30 b i t p n LUY n THI HSG TIN l p 9 new d

37 281 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:25

30 BÀI TẬP ÔN LUYỆN THI HSG TIN LỚP Biên soạn: LÊ QUANG VINH Gv trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Chuyên đề cung cấp 30 tập cấu trúc, kiểu liệu lập trình nhằm giúp quý thầy cô em học sinh THCS có thêm điều kiện rèn luyện chuẩn bị cho kì thi HSG lớp Các em tham khảo thêm tập sách “Bồi dưỡng khiếu tin học thuộc chương trình 3”, 1, Rất mong nhận góp ý từ quý thầy cô em học sinh Mọi góp ý xin gửi đến email lequangvinh1912@gmail.com Xin chân thành cảm ơn! Bài Tính tổng TINHTONG Nhập số nguyên dương n Tính tổng s = + + + … + 2n Ví dụ: Input Output Giải thích 10 Tong S la: 110 Chương trình const fi='tinhtong.inp';fo='tinhtong.out'; var n:longint;s:real; begin assign(input,fi);reset(input); assign(output,fo);rewrite(output); readln(n); s:=(2+2*n)*n/2; write('Tong la ',s:0:0); close(input);close(output); end Bài Tính cạnh kề CANHKE (3 điểm) Nhập độ dài cạnh huyền cạnh kề tam giác vuông Tính độ dài cạnh kề lại Làm tròn chữ số thập phân Ví dụ: Input Output 4.00 Test Input Output Giải thích 10 20 15 13.23 200 150 132.29 1234 987 740.67 65432 23456 61083.24 Chương trình const fi='canhke.inp';fo='canhke.out'; var a,b:longint;c2,c:real; begin assign(input,fi);reset(input); assign(output,fo);rewrite(output); readln(a,b); c2:=a*a-b*b; c:=sqrt(c2); writeln('Canh ke lai la ',c:0:2); close(input);close(output); end Bài Tính diện tích DTHT (2 điểm) Cho cạnh hình vuông, tính diện tích hình tròn hình sau Kết làm tròn chữ số thập phân Sử dụng số pi = 3.14 Ví dụ: Input Output Giải thích Dien tich hinh tron la 39.25 Test Input Output Giải thích Nhap canh hinh vuong Dien tich hinh tron la: 39.25 10 157 123 23752.53 4321 29313534.37 12345 239266469.25 Chương trình var c,r2,s:real; begin write('nhap canh hinh vuong:'); readln(c); r2:=c*c/2; s:=3.14*r2; writeln(s:0:2); readln; end Bài Kiểm tra số phương CPHUONG Số phương bình phương số nguyên Nhập số tự nhiên n Cho biết n có phải số phương hay không? Input Output 10 la so chinh phuong 10 khong la so chinh phuong Chương trình Test const fi='cphuong.inp';fo='cphuong.out'; var n:longint; begin assign(input,fi);reset(input); assign(output,fo);rewrite(output); readln(n); if sqrt(n) = trunc(sqrt(n)) then write(n,' la so chinh phuong') else write(n,' khong la so chinh phuong'); close(input);close(output); end Bài Kiểm tra tam giác KTTG Mẹ Bi cho Bi số que gỗ đố Bi chọn que để xếp thành hình tam giác Bi biết độ dài que gỗ lấy không xếp thử trước Yêu cầu: giúp bé Bi kiểm tra xem que gỗ lấy có xếp thành tam giác hay không? Input: độ dài que gỗ Output: kết luận có xếp không Ví dụ: Input Output Giải thích 2 duoc khong Gợi ý: để đoạn xếp thành tam giác tổng hai đoạn phải lớn đoạn lại Chương trình const fin='kttg.inp'; fon='kttg.out'; var a,b,c:real; begin assign(input,fin);reset(input); assign(output,fon); rewrite(output); read(a, b, c); if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then writeln('duoc') else writeln('khong'); close(input);close(output); end Bài Tính tiền internet NET1 Một dịch vụ tính phí Internet sau: Từ phút thứ đến phút thứ 60 tính 80 đ/1 phút Từ phút thứ 61 đến phút thứ 120 tính 50 đ/1 phút Từ phút thứ 121 trở tính 30 đ/1 phút Viết chương trình nhập vào số phút truy cập người in số tiền phải trả người Ví dụ: Input Output Giải thích 150 9300 60*80 + 60*50+ 30*30 = 8700 Chương trình Const Fin='NET1.INP'; Fon='NET1.OUT'; var n,t,cs:word; tien:real; begin Assign(input,fin);Reset(input); Assign(output,fon);Rewrite(output); readln(input,cs); if cs 60 if n[...]... (n /i- (i- 1)/2)=int (n /i- (j-1)/2) then inc (d) ; if j< >i then if (n/ j-(j-1)/2)=int (n/ j-(j-1)/2) then inc (d) ; end; end; procedure xuli; begin assign(input,fin); reset(input); assign(output,fon); rewrite(output); while not(eof(input)) do begin readln (n) ; count; writeln (d) ; end; 25 end; BEGIN assign(input,fin); reset(input); assign(output,fon); rewrite(output); xuli; close(input); close(output); END B i 24 MULONE Nh n. .. fon='test.out'; var a ,b, k:longint; procedure nhap; var i, j:longint; begin read(a, b, k); end; 21 procedure xuli; var i: longint; si,min:string; begin min:='a'; for i: =a to b do if i mod k = 0 then begin str (i, si); if si
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 b i t p n LUY n THI HSG TIN l p 9 new d, 30 b i t p n LUY n THI HSG TIN l p 9 new d, 30 b i t p n LUY n THI HSG TIN l p 9 new d, Bài 22. Đếm kí tự khác nhau KTKHAC, Bài 28. MESSAGE1 VOI 2013 - Trao đổi thông tin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay