Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478

31 194 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:31

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478 Mục lục Mục lục DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG MARPOL 73/78 VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN VỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN TỪ TÀU 1.1 Quy định ngăn ngừa ô nhiễm dầu 1.1.1 Quy định 1.1.2 Thiết bị 10 1.2 Quy định ngăn ngừa ô nhiễm nước thải 12 1.2.1 Quy định 12 1.2.2 Thiết bị 13 1.3 Quy định ngăn ngừa ô nhiễm rác thải 13 1.3.1 Quy định 13 1.3.2 Thiết bị 16 1.4 Quy định ngăn ngừa ô nhiễm khí thải 17 1.4.1 Quy định 17 1.4.2 Thiết bị 20 CHƯƠNG CÁC KHIẾM KHUYẾT PSC VÀ NGUYÊN NHÂN PHỔ BIẾN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MARPOL 73/78 21 2.1 Các khiếm khuyết phổ biến 21 2.2 Nguyên nhân khách quan 23 2.2.1 Do quy định chưa cập nhật 23 2.2.2 Do thiết bị, vật tư không đảm bảo 24 2.3 Nguyên nhân chủ quan 24 2.3.1 Thiếu hiểu biết luật 24 2.3.2 Vận hành sai quy trình 24 2.3.3 Thiếu kiểm tra, giám sát 24 2.3.4 Bảo quản, bảo dưỡng 25 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU KHIẾM KHUYẾT 26 3.1 Huấn luyện đào tạo 26 3.1.1 Huấn luyện luật 26 3.1.2 Huấn luyện vận hành, khai thác 26 3.2 Xây dựng sổ tay, hướng dẫn 27 3.3 Thực tự đánh giá 28 3.4 Đảm bảo điều kiện hoạt động 28 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Quy định kích thước bích nối tiêu chuẩn 11 Bảng 1.2 Mức áp dụng hạn chế NOx theo lộ trình 18 Bảng 2.1 Chi tiết khiếm khuyết tàu theo báo cáo NK-SMC tháng năm 2015 22 Bảng 2.2 Chi tiết khiếm khuyết tàu theo báo cáo NK-SMC tháng năm 2015 23 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu (MARPOL 73/78, sau gọi tắt Công ước) trọng tâm chiến dịch kiểm tra tập trung Nhà nước cảng biển Đặc biệt hơn, nội dung kiểm tra liên quan chặt chẽ đến phận máy thuộc trách nhiệm quản lý, khai thác trực tiếp sĩ quan máy Thống kê cho thấy số lượng khiếm khuyết liên quan đến MARPOL 73/78 chiếm tỷ lệ đáng kể khiếm khuyết PSCO kiểm tra buồng máy Các tàu đội ngũ sĩ quan thuyền viên nắm quy định Công ước, nhiên có chuẩn bị chưa chu đáo chưa có chăm sóc, giám sát phù hợp thiết bị dẫn đến lỗi không đáng có Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hoạt động thiết bị thuộc trách nhiệm phận máy có liên quan đến Công ước MARPOL 73/78 - Nghiên cứu khiếm khuyết PSC phổ biến liên quan đến MARPOL 73/78 - Đề xuất giải pháp ngăn ngừa giảm thiểu khiếm khuyết Nội dung phạm vi nghiên cứu - Tìm hiểu quy định theo MARPOL 73/78 thiết bị phòng chống ô nhiễm từ tàu - Xác định nội dung trọng tâm PSCO kiểm tra có liên quan đến Công ước - Tìm hiểu khiếm khuyết phổ biến nguyên nhân khiến tàu mắc khiếm khuyết - Các biện pháp nhằm thỏa mãn yêu cầu PSCO kiểm tra Phương pháp nghiên cứu - Lý thuyết: Công ước quốc tế phòng chống ô nhiễm môi trường biển từ tàu (MARPOL 73/78) quy định khác có liên quan - Thống kê kết kiểm tra Nhà nước cảng biển tổ chức PSC MoU, kinh nghiệm thực tế đội ngũ thuyền viên Việt Nam giới Ý nghĩa đề tài Các nghiên cứu, đề xuất đề tài sở cho việc xây dựng, quản lý hệ thống an toàn hiệu đội tàu công ty vận tải biển Là tài liệu tham khảo hữu ích, sổ tay cho đội ngũ sĩ quan thuyền viên cho công tác giảng dạy sinh viên lớp sĩ quan hàng hải CHƯƠNG MARPOL 73/78 VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN VỀ PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN TỪ TÀU 1.1 Quy định ngăn ngừa ô nhiễm dầu 1.1.1 Quy định a Quy định dầu từ buồng máy Giấy chứng nhận phòng chống ô nhiễm dầu: Các tàu dầu có trọng tải từ 150 tấn, tàu hàng có trọng tải từ 400 phải kiểm tra phù hợp thiết bị, hệ thống chống ô nhiễm dầu phải cấp giấy chứng nhận phòng chống ô nhiễm dầu (IOPP) Giấy chứng nhận IOPP cấp quyền quan quyền ủy quyền Giấy chứng nhận cấp quốc gia khác theo yêu cầu Tuy nhiên, tàu treo cờ quốc gia thành viên MARPOL không cấp giấy chứng nhận IOPP Chính quyền cấp GCN quy định thời hạn hiệu lực GCN, không năm Quy định việc xả dầu từ buồng máy vùng đặc biệt: Tàu có trọng tải 400 trở lên phép xả dầu vùng đặc biệt với điều kiện sau: - Tàu phải hành trình; - Hỗn hợp dầu phải xử lý thiết bị lọc phù hợp theo quy định phụ lục này; - Nồng độ dầu hỗn hợp xả biển phải không vượt 15ppm; - Hỗn hợp có chứa dầu phải không xuất phát từ lacanh buồng bơm tàu dầu; - Đối với tàu dầu, hỗn hợp có chứa dầu không trộn lẫn với cặn dầu hàng Quy định việc xả dầu từ buồng máy vùng đặc biệt: Tàu có trọng tải 400 trở lên phép xả dầu vùng đặc biệt với điều kiện sau: - Tàu phải hành trình; - Hỗn hợp dầu phải xử lý thiết bị lọc phù hợp trang bị hệ thống báo, giám sát nồng độ dầu thải, báo động tự động dừng thải hàm lượng dầu vượt 15ppm; - Nồng độ dầu hỗn hợp xả biển phải không vượt 15ppm; - Hỗn hợp có chứa dầu phải không xuất phát từ lacanh buồng bơm tàu dầu; - Đối với tàu dầu, hỗn hợp có chứa dầu không trộn lẫn với cặn dầu hàng Đối với tàu có trọng tải nhỏ 400 áp dụng việc cất giữ dầu thải hỗn hợp dầu thải tàu để chuyển lên thiết bị tiếp nhận, cho phép xả biển với điều kiện sau: - Tàu phải hành trình; - Tàu phải có thiết bị lọc đảm bảo hàm lượng dầu thải không vượt 15ppm; - Hỗn hợp có chứa dầu phải không xuất phát từ lacanh buồng bơm, tàu dầu; - Đối với tàu dầu, hỗn hợp có chứa dầu không trộn lẫn với cặn dầu hàng Chứa nước ballast két dầu: Các tàu xuất xưởng sau 31/12/1979 không cho phép chứa nước ballast két dầu Trong trường hợp cần thiết phải chứa nước ballast két dầu, lượng nước ballast phải bơm đến thiết bị tiếp nhận; trường hợp xả biển phải thải qua thiết bị lọc dầu để đảm bảo phù hợp điều kiện thải quy định phần công việc phải ghi vào Nhật ký dầu Sổ nhật ký dầu phần I (Oil Record Book – Part I: Machinery space): Tàu dầu 150 tàu hàng 400 phải có sổ Nhật ký dầu phần I để ghi chép thao tác liên quan đến dầu buồng máy Sổ nhật ký coi tài liệu thức nhật ký tàu quy định theo mẫu chung b Quy định dầu hàng từ tàu dầu Két dằn cách ly, két dằn việc rửa dầu thô: Tàu chở dầu thô 20.000 tàu chở dầu thành phNm 30.000 xuất xưởng sau 1/6/1982 phải trang bị két dằn cách ly Dung tích két dằn phải tính toán đủ lớn cho tàu chạy ballast an toàn mà sử dụng két dầu hàng để chứa nước ballast Trong trường hợp không bơm nước dằn vào két dầu hàng ngoại trừ trường hợp thời tiết xấu mà theo nhận định thuyền trưởng tàu phải chứa thêm ballast để đảm bảo an toàn, trường hợp đặc biệt yêu cầu bắt buộc phải sử dụng thêm nước ballast để dằn tàu Lượng nước dằn bổ sung vào két dầu hàng sau phải xử lý thải phù hợp với quy định phải ghi vào Sổ nhật ký dầu phần II Quy định đáy đôi vỏ đôi với tàu dầu: Nhằm bảo vệ két dầu hàng tàu dầu trọng tải 600 xuất xưởng sau 6/7/1996 phải thiết kế có đáy đôi vỏ đôi Theo đó, toàn két dầu hàng phải bảo vệ két ballast khoang không chứa dầu khác, bao gồm két treo (wing tanks) két đáy đôi (double-bottom tanks) Tổng dung tích két treo, két đáy đôi, két mũi (fore peak tanks) két lái (after peak tanks) phải không nhỏ tổng dung tích yêu cầu két ballast cách ly Các tàu không phép chứa dầu két mũi nằm phía trước vách giới hạn va chạm Khi thiết kế két dầu hàng, không cho phép ống ballast, bao gồm ống đo, ống thông hơi, qua két dầu hàng Ngược lại ống dầu tương tự không phép qua két ballast Trường hợp đặc biệt phép qua đoạn ngắn với kết cấu hàn đủ chắc Với tàu đóng trước 6/7/1996, chậm đến 2010 phải áp dụng bắt buộc quy định đáy đôi vỏ đôi Trường hợp đặc biệt, sau kiểm tra, quyền cho phép tàu dầu vỏ đơn khai thác đến năm 2015, trường hợp không cho phép tàu dầu vỏ đơn 25 tuổi tiếp tục khai thác Thải dầu hàng từ tàu dầu vùng đặc biệt: Cho phép thải dầu hỗn hợp dầu hàng từ tàu dầu với điều kiện sau: - Tàu không vùng đặc biệt; - Tàu cách xa bờ 50 hải lý; - Tàu hành trình; - Tỷ lệ xả dầu tức thời không vượt 30 lít/hải lý; - Tổng lượng dầu thải không vượt 1/15.000 tàu đóng trước 31/12/1979 1/30.000 tàu đóng sau 31/12/1979; - Tàu phải trang bị hệ thống tự động giám sát điều khiển việc xả dầu theo quy định Đối với vùng biển đặc biệt, cho phép thải nước ballast Sổ nhật ký dầu phần II (Part II – Cargo/ballast operations): Mọi tàu dầu trọng tải 150 có thêm sổ Nhật ký dầu phần II ghi hoạt động liên quan đến làm hàng, dằn tàu, cụ thể hoạt động nghiệp vụ sau: - Nhận dầu hàng; - Bơm chuyển dầu hàng két hàng tàu lúc hành trình; - Bơm trả dầu hàng; - Nhận nước ballast vào két dầu hàng két dằn sạch; - Vệ sinh két dầu hàng kể rửa dầu thô (Crude oil washing); - Thải nước ballast, ngoại trừ từ két ballast cô lập; - Đóng tất van yêu cầu thiết bị tương tự sau kết thúc việc thải từ két lắng (slop tank); - Đóng van cần thiết để cách ly két dằn với đường ống dầu hàng vét hàng sau kết thúc việc thải từ két lắng; - Thải cặn dầu; - Tổng lượng dầu nước sử dụng để rửa két sau lưu két chứa Kế hoạch ứng phó ô nhiễm dầu: Nhằm đối phó hiệu với nguy ô nhiễm dầu, quy định tàu dầu 150 tàu hàng 400 phải xây dựng kế hoạch ứng phó ô nhiễm dầu (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP) Kế hoạch xây dựng phải bao gồm quy trình báo cáo ô nhiễm dầu, danh sách liên lạc với người có trách nhiệm, phân công chi tiết hành động người tàu nhằm kiểm soát giảm thiểu hậu quả, quy trình thông tin liên lạc nhằm nhận trợ giúp quyền cảng sở Các tàu dầu có trọng tải 5.000 phải trang bị khả truy cập thông tin tính ổn định tàu từ trung tâm phân tích kết cấu ổn định tàu bờ 1.1.2 Thiết bị Thiết bị lọc dầu buồng máy: Tàu có trọng tải từ 400 đến 10.000 phải trang bị thiết bị lọc phân ly dầu nước sử dụng cho buồng máy chứng nhận quyền quan có thNm quyền phải đảm bảo nồng độ dầu nước xử lý không vượt 15ppm (phần triệu) Tàu có trọng tải lớn 10.000 phải lắp đặt thiết bị lọc dầu có trang bị hệ thống báo, giám sát nồng độ dầu thải, báo động tự động dừng thải (Oil Content Monitoring) hàm lượng dầu vượt 15ppm Các tàu đặc biệt khách sạn nổi, tàu chứa không di chuyển di chuyển thay đổi vị trí (không chở hàng) không cần trang bị thiết bị lọc dầu, phải trang bị két chứa đủ lớn để giữ lại toàn nước la canh lẫn dầu tàu Toàn nước la canh giữ lại tàu sau thải tới thiết bị tiếp nhận bờ Các tàu hoạt động vùng đặc biệt tàu cao tốc thực chuyến thường xuyên ngắn 24 không cần trang bị thiết bị lọc dầu trên, phải trang bị két chứa đủ lớn để giữ lại toàn nước la canh lẫn dầu tàu Chính quyền cảng phải đảm bảo có sẵn thiết bị tiếp nhận hỗn hợp nước la canh từ tàu tàu yêu cầu nơi thích hợp Trong trường hợp này, giấy chứng nhận quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm phải xác nhận tàu hoạt động với mục đích Khối lượng, thời gian cảng thực việc thải đến thiết bị tiếp nhận phải ghi sổ Nhật ký dầu phần I Các tàu đóng bàn giao trước ngày 06/7/1993 trang bị thiết bị phân ly dầu nước 100ppm phải có phương án bổ sung để đảm bảo áp dụng quy định chậm ngày 06/7/1998 Mặt bích nối tiêu chuẩn: Quy định xác định cụ thể kích thước tiêu chuẩn mặt bích yêu cầu ống xả dầu cặn từ buồng máy tàu ống hút thiết bị tiếp nhận bờ Các tàu phải trang bị mặt bích tiêu chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bơm chuyển dầu thải lên trạm tiếp nhận bờ 10 1.4 Quy định ngăn ngừa ô nhiễm khí thải 1.4.1 Quy định Tháng 10 năm 1997, IMO thông qua biên (Protocol 1997) nhằm sửa đổi bổ sung MARPOL73/78 Biên xác nhận việc bổ sung Phụ lục VI – Quy định phòng chống ô nhiễm không khí từ tàu Theo quy định, Phụ lục VI có hiệu lực sau có 15 quốc gia với 50% tổng số trọng tải đội tàu tham gia Ra đời vào năm 1997, đến 2005 Phụ lục VI nhận đủ ủng hộ có hiệu lực từ 19/05/2005 Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí: Các tàu có trọng tải từ 400 tấn, dàn khoan, công trình biển cần kiểm tra cấp Giấy chứng nhận phòng chống ô nhiễm không khí (International Air Pollution Prevention Certificate – IAPP) Đối với tàu đóng trước Phụ lục VI có hiệu lực cần phải kiểm tra cấp IAPP lần lên đà gần nhất, không năm kể từ ngày phụ lục có hiệu lực Hạn chế hàm lượng NOx: NOx họ ôxít nitơ, NO chiếm đại phận NOx hình thành N2 tác dụng với O2 điều kiện nhiệt độ cao buồng đốt động nhiệt (vượt 1100°C) Khí NO không nguy hiểm mấy, sở để tạo NO2 NO2 chất khí màu hồng, có mùi, khứu giác phát nồng độ không khí đạt khoảng 0,12ppm NO2 chất khó hòa tan, theo đường hô hấp sâu vào phổi, gây viêm làm hủy hoại tế bào quan hô hấp, gây ngủ, ho, khó thở Protoxyde nitơ N2O chất sở tạo ozone tầng khí thấp gây ảnh hưởng sức khỏe người phá hoại mùa màng Theo Phụ lục VI, việc hạn chế hàm lượng NOx áp dụng cho động diesel tàu thủy công suất 130kW (không kể động cố, động xuồng cứu sinh) lắp đặt tàu từ sau 01/01/2000 Theo động phải đạt tiêu hàm lượng NOx sau (quy đổi NO2): Tier I - 17,0 g/kWh động có vòng quay (n) nhỏ 130 rpm; - 45 n(-0.2) g/kWh với n từ 130 đến 2000 rpm; - 9,8 g/kWh với n từ 2000 rpm trở lên Tier II - 14,4 g/kWh với động có vòng quay (n) nhỏ 130 rpm; 17 - 44 n(-0.23)g/kWh với n từ 130 đến 2000 rpm; - 7,7 g/kWh với n từ 2000 rpm trở lên Tier III - 3,4 g/kWh với động có vòng quay (n) nhỏ 130 rpm; - n(-0.2)g/kWh với n từ 130 đến 2000 rpm; - 2,0 g/kWh với n từ 2000 rpm trở lên Trong đó, lộ trình áp dụng mức Bảng Các tiêu chuẩn phát thải NOx không áp dụng cho động lắp tàu có chiều dài 24m sử dụng cho mục đích nghiên cứu động lắp tàu có tổng công suất hệ động lực 750kW Bảng 1.2 Mức áp dụng hạn chế NOx theo lộ trình Mức Tier I Mức độ giảm NOx Thời gian áp dụng Cho động lắp ráp sau 01/01/2000 trước 01/01/2011 Tier II Giảm khoảng 2,5g/kWh, tương Từ 01/01/2011 đương với 15 – 22% so với tiêu chuẩn Tier I Tier III Giảm khoảng 80% so với Tier I, Từ 01/01/2016 áp dụng cho tàu hoạt động vùng kiểm soát khí thải, vùng khác áp dụng Tier II Với tàu đóng sau 01/01/1990 trước 01/01/2000 áp dụng bắt buộc Tier I cho động có công suất 5000kW dung tích xilanh 90 lít, đến thời điểm có sẵn giải pháp giảm thiểu NOx chứng nhận tổ chức có thẩm quyền Khi chủ tàu phải có kế hoạch lựa chọn lắp đặt thiết bị, phương tiện nhằm giảm thiểu NOx cho phù hợp với tiêu chuẩn vào lần kiểm tra gần Việc lắp đặt thiết bị giảm thiểu NOx phải đảm bảo cho công suất động không giảm 1%, tiêu hao nhiên liệu không tăng 2%, 18 đồng thời chi phí lắp đặt, khai thác không cao so với lượng NOx giảm Dự kiến, năm 2012 xem xét lại tiến kỹ thuật khả áp dụng tiêu chuẩn quy định điều chỉnh mốc thời gian áp dụng cần thiết Hạn chế hàm lượng SOx: Trong nhiên liệu nặng (HFO) dùng cho tàu thủy tồn lượng lưu huỳnh (S) lớn Khi cháy, lưu huỳnh sinh nhiệt lượng lớn, nên xét mặt lượng, chất có ích Tuy nhiên, trình ô xy hóa lưu huỳnh sinh chất khí SO2, SO3, chất khí gặp nước hình thành a xít, gây ăn mòn kim loại Khi phát thải vào môi trường SOx gây ô nhiễm môi trường Nó tác nhân gây tượng mưa a xít, ảnh hưởng đến mùa màng sức khỏe người Để giảm thiểu tác hại SOx, biện pháp tốt giảm thành phần lưu huỳnh nhiên liệu Theo Phụ lục VI, nhiên liệu sử dụng động diesel tàu thủy phải có hàm lượng S khống chế sau: - 4,5% 01/01/2012; - 3,5% từ 01/01/2012; - 0,5% từ 01/01/2020 Đối với vùng biển có kiểm soát khí thải (ECA), áp dụng tiêu chuẩn hàm lượng sulphur nhiên liệu sau: - 1,5% trước 01/01/2010; - 1,0% tính từ 01/01/2010; - 0,1% tính từ 01/01/2015 Vào năm 2018, xem xét thực tế khả áp dụng tiêu chuẩn hàm lượng sulphur 0,5% toàn giới Nếu không thực tế, lùi thời hạn áp dụng tiêu chuẩn đến 01/01/2025 Quy định sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 0,5% tàu biển neo đậu vùng nước Hồng Kông Ngày 11/3/2015, Cơ quan Môi trường trực thuộc Chính quyền Hồng Kông, Trung Quốc, công bố dự thảo quy định sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp tàu biển Dự thảo quy định đệ trình lên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông để thông qua ngày 18/3/2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 19 Theo quy định nói trên, từ ngày 01/7/2015, tàu biển neo đậu vùng nước Hồng Kông phải sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 0,5%, trừ thời gian sau tàu đến cuối trước tàu rời Hồng Kông Quy định Chính quyền Hồng Kông khuyến khích áp dụng từ tháng năm 2012 trở thành bắt buộc từ ngày 01/7/2015 Như vậy, neo đậu vùng nước Hồng Kông, tàu biển phải chuyển đổi sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao sang loại có hàm lượng lưu huỳnh 0,5% Việc chuyển đổi nhiên liệu phải ghi chép đầy đủ nhật ký tàu, phục vụ cho công tác kiểm soát quan có thẩm quyền Tàu sử dụng biện pháp công nghệ, ví dụ thiết bị lọc khí thải động cơ, để đảm bảo dùng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao đạt mức độ phát thải điôxít lưu huỳnh (SO2) tương tự thấp so với sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 0,5% Trong trường hợp này, vùng nước Hồng Kông, tàu không cần phải chuyển sang sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp Việc vi phạm quy định sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp tàu neo đậu Hồng Kông bị phạt đến 200 ngàn đô la Hồng Kông tháng tù Nếu tàu không lưu giữ đầy đủ ghi thích hợp liên quan đến việc chuyển đổi dầu nhiên liệu bị phạt đến 50 ngàn đô la Hồng Kông tháng tù 1.4.2 Thiết bị Theo quy định này, động muốn lắp lên tàu phải cấp Giấy chứng nhận phòng chống ô nhiễm không khí (Engine International Air Pollution Prevention Certificate – EIAPP) Như vậy, nhà sản xuất động diesel muốn bán sản phẩm phải cam kết hàm lượng phát thải NOx Để đảm bảo hàm lượng NOx giá trị cho phép, áp dụng công nghệ khác nhau, từ cải tiến chất lượng trình cháy (low Nox combustion), phun nước để giảm nhiệt độ buồng đốt (direct water injection), sử dụng lọc khí thải (Selective Catalytic Reduction – SCR) 20 CHƯƠNG CÁC KHIẾM KHUYẾT PSC VÀ NGUYÊN NHÂN PHỔ BIẾN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MARPOL 73/78 2.1 Các khiếm khuyết phổ biến - Các giấy chứng nhận hết hạn thiếu giấy chứng nhận tài liệu không phù hợp  SOPEP ( Shipboard oil pollution emergency plan – Kế hoạch ứng phó cố ô nhiễm dầu): kế hoạch không update đầy đủ; không thường xuyên tiến hành hướng dẫn thực tập cho thuyền viên theo kế hoạch  Nhật ký dầu: nhiều hoạt động liên quan không ghi nhật ký đầy đủ; nhật ký không ghi ngôn ngữ sử dụng tàu  Nhật ký rác thải: nhiều hoạt động liên quan không ghi nhật ký đầy đủ; nhật ký không ghi ngôn ngữ sử dụng tàu  MSDS – Material Safety Data Sheets  Ship Energy Efficiency Management plan - Phụ lục I       Lượng dầu bẩn tàu Thiết bị phân ly dầu nước hoạt động không xác Bơm, hệ thống đường ống, van xả mạn Báo động 15 PPM: thiết bị cảnh báo không hoạt động Cảm biến dầu/ nước Lò đốt rác không hoạt động - Phụ lục IV  Nước thải lưu trữ không quy định (lưu trữ bể chứa không phê duyệt)  Nước thải thải thẳng biển mà không qua thiết bị xử lý  Giấy chứng nhận thiết bị xử lý nước thải hết hạn - Phụ lục V  Rác thải không phân loại  Các hoạt động thiêu huỷ rác thải xử lý rác thải không ghi nhật ký rác thải  Lưu trữ rác thải không với kế hoạch quản lý rác thải 21  Sổ ghi rác thải không cập nhật form mẫu  Rác thải để không chỗ theo quy định - Phụ lục VI  Thiếu giấy chứng nhận EIAPP cho động  Giấy chứng nhận hết hạn  Không đổi dầu có hàm lượng lưu huỳnh phù hợp tàu chạy vào vùng biển đặc biệt quy định hàm lượng SOx Một số liệu thực tế thu thập khiếm khuyết PSC liên quan đến quy định MARPOL 73/78 Bảng 2.1 Chi tiết khiếm khuyết tàu theo báo cáo NK-SMC tháng năm 2015 Port in Spain Def Code 1730 2999 1570 725 741 1420 Type of deficiency Details of deficiency Oil filtering equipment Other (MARPOLAnnex IV) 1.OWS pump discharging device damaged 2.Ship fitted with sewage holding tank but water discharged while ship was at anchor off Barbate and Tarifa ports within 12 miles away from coast 3.ALRS books not corrected Charts not updated 4.CO2 delivery pipe inside room without pressure gauge indicator Nautical publications Fixed fire extinguishing installation Means of control (opening, closure of skylights, pumps, etc machinery spaces) Cleanliness of engine room 5.Emergency shut off valves located inside engine exhaust duct casing 6.Several pipes isolation fully soaked and damaged Act Code 30 ISM Code - 30 - 17 - 17 - 17 - 17 - Act Code ISM Code 16 - 17 - 30 30 - 30 - 17 - Port in China Def Code 1551 1275 1020 1020 1020 2920 Type of deficiency Details of deficiency Signaling lamp 1.Lack of spare lamps for daylight signaling light Ventilators, air pipes, casings Fire alarm Fire alarm Fire alarm 2.Butterfly nut for emerge G/E room ventilation duct cover missing 3.Cargo smoke detecting system malfunction 4.Fire alarm control system malfunction 5.Mannually operated call point at bridge control panel out of order 6.Air blower for sewage treatment plant not put into service Sewage comminuting system 22 710 1710 1230 Fire prevention Oil record book Railing, cat walks 7.Door of E/R purifier room kept at open position by rope 8.Item "C11" not properly recorded as the requirements of the flag state.(99: later on ) 9.Frame of bulwark at ship's side rusted partly.(99: later on) 17 - 99 - 99 - Bảng 2.2 Chi tiết khiếm khuyết tàu theo báo cáo NK-SMC tháng năm 2015 Port in UK Def Code 620 1730 1745 746 1499 Type of deficiency Inflatable liferafts Oil filtering equipment 15 PPM alarm arrangements Jacketed piping system for high pressure fuel lines Other (machinery) Details of deficiency ISM Act Code 1.Actual capacity of liferafts (15 x 4) not meet the requirement of Ship Safety Certificate 2.Joint of solenoid valve for Oil Filtering Equipment leaking 3.Audible of 15ppm alarm for Oil Filtering Equipment malfunction 4.Jacketed piping system for high pressure fuel line leaking alarm for M/E out of order 17 Code - 17 17 - 30 - 5.No.1 Hyd pump for ballast valve & hatch cover leaking in steering gear room 17 - Port in Australia Def Code Type of deficiency 2540 Emergency preparedness 1623 610 2330 MF/HF radio installation Lifeboats Garbage record book Details of deficiency 1.ISM system does not adequately ensure the vessel is capable of responding to emergency situations in that several MF/HF DSC test transmissions over previous months indicate fault and no corrective action taken 2.Vessel unable to demonstrate operation of MF/HF radio 3.Port & Starboard on-load release actuating cables show signs of deterioration 4.Garbage record book is in old format Act Code ISM Code 30 17 - 17 - 17 - 2.2 Nguyên nhân khách quan 2.2.1 Do quy định chưa cập nhật Đây nguyên nhân khách quan quyền hàng hải không kịp cập nhật quy định phụ lục hay không kịp cập nhật vùng biển có thay đổi việc áp dụng quy định MARPOL Tuy nhiên, việc phổ biến dẫn đến sai sót không đáng có tàu 23 2.2.2 Do thiết bị, vật tư không đảm bảo Hầu hết đội tàu Việt Nam hoạt động tình trạng trang thiết bị vật tư trang bị không đầy đủ Đây vấn đề xa lạ mà đội tàu hầu hết có nguồn kinh phí không lớn thiếu thốn tài công ty mà dẫn đến Một lý khác phổ biến cho tình trạng đội tàu thiếu kế hoạch dự trù vật từ hợp lý trình khai thác hỏng hóc thiết bị mà thiết bị vật tư thay dẫn đến việc trang thiết bị hoạt động không 2.3 Nguyên nhân chủ quan 2.3.1 Thiếu hiểu biết luật Tình trạng diễn phổ biến với đội ngũ thuyền viên, đặc biệt thuyền viên Việt Nam Điều diễn công tác phổ biến, dạy cập nhật kiến thức luật, công ước cho thuyền viên chưa tốt Chúng ta thấy rõ rang, sở huấn luyện đào tạo nay, việc trọng vào đào đạo chuyên môn mà không tổ chức cập nhật thường xuyên hiểu biết luật cho đội ngũ thuyền viên phổ biến Khi kiến thức luật đội ngũ thuyền viên thiếu dễ dàng dẫn đến hoạt động sai với quy định công ước quốc tế đơn giản điều họ làm việc không quy định mà họ nhận thức quy định chưa 2.3.2 Vận hành sai quy trình Trong số trường hợp, sai sót xảy cách vận hành sai quy trình trang thiết bị thuyền viên Những khiếm khuyết trình độ chuyên môn thuyền viên chưa đủ đáp ứng nhu cầu vận hành trang thiết bị phức tạp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao Điều thường dẫn đến hệ thống hoạt động không dẫn sai sót 2.3.3 Thiếu kiểm tra, giám sát Bên có nêu nguyên nhân chủ quan dẫn đến khiếm khuyết cách vận hành trang thiết bị máy móc sai quy trình thuyền viên Tuy nhiên, cần phải nói việc xảy thiếu sót phận sỹ quan chuyên môn người quản lý không kiểm tra, giám sát đầy đủ Sự thiếu giám sát kiểm tra thể qua việc không thường xuyên ý đến việc cập nhật quy định công ước hay việc 24 không tập trung kế hoạch khai thác bảo dưỡng hợp lý, dự trù vật tư đầy đủ Ngoài ra, thiếu thể việc người có trách nhiệm không ý đến công tác cần thiết cho việc kiểm tra PSC Nếu có chuẩn bị kĩ từ trước giảm thiểu khiếm khuyết không đáng mắc phải 2.3.4 Bảo quản, bảo dưỡng Việc tiến hành bảo quản bảo dưỡng nguyên nhân dẫn đến lỗi hay mắc phải liên quan đến khiếm khuyết PSC quy định MARPOL Sự yếu bắt nguồn từ nhiều lý do, từ khâu lập kế hoạch khai thác, bảo dưỡng định kì, sửa chữa dẫn đến thiếu kế hoạch bảo dưỡng định kì hay chế độ bảo quản tốt cho trang thiết bị; trình làm mắc phải sai sót yếu chuyên môn người phụ trách 25 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU KHIẾM KHUYẾT 3.1 Huấn luyện đào tạo 3.1.1 Huấn luyện luật Các công ty vận tải biển cần thường xuyên cập nhật thông tin tình hình áp dụng quy định MARPOL Sau đó, công ty tổ chức mở lớp đào tạo, huấn luyện luật cho thuyền viên Các lớp huấn luyện không cần phải lớp học chuyên môn ngành luật, cần thiết phải truyền tải thông tin cần thiết đến với thuyền viên để họ có hiểu biết xác quy định công ước qua tránh mắc phải khiếm khuyết nêu Điều quan trọng lớp học kiểu đưa thông tin mẻ, cập nhật gần quy định cần lớp học ngắn hạn 3.1.2 Huấn luyện vận hành, khai thác Đây công tác liên quan đến vấn đề chuyên môn Hầu hết thuỷ thủ xuống làm việc tàu phải trải qua trình đào tạo chuyên môn Tuy nhiên, số nguyên nhân khách quan chủ quan mà trình độ chuyên môn số thuyền viên nhiều thiếu sót Bên cạnh đó, thiếu kinh nghiệm thực tế hay thiếu cọ sát với trang thiết bị mà số người vận hành, khai thác thường hay mắc phải sai sót định dẫn đến hoạt động không xác trang thiết bị Để giả vấn đề này, công ty cần ý đến trình đào tạo thêm trình độ chuyên môn thuyền viên Quá trình đào tạo, huấn luyện diễn nhiều hình thức: - Công ty cử thuyền viên tham gia vào khoá đào tại sở đào tạo huấn luyện - Tự công ty tổ chức khoa đào tạo, huấn luyện cho thuyền viên công ty - Hoặc tàu tự thường xuyên tổ chức đợt thực tập, huấn luyện cho thuyền viên cách sỹ quan có chuyên môn giám sát cấp trực tiếp tham gia bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị máy móc 26 Trong khoá đào tạo kiểu nên để thuyền viên trực tiếp thực hành công việc liên quan đến thiết bị, máy móc mà họ phải phụ trách thời gian sau Và đặc biệt nên để thuyền viên có kinh nghiệm truyền đạt lại kinh nghiệm thực tế trường hợp mà họ gặp phải lần kiểm tra PSC Qua kiến thức thực tế thuỷ thủ non kinh nghiệm dễ dàng hình dung trường hợp mà họ gặp phải hay khó khăn hay thiếu sót thực tế công tác Những lớp học hay khoá học giúp cho thuyền viên nâng cao trình độ chuyên môn, đắc biệt giúp họ cọ sát với thực tế để tăng kinh nghiệm trình độ qua giảm sai sót không đáng có yếu chuyên môn gây 3.2 Xây dựng sổ tay, hướng dẫn Xây dựng quy trình cụ thể công tác chuyên môn ( quy trình khai thác; kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì; kế hoạch dự trù vật tư, thiết bị; quy trình quản lý ) việc mà công ty vận tải biển cần thiết phải thực Khi có quy trình cụ thể để triển khai cách có hệ thống tới toàn cấu công ty, tới tàu cụ thể công ty tới đội ngũ chuyên môn công ty dễ dàng quản lý công việc liên quan đến vấn đề chuyên môn quản lý Đồng thời việc xây dựng quy trình cụ thể giúp cho việc thống hệ thống toàn công ty Sự thống giúp cho tàu hoạt động tốt tránh sai sót có tính liên kết đặc biệt giúp nắm bắt thông tin Trong việc xây dựng quy trình thống khâu quan trọng xây dựng sổ tay, hướng dẫn truyền đạt tới toàn thành viên công ty thuyền viên trực tiếp tham gia vào trình vận hành, khai thác tàu Đây khâu cuối quy trình xây dựng này, sau thiết kế kế hoạch tiến hành áp dụng thử nghiệm thành công công ty xây dựng sổ tay nội để hướng dẫn quy trình chuyên môn bao gồm việc hướng dẫn cho công tác chuẩn bị cho kiểm tra PSC Đồng thời với việc ban hành sổ tay nội bộ, công ty cần tiến hành công tác tập huấn định kì cho thuyền viên để phổ biến kiến thức cho thuyền viên cách trực tiếp để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho thuyền viên công việc Cuốn sổ tay tài liệu thống công ty để thuyền viên cần tra cứu quy trình, công việc cần thiết Một 27 điều cần thiết sổ tay cần ghi lại khiếm khuyết thường gặp liên quan đến kiểm tra PSC để qua người khai thác biết đến khiếm khuyết mà trình làm việc họ chưa gặp phải, qua có kế hoạch cụ thể để tránh mắc phải khiếm khuyết 3.3 Thực tự đánh giá Bên cạnh việc xây dựng sổ tay hướng dẫn cho thuyền viên nhà quản lý công ty vận tải biển nên xây dựng quy trình tự đánh giá để đánh giá cho hoạt động thực tế khai thác hệ thống thiết bi máy móc Việc tự đánh giá giúp cho công ty, tàu sỹ quan, thuyền viên chủ động việc nắm bắt tình hình trang thiết bị, máy móc mức độ hiệu quy trình khai thác, vận hành trang thiết bị Qua việc thu thập ý kiến người thực tế hoạt động lĩnh vực khai thác tàu thuỷ, nhóm tác giả tổng kết rằng, việc thiếu tiêu chí tự đánh giá ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng khai thác, dễ dẫn tới khiếm khuyết PSC liên quan đến quy định công ước MARPOL Điều dễ nhận thấy, tiêu chí tự đánh giá rõ ràng, người khai thác không biết mức độ hiệu công việc mà tham gia hay mắc phải sai sót công việc dẫn đến khiếm khuyết mắc phải 3.4 Đảm bảo điều kiện hoạt động Cuối giả pháp đưa ra, xin đề xuất đến việc đảm bảo điều kiện hoạt động tàu Điều trước hết có quy trình cụ thể sau đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết cho hoạt động khai thác tàu từ việc đảm bảo đầy đủ vật tư cung ứng, đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho thuyền viên Các điều kiện hoạt động ảnh hưởng lớn tới chất lượng trình khai thác, vận hành thiết bị Ví dụ việc thiếu vật tư thay dẫn tới việc không đảm bảo cho máy móc hoạt động hiệu quả, người khai thác phải khai thác tối đa thiết bị mà họ có theo quy trình có lợi việc sử dụng vật tư hang, dẫn đến chất lượng không tốt Việc đảm bảo điều kiện hoạt động có nhiều khó khăn, khó khăn từ việc xây dựng quy trình khai thác hợp lý nhất, khó khăn từ công tác tài nhiều công ty; với công ty lớn, có tiềm lực tài dễ dàng để đáp ứng, xong với công ty nhỏ hay chủ tàu thiếu tiềm 28 lực tài khó đáp ứng đầy đủ điều kiện Song nhà quản lý nên xây dựng lên kế hoạch hợp lý dựa khả đáp ứng công ty 29 KẾT LUẬN Các kết đạt Đề tài giới thiệu số nội dung liên quan đến quy định Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu (MARPOL 73/78) vào nghiên cứu đặc điểm hoạt động thiết bị thuộc trách nhiệm phận máy có liên quan đến Công ước MARPOL 73/78 Xác định nội dung trọng tâm PSCO kiểm tra có liên quan đến Công ước Bên cạnh nhóm tác giả thu thập số liệu thực tế liên quan đến khiếm khuyết PSC phổ biến liên quan đến Công ước Đặc biệt hơn, nội dung kiểm tra liên quan chặt chẽ đến phận máy thuộc trách nhiệm quản lý, khai thác trực tiếp sĩ quan máy Phân tích xác định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tàu mắc phải khiếm khuyết Đề tài nêu số đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu khiếm khuyết biện pháp nhằm thỏa mãn yêu cầu PSCO kiểm tra dựa việc thu thập kinh nghiệm thực tế thuyền viên Việt Nam quốc tế Một số hạn chế đề tài Do trình thu thập liệu có nhiều khó khăn nên việc tìm kiếm không mở rộng hẳn thiếu sót nhiều ý kiến hữu ích cho việc tìm nguyên nhân gây nên khiếm khuyết phổ biến giải pháp nhằm khắc phục Các quy định Công ước chưa cập nhật ngày hoàn thành đề tài nguồn thông tin hạn hẹp nhóm tác giả 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn/ PGS TS Lê Văn Điểm (2013), Luật hàng hải, Nhà xuất giao thông vận tải International convention for the prevention of pollution from ships, 1973/1978 (MARPOL 73/78) https://www.classnk.or.jp/ www.isd.gov.hk/eng/bookorder.htm 31 [...]... tế liên quan đến những khiếm khuyết PSC phổ biến liên quan đến Công ước Đặc biệt hơn, những nội dung kiểm tra liên quan chặt chẽ đến bộ phận máy và thuộc trách nhiệm quản lý, khai thác trực tiếp của các sĩ quan máy Phân tích và xác định những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tàu mắc phải những khiếm khuyết như vậy Đề tài cũng đã nêu ra được một số đề xuất về giải pháp nhằm giảm thiểu các khiếm khuyết và các. .. năng đáp ứng của công ty 29 KẾT LUẬN Các kết quả đã đạt được Đề tài đã giới thiệu một số nội dung liên quan đến các quy định của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu (MARPOL 73/78) và đi vào nghiên cứu đặc điểm hoạt động các thiết bị thuộc trách nhiệm của bộ phận máy có liên quan đến Công ước MARPOL 73/78 Xác định các nội dung trọng tâm khi PSCO kiểm tra có liên quan đến Công ước Bên cạnh... trách nhiệm đã không chú ý đến những công tác cần thiết cho việc kiểm tra của PSC Nếu như có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước thì sẽ giảm thiểu được các khiếm khuyết không đáng mắc phải 2.3.4 Bảo quản, bảo dưỡng kém Việc tiến hành bảo quản và bảo dưỡng kém cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến những lỗi hay mắc phải liên quan đến các khiếm khuyết PSC về các quy định của MARPOL Sự yếu kém ở đây có thể bắt... hình áp dụng các quy định của MARPOL Sau đó, công ty tổ chức mở các lớp đào tạo, huấn luyện về luật cho các thuyền viên Các lớp huấn luyện này không cần phải là các lớp học chuyên môn ngành luật, nhưng nó cần thiết phải truyền tải được các thông tin cần thiết đến với các thuyền viên để họ có được những hiểu biết chính xác về các quy định của các công ước qua đó tránh mắc phải những khiếm khuyết như đã... độ hiệu quả trong các công việc mà mình đang tham gia và cũng hay mắc phải những sai sót trong công việc dẫn đến những khiếm khuyết mắc phải 3.4 Đảm bảo các điều kiện hoạt động Cuối cùng trong các giả pháp được đưa ra, chúng tôi xin đề xuất đến việc đảm bảo các điều kiện hoạt động của tàu Điều này trước hết là có một quy trình cụ thể sau là đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết cho các hoạt động khai... thần trách nhiệm cho thuyền viên trong công việc Cuốn sổ tay này cũng sẽ là một tài liệu chính thống của công ty để các thuyền viên khi cần có thể tra cứu các quy trình, công việc cần thiết Một 27 điều cần thiết là trong những cuốn sổ tay này cần ghi lại các khiếm khuyết thường gặp liên quan đến kiểm tra PSC để qua đây người khai thác có thể biết đến những khiếm khuyết mà có thể trong quá trình làm việc... bị, máy móc cũng như mức độ hiệu quả của quy trình khai thác, vận hành các trang thiết bị này Qua việc thu thập ý kiến của những người thực tế hoạt động trong lĩnh vực khai thác tàu thuỷ, nhóm tác giả đã tổng kết được rằng, việc thiếu các tiêu chí tự đánh giá này ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới chất lượng khai thác, cũng như dễ dẫn tới các khiếm khuyết PSC liên quan đến các quy định của công ước MARPOL. .. hợp khi tàu chạy vào các vùng biển đặc biệt quy định về hàm lượng SOx Một số dữ liệu thực tế thu thập được về các khiếm khuyết PSC liên quan đến các quy định của MARPOL 73/78 Bảng 2.1 Chi tiết các khiếm khuyết tàu theo báo cáo của NK-SMC trong tháng 6 năm 2015 Port in Spain Def Code 1730 2999 1570 725 741 1420 Type of deficiency Details of deficiency Oil filtering equipment Other (MARPOLAnnex IV) 1.OWS... Tier I Tier III Giảm khoảng 80% so với Tier I, Từ 01/01/2016 áp dụng cho các tàu hoạt động trong vùng kiểm soát khí thải, các vùng khác vẫn áp dụng Tier II Với các tàu đóng sau 01/01/1990 và trước 01/01/2000 cũng áp dụng bắt buộc Tier I cho các động cơ có công suất trên 5000kW và dung tích một xilanh trên 90 lít, nếu đến thời điểm đó có sẵn giải pháp giảm thiểu NOx được chứng nhận bởi các tổ chức có... hoạch dự trù vật tư, thiết bị; quy trình quản lý ) là việc mà các công ty vận tải biển cần thiết phải thực hiện Khi đã có một quy trình cụ thể để triển khai một cách có hệ thống tới toàn bộ cơ cấu của công ty, tới từng tàu cụ thể của công ty mình và tới đội ngũ chuyên môn thì những công ty đó sẽ dễ dàng quản lý các công việc liên quan đến vấn đề chuyên môn cũng như quản lý Đồng thời việc xây dựng một
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478, Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478, Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu các khiếm khuyết PSC thuộc bộ phận máy liên quan đến công ước MARPOL 7478

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay