Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục thuế quận Đống Đa

124 191 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN THU HƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG MẠNH CƯỜNG Hà Nội – Năm 2016 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNII GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC 1.1 Khái quát hoạt động đánh giá thực công việc 1.1.1 Khái niệm hoạt động đánh giá thực công việc 1.1.2 Vai trò hoạt động đánh giá thực công việc 1.1.3 Mối quan hệ hoạt động đánh giá thực công việc với hoạt động quản trị nhân lực khác 1.2 Hệ thống đánh giá thực công việc yêu cầu hệ thống đánh giá 1.2.1 Hệ thống đánh giá thực công việc 1.2.2 Các yêu cầu hệ thống đánh giá thực công việc 11 1.2.3 Các lỗi cần tránh 12 1.3 Các phƣơng pháp đánh giá thực công việc 12 1.3.1 Phƣơng pháp xếp hạng luân phiên (Ranking method) 12 1.3.2 Phƣơng pháp phân bổ bắt buộc (Forced distribution mathod) 14 1.3.3 Phƣơng pháp so sánh (Comparisons method) 14 1.3.4 Phƣơng pháp ghi chép kiện quan trọng 15 1.3.5 Phƣơng pháp thang đo dựa hành vi (Behaviorally Anchored Rating Scale - BARS) 16 1.3.6 Phƣơng pháp thang điểm (Rating Scale method) 18 1.3.7 Phƣơng pháp quản lý theo mục tiêu (Management By Objectives-M.B.O) 19 i 1.3.8 Phƣơng pháp theo tiêu chuẩn công việc 21 1.3.9 Phƣơng pháp sử dụng KPI 22 1.3.10 Phƣơng pháp đánh giá 360 độ 24 1.3.11 Tổng hợp phƣơng pháp đánh giá thực công việc 24 1.4 Quy trình nội dung đánh giá thực công việc 27 1.4.1 Xác định mục tiêu đánh giá thực công việc 28 1.4.2 Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thực công việc 30 1.4.3 Lựa chọn đào tạo ngƣời đánh giá 34 1.4.4 Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá 36 1.4.5 Xác định chu kỳ đánh giá 36 1.4.6 Thảo luận với nhân viên nội dung cần đánh giá 36 1.4.7 Phỏng vấn đánh giá nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn 37 1.4.8 Thảo luận với nhân viên kết đánh giá 37 1.4.9 Xác định mục tiêu kết cho nhân viên 38 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động đánh giá thực công việc 39 1.5.1 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên 39 1.5.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 41 CHƢƠNG 2:PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA 42 2.1 Giới thiệu Chi cục Thuế quận Đống Đa 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi cục Thuế quận Đống Đa 42 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thuế quận Đống Đa 43 2.1.3 Công tác tổ chức máy thu thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa 46 2.1.4 Kết thực thu ngân sách Chi cục Thuế quận Đống Đa từ năm 2011 đến năm 2015 50 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Chi cục Thuế quận Đống Đa từ năm 2013 đến năm 2015 52 2.2 Phân tích thực trạng hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế ii quận Đống Đa 58 2.2.1 Mục tiêu hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa 59 2.2.2 Phân tích hệ thống đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa 62 2.2.3 Về phƣơng pháp đánh giá thực công việc 73 2.2.4 Về đối tƣợng thực đánh giá công việc 74 2.2.5 Về thời gian đánh giá 76 2.2.6 Thảo luận với nhân viên nội dung đánh giá 77 2.2.7 Thảo luận đánh giá nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn 77 2.2.8 Phản hồi đánh giá thực công việc 78 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa 79 2.3.1 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên 79 2.3.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên 80 2.4 Đánh giá chung hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa 81 2.4.1 Những kết đạt đƣợc hoạt động đánh giá thực công việc 81 2.4.2 Những tồn hoạt động đánh giá thực công việc nguyên nhân 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 CHƢƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA 85 3.1 Mục đích đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa 85 3.2 Các giải pháp để cải tiến hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa 85 3.2.1 Giải pháp 1: Xây dựng chƣơng trình giúp nâng cao hiệu hoạt động đánh giá thực công việc - Chƣơng trình đánh giá “Khách hàng bí mật” 86 iii 3.2.2 Giải pháp 2: Xây dựng mô tả công việc kèm theo tiêu chí đánh giá thực công việc 88 3.2.3 Giải pháp 3: Cụ thể hoá tiêu chí đánh giá thực công việc 101 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 PHỤ LỤC 107 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán công chức ĐGTHCV : Đánh giá thực công việc Đội TTHT&AC : Đội tuyên truyền hỗ trợ ấn ĐTNT : Đối tƣợng nộp thuế NNT : Ngƣời nộp thuế NQD : Ngoài quốc doanh QLN : Quản lý nợ THCV : Thực công việc v DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1: Mẫu ĐGTHCV phƣơng pháp xếp hạng luân phiên 13 Bảng 1.2: Mẫu đánh giá thực công việc theo phƣơng pháp so sánh cặp 15 Bảng 1.3: Bảng xếp hạng đánh giá thang đo hành vi 17 Bảng 1.4: Ƣu nhƣợc điểm nhóm tiêu chuẩn đánh giá 26 Bảng 2.1: Tình hình đào tạo mặt cấp độ ngành nghề chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức Chi cục Thuế quận Đống Đa từ năm 2013 đến năm 2015 43 Bảng 2.2: Kết thực thu ngân sách Chi cục Thuế quận Đống Đa từ năm 2011 đến năm 2015 51 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động Chi cục Thuế quận Đống Đa qua năm 53 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo trình độ Chi cục Thuế quận Đống Đa 55 Bảng 2.5: Cơ cấu mẫu điều tra Chi cục Thuế quận Đống Đa 59 Bảng 2.6: Kết điều tra biết mục tiêu đánh giá thực công việc 61 Bảng 2.7: Kết điều tra mục đích đánh giá thực công việc 61 Bảng 2.8: Kết điều tra vai trò hoạt động đánh giá thực công việc 64 Bảng 2.9: Hồ sơ vị trí công việc vị trí Nhân viên cửa 65 Bảng 2.10: Kết điều tra phù hợp công việc xác định cụ thể chi tiết tiêu chí đánh giá thực công việc 66 Bảng 2.11: Kết điều tra phù hợp tiêu chí đánh giá thực công việc phù hợp với thực tiễn công việc 67 Bảng 2.12: Kết điều tra mức độ phù hợp trình độ chuyên môn yêu cầu công việc đƣợc phân công 68 Bảng 2.13: Kết điều tra đánh giá mức độ khó dễ bảng đánh giá 69 Bảng 2.14: Tổng hợp ĐGTHCV quý I năm 2016 Trƣơng Thanh Hà: 70 Bảng 2.15: Tổng hợp ĐGTHCV quý II năm 2016 Nguyễn Ngọc Hƣơng: 71 Bảng 2.16: Kết điều tra thực trạng phƣơng pháp đánh giá thực công việc áp dụng 74 Bảng 2.17: Kết điều tra lựa chọn ngƣời đánh giá nhƣ có đảm bảo vi công kết đánh giá thực công việc 75 Bảng 2.18: Kết điều tra kỳ hạn đánh giá thực công việc 76 Bảng 2.19: Sự thông báo cấp mục tiêu kế hoạch ĐGTHCV với nhân viên 77 Bảng 2.20: Sự thảo luận tiêu chí đánh giá thực công việc 78 Bảng 2.21: Sự chia sẻ thông tin sau đánh giá thực công việc 78 Bảng 3.1: Dự trù kinh phí giải pháp 87 Bảng 3.2: Bản mô tả công việc vị trí công việc Nhân viên cửa 91 Bảng 3.3: Cách cho điểm đánh giá thực công việc nhân viên 95 Bảng 3.4: Thành công hạn chế cách cho điểm nội dung công việc kèm theo tiêu chí ĐGTHCV 98 Bảng 3.5: Tổng hợp ĐGTHCV quý II năm 2016 Nguyễn Ngọc Hƣơng: 99 Bảng 3.6: Dự trù kinh phí giải pháp 100 Bảng 3.7: Mẫu tiêu chuẩn thực công việc 103 Bảng 3.8: Dự trù kinh phí giải pháp 103 vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mối quan hệ yếu tố hệ thống đánh giá mục tiêu ĐGTHCV Hình 1.2: Quá trình quản trị theo mục tiêu 20 Hình 1.3: Tiến trình đánh giá thực công việc 27 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Chi cục Thuế quận Đống Đa 47 Hình 2.2: Tình hình thực thu ngân sách Chi cục Thuế quận Đống Đa 52 Hình 2.3: Cơ cấu lao động theo giới tính Chi cục Thuế quận Đống Đa từ năm 2013 đến năm 2015 54 Hình 2.4: Cơ cấu lao động theo giới tính Chi cục Thuế quận Đống Đa từ năm 2013 đến năm 2015 55 Hình 2.5: Cơ cấu lao động theo trình độ Chi cục Thuế quận Đống Đa từ năm 2013 đến năm 2015 58 Hình 3.1: Lợi ích phân tích công việc 88 viii PHẦN MỞ ĐẦU a) Lý chọn đề tài Xã hội ngày phát triển, máy móc thiết bị ngày đƣợc nâng cao cải tiến, công nghệ đại việc sản xuất trở nên thuận lợi dễ dàng Yếu tố thành công không phụ thuộc công nghệ mà phụ thuộc vào nhân tố quan trọng ngƣời Có công nghệ, có nguồn tài làm để tổ chức hoạt động đạt hiệu tốt nhất, điều phụ thuộc nhiều vào ngƣời Nguồn lực ngƣời mà tổ chức có nguồn lực vô quý giá, ngƣời nguồn lực khác tổ chức tác dụng Quản trị nhân lực bao gồm nhiều hoạt động nhƣ tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực cho ngƣời lao động… Đánh giá thực công việc không phục vụ mục tiêu chung toàn tổ chức mà công tác trực tiếp liên quan đến lợi ích toàn nhân viên Đánh giá thực công việc đƣợc thực tốt giúp tổ chức đạt hiệu tốt nhất, có đội ngũ cán nhân viên nhiệt tình tâm huyết gắn bó lâu dài với Hiện tại, Chi cục Thuế quận Đống Đa có hệ thống đánh giá thực công việc kết đánh giá thực công việ đƣợc sử dụng công tác trả lƣơng thi đua thƣởng thi đua cho CBCC Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá chƣa hợp lý, tiêu chuẩn đánh giá chung chung, mơ hồ… nên kết đánh giá thực công việc CBCC Chi cục Thuế quận Đống Đa chƣa hiệu xác Việc tìm số giải pháp nhằm cải thiện công tác đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế, giúp Chi cục Thuế quận Đống Đa đạt đƣợc mục tiêu mà Nhà nƣớc giao cho Vì vậy, chọn đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa” làm luận văn tốt nghiệp cao học để có nhìn tổng quát sở đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện dựng đƣợc mô tả công việc cá nhân đƣợc cụ thể hoá mục tiêu, tiêu cụ thể Từ xây dựng đƣợc hệ thống tiêu chí đánh giá công việc nhân viên 3.2.3 Giải pháp 3: Cụ thể hoá tiêu chí đánh giá thực công việc 3.2.3.1 Căn giải pháp Đây giải pháp tảng để thực hoạt động ĐGTHCV Muốn thực đƣợc hoạt động đánh giá phải xây dựng đƣợc tiêu chí để làm mốc chuẩn cho việc đo lƣờng thực công việc CBCC Chi cục thuế quận Đống Đa 3.2.3.2 Nội dung giải pháp: Để hoạt động ĐGTHCV đƣợc thực đảm bảo xác hiệu cần xây dựng tiêu chuẩn thực cho tất chức danh công việc Đối với công việc quản lý chuyên môn nghiệp vụ việc xác định tiêu chuẩn thực công việc gặp nhiều khó khăn Để giảm bớt cách diễn đạt chung chung công việc mang tính chất định tính nên cố gắng sử dụng cách diễn đạt định lƣợng nhiều tốt Trong trƣờng hợp dùng tiêu chuẩn định lƣợng để ĐGTHCV dùng câu diễn đạt định tính để thể tiêu chuẩn cần đạt đƣợc nhƣ: Các CBCC không để khách hàng phàn nàn xử thiếu lịch thiệp, hƣớng dẫn không chu đáo… Yêu cầu tiêu chuẩn thực công việc là: - Tiêu chuẩn phải cho thấy ngƣời nhân viên cần làm phải làm tốt đến mức - Các tiêu chuẩn phải phản ánh cách hợp lý mức độ yêu cầu số lƣợng chất lƣợng thực công việc, phù hợp với đặc điểm công việc Có hai cách để xây dựng tiêu chuẩn: - Chỉ đạo tập trung: cách ngƣời lãnh đạo phận viết tiêu chuẩn phổ biến cho ngƣời lao động cấp dƣới để thực Cách giúp giảm tối đa thời gian cho việc xây dựng tiêu chuẩn nhiên, dân chủ tiêu chuẩn không phù hợp với ngƣời lao động cao thấp - Thảo luận dân chủ: cách này, ngƣời lao động lãnh đạo phận 101 bàn bạc để đƣa định tiêu chuẩn thực công việc Cách phức tạp nhƣng thu hút đƣợc ngƣời lao động tham gia vào việc xây dựng cá tiêu chuẩn thực công việc nên tiêu chuẩn công việc sau đƣợc đóng góp ý kiến nhân viên mang tính thực tế phù hợp  Xây dựng tiêu chuẩn thực công việc vị trí công việc Nhân viên cửa - Chi tiết hóa yêu cầu chung thành tiêu chí cụ thể, thành chuẩn mực để chấm điểm xếp loại - Các tiêu chí đƣợc liệt kê cần cụ thể, dễ lƣợng hóa - Quy định nghiêm ngặt Nhân viên cửa từ trang phục đến yêu cầu ngăn nắp nơi làm việc, thời gian làm việc; đặc biệt thái độ phục vụ khách hàng; tƣ vấn nghiệp vụ cho khách hàng; hƣớng dẫn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ 102 Bảng 3.7: Mẫu tiêu chuẩn thực công việc MẪU TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Vị trí công việc: Nhân viên cửa Tiếp xúc khách hàng: - Khi khách hàng đến giao dịch với chi cục thuế, phạm vi 5m, yêu cầu Nhân viên cửa phải tƣơi cƣời chào hỏi - Trò chuyện tạo không khí gần gũi tƣ vấn đầy đủ cho khách hàng Thực giao dịch: - Sau trao đổi, CBCC bắt đầu thực giao dịch - Yêu cầu nghiệp vụ giao dịch thực nhanh chóng, xác (Nguồn: Tác giả xây dựng) 3.2.3.3 Dự trù kinh phí giải pháp: Bảng 3.8: Dự trù kinh phí giải pháp TT Nội dung Số lƣợng Thành tiền (ĐVT: đồng) Chi phí thuê chuyên gia 80.000.000 Chi phí đào tạo, tập huấn 10.000.000 Thiết lập, in ấn biểu mẫu 10.000.000 Tổng 100.000.000 (Nguồn: Tác giả xây dựng) 3.2.3.4 Lợi ích (kết dự kiến) giải pháp Cụ thể hoá tiêu chí đánh giá thực công việc giúp cho toàn CBCC Chi cục Thuế quận Đống Đa dễ dàng đánh giá đánh giá xác kết thực công việc nhƣ phù hợp với công việc CBCC Chi cục Thuế quận Đống Đa Hệ thống ĐGTHCV hiệu quả, xác giúp cá nhân phát huy hết lực mình, mở nhiều hội đáp ứng nhu cầu hoàn thiện kỹ vốn có họ, giúp đạt hiệu suất công việc cao 103 KẾT LUẬN Con ngƣời vốn quý tổ chức, tổ chức Một tổ chức muốn phát triển bền vững yếu tố ngƣời trở thành yếu tố hàng đầu Trong trình thực công việc tổ chức, tổ chức, ngƣời lao động mong muốn đƣợc đánh giá công bằng, phản ánh trình thực công việc họ Hoạt động ĐGTHCV đóng vai trò quan trọng tổ chức, tổ chức, giúp nhà quản lý việc đƣa định nhân nhƣ: xác định lƣơng thƣởng, đào tạo phát triển, bố trí nhân sự… Không vậy, hoạt động ĐGTHCV giúp ngƣời lao động cảm thấy đƣợc đánh giá, đƣợc coi trọng đƣợc khuyến khích nhằm hoàn thiện trình thực công việc Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động ĐGTHCV Chi cục Thuế quận Đống Đa, tác giả nhận thấy hoạt động nhiều hạn chế để từ xây dựng giải pháp cải tiến hoạt động ĐGTHCV Chi cục Thuế quận Đống Đa Tuy nhiên, giới hạn luận văn giải pháp đƣợc lựa chọn mang tính đại diện, cần thêm ý kiến chuyên gia để hoạt động ĐGTHCV Chi cục Thuế quận Đống Đa xác hiệu Đề tài "Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa" sâu nghiên cứu giải đƣợc vấn đề sau: - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận hoạt động đánh giá thực công việc tổ chức - Phân tích thực trạng hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa năm gần Những kết đạt đƣợc hạn chế hoạt động đánh giá thực công việc, từ rút nguyên nhân chủ yếu tác động đến hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa thời gian qua - Trên sở thực trạng hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa thời gian qua, luận văn đề xuất số giải pháp, mong muốn góp phần tìm số giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa thời gian tới Luận văn tìm đƣợc số giải pháp thiết thực phục vụ tốt cho hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa nhƣ: 104 Giải pháp 1: Xây dựng chƣơng trình giúp nâng cao hiệu hoạt động đánh giá thực công việc - Chƣơng trình đánh giá “Khách hàng bí mật” Giải pháp 2: Xây dựng mô tả công việc kèm theo tiêu chí đánh giá thực công việc Giải pháp 3: Cụ thể hoá tiêu chí đánh giá thực công việc Tuy nhiên, Chi cục Thuế quận Đống Đa chịu quản lý theo “ngành dọc” Tổng cục thuế, hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa phải tuân thủ theo quy định đặc thù ngành Hiện nay, Chi cục thuế quận Đống Đa tiến hành đánh giá theo phƣơng pháp cấp đánh giá cấp dƣới nhƣ thiếu khách quan Để đánh giá công dân chủ hơn, Chi cục thuế quận Đống Đa nên sử dụng phƣơng pháp xây dựng chƣơng trình giúp nâng cao hiệu hoạt động động đánh giá thực công việc - Chƣơng trình đánh giá “Khách hàng bí mật” Ngoài với mức kinh phí hàng năm đƣợc cấp 150.000.000 đồng để phục vụ cho hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa, Chi cục thuế quận Đống Đa cân nhắc để thực lần lƣợt hai giải pháp: Cụ thể hoá tiêu chí động đánh giá thực công việc Xây dựng mô tả công việc kèm theo tiêu chí động đánh giá thực công việc để nâng cao hiệu hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO Business Edge, 2007, Đánh giả hiệu làm việc phát triển lực nhân viên, NXB Trẻ Nguyễn Vân Điềm - Nguyễn Ngọc Quân, 2012, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXBLĐ-XH Trần Kim Dung, 2011, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng hợp TP HCM Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi, 2011, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phƣơng Đông Phạm Cao Hoàn, 2011, Quản trị nhân thương mại, NXB Thống kê Hà Văn Hội, 2008, Quản trị nguồn nhân lực, Học viện Bƣu viễn thông Hà Văn Hội, 2007, Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, Học viện Bƣu viễn thông Khoa Kinh tế quản lý nguồn nhân lực, 2014, Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB ĐH Kinh tế quốc dân Đỗ Văn Phức, 2011, Quản trị nhân lực doanh nghiệp, NXB Trƣờng ĐH Bách Khoa Hà Nội 10 Nguyễn Hữu Thân, 2008, Quản trị nhân sự, NXBLĐ-XH 11 Chi cục Thuế quận Đống Đa, 2013, Báo cáo Tổng kết tình hình thực nhiệm vụ công tác thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa năm 2013; 12 Chi cục Thuế quận Đống Đa, 2014, Báo cáo Tổng kết tình hình thực nhiệm vụ công tác thuế Chi cục Thuế quận Đống Đa năm 2014; 13 Chi cục Thuế quận Đống Đa, 2015, Báo cáo Tổng kết tình hình thực nhiệm vụ công tác thuế Chi cục Thuế quận Đống năm 2015; 14 Một số tài liệu liên quan Chi cục Thuế quận Đống Đa cung cấp 15 Các viết, nghiên cứu tác giả tổng hợp từ Trang thông tin điện tử Chính phủ; Bộ Tài chính; Tổng cục thuế trang điện tử khác: http://www.chinhphu.vn/ http://www.mof.gov.vn/ http://www.gdt.gov.vn/ 106 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIA THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA Trong trình thực nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa” Để việc nghiên cứu đƣợc khách quan, xác, phục vụ tốt cho đề tài nghiên cứu, kính mong Ông/Bà giúp đỡ thông qua việc trả lời câu hỏi dƣới Mọi thông tin Ông/Bà cung cấp có ích, sử dụng để khảo sát, không sử dụng vào mục đích khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà! Cách thức trả lời: Ghi chép đánh dấu “x” vào phƣơng án thích hợp I Thông tin cá nhân Họ tên: Nam/ nữ: Tuổi: Chức vụ (vị trí): Đôik: Thâm niên công tác: II Phần khảo sát đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa Ông/Bà có biết mục tiêu đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa không? □ Có □ Không Ông/Bà cho biết mục đích đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa □ Mục đích đánh giá thực công việc □ Là sở để định thăng tiến, □ Mục đích tăng lƣơng, thƣởng thuyên chuyển, sa thải □ Cải thiện tình hình hoạt động ngƣời □ Cả phƣơng án lao động □ Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên 107 Theo Ông/Bà hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa có vai trò nhƣ nào? □ Rất quan trọng □ Quản lý công việc nhân viên □ Mang tính hình thức □ Không có ý kiên Các tiêu chí đánh giá thực công việc xác định cụ thể chi tiết phù hợp với công việc thực chƣa? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chấp nhận đƣợc □ Không phù hợp Các tiêu chí đánh giá thực công việc phù hợp với thực tiễn công việc chƣa? □ Rất phù hợp □ Phù hợp □ Chấp nhận đƣợc □ Không phù hợp Ông/Bà cho biết mức độ khó dễ bảng đánh giá thực công việc? STT Rất Tiêu chí dễ Dễ Khó Rất khó Thực nhiệm vụ đƣợc giao Chấp hành chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc; Luât thực tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; k cƣơng, k luật ngành; nội quy, quy chế quan, đơn vị; Đạo đức, tác phong, tinh thần học tập nâng cao trình độ Tham gia phong trào thi đua; tham gia phong trào văn nghệ, nhân đạo, từ thiện Việc hƣớng dẫn đánh giá thực công việc đƣợc Chi cục thuế quận Đống Đa thực nhƣ thể nào? □ Cung cấp văn cho nhân viên 108 □ Tổ chức buổi họp tập huận, đào tạo cách đánh giá thực công việc toàn nhân viên □ Các trƣởng phận phổ biến tới nhân viên □ Không đƣợc hƣớng dẫn Ông/Bà cho nhận xét phƣơng pháp đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa áp dụng □ Rất hợp lý □ Hợp lý □ Cần cải tiến □ Nên thay đổi Theo Ông/Bà Chi cục thuế quận Đống Đa lựa chọn ngƣời đánh giá nhƣ có đảm bảo công kết đảnh giá thực công việc không? □ Rất công □ Công □ Không công □ Rất không công 10 Theo Ông/Bà kỳ hạn đánh giá thực công việc bao lâu? □ Hàng tháng □ Hàng quý □ tháng □ năm 11 Ông/Bà có đƣợc cấp thông báo mục tiêu kế hoạch đánh giá thực công việc không? □ Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Rất □ Không thông báo 12 Ông/Bà có đƣợc cấp thống tiêu chí đánh giá thực công việc không? □ Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Rất □ Không thông báo 13 Ông/Bà có đƣợc cấp chia sẻ thông tin sau đánh giá thực công việc không? □ Thƣờng xuyên □ Thỉnh thoảng □ Rất □ Không thông báo 109 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA I Thông tin cá nhân II Phần khảo sát đánh giá thực công việc Chi cục thuế quận Đống Đa Ông/Bà có biết mục tiêu đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa không? Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Có 32 32% Không 68 68% 98 100% Cộng Ông/Bà cho biết mục đích đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa Chỉ tiêu Căn xét lƣơng thi đua, thƣởng Cải thiện tình hình làm việc cán công chức Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên Là sở để định thăng tiến, thuyên chuyển, sa thải Cả phƣơng án Cộng Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) 45 45% 6% 12 12% 6% 31 31% 100 100% Theo Ông/Bà hoạt động đánh giá thực công việc Chi cục Thuế quận Đống Đa có vai trò nhƣ nào? 110 Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Rất quan trọng 29 29% Là thủ tục hành 36 36% Quản lý công việc nhân viên 17 17% Không có ý kiến 18 18% 100 100% Cộng Các tiêu chí đánh giá thực công việc xác định cụ thể chi tiết phù hợp với công việc thực chƣa? Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Rất phù hợp 5% Phù hợp 27 27% Chấp nhận đƣợc 45 45% Không phù hợp 23 23% 100 100% Cộng Các tiêu chí đánh giá thực công việc phù hợp với thực tiễn công việc chƣa? Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Rất phù hợp 2% Phù hợp 25 25% Chấp nhận đƣợc 36 36% Không phù hợp 37 37% 100 100% Cộng 111 Ông/Bà cho biết mức độ khó dễ bảng đánh giá thực công việc? STT Rất Tiêu chí Khó 35% 32% 18% 15% 14% 46% 23% 17% 14% 23% 34% 29% 23% 25% 34% 18% dễ Thực nhiệm vụ đƣợc giao Rất Dễ khó Chấp hành chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc; Luât thực tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; k cƣơng, k luật ngành; nội quy, quy chế quan, đơn vị; Đạo đức, tác phong, tinh thần học tập nâng cao trình độ Tham gia phong trào thi đua; tham gia phong trào văn nghệ, nhân đạo, từ thiện Việc hƣớng dẫn đánh giá thực công việc đƣợc thực nhƣ thể nào? Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Cung cấp văn cho nhân viên 37 37% Tổ chức buổi họp tập huận, đào tạo 14 14% Các trƣởng phận phổ biến tới nhân viên 42 42% Không đƣợc hƣớng dẫn 7% 100 100% cách đánh giá thực công việc toàn nhân viên Cộng 112 Ông/Bà cho nhận xét phƣơng pháp đánh giá thực công việc áp dụng Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Rất hợp lý 2% Hợp lý 24 24% Cần cải tiến 42 42% Nên thay đổi 32 32% 100 100% Cộng Theo Ông/Bà Chi cục thuế quận Đống Đa lựa chọn ngƣời đánh giá nhƣ có đảm bảo công kết đảnh giá thực công việc không? Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Rất công 12 12% Công 38 38% Không công 34 34% Rất không công 16 16% 100 100% Cộng 10 Theo Ông/Bà kỳ hạn đánh giá thực công việc bao lâu? Chỉ tiêu Hàng tháng Hàng quý tháng năm Cộng Số phiếu trả lời 39 32 20 100 113 Tỷ lệ (%) 9% 39% 32% 20% 100% 11 Ông/Bà có đƣợc cấp thông báo mục tiêu kế hoạch đánh giá thực công việc không? Chỉ tiêu Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Rất Không thông báo Cộng Số phiếu trả lời 15 17 55 13 100 Tỷ lệ (%) 15% 17% 55% 13% 100% 12 Ông/Bà có đƣợc cấp thống tiêu chí đánh giá thực công việc không? Chỉ tiêu Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Rất Không thảo luận Cộng Số phiếu trả lời 12 26 62 100 Tỷ lệ (%) 0% 12% 26% 62% 100% 13 Ông/Bà có đƣợc cấp chia sẻ thông tin sau đánh giá thực công việc không? Chỉ tiêu Số phiếu trả lời Tỷ lệ (%) Thƣờng xuyên 32 32% Thỉnh thoảng 17 17% Rất 51 51% Không phản hồi 0% 100 100% Cộng 114 PHỤ LỤC BIỂU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Điểm tối đa Tiêu chí Thực nhiệm vụ đƣợc giao 60 Chấp hành chủ trƣơng, sách Đảng, pháp luật Nhà 15 nƣớc; Luât thực tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; k cƣơng, k luật ngành; nội quy, quy chế quan, đơn vị; Đạo đức, tác phong, tinh thần học tập nâng cao trình độ 10 Tham gia phong trào thi đua; tham gia phong trào văn 10 nghệ, nhân đạo, từ thiện Điểm thƣởng 115 [...]... hoạt động đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức Chƣơng 2: Phân tích thực trạng hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục Thuế quận Đống Đa Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục thuế quận Đống Đa 4 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC 1.1 Khái quát về hoạt động đánh giá thực hiện công việc 1.1.1... công việc trong tổ chức + Phân tích thực trạng hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục Thuế quận Đống Đa + Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục thuế quận Đống Đa d) Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn  Phƣơng pháp thu thập thông tin: Tài liệu thứ cấp: + Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế Chi cục Thuế. . .đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục Thuế quận Đống Đa b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục thuế quận Đống Đa trong thời gian tới Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên... động đánh giá kết quả thực hiện công việc của CBCC tại Chi cục Thuế quận Đống Đa Phạm vi nghiên cứu: - Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu đến hoạt động đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ công chức tại Chi cục Thuế quận Đống Đa - Các dữ liệu thứ cấp đƣợc thu thập dữ liệu trong giai đoạn 2013 - 2015 c) Những đóng góp của luận văn + Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động đánh giá thực hiện công. .. của ĐGTHCV Thực tế thực hiện Đánh giá thực Thông tin công việc hiện công việc phản hồi Đo lƣờng sự thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện công việc Hồ sơ nhân viên Quyết định nhân sự [Nguyễn Vân Điềm - Nguyễn Ngọc Quân, 2012] 1.2.2.1 Tiêu chuẩn thực hiện công việc "Tiêu chuẩn THCV là một hệ thống các chỉ tiêu/ tiêu chí để thực hiện các yêu cầu của việc hoàn thành một công việc cả về mặt số lƣợng và... vọng trong công việc (phân tích công việc) Xem xét công việc đƣợc thực hiện Đánh giá sự hoàn thành công việc Thảo luận việc đánh giá đối với nhân viên Hình 1.3: Tiến trình đánh giá thực hiện công việc ĐGTHCV bắt đầu bằng việc xác định các mục tiêu đánh giá Sau đó các cấp quản trị phải ấn định các kỳ vọng hoàn thành công việc của nhân viên - nghĩa là thiết lập các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, chuẩn... đẹp hơn 1.2 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá 1.2.1 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc Để ĐGTHCV cần phải thiết lập một hệ thống đánh giá với ba yếu tố cơ bản là: + Các tiêu chuẩn thực hiện công việc là một hệ thống các chỉ tiêu (tiêu chí) phản ánh các yêu cầu về số lƣợng và chất lƣợng để hoàn thành các nhiệm vụ của một công việc + Sự đo lƣờng theo... phương pháp đánh giá thực hiện công việc Ngoài ra còn có một số phƣơng pháp ĐGTHCV, tùy vào mục đích của hoạt động đánh giá mà đơn vị có thể lựa chọn phƣơng pháp phù hợp hoặc kết hợp nhiều phƣơng pháp với nhau để xây dựng một phƣơng pháp đánh giá tốt nhất Tuy nhiên, 24 xét về bản chất thì có thể chia thành các nhóm sau: - Đánh giá dựa trên đặc điểm cá nhân - Đánh giá dựa trên hành vi thực hiện - Đánh giá. .. trong công việc của ngƣời lao động: Kết quả thực hiện công việc hay hành vi thực hiện công việc * Đo lƣờng bằng phƣơng pháp nào: So sánh hay cho điểm theo các thang bậc đƣợc thiết kế riêng cho từng loại công việc 1.2.1.3 Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá thực hiện công việc Điều này đƣợc thể hiện dƣới hình thức một cuộc trao đổi trực tiếp giữa ngƣời đánh giá và đối tƣợng đánh giá Qua đây, ngƣời đánh. .. của ngƣời đánh giá (1.3.1) đánh giá - Phƣơng pháp so sánh (1.3.3) 3 Khó xác định đƣợc phẩm chất nào là tốt nhất cho công việc 3 Công việc đánh giá để thực hiện, không mất nhiều thời gian và 4 Hƣớng ngƣời đƣợc đánh giá chú ý đến bản thân cá nhân hơn là kết quả - Phƣơng pháp phân bổ bắt buộc (1.3.2) công sức của ngƣời đánh giá do đó làm giảm chi phí đánh giá - Phƣơng pháp thang điểm (1.3.6) công việc 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục thuế quận Đống Đa, Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục thuế quận Đống Đa, Một số giải pháp hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Chi cục thuế quận Đống Đa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay