de thi cong chuc nganh ky su CNTT

36 163 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:18

I PHẦN CỨNG Câu Để khởi động windows 9x, Anh/Chị cần tối thiểu tập tin nào? a IO.SYS, MSDOS.SYS, AUTOEXEC.BAT b IO.SYS, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT c IO.SYS, COMMAND.COM, MSDOS.SYS d MSDOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS Câu Trong hệ điều hành windows XP, Anh/Chị cho biết tập tin dùng để khởi động? (chọn hai) a NTDETECT c NTDELECT b XPLDR d NTLDR Câu Khi chia đĩa Anh/Chị tạo partition primary số partition có tối đa vùng extended a 23 b Không giới hạn c 20 d Tất sai Câu Anh/Chị cho biết chương trình fdisk chương trình định dạng đĩa? a Cấp cao b Cấp thấp c Cả (a) (b) d Tất sai Câu Để thay đổi tên máy tính thành tên khác Anh/Chị chọn đường dẫn nào? a Start – Programs – My Computer b Start – Control Panel – System – General – Change c Start – Control Panel – System – Computer Name – Change d Start – Run – gõ cmd sau cứa sổ cmd nhập tên máy Câu Anh chị theo đường dẫn để có bên a Click phải biểu tượng My Conputer – Properties - b Click phải hình chọn Properties - c Start – Control Panel – Add Hardware - d Start – Control Panle – Virtual Memory Câu Để có cửa sổ bên Anh/Chị theo đường dẫn ? a Click phải biểu tượng My Conputer – Properties - b Click phải hình chọn Properties - c Start – Control Panel – Add Hardware - d Start – Control Panle – Virtual Memory Câu Trên hệ điều hành windows Anh/Chị cấu hình cửa sổ device manager? a Phần cứng b Phần mềm c Cả (A) (B) d Cả (A) (B) sai Câu Trong windows XP, Anh/Chị theo đường dẫn để sử dụng chương trình disk defragmenter? a Start – Settings – Control Panel – Disk defragmenter b Start – Programs – Accessories – Disk defragmenter c Start – Programs – Accessories – System tools - Disk defragmenter d Tất Câu 10 Để xem tập tin ẩn, Anh/Chị dùng tiện ích để thay đổi chế độ hiển thị? a Windows explorer b Internet explore c Commad d Tất sai Câu 11 phần mềm sau phần mềm sở liệu? a Microsoft word b Microsoft excell c Microsoft access d Microsoft Powerpoint Câu 12 cụm từ Backup hiểu a chép b lưu c phục hồi d dự phòng Câu 13 công cụ sau đây, công cụ công cụ chống virus? a NOD b Norton Antivirus c BKAV d a, b, c Câu 14 hệ điều hành DOS hệ điều hành với giao diện gì? a dòng lệnh b command-line c đồ họa d a b Câu 15 Khi có thông báo “Can’t find bootable CD-ROM device’, để khắc phục lỗi theo anh (chị) ta cần làm? a Cài lại trình điều khiển CD-ROM b Khai báo lại thứ tự khởi động máy BIOS c Thay đĩa cứng, dùng lệnh FDISK, cài lại hệ điều hành d Tất sai Câu 16 dung lượng thông thường đĩa mềm bao nhiêu? a [...]... computer b Automatically detect the appropriate ISA Server computer c Để mặc định theo hệ thống d Không lựa chọn giá trị trong cửa sổ này 7 Anh/Chị hãy quan sát hình bên dưới Anh/Chị hãy cho biết để chống tính năng ping of death vào ISA thì Anh/Chị sẽ lựa chọn mục giá trị nào bên dưới a Define RADIUS Server b Define IP Preference c Enable Intrusion Detection and DNS Attack Detection d Define Connection Limits... a # b $ c & d ! Câu 2 Run level biểu diễn chế độ muli-user cơ bản (không hỗ trợ NFS) a 0 b 1 c 2 d 5 Câu 3 Các tập tin cơ bản trên hệ thống Linux là: a inode, size, attributes b inode, superblock, atributes c inode, superblock d inode, superblock, stogeblock Câu 4 Thư mục _lưu trữ virtual file chỉ trạng thái hiện tại của Linux Kernel a /etc b /usr c /var d /proc Câu 5 Lệnh _ dùng để mount... của 3 thi t bị: a Harddisk, Mainboard, RAM c CPU, RAM, Mainboard b CPU, Mainboard, Harddisk d Harddisk, RAM, CPU 29 _ : chế độ này có thể được cấu hình để người dùng phải đánh password khi đăng nhập vào, hoặc có thể yêu cầu “userID” “Global Configuration Mode” và các “Specific Configuration Mode” chỉ có thể truy cập từ chế độ này a User EXEC mode c View EXEC mode b Configuration EXEC mode d Privileged... mới có cùng inode number với tập tin cũ a cp b cat c ln d mv Câu 13 Người quản trị dùng tiện ích để liệt kê các partition đã được phân vùng trong hệ thống cho ra kết quả như sau: Command (m for help): p Disk /dev/sda: 6442 MB, 6442450944 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 783 cylinders Units=cylindres or 16065 or 16065 * 512 = 8225280 bytes Devies Boot Start End Block Id System /dev/sda1 * 1 13... Controller) 35 Anh/Chị hãy quan sát hình bên dưới Anh/Chị hãy cho biết để chống tấn công DNS vào ISA thì Anh/Chị sẽ lựa chọn mục giá trị nào bên dưới a Define RADIUS Server b Define IP Preference c Enable Intrusion Detection and DNS Attack Detection d Define Connection Limits 36 Để cho phép 1 pc từ xa có thể kêt nối vào ISA và có thể kết nối vào hệ thống mạng nội bộ Anh/Chị sẽ lựa chọn mục nào trong... /etc/host.deny b /etc/host.allow c /etc/host d /etc/denyftp Câu 55 Thuộc tính nào cấm tài khoản anonymous truy cập vào hệ thống FTP? a anonymous_enable=yes b anonymous =yes c anonymous_enable=no d anonymous =no Câu 56 Anh/Chị hãy cho biết dòng lệnh nào bên dưới mô tả đúng về thao tác cấm địa chỉ ip 192.168.1.20 được phép truy cập vào dịch vụ ftp a vsftpd:192.168.1.20 b deny:192.168.1.20 c hiden:192.168.1.20... phải có ít nhất một VTP mode này để có thể phân phát thông tin về VLAN trên Domain Switch thuộc kiểu VTP mode này có thể tạo, thêm hay xóa VLAN trong VTP Domain Anh/Chị hãy cho biết phát biểu trên dành cho Switch thuộc VTP mode nào? a Client c Transparent b Server d Tất cả đều đúng 6 RAM quá tải khi giá trị trung bình vượt quá 20 a Pages/sec c KB/sec b MB/sec d RAM/sec 7 Để thi t lập một VPN trên... cho phép thực hiện một số lệnh giám sát cơ bản Mức độ này không cho phép lệnh nào có thể thay đổi cấu hình của Router (thường chỉ là chế độ hiển thị) a Privileged EXEC mode c User EXEC mode b Configuration EXEC mode d View EXEC mode 20 Anh/Chị hãy cho biết khi sử dụng phần mềm WinGate để chia sẻ Internet, phần mềm này hỗ trợ các dịch vụ nào? a NAT c a và b đều đúng b Proxy d a và b đều sai 21 Khi sử... 1 bài báo và web bán hàng d Web tĩnh 38 Trên mail exchange 2003 có 1 đối tượng dùng cho phép mọi người chia sẻ thông tin tài liệu Vậy theo Anh/Chị đối tượng đó gọi là a Public Folder c General Folder b Folder Public d Folder 39 Khi cấu hình dịch vụ FTP với chế độ là ISOLATER USERS, Anh/Chị mong muốn cho phép tài khoản anonymous được phép truy cập vậy anh chị xẽ tạo tên thư mục cho anonymous trong thư... sẽ thay đổi theo yêu cầu của dịch vụ c Sai Vì khi cài đặt ICS, IP của máy Server thi t lập như thế nào thì sẽ được giữ nguyên như vậy d Tất cả các ý kiến trên đều sai 22 Anh/Chị có thể thi t lập kết nối đến bao nhiêu Terminal Server? a 1 c 3 b 2 d Tất cả đều sai 23 “Đây là cách cấu hình cơ bản, áp dụng cho hầu hết các thi t bị của Cisco Người sử dụng dùng các dòng lệnh nhập từ các Terminal, thông
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi cong chuc nganh ky su CNTT, de thi cong chuc nganh ky su CNTT, de thi cong chuc nganh ky su CNTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay