50 de thi HSG mon sinh 9 co dap an

115 211 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:44

GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu S GIO DC V O TO K THI HC SINH GII TNH THA THIấN HU LP THCS NM HC 2007 - 2008 CHNH THC Mụn : SINH HC Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu 1: (2.5 im) Trỡnh by khỏi nim v cung phn x v vũng phn x Nờu cỏc im khỏc gia cung phn x v vũng phn x Cõu 2: (3 im) Nờu nhng im khỏc gia ng mch vi tnh mch v cu to v chc nng; Mao mch l gỡ? Nờu chc nng ca mao mch v gii thớch cỏc c im cu to phự hp vi chc nng ca mao mch ( ngi) Cõu 3: (1.5 im) Nờu c ch v gii thớch s trao i khớ phi v t bo Cõu 4: (1.5 im) Phn x l gỡ? Nờu khỏi nim v vớ d v phn x khụng iu kin v phn x cú iu kin Cõu 5: (2.75 im) Cú th s dng phộp lai phõn tớch v cp tớnh trng kim tra kiu gen ca mt c th no ú l thun chng hay khụng thun chng khụng? Cho vớ d v lp s lai minh Cõu 6: (2.5 im) Trỡnh by nguyờn nhõn v c ch to th a bi (cú s minh ha) Cõu 7: (2.5 im) Th no l nhim sc th kộp v cp nhim sc th tng ng? Phõn bit s khỏc gia nhim sc th kộp v cp nhim sc th tng ng Cõu 8: (3.75 im) c chua; A: qu , a: qu vng; B: lỏ ch, b: lỏ nguyờn Hai cp tớnh trng v mu qu v v dng lỏ di truyn c lp vi Ngi ta thc hin cỏc phộp lai sau : + Phộp lai 1: P: Qu lỏ ch X qu vng lỏ nguyờn; F1: 100% ch + Phộp lai 2: P: Qu lỏ nguyờn X qu vng lỏ ch F1: 120 ch : 118 nguyờn : 122 vng ch : 120 vng nguyờn + Phộp lai 3: P: Qu ch X qu vng ch F1: 360 ch : 120 nguyờn Gii thớch kt qu v lp s cho mi phộp lai Ht -S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII TNH THA THIấN HU KHI THCS - NM HC 2007-2008 THI CHNH THC HNG DN CHM MễN SINH HC Cõu 1: (2.5) 0.5 - Cung phn x: l ng dn truyn ca xung thn kinh t c quan th cm qua trung ng TK n c quan phn ng 0.5 - Vũng phn x: l hp cỏc cung phn x ni tip nhm chớnh xỏc húa phn ng ca c th trc mt kớch thớch no ú Khỏc nhau: Cung phn x Vũng phn x 0.25 - Chi phi phn ng 0.25 - Chi phi nhiu phn ng 0.25 - Mang nhiu tớnh bn nng 0.25 - Cú th cú s tham gia ca ý thc 0.25 - Thi gian ngn 0.25 - Thi gian kộo di Cõu 2: (3) GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Khỏc gia ng mch v tnh mch: ng mch Tnh mch Cu 0.25 - Thnh dy hn TMch 0.25 - Thnh mng hn to 0.25 - Cú cỏc si n hi 0.25 - Khụng cú si n hi 0.25 - Khụng cú van riờng 0.25 - Cú th cú van TMch chõn Chc 0.25 - Chuyn mỏu t tim n cỏc c quan 0.25 - Chuyn mỏu t cỏc c quan v tim nng 0.25 - Mao mch l nhng mch rt nh ni lin h ng mch vi h tnh mch 0.25 - Chc nng: l ni xy trao i cht v khớ vi cỏc t bo 0.25 - Thnh mao mch rt mng giỳp thun li cho khuch tỏn cỏc cht v khớ gia mỏu v t bo 0.25 - ng kớnh mao mch rt nh lm mỏu di chuyn chm thun li cho vic trao i ht cỏc cht v khớ Cõu 3: (1.5) 0.25 - Cỏc khớ trao i phi v t bo u theo c ch khuch tỏn t ni cú nng cao n ni cú nng thp 0.25 - Mng ph nang ca phi, mng t bo v thnh mao mch rt mng, to thun li cho khuch tỏn khớ phi: 0.25 - Khớ ụ xi: ph nang cao hn mao mch nờn ụ xi khuch tỏn t ph nang vo mỏu 0.25 - Khớ CO2: mao mch cao hn ph nang nờn CO2 khuch tỏn t mỏu vo ph nang t bo: 0.25 - Khớ ễ xi: mao mch cao hn t bo nờn ụ xi khuch tỏn t mỏu vo t bo 0.25 - Khớ CO2: t bo cao hn mao mch nờn CO2 khuch tỏn t t bo vo mỏu Cõu 4: (1.5) 0.5 - Phn x l phn ng ca c th thụng qua h thn kinh, nhm tr li nhng kớch thớch ca mụi trng 0.25 - Phn x khụng iu kin: l loi phn x lp tc xy cú kớch thớch m khụng cn iu kin no khỏc 0.25 - VD: chõn co git dm phi gai nhn (HS cú th cho VD khỏc) 0.25 - Phn x cú iu kin l loi phn x ch c hỡnh thnh kớch thớch tỏc ng phi i kốm theo iu kin no ú 0.25 - VD: gõy phn x cú iu kin tit nc bt vi kớch thớch ỏnh ốn thỡ kốm theo kớch thớch ỏnh ốn phi cho n (HS cú th cho VD khỏc) Cõu 5: (2.75) 0.25 - Cú th s dng phộp lai phõn tớch v cp tớnh trng kim tra kiu gen ca c th no ú l TC hay khụng TC 0.25 - VD: u H Lan; A: ht vng; a: ht xanh; B: ht trn; b: ht nhn 0.5 - Cho u vng trn lai vi u xanh nhn (ln) m lai ch cho kiu hỡnh chng t cõy mang lai TChng 0.5 - Ngc li nu lai xut hin t kiu hỡnh tr lờn chng t cõy mang lai khụng TChng S minh ho: - Nu cõy vng trn TC: AABB 0.25 - P: AABB x aabb GP: AB ab F1: AaBb ( 100% vng trn ) - Nu cõy vng trn khụng TC: AABb, AaBB, AaBb 0.25 - P: AABb x aabb GP: AB, Ab ab F1: AaBb v A abb( vng trn v vng nhn ) 0.25 - P: AaBB x aabb GP: AB, aB ab F1: AaBb v aaBb( vng trn v xanh trn ) GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu 0.25 - P: AaBb x aabb GP: AB,Ab aB,ab ab F1: AaBb , A abb , aaBb , aabb( vng trn, vng nhn, xanh trn, xanh nhn ) Cõu 6: (2.5) 0.25 - Nguyờn nhõn: cỏc tỏc nhõn lý, hoỏ hoc ri lon quỏ trỡnh trao i cht 0.5 - C ch: Do tỏc nhõn t bin dn n khụng hỡnh thnh thoi vụ sc phõn bo / lm cho ton b NST khụng phõn ly c quỏ trỡnh phõn bo 0.25 - Trong nguyờn phõn: Thoi vụ sc khụng hỡnh thnh dn n to t bo 4n t t bo m 2n 0.25 - T bo m 2n nguyờn phõn a bi hoỏ T bo 4n 0.25 - Trong gim phõn: khụng hỡnh thnh thoi vụ sc to giao t t bin lng bi 2n Trong th tinh: 0.25 - Giao t t bin 2n kt hp vi giao t bỡnh thng n to hp t 3n 0.25 - Giao t c v cỏi u b t bin (2n) kt hp to hp t 4n 0.25 - S : P: 2n x 2n 0.25 - S : P: 2n x 2n b b b GF1: n 2n GF1: 2n 2n F1: 3n F1: 4n Cõu 7: (2.5) 0.5 - NST kộp: gm Crụmatit ging ht v dớnh tõm ng, / hoc cú ngun gc t b hoc cú ngun gc t m 0.5 - Cp NST tng ng: gm NST ging v hỡnh dng v kớch thc, / chic cú ngun gc t b, chic cú ngun gc t m S khỏc nhau: NST kộp Cp NST tng ng 0.25 - Ch l NST gm crụmatit dớnh 0.25 - Gm NST ng dng tõm ng 0.25 - Ch ngun gc: hoc t b hoc t 0.25 - Cú ngun gục: t b, t m m 0.25 - crụmatit hot ng nh th thng 0.25 - NST ca cp tng ng hot ng nht c lp Cõu 8: (3.75) Xột phộp lai 1: P: ch (A-B-) x vng nguyờn (aabb) F1: 100% ch 0.25 - Cõy P: vng nguyờn (aabb) ch cho loi giao t ab 0.5 - F1: 100% ch (A-B-) thỡ cõy P: ch phi ch to loi giao t AB; suy kiu gen l AABB 0.25 - S lai ỳng Xột phộp lai 2: 0.25 - P: nguyờn (A-bb) x vng ch (aaB-) 0.5 - F1 xut hin vng nguyờn (aabb) chng t c cõy P u phi cho giao t ab 0.25 - Vy cõy P: nguyờn (A-bb) phi l Aabb Cõy P: vng ch (aaB-) phi l aaBb 0.25 - S lai ỳng Xột phộp lai 3: P: ch x vng ch; F1: ch : nguyờn Phõn tớch tng tớnh trng ta cú: V mu qu: P: x vng; F1 100% (A-) 0.5 - Do cõy P:vng (aa) ch cho loi giao t a, vỡ vy cõy P: ch phi ch to loai giao t A chng t kiu gen l AA GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu V dng lỏ: 0.5 - P: ch x ch; F1: ch : nguyờn F1 cú t l ca nh lut phõn tớnh suy P: b v m u d hp t, kiu gen l Bb 0.25 - T hp c tớnh trng: Cõy P: ch cú kiu gen l: AABb Cõy P: vng ch cú kiu gen l: aaBb 0.25 - S lai ỳng UBND TNH BC NINH Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh S GIO DC V O TO Năm học 2008 2009 Môn thi: Sinh học Lớp THCS Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) CHNH THC Ngày thi: 07 tháng năm 2009 Cõu 1: (3 im) Cho hai cỏ th lai vi thu c F1 cú kiu hỡnh phõn ly theo t l 3:1 Qui lut di truyn no ó chi phi phộp lai? Vi mi qui lut di truyn cho mt vớ d bng mt s lai (cho bit gen qui nh tớnh trng nm trờn NST thng) Cõu 2: (2,5 im) rui gim cú b NST 2n bng 8, mt t bo ca loi ang phõn bo, ngi ta quan sỏt thy cú NST kộp xp hng trờn mt phng xớch o ca thoi vụ sc a/ Em hóy cho bit t bo ang k no ca quỏ trỡnh phõn bo? gii thớch? b/ Nu t bo ca loi trờn thc hin quỏ trỡnh nguyờn phõn, hóy xỏc nh: s tõm ng, s cromatit, s NST n k gia v k sau ca quỏ trỡnh phõn bo? Cõu 3: (2,5 im) a/ Ti cu trỳc dõn s, t l nam/n xp x 1:1? Núi rng, ngi m quyt nh gii tớnh ca l ỳng hay sai? Ti sao? b/ Mt bn hc sinh núi rng: b m truyn cho ca mỡnh cỏc tớnh trng ó c hỡnh thnh sn Bng kin thc ó hc, hóy cho bit ý kin trờn ca bn hc sinh cú ỳng khụng? Gii thớch? Cõu 4: (1,5 im) Khi lai hai cõy lng bi cú kiu gen AA v aa, ngi ta thu c mt s cõy lai tam bi cú kiu gen AAa Hóy gii thớch c ch hỡnh thnh v c im ca cỏc cõy lai tam bi ú Cõu 5: (1,5 im) Khi nghiờn cu s di truyn bnh Hunter mt dũng h, ngi ta thu c kt qu sau: Bộ trai ti mc chng bnh di truyn (bnh Hunter), cú mt bin dng, lựn v ngu n C cha m, ngi ch 10 tui v anh trai tui ca u khụng b bnh ny B m ny cú ngi em trai cht lỳc 15 tui cng cú cỏc triu chng bnh nh trai tui núi trờn; ng thi b cng cú mt ngi chỏu (con trai ca ch gỏi b) cú cỏc triu chng tng t, ch gỏi b v chng b ta bỡnh thng Hóy vit s ph h ca dũng h trờn Cõu 6: (2 im) a s sinh vt sng phm vi nhit l bao nhiờu? Th no l ng vt bin nhit, th no l ng vt ng nhit? Trong cỏc loi sau õy, loi no l ng vt bin nhit: thn ln, g gụ trng, nhớm, sõu hi tỏo, rui nh, kỡ nhụng Cõu 7: (2 im) Phõn bit t bin v thng bin? Cõu 8: (2 im) Mi quan h gia ging, k thut sn xut v nng sut? Cõu 9: (3 im) Mt cỏ th F1 lai vi c th khỏc: - Vi cỏ th th nht c th h lai, ú cú 6,25% kiu hỡnh cõy thp, ht di - Vi cỏ th th hai c th h lai, ú cú 12,5% kiu hỡnh cõy thp, ht di - Vi cỏ th th ba c th h lai, ú cú 25% kiu hỡnh cõy thp, ht di GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cho bit mi gen nm trờn mt NST qui nh mt tớnh trng v i lp vi cỏc tớnh trng cõy thp, ht di l cỏc tớnh trng cõy cao, ht trũn Hóy bin lun v vit s lai ca ba trng hp nờu trờn? ===============Ht================== Cõu 3,0 im Cõu 2,5 im Cõu 2,5 im HNG DN CHM THI Kè THI HC SINH GII CP TNH NM HC 2008 2009 MễN THI: SINH HC LP THCS (Hng dn chm cú 04 trang) * TH1: Lai mt cp tớnh trng - Chu s chi phi ca nh lut phõn tớnh ca Mendel - S lai * TH2: Lai cp tớnh trng - Chu s chi phi ca nh lut Phõn li c lp ca Mendel S lai - Chu s chi phi ca qui lut di truyn liờn kt S lai a/ - T bo ang k gia ca ln phõn bo ca gim phõn - Vỡ: s lng NST kộp t bo lỳc ny ó gim i mt na so vi t bo m v cỏc NST kộp ang trung trờn mt phng xớch o ca thoi vụ sc b/ Ch tiờu K gia K sau S tõm ng 16 S cromatit 16 S NST n 16 a/ - C ch xỏc nh gii tớnh ngi: Nam: XX, N: XY S lai: >Trờn qui mụ ln, t l nam/n xp x 1:1 (Hc sinh cú th gii thớch bng li cho im ti a) - Núi ngi m quyt nh gii tớnh ca l sai, vỡ giao t mang NST Y to hp t XY (phỏt trin thnh trai) c hỡnh thnh t ngi b b/ - Núi b m truyn cho tớnh trng ó hỡnh thnh sn l sai - Vỡ: B m ch truyn cho kiu gen qui nh kh nng phn ng ca c th trc mụi trng Kiu gen tng tỏc vi mụi trng hỡnh thnh kiu hỡnh (tớnh trng) 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cõu 1,5 - C ch hỡnh thnh cõy lai tam bi: s khụng phõn ly ca cp NST mang 1,0 im alen A quỏ trỡnh gim phõn nờn hỡnh thnh loi giao t khụng bỡnh thng mang c hai alen A, giao t ny kt hp vi giao t bỡnh thng mang alen a hỡnh thnh hp t AAa (tam bi) - c im ca cõy tam bi: B NST 3n, c quan dinh dng to, kh nng chng 0,5 chu tt, thng bt th Cõu 1,5 im P: 0,75 Ngi m F1: Ngi chỏu Cõu 2,0 im Cõu 2,0 im Bộ trai tui - a s cỏc loi sinh vt sng phm vi nhit 50oC - ng vt bin nhit l ng vt cú thõn nhit thay i theo nhit ca mụi trng - ng vt ng nhit l ng vt cú nhit c th khụng ph thuc vo nhit mụi trng - Cỏc loi ng vt bin nhit: thn ln, sõu hi tỏo, rui nh, k nhụng t bin - L nhng bin i t ngt vt cht di truyn xy cp phõn t (gen, ADN) hay cp t bo (NST) - Do tỏc nhõn gõy t bin mụi trng ngoi (Tỏc nhõn vt lớ, hoỏ hc) hay tỏc nhõn mụi trng (cỏc ri lon quỏ trỡnh sinh lớ, sinh hoỏ ca t bo) - Di truyn c - Phn ln gõy hi cho sinh vt - Xy riờng l, khụng nh hng - To ngun nguyờn liu s cp cho quỏ trỡnh tin hoỏ v chn ging > cú ý ngha trc tip cho Chn lc t nhiờn Thng bin - L nhng bin i v kiu hỡnh ca cựng mt kiu gen di tỏc ng ca iu kin sng -Xy tỏc ng trc tip ca mụi trng ngoi nh t ai, khớ hu, thc n - Khụng di truyn c - Giỳp sinh vt thớch nghi th ng trc s bin i ca iu kin mụi trng - Xy ng lot, theo mt hng xỏc nh - Khụng di truyn c nờn khụng phi l ngun nguyờn liu cho chn ging v tin hoỏ Thng bin cú ý ngha giỏn tip cho Chn lc t nhiờn 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cõu - Ging: L kiu gen qui nh gii hn nng sut 2,0 - K thut sn xut: Qui nh nng sut c th ca ging gii hn ca mc im phn ng kiu gen qui nh - Nng sut (tp hp mt s tớnh trng s lng): L kt qu tỏc ng ca c ging v k thut Cú ging tt nu khụng nuụi trng ỳng k thut s khụng phỏt huy c nng sut ca ging Mun vt gii hn nng sut thỡ phi thay ging c bng ging mi K thut sn xut s qui nh nng sut c th gii hn nng sut ging qui nh Cõu 3,0 im * Trong ch o nụng nghip tu iu kin c th ca tng ni, tng giai on m ngi ta chỳ trng n yu t ging hay yu t k thut Theo iu kin bi, cỏc phộp lai u chu s chi phi ca nh lut phõn ly c lp * Xột phộp lai 1: - Bin lun: Th h lai cú 6,25% thp, di, chim t l 1/16 th h lai cú 16 kiu t hp bng 4x4 Mi bờn cho loi giao t F1 v cỏ th th nht d hp t cp gen th l lai cú s phõn tớnh v kiu hỡnh theo t l 9:3:3:1 vi kiu hỡnh mang tớnh trng ln cú t l bng 1/16 M bi cho bit thp, di bng 1/16 Thp, di l tớnh trng ln so vi cao, trũn Qui c: A- Cao B- Trũn a Thp b Di kiu gen ca F1 v cỏ th 1: AaBb (Cao, trũn) - S lai: AaBb x AaBb * Xột phộp lai 2: - Bin lun: Th h lai cú 12,5% thp, di chim t l 1/8 F2 thu c kiu t hp = 4x2 Vỡ F1 cho loi giao t cỏ th hai cho loi giao t Cỏ th phi d hp t mt cp gen F2 xut hin thp di aabb F1 v cỏ th u cho c giao t ab Vy kiu gen ca cỏ th hai l: Aabb hoc aaBb - S lai: AaBb x Aabb AaBb x aaBb * Xột phộp lai 3: - Bin lun: Th h lai cú 25% kiu hỡnh cõy thp, ht di F2 thu c kiu t hp = 4x1 Vỡ F1 cho loi giao t cỏ th th cho loi giao t ng hp t v c hai cp gen F2 xut hin thp di aabb F1 v cỏ th u cho c giao t ab Vy kiu gen ca cỏ th th l: aabb - S lai: AaBb x aabb 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu S GIO DC - O TO THI BèNH CHNH THC THI CHN HC SINH GII LP THCS Nm hc 2007-2008 Mụn thi: SINH HC Thời gian làm bài:150 phút (không kể thời gian giao đề) ( thi gm cú 02 trang) PHN I: (5 im) TRC NGHIM Hc sinh chn ý tr li ỳng nht, in theo mu sau vo t giy thi: Cõu 10 tr li Cõu 1: iu kin cn cho s th tinh l: a) Trng v tinh trựng phi ti c c t cung b) Trng gp tinh trựng v tinh trựng lt c vo trng to thnh hp t c) Trng gp tinh trựng t cung v ho ln vo d) C a v b Cõu 2: im c ỏo nht phng phỏp nghiờn cu di truyn ca Menen l: a) Cp tớnh trng em lai phi tng phn b) Theo dừi s di truyn riờng r ca tng cp tớnh trng qua cỏc th h lai c) Theo dừi s di truyn ca tt c cỏc tớnh trng qua cỏc th h lai d) Dựng toỏn thng kờ phõn tớch cỏc s liu thu c thớ nghim Cõu 3: Theo Menen, cp nhõn t di truyn quy nh tớnh trng: a) Phõn li ng u v mi giao t b) Cựng phõn li v mi giao t c) Ho ln vo phõn li v mi giao t d) Ln ỏt phõn li v mi giao t Cõu 4: Ngnh cụng ngh t bo cú nhng ng dng gỡ? a) Nhõn ging nhanh chúng cõy trng hay nhõn bn vụ tớnh i vi mt s ng vt b) Bo tn mt s ngun gen thc vt quý him cú nguy c tuyt chng c) To cõy trng sch bnh v to ging mi d) C a, b, c u ỳng Cõu 5: C ch phỏt sinh th d bi l s phõn ly khụng bỡnh thng ca mt cp NST gim phõn, to nờn: a) Giao t cú NST hoc khụng cú NST no ca cp tng ng b) Giao t cú NST hoc khụng cú NST no ca cp tng ng c) Hai giao t u cú NST ca cp tng ng d) Hai giao t u khụng cú NST no ca cp tng ng Cõu 6: Chn cõu sai cỏc cõu sau õy: a) Thng bin phỏt sinh i sng cỏ th di nh hng trc tip ca mụi trng ngoi GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu b) Thng bin khụng di truyn c nờn s mt i iu kin ngoi cnh gõy nú khụng cũn na c) Thng bin biu hin ng lot theo mt hng xỏc nh, tng ng vi iu kin ngoi cnh d) Thng bin l nguyờn liu cho quỏ trỡnh tin hoỏ v chn ging Cõu 7: u th lai th hin rừ nht kiu gen no sau õy? a) aabbcc b) Aabbcc c)AaBbcc d) AaBbCc Cõu 8: Chn lc cỏ th c ỏp dng mt ln cho nhng i tng no? a) Cõy nhõn ging vụ tớnh b) Cõy t th phn c) Cõy giao phn d) Cõy nhõn ging vụ tớnh v cõy t th phn Cõu 9: Phộp lai no di õy s cho kiu gen v kiu hỡnh ớt nht: a) AABB x AaBb b) AABb x Aabb c) AABB x AABb d) Aabb x aaBb Cõu 10: Trng hp no sau õy hin tng thoỏi hoỏ ging s xy ra? a) C chua t th phn liờn tc qua nhiu th h b) u H Lan t th phn liờn tc qua nhiu th h c) Ngụ t th phn liờn tc qua nhiu th h d) Chim b cõu thng xuyờn giao phi gn PHN II: (1 im) TèM CC CM T PH HP IN VO ễ TRNG HON THIN BNG Túm tt vai trũ ch yu ca mt s mui khoỏng Loi mui Vai trũ ch yu Ngun cung cp khoỏng Natri v Kali - L thnh phn quan trng dch ni bo, (1) (Na, K) nc mụ, huyt tng - Tham gia cỏc hot ng trao i ca t bo v hot ng co c, dn truyn xung thn kinh Canxi (Ca) (2) - C th ch hp th canxi cú mt vitamin D - Cú nhiu sa, trng, rau xanh St (Fe) (3) Cú tht, cỏ, gan, trng, cỏc loi u It (I) - L thnh phn khụng th thiu ca hoocmụn tuyn giỏp (4) (Lu ý: Hc sinh ch cn vit vo bi lm: (1) l:; (2) l:; (3) l:; (4) l:) PHN III: (14 im) T LUN Cõu 1: (2 im) Nghiờn cu quan h gia cỏc sinh vt mụi trng ngi ta thy cỏc hin tng: 1) Nm v to cựng sng vi to thnh a y 2) Cỏ ộp bỏm vo rựa bin, nh ú cỏ c a i xa Cỏc quan h trờn thuc loi quan h gỡ? Nờu tờn gi c th ca mi dng quan h v so sỏnh hai hỡnh thc quan h ny Cõu 2: (2 im) a) Cho hỡnh thỏp tui sau õy : - Em hóy cho bit tờn ca dng hỡnh thỏp? - í ngha sinh hc ca dng hỡnh thỏp ny? b) Nhng loi sinh vt cú nhit c th ph thuc vo nhit mụi trng thỡ ú l sinh vt hng nhit hay bin nhit? ng vt hng nhit v ng vt bin nhit thỡ loi no cú kh nng phõn b rng hn? Vỡ sao? Cõu 3: (2 im) Gen B cú chiu di 0,51m b t bin thnh gen b Gen b cú chiu di hn gen B l 3,4 A0 a) Xỏc nh dng t bin v cho bit tờn gi c th ca dng t bin núi trờn b) Tớnh lng phõn t ca gen b Bit lng phõn t trung bỡnh ca nuclờụtit l 300 VC c) Ti t bin gen thng cú hi cho bn thõn sinh vt? Cõu 4: (3 im) GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu a) Mt NST cú trỡnh t cỏc gen phõn b: ABCDE FGH Cho bit: A, B, C, D, E, F, G, H: ký hiu cỏc gen trờn NST; (): tõm ng Do t bin cu trỳc nờn cỏc gen phõn b trờn NST cú trỡnh t: ABCDE FG - Xỏc nh dng t bin - Nu dng t bin trờn xy cp NST th 21 ngi thỡ gõy hu qu gỡ? b) Phõn bit thng bin v t bin Cõu 5: (2 im) a) mt loi thc vt, vi hai gen alen A v a, u bng mt cỏ th cú kiu gen Aa Sau th h t th phn liờn tc kt qu kiu gen AA, aa v Aa s chim t l l bao nhiờu? b) Ti t th phn bt buc v giao phi gn gõy hin tng thoỏi hoỏ nhng phng phỏp ny c ngi ta s dng chn ging? Cõu 6: (3 im) mt loi ng vt cú b NST 2n = 50 Quan sỏt nhúm t bo ca loi bc vo gim phõn a) Mt nhúm t bo sinh dc mang 400 NST kộp trung mt phng xớch o Nhúm t bo ny ang k no? S lng t bo bng bao nhiờu? Cho bit mi din bin nhúm t bo nh b) Nhúm t bo sinh dc th hai mang 800 NST n ang phõn li v hai cc ca t bo Xỏc nh s lng t bo ca nhúm Khi nhúm t bo kt thỳc gim phõn II thỡ to c bao nhiờu t bo con? c) Cho rng cỏc t bo c to trờn hỡnh thnh cỏc tinh trựng v u tham gia vo quỏ trỡnh th tinh, ú s tinh trựng trc tip th tinh chim 3,125% s tinh trựng c to thnh núi trờn Xỏc nh s hp t c to thnh Cho bit mi din bin quỏ trỡnh gim phõn ca nhúm t bo trờn l nh Ht -S GIO DC - O TO THI BèNH K THI CHN HC SINH GII LP THCS Nm hc 2007-2008 HNG DN CHM V BIU IM MễN SINH HC (ỏp ỏn cú 02 trang) PHN I: (5 im) Trc nghim Mi cõu tr li ỳng cho 0,50 im Cõu ý tr li b b a d b d d d c PHN II: (1 im) in cm t thớch hp vo ụ trng í Ni dung - Cú mui n (1) - Cú nhiu tro thc vt - L thnh phn chớnh xng, rng (2) - Cú vai trũ quan trng hot ng ca c, quỏ trỡnh ụng mỏu, phõn chia t bo, trao i glicụgen v dn truyn xung thn kinh (3) - L thnh phn cu to ca hờmụglụbin hng cu (4) - Cú n bin, du cỏ, mui it, rau trng trờn t nhiu it PHN III: (14 im) T lun Cõu Ni dung * Cỏc quan h trờn thuc loi quan h h tr khỏc loi * Tờn gi ca mi dng quan h: Cng sinh Hi sinh * So sỏnh hỡnh thc quan h Cõu - Ging nhau: + u l hỡnh thc quan h sinh vt khỏc loi (2,0 im) + Cỏc sinh vt h tr vi quỏ trỡnh sng - Khỏc nhau: + Quan h cng sinh: loi cựng sng vi v cựng cú li + Quan h hi sinh: loi cựng sng vi nhau, bờn cú li v bờn cũn li khụng cú li cng khụng b hi 10 10 c im 0,25 0,25 0,25 0,25 im 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu a) Vai trũ ca nhim sc th gii tớnh di truyn? b) Phõn bit nhim sc th thng v nhim sc th gii tớnh? Cõu 5: (2,0 im) a) Ti trõu v bũ u n c nhng prụtờin ca chỳng li khỏc nhau? b) Chc nng sinh hc ca prụtờin l gỡ? Cõu 6: (1,5 im) Mt gen vi khun E coli di 0,51 mcú 3600 liờn kt hirụ b t bin, sau t bin gen tng thờm liờn kt hirụ a Tớnh t l % mi loi nuclờụtit ca gen ban u b Em hóy cho bit dng t bin gen ny l gỡ? Cõu 7: (1,5 im) Mt t bo cú hai cp nhim sc th kớ hiu l AaBb gim phõn phỏt sinh giao t a Nu kỡ sau I, cp nhim sc th Bb khụng phõn li s to nhng giao t no? Cỏc giao t ny tham gia th tinh vi giao t bỡnh thng cho nhng dng th d bi no? b Nu kỡ sau II, cú mt t bo nhim sc th khụng phõn li A a B b thỡ kt thỳc gim phõn s cho nhng giao t no? Cõu 8: (1,0 im) Mai v Lan l hai tr ng sinh cựng trng a Trng hp ng sinh cựng trng nh Mai v Lan khỏc vi ng sinh khỏc trng nh th no? b Do iu kin kinh t khú khn, Lan c mt ngi bỏc h thnh ph a v nuụi, cũn Mai vi b m Ti tui i hc, Mai v Lan hcc gii toỏn v sau ny Lan cũn tham gia cỏc i tuyn thi hc sinh gii Quc gia v t gii cao, cũm mai sau ny hc bỡnh thng Cú th nhn xột gỡ v nng khiu toỏn hc da trờn quan im di truyn hc? Cõu 9: (1,0 im) Trong sn xut v i sng, k thut gen c ng dng cỏc lnh vc no? Cho vớ d Cõu 10: (1,0 im) Hóy chn t thớch hp chỳ thớch sho s gii hn sinh thỏi sau thay cho 1, 2, 3, 4, 5 Cõu 11: (2,0 im) Cho qun xó sinh vt cú li thc n sau: Súi Diu hõu ch Rn Chim n cụn trựng Súc Chut Th Nhn Chim n ht Cụn trựng n thc vt Thc vt a) Em hóy cho bit: loi no l sinh vt sn xut, sinh vt tiờu th bc 1, sinh vt tiờu th bc 2, sinh vt tiờu th bc 3, sinh vt tiờu th bc 4? 101 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu b) Gi s chim n ht l loi chim quý him cn c bo v thỡ vic tiờu dit hon ton chim diu hõu cú phi l bin phỏp hu hiu hay khụng? Vỡ sao? Ht -S GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP THCS NAM NH NM HC 2010 2011 P N V BIU IM THI CHNH THC MễN: SINH HC Cõu Ni dung a) Ni dung ca quy lut phõn li: Trong quỏ trỡnh phỏt sinh giao t, mi nhõn t di truyn cp nhõn t di truyn phõn li v mt giao t v gi nguyờn bn cht nh c th thun chng ca P b) Gii thớch thớ nghim: - Trong t bo, cỏc nhim sc th tn ti thnh tng cp tng ng, ú gen cng tn ti thnh tng cp alen (cp gen tng ng), ngha l mi nhim sc th cp tng ng mang mt alen ca cp gen tng ng - Trong gim phõn, s phõn li ca cp nhim sc th tng ng cha cp alen (trong thớ nghim kớ hiu l A v a), dn n s phõn li ca cp alen ú loi giao t c to F1 cú t l : (1 A : a) - Trong th tinh, cỏc giao t c v cỏi t hp t vi nhau, khụi phc li cp nhim sc th tng ng khụi phc li cp gen tng ng - F1 mang kiu gen d hp cú c hai gen A v a, nhng gen tri A ln ỏt hon ton gen ln a nờn ch biu hin kiu hỡnh tri F cho t l kiu hỡnh tri : ln (HS cú th vit s lai cho ý ny) a) Bin d t hp: - Khỏi nim: L loi bin d phỏt sinh quỏ trỡnh sinh sn hu tớnh, s sp xp li (t hp li) cỏc gen kiu gen ca b m dn n cú kiu hỡnh khỏc vi b m - Phộp lai: P: Aabb x aaBb GP: Ab, ab aB, ab F1: AaBb; Aabb; aaBb; aabb Nhng bin d t hp cú kiu gen: AaBb; aabb b) Loi sinh sn giao phi cú bin d t hp phong phỳ v a dng hn loi sinh sn vụ tớnh l vỡ: - Loi sinh sn giao phi: quỏ trỡnh sinh sn cn tri qua quỏ trỡnh gim phõn phỏt sinh giao t v quỏ trỡnh th tinh + Trong quỏ trỡnh gim phõn vi c ch phõn li c lp, t hp t do, trao i chộo gia cỏc nhim sc th cp tng ng ó cho nhiu kiu giao t khỏc v ngun gc nhim sc th + S kt hp ngu nhiờn ca cỏc loi giao t quỏ trỡnh th tinh ó to cỏc hp t mang nhng t hp nhim sc th khỏc - Loi sinh sn vụ tớnh: quỏ trỡnh sinh sn c da trờn c s di truyn l quỏ trỡnh nguyờn phõn nờn sinh ging vi m v kiu gen Nhim sc th (NST) c coi l c s vt cht ch yu ca hin tng di truyn v bin d cp t bo l vỡ: - NST cú kh nng lu gi v bo qun thụng tin di truyn: + NST c cu to t ADN v prụtờin, ú ADN l vt cht di truyn cp phõn t + NST mang gen, mi gen cú chc nng riờng + Mi loi cú mt b NST c trng v s lng, hỡnh dng v cu trỳc - NST cú kh nng truyn t thụng tin di truyn: + Quỏ trỡnh t nhõn ụi v phõn li ng u ca nhim sc th nguyờn phõn l c 102 im 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu ch trỡ b NST c trng qua cỏc th h t bo v qua cỏc th h c th i vi sinh vt sinh sn vụ tớnh + loi giao phi, b NST c trng c trỡ qua cỏc th h nh c ch: t nhõn ụi, phõn li v tỏi t hp quỏ trỡnh nguyờn phõn, gim phõn v th tớnh - NST cú th b bin i v cu trỳc hoc s lng t ú gõy nhng bin i cỏc tớnh trng di truyn a) Vai trũ ca NST gii tớnh di truyn l: - NST gii tớnh cú vai trũ xỏc nh gii tớnh nhng loi hu tớnh - NST gii tớnh cũn mang gen liờn quan n gii tớnh v gen khụng liờn quan n gii tớnh (gen quy nh tớnh trng thng liờn kt vi gii tớnh) b) Phõn bit NST v NST gii tớnh: NST gii tớnh NST thng - Thng tn ti cp t bo lng - Thng tn ti vi mt s cp ln hn bi t bo lng bi (n cp) - Cú th tn ti thnh cp tng ng (XX) - Luụn tn ti thnh cp tng ng hoc khụng tng ng (XY) hoc ch cú chic (XO) - Ch yu mang gen quy nh c im - Ch mang gen quy nh tớnh trng gii tớnh ca c th thng a) Trõu v bũ u n c nhng prụtờin ca chỳng khỏc l vỡ: - Prụtờin ca trõu hay bũ u c cu to theo nguyờn tc a phõn vi n phõn l hn 20 loi axit amin khỏc - Prụtờin ca trõu v bũ u cú tớnh a dng v c thự l s lng, thnh phn v trỡnh t sp xp cỏc axit amin phõn t prụtờin ca chỳng to nờn - Tớnh a dng v c thự ca prụtờin cũn c biu hin cỏc bc cu trỳc khụng gian nh kiu xon cu bc 2, bc b) Chc nng sinh hc ca prụtờin: - Chc nng cu trỳc: Prụtờin l thnh phn cu to nờn cht nguyờn sinh, cỏc bo quan, mng sinh cht v nhim sc th ca t bo - Chc nng xỳc tỏc quỏ trỡnh trao i cht: Prụtờin l thnh phn cu to ch yu ca cỏc enzim cú vai trũ xỳc tỏc cho cỏc phn ng sinh hoỏ t bo - Chc nng iu ho quỏ trỡnh trao i cht: Prụtờin l thnh phn cu to ch yu ca cỏc hoocmụn úng vai trũ iu ho quỏ trỡnh trao i cht t bo v c th - Chc nng bo v c th: Prụtờin to nờn cỏc khỏng th cú kh nng chng li cỏc vi khun gõy bnh - Ngoi prụtờin cũn cú chc nng ng, chuyn cỏc cht t bo v c th, d tr v cung cp nng lng cho t bo v c th a) T l % mi loi nuclờụtit ca gen ban u: - Vỡ chiu di ca gen l 0,51 m= 5100A0 s lng nuclờụtit ca gen l: 5100 x2 3000 (nuclờụtit) 3,4 2A 3G 3600 - Thao bi v theo NTBS ta lp c h phng trỡnh: 2A 2G 3000 - Gii h phng trỡnh ta c: A = T = 900 nuclờụtit, G = X = 600 nuclờụtit - T l % mi loi nuclờụtit ca gen l: %A = %T = 30%, %G = %X = 20% b) Dng t bin: Vỡ gen t bin tng thờm liờn kt hirụ so vi gen ban u, ú cú th l dng t bin: 103 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu - Thờm cp A T - Thay th cp A T bng cp G X a) - Cỏc giao t c to ra: + Trng hp 1: ABb v a + Trng hp 2: A v aBb - Cỏc dng th d bi: (2n + 1): Th ba nhim; (2n 1): Th mt nhim b) - Cỏc giao t t bin c to cú th l kh nng: AABB hoc aabb hoc AAbb hoc aaBB - Cỏc giao t bỡnh thng: ab hoc AB hoc Ab hoc aB (HS cú th trỡnh by theo cỏch khỏc, nu ỳng bn cht cho im ti a) a) Phõn bit tr ng sinh cựng trng v tr ng sinh khỏc trng: Tr ng sinh cựng trng (Mai v Lan) Tr ng sinh khỏc trng - Do tinh trựng th tinh vi trng to - Do hay nhiu trng kt hp vi hay thnh hp t, giai on u phỏt nhiu tinh trựng cựng thi im ó to trin ca hp t ó tỏch thnh hay nhiu hay nhiu hp t, mi hp t c lp phụi tng ng vi s tr ng sinh phỏt trin thnh tr - Cỏc a tr ny cú cựng nhúm mỏu, cựng - Cỏc a tr ny cú gii tớnh, nhúm mỏu, gii tớnh, cựng mc bnh di truyn ging mc cỏc bnh v di truyn cú th ging nu cú hoc khỏc b) Nhn xột: Nng khiu toỏn hc l tớnh trng s lng nhiu gen chi phi, ph thuc vo c kiu gen ln mụi trng Cỏc lnh vc ng dng ca cụng ngh gen Vớ d - To cỏc chng vi sinh vt mi cú kh nng - To c chng vi khun E Coli sn xut nhiu loi sn phm sinh hc vi s mang gen mó hoỏ insulin ca ngi lng ln v giỏ thnh r sn xut insulin cha tiu ng - To ging cõy trng bin i gen cú nng sut - Ngi ta ó chuyn c gen quy v hm lng dinh dng cao, khỏng sõu nh tng hp - carụten (tin bnh vitamin A) vo t bo cõy lỳa v to ging lỳa giu vitamin A, gúp phn ci thin tỡnh trng thiu vitamin A ca hn 100 triu tr em trờn th gii - To ng vt bin i gen: lnh vc ny cũn - Ngi ta ó chuyn c gen sinh hn ch vỡ cỏc hiu qu ph gen c trng bũ vo ln, giỳp cho hiu chuyn gõy ng vt bin i gen qu tiờu th thc n cao hn, hm lng m ớt hn bỡnh thng (HS cú th ly vớ d khỏc nu ỳng cho im ti a, nu HS ch nờu c cỏc lnh vc ng dng m khụng nờu c vớ d thỡ cho na s im ca cõu hi) 10 - Chỳ thớch 1: im gõy cht gii hn di (gii hn di) - Chỳ thớch 2: im cc thun - Chỳ thớch 3: im gõy cht gii hn trờn (gii hn trờn) - Chỳ thớch 4: Khong thun li - Chỳ thớch 5: Gii hn chu ng 11 a) Xỏc nh dng sinh vt: - Sinh vt sn xut: thc vt - Sinh vt tiờu th bc 1: Chut, th, súc, chim n ht, cụn trựng n thc vt - Sinh vt tiờu th bc 2: súi, diu hõu, rn, ch, chim n cụn trựng, nhn - Sinh vt tiờu th bc 3: súi, diu hõu, chim n cụn trựng, rn 104 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu - Sinh vt tiờu th bc 4: diu hõu, súi b) Vic tiờu dit hon ton chim diu hõu bo v chim n ht l loi chim quý him khụng phi l bin phỏp hu hiu Vỡ: - Khi s dng chim n ht lm thc n, diu hõu ch cú th bt c d dng nhng gi yu, hc mc bnh tt iu ny gúp phn ngn cn s lõy lan ca bnh truyn nhim i vi qun th chim - Khi diu hõu b tiờu dit hon ton, chim n ht phỏt trin mnh, nhng mang gen xu cú hi sng sút v sinh sn ú lm cho cỏc gen xu cú hi c nhõn lờn v phỏt tỏn qun th t ú cú th lm cho qun th b suy thoỏi - Khi diu hõu b tiờu dit hon ton thỡ nhng loi nh chut, th, súc, chim n ht phỏt trin mnh s lm tiờu dit thc vt, t ú lm cho qun xó cú th b hu dit s suy gim nghiờm trng sinh vt sn xut 105 0,25 0,25 0,25 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu S GIO DC V O TO QUNG NGI Kè THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 9, NM HC: 2008 2009 Mụn: SINH HC Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) CHNH THC ( thi gm trang ) Cõu 1:( 1,5 im) Da vo kin thc ó hc phõn loi cỏc loi c sau õy thnh nhúm: C c rt, c su ho, c ci, c dong ta, c khoai tõy, c sn, c gng, c chui Cõu 2: ( 1,5 im ) Vit s quỏ trỡnh quang hp ca cõy xanh v cho bit cõy xanh cú vai trũ gỡ i vi thiờn nhiờn v i sng ngi Cõu 3: ( 1,5 im ) So sỏnh t l v din tớch b mt ca nóo trc t lp Cỏ n lp Thỳ T l v din tớch i nóo ca ngi cú c im gỡ m ln nht so vi cỏc lp ng vt cú xng sng, trỡnh by chc nng ca i nóo ngi Cõu 4: (1,5 im) Trỡnh by vai trũ ca tuyn ty s iu hũa lng ng mỏu ngi Cõu 5: ( 1,5 im ) Nờu s khỏc bit gia cỏc loi mch mỏu ngi, gii thớch? Cõu 6: (1,5 im) S di õy mụ t cỏc ng hp th v chuyn cht dinh dng Hóy chỳ thớch cỏc cht hp th v chuyn vo hỡnh v Gan úng vai trũ gỡ trờn ng chuyn cỏc cht dinh dng v tim Ghi chỳ: Thớ sinh ghi s v chỳ thớch, khụng cn v li hỡnh Cõu 7: (2,0 im) Phõn bit t bin gen vi t bin NST Cõu 8: ( 3,0 im ) So sỏnh cu trỳc ADN v ARN 106 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cõu 9: ( 3,0 im ) Mt cp gen Bb tn ti trờn mt cp NST tng ng Gen B cú chiu di 5100 ngstron v cú hiu A G = 20 % Gen b cú 150 chu kỡ xon v cú hiu s T G = 300 ( Nu ) a/ Tớnh s lng nuclờụtit mi loi ca cp gen Bb b/ T bo cha cp gen Bb nguyờn phõn t liờn tip ũi hi mụi trng ni bo cung cp nuclờụtit mi loi l bao nhiờu? Cõu 10: (3 im) Mt t bo sinh dc c v t bo sinh dc cỏi ca mt loi u nguyờn phõn vi s ln bng Cỏc t bo c to u tham gia gim phõn cho tng cng 180 giao t c v cỏi a/ Xỏc nh s tinh trựng, s trng v s th cc b/ Tớnh s t bo sinh tinh v t bo sinh trng Ht S GIO DC O TO Kè THI CHN HC SINH GII CP TNH LP QUNG NGI NM HC 2008-2009 HNG DN CHM MễN SINH HC Cõu1: ( 1,5im ) Ni dung im - R c: c c rt , c ci , c sn 0,5 - Thõn c: c chui , c khoai tõy, c su ho 0,5 - Thõn r: c dong ta, c gng 0,5 Cõu 2: ( 1,5 im ) Ni dung im - S quang hp ca cõy xanh: Nc + khớ cacbụnic nh sỏng dip lc Tinh bt + khớ ụxi - Vai trũ ca cõy xanh : + n nh lng khớ cacbụnic v khớ ụxi khụng khớ, iu ho khớ hu, gim ụ nhim mụi trng, hn ch l lt v hn hỏn, gi t chng xúi mũn + Cung cp thc n cho V k c ngi , cung cp cỏc sn phm khỏc cn cho sinh hot v SX ca ngi Cõu 3: (1,5 im ) Ni dung - T l v din tớch b mt nóo trc t lp Cỏ n lp Thỳ: Din tớch b mt nóo trc tng dn t lp Cỏ n lp Thỳ - T l v din tớch b mt i nóo ngi ln nht vỡ cú cu to nhiu np gp lm tng din tớch b mt nóo - Chc nng ca i nóo ngi: iu khin cm giỏc, ng, v giỏc, thớnh giỏc, th giỏc, ý thc, trớ nh, Cõu 4: ( 1,5 im ) Ni dung 107 0,5 0,5 0,5 im 0,5 0,5 0,5 im GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu + Tuyn ty l mt tuyn ngoi tit (Tit dch tiờu húa) ng thi cng l tuyn ni tit (Tit hoocmụn) Cú loi t bo o ty, t bo tit Insulin v t bo 0,5 tit glucagụn + Khi lng ng huyt tng quỏ mc bỡnh thng s kớch thớch cỏc t bo tit 0,5 Insulin chuyn glucụz thnh glicụgen d tr gan lm ng huyt tr li mc bỡnh thng + Khi ng huyt thp hn mc bỡnh thng s kớch thớch cỏc t bo tit glucagụn, cú tỏc dng ngc vi Insulin, bin glicụgen thnh glucụz lm lng ng huyt tr li mc bỡnh thng Cõu 5: ( 1,5 im ) Ni dung a/ ng mch: Lũng hp hn tnh mch, cú thnh dy nht gm lp c, n hi nhiu phự hp vi chc nng nhn mt lng ln mỏu t tõm tht tng vi ỏp lc ln, tc mỏu nhanh b/ Tnh mch: Cú thnh vỏch nh hn, ớt n hi hn ng mch, lũng rng hn ng mch, phự hp vi chc nng chuyn mỏu v tim vi tc chm hn ỏp lc nh, cú van mt chiu nhng ni mỏu chy ngc chiu trng lc c/ Mao mch: Cú thnh vỏch rt mng phõn nhỏnh nhiu ch cú mt lp biu bỡ phự hp vi chc nng chuyn mỏu rt chm d thc hin s trao i cht Cõu 6: ( 1,5 im ) Ni dung * Chỳ thớch hỡnh v: im ( mi chỳ thớch ỳng 0,25 im ) 108 0,5 im 0,5 0,5 0,5 im GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cỏc cht dinh dng vi nng thớch hp v khụng cũn cht c Cỏc vitamin tan du v 70% lipit theo ng ny Phn cht dinh dng d c tớch lu ti gan hoc thi b Cht c b kh Cỏc cht dinh dng khỏc v 30% lipit, cú th ln mt s cht c theo ng ny * Vai trũ ca gan trờn ng chuyn cỏc cht dinh dng: - D tr cỏc cht (glicogen, cỏc vitamin: A,D,E,B12) - Kh c cỏc cht trc chỳng c phõn phi cho c th 0,5 - Chuyn hoỏ cỏc cht dinh dng nh chuyn hoỏ glucoz v axit amin thnh cht bộo - iu ho nng protein mỏu nh fibrinogen, albumin Cõu 7: ( im ) Ni dung t bin gen -L nhng bin i cu trỳc ca gen liờn quan ti mt hay mt s cp nuclờụtit -Cú nhng dng: mt cp nuclờụtit, thờm cp nuclờụtit, thay th cp nuclờụtit ny bng cp nuclờụtit khỏc, im t bin NST -L nhng bin i v cu trỳc hoc s lng NST b NST ca t bo 1,0 -Cú cỏc dng: t bin cu trỳc NST (mt on, lp on, o on, ) v t bin s lng NST (d bi th, a bi th) 1,0 2,0 Cõu 8: ( im ) a/ Ging nhau: Ni dung im 109 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu - u cú cu to theo nguyờn tc a phõn - Mi n phõn u cú thnh phn: H3PO4, ng C5, bazntric - Trờn mch n cỏc n phõn u liờn kt vi bng liờn kt hoỏ tr bn 0,5 vng - u cú cu to xon 0,5 - u c trng bi s lng, thnh phn, trỡnh t phõn b cỏc n phõn - Cỏc n phõn u phõn bit bi baznitric 1,0 b/ Khỏc nhau: ADN ARN - i phõn t cú kớch thc, - i phõn t cú kớch thc 0,4 lng rt ln lng - Cú cu trỳc mch kộp - Cú cu trỳc mch n 0,4 - Xõy dng t loi nuclờotit - Xõy dng t loi ribụnuclờotit 0,4 - Cú Timin ( khụng cú U ) - Cú U ( khụng cú T ) 0,4 - Trong mi Nu cú ng C5H10O4 - Trong mi ri Nu cú C5H10O5 0,4 2,0 Cõu 9: (3 im) Ni dung im a) Tớnh s lng Nu mi loi ca cp gen Bb + S lng Nuclờụtit ca gen B ( 5100 : 3,4 ) x = 3000 (N ) 0,5 Theo NTBS v theo gi thuyt ta cú h phng trỡnh A + G = 50% (1) A - G = 20% (2) (1) +((2) ta c 2A = 70% A=T = 35% G=X = 15% s lng tng loi nuclờụtit ca gen B A=T = 3000 x 35 % = 1050 (N ) G=X = 3000 x 15% = 450 (Nu ) + S lng nuclờụtit ca gen b 150 x 20 = 3000 (Nu ) Theo NTBS v theo gi thuyt ta cú h phng trỡnh T-G = 300 (Nu) (1 ) T+G = 3000 :2 (2 ) (1 ) + (2 ) ta c 2T = 1800 (Nu ) T= A = 900 ( Nu ) G = X = 600 ( Nu ) + S lng nuclờụtit mi loi ca gen Bb l: A= T = 1050 + 900 = 1950 ( Nu ) G= X = 450 + 600 = 1050 (Nu ) b)Tớnh s lng nuclờụtit mi loi m mụi trng ni bo phi cung cp A=T =1950 x ( 23 -1 ) = 13650 ( Nu ) G= X = 1050 x (23 -1 ) = 7350 ( Nu ) 110 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cõu 10: ( im ) Ni dung im a S tinh trựng, s t bo trng v s th nh hng: - Vỡ s ln nguyờn phõn ca t bo sinh dc c v cỏi u bng nờn s t bo c sinh t quỏ trỡnh nguyờn phõn ca mi t bo phi bng - Mt khỏc: t bo sinh tinh gim phõn cho tinh trựng, t bo sinh 0,25 trng gim phõn cho t bo trng v th cc nờn ta cú t l gia s tinh trựng v s t bo trng l: 4:1 - Vy: 0,25 S lng tinh trựng l: 180 144 0,5 S lng t bo trng l: 0,5 180 36 S lng th cc l: 0,5 36 108 0,5 b S t bo sinh tinh v s t bo sinh trng: - S t bo sinh tinh: 144 36 - S t bo sinh trng: 0,5 36 111 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu S GIO DC & O TO NGH AN K THI CHN HC SINH GII TNH LP THCS NM HC 2010 - 2011 Đề thức Mụn thi: sinh hc - bng a Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu (3,0 im) a) Nu qun th cõy giao phn v qun th cõy t th phn u cú gen t bin ln xut hin giao t vi tn s nh thỡ th t bin c phỏt hin sm hn qun th no? Gii thớch b) u H Lan, tớnh trng ht trn (B) tri hon ton so vi tớnh trng ht nhn (b) Cho cõy u ht trn F1 (cú kiu gen Bb) t th phn liờn tip qua mt s th h Xỏc nh t l tớnh trng hỡnh dng ht u H Lan trờn cõy F2 Bit quỏ trỡnh th phn, th tinh din bỡnh thng, t l sng sút ca cỏc cỏ th ngang Cõu (3,0 im) a) mt loi ng vt, gi s cú mt tinh bo bc cha hai cp nhim sc th tng ng Bb v Cc gim phõn s cho my loi tinh trựng? Vỡ sao? b) mt loi ng vt khỏc, gi s cú mt noón bo bc cha ba cp nhim sc th AaBbCc gim phõn s cho my loi trng? Vỡ sao? c) Mt loi sinh vt cú b nhim sc th lng bi 2n = 12, nờu c ch hỡnh thnh th t bi (4n = 24) nguyờn phõn v gim phõn khụng bỡnh thng Cõu (2,0 im) a) Gii thớch vỡ hai phõn t ADN c to qua c ch nhõn ụi li ging phõn t ADN m b) Ngun gc chung ca sinh gii v tớnh a dng ca cỏc loi sinh vt c gii thớch nh th no trờn c s cu to ca ADN Cõu (5,0 im) a) Nờu s bin i hỡnh thỏi nhim sc th chu k t bo S bin i ú cú ý ngha gỡ? b) Trỡnh by ý ngha v mi liờn quan gia nguyờn phõn, gim phõn, th tinh quỏ trỡnh truyn t thụng tin di truyn sinh vt sinh sn hu tớnh Cõu (2,0 im) S khỏc ch yu gia quan h h tr v quan h i ch ca cỏc sinh vt khỏc loi? Cho vớ d minh ho Cõu (5,0 im) mt loi sinh vt, tng s nhim sc th ca 1/1000 s giao t c tham gia mt t th tinh cú 70000 nhim sc th, ú ch cú 0,1% s giao t c trc tip th tinh ca nhúm ny Bit rng b nhim sc th lng bi 2n ca loi cú 14 nhim sc th a) Xỏc nh s hp t c to thnh b) Mt hp t ca nhúm trờn nguyờn phõn liờn tip t ó to th h t bo cui cựng cú 208 nhim sc th trng thỏi cha nhõn ụi Xỏc nh s lng nhim sc th ca hp t v c ch to thnh nú c) Mt hp t khỏc ca nhúm trờn nguyờn phõn liờn tip t ó to th h t bo cui cựng cú 336 nhim sc th trng thỏi cha nhõn ụi Xỏc nh s lng nhim sc th ca hp t v c ch to thnh nú Bit rng cỏc trng hp trờn cú s thay i ca vt cht di truyn quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏi - - - Ht - - - 112 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu HNG DN CHM Cõu Hng dn chm Cõu a)- Trong qun th giao phn chộo, gen ln tn ti th d hp t v phi qua nhiu th h tn s ca nú mi tng dn lờn Khi ú, gen t bin ln mi cú nhiu c hi t hp thnh ng hp t Vỡ th, th t bin xut hin mun - Trong qun th cõy t th phn, gen t bin ln thng tn ti trng thỏi d hp t v cõy d hp t t th phn s cho th t bin Nh vy, th t bin c phỏt hin sm hn so vi trng hp qun th cõy giao phn chộo b) Ht trờn cõy F2 thuc th h F3 Do ú hỡnh dng ht F3 cú t l nh sau: ht trn: ht nhn (HS cú th lp bng hoc dựng cụng thc tớnh t l F3) Cõu a) mt loi ng vt, gi s cú mt tinh bo bc cha hai cp nhim sc th tng ng Bb v Cc gim phõn s cho my loi tinh trựng? Vỡ sao? b) mt loi ng vt khỏc, gi s cú mt noón bo bc cha ba cp nhim sc th AaBbCc gim phõn s cho my loi trng? Vỡ sao? c) Mt loi sinh vt cú b nhim sc th lng bi 2n = 12, nờu c ch hỡnh thnh th t bi (4n = 24) nguyờn phõn v gim phõn khụng bỡnh thng a) Hai loi tinh trựng: BC v bc hoc Bc v bC vỡ s phõn li c lp v t hp t kt thỳc GP I thỡ mt tinh bo bc ch cú mt hai kh nng t hp NST : (BB) ( CC) , (bb) (cc) hoc (BB) (cc), (bb) (CC) b) Cho loi trng: ABC,ABc,AbC,Abc,aBC,aBc,abC,abc.Vỡ mt t bo sinh trng ch cho mt trng c) * Do nguyờn phõn: Th h P cú 2n = 12 Quỏ trỡnh gim phõn ca P din bỡnh thng, to giao t n = Th tinh bỡnh thng to hp t 2n = 12 Do nh hng ca mụi trng, ln nguyờn phõn u tiờn ca hp t din khụng bỡnh thng (NST nhõn ụi nhng khụng phõn ly) to mt t bo cú 4n = 24 Sau ú t bo ny nguyờn phõn bỡnh thng to th t bi (4n = 24) * Do gim phõn: Th h P cú 2n = 12 Do nh hng ca mụi trng, quỏ trỡnh gim phõn hỡnh thnh giao t c bờn P din khụng bỡnh thng, u to giao t 2n =12 Th tinh bỡnh thng to hp t 4n = 24 Hp t nguyờn phõn bỡnh thng to th t bi (4n = 24) ( HS trỡnh by bng cỏch khỏc cho im ti a) Cõu a) Do: Quỏ trỡnh t nhõn ụi ca ADN din theo cỏc nguyờn tc: - Nguyờn tc b sung: Mch mi ca ADN c tng hp da trờn mch khuụn ca ADN m Cỏc nuclờụtit mch khuụn liờn kt vi cỏc nuclờụtit t mụi trng ni bo theo nguyờn tc: A liờn kt vi T hay ngc li, G liờn kt vi X hay ngc li - Nguyờn tc gi li mt na (bỏn bo ton): Trong mi ADN cú mt mh ca 113 im 3.0 0.75 0.75 0.5 1.0 3.0 0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 0.5 0.5 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cõu ADN m (mch c), mch cũn li c tng hp mi b - ADN ca tt c cỏc loi u cú cu to thng nht loi nuclờụtit to nờn 0.5 õy l mt bng chng v ngun gc thng nht ca sinh gii - Tớnh a dng v c thự ca ADN l c s cho tớnh a dng v c thự ca cỏc 0.5 loi SV 5.0 a *Mt chu k t bo gm giai on chun b (k trung gian) v quỏ trỡnh phõn bo nguyờn phõn.Trong chu k t bo, hỡnh thỏi NST bin i nh sau: - K trung gian: NST trng thỏi n, dng si di, mnh, dui xon hon ton 0.25 Sau ú NST n t nhõn ụi thnh NST kộp - Quỏ trỡnh nguyờn phõn: + K u: NST kộp bt u úng xon 0.25 + K gia: NST kộp úng xon cc i 0.25 + K sau: NST n mi NST kộp (vn trng thỏi xon) tỏch 0.25 tõm ng + K cui: NST n dón xon, di dng si mnh 0.25 - n k trung gian chu k tip theo, NST n dón xon hon ton 0.25 * í ngha sinh hc: - Trong chu k t bo, NST dón xon nht k trung gian, to iu kin cho ADN 0.5 d dng thc hin quỏ trỡnh tng hp ARN, qua ú tng hp Pr v to iu kin thun li cho ADN t - NST úng xon nht k gia, to thun li cho s trung mt phng xớch 0.5 o ca thoi phõn bo v s phõn ly k sau b *í ngha ca nguyờn phõn: - n nh b NST ca loi qua cỏc th h 0.25 - Giỳp c th a bo ln lờn 0.25 *í ngha ca gim phõn: - S lng NST giao t gim xung (cũn n NST) nờn th tinh, b NST 0.25 2n ca loi li c phc hi - S trao i chộo kỡ u, s phõn li c lp v t hp t gia cỏc NST kộp 0.25 cp tng ng xy kỡ sau ca GP I ó to nhiu giao t khỏc nhau, l c s cho s xut hin bin d t hp * í ngha ca th tinh: - Phc hi li b NST lng bi s kt hp gia giao t c (n) vi giao t cỏi 0.25 (n) - S kt hp ngu nhiờn gia cỏc loi giao t khỏc ó to vụ s kiu t hp 0.25 khỏc to nhiu bin d t hp, to ngun nguyờn liu cho tin hoỏ v chn ging * Mi liờn quan: - Nh NP m cỏc th h TB khỏc cha ng cỏc thụng tin di truyn ging 0.25 nhau, c trng cho loi - Nh GP m to nờn cỏc giao t n bi th tinh s khụi phc li trng thỏi 0.25 lng bi 114 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu Cõu Cõu - Nh th tinh ó kt hp b NST n bi tinh trựng vi b NST n bi 0.25 trng hỡnh thnh b NST 2n, m bo vic truyn thụng tin di truyn t b m cho cỏi tng i n nh - S kt hp quỏ trỡnh trờn ó trỡ n nh b NST c trng ca cỏc loi sinh 0.25 sn hu tớh qua cỏc th h c th ng thi cũn tao ngun bin d t hp phong phỳ cho chn ging v tin hoỏ 2.0 Quan h h tr Quan h i ch - L mi quan h cú li (hoc ớt nht - L mi quan h mt bờn cú li, mt 1.0 khụng hi) cho tt c cỏc sinh vt bờn cú hi hoc c bờn cựng b hi 1.0 - Vớ d: - Vớ d: +To v nm a y (cng sinh) + Giun a sng rut ngi (Ký + Cỏ ộp bỏm vo rựa bin (Hi sinh) sinh) + Dờ v bũ cựng n c trờn mt cỏnh ng (Cnh tranh) (HS cú th ly vớ d minh ho khỏc) 5.0 1) S giao t c nhúm tham gia th tinh l: 70000 : = 10000 giao t 1.0 S hp t c to thnh l: 10000 x 0,1% = 10 hp t - S lng NST hp t th nht l: 208 : 24 = 13 NST = 2n - 1.0 B NST trờn l kt qu th tinh gia giao t c mang NST vi giao t cỏi ch 1.0 mang NST (n -1) Loi giao t ny (n -1) c to thnh s khụng phõn li ca cp NST tng ng quỏ trỡnh phỏt sinh giao t cỏi 3) S lng NST trng hp th l: 336 NST : 24 = 21 NST = 3n 1.0 B NST trờn l kt qu th tinh gia giao t c vi n =7 vi giao t cỏi vi 2n = 1.0 14 Loi giao t ny (2n) c to thnh l quỏ trỡnh GP to giao t cỏi ó khụng din quỏ trỡnh gim nhim 115 [...]... = 504 00 Bi 2 (1.5 ) 3 S liờn kt H -Trong gen cha t bin: H = (2 x 1000) + (3 x 800) = 4400 -Trong gen t bin: A = T = 1000 1 =99 9 G = X = 800 + 1 = 801 H = (2 x 99 9) + (3 x 801) = 4401 Vy gen t bin nhiu hn gen ban u 1 liờn kt H a Xỏc nh s lng NST: Theo bi ra ta cú: 6.2n.2k = 96 00 6.2n.(2k - 1) = 93 00 Gii ra ta cú : 2n = 50 S lng NST ca 6 hp t trong kỡ sau: 6 x 50 x2 = 600NST b S t NP: 6 x 50 x 2k = 96 00... 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu S GIO DC V O TO TNH HU GIANG K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 9 THCS NM HC 2007 2008 Khoỏ ngy 25 thỏng 3 nm 2008 CHNH THC MễN: SINH HC Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1: (3 im) Ti sao Menen thng tin hnh thớ nghim trờn loi u H Lan? Nhng nh lut ca Menen cú th ỏp dng trờn cỏc loi sinh vt khỏc c khụng? Vỡ sao? Cõu 2: ( 5 im) Nờu... gen th II : 750 x 2 = 1500 nu S lng v t l tng loi nu ca gen II: A = T = 75 + 150 = 225 nu = (225 : 1500 ) x 100% = 15% G = X = 50% - 15% = 35% x 1500 = 525 nu S liờn kt H v liờn kt hoỏ tr ca on phõn t ADN: - S liờn kt H ca gen II: 2 x 225 + 3 x 525 = 2025 - S liờn kt H ca on ADN : 390 0 + 2025 = 592 5 - Tng s nu ca on ADN : 3000 + 1500 = 4500 - S liờn kt hoỏ tr ca on ADN : 2 x 4500 2 = 899 8 32 0.5 0.5... 0.5 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu THI CHN HC SINH GII HUYN VềNG 1 NM HC 2008-20 09 MễN: SINH HC 9 (Thi gian lm bi 150 phỳt) Cõu 1: So sỏnh di truyn tri hon ton v tri khụng hon ton Gii thớch vỡ sao cú s ging v khỏc nhau ú (Cho vớ d v lai 1 cp tớnh trng c th so sỏnh) THH Trang 5 Cõu 2: Mt c th lng bi 2n cú 2 cp gen d hp BbCc Hóy dựng s phõn bo v nờu nhng s kin quan trng chng minh cho quỏ trỡnh... tm v gii thiu 3 Số lần tái bản của ADN: Gọi k là số lần tái bản của ADN Số A cung cấp: 9. 104 ( 2k - 1) = 1143 104 UBND HUYN GING RING PHềNG GIO DC V O TO - 0.25 2k = 128 k=7 Kè THI CHN HC SINH GII VềNG HUYN NM HC 2011 2012 Khúa ngy 06/11/2011 THI MễN SINH HC LP 9 Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1 (3 im): Hóy nờu cu trỳc v chc nng ca ADN (gen), ARN v Prụtờin theo bng... Tho su tm v gii thiu mỏu lờn thnh mch cng gim b Huyt ỏp l 120 / 80 l cỏch núi tt c hiu: + Huyt ỏp ti a l 120 mmHg/cm2 ( lỳc tõm tht co ) + Huyt ỏp ti thiu l 80 mmHg/cm2 ( lỳc tõm tht gión ) ú l ngi cú huyt ỏp bỡnh thng Cõu 6 ( 2.0 im ) * Quan h cựng loi: 7, 9 * Quan h khỏc loi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 + Cng sinh: 3, 8 + Hi sinh : 5 + Hp tỏc : 6 + Kớ sinh - vt ch : 2, 4 + Vt n tht v con mi : 1, 10 HS... s TB = (2 + 4 + 8 + 16 + 32) x 6 = 372 TB 26 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu PHềNG GIO DC DIN CHU THI CHN HC SINH GII LP 9 VềNG 1 NM HC 2005-2006 Mụn : Sinh hc (Thi gian lm bi 150 phỳt) Cõu 1: a- Mun xỏc nh c kiu gen ca cỏ th mang tớnh tri cn phi lmgỡ? b- Nờu bn cht ca mi quan h gia gen v tớnh trng qua s : c- Gen (1 on ADN) mARN Prụtờin Tớnh trng d- C ch no dn n s hỡnh thnh... = 480 nu (ỳng mi cp cho 0,25) PHềNG GIO DC DIN CHU THI CHN HC SINH GII LP 9 VềNG 1 NM HC 2006-2007 Mụn : Sinh hc (Thi gian lm bi 150 phỳt) I) Lí THUYT Cõu 1: Nờu vớ d v tớnh c trng ca b NST ca mi loi sinh vt Trỡnh by c ch ca tớnh c trng v n nh ca b NST cỏc loi sinh sn hu tớnh Cõu2: Hóy nờu nhng im ging nhau v khỏc nhau c bn gia hai quỏ trỡnh phỏt sinh giao c v cỏi ng vt? Cõu 3: Nờu túm tt cỏc c ch... t hp li thnh cỏc kiu gen ng hp ln gõy bnh di truyn i sau.(1) c/ Sinh con tui quỏ ln: B, m sinh con tui quỏ cao, con d mc bnh di truyn hn bỡnh thng l do cỏc yu t gõy t bin trong c th b, m trong mt thi gian di trc ú bõy gi cú iu kin tỏc ng vi nhau to kiu gen gõy hi con.(1) Cõu 5: c im tin húa qua s sinh sn ca ng vt;(4im) - Lp cỏ: sinh sn trong mụi trng nc, th tinh ngoi T l trng c th tinh thp, do... phỏt trin cao nht.0,5 17 GV: Trng Th Tho su tm v gii thiu PHềNG GD&T ANH SN PHềNG GIO DC O TO THI HC SINH GII CP HUYN HUYN TRC NINH MễN: SINH HC 9 Nm hc 2008 20 09 (Thi gian lm bi 120 phỳt) II PHN T LUN:(16 im) A Lớ thuyt:(8 im) Cõu 1:(2im) Phõn loi cỏc loi bin d di truyn v bin d khụng di truyn? Cõu 2:(4im) Trỡnh by cu trỳc hoỏ hc v cu trỳc khụng gian ca ADN? Ti sao núi cu trỳc ADN ch cú tớnh n nh tng
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 de thi HSG mon sinh 9 co dap an, 50 de thi HSG mon sinh 9 co dap an, 50 de thi HSG mon sinh 9 co dap an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay