bai tap pascal

20 208 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:27

Bài thi tỉnh năm học 2014-2015 Bài tập: BOCSOI Bốc sỏi (6 điểm) Thầy Vinh thích sưu tầm sỏi Nhất viên có màu sắc rực rỡ, đẹp mắt Hiện thầy có n viên sỏi xếp thành hàng ngang, viên mang màu đỏ, vàng xanh (là màu thầy thích) Tuy nhiên, thầy lại không thích có hai viên màu đứng cạnh hàng sỏi nên thầy định bốc số viên để loại bỏ Yêu cầu: em giúp thầy Vinh tìm số lượng tối thiểu viên sỏi cần bốc khỏi hàng cho hàng sỏi lại, hai viên sỏi đứng cạnh khác màu Input Input Output • Dòng ghi số tự nhiên n số lượng viên sỏi (1 ≤ n ≤ 50) DDX • Dòng thứ hai ghi n kí tự, kí tự thứ i màu viên sỏi thứ i: D – đỏ, V – vàng, VVVVV X – xanh Output: ghi số lượng tối thiểu viên sỏi cần DVXD bốc Lời giải: Const fi=’bocsoi.inp’;fo=’bocsoi.out’; Maxn = 1000000; var s:array[1 maxn] of char; i,n,k:longint; begin assign(input,fi);reset(input); assign(output,fo);rewrite(output); readln(n); {đọc n} for i:=1 to n read(s[i]); {đọc dãy} for i:=1 to n if s[i]=s[i+1] then k:=k+1; write(k); close(input); close(output); Bài 1: Nhập vào cạnh hình chữ nhật In hình diện tích chu vi Program HINH_CHU_NHAT; Uses Crt; Var a,b,s,c: real; Begin End Clrscr; TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); W Writeln(‘ ‘); r Write('Nhap chieu dai='); readln(a); i Write('Nhap chieu rong=');readln(b); t s:=a*b; e c:=(a+b)*2; l Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); n Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); ( Readln; ‘ Bài 2: Nhập vào bán kính hình tròn In hình diện tích chu vi Program HINHTRON; Uses Crt; Var r,dt,cv:real; Begin Clrscr; Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:'); Writeln(' '); Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r); dt:=pi*r*r; cv:=2*pi*r; Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2); Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2); Readln; End Bài : Tính tam giác: Nhâp vào ba số a,b,c Kiểm tra xem độ dài ba cạnh hay không, không in hình ' Khong la ba canh cua mot tam giac' Ngược lại, in diện tích, chu vi tam giác hình Program TAMGIAC; Uses crt; Var a,b,c,s,p : real; Begin Clrscr; Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln(' -'); Write('nhap a =');readln(a); Write ('nhap b =');readln(b); Write('nhap c =');readln(c); If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then Begin p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ; Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2); End Else Trang End Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ; Readln; Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc (ax + b = 0) Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT; Var a,b,x:real; Begin Clrscr; Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0'); Writeln(' '); Write ('Nhap a= '); readln(a); Write ('Nhap b= ');readln(b); If(a=0) then If(b=0) then Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem') Else writeln(' Phuong tring vo nghiem') Else Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2); Readln; End Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc (ax + b = 0) Program BAT_PHUONG_TRINH_BAC I; Uses crt; Var a,b: real; Begin Clrscr; Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0'); Writeln(' '); Write('nhap a=');readln(a); Write('nhap b=');readln(b); If a0 then If a>0 then Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2) Else Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x[...]... ',c(n,k):6:0); Readln; End Bài 29: Lập tam giác PASCAL, bằng Cn k(dùng chương trình con) n Program TAM_GIAC _PASCAL; Uses Crt; Var i,j,n,k:integer; Trang 12 Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:integer; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*i; gt:=kq; End; Function C(k,n:integer):real; Begin C:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k)); End; Begin Clrscr; Writeln('VIET TAM GIAC PASCAL: '); Writeln(' -'); Write('
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap pascal, bai tap pascal, bai tap pascal

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay