Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống thanh long TL4 trồng tại huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

141 153 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THẾ VIỆT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG THANH LONG TL4 TRỒNG TẠI HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN V N THẠC SĨ HO HỌC CÂ TRỒNG THÁI NGUYÊN – N M 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THẾ VIỆT NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GIỐNG THANH LONG TL4 TRỒNG TẠI HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC N n : o ọ trồn M số: 60.62.01.10 LUẬN V N THẠC SĨ N ƣời ƣớn dẫn k o HO HỌC CÂ TRỒNG ọ : TS N u ễn Quố Hùn TS N u ễn Min Tuấn THÁI NGUYÊN – N M 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu số liệu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 N ƣời viết m đo n Đỗ Thế Việt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ này, nhận nhiều giúp đỡ quan, đoàn thể, cá nhân Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS N u ễn Quố Hùng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau TS N u ễn Min Tuấn – Giảng viên khoa Nông học trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới thầy cô khoa sau Đại học, thầy cô khoa Nông học trường đại học Nông lâm Thái Nguyên giúp đỡ hoàn thành luận văn in chân thành cám ơn ban lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Rau hoa – Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía bắc tạo điều kiện cho hoàn thành khoá học Tôi xin cảm ơn bạn b gia đình người thân động viên suốt trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận ý kiến đóng góp ý thầy cô bạn để luận ăn hoàn thiện Tôi xin trân trọng cảm ơn! Tá iả Đỗ T ế Việt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG viiii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn C ƣơn TỒNG QU N TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ long giới nước 1.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ long giới 1.2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ long nước 11 1.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ long Vĩnh Phúc 15 1.3 Tình hình nghiên cứu long giới nước 16 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giới 16 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 1.4 Điều kiện tự nhiên vùng nghiên cứu 37 C ƣơn NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 39 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 39 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: 39 2.3 Nội dung nghiên cứu 39 2.4 Phương pháp nghiên cứu 39 2.4.1 Thí nghiệm 39 2.4.2 Thí nghiệm 40 2.4.3 Thí nghiệm 41 2.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 42 2.6 Phương pháp xử lý số liệu 45 C ƣơn ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 46 3.1 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học giống long ruột đỏ TL4 trồng huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 46 3.1.1 Thời gian xuất đợt lộc giống long ruột đỏ TL4 46 3.1.2 Khả sinh trưởng đợt lộc điều kiện tự nhiên 47 3.1.3 Động thái tăng trưởng lộc giống long ruột đỏ TL4 điều kiện trồng trọt huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 49 3.1.3.1 Động thái tăng trưởng chiều dài lộc 49 3.1.3.2 Động thái tăng trưởng đường kính cành lộc 52 3.1.4 Thời gian hoa giống long ruột đỏ TL4 trồng huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 54 3.1.5 Một số tiêu hoa, đậu long ruột đỏ TL4 58 3.1.6 Một số tiêu sinh trưởng long TL4 điều kiện trồng trọt huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 61 3.1.6.1 Động thái tăng trưởng giống long TL4 61 3.1.6.2 Tỷ lệ cấp giống long ruột đỏ TL4 63 3.1.6.3 Một số tiêu chất lượng giống long TL4 66 3.2.7 Tình hình sâu bệnh hại giống long TL4 điều kiện trồng trọt huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 66 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón qua rễ đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống long ruột đỏ TL4 trồng huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 67 3.2.1 Điều kiện đất đai 67 3.2.2 Ảnh hưởng số tổ hợp phân bón qua rễ đến khả sinh trưởng giống long TL4 69 3.2.2.1 Ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến thời gian xuất lộc 69 3.2.2.2 Ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến khả sinh trưởng giống long TL4 71 3.2.2.3 Động thái tăng trưởng chiều dài đường kính cành 72 3.2.3 Ảnh hưởng số tổ hợp phân bón qua rễ đến khả hoa, đậu suất giống long TL4 74 3.2.3.1 Ảnh hưởng số tổ hợp phân bón đến thời gian xuất nụ, nở hoa thu hoạch 74 3.2.3.2 Ảnh hưởng số liều lượng phân bón đến khả hoa, đậu suất giống long TL4 76 3.2.3.3 Sơ hạch toán kinh tế 80 3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều tiết sinh trưởng GA3 phân bón qua tới sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng giống long ruột đỏ TL4 trồng huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 82 3.3.1 Ảnh hưởng GA3 phân bón qua đến thời gian xuất hoa, đậu 82 3.3.2 Ảnh hưởng chất điều tiết sinh trưởng GA3 số loại phân bón qua đến suất yếu tố cấu thành suất giống long ruột đỏ TL4 84 3.3.3 Đánh giá sơ lợi ích hiệu kinh tế từ việc sử dụng GA3 số loại phân bón qua giống long ruột đỏ TL4 89 ẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 91 Kết luận 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi Đề nghị 91 TÀI LIỆU TH M HẢO 92 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii D NH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật CD : Chiều dài Cs : Cộng CT : Công thức Ctv : Cộng tác viên ĐC : Đối chứng ĐK : Đường kính FAO : Food and Agriculture Organization Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc GA3 : Axit gibberellic K2O DT : Hàm lượng Kali dễ tiêu K2O TS : Hàm lượng Kali tổng số LSD0,05 : Sai khác nhỏ có ý nghĩa N, P, K : Đạm, lân, Kali NDT : Hàm lượng đạm dễ tiêu NTS : Hàm lượng đạm tổng số NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu P2O5 DT : Hàm lượng lân dễ tiêu P2O5 TS : Hàm lượng lân tổng số RTMH : Rẻ tiền mau hỏng Stt : Số thứ tự TB : Trung bình VietGAP : Vietnamese Good Agricultural Practices Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii D NH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Diện tích, suất sản lượng tươi toàn giới giai đoạn từ năm 2008 – 2012 Bảng 1.2: Diện tích, suất sản lượng tươi châu lục giới năm 2012 [42] Bảng 1.3: Sản lượng tươi số quốc gia sản xuất tươi giới giai đoạn từ 2009 – 2012 Bảng 1.4: Tình hình xuất long Thái Lan từ năm 2013 đến tháng năm 2015 10 Bảng 1.5: Diện tích, suất sản lượng long nước năm 2012 – 2013 12 Bảng 1.6: Diện tích, suất sản lượng long số tỉnh nước năm 2013 13 Bảng 1.7: Thực hành bón phân theo khuyến cáo Bộ Nông nghiệp Malaysia 19 Bảng 1.8: Thực hành bón phân theo khuyến cáo Bộ Nông nghiệp Sarawak 20 Bảng 1.9: Đặc tính thực vật học đặc điểm số loại lấy thuộc họ xương rồng 26 Bảng 1.10: Lượng phân bón cho trụ long ruột đỏ năm 27 Bảng 1.11: Số liệu thời tiết khí hậu năm 2014 tỉnh Vĩnh Phúc 37 Bảng 1.12: Số liệu thời tiết khí hậu năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc 38 Bảng 3.1: Thời gian xuất đợt lộc 46 Bảng 3.2: Khả sinh trưởng đợt lộc điều kiện tự nhiên 48 Bảng 3.3: Động thái tăng trưởng chiều dài cành lộc giống long ruột đỏ TL4 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE NLTT FILE NANGSUAT 23/9/15 18:34 :PAGE Anh huong cua phan bon qua re den nang suat va cac yeu to cau nang suat VARIATE V007 NLTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 750.427 93.8033 237.48 0.000 NL 165.860 82.9300 209.95 0.000 * RESIDUAL 16 6.31999 394999 * TOTAL (CORRECTED) 26 922.607 35.4849 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NANGSUAT 23/9/15 18:34 :PAGE Anh huong cua phan bon qua re den nang suat va cac yeu to cau nang suat MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3) 16DF CT NOS 3 3 3 3 SOHOA 137.000 137.000 143.000 132.000 136.000 141.000 152.000 153.000 157.000 TYLEDAU 61.8000 61.6667 63.7000 62.1000 63.2000 68.2667 67.5333 71.4667 70.9333 QUATHU 52.6667 52.3333 52.6667 59.6667 61.3333 69.0000 68.0000 71.3333 72.0000 NSLT 24.6613 23.6853 24.7323 28.8600 28.6407 33.7870 35.4720 37.0353 37.9413 5.88744 17.6506 2.75862 8.27039 3.01386 9.03559 1.50151 4.50156 NLTT 21.5000 20.3000 21.4000 25.5000 25.8000 30.2000 32.0000 34.0000 34.5000 SE(N= 3) 0.362859 5%LSD 16DF 1.08786 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD 9) 16DF NL NOS 9 NOS 9 SOHOA 122.222 163.000 144.111 TYLEDAU 54.3667 67.8667 74.6556 QUATHU 57.1111 62.4444 66.7778 NSLT 28.1702 30.7391 32.6958 3.39912 10.1906 1.59269 4.77491 1.74005 5.21670 0.866898 2.59898 NLTT 24.1444 27.3778 30.2111 SE(N= 9) 0.209497 5%LSD 16DF 0.628074 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NANGSUAT 23/9/15 18:34 :PAGE Anh huong cua phan bon qua re den nang suat va cac yeu to cau nang suat Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SOHOA TYLEDAU QUATHU NSLT NLTT GRAND MEAN (N= 27) NO OBS 27 143.11 27 65.630 27 62.111 27 30.535 27 27.244 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 20.596 10.197 7.1 0.0080 10.116 4.7781 7.3 0.0043 9.7953 5.2202 8.4 0.0004 6.0814 2.6007 8.5 0.0000 5.9569 0.62849 2.3 0.0000 |NL | | | 0.0000 0.0000 0.0045 0.0071 0.0000 Ảnh hưởng liều lượng phân bón đến số tiêu BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL FILE QUA 22/ 9/15 23:12 :PAGE VARIATE V003 KL LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF | | | | SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 17596.3 2199.54 6.04 0.001 NL 17736.2 8868.10 24.35 0.000 * RESIDUAL 16 5826.10 364.131 * TOTAL (CORRECTED) 26 41158.6 1583.02 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CAO QUA FILE QUA 22/ 9/15 23:12 :PAGE VARIATE V004 CAO QUA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 70.7016 8.83770 6.96 0.001 NL 80.4069 40.2035 31.65 0.000 * RESIDUAL 16 20.3263 1.27039 * TOTAL (CORRECTED) 26 171.435 6.59365 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DK QUA FILE QUA 22/ 9/15 23:12 :PAGE VARIATE V005 DK QUA SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 20.1738 2.52173 9.86 0.000 NL 97.2160 48.6080 189.97 0.000 * RESIDUAL 16 4.09398 255874 * TOTAL (CORRECTED) 26 121.484 4.67245 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAY VO FILE QUA 22/ 9/15 23:12 :PAGE VARIATE V006 DAY VO SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 206667E-02 258333E-03 6.41 0.001 NL 435556E-02 217778E-02 54.07 0.000 * RESIDUAL 16 644445E-03 402778E-04 * TOTAL (CORRECTED) 26 706667E-02 271795E-03 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE AN DUOC FILE QUA 22/ 9/15 23:12 :PAGE VARIATE V007 AN DUOC LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2.64086 330107 0.03 0.020 NL 157.773 78.8866 6.02 0.000 * RESIDUAL 16 209.504 13.0940 * TOTAL (CORRECTED) 26 369.918 14.2276 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE QUA 22/ 9/15 23:12 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3) 16DF CT NOS 3 3 3 3 DF KL 468.300 452.500 469.600 483.700 472.400 489.600 521.700 519.200 527.000 CAO QUA 10.8400 11.4700 11.7200 12.2100 12.4300 14.2200 14.6800 15.1700 15.2500 DK QUA 7.89000 8.54000 8.63000 8.64000 8.79000 9.89000 10.0500 10.3100 10.3600 DAY VO 0.420000 0.420000 0.440000 0.420000 0.420000 0.430000 0.430000 0.440000 0.440000 11.0171 33.0295 0.650741 1.95093 0.292047 0.875561 0.366414E-02 0.109852E-01 AN DUOC 84.3900 83.7800 84.2400 83.7700 83.9300 84.3100 84.4500 84.5200 84.6900 SE(N= 3) 2.08918 5%LSD 16DF 6.26339 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD 9) 16DF NL NOS 9 NOS 9 KL 454.556 515.567 497.878 CAO QUA 10.6922 14.6067 14.0311 DK QUA 6.97889 11.6211 9.10000 DAY VO 0.413333 0.444444 0.428889 6.36074 19.0696 0.375705 1.12637 0.168613 0.505505 0.211549E-02 0.634228E-02 AN DUOC 81.3556 87.2700 84.0678 SE(N= 9) 1.20619 5%LSD 16DF 3.61617 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE QUA 22/ 9/15 23:12 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KL CAO QUA DK QUA DAY VO AN DUOC GRAND MEAN (N= 27) NO OBS 27 489.33 27 13.110 27 9.2333 27 0.42889 27 84.231 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 39.787 19.082 3.9 0.0012 2.5678 1.1271 8.6 0.0006 2.1616 0.50584 5.5 0.0001 0.16486E-010.63465E-02 1.5 0.0009 3.7720 3.6186 4.3 0.0020 |NL | | | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Một số tiêu sinh hoá thí nghiệm phân bón qua rễ BALANCED ANOVA FOR VARIATE BRIX FILE SINHHOA 29/ 9/15 15:37 :PAGE Chi tieu sinh hoa TN2 | | | | VARIATE V003 BRIX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 1.83667 229583 4.07 0.008 NL 51.9489 25.9744 460.47 0.000 * RESIDUAL 16 902542 564088E-01 * TOTAL (CORRECTED) 26 54.6881 2.10339 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUONGTS FILE SINHHOA 29/ 9/15 15:37 :PAGE Chi tieu sinh hoa TN2 VARIATE V004 DUONGTS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 262763 328453E-01 3.16 0.024 NL 50.3767 25.1883 ****** 0.000 * RESIDUAL 16 166518 104074E-01 * TOTAL (CORRECTED) 26 50.8060 1.95408 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VITAMINC FILE SINHHOA 29/ 9/15 15:37 :PAGE Chi tieu sinh hoa TN2 VARIATE V005 VITAMINC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 6.13827 767283 6.03 0.001 NL 37.9206 18.9603 148.89 0.000 * RESIDUAL 16 2.03744 127340 * TOTAL (CORRECTED) 26 46.0963 1.77293 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE AXITTS FILE SINHHOA 29/ 9/15 15:37 :PAGE Chi tieu sinh hoa TN2 VARIATE V006 AXITTS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 246667E-02 308333E-03 0.18 0.010 NL 408822 204411 119.46 0.000 * RESIDUAL 16 273778E-01 171111E-02 * TOTAL (CORRECTED) 26 438667 168718E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHATKHO FILE SINHHOA 29/ 9/15 15:37 :PAGE Chi tieu sinh hoa TN2 VARIATE V007 CHATKHO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 212296 265370E-01 1.01 0.004 NL 90.8990 45.4495 ****** 0.000 * RESIDUAL 16 418752 261720E-01 * TOTAL (CORRECTED) 26 91.5300 3.52039 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SINHHOA 29/ 9/15 15:37 :PAGE Chi tieu sinh hoa TN2 MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3) 16DF CT BRIX 13.0600 12.9733 12.9533 12.8367 12.9933 13.1267 12.8200 12.5867 13.6000 0.137124 0.411099 NOS 3 3 3 3 DUONGTS 9.86667 9.95333 9.97333 9.91000 10.0467 9.98000 10.0600 10.1833 10.1433 VITAMINC 9.34000 9.36000 9.41000 9.39000 9.43000 9.38000 10.2400 10.4300 10.4900 0.588992E-01 0.206026 0.176581 0.617669 AXITTS 0.806667 0.810000 0.796667 0.810000 0.780000 0.790000 0.800000 0.790000 0.796667 0.238824E-01 0.715999E-01 CHATKHO 10.2267 10.2967 10.3067 10.4467 10.3733 10.5300 10.3833 10.3567 10.2633 SE(N= 3) 0.934024E-01 5%LSD 16DF 0.280022 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 9 BRIX 11.2722 14.6689 13.0422 DUONGTS 8.35333 11.6989 9.98667 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN VITAMINC 8.47445 11.3133 9.36889 AXITTS 0.952222 0.651111 0.790000 http://www.lrc.tnu.edu.vn SE(N= 5%LSD 9) 16DF NL 0.791685E-01 0.340055E-01 0.118949 0.237348 0.101949 0.356611 NOS 9 0.137885E-01 0.413382E-01 CHATKHO 8.36000 12.7889 9.91222 SE(N= 9) 0.539259E-01 5%LSD 16DF 0.161671 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SINHHOA 29/ 9/15 15:37 :PAGE Chi tieu sinh hoa TN2 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE BRIX DUONGTS VITAMINC AXITTS CHATKHO GRAND MEAN (N= 27) NO OBS 27 12.994 27 10.013 27 9.7189 27 0.79778 27 10.354 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.4503 0.23751 1.8 0.0083 1.3979 0.10202 1.0 0.0241 1.3315 0.35685 3.7 0.0012 0.12989 0.41366E-01 5.2 0.0097 1.8763 0.16178 1.6 0.0044 |NL | | | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Thành phần cấp BALANCED ANOVA FOR VARIATE 700 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 573.480 71.6850 117.52 0.000 NL 42.3800 21.1900 34.74 0.000 * RESIDUAL 16 9.75998 609999 * TOTAL (CORRECTED) 26 625.620 24.0623 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CAPQUA 23/ 9/15 1:26 :PAGE Thanh phan cap qua MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 700 6.70000 3.40000 6.20000 5.30000 2.00000 12.3000 10.5000 12.8000 16.7000 SE(N= 3) 0.873689 0.590393 0.995754 0.450925 5%LSD 16DF 2.61933 1.77001 2.98529 1.35188 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 9 700 6.86667 9.93333 8.50000 SE(N= 9) 0.504425 0.340863 0.574899 0.260341 5%LSD 16DF 1.51227 1.02191 1.72356 0.780508 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CAPQUA 23/ 9/15 1:26 :PAGE Thanh phan cap qua F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE 700 GRAND MEAN (N= 27) NO OBS 27 18.511 27 31.144 27 41.933 27 8.4333 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.5708 1.5133 8.2 0.0000 5.8857 1.0226 3.3 0.0000 8.1733 1.7247 4.1 0.0000 4.9053 0.78102 9.3 0.0000 |NL | | | 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 | | | | Ảnh hưởng GA3 phân bón đến khả suất yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHOANO FILE NANGSUAT 23/ 9/15 21: :PAGE AH cua GA3 va Phan bon la den nang suat va cac yeu to cau nang suat VARIATE V003 SOHOANO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 5.57790 1.39447 0.17 0.945 NL 52.9796 26.4898 3.26 0.092 * RESIDUAL 65.0923 8.13654 * TOTAL (CORRECTED) 14 123.650 8.83213 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TYLEDAU FILE NANGSUAT 23/ 9/15 21: :PAGE AH cua GA3 va Phan bon la den nang suat va cac yeu to cau nang suat VARIATE V004 TYLEDAU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 268.286 67.0715 55.11 0.000 NL 337.688 168.844 138.74 0.000 * RESIDUAL 9.73568 1.21696 * TOTAL (CORRECTED) 14 615.709 43.9792 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOQUATHU FILE NANGSUAT 23/ 9/15 21: :PAGE AH cua GA3 va Phan bon la den nang suat va cac yeu to cau nang suat VARIATE V005 SOQUATHU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 113.316 28.3290 47.96 0.000 NL 121.581 60.7906 102.91 0.000 * RESIDUAL 4.72565 590706 * TOTAL (CORRECTED) 14 239.623 17.1159 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NANGSUAT 23/ 9/15 21: :PAGE AH cua GA3 va Phan bon la den nang suat va cac yeu to cau nang suat VARIATE V006 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 88.6095 22.1524 83.91 0.000 NL 28.6540 14.3270 54.27 0.000 * RESIDUAL 2.11197 263997 * TOTAL (CORRECTED) 14 119.375 8.52682 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NANGSUAT 23/ 9/15 21: Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn :PAGE AH cua GA3 va Phan bon la den nang suat va cac yeu to cau nang suat VARIATE V007 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 87.9173 21.9793 93.40 0.000 NL 28.5773 14.2887 60.72 0.000 * RESIDUAL 1.88267 235333 * TOTAL (CORRECTED) 14 118.377 8.45552 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NANGSUAT 23/ 9/15 21: :PAGE AH cua GA3 va Phan bon la den nang suat va cac yeu to cau nang suat MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 8DF CT NOS 3 3 SOHOANO 61.3333 60.4333 62.0000 61.8867 60.7767 TYLEDAU 62.2000 64.9500 65.9100 72.5600 60.1300 SOQUATHU 23.7000 22.3000 25.5000 29.4000 21.8000 NSLT 11.5733 9.89667 13.1667 15.7167 8.85667 1.64687 5.37027 0.636909 2.07690 0.443736 1.44698 0.296646 0.967333 NSTT 10.6667 9.30000 12.4667 15.0000 8.13333 SE(N= 3) 0.280079 5%LSD 8DF 0.913310 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD 5) 8DF NL NOS 5 NOS 5 SOHOANO 62.3400 58.6460 62.8720 TYLEDAU 70.7760 59.1700 65.5040 SOQUATHU 27.8840 20.9260 24.8100 NSLT 13.4660 10.0880 11.9720 1.27566 4.15980 0.493348 1.60876 0.343717 1.12083 0.229781 0.749293 NSTT 12.7800 9.40000 11.1600 SE(N= 5) 0.216949 5%LSD 8DF 0.707447 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NANGSUAT 23/ 9/15 21: :PAGE AH cua GA3 va Phan bon la den nang suat va cac yeu to cau nang suat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT |NL | (N= 15) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SOHOANO 15 61.286 2.9719 2.8525 4.7 0.9449 0.0917 TYLEDAU 15 65.150 6.6317 1.1032 1.7 0.0000 0.0000 SOQUATHU 15 24.540 4.1371 0.76857 3.1 0.0000 0.0000 NSLT 15 11.842 2.9201 0.51381 4.3 0.0000 0.0000 NSTT 15 11.113 2.9078 0.48511 4.4 0.0000 0.0000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Ảnh hưởng GA3 phân bón qua đến đặc điểm BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLQUA FILE VIET 23/ 9/15 19: :PAGE Anh huong cua phan bon den dac diem qua long TL4 VARIATE V003 KLQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 33319.1 8329.78 8.06 0.007 NL$ 1510.69 755.343 0.73 0.515 * RESIDUAL 8272.11 1034.01 * TOTAL (CORRECTED) 14 43101.9 3078.71 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCQUA FILE VIET 23/ 9/15 19: :PAGE Anh huong cua phan bon den dac diem qua long TL4 VARIATE V004 CCQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 26.0306 6.50766 5.76 0.018 NL$ 718453 359226 0.32 0.739 * RESIDUAL 9.03508 1.12939 * TOTAL (CORRECTED) 14 35.7842 2.55601 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKQUA FILE VIET 23/ 9/15 19: :PAGE Anh huong cua phan bon den dac diem qua long TL4 VARIATE V005 DKQUA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 5.30267 1.32567 4.36 0.037 NL$ 297014 148507 0.49 0.635 * RESIDUAL 2.43445 304307 * TOTAL (CORRECTED) 14 8.03413 573867 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DAYVO FILE VIET 23/ 9/15 19: :PAGE Anh huong cua phan bon den dac diem qua long TL4 VARIATE V006 DAYVO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 189333E-02 473333E-03 0.43 0.008 NL$ 893334E-03 446667E-03 0.40 0.686 * RESIDUAL 890667E-02 111333E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 116933E-01 835238E-03 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLAD FILE VIET 23/ 9/15 19: :PAGE Anh huong cua phan bon den dac diem qua long TL4 VARIATE V007 TLAD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 10.7102 2.67756 2.45 0.031 NL$ 480213 240106 0.22 0.809 * RESIDUAL 8.75307 1.09413 * TOTAL (CORRECTED) 14 19.9435 1.42454 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VIET 23/ 9/15 19: :PAGE Anh huong cua phan bon den dac diem qua long TL4 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 8DF CT$ NOS 3 3 KLQUA 488.200 443.733 516.433 534.617 406.267 CCQUA 11.3733 11.1867 12.5533 14.2167 10.4467 DKQUA 8.61333 8.58333 8.72667 9.85333 8.04000 18.5653 60.5396 0.613565 2.00077 0.318489 1.03856 DAYVO 0.450000 0.456667 0.463333 0.453333 0.430000 0.192642E-01 0.628188E-01 TLAD 82.5233 82.5600 83.6100 84.0900 81.7200 SE(N= 3) 0.603913 5%LSD 8DF 1.96930 MEANS FOR EFFECT NL$ NL$ SE(N= 5%LSD 5) 8DF NL$ NOS 5 NOS 5 KLQUA 473.520 468.310 491.720 CCQUA 12.2500 11.7260 11.8900 DKQUA 8.96200 8.67400 8.65400 14.3806 46.8938 0.475265 1.54979 0.246701 0.804467 DAYVO 0.458000 0.440000 0.454000 0.149220E-01 0.486592E-01 TLAD 83.1380 82.8580 82.7060 SE(N= 5) 0.467789 5%LSD 8DF 1.52541 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VIET 23/ 9/15 19: :PAGE Anh huong cua phan bon den dac diem qua long TL4 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE KLQUA CCQUA DKQUA DAYVO TLAD GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 477.85 15 11.955 15 8.7633 15 0.45067 15 82.901 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 55.486 32.156 6.7 0.0070 1.5988 1.0627 8.9 0.0179 0.75754 0.55164 6.3 0.0370 0.28900E-010.33367E-01 7.4 0.0080 1.1935 1.0460 2.4 0.0307 |NL$ | | | 0.5145 0.7391 0.6348 0.6858 0.8089 | | | | Ảnh hưởng GA3 phân bón qua đến tiêu sinh hoá BALANCED ANOVA FOR VARIATE BRIX FILE SINHHOA 29/ 9/15 22:21 :PAGE Chi tieu sinh hoa – TN3 VARIATE V003 BRIX LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 2.40269 600673 0.44 0.008 NL 1.54489 772447 0.57 0.005 * RESIDUAL 10.8089 1.35111 * TOTAL (CORRECTED) 14 14.7565 1.05404 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DUONGTS FILE SINHHOA 29/ 9/15 22:21 :PAGE Chi tieu sinh hoa – TN3 VARIATE V004 DUONGTS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 154226 385566E-01 0.67 0.033 NL 21.5607 10.7803 187.15 0.000 * RESIDUAL 460815 576018E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 22.1757 1.58398 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VITAMINC FILE SINHHOA 29/ 9/15 22:21 :PAGE Chi tieu sinh hoa – TN3 VARIATE V005 VITAMINC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 5.39383 1.34846 1.68 0.047 NL 24.0631 12.0315 14.98 0.002 * RESIDUAL 6.42661 803326 * TOTAL (CORRECTED) 14 35.8835 2.56311 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE AXIT FILE SINHHOA 29/ 9/15 22:21 :PAGE Chi tieu sinh hoa – TN3 VARIATE V006 AXIT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 338267E-01 845667E-02 0.95 0.048 NL 914800E-01 457400E-01 5.12 0.037 * RESIDUAL 714533E-01 893167E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 196760 140543E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHATKHO FILE SINHHOA 29/ 9/15 22:21 :PAGE Chi tieu sinh hoa – TN3 VARIATE V007 CHATKHO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 386440 966100E-01 0.03 0.006 NL 274613 137307 0.04 0.000 * RESIDUAL 26.7457 3.34322 * TOTAL (CORRECTED) 14 27.4068 1.95763 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SINHHOA 29/ 9/15 22:21 :PAGE Chi tieu sinh hoa – TN3 MEANS FOR EFFECT CT CT SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3) 8DF CT NOS 3 3 BRIX 13.2567 13.5967 13.3900 14.1933 13.0100 DUONGTS 10.8767 10.7600 10.8933 11.0767 10.9067 VITAMINC 7.93667 7.93000 7.95333 8.78667 6.89667 0.671097 2.18838 0.138566 0.451851 0.517470 1.68742 AXIT 0.823333 0.806667 0.786667 0.776667 0.686667 0.545639E-01 0.177927 CHATKHO 10.4633 10.7667 10.9533 10.7233 10.8167 SE(N= 3) 1.05565 5%LSD 8DF 3.44238 MEANS FOR EFFECT NL NL SE(N= 5%LSD 5) 8DF NL NOS 5 NOS 5 BRIX 13.1420 13.9160 13.4100 DUONGTS 9.51200 12.4380 10.7580 VITAMINC 6.21600 9.27000 8.21600 0.519829 1.69511 0.107333 0.350002 0.400831 1.30707 AXIT 0.702000 0.884000 0.742000 0.422650E-01 0.137822 CHATKHO 10.9340 10.6740 10.6260 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn SE(N= 5) 0.817706 5%LSD 8DF 2.66646 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SINHHOA 29/ 9/15 22:21 :PAGE Chi tieu sinh hoa – TN3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE BRIX DUONGTS VITAMINC AXIT CHATKHO GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 13.489 15 10.903 15 7.9007 15 0.77600 15 10.745 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.0267 1.1624 8.6 0.0077 1.2586 0.24000 2.2 0.0327 1.6010 0.89628 11.3 0.0466 0.11855 0.94507E-01 12.2 0.0484 1.3992 1.8284 17.0 0.0063 |NL | | | 0.0051 0.0000 0.0022 0.0369 0.0002 | | | | 10 Ảnh hưởng GA3 phân bón qua đến tỷ lệ cấp BALANCED ANOVA FOR VARIATE < 330 FILE VIET2 23/ 9/15 19:30 :PAGE Ty le cap qua long TL4 VARIATE V003 < 330 330 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 381.674 95.4185 75.82 0.000 NL$ 16.0837 8.04186 6.39 0.022 * RESIDUAL 10.0683 1.25854 * TOTAL (CORRECTED) 14 407.826 29.1304 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 330-500 FILE VIET2 23/ 9/15 19:30 :PAGE Ty le cap qua long TL4 VARIATE V004 330-500 - 50 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 17.5558 4.38896 0.92 0.050 NL$ 706525E-01 353262E-01 0.01 0.010 * RESIDUAL 38.1818 4.77273 * TOTAL (CORRECTED) 14 55.8083 3.98631 BALANCED ANOVA FOR VARIATE 500-700 FILE VIET2 23/ 9/15 19:30 :PAGE Ty le cap qua long TL4 VARIATE V005 500-700 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 380.778 95.1944 8.73 0.006 NL$ 7.54105 3.77053 0.35 0.007 * RESIDUAL 87.2702 10.9088 * TOTAL (CORRECTED) 14 475.589 33.9706 - Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn BALANCED ANOVA FOR VARIATE -700 FILE VIET2 23/ 9/15 19:30 :PAGE Ty le cap qua long TL4 VARIATE V006 -700 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 13.2836 3.32089 18.24 0.001 NL$ 1.14597 572987 3.15 0.020 * RESIDUAL 1.45676 182095 * TOTAL (CORRECTED) 14 15.8863 1.13474 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE VIET2 23/ 9/15 19:30 :PAGE Ty le cap qua long TL4 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS 3 3 < 330 12.7900 14.3433 16.4733 8.10000 23.4933 330-500 33.6033 32.4033 33.2400 33.5733 35.6833 500-700 48.4033 48.3300 44.4100 52.3833 37.4767 -700 5.20667 4.92667 5.88000 5.95000 3.35000 SE(N= 3) 0.647698 1.26131 1.90690 0.246370 5%LSD 8DF 2.11208 4.11301 6.21820 0.803389 MEANS FOR EFFECT NL$ NL$ NOS 5 < 330 13.5760 15.7420 15.8020 330-500 33.7160 33.7760 33.6100 500-700 45.7920 47.1980 45.6120 -700 5.16800 4.68400 5.33600 SE(N= 5) 0.501705 0.977008 1.47708 0.190838 5%LSD 8DF 1.63601 3.18593 4.81660 0.622302 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE VIET2 23/ 9/15 19:30 :PAGE Ty le cap qua long TL4 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE < 330 330-500 500-700 -700 GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 15.040 15 33.701 15 46.201 15 5.0627 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 5.3973 1.1218 7.5 0.0000 1.9966 2.1847 6.5 0.0496 5.8284 3.3028 7.1 0.0056 1.0652 0.42673 8.4 0.0006 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL$ | | | 0.0221 0.0099 0.0072 0.0174 | | | | http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Để góp phần tăng năng suất, phẩm chất cho giống thanh long TL4, đồng thời bổ sung tư liệu cho việc phát triển thanh long ở các tỉnh phía Bắc nói chung và ở vùng trồng thanh long huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống thanh long TL4 trồng tại huyện Lập. .. huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 2 Mụ đí , êu ầu ủ đề t i 2.1 Mục đích của đề tài - ác định được đặc điểm nông sinh học của giống thanh long ruột đỏ TL4 trồng tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và xác định được một số biện pháp kỹ thuật phù hợp đối với giống thanh long này Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 2.2 Yêu cầu của đề tài - ác định được thời kỳ phát sinh phát... ở một số địa bàn tại miền bắc nước ta như huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc; huyện Mai Sơn – Sơn La và thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh Trong đó, giống thanh long TL4 là một trong những giống có tiềm năng cao khi được trồng trong điều kiện tự nhiên tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Cây thanh long TL4 có ưu thế là sinh trưởng khoẻ, ra hoa đậu quả khá ổn định Tuy nhiên, do mới được đưa về trồng tại huyện. .. lá đối với vùng đất huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc - Hiệu quả của các biện pháp kỹ thuật cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất thanh long tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc và các vùng phụ cận Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4 - Những kết quả của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, giảng dạy cho các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật. .. cành lộc của giống thanh long ruột đỏ TL4 52 Bảng 3.5: Thời gian ra hoa của giống thanh long ruột đỏ TL4 55 Bảng 3.6: Đặc điểm ra hoa, đậu quả của giống thanh long TL4 trong năm 2014 59 Bảng 3.7: Đặc điểm ra hoa, đậu quả của giống thanh long TL4 trong năm 2015 60 Bảng 3.8: Động thái tăng trưởng quả của giống thanh long TL4 61 Bảng 3.9: Tỷ lệ cấp quả của giống thanh long TL4 trong năm... ngoài vùng trồng chính ở các tỉnh phía Nam, cây thanh long được trồng hầu khắp các tỉnh thành phía Bắc, đặc biệt đã hình thành những vùng trồng thanh long có sản lượng lớn, đem lại thu nhập cao cho người dân như: huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Ở các địa phương trên cây thanh long được coi là một trong những cây trồng nông nghiệp chính với giá... quả và các thời kì vận hậu của giống thanh long ruột đỏ TL4 trồng tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc - Đánh giá được ảnh hưởng của tổ hợp bón phân qua rễ đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của giống thanh long TL4 - Đánh giá được ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng GA3 và liều lượng phân bón qua lá bổ sung đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống thanh. .. triển mở rộng diện tích tại địa phương - Từ kết quả của những biện pháp kỹ thuật tác động sẽ góp phần bổ sung quy trình kỹ thuật chăm sóc giống thanh long TL4 đạt hiệu quả cao hơn về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề tài đóng góp một số giải pháp kỹ thuật giúp cho việc mở rộng diện tích giống thanh long ruột đỏ TL4 như đặc điểm sinh vật học, tổ hợp bổ xung dinh... Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nên chưa đánh giá được khả năng sinh trưởng, tiềm năng năng suất, phẩm chất của cây thanh long TL4 ở nơi đây Việc canh tác của người dân tại địa phương còn mang tính quảng canh, bón phân theo hình thức tự phát, không cân đối Chưa có một nghiên cứu nào cụ thể về sự sinh trưởng, phát triển, năng suất, phẩm chất và các biện pháp kỹ thuật chủ yếu cho cây thanh long TL4 trồng tại. .. không cao [6 tr 54] 1.3.2 Tình hình nghiên cứu trong nước * Nghiên cứu về chọn tạo giống Trong nhiều năm trước đây, giống thanh long ruột trắng là giống được trồng tập trung ở các vùng trồng thanh long của Việt Nam Hiện nay, ngoài Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 22 giống thanh long ruột trắng, một số giống thanh long ruột đỏ do Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam chọn tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống thanh long TL4 trồng tại huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc, Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống thanh long TL4 trồng tại huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc, Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống thanh long TL4 trồng tại huyện lập thạch, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay