Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi Cao học

1 212 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 11:01

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG ĐỀ ƠN 1 Câu I : Cho hàm số : 1mmxxy 24 −+−= (1) ( m là tham số ) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 8 . 2. Xác định m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hồnh tại bốn điểm phân biệt . Câu II : 1. Giải bất phương trình : ( ) ( ) x1x2 2 1 x 2 1 2.32log44log −≥+ + . 2. Xác định m để phương trình : ( ) 0mx2sin2x4cosxcosxsin2 44 =++++ có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn       2 ;0 π . Câu III : 1. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và cạnh bên SA vng góc với mặt đáy ABC . Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) theo a , biết cạnh SA = 2 6a . 2. Tính tích phân ∫ + = 1 0 2 3 dx 1x x I . Câu IV : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường tròn 0x10yx:)C( 22 1 =−+ và 020y2x4yx:)C( 22 2 =−−++ . 1. Viết phương trình đường tròn đi qua các giao điểm của (C 1 ) , (C 2 ) và có tâm nằm trên đường thẳng d : x + 6y – 6 = 0 . 2. Viết phương trình tiếp tuyến chung của (C 1 ) và (C 2 ) . Câu V : 1. Giải phương trình : 16x212x24x4x 2 −+−=−++ . 2. Đội tuyển của trường gồm 18 em , trong đó có 7 học sinh khối 12 , 6 học sinh khối 11 , 5 học sinh khối 10 . Hỏi có bao nhiêu cách chọn 8 học sinh dự thi sao cho mỗi khối có ít nhất một học sinh được chọn . 3. Gọi x , y , z là khoảng cách từ điểm M thuộc miền trong tam giác ABC có 3 góc nhọn đến các cạnh BC , CA , AB . Chứng minh : R2 cba zyx 222 ++ ≤++ với a , b , c là cạnh tam giác và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác . Đẳng thức xảy ra khi nào ? -/- ẹE ON THI ẹAẽI HOẽC & CAO ẹANG ễN 2 Cõu I : Gi (C m ) l th ca hm s : y = 2 2 2 1 3x mx m x m + + (*) (m l tham s) 1. Kho sỏt s bin thiờn v v th ca hm s (*) ng vi m = 1. 2. Tỡm m hm s (*) cú hai im cc tr nm v hai phớa trc tung. Cõu II: 1. Gii h phng trỡnh : 2 2 4 ( 1) ( 1) 2 x y x y x x y y y + + + = + + + + = 2. Tỡm nghim trờn khang (0; ) ca phng trỡnh : 2 2 3 4sin 3 cos 2 1 2cos ( ) 2 4 x x x = + Cõu III: 1. Trong mt phng vi h ta Oxy cho tam giỏc ABC cõn ti nh A cú trng tõm G 4 1 ( ; ) 3 3 , phng trỡnh ng thng BC l 2 4 0x y = v phng trỡnh ng thng BG l 7 4 8 0x y = .Tỡm ta cỏc nh A, B, C. 2. Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho 3 im A(1;1;0),B(0; 2; 0),C(0; 0; 2) . a) Vit phng trỡnh mt phng (P) qua gc ta O v vuụng gúc vi BC.Tỡm ta giao im ca AC vi mt phng (P). b) Chng minh tam giỏc ABC l tam giỏc vuụng. Vit phng trỡnh mt cu ngai tip t din OABC. Cõu IV: 1.Tớnh tớch phõn 3 2 0 sin .I x tgxdx = . 2. T cỏc ch s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cú th lp c bao nhiờu s t nhiờn, mi s gm 6 ch s khỏc nhau v tng cỏc ch s hng chc, hng trm hng ngn bng 8. Cõu V: Cho x, y, z l ba s tha x + y + z = 0. Cmrng : 3 4 3 4 3 4 6 x y z + + + + + - /- ẹE ON THI ẹAẽI HOẽC & CAO ẹANG ễN 3 Cõu I : 1. Kho sỏt s bin thiờn v v th ( C ) ca hm s 2 1 1 x x y x + + = + . 2. Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh 1x.m1xx 2 +=++ cú s nghim nhiu nht . Cõu II : 1. Gii h phng trỡnh : 2 1 1 3 2 4 x y x y x y + + + = + = 2. Gii phng trỡnh : 3 2 2 cos ( ) 3cos sin 0 4 x x x = Cõu III : 1. Trong mt phng vi h ta Oxy cho ng trũn (C): x 2 + y 2 12 4 36 0x y + = . Vit phng trỡnh ng trũn (C 1 ) tip xỳc vi hai trc ta Ox, Oy ng thi tip xỳc ngũai vi ng trũn (C). 2. Trong khụng gian vi h ta ờcac vuụng gúc Oxyz cho 3 im A(2;0;0), C(0; 4; 0), S(0; 0; 4) a) Tỡm ta im B thuc mt phng Oxy sao cho t giỏc OABC l hỡnh ch nht. Vit phng trỡnh mt cu qua 4 im O, B, C, S. b) Tỡm ta im A 1 i xng vi im A qua ng thng SC. Cõu IV: 1.Tớnh tớch phõn 7 3 0 2 1 x I dx x + = + . 2. Tỡm h s ca x 7 trong khai trin a thc 2 (2 3 ) n x , trong ú n l s nguyờn dng Tha món: 1 3 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 . n n n n n C C C C + + + + + + + + + = 1024. ( k n C l s t hp chp k ca n phn t) Cõu V: Cmrng vi mi x, y > 0 ta cú : 2 9 (1 )(1 )(1 ) 256 y x x y + + + . ng thc xy ra khi no? -/- ẹE ON THI ẹAẽI HOẽC & CAO ẹANG ễN 4 Cõu I : 1. Kho sỏt s bin thiờn v v th ( C ) ca CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC Kính gửi: - Ban Giám hiệu; - Phòng Quản trị Nhân sự; - Đơn vị công tác……… Tôi tên: , sinh ngày: Quê quán: Hiện công tác tại: thuộc Trường Chức danh/Chức vụ: Chuyên ngành đào tạo: Thời gian công tác: Căn vào kế hoạch đào tạo năm … tình hình thực tế Trường Theo thông báo số: ngày ./ / việc Xét trình độ chuyên môn lực thân Nay, kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị công tác ) cho phép tham gia ôn thi dự thi tại: Ngành học: Bậc: Thời gian: Hình thức: (tập trung hay không tập trung) Kinh phí học tập: (Ngân sách Nhà nước hay tự túc) Tôi kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị công tác xem xét cho tham gia ôn thi dự thi trình bày cam kết tiếp tục thực nhiệm vụ, công vụ sau hoàn thành chương trình đào tạo thời gian gấp 03 lần thời gian đào tạo Chân thành cảm ơn! , ngày tháng năm HIỆU TRƯỞNG P QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƠN VỊ … KÍNH ĐƠN Mẫu đơn xin đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản (Ban hành kèm theo Quyết định số: 116/2008/QĐ-BNN ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày tháng năm 20 ĐƠN XIN ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈ ĐỊNH PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 1. Tên cơ quan, đơn vị chủ quản của phòng kiểm nghiệm: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: 2. Tên phòng kiểm nghiệm: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: 3. Hình thức đề nghị đánh giá: Đánh giá lần đầu Đánh giá lại Đánh giá mở rộng 4. Phép thử đề nghị được đánh giá và chỉ định: a. Phạm vi đăng ký đánh gía và chỉ định: b. Danh mục chỉ tiêu đăng ký được chỉ định: TT Chỉ tiêu chất lượng / Đối tượng Phương pháp / Kỹ thuật phân tích Phương pháp tham chiếu Giới hạn định lượng (LoQ) Giới hạn phát hiện (LoD) c. Danh sách nhân viên kiểm nghiệm và đăng ký thực hiện chỉ tiêu được chỉ định: TT Họ và Tên Trình độ chuyên môn Chức danh Đăng ký thực hiện chỉ tiêu chỉ định 5. Cơ sở chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng mọi quy định trong quy chế đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 6. Phòng kiểm nghiệm sẵn sàng để thực hiện đánh giá từ ngày tháng năm Đại diện phòng kiểm nghiệm (Ký và ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng cơ quan (Ký tên và đóng dấu) Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phòng Giáo dục &Đào tạo…. . . . . . . . . . . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS Năm học: 2009 – 2010 DỰ TUYỂN LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học: 2010 – 2011 1/ Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/ Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . Giới tính: . . . . Dân tộc: . . . . 3/ Nơi sinh: (huyện, tỉnh): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/ Học sinh lớp. . . . . .Trường THCS : . . . . . . . . . . . . . . . 5/ Đạt giải trong các kỳ thi lớp 9: (theo quy chế được hưởng điểm khuyến khích ) + Thể thao, văn nghệ, giải 19/4, MT Casio cấp tỉnh, quốc gia: . . . . . . . . . + Chứng chỉ nghề phổ thông: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/ Diện ưu tiên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/ Đăng ký thi tuyển vào lớp 10 trường Trung học phổ thông : . . . . . . . . . . . . . Ban : (ghi rõ Cơ bản hoặc KHTN hoặc KHXH): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/ Tổng điểm ưu tiên, khuyến khích thi tuyển vào lớp 10:( theo quy chế ): ( không quá 5 điểm ) Sau khi đã kiểm tra cẩn thận, em xin cam đoan các chi tiết về bản thân đã khai trên là chính xác, nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm. . . . . ngày . . tháng . . năm 2010 Ý kiến của cha (mẹ) học sinh: Thí sinh đăng ký Tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Họ, tên và chữ ký) đồng ý cho con tôi dự tuyển vào lớp 10 trường THPT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký tên Xác nhận của trường THCS . . . . . . . . . . . Đã phân công kiểm tra đúng các chi tiết trên của thí sinh theo giấy khai sinh và học bạ. . . . . . ngày tháng năm 2010 Hiệu trưởng Ghi chú: - Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại một trường THPT công lập.( trừ trường chuyên Trần Hưng Đạo có mẫu riêng), trường THCS phổ biến điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy chế cho học sinh. - Đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích phải có giấy xác nhận và Pho to thành 02 hoặc 03 bản ,trường THCS giữ 01 bản, còn lại trường ký xác nhận đúng với bản chính kèm vào đơn gởi cho trường THPT nơi học sinh dự tuyển vào lớp 10 hoặc trường THĐ ( nếu có). - Giáo viên chủ nhiệm không được viết thay cho học sinh. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO, BÌNH THUẬN NĂM HỌC: 2010 – 2011 Kính gởi: Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Tràn Hưng Đạo, 1/ Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/ Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . Giới tính: . . . . Dân tộc: . . . . 3/ Nơi sinh: (huyện, tỉnh): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/ Học sinh lớp :. . . . . .Trường THCS : . . . . . . . . . . . . . . 5/ Xếp loại vào cuối năm lớp 9 : Hạnh kiểm : . . . . . . . . . . . . . . Học lực : . . . . . . . . . . . . . 6/ Đạt giải trong kỳ thi HS giỏi giải 19/4 : . . . . . . . . . . . . Môn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/ Đạt giải trong kỳ thi MTCT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cấp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (chỉ lấy giải cao nhất) 8/ Đăng ký thi tuyển lớp 10 trường chuyên Trần Hưng Đạo với môn chuyên là : . . . . 9/Điểm trung bình năm học lớp 9 của môn chuyên đăng ký dự thi là : . . . . . . . . . . Sau khi đã kiểm tra các điều kiện dự thi vào trường chuyên Trần Hưng Đạo, em nhận thấy đủ điều kiện để dự tuyển; các chi tiết về bản thân đã khai trên là chính xác, nếu sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm. . . . . ngày . . tháng . . năm 2010 Ý kiến của cha (mẹ) học sinh: Thí sinh đăng ký Tôi là: . Ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNG ngày 20 tháng 06 năm 2011 về quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam; Mẫu số 01/NG-LS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Socialist Republic of Vietnam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Independence - Freedom - Happiness ĐƠN XIN ĐƯA THI HÀI, HÀI CỐT, TRO CỐT VỀ VIỆT NAM APPLICATION FOR A PERMIT FOR CORPSE, BONES, BODY ASH TO ENTER VIETNAM Người làm đơn/ Applicant Ngày sinh Nơi sinh Date of Birth: Place of Birth: Hộ chiếu/Giấy tờ đi lại số: Ngày cấp: Nơi cấp: Nước cấp Passport/Travel Document number: Date of issue: Place of issue: Country of Issue Nơi thường trú: Address: Đề nghị Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Việt Nam cấp Giấy phép nhập cảnh cho thi hài, hài cốt, tro cốt của: Hereby request the Embassy/the Consulate General of Vietnam to issue an entry permit for corpse, bones, body ash of: Họ tên người chết: Decedent’s full name: Ngày sinh: Nơi sinh: Giới tính: □ Nam □ Nữ Date of Birth: Place of Birth: Sex: □ Male □ Female Nơi thường trú: Address: Hộ chiếu/Giấy tờ đi lại số: Ngày cấp: Nơi cấp: Passport/Travel document number: Date of issue: Place of issue: Chết lúc: giờ , ngày tháng năm Nơi chết Died on dd mm yyyy Place of Death Lý do chết: Case of death: Giấy chứng tử số, ngày cấp, cơ quan cấp: Number, Issuing date and Authority of the Certificate of Death: Để đưa về Việt Nam an táng tại: To be moved to Vietnam to bury at Nhập cảnh tại: □ Tân Sơn Nhất □ Nội Bài □ Nơi khác Số chuyến bay: Của hãng: Port of entry □ Others: Flight number: Air company: Dự kiến ngày nhập cảnh: Proposed date of entry: Thông tin về người đi kèm thi hài, hài cốt, tro cốt/ Details of the person accompanying the corpse/ bones/ body ash: Họ và tên: Full name Ngày sinh: Nơi sinh: Date of Birth: Place of Birth: Nơi thường trú: Address: Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Nước cấp Passport number: Date of issue: Place of issue: Country of issue ……, ngày……tháng……năm……. dd mm yyyy Người làm đơn/Applicant CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐOẠN VĂN LƯU Ý: - PARAGRAPH khác với ESSAY. Cả 2 loại bài viết này đều có 3 phần với mục đích giới thiệu, diễn giải và kết luận như nhau, tuy nhiên khi viết PARAGRAPH, chúng ta viết chung tất cả các ý vào cùng 1 đoạn, ko có xuống dòng gì cả. Trái lại, trong bài ESSAY, chúng ta phải viết tách riêng các đoạn mở bài, thân bài và kết bài ra. Thậm chí trong phần thân bài, các ý chính cũng phải đc viết tách ra thành những đoạn văn riêng. 1. The topic sentence (câu chủ đề) - Là câu đầu đoạn văn và cũng là câu quan trọng nhất trong đoạn. - Câu này nêu vắn tắt nội dung mà đoạn văn sắp trình bày. 2. The controlling idea (Ý tưởng chủ đạo) -Thường được đề cập trong câu chủ đề. - Lật mở trọng tâm của cả đoạn văn. - Giới hạn chủ đề của đoạn văn thành những vấn đề cụ thể. - Các cụm từ dùng để diễn đạt controlling idea (Ý tưởng chủ đạo) Two main types (2 loại chính) Three groups (3 nhóm) The following (như sau) Several problems (nhiều vấn đề) Several ways (nhiều cách) Two aims (2 mục tiêu) Results (các kết quả) Several reasons (nhiều lí do) Four steps (4 bước) Two classes (2 nhóm) These disadvantages (những bất lợi sau đây) Three main causes (3 nguyên nhân chính) Three characteristics (3 đặc điểm) Three effects (3 hậu quả) Three kinds (3 loại) Các tính từ dùng để diễn đạt controlling idea (Ý tưởng chủ đạo) Suitable (thích hợp) Unsuitable (ko thích hợp) Good Unhealthy Successful Unsuccessful Beneficial (có ích) Bad Harmful (có hại) Fortunate (may mắn) Unfortunate (ko may) 3. The supporting sentences (các câu giải thích cho câu chủ đề) - Đưa ra các ý chính để giải thích, chứng minh cho câu chủ đề. - Các liên từ dùng để liên kết các ý chính trong phần thân bài: Firstly Secondly Lastly In the first place (đầu tiên) Also (tương tự như thế) Lastly (cuối cùng) Generally (nhìn chung) Furthermore (hơn nữa) Finally (cuối cùng) To be sure (chắc chắn rằng) Additionally (thêm vào đó) lastly (cuối cùng) In the first place (đầu tiên) just in the same way (tương tự như thế) Finally (cuối cùng) Basically (Cơ bản thì) Similarly (tương tự như thế) As well (Đồng thời) -Các liên từ để liên kết các supporting details Consequently: Cho nên It is evident that = It is apparent that = It goes without saying that = Without a doubt = Needless to say (rõ ràng rằng) Furthermore: Hơn nữa Additionally: Thêm vào đó In addition: Thêm vào đó Moreover: Hơn nữa In the same way: Tương tự như vậy More importantly/remarkably…: Quan trọng hơn, nổi bật hơn… - Các từ dùng để diễn đạt một ý khác hoặc nêu chi tiết một ý trong phần thân bài: In other words: Nói cách khác Specifically: Nói một cách cụ thể 4. The concluding sentence (câu kết luận) - Là câu cuối đoạn văn - Nhắc lại ý chính đã nêu ở câu chủ đề bằng 1 cách viết khác, đưa ra kết luận dựa trên các lập luận đã đưa ra trước đó. - Các liên từ dùng để kết thúc 1 đoạn văn: Indeed In conclusion In short In a nutshell => Các cụm này đều có nghĩa là : nói tóm lại thì, cuối cùng thì, nói một cách ngắn gọn thì . 1)In about 140 words, write a paragraph about your favorite music There are many kinds of music but Pop is my favorite one, and I like it for some reasons. Firstly, it really helps me to relieve stress. Whenever I feel down or tired, I usually listen to pop music to relax or fall asleep. Then, my feeling actually becomes better. Secondly, music helps me to make friends. In my university, I have found many new friends who have the same passion for music. When we have free time, we usually talk about a song and sing it together. As a result, the number of my friends is increasing significantly. Finally, music also helps me to work more effectively. It is true that I am very lazy of cleaning my room, but when I listen to a pop song, I do very well and fast. In brief, music is an important part of my life, it brings many changes to me that I see music as a friend of mine. Dịch nghĩa: Có rất nhiều loại nhạc nhưng Pop là một trong những thể loại yêu thích của tôi, và tôi thích nó vì một số
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi Cao học, Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi Cao học, Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi Cao học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay