Bình đẳng giới trong gia đình cán bộ, công chức tại thành phố hồ chí minh hiện nay (TT)

27 153 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:04

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THÂN THỊ NGỌC PHÚC BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành, chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 62.31.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Thủ Thành phố Hồ Chí Minh, 10/2016 Công trình đƣợc hoàn thành ………………………………………………….……………… ………………………………………………………………… Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Thủ Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Đình Tấn Phản biện 2: PGS.TS Phạm Văn Quyết Phản biện 3: TS Phạm Tất Thắng Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp Học viện Khoa học xã hội Vào hồi……… ………… ngày ……… tháng ……… năm …………… Có thể tìm hiểu luận án tại: ………………………………………………….……………… ………………………………………………………………… …………….………………………………………………….… NHỮNG BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Thân Thị Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hồng Nhung, 2012, Về phát triển chức nghiệp nữ công chức Tạp chí Giáo dục Lý luận Học viện trị, Hành – Khu vực I (ISSN 08683492), số 4/2012, tr.44, Thân Thị Ngọc Phúc,2015,Bạo lực gia đình Cán công chức Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Lao động Xã hội (ISSN 0866-7643), Số 495, từ 16-31/1/2015, tr.12; Thân Thị Ngọc Phúc, 2015, Nhận thức Bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II (ISSN 1859 - 0187), Số 4/2015, Tr.77 Thân Thị Ngọc Phúc, 2015,Tác động quan hệ giới gia đình đến phát triển nghề nghiệp cán công chức thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học viện khoa học xã hội (ISSN0866-756X), Số 12/2015, tr.76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bình đẳng giới gia đình coi yếu tố tác động trực tiếp thường xuyên đến việc thực bình đẳng giới xã hội Các quan điểm lý thuyết nữ quyền nghiên cứu thực nghiệm rằng: gia đình mục tiêu quan trọng cách mạng giới Cán bộ, công chức với tư cách lực lượng có nhiều hội tiếp cận với quy định pháp luật; lực lượng quan trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tầng lớp nhân dân bình đẳng giới; có trách nhiệm nhưChỉ thị 49 Ban Bí thư Trung ương Đảng khẳng định: “Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm gương mẫu chăm lo xây dựng gia đình vận động nhân dân thực hiện” Luận án quan tâm đến bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), với đặc trưng đô thị đại nước Và xem xét nhóm thực bình đẳng giới gia đình nào? Việc thực bình đẳng giới gia đình có ảnh hưởng đến phát triển nghề nghiệp cán công chức nam nữ; Trên sở đề xuất giải pháp nhằm tạo chuyển biến nhận thức thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM cho có tính cấp bách, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Và, lý lựa chọn đề tài luận án: Bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng giải pháp 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở tiếp cận lý thuyết liên quan, hệ thống hóa vấn đề lý luận pháp lý bình đẳng giới gia đình, đề tài tập trung làm rõ thực trạng thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM; Qua chứng minh tính đắn lý thuyết đề tài luận án sử dụng nghiên cứu thực tiễn; phân tích ảnh hưởng thực trạng thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức đến phát triển nghề nghiệp cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh Đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức tạo chuyển biến thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, đề tài có nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Sưu tầm tài liệu, hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu để làm rõ sở lý luận khái niệm cần dùng đề tài Tiến hành điều tra xã hội học khảo sát thực tế để thu thập thông tin thực trạng bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM; Trên sở thông tin thu thập từ điều tra, khảo sát thực tế, tiến hành việc xử lý, phân tích, làm rõ thực trạng thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM Đưa nhận xét, đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên; Phân tích thực trạng bình đẳng giớitrong gia đình tác động đến phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức; Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao bình đẳng giớitrong gia đình cán bộ, công chức TP HCM Đối tƣợng, khách thể, phạm vi địa bàn nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM 3.2 Khách thể nghiên cứu Nam nữ cán bộ, công chức lập gia đình; Cán phụ trách công tác bình đẳng giới TP HCM 3.3 Phạm vi địa bàn nghiên cứu 3.3.1 Phạm vi không gian Cuộc nghiên cứu tiến hành TP HCM với đối tượng cán bộ, công chức sở, quận huyện phường xã Việc chọn mẫu đảm bảo tính toàn diện cấu mẫu 3.3.2 Phạm vi thời gian Thực tiễn bình đẳng giớitrong gia đình cán bộ, công chức TP HCM quan sát khoảng 10 năm kể từ Nghị 11- NQ/TW Bộ Chính trị Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước ban hành ngày 27/4/2007 Cuộc khảo sát đề tài tác giả thực từ tháng 02 đến tháng 10 năm 2014 3.3.3 Phạm vi nội dung nghiên cứu Phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề sau: Bình đẳng giới vợ chồng gia đình cán bộ, công chức TP HCM lĩnh vực chủ yếu là: phân công lao động quan hệ quyền lực vợ chồng gia đình; Xem xét yếu tố ảnh hưởng đến việc thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM nay: giới tính, chức vụ, độ tuổi, nhận thức bình đẳng giới đóng góp vào thu nhập gia đình; Việc thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ công chức, đến khả phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu - Luận án sử dụng phương pháp luận nghiên cứu xã hội học Các lý thuyết đưa vào phân tích: Lý thuyết cấu trúc – chức năng; Lý thuyết nữ quyền quan điểm giới; Lý thuyết đại hóa - Các phương pháp thu thập thông tin sử dụng: phân tích tài liệu có sẵn; phương pháp định lượng (thu thập thông tin bảng hỏi: dùng phần mềm SPSS 20.0, chạy tần suất, bảng chéo, hồi quy logistic); phương pháp định tính (phỏng vấn sâu; thảo luận nhóm) 4.2 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu khung phân tích 4.2.1 Câu hỏi nghiên cứu Cán bộ, công chức TP HCM thực bình đẳng giớitrong gia đình họ nào? Những nhân tố tác động đến thực bình đẳng giớitrong gia đình cán bộ, công chức? Thực trạng bình đẳng giớitrong gia đình có ảnh hưởng đến phát triển nghề nghiệp giới? 4.2.2 Giả thuyết nghiên cứu Trong nhiều gia đình cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng phân công lao động theo giới tiếp tục lưu giữ; quan hệ quyền lực vợ chồng gia đình chưa bình đẳng; Các nhân tố giới, nhận thức bình đẳng giới, người đóng góp vào thu nhập gia đình cán bộ, công chức có ảnh hưởng mức độ định đến việc thực bình đẳng giớitrong gia đình; Thực trạng thực bình đẳng giớitrong gia đình cán bộ, công chức có ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển nghề nghiệp nữ cán bộ, công chức nhiều nam 4.2.Khung phân tích Nhận thức bình Điều kiện kinh tế xã Giới tính, Chức vụ, đẳng giớitrong gia hội; Chính sách Tuổi, Địa bàn cư đình Đảng Nhà nước trú Người đóng góp Đặc điểm văn hóa: vào thu nhập Bình đẳng giới phong tục, tập quán; gia đình cán chuẩn mực, vai trò bộ, công chức Phân công lao Quan hệ quyền lực động gia đình vợ chồng (quyền định, quyền uy bạo lực) Phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức Đóng góp khoa học - Góp phần hoàn thiện khái niệm bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh; - Xây dựng khung đo bình đẳng giớ gia đình cán công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn; - Kiểm chứng tính đắn lý thuyết áp dụng so với thực tiễn Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận Làm phong phú thêm sở lý luận cho việc nghiên cứu xã hội học gia đình bình đẳng giớitrong gia đình; Góp phần hoàn thiện khái niệm “Bình đẳng giới gia đình cán công chức”, xây dựng khung đo bình đẳng giới mối quan hệ vợ chồng gia đình; Vận dụng, kiểm nghiệm tính đắn sát thực lý thuyếtcấu trúc chức năng, lý thuyết giới, lý thuyết đại hóa vào nghiên cứu bình đẳng giớitrong gia đình cán bộ, công chức 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Cung cấp cho người đọc kết nghiên cứu thực tế bình đẳng giớitrong gia đình cán bộ, công chức TP.HCM; Giúp nghiên cứu khác so sánh việc thực bình đẳng giớitrong gia đình nhóm xã hội khác Những đề xuất đề tài giải pháp Kết nghiên cứu đề tài tài liệu tham khảo cho nghiên cứu giảng dạy xã hội học gia đình, xã hội học giới công tác phát triển cán nữ Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, Luận án chia thành chương Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận nghiên cứu đề tài 10 Luận án tiếp cận lý thuyết đại hóa để xem xét tranh phân công lao động gia đình Làm sáng tỏ luận điểm lý thuyết bối cảnh gia đình cán bộ, công chức TP HCM 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích tài liệu 2.2.2 Phương pháp định lượng Cuộc khảo sát tiến hành vào tháng 02/2014 với 320 mẫu chọn từ cấp quản lý nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân TP HCM theo phương pháp chọn mẫu phân tầng ngẫu nhiên hệ thống Số liệu thu thập được xử lý phần mềm SPSS 20.0, bảng số liệu chạy theo mô hình chéo; mô hình hồi quy logistic phân tích tương quan đa biến 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu định tính Kết hợp phương pháp thu thập thông tin bao gồm: Phỏng vấn sâu 30 người; Thảo luận nhóm cán bộ, công chức Chƣơng THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chương trình bày kết khảo sát thực trạng nhân tố tác động đến quan hệ giới gia đình lĩnh vực phân công lao động, quyền lực vợ chồng gia đình 3.1 Bình đẳng giới phân công lao động 3.1.1 Chăm sóc, dạy dỗ trẻ em - Chuẩn mực truyền thống coi việc chăm sóc gia đình, dạy dỗ trách nhiệm phụ nữ Đối với cán bộ, công chức khảo sát, chuẩn mực thay đổi đáng kể nhận thức hành động 11 cán bộ, công chức.Phụ nữ không coi độc quyền đảm trách vai trò biểu cảm, mà vai trò được san sẻ cho hai vợ chồng Nhưng người vợ người dành nhiều thời gian, công sức nam giới cho việc chăm sóc thành viên gia đình nuôi dạy 3.1.2 Công việc nội trợ Trong khảo sát thực tế công việc như: nấu ăn, rửa chén, chợ, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, chợ,… với câu hỏi người thực công việc Bảng 3.1 Người phụ trách công việc nội trợ Vợ Chồng Người khác SL % Tổng SL % SL % Rửa chén bát 186 58,1 1,9 98 30,6 40 12,5 320 100 Đi chợ mua thức ăn 203 63,4 2,2 77 24,1 33 10,3 320 100 Nấu ăn gia đình 175 54,7 1,9 101 31,6 38 11,8 320 100 Giặt giũ quần áo 153 47,8 25 7,8 114 35,6 28 8,8 320 100 Lau dọn nhà cửa 151 47,2 26 8,1 116 36,3 27 8,4 320 100 SL % Cả vợ chồng SL % (Nguồn: Số liệu điều tra đề tài) Kết khảo sát cho thấy có chia sẻ vợ chồng công việc nội trợ gia đình.Nhưng phần lớn khối lượng công việc người vợ gia đình đảm trách Nam giới đóng vai trò việc không đáng kể Sự khác biệt phân công lao động nội trợ vợ chồng thể rõ xem xét thời gian họ dành cho việc nhà.Người vợ gia đình cán bộ, công chức có thời gian làm việc nhà cao gấp 4,2 lần so với người chồng Để xem xét yếu tố định đến chia sẻ việc nhà vợ chồng gia đình cán bộ, công chức Luận án tiến hành phân tích 12 mô hình hồi quy logistic, kết cho thấy: Những cán bộ, công chức mà có vợ/chồng làm việc nội trợ, làm công việc giản đơn có xu hướng sẻ việc nhà nhiều hơn; cán bộ, công chức có tuổi trẻ tham gia việc nhà nhiều cán bộ, công chức lớn tuổi; người đóng góp vào thu nhập gia đình có xu hướng làm việc nhà Yếu tố giới tính lại tác động mạnh, thể việc nữ giới có xu hướng làm việc nhà nhiều nam giới dù họ người đóng góp vào thu nhập gia đình Ngoài yếu tố kể yếu tố quan trọng coi nhận thức vai trò giới Những định kiến vai trò giới tiếp tục bám rễ định hình hành vi phụ nữ nam giới bất chấp thay đổi hệ vai trò mà phụ nữ đảm nhận Trong bối cảnh gia đình cán bộ, công chức, mà phần lớn vợ chồng tham gia vào hoạt động tạo thu nhập gia đình, việc nhà không mà chia sẻ hợp lý vợ chồng Mô hình gia đình đối xứngvẫn chưa trởthành thực gia đình cán bộ, công chức TP HCM 3.2.Bình đẳng giới quyền lực vợ chồng Quan hệ quyền lực vợ chồng gia đình cán bộ, công chức luận án thao tác dựa trên: quyền định liên quan đến vấn đề chung sống gia đình; chia sẻ, động viện, tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp vợ chồng gia đình cán bộ, công chức uy quyền vợ chồng, thể ở: khả ảnh hưởng vợ/chồng đến hành vi/hành động người lại thông qua thái độ, mong muốn vợ/chồng, tình trạng bạo lực gia đình để tương quan quyền lực vợ chồng gia đình cán bộ, công chức Đề tài sử dụng số liệu thống kê mô tả phân tích hồi quy logisticđể làm rõ nội dung 13 3.2.1 Bình đẳng giới quyền định Trong gia đình cán bộ, công chức, định liên quan đến đời sống gia đình phần lớn có bàn bạc vợ chồng Nam giới có xu hướng đưa định quan trọng gia đình, nữ giới lại có tỷ lệ cao người đưa định liên quan đến mua sắm, nội trợ 3.2.2 Bình đẳng giới quan hệ quyền lực vợ chồng Trong nội dung này, quan hệ quyền lực vợ chồng thể qua ứng xử vợ chồng việc: chia sẻ, giúp đỡ công việc gia đình; Động viên khuyến khích, tạo điều kiện vợ/chồng phát triển nghề nghiệp; thái độ, lời nói, hành động khác mối quan hệ vợ/chồng biểu thị mối quan hệ quyền lực, qua đề tài làm rõ bình đẳng giới quan hệ vợ/chồng gia đình cán bộ, công chức 3.2.2.1 Chia sẻ, động viên, tạo điều kiện công việc vợ/chồng gia đình cán bộ, công chức Hầu hết cán bộ, công chức cho vợ chồng họ bình đẳng chia sẻ trách nhiệm quyền lợi với nhau; chia sẻ khó khăn sống, công việc; tôn trọng công việc Trong nam cán bộ, công chức đồng tình với nhận định chiếm tỷ lệ cao nữ Nhóm đặc trưng loại hình hỗ trợ động viên vợ/chồng gia đình cán bộ, công chức mang tính chất phân công lao động giới theo khuôn mẫu truyền thống cao Phụ nữ gặp khó khăn nam giới điều kiện phát triển nghề nghiệp, có ưu tiên, chia sẻ từ chồng để hỗ trợ cho công việc 3.2.2.2 Bình đẳng tương quan quyền lực vợ chồng 1) Áp lực uy quyền vợ chồng Ở Việt Nam số nước chịu ảnh hưởng tư tưởng nho giáo, tư tưởng gia trưởng phổ biến Người chồng gia 14 đình không người chủ gia đình, đưa định quan trọng mà người có quyền cao việc buộc người khác tuân theo mong muốn thân Theo kết khảo sát luận án,tư tưởng gia trưởng củng cố tỷ lệ không nhỏ cán bộ, công chức, đặc biệt nam giới Bảng 3.2.Nhận định ý kiến áp lực vợ chồng gia đình cán bộ, công chức Giới tính Nam SL Đồng ý Tôi bị áp đặt thực định Không đồng ý vợ/chồng Không ý kiến Nữ % SL % 25 15,5 23 20,9 131 80,9 122 77,2 3,7 1,9 Không khí gia đình Đồng ý thường có căng Không đồng ý thẳng không đáng có vợ/chồng gây Không ý kiến 51 31,1 54 34,2 99 61,1 95 60,1 12 7,4 5,7 Đồng ý Vợ/chồng có thái độ coi thường Không đồng ý ứng xử hàng ngày Không ý kiến 16 9,8 20 16,5 145 89,5 128 81,0 ,6 2,5 18 11,8 41 26,1 135 83,9 113 71,5 4,3 2,5 Vợ/chồng thường Đồng ý đánh giá thấp Không đồng ý đóng góp với gia đình Không ý kiến (Nguồn: Số liệu điều tra đề tài Tỷ lệ % theo cột tính theo số lượng nam: 162 trường hợp, nữ: 158 trường hợp) Bảng 3.18cho thấy nam nữ cán bộ, công chức chịu áp lực mức độ khác Nữ cán bộ, công chứccó tỷ 15 lệ cao nam Ở mức độ nặng nề hơn, áp lực trở thành dạng hành vi bạo hành 2) Bạo lực vợ chồng gia đình Bạo lực vợ chồng biểu rõ nét tình trạng bất bình đẳng giới nghiêm trọng vợ chồng Tác giả đưa nội dung bạo lực gia đình vào bảng hỏi bao gồm hành vi bạo lực về: thể xác, tình dục, ngôn từ tinh thần.Với hai câu hỏi anh/chị nạn nhân, gây hành vi bạo lực gia đìnhvới vợ/chồng hay chưa Kết cho thấy: Bạo lực vợ chồng gia đình cán bộ, công chức thực với đầy đủ dạng loại từ bạo lực tình dục thể xác tinh thần.Trong nữ nạn nhân hành vi bạo lực gia đình chiếm tỷ lệ cao nam Khuôn mẫu giới, đặc trưng uy quyền nam giới gia đình tiếp tục trì số gia đình cán bộ, công chức Bản thân hành vi bạo hành gia đình cán bộ, công chức mang đặc điểm truyền thống vai trò giới, mà cấu trúc thực hành quyền lực nam giới lên phụ nữ xuất phát từ bất bình đẳng Chƣơng ẢNH HƢỞNG CỦA THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH ĐẾN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CỦA NAM VÀ NỮ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chương luận án mô tả tranh phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức TP HCM Trên sở mô tả, luận án khác biệt phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức lý giải nguyên nhân khác biệt từ khía cạnh thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức nhân tố ảnh hưởng Khái niệm phát triển nghề nghiệp cán bộ, công chức thể qua: việc nắm giữ vị trí lãnh đạo; qua tình trạng thăng tiến người trả lời 16 cho thăng tiến (nâng cao trình độ chuyên môn, đánh giá cao công việc, nâng ngạch, ) năm gần đây; mức độ hài lòng cán bộ, công chức công việc.Các nhân tố đưa vào phân tích ảnh hưởng bao gồm: (i) Phân công lao động gia đình; quan hệ quyền lực vợ chồng, thể việc tiếp cận nhiều nguồn lực tạo thuận lợi cho phát triển nghề nghiệp Bằng chứng thực nghiệm dùng phân tích ảnh hưởng phần lớn thông tin định tính Vì vậy, kết luận nghiên cứu dừng lại nghiên cứu bước đầu gợi mở mối liên hệ bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức đến phát triển nghề nghiệp hai giới 4.1.Khác biệt phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh 4.1.1 Khác biệt vị trí lãnh đạo chủ chốt Thống kê sở Nội vụ TP HCM năm 2014 cho thấy: Ở nhiều vị trí, tỷ lệ nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo đạt 30%, vượt tiêu công tác cán nữ mà TP HCM đặt Nhưng tỷ lệ nữ lãnh đạo khiêm tốn so với nam giới Khác biệt giới chức vụ xa chức vụ cao, số lượng lãnh đạo nữ nắm giữ cương vị chủ chốt 4.1.2 Mức độ thăng tiến công việc Trong môi trường công vụ, nam giới có tỷ lệ nắm giữ chức vụ chủ chốt, thăng tiến cao nữ Họ có thuận lợi việc tạo niềm tin cho lãnh đạo, cho đồng nghiệp, lãnh đạo tin tưởng tạo điều kiện phát triển tốt nữ.Trong đó, nữ cán bộ, công chức lại có tỷ lệ tham gia chức vụ lãnh đạo chủ chốt thấp hơn, đặc biệt vị trí cấp trưởng, họ lại hài lòng cao với công việc lý tính ổn định công việc Nữ cán bộ, 17 công chức gặp khó khăn khả tạo niềm tin cho lãnh đạo, đồng nghiệp Có nhiều nguyên nhân khác để lý giải cho tượng Trong khuôn khổ luận án, tác giả tập trung xem xét khía cạnh bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức ảnh hưởng đến phát triển nghề nghiệp giới 4.2 Những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức 4.2.1 Phân công lao động gia đình Các mô tả phân công lao động gia đình cán bộ, công chức Chương cho thấy, phần lớn hoạt động nội trợ chăm sóc gia đình thực người vợ chưa nhìn nhận trách nhiệm chung hai vợ chồng Điều làm cho nữ cán bộ, công chức thực cảm thấy tải thời gian sức lực phải thực nhiều vai trò Trong đó, nam giới lại toàn tâm, toàn ý cho nghiệp thân Trong thảo luận nhóm, xoay quanh nội dung nữ giới gặp khó khăn việc hoàn thành nhiệm vụ gia đình quan; họ đối phó với khó khăn Kết ghi nhận, phần lớn nữ cán bộ, công chức chia sẻ họ cảm thấy tải sức lực việc nhà đổ dồn lên vai họ, chồng không chia sẻ, cảm thông Bận cái, công việc gia đình lý nhiều cán bộ, công chức thừa nhận yếu tố ảnh hưởng đến thăng tiến công việc họ Ngoài ra, khuôn mẫu giới vai trò giới gây bất lợi cho nữ giới khía cạnh khác: khiến cho người phụ nữ quảng giao Đây coi tiêu chí định đến hiệu công việc mà phần lớn phụ nữ hội nhập 18 Hộp 4.1.Việc nhà chi phối đến khả thực nhiệm vụ công việc nữ cán bộ, công chức Câu hỏi: Trong quan anh/chị, có khác biệt lực nam nữ không? Phụ nữ phần lớn có lực nam thôi, chí nhiều chị em trội nam nhiều mặt Tuy nhiên họ lại chưa thể xông xáo, tâm công việc, chưa mạnh dạn, họ thường bị công việc gia đình chi phối (nam, 46 tuổi, phó phòng, sở Văn hóa, thể thao du lịch); Nhiều chị quan họ đặt gia đình lên công việc chung, chị có nhỏ thường bị phân tán công việc việc: ốm, chồng công tác, Nam giới chuyên tâm với công việc (Nam, 27 tuổi, Phòng nội vụ, quận 10); Do tính chất đặc thù quan nên tỷ lệ chị em phụ nữ thấp, chị em quan chủ yếu làm công tác văn phòng: văn thư, thư ký, lễ tân Nếu đưa phòng chuyên môn nhiều chị em không hoàn thành công việc họ sớm muộn, xa cần điều động, tập trung với công việc nhiều áp lực vướng bận chồng con, chồng phàn nàn, nên lãnh đạo quan tạo điều kiện cho chị em, giao nhiệm vụ phù hợp (Nam, 41 tuổi, Trưởng phòng, Công an Thành phố); “Ở Sở nhiều lần đề bạt lãnh đạo nữ làm phó giám đốc sở, nhiên có nhiều chị không dám nhận nặng gánh gia đình, sợ không hoàn thành nhiệm vụ quan” (Nữ, 40 tuổi, trình độ thạc sĩ, trưởng phòng, sở LĐTBXH) Như vậy, từ chứng thu kết luận gánh nặng việc nhà không chia sẻ làm cho phụ nữ tải thời gian sức lực để đầu tư cho thăng tiến công việc Bảng 4.1 Ý kiến nam nữ cán bộ, công chức nhận định: “nữ cán bộ, công chức bị hạn chế nhiều công việc gánh nặng gia đình” Giới tính Nam Đồng ý Không đồng ý Không biết Số lượng 118 34 10 162 % 72,8 21,0 6,2 100 Nữ Số lượng 142 14 158 % 89,8 8,9 1,3 100 19 Trong bối cảnh mà hai vợ chồng làm việc có thu nhập bên ngoài, việc nhà coi trách nhiệm phụ nữ, người chồng tham gia việc nhà với tư cách giúp vợ chưa trở thành trách nhiệm chung Áp lực việc nhà thực không nhỏ người phụ nữ, mà cốt lõi bất bình đẳng giới gia đình 4.2.2 Quan hệ quyền lực vợ chồng gia đình 4.2.2.1 Uy quyền truyền thống gia đình Các định kiến vai trò giới không tước đoạt tự tin làm hạn chế lựa chọn phụ nữ phát triển nghề nghiệp, mà tạo dạng uy quyền truyền thống, hợp thức hóa lợi ích nam giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nghề nghiệp nam giới giá hạn chế đến khả phát triển nghiệp nữ Tỷ lệ cao ý kiến đồng ý cho quan niệm mang đặc điểm văn hóa phụ quyềnnhư:nam giới phải tập trung cho nghiệp; nữ giới phải có trách nhiệm vun vén gia đình nghiệp, nam giới có lực nữ giới, Trong kết điều tra, nữ giới ghi nhận giá trị xã hội gắn cho mình, chị tự tuân thủ cách đặt gia đình lên nghiệp, vun vén cho gia đình, chịu trách nhiệm chăm sóc, nội trợ, tạo điều kiện tối ưu cho chồng phát triển nghề nghiệp Đây lý giải thích cho khác biệt phát triển nghiệp nam nữ cán bộ, công chức Quá trình công nghiệp hóa diễn TP HCM có lẽ chưa đủ mạnh làm thay đổi chuẩn mực vai trò giới để đảm bảo điều kiện cho mô hình gia đình đối xứng thực 20 Cách lý giải theo thuyết cấu – chức hướng ý đến mối quan hệ chức gia đình Taylor Passon có lẽ có chút sức thuyết phục cách thức tổ chức gia đình cán bộ, công chức TP HCM 4.2.2.2 Áp lực uy quyền quan hệ vợ chồng Trong nghiên cứu bình đẳng giới gia đình, khung phân tích nghiên cứu khác xây dựng tác giả đề cập đến khía cạnh quan trọng uy quyền vợ chồng xem xét nam hay nữ người chịu đựng áp lực nhiều tương quan quyền lực vợ chồng phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả phát triển nghề nghiệp cán bộ, công chức Kết cho thấy: khả phát triển nghề nghiệp nam nữ gia đình cán bộ, công chức không bị ảnh hưởng phân chia việc nhà hợp lý vợ chồng; khả phân phối quyền lợi, nguồn lực bình đẳng mà bị ảnh hưởng việc thực bình đẳng tương quan quyền lực vợ chồng Và nữ cán bộ, công chức chịu nhiều áp lực uy quyền từ chồng nhiều Hộp 4.2.Những áp lực mà phụ nữ thành đạt chồng thường gặp Câu hỏi: Những khó khăn phụ nữ thành đạt chồng? Vợ làm sếp công ty nước năm, cô thường phải làm từ sáng đến tối, việc nhà chăm sóc gần đảm trách Tôi cho cô lựa chọn: công việc gia đình quan trọng chọn Đến tháng mà cô chưa đá động gì, từ sáng đến 7-8 tối, nản tiến hành thủ tục ly hôn” (Thảo luận nhóm nam, Nam, 42 tuổi, đại học, văn phòng, quận 6); Tôi gặp phải vấn đề tương tự Tôi hiểu anh mặc cảm không giỏi vợ nên hay hằn học, cau có làm sống gia đình căng thẳng Tôi góp ý nhiều lần anh cư xử mực lúc tôn trọng anh – điều không làm thay đổi thái độ gay gắt ứng xử hàng ngày anh với (Nữ cán bộ, công chức, 29 tuổi, đại học, phòng quản đô thị, quận, TP HCM, có chồng làm lái xe quan) Trong gia đình, phụ nữ mà thành đạt chồng thường gia đình trục trặc, người vợ thường coi thường chồng, người 21 chồng cảm thấy tự ti thua vợ, sống gia đình có nhiều bất hòa Tỷ lệ ly hôn gia đình có người vợ thành đạt chồng cao Tôi làm bên thi hành án, chứng kiến nhiều (phỏng vấn sâu, Nam, 39 tuổi, Ths luật, thi hành án, quận 10) Những áp lực khiến cho phụ nữthường có tâm lý an phận, họ không muốn căng thẳng sống gia đình nên cố gắng hoàn thành công việc nội trợ, chăm sóc chấp nhận áp đặt uy quyền lên họ mà lựa chọn khác tốt hơn.Các chị nhấn mạnh rằng: dù có phụ nữ Kinh nghiệm nhiều nữ cán bộ, công chức ủng hộ giải pháp cho tình hình mang tính phổ biến, phụ nữ có nghiệp vẻ vang họ lại gặp nỗi buồn hôn nhân Thuyết cấu trúc chức tỏ hợp lý việc lý giải tượng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾNNGHỊ GIẢI PHÁP Kết luận 1) Bức tranh thực trạng thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức lên rõ nét xu hướng bình đẳng Thể nhận thức lẫn thực hành bình đẳng giới 2) Tuy nhiên, nhận thức bình đẳng giới nam nữ; nhận thức thực bình đẳng giới khoảng cách đáng kể Phân công lao động gia đình cán bộ, công chứcvẫn tiếp tục dựa khuôn mẫu giới truyền thống Ở khía cạnh quyền lực vợ chồng: Sự phân chia người đảm trách định theo vai trò giới truyền thống tiếp tục tiếp nối Sự áp đặt quyền lực nam giới lên phụ nữ phổ biến, thể rõ nét tình trạng bạo lực gia đình nhiều hình thức tiếp tục diễn mà phụ nữ phần nhiều nạn nhân 22 Việc nam hay nữ có xu hướng chịu trách nhiệm định thực công việc theo quan niệm truyền thống; người chồng có vị trí quyền lực gia đình, phụ nữ chiếm vai trò thứ yếu phụ thuộc vào chồng, tình trạng bạo lực gia đình, mà nữ giới có tỷ lệ cao nạn nhân phần phản ánh bất bình đẳng giới tồn Sự tồn mô hình gia đình gia trưởng thực đời sống gia đình cán bộ, công chức TP HCM Dưới cách phân tích nhà nữ quyền biểu rõ nét tình trạng bất bình đẳng giới Như thực tiễn nghiên cứu thực trạng bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP HCM ra: giả thuyết ban đầu đặt so với thực tế kiểm nghiệm 3) Những biểu bình đẳng giới gia đình có ảnh hưởng định đến phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức.Cụ thể chia sẻ việc nhà, hỗ trợ, động viên từ vợ/chồng có ảnh hưởng định đến khả thăng tiến, phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức Nam cán bộ, công chức có nhiều lợi việc tiếp cận lợi ích, nguồn lực cho phát triển nghề nghiệp nữ cán bộ, công chức Cả nam nữ đặt kỳ vọng thành công nghề nghiệp vào đàn ông đàn ông ưu tiên miễn trừ nhiệm vụ khác để tập trung cho nghiệp Song song đó, áp lực quyền lực mối quan hệ vợ chồng, đặc biệt bạo lực gia đình mà phụ nữ chủ yếu nạn nhân tiếp tục trở ngại,hạn chế phụ nữ phát triển nghề nghiệp.Như qua kết nghiên cứu trên, thực tế hiển việc phát triển nghề nghiệp nam nữ cán bộ, công chức có nhiều điều kiện khác nhau, nhưngbình đẳng giới gia đình điều kiện có tác động không nhỏ 4)Các nhà cấu trúc - chức cho gia đình hệ thống xã hội hành động để tổ chức đời sống gia đình Hệ thống xã hội tổ chức vào 23 chỉnh thể có tính trật tự tự bảo tồn khuôn mẫu giá trị chuẩn mực đảm bảo phụ thuộc lẫn thành viên hệ thống liên kết tiếp sau chỉnh thể Bản thân khuôn mẫu lại giá trị văn hóa cần thời gian để thay đổi theo sau biến đổi xã hội Trong đó, lý thuyết đại hóa tỏ lạc quan dự đoán xu hướng bình đẳng hôn nhân Niềm tin Young Willmott gia đình đối xứng tất yếu xã hội công nghiệp Vậy lý thuyết “cuộc hành quân tiến bộ” nhà lý thuyết đại hóavẫn chưa thể giải thích đời sống gia đình cán bộ, công chứcbởi khuôn mẫu giới gia đình tồn dai dẳng nghĩ Khuyến nghị giải pháp 2.1 Khuyến nghị hướng nghiên cứu Luận án dừng lại phát ban đầu mang tính gợi mở thực trạng thực bình đẳng giới gia đình ảnh hưởng đến phát triển nghề nghiệp cán công chức Để nghiên cứu sâu hơn, đo lường xác ảnh hưởng kể cần phải có nghiên cứu lớn quy mô nguồn lực khác Mở rộng nghiên cứu bình đẳng giới gia đình nhóm xã hội khác phân tích ảnh hưởng đến mặt đời sống xã hội; Đề xuất khung phân tích giới gia đình cần đưa thêm khía cạnh quyền uy vợ chồng vào để xây dựng thang đo bình đẳng giới vợ chồng cách toàn diện hơn; Luận án áp dụng 03 lý thuyết vào để lý giải trạng Các luận điểm lý thuyết cấu trúc – chức lý thuyết nữ quyền quan điểm giới mang vào đối chiếu cho thấy lý thuyết kiểm nghiệm so với thực tiễn nghiên cứu Tuy nhiên, lý thuyết đại hóa, trạng nghiên cứu 24 phát có độ chênh định so với lý thuyết Chưa hẳn “vợ chồng nghề nghiệp đôi” trở nên bình đẳng Các đặc trưng văn hóa truyền thống có sức nặng riêng nó, cần thời gian để thay đổi theo sau biến đổi xã hội Ý nghĩa chức cấu cần phải nhìn nhận lại 2.2 Khuyến nghị giải pháp thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức Qua kết nghiên cứu thu được, luận án muốn đóng góp số giải pháp nhằm cải thiện thực trạng bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức sau: 1) Cần phải làm tốt công tác truyền thông, đặc biệt hướng đến đối tượng truyền thông nam cán bộ, công chức với nội dung nâng cao nhận thức quyền nghĩa vụ thực bình đẳng giới gia đình; 2) Đối với nữ cán công chức, kêu gọi chung tay nam giới công việc gia đình, công việc, cần phải chủ động, độc lập để khẳng định thân 3) TP HCMcần kiến nghị Công đoàn Lao động Việt Nam trao danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà cho nam giới 4) Ban Vì tiến phụ nữ Bình đẳng giớiTP HCM cần đưa hình thức kiểm soát hành vi gây bạo lực gia đình nơi cán bộ, công chức việc quan, đơn vị thiết lập kênh tiếp nhận thông tin tình trạng bạo lực gia đìnhđể quan, đơn vị nơi cá nhân gây hành vi bạo lực gia đìnhkịp thời điều chỉnh cán bộ, công chức theo luật cán bộ, công chức; Đưa nội dung liên quan đến thực bình đẳng giới làm nội dung xét bình xét cán bộ, công chức nhằm kêu gọi quan tâm công chức nói riêng toàn thể tổ chức, xã hội nói chung thực bình đẳng giới gia đình./
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình đẳng giới trong gia đình cán bộ, công chức tại thành phố hồ chí minh hiện nay (TT) , Bình đẳng giới trong gia đình cán bộ, công chức tại thành phố hồ chí minh hiện nay (TT) , Bình đẳng giới trong gia đình cán bộ, công chức tại thành phố hồ chí minh hiện nay (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay