Phân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơi

72 158 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:25

Phân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơiPhân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơiPhân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơiPhân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơiPhân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơiPhân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơi NCKH C P TR NG 2016 M CL C M C L C i M T S KÝ HI U CHUY N I CS NV D NG TRONG TÀI LI U iv OL NG v A) B I S VÀ B) CHUY N CS C AH I N V SI v N V THÔNG TH NG v DANH M C CÁC HÌNH V , B NG .vii A) DANH M C HÌNH V vii B) DANH M C B NG ix M Ch U ng T NG QUAN V TÀU PH C V CÔNG TRÌNH NGOÀI KH I 1.1 KHÁI N M 1.1.1 Tàu h tr cung ng d ch v kh i (Offshore Support Vessels) 1.1.2 Tàu h tr khai thác kh i (Offshore Production Vessels) 1.1.3 Tàu ph c v xây d ng công trình kh i (Offshore Construction Vessel) 1.2 M T S LO I TÀU CH Y U 1.2.1 Tàu khoan (Drill Ship) 1.2.2 Tàu bán chìm (Semi-Submersible Ship) 1.2.3 Tàu kéo h tr x lý neo (Anchor Handling Tug Vessel – AHTV / Anchor Handling Tug Supplier – AHTS) 1.2.4 Tàu kh o sát đ a ch n (Seismic Vessel) 1.2.5 Tàu cung ng cho công trình bi n (Platform Supply Vessel PSV / PSVs) 1.2.6 Tàu khai thác d u khí chuyên d ng (Well Intervention Vessel) 10 1.2.7 Tàu cung ng d ch v công trình bi n (Accommodation Ship) 11 1.2.8 Kho n i c p chuy n d u (Floating Production Storage and Offloading – FPSO) 12 1.2.9 Tàu v n chuy n (Shuttle Tanker) 13 1.2.10 Tàu h tr l n (Diving Support Vessel) 13 1.2.11 Tàu c u (Crane Vessel) 14 –i– NCKH C P TR NG 2016 1.2.12 Tàu r i ng (Pipe Laying Vessel) 15 1.2.13 Tàu h tr xây d ng công trình (Construction Support Vessels) 16 1.2.14 Tàu ch nhân viên (Fast Crew Supplier) 16 1.2.15 Tàu tr c an toàn (Safety Standby Vessel) 17 1.2.16 Tàu đa ch c n ng (Multi Purpose Vessel) 18 Ch Ch Ch HO T ng CH NG C A TÀU 19 2.1 C I M THI T K C A TÀU PH C V CÔNG TRÌNH NGOÀI KH I 19 2.1.1 T ng quan 19 2.1.2 Tiêu chí thi t k 19 2.1.3 M t s đ c tr ng 21 2.2 CH 2.2.1 Tàu cung ng cho công trình bi n (PSV) 22 2.2.2 Tàu kéo h tr x lý neo (AHTS) 27 2.2.3 Ch đ ho t đ ng c a m t s tàu ph c v công trình khác 29 2.3 NH N XÉT 29 ng PH NG PHÁP L A CH N H TH NG Y CHO TÀU PH C V CÔNG TRÌNH NGOÀI KH I 30 3.1 M TS V N 3.1.1 Khái quát 30 3.1.2 Các h th ng đ y cho OSVs 31 3.1.3 C u hình h th ng đ y cho OSVs v i h th ng DP 36 3.1.4 V n đ l a ch n thành ph n c a h th ng đ y 38 3.2 PH 3.2.1 B c th nh t 39 3.2.2 B c th hai 40 3.2.3 B c th ba 42 3.2.4 B c th t 42 3.3 VÍ D V CH ng M TS 4.1 LO I H TH NG HO T NG C A M T S LO I TÀU CH Y U 22 KHI L A CH N H TH NG Y 30 NG PHÁP L A CH N H TH NG 39 H VÀ CÔNG SU T HO T NG C A PSV 44 NG L C I N HÌNH 46 Y 46 –ii– NCKH C P TR Ch NG 2016 4.1.1 H th ng đ y hybrid 46 4.1.2 H th ng đ y diesel – n 46 4.2 M T S H TH NG 4.2.1 H th ng đ y 47 4.2.2 H th ng cung c p n ng l ng K T LU N 62 5.1 5.2 ÓNG GÓP C A H N CH C A Y I N HÌNH 47 ng đ y 51 TÀI 62 TÀI 62 TÀI LI U THAM KH O 63 –iii– NCKH C P TR NG 2016 M TS Ký hi u KÝ HI U CS D NG TRONG TÀI LI U Tên g i ti ng Anh Tên g i ti ng Vi t AHTS Anchor Handling Tug Supply (/Supplier) Tàu kéo h tr x lý neo cung ng d ch v AHTV Anchor Handling Tug Vessel Tàu kéo h tr x lý neo AHV Anchor Handling Vessel Tàu h tr x lý neo DE Diesel Electrical Propulsion H th ng đ y diesel – n DM Diesel Mechanical Propulsion H th ng đ y diesel c khí DP Dynamic Positioning FPSO Floating Production Storage and Offloading Kho n i c p chuy n d u HP Hybrid Propulsion H th ng đ y hybrid OSV Offshore Support Vessel Tàu h tr công trình kh i 10 PSV Platform Supply Vessel Tàu cung ng cho công trình kh i 11 SPAR Single Point Anchor Reservoir platform Giàn n i m t m c đ nh 12 TLP Tension Leg Platform Giàn n i tr th ng đ ng –iv– nh v đ ng NCKH C P TR NG 2016 CHUY N A) B I S VÀ CS Tên I C AH NV OL NG N V SI Ký hi u l n Chú thích Giga G 109 1.000.000.000 Mega M 106 1.000.000 Kilo k 103 1.000 Hecto h 102 100 Deca da 10 10 Deci d 10-1 0,1 Centi c 10-2 0,01 Mili m 10-3 0,001 Micro m 10-6 0,000.001 10 Nano n 10-9 0,000.000.001 B) CHUY N il Chi u dài Di n tích Th tích I N V THÔNG TH ng Tên kilomet met decimet centimet milimet kilomet vuông hecta met vuông decimet vuông centimet vuông met kh i decimet kh i NG Ký hi u km m dm cm mm km2 m2 dm2 cm2 m3 dm3 –v– Chuy n đ i = 1000m 1m = 10dm = 100cm = 1000mm = 0,1m = 0,01m = 0,001m = 1.000.000m2 = 100ha = 10.000a = 10.000m2 = 100a = 100dm2 = 100cm2 = 100mm2 = 1000dm3 = 1.000.000cm3 = lít NCKH C P TR NG 2016 il Kh i l Tr ng l tích L c Áp su t ng ng N ng l Công su t 11 T n s 12 Nhi t đ Ký hi u hectolit decalit lit T n kilogam gam miligam hl dal l T kg g mg mega niuton kilo niuton niuton pascal MN kN N Pa atmotphe at megajule kilojule jule milijule kilocalo MJ kJ J mJ Kcal mega oat kilo oat MW kW mã l c oat mili oat kilomet/gi met/giây hec đ Kelvin đ Celcius hp W mW km/h m/s Hz o K o C ng th 10 T c đ Tên ng –vi– Chuy n đ i = 10 dal = 100 lít = 10 lít = 10 t = 100 y n = 1.000 kg = 1000 g = 1000 mg = 0,001 g 1kgf/m3 = 9,81N/m3 » 10N/m3 1Tf/m3 = 9,81kN/m3 » 10kN/m3 = 1.000.000N = 1000N; 1Tf = 9,81kN » 10kN = 1kgf = 9,81N » 10N = 1kg.m/s2 = 1N/m2 1kgf/m2 = 9,81N/m2 = 9,81Pa » 10N/m2 1kgf/cm2 = 9,81.104N/m2 » 0,1MN/m2 = 1kgf/cm2 = c t n c cao 10m có ti t di n ngang 1cm2 4oC = 1.000.000J = 1000J = 0,239 kCal = 1Nm = 0,001J = 427kgm = 1,1636Wh mã l c gi = 270.000kgm = 632kcal = 1.000.000W = 1000W = 1000J/s = 1,36 mã l c = 0,239 kCal/s = 0,764 kW = J/s = 0,001W = 0,278 m/s = 1s-1 = 273,15oK NCKH C P TR NG 2016 DANH M C CÁC HÌNH V , B NG A) DANH M C HÌNH V Hình 1-1 Tàu khoan (Drill Ship) Hình 1-2 Tàu bán chìm (Semi-Submersible Ship) Hình 1-3 Tàu kéo h tr x lý neo (Anchor Handling Tug Supplier) Hình 1-4 Tàu kh o sát đ a ch n (Seismic Vessel) Hình 1-5 Tàu cung ng cho công trình bi n (Platform Supply Vessels PSV) 10 Hình 1-6 Tàu khai thác d u khí chuyên d ng (Well Intervention Vessel) 11 Hình 1-7 Tàu cung ng d ch v công trình bi n (Accommodation Ships) 11 Hình 1-8 Kho n i c p chuy n d u (FPSO) 12 Hình 1-9 Tàu v n chuy n d u (Shuttle Tanker) 13 Hình 1-10 Tàu h tr l n (Diving Support Vessel) 14 Hình 1-11 Tàu c u (Crane Vessel) 15 Hình 1-12 Tàu r i ng (Pipe Laying Vessel) 15 Hình 1-13 Tàu h tr xây d ng công trình (Construction Support Vessels) 16 Hình 1-14 Tàu ch nhân viên (Fast Crew Supplier) 16 Hình 1-15 Tàu tr c an toàn (Safety Standby Vessel) 17 Hình 1-16 Tàu đa ch c n ng (Multi Purpose Vessel) 18 Hình 2-1 T l th i gian ng v i ch đ ho t đ ng c a tàu PSV 23 Hình 2-2 T l th i gian ng v i ch đ ho t đ ng c a tàu PSV 24 Hình 2-3 Ví d v th i gian công su t ho t đ ng c a m t tàu PSV 26 Hình 2-4 Các ch đ ho t đ ng c a AHTS Olympic Hera, theo t l th i gian 27 Hình 2-5 Các ch đ ho t đ ng c a AHTS 200 t n l c kéo, theo t l th i gian28 Hình 2-3 Ví d v th i gian công su t ho t đ ng c a m t tàu AHTS 28 Hình 2-5 T l th i gian ng v i ch đ ho t đ ng c a tàu Subsea 29 Hình 2-5 T l th i gian ng v i ch đ ho t đ ng c a tàu OSV 29 Hình 3-1 S đ h th ng đ y c a m t AHTS 31 Hình 3-2 Ví d v nhiên li u tiêu th cho kWh s d ng đ ng c (đ ng màu đ ), s d ng t h p đ ng c (đ ng màu đen) 33 Hình 3-3 Công su t, th i gian ho t đ ng t i ch đ c a m t AHTS 35 Hình 3-4 Tiêu hao nhiên li u c a hai h th ng DM DE c a m t AHTS 35 –vii– NCKH C P TR NG 2016 Hình 3-5 Các thành ph n t n th t h th ng đ y DE 36 Hình 3-6 H th ng đ y hybrid c a m t tàu AHTS có l c kéo 200 t n 37 Hình 3-7 Ví d v c u hình h th ng đ y DE c a m t tàu PSV 38 Hình 3-8 Th i gian, ch đ th c hi n m t chuy n công tác c a m t tàu PSV 45 Hình 3-9 Công su t, ngu n cung c p c a m t tàu PSV chuy n công tác 45 Hình 4-1 S đ h th ng đ y c a tàu AHTS, Boa Sub C 48 Hình 4-2 S đ h th ng đ y c a tàu Seismic / Research, Polarcus Amani 48 Hình 4-3 S đ h th ng đ y c a tàu AHTS, Havila Jupiter 49 Hình 4-4 S đ h th ng đ y c a tàu AHTS, STX AH12 49 Hình 4-5 S đ h th ng đ y c a tàu OCV, Far Samson 50 Hình 4-6 S đ h th ng đ y c a tàu AHTS, Skandi Atlantic 51 Hình 4-7 H th ng cung c p n ng l ng đ y ROV & OCV 51 Hình 4-8 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Seismic Research Vessel 52 Hình 4-9 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Multipurpose Diving Vessel 52 Hình 4-10 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Offshore Supply Vessel 53 Hình 4-11 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Platform Supply Vessel 54 Hình 4-12 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Platform Supply Vessel 54 Hình 4-13 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a AHTS Vessel 55 Hình 4-14 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a AHV Vessel 55 Hình 4-15 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Offshore Vessel 56 Hình 4-16 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Seabed Logging Vessel 57 Hình 4-17 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Multipurpose Soil Investigation Vessel 57 Hình 4-18 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Multipurpose Offshore Vessel 58 Hình 4-19 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Anchor Handling and Construction Vessel 59 Hình 4-20 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Stand-by, Rescue and Guard Vessel 59 Hình 4-21 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Diving Support and Offshore Supply Vessel 60 Hình 4-22 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a OSCV 61 –viii– NCKH C P TR NG 2016 B) DANH M C B NG B ng 2-1 Ch đ ho t đ ng c a PSV 23 B ng 3-1 S khác v c u hình c a AHTS v i 90 t n l c kéo 30 B ng 3-2 Ví d v ch đ ho t đ ng c a m t tàu AHTS 34 B ng 3-3 Ví d v ch đ ho t đ ng c a m t tàu AHTS 200 t n l c kéo 34 B ng 3-4 c tính chi phí đ u t thành ph n h th ng đ y c a m t OSV 36 B ng 3-5 Các tiêu chí cho vi c hybrid hóa 42 B ng 3-6 Tính n ng cho tàu PSV m t chuy n công tác 44 –ix– NCKH C P TR NG 2016 M 1) U Tính c p thi t nh h ng cho chi n l c phát tri n kinh t bi n, Ngh quy t i h i l n th XI c a ng c ng nh n m nh “ u tiên phát tri n ngành công nghi p, đóng tàu, ch bi n d ch v kinh t bi n Các ngành công nghi p, đóng tàu, ch bi n d ch v kinh t bi n có th coi m t nh ng ngành có ti m n ng, m i nh n đ ng l c quan tr ng c a kinh t bi n Vi t Nam” Ph c v cho kinh t bi n đ có th khai thác đ c nh ng ngu n tài nguyên bi n, c m t nghành công nghi p đ s đ c phát tri n, s d ng giàn khoan n i, tàu thuy n dàn s n xu t c đ nh ho c neo đ u bi n Nh ng công trình n i đòi hòi nh ng lo i hình ho t đ ng h tr khác đ cung c p s tr giúp c n thi t, ng i ta cho đ i nhi u ch ng lo i tàu khác Ch c n ng chung c a lo i tàu ph c v công trình kh i h tr cho nghành khai thác n ng l ng, khai thác th m l c đ a, khai thác d u khí, kh o sát đ a ch t m t s l nh v c công nghi p, d ch v khác kh i M i lo i tàu có th đ c thi t k đ th c hi n m t nhi m v c th đ n l , nh ng thông th ng, ng i ta th ng thi t k m i lo i tàu có th th c hi n k t h p m t s nhi m v Khi ph i tích h p nhi u nhi m v m t lo i tàu, ng i thi t k ph i đ a đ c m t ph ng án phù h p nh t nh m đáp ng nh ng yêu c u trái ng c nhau, đ ng th i ph i đáp ng đ c yêu c u v m t v n hành b lu t an toàn t ng ng Vì nh ng lý nêu trên, đ hi n th c hóa ph ng án thi t k , vi c đ a v n đ : “Phân tích, l a ch n h đ ng l c n hình cho thi t k m i tàu ph c v công trình kh i” h t s c c n thi t nghiêm túc” 2) T ng quan v tình hình nghiên c u a) Trong n c Thông tin v l nh v c nghiên c u r t h n ch Ch a có c quan ho c doanh nghi p t i Vi t Nam thi t k đóng m i tàu ph c v công trình kh i M t s c s liên doanh v i n c v đóng tàu nh Damen Sông C m, VARD V ng Tàu, ho c n c nh PTSC có đóng m i lo i ph ng ti n Tuy nhiên, m u thi t k đ u công ty n c cung c p s l ng, kinh nghi m đóng m i h n ch –1– NCKH C P TR 2) NG 2016 H th ng đ y hybrid (Hybrid Propulsion) a) Mô hình Tàu tham kh o: Havila Jupiter (AHTS) Ki u: Hybrid Propulsion (Hình 4-3) Nhà máy: Havyard Leirvik, Norway N m đóng: 2009 Thi t k : Havyard 845 ng c : Công su t thi t k : MAK 12000 kW + 5200 kW El motor Hình 4-3 S đ h th ng đ y c a tàu AHTS, Havila Jupiter b) Mô hình Tàu tham kh o: STX AH12 (AHTS) Hình 4-4 S đ h th ng đ y c a tàu AHTS, STX AH12 –49– NCKH C P TR NG 2016 Ki u: Hybrid Propulsion (Hình 4-4) Nhà máy: STX OSV Søviknes, Norway N m đóng: 2012 Thi t k : STX AH12 ng c : Công su t thi t k : BDRR 6000 kW + 3400 kW (Boost) c) Mô hình Tàu tham kh o: Far Samson (Offshore Construction Vessel) Ki u: Hybrid Propulsion (Hình 4-5) Nhà máy: Aker Langsten, Norway N m đóng: 2009 Thi t k : UT761CD ng c : Công su t thi t k : BDRR 26400 kW Hình 4-5 S đ h th ng đ y c a tàu OCV, Far Samson 3) H th ng đ y c (Diesel Mechanical Propulsion) Tàu tham kh o: Skandi Atlantic (AHTS) Ki u: Diesel Mechanical Propulsion Nhà máy: STX OSV Vung Tau Ltd – Vung Tau, Vietnam N m đóng: 2012 Thi t k : Aker AH08 –50– NCKH C P TR NG 2016 ng c : Công su t thi t k : BDRR x 6000kW Hình 4-6 S đ h th ng đ y c a tàu AHTS, Skandi Atlantic 4.2.2 H th ng cung c p n ng l 1) ng đ y Tàu h tr công trình (ROV & Offshore Construction Vessel) Main Generators x 4095 kVA Main Propulsion x 4200 kW Fwd Side Thruster x 2000 kW Aft Side Thruster x 1400 kW Azimuth Thruster x 1400 kW Hình 4-7 H th ng cung c p n ng l –51– ng đ y ROV & OCV NCKH C P TR 2) NG 2016 Tàu nghiên c u đ a ch n (Seismic Research Vessel) Main Generators x 4095 kVA Main Propulsion x 4200 kW Side Thruster x 1200 kW Azimuth Thruster x 1500 kW Hình 4-8 H th ng cung c p n ng l 3) ng đ y c a Seismic Research Vessel Tàu h tr l n đa n ng (Multipurpose Diving Vessel) Hình 4-9 H th ng cung c p n ng l –52– ng đ y c a Multipurpose Diving Vessel NCKH C P TR 4) NG 2016 Main Generators x 4040 kVA Main Propulsion x 3400 kW Fwd Side Thruster x 2000 kW Aft Side Thruster x 2000 kW Azimuth Thruster x 2200 kW Tàu cung c p d ch v công trình bi n (Offshore Supply Vessel) Main Generators x 2850 kVA Main Propulsion x 3800 kW Bow Tunnel Thruster x 1200 kW Hình 4-10 H th ng cung c p n ng l 5) ng đ y c a Offshore Supply Vessel Tàu cung ng công trình bi n (Platform Supply Vessel) a) C u hình Main Generators x 2820 kVA Main Propulsion x 2500 kW Bow Thruster x 910 kW Thruster x 910 kW –53– NCKH C P TR NG 2016 Hình 4-11 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Platform Supply Vessel b) C u hình Main Generators x 2025 kVA Main Propulsion x 2200 kW Bow Thruster x 883 kW Azimuth Thruster x 883 kW Hình 4-12 H th ng cung c p n ng l –54– ng đ y c a Platform Supply Vessel NCKH C P TR 6) NG 2016 Tàu kéo h tr x lý neo (Anchor Handling Tug Supply) Main Generators x 3070 kVA Main Generators x 1756 kVA Main Propulsion x 5000 kW Bow Thruster x 1800 kW Azimuth Thruster x 1800 kW Hình 4-13 H th ng cung c p n ng l 7) ng đ y c a AHTS Vessel Tàu x lý neo (Anchor Handling Vessel) Hình 4-14 H th ng cung c p n ng l –55– ng đ y c a AHV Vessel NCKH C P TR 8) NG 2016 Main Generators x 2335 kVA Main Generators x 3330 kVA Main Hybrid Propulsion x 3000 kW Fwd Tunnel Thruster x 1000 kW Aft Tunnel Thruster x 830 kW Frwd Azimuth Thruster x 830 kW Tàu công trình kh i (Offshore Vessel) Main Generators x 2222 kVA Main Generators x 1616 kVA Main Hybrid Propulsion x 5850 kW Fwd Tunnel Thruster x 880 kW Aft Tunnel Thruster Restr Azimuth Thruster x 590 x 1200 kW kW Hình 4-15 H th ng cung c p n ng l 9) ng đ y c a Offshore Vessel Tàu kh o sát đáy bi n (Seabed Logging Vessel) Main Generators x 2020 kVA Main Propulsion x 2200 kW Tunnel Thruster x 1050 kW Azimuth Thruster x 800 kW –56– NCKH C P TR NG 2016 Hình 4-16 H th ng cung c p n ng l 10) ng đ y c a Seabed Logging Vessel Tàu kh o sát đ a t ng đa n ng (Multipurpose Soil Investigation Vessel) Main Generators x 2333 kVA Main Propulsion x 2200 kW Tunnel Thruster Azimuth Thruster x 1050 x 800 kW kW Hình 4-17 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Multipurpose Soil Investigation Vessel –57– NCKH C P TR 11) NG 2016 Tàu công trình đa n ng (Multipurpose Offshore Vessel) Aux Generators x 1617 kVA Shaft Generators x 3600 kVA Main Propulsion x 3000 kW Bow Thruster x 880 kW Stern Thruster Azimuth Thruster x 590 x 1200 kW kW Hình 4-18 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Multipurpose Offshore Vessel 12) Tàu h tr x lý neo xây d ng công trình (Anchor Handling and Construction Vessel) Aux Generators x 2333 kVA Shaft Generators x 3222 kVA Main Propulsion x 4000 kW Tunnel Thruster x 1000 kW Tunnel Thruster Azimuth Thruster x 1200 x 1400 kW kW –58– NCKH C P TR NG 2016 Hình 4-19 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Anchor Handling and Construction Vessel 13) Tàu tr c canh, c u h c nh gi i (Stand-by, Rescue and Guard Vessel) Hình 4-20 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Stand-by, Rescue and Guard Vessel Aux Generators x 552 –59– kVA NCKH C P TR 14) NG 2016 Aux Generators x 1010 kVA Aux Generators x 2467 kVA Main Engine x 4500 kW Main Propulsion x 2000 kW Tunnel Thruster x 1200 kW Tunnel Thruster Azimuth Thruster x 880 x 1800 kW kW Tàu h tr l n cung Offshore Supply Vessel) ng d ch v kh i (Diving Support and Generators x 3150 kVA Generators x 1667 kVA Main Propulsion x 3000 kW Bow Thruster x 1720 kW Bow Thruster x 1100 kW Hình 4-21 H th ng cung c p n ng l ng đ y c a Diving Support and Offshore Supply Vessel 15) Tàu cung ng d ch v xây d ng công trình kh i (OSCV) Generators x 3066 kVA Generators x 6144 kVA Main Propulsion x 4000 kW –60– NCKH C P TR NG 2016 Side Thruster x 1500 kW Retr Thruster x 1900 kW Azimuth Thruster x 3000 kW Hình 4-22 H th ng cung c p n ng l –61– ng đ y c a OSCV NCKH C P TR NG 2016 Ch ng 5.1 ÓNG GÓP C A        5.2 K T LU N Gi i thi u m t cách t ng quan v nhóm tàu ph c v công trình kh i c bi t v ch c n ng, nhi m v vai trò c a nhóm tàu Gi i thi u ch đ làm vi c c a tàu ph c v công trình kh i Phân tích ch đ công tác theo t l th i gian công su t tiêu th , làm c s cho vi c l a ch n c u hình thi t b c a h đ ng l c a tiêu chí cách th c l a ch n h đ ng l c c a tàu ph c v công trình kh i Gi i thi u m t s h đ ng l c n hình c a nhóm tàu ph c v công trình kh i, làm c s tham kh o cho vi c l a ch n h đ ng l c Qua phân tích đ tài, có th tham kh o v n đ :  Các ch đ ho t đ ng c a tàu ph c v công trình kh i  c m thi t k tàu ph c v công trình kh i  nh v đ ng ch đ đ nh v đ ng  Ph ng pháp t i u v công su t đ y, su t tiêu hao nhiên li u, phát th i môi tr ng t ng ng v i ch đ  Tính linh đ ng v i c u hình h đ ng l c  T o u ki n ti p c n EEDI (Energy Efficiency Design Index) thi t k m i tàu th y  Tu i th công tác b o d ng, s a ch a h th ng Làm tài li u tham kh o cho thi t k h th ng đ y tàu ph c v công trình kh i Làm tài li u tham kh o cho gi ng d y, h c t p tìm hi u h th ng đ y tàu th y H N CH C A   TÀI TÀI Còn thi u s li u th ng kê ph c v cho minh h a làm ch s tham kh o cho thi t k Còn thi u s li u phân tích tính toán ví d –62– NCKH C P TR NG 2016 TÀI LI U THAM KH O [1] [2] [3] MAN Diesel & Turbo SE, Hybrid Propulsion, MAN Diesel & Turbo SE 2013 Thomas Lamb, Ship Design and Construction, Volume II, SNAME, 2003 Ådnanes, A.K., Maritime Electrical Installations and Diesel Electric Propulsion, Textbook, ABB Marine AS, Oslo, Norway, 2003 [4] Hansen, J.F., Modeling and Control of Marine Power Systems, PhD Thesis, Report 2000:9-W, Dept Eng Cybernetics, NTNU, Trondheim, Norway, 2000 [5] Radan D., Power Management Of Marine Power Systems, Report, Dept Marine Technology, NTNU, Trondheim, Norway, 2004 [6] Rolls Royce, Hybrid Shaft Generator Propulsion System Upgrade, Rolls Royce Group, 2010 [7] Nico Höglund, Offshore Performance Permutations, Wärtsilä Technical Journal, 2015 [8] Ian Giddings, Annual Dynamic Positioning Trials for Dynamically Positioned Vessels, Dynamic Positioning Conference, 2011 [9] Scana Propulsion AS, Reference Sheet, Scana Propulsion AS • PO Box 205, NO - 6101 Volda, Norway [10] Ulstein Design AS, A description of the “Ulstein hybrid propulsion concept” installed on the Olympic Zeus and Olympic Hera anchor handling vessels, rev - © 2009 Ulstein Group, 2009 –63– [...]... lan, tàu s a ch a, tàu khoan, ng, 1.2.13 Tàu h tr xây d ng công trình (Construction Support Vessels) Tàu h tr xây d ng công trình (Hình 1-13) đ c s d ng đ h tr vi c xây d ng các công trình ph c t p ngoài kh i, l p đ t, b o trì và hàng lo t các ho t đ ng ph c t p khác Tàu h tr xây d ng công trình có kích th c l n h n đáng k và chuyên bi t h n so v i các tàu ph c v công trình ngoài kh i khác Hình 1-13 Tàu. .. P TR Ch 1.1 NG 2016 ng 1 T NG QUAN V TÀU PH C V CÔNG TRÌNH NGOÀI KH I KHÁI N M Tàu ph c v công trình ngoài kh i (hay còn g i là tàu h tr xa b ), c th là ph c v cho các ho t đ ng th m dò, khai thác d u khí; nghiên c u đ a ch n, th m l c đ a c ng nh ph c v các công trình bi n, công trình ngoài kh i Có nhi u lo i tàu ph c v công trình ngoài kh i, các tàu này không ch ph c v trong vi c th m dò và khai thác... 1.1.3 Tàu ph c v Vessel) xây d ng công trình ngoài kh i (Offshore Construction Tàu ph c v xây d ng công trình ngoài kh i, là nh ng tàu có ch c n ng ch y u là xây d ng công trình trên bi n ho c cung c p các d ch v h tr xây d ng công trình xa b M t s tàu khác trong nhóm tàu này còn cung c p kh n ng neo gi và h tr kéo Ngoài ra, chúng còn cung c p d ch v r i cáp và đ ng ng t i các vùng bi n sâu Các lo i tàu. .. – Tàu khoan và th m dò d u khí - Offshore Support Vessels Tàu h tr và cung ng d ch v ngoài kh i - Offshore Production Vessels – Tàu ph c v s n xu t ngoài kh i - Construction / Special Purpose Vessels – Tàu công trình, tàu có công d ng đ c bi t 1.1.1 Tàu h tr và cung ng d ch v ngoài kh i (Offshore Support Vessels) M t s tàu công trình ngoài kh i còn cung c p nhân l c và t ng c ng k thu t c n thi t cho. .. đ i v i tàu ph c v công trình ngoài kh i V i l i th c a vi c nghiên c u và phát tri n công ngh , –4– NCKH C P TR NG 2016 đã t o ra cho nhóm tàu ph c v công trình ngoài kh i nh ng b l nh v c hàng h i và kinh t bi n hi n nay 1.2 M TS c ti n l n trong LO I TÀU CH Y U 1.2.1 Tàu khoan (Drill Ship) Tàu khoan (Drill Ship) là m t lo i tàu tàu chuyên d ng đ c bi t Nó đ c thi t k v i ch c n ng ph c v cho vi c... cho vi c phân tích, l a ch n h đ ng l c c a tàu ph c v công trình ngoài kh i - Làm tài li u tham kh o cho gi ng d y, h c t p và nghiên c u 5) K t c u c a đ tài Ch ng 1: T ng quan v tàu ph c v công trình ngoài kh i Ch ng 2: Ch đ ho t đ ng c a tàu Ch ng 3: Ph Ch ng 4: M t s h đ ng l c đi n hình Ch ng 5: K t lu n ng pháp l a ch n h th ng đ y –2– NCKH C P TR Ch 1.1 NG 2016 ng 1 T NG QUAN V TÀU PH C V CÔNG... li u, nhiên li u, d tr c n thi t cho các công trình xây d ng và khai thác trên đ i d ng Tàu ph c v công trình ngoài kh i còn làm nhi m v , cung ng d ch v v n chuy n, đ a đón ng i t các công trình trên bi n Nh đã đ c p, khái ni m m v tàu ph c v công trình ngoài kh i đ c xem nh m t t p h p các lo i tàu đ c s d ng trong các l nh v c liên quan đ n đ i d ng Chúng có th đ c phân thành m t s nhóm chính sau... các ho t đ ng t i công trình ngoài đ i d ng đ c di n ra bình th ng, liên t c Nh ng tàu nh v y đ c g i là tàu h tr Các tàu cung ng cho công trình ngoài kh i có ch c n ng v n chuy n các c u ki n ph c v cho các nhu c u khác nhau c a các công trình khai thác trên bi n Ki n trúc c a các tàu này đ c thi t k và ch t o phù h p v i nhu c u và tính n ng ho t đ ng c a chúng M t trong nh ng lo i tàu ch y u c a nhóm... là: - Anchor Handling Tug Vessel (AHTV/AHTS) – Tàu kéo h tr x lý neo - Seismic Vessel – Tàu kh o sát đ a ch n –3– NCKH C P TR NG 2016 - Platform Supply Vessels (PSVs) – Tàu cung ng cho công trình bi n - Well Intervention Vessel – Tàu chuyên d ng cho khai thác d u khí - Accommodation Ships – Tàu cung ng d ch v công trình bi n 1.1.2 Tàu h tr khai thác ngoài kh i (Offshore Production Vessels) Tàu ph c... 2016 Ngoài n c Vi c phát tri n các mô hình tàu ph c v công trình ngoài kh i đã đ t đ c nh ng b c ti n l n; v i nh ng công ngh tiên ti n cùng hi u qu c a vi c ti t ki m n ng l ng và thân thi n v i môi tr ng 3) M c đích, ph m vi và ph c) ng pháp nghiên c u M c đích nghiên c u Ti p c n và m r ng thông tin v các ph ng ti n, tàu ph c v công trình ngoài kh i Trên c s đó, phân tích, l a ch n h đ ng l c đi n hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơi, Phân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơi, Phân tích, lựa chọn hệ động lực điển hình cho thiết kế tàu phục vụ công trình ngoài khơi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay