Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

2 419 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:03

Chuyªn ®Ò 1: Số phần tử của một tập hợp.Tập hợp con 1.Một tập hợp có thể có một ,có nhiều phần tử, có vô số phần tử,cũng có thể không có phần tử nào. 2.Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập rỗng.tập rỗng kí hiệu là : Ø. 3.Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A gọi là tập hợp con của tập hợp B, kí hiệu là A ⊂ B hay B ⊃ A. Nếu A ⊂ B và B ⊃ A thì ta nói hai tập hợp bằng nhau,kí hiệu A=B. Ví dụ 4. Cho hai tập hợp A = { 3,4,5}; B = { 5,6,7,8,9,10}; a) Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? b) Viết các tập hợp khác tập hợp rỗng vừa là tập hợp con của tập hợp A vừa là tập hợp con của tập hợp B. c) Dùng kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa tập hợp A,B và tập hợp nói trong câu b). Dung hình vẽ minh họa các tập hợp đó. Giải. a) Tập hợp A có 3 phần tử , tập hợp B có 6 phần tử. b) Vì số 5 là phần tử duy nhất vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B.vì vậy chỉ có một tập hợp C vừa là tập hợp con của tập hợp A ,vừa là tập hợp con của tập hợp B: C = {5}. c) C ⊂ A và C ⊂ B. biểu diễn bởi hình vẽ: Bài tập: 1. Cho hai tập hợp M = {0,2,4,… ,96,98,100}; Q = { x ∈ N* | x là số chẵn ,x<100}; a) Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? b)Dùng kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa M và Q. 2.Cho hai tập hợp R={m ∈ N | 69 ≤ m ≤ 85}; S={n ∈ N | 69 ≤ n ≤ 91}; a) Viết các tập hợp trên; b) Mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử; c) Dùng kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa hai tập hợp đó. 3.Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử: a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà 17 – x = 3 ; b) Tập hợp B các số tự nhiên x mà 15 – y = 16; c) Tập hợp C các số tự nhiên x mà 13 : z = 1; d) Tập hợp D các số tự nhiên t , t ∈ N* mà 0:t = 0; 4. Tính số điểm về môn toán trong học kì I . lớp 6A có 40 học sinh đạt ít nhất một điểm 10 ; có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10. dung kí hiệu ⊂ để thực hiên mối quan hệ giữa các tập hợp học sinh đạt số các điểm 10 của lớp 6A , rồi tính tổng số điểm 10 của lớp đó. 5. Bạn Nam đánh số trang Giải tập trang 13 SGK Toán lớp tập 1: Số phần tử tập hợp, Tập hợp A Tóm tắt lý thuyết Số phần tử tập hợp, Tập hợp Một tập hơp có phần tử,có nhiều phần tử, có vô số phần tử, phần tử Tập hợp phần tử gọi tập rỗng kí hiệu Φ Nếu phần tử tập hợp A thuộc tập hợp B tập hợp A gọi tập hợp tập hợp B Kí hiệu: A ⊂ B hay B ⊃ A đọc là: A tập hợp tập hợp B A chứa B B chứa A B Giải tập sách giáo khoa trang 13 Toán Đại số lớp tập Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Mỗi tập hợp sau có phần tử ? a) Tập hợp A số tự nhiên x mà x – = 12 b) Tập hợp B số tự nhiên x mà x + = c) Tập hợp C số tự nhiên x mà x = d) Tập hợp D số tự nhiên x mà x = Hướng dẫn giải 1: a) x – = 12 x = 12 + = 20 Vậy A = {20} b) x + = x = – = Vậy B = {0} c) Với số tự nhiên x ta có x = Vậy C = N d) Vì số tự nhiên x ta có x = nên số x để x = Vậy D = Φ Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp sau cho biết tập hợp có phần tử? a) Tập hợp A số tự nhiên không vượt 20 b) Tập hợp B số tự nhiên lớn nhỏ Hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Các số tự nhiên không vượt 20 số tự nhiên bé 20 Do A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20} Như A có 21 phần tử b) Giữa hai số liền số tự nhiên nên B = Φ Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Cho A = {0} Có thể nói A tập hợp rỗng hay không? Bài giải: Tập hợp A có phần tử, số Vậy A tập hợp rỗng Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ 10, tập hợp B số tự nhiên nhỏ 5, dùng kí hiệu ⊂ để thể quan hệ hai tập hợp Giải bài: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}; B = {0; 1; 2; 3; 4} B ⊂ A Bài (Trang 13 SGK Toán Đại số tập 1) Cho tập hợp A = {15; 24} Điền kí hiệu ∈, ⊂ = vào ô trống cho a) 15 …A; b) {15}…A; c) {15; 24}…A Giải bài: a) 15 ∈ A b) {15} phần tử mà tập hợp gồm phần Giải tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện A Tóm tắt lý thuyết: Phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện Phản xạ có điều kiện phản xạ hình thành đời sống qua trình học tập, rèn luyện Phản xạ có điều kiện dễ thay đổi, tạo điều kiện cho thể thích nghi với điều kiện sống Phản xạ có điều kiện dễ không thường xuyên củng cố B Hướng dẫn giải tập SGK trang 168 Sinh học lớp 8: Phản xạ không điều kiện phản xạ có điều kiện Bài 1: (trang 168 SGK Sinh 8) Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện? Đáp án hướng dẫn giải 1: Phân biệt tính chất phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện: Tính chất phản xạ không điều kiện Tính chất phản xạ có điều kiện Trả lời kích thích tương ứng hay kích 1' Trả lời kích thích hay kích thích thích không điều kiện có điều kiện (đã kết hợp với kích thích không điều kiện số lần) Bẩm sinh 2' Được hình thành đời sống Bền vững Có tính chất di truyền, mang tính chất 3' Dễ không củng cố chủng loại 4' Có tính chất cá thể, không di truyền Số lượng hạn chế 5' Số lượng không hạn định Cung phản xạ đơn giản 6' Hình thành đường liên hệ tạm thời cung phản xạ Trung ương nằm trụ não, tủy sống 7' Trung ương chủ yếu có tham gia vỏ não Bài 2: (trang 168 SGK Sinh 8) Trình bày trình hình thành phản xạ có điều kiện (tự chọn) nêu rõ điều kiện để hình thành có kết quả? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải 2: Có thể lấy ví dụ: cho gà ăn kết hợp với gõ mõ làm nhiều lần gà hình thành phản xạ có điều kiện: “tiếng mõ tín hiệu gọi ăn”, nên nghe mõ gà chạy ăn Sở dĩ vùng thính giác vùng ăn uống vỏ não hình thành đường liên hệ tạm thời Tuy nhiên, gõ mõ gà chạy mà không ăn nhiều lần sau có nghe tiếng mõ gà không chạy Đó đường liên hệ tạm thời vùng thính giác vùng ăn uống không củng cố nên Bài 3: (trang 168 SGK Sinh 8) Nêu ý nghĩa hình thành ức chế phản xạ có điều kiện đời sống động vật người? Đáp án hướng dẫn giải 3: Ý nghĩa hình thành ức chế phản xạ có điều kiện đời sống động vật người là: – Đối với động vật: đảm bảo thích nghi với môi trường điều kiện sống thay đổi – Đối với người: đảm bảo hình thành thói quen, tập quán sinh hoạt cộng đồng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Lấy cạnh BC của một tam giác đềuLấy cạnh BC của một tam giác đều làm đường kính, vẽ một nửa đường tròn về cùng một phía với tamgiác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết cạnh BC = a, hãy diện tích hình viên phân được tạo thành.Hướng dẫn giải:Gọi nửa đường tròn tâm O đường kính BC căt hai cạnh AB và AC lần lượt tại M và N.= 60o nên ∆ONC là tam giác đều, do đó∆ONC có OC = ON,Squạt NOC ==S∆NOC =.=Diện tích hình viên phân:SCpN =-=Vậy diện tích hình viên phhân bên ngoài tam giác là:= 60o. Giải tập trang 17 SGK Toán lớp tập 1: Phép cộng phép nhân (tiếp theo) Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Điền vào chỗ trống bảng toán sau: STT Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Vở loại 35 2000 Vở loại 42 1500 Vở loại 38 1200 Tổng số tiền (đồng) Cộng Đáp án giải 1: STT Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Tổng số tiền (đồng) Vở loại 35 2000 70.000 Vở loại 42 1500 63.000 Vở loại 38 1200 45.600 Cộng 178.600 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x – 34) 15 = b) 18 (x – 16) = 18 Giải bài: a) Chú ý tích thừa số Vì (x – 34) 15 = 15 ≠ nên x – 34 = Do x = 34 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) x-16 =18:18 x-16 = x=16+1 x = 17 Giải thích: Nếu biết tích hai thừa số thừa số tích chia cho thừa số Do từ 18(x – 16) = 18 suy x – 16 = 18 : 18 = Vậy x = + 16 = 17 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Tính nhanh a) 135 + 360 + 65 + 40; b) 463 + 318 + 137 + 22; c) 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30 Đáp án hướng dẫn giải: a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600 b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + (318 + 22) = 600 + 340 =940 c) Nhận thấy 20 + 30 = 50 = 21 + 29 = 22+ 28 = 23 + 27 = 24 + 26 Do 20 + 21 + 22 + …+ 29 + 30 = (20+ 30) + (21 + 29) + (22 + 28) + (23 + 27) + (24 + 26) + 25 = 50 + 25 = 275 Lưu ý Cũng áp dụng cách cộng Gau-xơ trình bày trang 19, SGK Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 cách áp dụng tính chất kết hợp phép cộng: 97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116 Hãy tính nhanh tổng sau cách làm tương tự trên: a) 996 + 45; b) 37 + 198 Đáp án hướng dẫn giải: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4) + 41 = 1041; b) 37 + 198 = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 + 198) = 235 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, Trong dãy số trên, số (kể từ số thứ ba) tổng hai số liền trước Hãy viết tiếp bốn số dãy số Bài giải: Số thứ bảy là: + = 13; Số thứ tám là: + 13 = 21 Số thứ chín là: 13 + 21 = 34; Số thứ mười là: 21 + 34 = 55 Bài (Trang 17 SGK Đại số lớp tập 1) Sử dụng máy tình bỏ túi Các tập máy tính bỏ túi sách trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác sử dụng tương tự a) Giới thiệu số nút (phím) máy tính bỏ túi (h.13); VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Nút mở máy: – Nút tắt máy: – Các nút số từ đến 9: – Nút dấu cộng: cong– Nút dấu “=” cho phép kết số: – Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm): b) Cộng hai hay nhiều số: c) Dùng máy tính bỏ túi tính tổng: 1364 + 4578; 6453 + 1469; 5421 + 1469; 3124 + 1469; 1534 + 217 + 217 + 217 Bài giải: Học sinh tự giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn Giải 11,12,13,14,15 trang 10 SGK Toán lớp tập 1: Ghi số tự nhiên – Chương 1: Ôn tập bổ túc số tự nhiên Xem lại: Giải 6,7,8,9,10 trang 7,8 SGK Toán tập 1: Tập hợp số tự nhiên A Tóm tắt kiến thức Ghi số tự nhiên Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; Dùng mười chữ số viết số Một số có nhiều chữ số Chẳng hạn số số có chữ số; số 2015 số có chữ số 2; 0; 1; Khi viết số có ba chữ số ta thường tách thành nhóm gồm ba chữ số kể từ phải sang trái để dễ đọc, chẳng hạn 321 608 Trong số, cần phân biệt chữ số hàng chục với số chục, chữ số hàng trăm với số trăm, chẳng hạn, số 2015, chữ số chữ số hàng trăm số trăm 20 Trong hệ thập phân 10 đợn TUÂN 2 - TIẾT 4. LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG I. Mục tiêu: Hs trình bày được: - Thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen - Phân tích được kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng - Trình bày được định luật phân li độc lập - Nêu được khái niệm biến dị tổ hợp Rèn kỹ năng quan sát, phân tích để thu nhận kiến thức từ hình vẽ II. Phương tiện: - Tranh phóng to hình 4 SGK III. Phương pháp - Nêu vấn đề - Quan sát - Nghiên cứu SGK IV. Tiến trình bài giảng 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài giảng Gv- Hs Mở bài: Gv treo tranh phóng to hình 4 SGK, yêu cầu hs quan Bảng Bài 4. Lai hai cặp tính trạng sát, nghiên cứu SGK để hoàn thiện bảng 4 SGK Hs quan sát, đọc SGK, trao đổi theo nhóm và cử đại diện hoàn thành bảng 4. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Kiểu hình F 2 Số hạt Tỉ lệ kiểu hình F 2 Tỉ lệ từng cặp tính trạng ở F 2 Vàng, trơn Vàng, nhăn 315 101 ¾ vàng 3/4 trơn (9/16) ¾ vàng 1/4 nhăn (3/16) vàng/xanh = 416/140  3/1 Xanh, trơn Xanh, nhăn 108 32 ¼ xanh 3/4 trơn (3/16) ¼ xanh  ¼ nhăn (1/16) trơn/nhăn = 423/132  3/1 Gv: giải thích rõ cho hs: Tỉ lệ của mỗi kiểu hình ở F 2 bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. Ở thí nghiệm của Menđen, tính trạng màu sắc và tính trạng hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau. Đó là nội - Khi lai cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của 2 cặp tính trạng phân li độc lập với nhau, cho F 2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp dung của định luật phân li độc lập ? Hãy phát biểu định luật phân li độc lập của Menđen Hs: phát biểu Gv: nhận xét, thống nhất ý kiến thành nó. Chuyển tiếp: Gv: yêu cầu hs nghiên cứu SGK để xác định được: ? Thế nào là biến dị tổ hợp Hs nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm, đại diện trình bày Gv: nhận xét, bổ sung, thống nhất ý kiến II. Biến dị tổ hợp - Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng dẫn đến sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện kiểu hình khác P được gọi là biến dị tổ hợp Củng cố: 1. Hs đọc phần tóm tắt cuối bài 2. Chọn câu trả lời đúng: Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt (trong thí nghiệm lai đậu Hà Lan), di truyền độc lập là vì: a. Tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F 2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó b. F 2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ: 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn c. Tất cả F 1 có kiểu hình vàng, trơn d. Cả a và b* Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F 2 phải có: a. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn* b. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó c. Các biến dị tổ hợp với 4 kiểu hình khác nhau d. Tỉ lệ các kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các cặp tính trạng hợp thành chúng.* BTVN: Trả lời các câu hỏi trong SGK Giải tập trang 19 SGK Sinh lớp 9: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) A Tóm tắt lý thuyết Trong thí nghiệm Menđen, xuất biến dị tố hợp hạt vàng, nhăn hạt xanh, trơn F2 kết tổ hợp lại cặp nhân tố di truyền (các cặp gen tương ứng) p qua trình phát sinh giao từ thụ tinh hình thành kiểu gen khác kiểu gen P AAbb, Aabb, aaBB, aaBb Thí nghiệm Menđen đề cập tới di truyền hai cặp tính trạng cặp gen tương ứng chi phối Trên thực tế, sinh vật bậc cao, kiểu gen có nhiều gen gen thường tồn thể dị hợp, phân li độc lập tổ hợp tự chúng tạo số loại tổ hợp kiểu gen kiểu hình đời cháu lớn Quy luật phân li độc lập nguyên nhân làm xuất biến dị tổ hợp vô phong phú loài sinh vật giao phối Loại biến dị nguồn nguyên liệu quan trọng chọn giống tiến hoá B Hướng dẫn giải tập SGK trang 19 Sinh Học lớp 9: Bài 1: (trang 19 SGK Sinh 9) Menđen giải thích kết thí nghiệm lai hai cặp tính trạng nào? Đáp án hướng dẫn giải 1: – Menđen giải thích kết thí nghiệm sau: Menđen cho cặp tính trạng căp tính trạng cặp nhân tố di truyền (gen) quy định Cơ mẹ giảm phân cho loại giao tử ab, thụ tinh loại giao tử tạo thể lai F1 có kiểu gen AaBb + Khi thể lai F1 giảm phân, phân li độc Đáp án hướng dẫn Giải tập 1,2,3,4,5,6 trang 11 SGK Hóa lớp 9: Một số oxit quan trọng (tiếp) A Tóm tắt lý thuyết Một số oxit axit quan trọng II Lưu huỳnh đioxit SO2 Tính chất vật lí Lưu huỳnh ddioxxit chất khí không màu, mùi hắc, độc (gây ho, viêm đường hô hấp…), nặng không khí Tính chất hóa học: Lưu huỳnh đioxit oxit axit tan nước phản ứng với nước, có tính chất hóa học sau: a) Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit: SO2 + H2O → H2SO3 (axit sunfurơ) SO2 chất gây ô nhiễm không khí, chất gây mưa axit b) Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối nước: Thí dụ; SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O Khi SO2 tác dụng với dung dịch bazơ tạo muối trung hòa muối axit c) Tác dụng với oxit bazơ (tan) tạo thành muối: Thí dụ: SO2 + Na2O → Na2SO3 Ứng dụng lưu huỳnh đioxit – Phần lớn SO2 dùng để sản xuất axit sunfuric H2SO4 – Dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ sản xuất giấy, đường,… – Dùng làm chất diệt nấm mốc,… Điều chế lưu huỳnh đioxit a) Trong phòng thí nghiệm: Cho muối sunfit tác dụng với axit mạnh HCl, H2SO4,… Thí dụ: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O Khí SO2 thu phương pháp đẩy không khí b) Trong công nghiệp: Đốt lưu huỳnh quặng pirit sắt FeS2 không khí: S + O2 → SO2 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 Xem lại:Giải 1,2,3,4 trang SGK hóa học lớp 9: Một số oxit quan trọng B Giải tập sách giáo khoa Hóa lớp trang 11 Bài (Trang 11 SGK hóa lớp 9) Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi sau: giải 1: Hướng dẫn (1) S + O2 → SO2 (2) SO2 + CaO → CaSO3 (3) SO2 + H2O → H2SO3 (4) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 +2H2O (5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O (6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O Bài (Trang 11 SGK hóa lớp 9) Hãy nhận biết chất nhóm chất sau phương pháp hóa học a) Hai chất rắn màu trắng CaO P2O5 b) Hai chất khí không màu SO2 O2 Viết phương trình hóa học Hướng dẫn giải 2: a) Cho nước vào hai ống nghiệm có chứa CaO P2O5 Sau cho quỳ tím vào dung dịch: – dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành xanh dung dịch bazơ, chất ban đầu CaO – Dung dịch làm đổi màu quỳ tím thành đỏ dung dịch axit, chất ban đầu P2O5 CaO + H2O → Ca(OH)2 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 b) Dẫn khí vào dung dịch nước vôi trong, có kết tủa xuất khí dẫn vào SO SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O Nếu tượng khí dẫn vào khí O2 Để xác định khí O2 ta dùng que đóm than hồng, que đóm bùng cháy khí oxi Bài (Trang 11 SGK hóa lớp 9) Có khí ẩm (khí có lần nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit Khí làm khô canxi oxit ? Giải thích Hướng dẫn giải 3: Làm khô chất loại nước khỏi chất không làm chất biến thành chất khác Như CaO làm khô chất phản ứng hóa học với CaO, chất H2, O2 Những chất không làm khô CaO CO2 SO2, có phản ứng với CaO: CaO + SO2 → CaSO3 CaO + CO2 → CaCO3 Hoặc giải thích theo cách sau: CaO có tính hút âm (hơi nước), đồng thời oxit bazo (tác dụng với oxit axit) Do CaO dùng làm khô khí ẩm là: hiđro ẩm, oxi ẩm Bài (Trang 11 SGK hóa lớp 9) Có chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2 Hãy cho biết chất có tính chất sau: a) nặng không khí b) nhẹ không khí c) cháy không khí d) tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit e) làm đục nước vôi g) đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ Hướng dẫn giải 4: a) Những khí nặng không khí:CO2 , O2, SO2 b) Những khí nhẹ không khí: H2 , N2 c) Khí cháy không khí: H2 d) Những khí tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit c) Làm đục nước vôi : CO2, SO2 g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ : CO2, SO2 Bài (Trang 11 SGK hóa lớp 9) Khí lưu huỳnh đioxit tạo thành từ cặp chất sau ? a) K2SO3 H2SO4 b) K2SO4 HCl d) Na2SO4 CuCl2 e) Na2SO3 NaCl c) Na2SO3 NaOH Viết phương trình hóa học Hướng dẫn giải 5: Trong cặp chất cho, SO2 tạo từ cặp chất K2SO3 H2SO4, có phản ứng sinh SO2: K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O Bài (Trang 11 SGK hóa lớp 9) Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm muối canxi sunfit a) Viết phương trình hóa học b) Tính khối lượng chất sau phản ứng Đáp án Hướng dẫn giải 6: a) Phương trình Giải tập trang 27 SGK Sinh lớp 8: Bộ xương A Tóm tắt lý thuyết: Nơi tiếp giáp đầu xương gọi khớp xương Có ba loại khớp là: khớp động khớp khửu tay, chân; khớp bán động khớp Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Trình bày được những đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng - Trình bày được các con đường vận chuyển các chất dinh dưõng từ ruột non đến các cơ quan - Nêu vai trò của gan trong quá trình vận chuyển các chất dinh dưõng - Nêu vai trò của ruột già trong quá trình tiêu hoá 2. Kỹ năng - Phân tích 3. Thái độ - Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống Hình thành vệ sinh nơi công cộng II. Phương pháp: - Hỏi đáp - tìm tòi - Quan sát - tìm tòi III. Chuẩn bị: - Tranh vẽ H29.1, 29.2, 29.3 IV. Các hoạt động: ĐVĐ: Cho một khẩu phần thức ăn gồm các chất sau: Tinh bột, P, G, L, Axit nucleic, vitamin, muối khoáng, nước. Hãy cho biết các quá trình tiêu hoá xảy ra ở miệng và dạ dày. Hãy dự đoán các hoạt động tiêu hoá ở ruột non? Hoạt động1: Tìm hiểu về sự hấp thụ chất dinh dưỡng Mục tiêu: - Trình bày cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng Tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS quan sát hình 29.1 ? Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột non? ? Bề mặt ruột có đặc điểm cấu tạo như thế nào? ý nghĩa? - GV minh hoạ bằng cách dùng 2 tờ giấy: một tờ gấp nếp và một tờ không gấp sao cho diện tích như nhau. Hỏi HS về diện tích bề mặt hấp thụ ở cấu tạo nào lớn hơn. - Mô tả thực nghiệm chứng minh độ hấp thụ ở ruột non ? Kết quả thực nghiệm được biểu diễn H 29.2, hãy phân tích kết quả đó? Hướng dẫn: + Đường màu xanh: Mức độ hấp thụ đường đơn - Quan sát độc lập - Mao mạch máu và b ruột, lông ruột - Nêu gấp. Tăng khẳ năng hấp thụ các chất dinh dưỡng bạch huyết phân bố dày đặc,lớp cơ trơn. tuyến - Nghiên cứu và phân tích độc lập Đầu ruột non (sau tá tràng) quá trình hấp thu các chất bắt đấu tăng dần đến một giá trị nào đó thì khẳ năng hấp thu tối đa và bão hoà Khả năng hấp thu axit béovà đường đơn diễn ra sớm và mạnh mẽ hơn + Đường màu vàng: Mức độ hấp thu axit béo + Đường màu đỏ: Mức độ hấp thụ axit amin -Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 nội dung: ? Đặc điểm cấu tạo của ruột non có ý nghĩa gì với chức năng hấp thu các chất dinh dưỡng? ? Căn ccứ vào đâu khẳng định ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hoá đảm nhận vai trò hấp thu các chât dinh dưỡng? hấp thụ axit amin - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời +Đặc điểm cấu tạo của ruột non thích nghi với chức năng hấp thu các chất dinh dưỡng: Diện tích bề mặt tiếp xúc lớn, mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc + Căn cứ vào: bề mặt hấp thụ của ruột non lớn nhất so với các đoạn khác của ống tiêu hoá (400-500 m 2 ) là đoạn dài nhất của ống tiêu hoá, mao mạch máu và bạch huyết phân bố dày đặc, căn cứ vào thực nghiệm mô tả H29.2 Kết luận 1.1 - Ruột non có cấu tạo thích nghi với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng: lông ruột, nếp gấp, chiều dài ruột, mao mạch máu và mao mạch bạch huyết,.… - Ruột non là cơ quan hấp thu các chất dinh dưỡng chủ yếu trong ống tiêu hoá HOẠT ĐỘNG 2: CON ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT ĐÃ HẤP THỤ VÀ VAI TRÒ CỦA GAN Mục tiêu: - Trìng bày được 2 con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng - Nêu vai trò của gan trên con đường vận chuyển các chất Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Treo sơ đồ H 29.3 ? Quan sát sơ đồ hãy cho biết có mấy con đường vận chuyển các chất đã được hấp thụ ở ruột non? - Quan sát - Hai con đường: đưòng máu và đường bạch huyết - Thảo luận nhóm nội dung bảng - Yêu cầu HS thảo luận thực hiện bảng 29 ? Nêu vai trò Giải tập trang 96 SGK Sinh lớp 8: Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân A Tóm tắt lý thuyết: Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân - Sự hấp thụ chất dinh dưỡng diễn chủ yếu ruột non Các chất hấp thụ theo hai đường máu bạch huyết cuối hòa chung phân phối đến tế bào thể - Gan tham gia điều hòa nồng độ chất dinh dưỡng máu ổn định, đồng thời khử chất độc có hại với thể Vai trò chủ yếu ruột già hấp thụ nước thải phân B Hướng dẫn giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, Giải bài tập trang 168 SGK Sinh lớp 8: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay