hội (Social Insrance): Chi phí dùng để trợ cấp cho cán công nhân viên chức trường hợp sau: ốm đau, sinh đẻ, nghỉ hưu, sức RBHXH = KBHXH RL; (VND/chuyến) Trong đó: KBHXH: Hệ số tính đến bảo hiểm xã hội theo quy định; (%) (5) Chi phí quản lý (Overhead management): Chi phí quản lý bao gồm lương cho phận quản lý công ty, điện thoại, fax, telex, văn phòng phẩm xác định theo công thức: RQL = KQL RL ; (VND/chuyến) Trong đó: KQL hệ số quản lý phí (% ) d Chi phí theo chuyến (Voyage costs) (1) Chi phí nhiên liệu (Bunker costs): Đây khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn chi phí khai thác Chi phí phụ thuộc vào công suất máy, loại nhiên liệu tính công thức sau: RNL = ( RC + RĐ ) KDN ; (VND /chuyến ) KDN: Hệ số tính đến chi phí dầu nhờn RC: Chi phí nhiên liệu tàu chạy, xác định sau: C C F C C G ,G  (GC d C  GC d C ) * TC C R C F F ; (VND/chuyến ) : Mức tiêu hao nhiên liệu máy chính, máy phụ chạy; (T/ngày) TC: Thời gian tàu chạy chuyến đi; (ngày) RĐ: Chi phí nhiên liệu tàu đỗ: RĐ = ( GLH TLH + GKH TKH ) dĐ ; (VNĐ /chuyến) GLH,GKH: Mức tiêu hao nhiên liệu đỗ làm hàng không làm hàng (T/ngày) TLH, TKH: Thời gian tàu đỗ làm hàng đỗ không (ngày) dĐ: Đơn giá nhiên liệu tàu đỗ (VNĐ/T) (2) Chi phí cảng biển (Port costs): Là khoản mà chủ tàu trả cho cảng tàu đỗ cảng Căn vào biểu phí cảng để dự tính khoản cho tàu, gồm: Phí bảo đảm hàng hải: RBĐHH = KBĐHH GRT nl ; (VND) KBĐHH = Mức phí bảo đảm hàng hải (500 đ/GRT.lượt vào ra) Phí trọng tải: RBĐHH = KTT GRT nl ; (VND) KTT = Mức phí trọng tải ( 250 đ/GRT.lượt vào ra) Hoa tiêu phí: RHT = KHT GRT LHT nl ; (VND) KHT: Mức (đơn giá) hoa tiêu phí (25đ/GRT HL) LHT: Quãng đường hoa tiêu dẫn tàu (Hải Lý); nl: Số lần dẫn hoa tiêu (=2 lần/cảng) Phí hỗ trợ tàu: RLD = KLD NE TLD ; (VND) KLD: Đơn giá phí lai dắt, hỗ trợ tàu 3000/Cv.h NE: Công suất tàu lai dắt (CV); TLD : Thời gian lai dắt (giờ) Phí buộc cởi dây: RBC = kbc nl ( VND); nl: số lần buộc cởi = lần / cảng Phí cập cầu: RCT = KCT GRT TCT ; (VNĐ) KCT: Hệ số tính đơn giá phí cầu tàu (19đ/GRT-giờ) TCT: Thời gian tàu đậu cầu tàu (giờ) Phí đóng mở nắp hầm hàng Rđm = Kđm nh nl ; (VNĐ) Kđm: đơn giá đóng mở nắp hầm hàng, (đ/lần) nh: số hầm hàng; nl: Số lần đóng mở nắp hầm hàng (= lần /cảng) Phí vệ sinh hầm hàng: RVS = KVS nh ; (VND) KVS: Đơn giá vệ sinh hầm hàng ( 100.000đ/ hầm); nh : số hầm hàng Phí cung cấp nước ngọt: RNN = KNN QNN ; (VND) KNN: Đơn giá nước ( đ/tấn); QNN: Khối lượng nước (T) Chi phí giao nhận kiểm đếm hàng hóa: RGN = KGN QGN ; (VND) Chi phí đơn vị vận chuyển cho TEU xác định sau: ST  C Q j ; (VNĐ/TEU) j Những khoản chi phí chi phí cố định tàu 1.1.2 Chi phí cho container Để chủ động cung cấp vỏ container cho khách hàng đóng hàng họ có nhu cầu thuê chở hàng hoá container chủ tàu kinh doanh vận tải container tự đầu tư chủ tàu thuê vỏ container từ công ty cho thuê container (Leasing company) Chủ tàu phải bỏ khoản chi : a Chi phí khấu hao cho container: RKH-Con = kKH KCon.NCon.ĐT ; ; NCont.ĐT = Ncont tàu kdt Trong đó: kKH: Tỷ lệ trích khấu hao vỏ container chủ tàu đầu tư cont, %) KCont: Đơn giá đầu tư cho container, (VND; USD/Cont.) NCont.ĐT : Số lượng container cần đầu tư; (cont.) Ncont tàu : Số lượng container tối đa tàu chở chuyến (cont) kdt : Tỉ lệ dự trữ có tính đến sửa chữa container bị hư hỏng (%) b Chi phí lưu bãi container rỗng: RB = ΣNcontij fbãi ij Trong : ΣNcontij : Số lượng container rỗng loại i lưu bãi j ngày fbãi ij : Cước lưu container rỗng loại i bãi j ngày c Chi phí biến đổi container Chi phí xếp dỡ container ; (VND/cont) Chi phí chứng từ ; (VND/cont) 10 Bảng 3.20: Chi phí thuê bãi lưu container rỗng tính cho loại container trường hợp định giá cố định Cỡ tàu 400 Teu 600 Teu 20’DC 264 264 20’RF 36 36 40’DC 150 150 600 Teu 600 Teu 20’DC 106 422 20’RF 14 58 40’DC 60 240 240 Teu 960 Teu 158403000 593145000 lượng 20’DC 264 264 20’RF 36 36 phân bổ 40’DC 150 150 600 600 20’DC 309139 1157582 bãi tính cho 20’RF 200941 752428 463709 1736373 Các tiêu Tluân chuyển cont đất liền từ cảng kho người nhận hàng quay lại cảng Nconti,1-2 Σteu Nconti,Tch Σteu Cbãi cont rỗng Số container chi phí Σteu Chi phí thuê đơn vị 40’DC 43 - Chi phí khấu hao container Bảng 3.21: Tính toán chi phí khấu hao container Cỡ tàu 400 Teu 600 Teu Chỉ tiêu kdt Số container cần đầu tư (cont) 20 % 20% 20'DC 634 950 20'RF 86 130 40'DC 360 540 1440 2160 20'DC 165699 193315 20'RF 1449863 1691507 40'DC 269260 314137 Tổng số Teu cần đầu tư (Teu) CF KH loại container chuyến (VND/cont) Tổng CF KH chuyến 326674849 573179178 Số lượng container phân bổ chi phí 20'DC (cont) 20'RF 264 36 264 36 40'DC 150 150 600 600 696663 6095798 1132077 Qch (teu) Chi phí khấu hao phân bổ cho 20'DC container 20'RF 397052 3474208 (VND/cont) 40'DC 645210 44 - Chi phí tàu container Bảng 3.22 : Bảng tổng hợp chi phí tàu container chuyến trường hợp định giá cố định Khoản mục chi phí Cỡ tàu (TEU) 400 600 Giá trị tàu 89600000000 134400000000 Khấu hao 171835616.4 257753424.7 34367123.29 51550684.93 Trích trước sửa chữa lớn 68734246.58 103101369.9 Bảo hiểm thân tàu 4454997.463 6682496.195 Bảo hiểm P&I 15115169.97 22672754.95 Vật liệu, vật rẻ mau hỏng 8591780.824 12887671.23 Chi phí cho thuyền viên 89833333.33 89833333.33 83900000 83900000 Nhiên liệu chạy FO 377848800 403038720 Nhiên liệu chạy DO 84672000 93139200 Nhiên liệu đỗ 33264000 54432000 Cảng Phí 47097183 68836549 Đại lý Phí 2500000 3000000 Phí kiểm đếm 9000000 14000000 1022214251 1250828204 600 600 1703690 2084714 Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Quản lý phí Tổng chi cho riêng tàu Qch(teu) Chi phí đơn vị (VND/teu) 45 Bảng 3.23 : Bảng tổng hợp chi phí đơn vị khai thác tuyến vận tải liner HP-HCM-HP trường hợp định giá cố định Đơn vị: VND/ cont Các khoản mục chi phí đơn vị (VND/Cont) 20’DC chi phí đơn vị tính theo chi 20’RF phí tàu 40’DC 20’DC chi phí biến đổi 20’RF container 40’DC 20’DC chi phí khấu hao container 20’RF 40’DC 20’DC chi phí thuê bãi lưu 20’RF container rỗng 40’DC 20’DC Tổng chi phí đơn vị 400 Teu 600 Teu 1703690 1703690 3407380 1789300 6166900 2629100 397052 3474208 645210 2084714 2084714 4169428 1789300 6166900 2629100 696663 6095798 1132077 309139 200941 463709 4199181 1157582 752428 1736373 5728259 20’RF 11545739 15099840 40’DC 7145399 9666978 Bảng 3.24: Giá cước hòa vốn loại container theo phương pháp xây dựng giá cước cố định Đơn vị: VND/cont Giá cước hòa vốn (fhòa vốn) 20' DC 4199181 20' RF 11545739 40' DC 7145399 46 Theo cách định giá cố định, hãng tàu đưa mức giá cước cố định lớn tổng chi phí xác định bảng tổng hợp trên: f sàn ≥ fhòa vốn f cđ ≥ fsàn Trong thời kì hàng hóa khan (cầu < cung) khối lượng hàng vận chuyển giảm, dẫn đến chi phí đơn vị khai thác tuyến vận tải liner nội địa thực tế tăng cao Tuy nhiên, giá cước không đổi nhỏ chi phí đơn vị thực tế => Hãng tàu bị lỗ Và ngược lại, thời kì khan tàu (cầu > cung), tàu chở đầy hàng tận dụng lợi nhờ quy mô dẫn đến chi phí đơn vị khai thác tuyến vận tải liner nội địa thực tế giảm Tuy nhiên giá cước cố định lớn giá thành đơn vị => Hãng tàu có lãi 3.2 Xây dựng chế quản lý giá cước vận tải container đường biển tuyến Bắc – Nam Đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý giá cước vận tải để đảm bảo quyền lợi bên liên quan vận tải đường biển, Cơ quan quản lý nhà nước nên dựa vào mức giá sàn xây dựng để quản lý giá cước vận tải liner hãng tàu Cụ thể, giá cước hãng tàu điều chỉnh dựa mức giá sàn xây dựng, sau: Fcb = b Fxd Trong đó: Fcb: giá cước hãng tàu công bố (giá cước chưa bao gồm thuế GTGT) Fxd : giá sàn xây dựng dựa theo phương pháp xác định giá cước khoản mục chi phí b: hệ số điều chỉnh giá cước (b ≥ 1) 47 Việc quản lý giá cước dịch vụ vận tải liner tuyến nội địa dựa mức cước sàn xây dựng 3.2.1 Giúp quan quản lý nhà nước kiểm soát thị trường giá cước giúp thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh a Định giá theo chi phí biên Trong thời kì cung < cầu, giá cước điều chỉnh tăng lên cách phù hợp, đảm bảo quyền lợi chủ hàng tăng nguồn thu hãng tàu Trong thời kì cung > cầu, giá cước điều chỉnh giảm phù hợp lớn mức cước sàn quy định, loại bỏ trường hợp việc hãng tàu cố ý giảm giá cước nhiều so với hãng khác để độc chiếm thị trường, gây xáo trộn mạnh hãng đồng loạt giảm giá nhiều Từ đó, dẫn đến việc giảm nguồn thuế nộp vào ngân sách nhà nước Việc xây dựng giá cước theo cách thúc đẩy phát triển thị trường vận tải biển b Định giá cố định Các hãng tàu công bố biểu cước dài hạn Với cước phí ổn định, - Các quan quản lý nhà nước dễ kiểm soát giá - Khách hàng không bị động với thay đổi giá cước vận tải => giá thành trình sản xuất phân phối hàng hóa chủ hàng không biến động nhiều => đảm bảo quyền lợi người tiêu thụ cuối - Tuy nhiên, chế quản lý giá tương đối cứng nhắc, không linh hoạt, ảnh hưởng đến phát triển thị trường vận tải biển 3.2.2 Giúp quan quản lý nhà nước kiểm soát khoản thu thuế TNDN, thuế GTGT tối thiểu mà hãng tàu phải nộp Cơ quan quản lý nhà nước thu khoản thuế sau dịch vụ vận tải liner đường biển tuyến nội địa Thuế GTGT = 5% (b.fxd) 48 Thuế TNDN = 15% x (Doanh thu – Chi phí + Các khoản lỗ kết chuyển theo quy định) Khi xây dựng mức cước sàn theo phương pháp này, quan quản lý nhà nước xác định khoản thuế tối thiểu mà hãng tàu phải nộp vào ngân sách nhà nước, tránh tình trạng thất thu thuế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đê tài hệ thống hóa sở lý luận chi phí phương pháp định giá cước vận tải container 49 Đề tài phân tích thực trạng hệ thống giá cước chế quản lý nhà nước giá cước dịch vụ vận tải container tuyến nội địa Việt Nam Đề tài đạt mục đích xây dựng chế quản lý giá cước vận tải container tuyến nội địa dựa việc xây dựng mức cước sàn phù hợp với quy định ”Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015”, thực trạng đội tàu quốc gia, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh thị trường vận tải container đường biển nội địa Kiến nghị Các quan quản lý nhà nước yêu cầu doanh nghiệp công bố mức cước vận tải hợp lý thời kì để đảm bảo quyền lợi khách hàng, tăng cường việc cạnh tranh công doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 Công văn số 5036/BGTVT-VT Bộ GTVT TS Nguyễn Hữu Hùng (2014) Giáo trình Kinh tế vận chuyển đường biển Cước tác nghiệp container cảng Hải Phòng Cước tác nghiệp container cảng Cái Mép – Thị Vải Cước tác nghiệp container tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn Cước tác nghiệp container công ty cổ phần cảng Tân Cảng Hiệp Phước UNCTAD (2013) Review of Maritime Transport 10.Thông tư Số: 01/2016/TT-BTC Bộ tài qui định phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải 11.Website: www.VPA.org.vn 12 Đề án tái cấu vận tải biển phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 Cục Hàng hải Việt Nam 51 PHỤ LỤC I Giá dầu Loại nhiên liệu Giá (USD/MT) Dầu FO 238 Dầu DO 400 PHỤ LỤC II Giá dịch vụ buộc/ cởi dây cho tàu cầu cảng STT Trọng tải tàu Đơn giá(VND/lượt 01 Từ 1.000 GT trở xuống 120.000 02 Từ 1.001 đến 2.000 GT 250.000 03 Từ 2.001 đến 4.000 GT 320.000 04 Từ 4.001 đến 6.000 GT 400.000 05 Từ 6.001 đến 10.000 GT 500.000 06 Từ 10.001 GT trở lên 600.000 52 PHỤ LỤC III Giá đóng/mở nắp hầm tàu Đơn giá lần đóng mở TT Trọng tải tàu Đóng mở nắp hầm hàng để lại boong Đóng mở nắp hầm hàng đưa lên bờ Từ 2.000 GT trở xuống 120.000 160.000 Từ 2.001 GT đến 4.000 GT 150.000 200.000 Từ 4.001 GT đến 6.000 GT 220.000 300.000 Từ 6.001 GT đến 10.000 GT 300.000 400.000 Trên 10.000 GT 400.000 520.000 PHỤ LỤC IV Cước lưu bãi container rỗng tính theo thời gian Thời gian lưu bãi 20'DC 40'DC 20'RF Mức (1-2 ngày) 26000 38500 17000 Mức (3-4 ngày) 51000 77000 25500 Mức (5-6 ngày) 68000 102000 34000 Mức (trên ngày) 102000 153500 51000 53 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương I: Lý thuyết chi phí giá cước vận tải container Các khoản mục chi phí khai thác vận tải container 1.1 1.1.1 Chi phí khai thác tàu container [4;151-155] Bảng 1.1: Cấu trúc nhóm chi phí tàu theo khoản mục chi phí .4 1.1.2 Chi phí cho container 10 1.1.3 Tổng chi phí thành phần vận tải container 11 Các phương pháp định giá cước vận tải định tuyến 11 1.2 1.2.1 Các nguyên tắc định giá cước vận tải định tuyến [3;135] 11 1.2.2 Các phương pháp định giá cước vận tải định tuyến [4;135-139] 11 Hình 1.1: Mô hình định giá theo chi phí cận biên 13 Hình 1.2: Mô hình định giá cố định 15 Chương II: Thực trạng tình hình hoạt động giá cước vận tải container tuyến nội địa 17 2.1 Văn phủ qui định vận tải container tuyến nội địa 17 2.2 Đặc điểm đội tàu container Việt Nam hoạt động chuyên tuyến nội địa 17 2.2.1 Một số hãng tàu Việt Nam cung cấp dịch vụ vận chuyển container nội địa tuyến Bắc – Nam: 17 2.2.2 Đặc trưng kĩ thuật đội tàu container vận chuyển tuyến nội địa 18 Bảng 2.1 : Đặc trưng kích cỡ tàu vận chuyển container tuyến nội địa 18 2.3 Đặc điểm luồng hàng tuyến nội địa Bắc - Nam 19 2.4 Thực trạng giá cước chế quản lý giá cước vận tải container nội địa 19 2.4.1 Thực tế việc định giá vận tải container nội địa hãng tàu Việt Nam 19 Giá cước số hãng vận tải container tuyến HP-SG 20  Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam(VOSCO) 20 3.1 Xây dựng giá cước sàn tuyến vận tải container đường biển nội địa 24 3.1.1 Xây dựng giá cước theo chi phí cận biên 24 Bảng 3.1: Chi phí đơn vị tác nghiệp container 25 Bảng 3.2 : Tổng hợp chi phí biến đổi bỏ cho container 26 Bảng 3.3: Giá cước hòa vốn (cước sàn) loại container theo phương pháp xây dựng giá cước theo chi phí biên thời kì hàng hóa khan (cung > cầu) 26 Đơn vị: VND/cont 26 Kết luận: fthực tế ≥ fsàn 26 54 b Trong thời kì khan tàu (Cung < Cầu) 26 Bảng 3.4: Bảng giá dầu 30 Bảng 3.5: Bảng giá buộc/ cởi dây cho tàu cầu cảng 31 Bảng 3.6: Bảng giá đóng/mở nắp hầm tàu 31 Kết tính toán chi phí cảng biển sau: 32 Bảng 3.7 : Bảng tổng hợp chi phí cảng biển 32 Bảng 3.8 : Bảng tính thời gian chuyến cho tàu 33 Bảng 3.9 : Bảng tổng hợp chi phí tàu container chuyến 34 Bảng3.10 : Giá đầu tư container 35 Bảng 3.11 : Bảng tổng hợp chi phí khấu hao container chuyến 35 Bảng 3.12 : Bảng tính toán chi phí lưu bãi container rỗng chuyến cho container 37 Bảng 3.13: Tính toán chi phí biến đổi cho container 38 Bảng 3.14 : Bảng tính tất chi phí đơn vị khai thác tuyến vận tải liner tuyến HP-HCM-HP theo phương pháp xây dựng giá cước theo chi phí biên thời kì cung < cầu 38 Đơn vị: VND/cont 38 Qua bảng tính chi phí đơn vị khai thác tàu container chạy tuyến nội địa Bắc – Nam, thấy cỡ tàu 600 teu cỡ tàu tối ưu đưa vào hoạt động tuyến giá thành vận chuyển nhỏ Nếu xây dựng cước sàn theo cỡ tàu 600 Teu cỡ tàu 400 Teu bị loại khỏi tuyến giá thành vận chuyển cao Tuy nhiên, với giới hạn khả tài chính, với sách khuyến khích phát triển đội tàu, giá cước sàn đẩy cao cho cỡ tàu hoạt động tuyến Do đó, thời kì lượng hàng dồi cung tàu khan hiếm, cước sàn tuyến xác định bảng sau 39 Bảng 3.15: Giá cước hòa vốn loại container theo phương pháp xây dựng giá cước theo chi phí biên thời kì cung < cầu 39 Đơn vị: VND/cont 39 Bảng 3.16 : Bảng tính toán giá cước theo chi phí biên thời kì khan tàu (Cung < Cầu) 40 Đơn vị: VND/cont 40 3.1.2 Định giá cố định 40 Bảng 3.17 : Bảng tính khối lượng vận chuyển chiều tuyến HP–HCM -HP 41 Bảng 3.18: Tính chi phí biến đổi đơn vị tăng thêm đảo chuyển container rỗng 41 Bảng 3.19 : Chi phí biến đổi container trường hợp định giá cố định 42 Đơn vị:VND/cont 42 Bảng 3.21: Tính toán chi phí khấu hao container 44 Bảng 3.22 : Bảng tổng hợp chi phí tàu container chuyến trường hợp định giá cố định 45 Bảng 3.23 : Bảng tổng hợp chi phí đơn vị khai thác tuyến vận tải liner HP-HCM-HP trường hợp định giá cố định 46 55 Đơn vị: VND/ cont 46 Bảng 3.24: Giá cước hòa vốn loại container theo phương pháp xây dựng giá cước cố định 46 Đơn vị: VND/cont 46 3.2 Xây dựng chế quản lý giá cước vận tải container đường biển tuyến Bắc – Nam 47 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Giá đóng/mở nắp hầm tàu 53 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cấu trúc nhóm chi phí tàu theo khoản mục chi phí Bảng 2.1 : Đặc trưng kích cỡ tàu vận chuyển container tuyến nội địa 18 Bảng 3.1: Chi phí đơn vị tác nghiệp container 25 Bảng 3.2 : Tổng hợp chi phí biến đổi bỏ cho container 26 Bảng 3.3: Giá cước hòa vốn loại container theo phương pháp xây dựng giá cước theo chi phí biên thời kì hàng hóa khan 26 Bảng 3.4: Bảng giá dầu 30 Bảng 3.5: Bảng giá buộc/ cởi dây cho tàu cầu cảng 31 Bảng 3.6: Bảng giá đóng/mở nắp hầm tàu 31 Bảng 3.7 : Bảng tổng hợp chi phí cảng biển 32 Bảng 3.8 : Bảng tính thời gian chuyến cho tàu 33 Bảng 3.9 : Bảng tổng hợp chi phí tàu container chuyến 34 Bảng3.10 : Giá đầu tư container 35 Bảng 3.11 : Bảng tổng hợp chi phí khấu hao container chuyến 35 Bảng 3.12: Tính toán chi phí thuê bãi cho Teu Error! Bookmark not defined Bảng 3.13: Tính toán chi phí biến đổi cho container 38 Bảng 3.14 : Bảng tính tất chi phí đơn vị khai thác container 38 Bảng 3.15 : Bảng tính toán giá cước theo chi phí biên thời kì khan tàu 40 Bảng 3.16 : Bảng tính khối lượng vận chuyển chiều tuyến Hải Phòng – HCM 41 Bảng 3.17: Tính chi phí biến đổi đơn vị tăng thêm đảo chuyển container rỗng 41 56 Bảng 3.18 : Chi phí biến đổi container trường hợp định giá cố định 42 Bảng 3.20: Tính toán chi phí khấu hao container 44 Bảng 3.21 : Bảng tổng hợp chi phí tàu container chuyến trường hợp định giá cố định 45 Bảng 3.22 : Bảng tổng hợp chi phí đơn vị khai thác container trường hợp định giá cố định 46 Bảng 3.23: Giá cước cho loại container tính cho cỡ tàu Error! Bookmark not defined DANH SÁCH HÌNH ẢNH Hình 1.2: Mô hình định giá cố định 15 Hình 1.1: Mô hình định giá theo chi phí cận biên 13 57
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa việt nam, Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa việt nam, Nghiên cứu cơ chế quản lý và vận hành thị trường cước vận tải container đường biển trên tuyến nội địa việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay