Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng mekong – nhật bản tại việt nam trong giai đoạn 2014 2020

52 177 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:15

Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MeKong – Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 20142020 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC HÌNH v LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS TIỀU VÙNG MÊKÔNG - NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 1.1 Hình thành phát triển 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ 1.3 Các hoạt động trung tâm 1.3.1 Dịch vụ cung cấp khóa đào tạo 1.3.2 Dịch vụ tư vấn xây dựng, giám sát dự án, đề án .6 1.3.3 Thực nhiệm vụ dự án 1.3.4 Các dịch vụ khác 1.4 Nhân sở vật chất trung tâm 1.4.1 Nhân 1.4.2 Cơ sở vật chất, kỹ thuật Trung tâm CHƯƠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM LOGISTICS HIỆN CÓ TRÊN ĐỊA BÀN HẢI PHÒNG VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 13 i 2.1 Trung tâm logistics Green (GLC- Green Logistics Center) 15 2.1.1 Vị trí .15 2.1.2 Cơ sở hạ tầng 16 2.1.3 Trang thiết bị 18 2.1.4 Công nghệ thông tin .20 2.1.5 Các dịch vụ cung cấp .20 2.1.6 Quy trình khai thác kho bãi GLC 21 2.1.7 Nguồn nhân lực 27 2.1.8 Cơ chế, sách nhà nước 27 2.2 Trung tâm logistics Yusen 28 2.3 Trung tâm kho vận Damco 30 2.4 Đánh giá chung Trung tâm Logisitics địa bàn Hải Phòng 32 2.4.1 Số lượng trung tâm logistics phân bố trung tâm logistics Hải Phòng 32 2.4.2 Quy mô phạm vi dịch vụ 32 2.4.3 Tính liên hoàn, liên kết dự án trung tâm logistics Hải Phòng 34 2.4.4 Cơ sở hạ tầng trang thiết bị .34 2.4.5 Chính sách ưu đãi dành cho trung tâm logistics 34 2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Trung tâm 34 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2015-2020 41 3.1 Căn pháp lý xây dựng chương trình hoạt động trung tâm giai đoạn 2015-2020 41 3.2 Đề xuất số nhóm giải pháp thúc đẩy hoạt động Trung tâm 41 3.2.1 Cải cách, xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp giai đoạn 2015-2020 41 3.2.2 Chú trọng xây dựng tuyên truyền, phổ biến phương hướng phát triển đơn vị 43 3.2.3 Hoàn thiện cấu hoạt động 43 ii 3.2.4 Thiết lập môi trường lập kế hoạch 43 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực 44 3.2.6 Tăng cường tổ chức huy động vốn từ nguồn bên Trung tâm .45 KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .47 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Thống kê nhân hoạt động trung tâm năm 2016 Bảng Nhân tố tác động đến hoạt động Trung tâm 36 Bảng Các khóa học ngắn hạn chủ yếu giai đoạn 2015-2020 .42 iv DANH MỤC HÌNH Hình Một số phòng chức Trung tâm Hình Khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán CHDCND Lào .7 Hình Khóa đào tạo nghiệp vụ cho giảng viên Trường đại học Hàng hải Việt Nam chuyên gia Nhật giảng dạy Hình Toàn cảnh khối nhà phục vụ công tác đào tạo Hình Các kệ hàng phục vụ giảng dạy 10 Hình Phòng học lý thuyết 10 Hình Phòng học thực hành phần mềm mô 10 Hình Trang thiết bị phục vụ giảng dạy 11 Hình Trang thiết bị phục vụ giảng dạy 11 Hình 10 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy 12 Hình 11 Mô tả chức phần mềm SAP 12 Hình 12 Trung tâm logistics Green (GLC- Green Logistics Center) .16 Hình 13 Xe nâng hoạt động bãi container GLC .19 Hình 14 Hệ thống giá hàng (racking) kho xuất 19 Hình 15 Hàng xếp lên pallet 25 Hình 16 Thông tin hàng hóa thẻ 25 Hình 17 Giáo cụ trực quan kho hàng GLC .27 Hình 18 Hình ảnh tổng thể khu Trung tâm logistics Yusen 29 Hình 19 Khu văn phòng Trung tâm logistics Yusen sau hoàn thành 29 Hình 20 Khu kho bãi Trung tâm logistics Yusen sau hoàn thành .30 Hình 21 Trung tâm kho vận Damco Cụm công nghiệp Hải Thành 31 Hình 22 Sơ đồ bước đào tạo trung tâm .44 v LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong môi trường cạnh tranh hội nhập sâu rộng ngày việc tồn phát triển vấn đề chung tất doanh nghiệp Do vậy, để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường bắt buộc doanh nghiệp tìm kiếm áp dụng biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đơn vị Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mê Kông – Nhật Bản Việt Nam (gọi tắt Trung tâm) không nằm xu Tiền thân Trung tâm thực nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ sau tiếp nhận dự án Nhật Bản lên chức năng, nhiệm vụ Trung tâm mở rộng bên cạnh thay đổi chế sách, cạnh tranh gay gắt đơn vị đào tạo khu vực Hải Phòng nên thời gian qua Trung tâm hoạt động không hiệu mục tiêu dự án khó có khả hoàn thành Xuất phát từ vấn đề nêu trên, cán Trung tâm nên chọn đề tài “Thực trạng giải pháp phát triển hoạt động trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng MêKông-Nhật Bản Việt Nam giai đoạn 2015-2020” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Tổng quan trung tâm: hoạt động chính, nguồn nhân lực,… Khảo sát mô hình hoạt động số trung tâm logisitics địa bàn thành phố Hải Phòng nhân tố tác động đến hoạt động trung tâm Trên sở phân tích nhân tố tác động rút tồn nguyên nhân, từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Trung tâm hoàn thành mục tiêu dự án mà Trung tâm chuyển giao chủ yếu xây dựng, kết cấu chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế xu tương lại tìm hướng phát triển trung tâm giai đoạn tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: hoạt động Trung tâm số đơn vị cung ứng dịch vụ chương trình đào tạo, … Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm Logisitics Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp khoa học thống kê, tổng hợp số liệu thông tin; phân tích đánh giá vấn đề sở đưa biện pháp cho hoạt động Trung tâm cách phù hợp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học Đề tài tổng kết hoạt động Trung tâm nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Trung tâm, qua đánh giá thực trạng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Ý nghĩa thực tiễn Căn vào thực tế nhân tố ảnh hưởng, đề tài đề xuất số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Trung tâm CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS TIỀU VÙNG MÊKÔNG - NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM 1.1 Hình thành phát triển Dự án "Thành lập Trung tâm đào tạo logistics Tiểu vùng sông Mê-kông Việt Nam" Quỹ Hội nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF) tài trợ có tổng giá trị 2,3 triệu USD thực từ năm 2012 đến năm 2014 phê duyệt Quyết định số 676/QĐ-BGTVT ngày 29/03/2012 Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Ngày 21/5/2014, Bộ Giao thông Vận Việt Nam có Công hàm số 215/HTQT trí với Đại sứ quán Nhật Bản Việt Nam tên Trung tâm sau đưa vào khai thác "Japan - Mekong Regional Logistics Training Center in Viet Nam", tên tiếng Việt " Trung tâm đào tạo Logistics Tiểu vùng Mê-kông - Nhật Bản Việt Nam" [1], [5], [6] Mục tiêu tổng thể dự án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cấp độ vận hành để cung cấp cho thị trường logistics Việt Nam quốc gia khác thuộc tiểu vùng sông Mê-kông Bên cạnh đó, Trung tâm hướng tới nâng cao lực quản lý, khai thác hiệu phát triển mạng lưới logisitcs cho tiểu vùng Trung tâm sở đào tạo khu vực trang bị hệ thống trang thiết bị đào tạo - huấn luyện đại, đáp ứng tiêu chuẩn giới, có khả mô đầy đủ hoạt động chuỗi cung ứng vận tải đa phương thức, bao gồm: nhà kho, phương tiện, phần mềm, Bên cạnh đó, kiến thức logistics tiên tiến đồng giới sử dụng cập nhật để phục vụ cho công tác đào tạo huấn luyện học viên Các hoạt động dự án: [1], [5], [6] 1) Xây dựng trung tâm có tổng diện tích mặt 1.500 m2 bao gồm văn phòng, lớp học, nhà kho mô phỏng, thực hành Khu sân, bãi huấn luyện xe tải, xe nâng có tổng diện tích 2.400 m2 2) Mua sắm trang thiết bị mô phỏng: phần mềm, máy tính, phương tiện vận chuyển, bốc xếp, hệ thống chứa hàng, ; 3) Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy làm việc; 4) Mua sắm sách chuyên ngành, tạp chí khoa học, tài liệu tham khảo; 5) Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, huấn luyện viên, công nhân viên làm việc trung tâm tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật giáo sư, chuyên gia hàng đầu trường đại học, tổ chức uy tín Nhật Bản; 6) Triển khai khóa đào tạo thí điểm cho cán bộ, nhân viên đến từ nước Campuchia, Lào, Myanmar Việt Nam Hình Một số phòng chức Trung tâm 1.2 Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm 1.2.1 Chức Đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ dịch vụ khoa học công nghệ lĩnh vực logistics, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại quản lý kinh tế [5] 1.2.2 Nhiệm vụ - Đào tạo bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức logistics, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại, quản lý kinh tế, kỹ mềm… cho tổ chức cá nhân; [5] - Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp ngành logistics, sản xuất dịch vụ trình độ yêu cầu chứng nghề cho tổ chức cá nhân; tổ chức hoạt động dạy học theo quy định pháp luật; [5] - Tổ chức xây dựng, duyệt thực chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề ngành nghề phép đào tạo; [5] - Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên trung tâm đủ số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô trình độ đào tạo theo quy định pháp luật [5] - Nghiên cứu triển khai kết nghiên cứu logistics, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại, quản lý tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế đơn vị nghiên cứu đề xuất kiến nghị lên quan nhà nước liên quan; [5] - Tổ chức hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ cho ngành logistics ngành dịch vụ khác có liên quan; [5] - Nghiên cứu, thẩm định phản biện đề tài, dự án logistics, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại, tổ chức quản lý sản xuất, quản lý kinh tế cho tổ chức cá nhân; [5] - Tư vấn xây dựng, giám sát dự án, đề án ứng dụng logistics, quản trị chuỗi cung ứng ứng dụng khoa học công nghệ khác có liên quan; [5] vào loại hình chủ yếu doanh nghiệp lớn nước, liên doanh với tập đoàn hàng đầu nước 100% vốn đầu tư nước nên có lợi vốn công nghệ, nhiên chưa số trung tâm logistics khu vực phía Nam như: khu kho vận Maple Tree (khu liên hợp công nghiệpdịch vụ- đô thị Bình Dương) rộng 68ha, vốn đầu tư 110 triệu USD tương đương 2.333,7 tỷ đồng; khu kho vận YCH- Protrade (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) diện tích 6,9ha, vốn đầu tư 14 triệu USD tương đương 297 tỷ đồng Quy mô phạm vi dịch vụ trung tâm logistics địa bàn Hải Phòng nhìn chung nhỏ chủ yếu phục vụ số doanh nghiệp khu vực khu công nghiệp tỉnh, thành, chưa vươn đến quy mô phục vụ ngành vùng kinh tế Chẳng hạn Trung tâm Green chủ yếu cung cấp dịch vụ logistics cho số doanh nghiệp nằm lân cận Khu công nghiệp Đình Vũ như: APL Logistics, KMG, Expeditors, OOCL, Tonkin Dựa thực trạng hoạt động Trung tâm logistics Green, thấy dịch vụ mà trung tâm cung cấp hạn chế, chủ yếu dịch vụ lưu kho bãi, xếp dỡ hàng, gom/ chia hàng giống kho hàng đại trung tâm logistics Cụ thể GLC thiếu hẳn chức trung tâm logistics như: tạo giá trị logistics gia tăng cho hàng hóa (dán nhãn, ký mã hiệu, lắp ráp cuối, sửa chữa, bảo hiểm, thông quan); quản lý, điều khiển, vệ sinh sửa chữa container, phương tiện vận tải; chí cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng ăn, nghỉ, dịch vụ tư vấn, dịch vụ tài chính- tín dụng, cho thuê văn phòng Do thiếu nhiều dịch vụ đặc thù để tạo giá trị gia tăng cao cho khách hàng nên lượng khách mà trung tâm phục vụ thiếu đa dạng Rõ ràng, quy mô chất lượng dịch vụ hạn chế yếu tố dẫn đến trung tâm logistics Hải Phòng chưa thể đóng vai trò điểm thu hút đầu tư nước quốc tế 33 2.4.3 Tính liên hoàn, liên kết dự án trung tâm logistics Hải Phòng Có thể thấy hình thành phát triển dự án trung tâm logistics địa bàn thành phố nhiều mang tính “tự phát”, thiếu đồng quy hoạch rõ ràng Từng trung tâm đầu tư chủ yếu nhằm phục vụ lợi ích doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics mà chưa phối hợp định hướng chung, sách chung phục vụ cho lợi ích sách kinh tế- xã hội thành phố vùng hay địa phương 2.4.4 Cơ sở hạ tầng trang thiết bị Với nguồn vốn đầu tư lớn, hầu hết dự án trung tâm logistics Hải Phòng, có GLC, đảm bảo mặt kho bãi, nhà xưởng, văn phòng với hệ thống trang thiết bị đầy đủ, đại, điển hình Trung tâm logistics Green Tuy nhiên bị giới hạn phạm vi dịch vụ cung cấp, chủ yếu liên quan đến lưu kho lưu bãi, nên liên kết trung tâm logistics với hệ thống vận tải: đường thủy, đường bộ, đường sắt chưa tốt Trong trường hợp GLC, hệ thống đường Khu công nghiệp Đình Vũ xuống cấp, có đoạn bị hư hại nặng, nhiều làm cản trở hoạt động vận tải trung tâm Ngoài ra, kết nối đường sắt vào bãi container GLC nói riêng số dự án trung tâm logistics khác nói chung hoàn toàn không có, khó tạo chuỗi dịch vụ logistics hoàn chỉnh 2.4.5 Chính sách ưu đãi dành cho trung tâm logistics Theo điều tra nay, Trung tâm logistics Green trung tâm vào hoạt động địa bàn Hải Phòng, nhiên ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Đình Vũ ưu đãi đất hay thuế thu nhập doanh nghiệp trung tâm không hưởng sách ưu đãi khác dành cho trung tâm logistics từ phía cấp quyền 2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động Trung tâm Qua đánh giá thấy quy mô trung tâm logistics địa bàn Hải Phòng (đang thi công vào hoạt động) 34 tương đối nhỏ, hoạt động chưa với vai trò chức trung tâm logistics thực mà đơn giản kho hàng nâng cấp Bên cạnh đó, thời gian qua suy thoái kinh tế sách quản lý số hoạt động đào tạo thay đổi việc tiếp cận số nguồn ngân sách hạn chế dẫn đến việc hoạt động trung tâm chưa hiệu mục tiêu dự án chưa đạt Trong yêu cầu doanh nghiệp nguồn nhân lực phải đào tạo bản, nắm bắt vấn đề tốt yêu cầu thực tế lại phát sinh không thường xuyên có chuyên môn hóa cao Vậy bối cảnh yếu tố tác động hoạt động Trung tâm: 35 Bảng Nhân tố tác động đến hoạt động Trung tâm Chương trình đào Nhân lực phục vụ Cơ sở vật chất/Mô Hoạt động chuyển Thực nhiệm tạo giảng dạy hình giảng dạy giao nghiên cứu vụ dự án khoa học Điểm mạnh Các chương trình Các giảng viên có Cơ sở Trên sở đội ngũ Ngay sau dự án đưa vào giảng trình độ đào miền Bắc đầu cộng tác viên kết thúc việc xây dạy cập nhật tạo liên tục tư bản, đầy đủ giảng viên trường dựng, đầu tư sở Trường ĐHHHVN theo mô hình doanh đại học Hàng hải hạ tầng với quan làm nòng cốt nghiệp hoạt động VN cán tâm Nhà trường, với số cán có logistics khai doanh nghiệp nên Bộ Giao thông vận chuyên môn cao đến thác đội ngũ khoa học tải trung tâm từ doanh nghiệp trung tâm lực giao nhiệm vụ có lĩnh vực hoạt lượng động phù hợp nhiều mặt Cán trung tâm Bên cạnh đó, tài liệu 2015 Với đội ngũ cán trẻ có đào tạo phục vụ công tác cộng tác viên phục lĩnh giảng 36 mạnh dạy đào tạo 24 học viên Laos năm phong vụ giảng dạy đông Chương trình đào Nhân lực phục vụ Cơ sở vật chất/Mô Hoạt động chuyển Thực nhiệm tạo giảng dạy hình giảng dạy giao nghiên cứu vụ dự án khoa học phú với 200 đầu đảo, sở vật chất vực có liên quan sách chuyên ngành đáp ứng nhu cầu đào phần mềm tạo bên bạn đề mô đại Điểm yếu Chương trình Do chủ yếu lực Phần mềm quản lý Tuy nhiên, việc tập Trung tâm chuyên biệt lượng giảng viên trang bị hợp nhà khoa đào tạo theo kho hàng chưa cán đến từ dừng bước mô học yêu cầu bên bạn xây dựng đơn vị khác trình tự làm trường chưa khảo sát cách khoa học lên gặp số việc mà chưa gắn nhiều hạn chế chưa đánh tính thực tiễn khó khăn bố với việc quản lý quy tụ thành nhu cầu thực tiễn chưa cao trí giảng dạy trang thiết bị nhóm sinh hoạt bên bạn Một số khóa học đặc mô hình kho chuyên đề thù khó tìm tạo sản phẩm cán giảng dạy nghiên cứu có chất giảng viên đại học lượng 37 Chương trình đào Nhân lực phục vụ Cơ sở vật chất/Mô Hoạt động chuyển Thực nhiệm tạo giảng dạy hình giảng dạy giao nghiên cứu vụ dự án khoa học chưa có kinh Tài liệu phần nghiệm thực tế mềm trang bị vấn đề đặt chưa khai hàng, thác cách có Cán trung tâm hiệu vào công chưa đủ sức tác đảm đương nhiệm nghiên vụ giảng dạy học chuyển cứu giao khoa trung tâm Cơ hội Chuyên gia Nhật Trung Bản sang xây Nhà tâm trường Với việc đào tạo học Với việc Nhà trường Tiếp tục năm quan viện thực quy chế 2016, dựng chương trình tâm nên thời hợp tác với đối tháng đào tạo làm Bộ Giao việc thông vận tải gian qua tiếp tác doanh nghiệp với trường đại học hàng nhận số chuyên nước trung tâm đội ngũ giảng viên hải tiếp tục giao cho gia đến từ nước tích lũy thêm kinh hội để trung tâm thực 38 Chương trình đào Nhân lực phục vụ Cơ sở vật chất/Mô Hoạt động chuyển Thực nhiệm tạo giảng dạy hình giảng dạy giao nghiên cứu vụ dự án khoa học tiên tiến Nhật nghiệm để sửa đổi, trung tâm tập hợp đào tạo cho học Bản, công tác bổ sung phần nhược đội ngũ nhà viên bên nước bạn thời gian dài điểm mô hình khoa học để nghiên theo khuôn khổ dự đủ để cán giảng dạy cứu thực án đề giảng viên trung chuyển giao khoa tâm học tập, học tiếp thu nghiệp vụ, Thách thức Khảo sát Do chuyên gia Việc đầu tư hoàn Để thực việc Mỗi năm theo yêu xu công tác thiện mô hình giảng chuyển giao công cầu bên bạn đưa phát triển sử dụng ngôn ngữ dạy bắt kịp tốc độ nghệ trung tâm, công ty không phổ biến nên doanh nghiệp nghiên khóa học cứu khoa khác nên kinh doanh logistics gặp số khó khăn thực tế lớn lên học mang tính thực thách thức không để đón đầu cung công tác học cần phải lập dự án tiễn không nhỏ cho trung tâm ứng nguồn nhân lực hỏi giao kêu gọi đầu tư 39 việc với doanh việc xây dựng Chương trình đào Nhân lực phục vụ Cơ sở vật chất/Mô Hoạt động chuyển Thực nhiệm tạo giảng dạy hình giảng dạy giao nghiên cứu vụ dự án khoa học chất lượng nghiệp mà phải chương trình tiếp kết nối với lựa chọn giảng quan quản lý từ viên phù hợp với địa phương đến chương trình yêu trung ương cầu bên bạn đề mang lại hiệu cao 40 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 20152020 3.1 Căn pháp lý xây dựng chương trình hoạt động trung tâm giai đoạn 2015-2020 Quyết định số 408/QĐ-ĐHHHVN-TCCB v/v đổi tên Trung tâm Đào tạo logisitcs & Nghiên cứu kinh tế thành Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng MêKông-Nhật Bản Việt Nam ngày 06 tháng năm 2015 Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số 02/2015/NLKHCN, đăng ký lần thứ ngày 09 tháng năm 2015 Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng cấp; Quyết định số 199/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng năm 2015 việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014 Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Quyết định số 1049/QĐ-BGTVT ngày tháng năm 2016 việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 kinh phí đào tạo học sinh Lào Campuchia Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải Thỏa thuận hợp tác SENKO CO., LTD Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có việc chuyên gia Nhật Bản sang làm việc Trung tâm thời gian năm 3.2 Đề xuất số nhóm giải pháp thúc đẩy hoạt động Trung tâm 3.2.1 Cải cách, xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp giai đoạn 2015-2020 - Chương trình đào tạo thường xuyên: Theo chương trình đào tạo có trung tâm thời gian vừa qua có 20 chương trình đào tạo đề xuất tập trung chủ yếu vào số chương trình giai đoạn 2015-2020 để tập trung cải cách xây 41 dựng nguồn nhân lực phục vụ giai đoạn để nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc khách hàng Bảng Các khóa học ngắn hạn chủ yếu giai đoạn 2015-2020 STT Khóa học ngắn hạn Thời lượng Nghiệp vụ Kinh doanh xuất nhập tháng Nghiệp vụ Giao nhận vận tải Logistics tháng Quản trị dịch vụ Logisitics Nghiệp vụ Quản trị kho hàng tháng tháng Nghiệp vụ Giao nhận vận chuyển hàng hoá vận chuyển container tháng Nghiệp vụ quản trị chuỗi cung ứng tháng Theo yêu cầu doanh nghiệp - Chương trình đào tạo ngắn hạn theo quy định Nhà nước: Hiện có số chương trình đào tạo theo quy định Nhà nước cấp chứng hành nghề như: Kiểm toán viên, Kê khai thuế, Khai Hải quan,… Với việc trường Đại học Hàng hải Việt Nam có ngành đào tạo Kinh tế Vận tải biển, Logistics (Bên Khoa kinh tế Viện Đào tạo Quốc tế), Kinh tế Ngoại thương Ngoài Hải Phòng mạnh cảng biển dịch vụ kèm theo nên Trung tâm tập trung vào đào tạo Nghiệp vụ Khai hải quan Với việc bám sát theo chương trình Tổng cục Hải quan ban hành mời đội ngũ giảng dạy phù hợp để không sinh viên cán doanh nghiệp theo học thực tốt làm việc đơn vị - Chương trình đào tạo phục vụ dự án: Trong thời gian qua, Trung tâm chủ yếu đào tạo theo yêu cầu phía bạn nên bị động khâu chuẩn bị Trung tâm phối hợp với bên có liên quan để lập dự án khảo sát sở đề xuất với phía bạn nội dung chương trình đào tạo, số lượng học viên cần đào tạo, có mục tiêu dự án đề hiệu 42 3.2.2 Chú trọng xây dựng tuyên truyền, phổ biến phương hướng phát triển đơn vị Một đơn vị muốn tồn yếu tố cần có kim nan hành động Nó nguyên tắc định hướng để xây dựng kế hoạch hoạt động đơn vị Vì thế, Trung tâm phải xây dựng cho đơn vị kim nan/khẩu hiệu để toàn thể cán bộ, nhân viên trung tâm thấm nhuần xây dựng hay triển khai hoạt động Nó phải đảm bảo số yếu tố như: Chức năng, nhiệm vụ đơn vị; Tinh thần, thái độ thực nhiệm vụ,… Ngoài ra, trung tâm cần thể thành văn giáo dục để tất cán trung tâm coi tồn phát triển không chhir trung tâm mà thân họ 3.2.3 Hoàn thiện cấu hoạt động Với trung tâm thực nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, thực nhiệm vụ dự án, với cấu nhiệm kiêm nhiệm thực chưa mang lại hiểu cao mặt công tác Vì nhân cứng đề xuất: - Thành lập 01 nhóm phụ trách khu mô bên Quán Nam: nhằm khai thác hiệu mô hình giảng dạy bao gồm xây dựng chương trình đặc thù vừa cung ứng thị trường bên vừa đào tạo cho sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam thực nhiệm vụ dự án đề - Thành lập 01 nhóm phụ trách đào tạo theo chương trình đề mục 3.2.1: nhóm phụ trách công tác cập nhật thay đổi thường xuyên chương trình nhằm phù hợp với điều kiện thực tế quy định Pháp luật chăm sóc khách hàng thường xuyên Trung tâm 3.2.4 Thiết lập môi trường lập kế hoạch Trên sở định hướng chương trình đào tạo, cấu nhân để vận hành cách hiệu quả, tránh lãnh phí nguồn lực việc phối hợp thành viên trung tâm yêu cầu cấp bách Để làm 43 việc cần xây dựng môi trường lập kế hoạch Để thực mục tiêu thì: Lãnh đạo trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, nhiệm vụ giai đoạn định Các cá nhân, nhóm thực sở kế hoạch phê duyệt triển khai kế hoạch cụ thể cho nhóm hay cho thân Tuy nhiên, kế hoạch nhóm cá nhân cần công bố đến thành viên để sở lãnh đạo trung tâm kiểm soát có kế hoạch kết nối hay thành viên góp ý điều chỉnh kế hoạch Bên cạnh đó, kế hoạch cần có mục tiêu thời gian thực cụ thể để sau thời gian ấn định để tự thân lãnh đạo trung tâm đánh điều chỉnh kế hoạch cách hợp lý 3.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực Trong năm qua thời gian gần nguồn nhân lực Trung tâm chủ yếu phân thành đối tượng sau: Kiêm nhiệm nhiệm Chính mà cần có quy trình đánh bồi dưỡng cho cán kể nhiệm kiêm nhiệm cách có hiệu nâng cao chất lượng giảng dạy công tác xây dựng chương trình đào tạo trung tâm giai đoạn tới Tiến hành đào tạo Phân tích nhu cầu - Nhu cầu nhóm nhiệm - Nhu cầu nhóm kiêm nhiệm - Nhu cầu cá nhân - Phương pháp đào tạo - Kỹ thuật đào tạo - Nội dung đào tạo Đánh giá kết đào tạo Hình 22 Sơ đồ bước đào tạo trung tâm Để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nên sử dụng kết hợp hai phương pháp đào tạo chỗ đào tạo bên - Đào tạo chỗ: Đưa nhân nhóm kiêm nhiệm học khóa học chuyên gia từ doanh nghiệp quan quản lý giảng dạy để học hỏi chuyên gia Nhật Bản làm việc Trung tâm 44 Trung tâm tổ chức hội thảo với quy mô khác nhiều chủ đề để không cán trung tâm mà nhà khoa học trao đổi học thuật - Phối hợp với doanh nghiệp để đưa cán trung tâm tham gia vào hoạt động doanh nghiệp để không tích lũy thêm kinh nghiệm kiến thức thực tế mà làm sở để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp 3.2.6 Tăng cường tổ chức huy động vốn từ nguồn bên Trung tâm Để thực số nhiệm vụ Trung tâm xây dựng số sách huy động vốn từ cán trung tâm vừa có thêm vốn để hoạt động vừa tạo gắn bó trung tâm cán Nguồn vốn nhằm thực số nhiệm vụ như: đào tạo cán bộ, khảo sát doanh nghiệp số nước theo nhiệm vụ đề án đặt Trên sở Trung tâm có chương trình đào tạo thu hút người học chất lượng giảng viên nâng lên Việc huy động vốn hiệu trung tâm xây dựng lộ trình đóng góp phù hợp cân đối lãi suất huy động để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động khác trung tâm 45 KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ Trên sở phân tích đánh giá tình hình hoạt động Trung tâm nhân tố ảnh hưởng bên năm qua trung tâm không ngừng nỗ lực để xây dựng chương trình đào tạo có hiệu nội dung giảng dạy, cán giảng dạy,… bước thu hút khách hàng thường xuyên số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Logistics địa bàn Hải Phòng Đề tài ưu nhược điểm, thách thức tồn Trung tâm để trung tâm làm sở xây dựng kế hoạch phát triển tương lai Bên cạnh đề tài đề xuất nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động trung tâm giai đoạn 2015-2020 Bên cạnh để thực tốt nhiệm vụ, Trung tâm kiến nghị số nội dung sau: - Về phía Nhà trường: tạo điều kiện trung tâm phối hợp để trung tâm huy động nguồn ngân sách cách có hiệu để thực nhiệm vụ dự án: khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo,… - Về phía quan quản lý: sở dự án tiếp nhận từ phía Nhật Bản nên mong hỗ trợ từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ nguồn ngân sách dành cho đối ngoại nhằm mục tiêu vừa nâng cao đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Laos hoàn thành mục tiêu dự án mà phía Nhật Bản tài trợ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Tài liệu tổng hợp dự án Dự án "Thành lập Trung tâm đào tạo logistics Tiểu vùng sông Mê-kông Việt Nam" Trung tâm Logistics (2014), Tài liệu khảo sát “Trung tâm kho vận Damco” Trung tâm Logistics (2014), Tài liệu khảo sát “Trung tâm logistics Green” Trung tâm Logistics (2014), Tài liệu khảo sát “Trung tâm logistics Yusen” II Tài liệu từ website www.letc.vimaru.edu.vn www.vimaru.edu.vn 47 [...]... có duy nhất một Trung tâm logistics Green (GLC- Green Logistics Center) thuộc Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship) đã được hoàn thành và đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Đình Vũ Một số dự án trung tâm logistics khác vẫn còn trong tình trạng đang thi công, hoặc mới chỉ hoàn thiện và đưa vào hoạt động một phần, hoặc mới được cấp giấy phép đầu tư và cấp đất như: Trung tâm logistics Yusen... 11 /2014 Trung tâm do công ty TNHH giải pháp và vận tải Yusen Việt Nam đầu tư 100% vốn thành lập Công ty TNHH giải pháp và vận tải Yusen Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư từ công ty Nhật Bản Yusen logistics, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics nói chung, đặc biệt là lĩnh vực vận tải đa phương thức nói riêng Đây là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các... nước Trung tâm Green được hưởng tất cả những ưu đãi dành cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đình Vũ, ngoài ra không có bất cứ một ưu đã hay chính 27 sách đặc biệt nào khác từ phía Nhà nước nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển trung tâm logistics 2.2 Trung tâm logistics Yusen Được khởi công xây dựng vào tháng 12/2013, Trung tâm logistics Yusen dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11 /2014. .. suốt, an toàn”, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững Trong đó, trung tâm logistics (Logistics center) được đánh giá là hạ tầng thương mại có vị trí và vai trò rất quan trọng Theo Hiệp hội Trung tâm Logistics châu Âu Europlatforms (European Association of Freight Villages): Trung tâm logistics là một khu vực nơi thực hiện các hoạt động liên quan đến vận tải, logistics và phân phối hàng hóa nội địa... dụng logistics, … quản trị chuỗi cung ứng và các ứng dụng khoa học công nghệ khác có liên quan; - Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực logistics, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại, quản lý kinh tế; 1.3.3 Thực hiện nhiệm vụ của dự án Trung tâm Đào tạo Logistics Tiểu vùng sông Mê-kông tại Việt Nam sẽ là cơ sở đào tạo đầu tiên trong. .. công tác làm việc chính nhiệm và kiêm nhiệm tại Trung tâm là những nhà khoa học, chuyên gia công tác tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cũng như các doanh nghiệp có liên quan đến các mảng hoạt động chính của Trung tâm có đủ năng lực, kiến thức chuyên môn và thực tiễn liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản lý 8 Bảng 1 Thống kê nhân sự hoạt động tại trung tâm năm 2016 Trình độ TT Số lượng Chính nhiệm... chuỗi cung ứng – Logistics) Hình 11 Mô tả chức năng trong phần mềm SAP b/ Phần mềm quản lý kho hàng và Phần mềm quản lý vận tải c/ Phòng thư viện trung tâm: Với trên 200 đầu sách chuyên ngành bằng tiếng Anh về Kinh tế, Ngoại thương, Logistics 12 CHƯƠNG 2 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM LOGISTICS HIỆN CÓ TRÊN ĐỊA BÀN HẢI PHÒNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM Hải Phòng nằm ở vùng cửa sông... mún 2.1 Trung tâm logistics Green (GLC- Green Logistics Center) Trung tâm logistics Green được khánh thành vào ngày 01/11/2012, từ ngày 16/09/2013, kho CFS và kho ngoại quan chính thức đi vào hoạt động GLC nằm tại Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, trên tổng diện tích rộng 100.000m2 Trung tâm có tổng vốn đầu tư là 168 tỷ đồng, vốn góp 100% bởi Công ty cổ phần Container Việt Nam – Vinconship... thành một trạm trung chuyển hàng hóa nội địa cũng như kết nối với khu vực biên giới Trung Quốc Chiến lược kinh doanh toàn cầu của Damco là tập trung xây dựng thế mạnh tại những thị trường đang phát triển và đầy triển vọng Do đó, trung tâm này là minh chứng rõ ràng về chiến lược phát triển lâu dài của 30 Damco tại Việt Nam, đặc biệt đối với miền Bắc nói chung và Hải Phòng- thành phố nằm trong vùng kinh tế... cấp Hoạt động chủ yếu của trung tâm GLC hiện nay mới chỉ dừng lại ở hoạt động kho bãi, chủ yếu phục vụ cho mục đích lưu trữ hàng hóa: - Các kho hàng tại trung tâm chỉ có chức năng cơ bản nhất là lưu trữ hàng hóa mà không có các dịch vụ tạo giá trị gia tăng cho hàng hóa/ dịch vụ (một trong những chức năng của trung tâm logistics) như: dán nhãn mác, đánh dấu sản phẩm quốc gia, lắp ráp cuối; các hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng mekong – nhật bản tại việt nam trong giai đoạn 2014 2020, Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng mekong – nhật bản tại việt nam trong giai đoạn 2014 2020, Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng mekong – nhật bản tại việt nam trong giai đoạn 2014 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay