1 bài tập chương 1 tập hợp lớp 10

3 170 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:11

Có thắc mắc cần tài liệu gửi email đến: ontaptoanthpt2015@gmail.com Tập Hợp A – Bài tập thực hành: Các cách biểu diến tập hợp: Bài 1: Biểu diễn tập hợp cách sau (nếu có thể): + Liệt kê tất phần tử tập hợp hai dấu móc + Liệt kề tất phần tử tập hợp biểu đồ Ven + Chỉ rõ tính chất phần tử tập hợp Biết: a) Tập hợp gồm số tự nhiên từ đến 15 b) Tập hợp gồm số nguyên từ -3 đến c) Tập hợp gồm số nguyên chẵn thuộc từ -25 đến 10 d) Tập hợp gồm số nguyên chia hết cho nằm đoạn từ -3 đến 21 e) Tập hợp số hữu tỷ vừa chia hết cho vừa chia hết cho f) Tập hợp số thực dương chẵn chia hết cho g) Tập hợp số thực lớn -3 bé -10 h) Tập hợp số nguyên có giá trị tuyệt đối lớn i) Tập hợp số thực mà bình phương số khác j) Tập hợp số thực mà lũy thừa bậc số chia hết cho Các quan hệ tập hợp : Bài : Cho A = {0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } Viết tập hợp C thỏa mãn : a) C = A ∩ B b) C = A ∪ B c) C = A\B Bài : Cho A = {-3 ; 31 ; ; 32 ; ; 51 ; -6 ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; 12 ; ; ; 51 ; -6 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } Viết tập hợp C thỏa mãn : a) C = A ∩ B b) C = A ∪ B c) C = A\B Bài : Viết tập hợp C thỏa mãn :  x ∈ [ − ; 15]  x ∈ {1;2;3;4;5;7;8;9;11} a) C =  c) C =   x ∈ ( ; 20 )  x ∈ { − 2;2;3;4;5;6;9;11;13;15}  x ∈ [ − 20 ; 18]  x ∈ { − 12;−10;−6;8;9;7;6;5;4;12;13} b) C =  d) C =   x ∈ ( ; 30)  x ∈ { − 12;−10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;11;12} Bài : Viết tập hợp C thỏa mãn :  x ∈ [ − ; 15] ∪ ( 3;21) a) C =   x ∈ ( ; 20 ) ∩ ( − 3;17 ]  x ∈ [ − 20 ; 18] ∩ [ − 2;17 ) b) C =   x ∈ ( ; 30) ∪ [ − 12;10 )  x ∈ {1;2;3;4;5;7;8;9;11} ∪ { 3;5;11;12;13;20;21;6} c) C =   x ∈ { − 2;2;3;4;5;6;9;11;13;15} ∩ { − 2;2;4;7;11;12;31;21;9}  x ∈ { − 12;−10;−6;8;9;7;6;5;4;12;13} d) C =   x ∈ { − 12;−10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;11;12} /{ − 12;9;7;1;13;14;15;16;21} Bài : Cho A = {0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } C = {0 ; -1 ; ; ; ; 15 ; ; 72 ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 21 } Viết tập hợp D thỏa mãn : a) D = A ∩ ( B ∪ C ) b) D = ( A ∪ B ) ∩ C c) D = ( A ∪ C ) \B Có thắc mắc cần tài liệu gửi email đến: ontaptoanthpt2015@gmail.com Bài : Cho A = {0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } C = {0 ; -1 ; ; ; ; 15 ; ; 72 ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 21 } Viết tập hợp D thỏa mãn : b) D = ( A ∩ B ) ∪ C b) D = A ∪ ( B ∩ C ) c) D = ( A ∩ C ) \B Bài 7: Viết tập hợp D thỏa mãn:  x ∈ [ − ; 15]  x ∈ [ − 20 ; 18]   a) D =  x ∈ ( ; 20 ) c) D =  x ∈ ( ; 30 )  x ∈ [ 3;24 )  x ∈ ( − 12;12]   x ∈ [ − ; 15]  b) D =  x ∈ ( − 4;6]  x ∈ [ 2;19 )  Bài : Viết tập hợp D thỏa mãn :  x ∈ {1;2;3;4;5;7;8;9;11}  a) D =  x ∈ { − 2;2;3;4;5;6;9;11;13;15}  x ∈ { − 2;1;2;3;4;11;16;17;19}   x ∈ { − 12;−10;−6;8;9;7;6;5;4;12;13}  b)D =  x ∈ { − 12;−10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;11;12}  x ∈ { − 12;9;8;7;4;2;−1;−2;−15} Bài : Viết tập hợp D thỏa mãn :  x ∈ [ − ; 15]   x ∈ ( 3;20] a) D =   x ∈ ( − 4;6]  x ∈ [ 2;19 )    x ∈ [ − 20 ; 18]    x ∈ [12;25) b) D =   x ∈ [10;21)   x ∈ [ − 12;17 )  x ∈ [ − ; 15]   x ∈ ( 3;20] c) D =   x ∈ ( − 4;6]  x ∈ [ 2;19 )  Bài 10 : Viết tập D thỏa mãn :  x ∈ {1;2;3;4;5;7;8;9;11}   x ∈ { − 2;2;3;4;5;6;9;11;13;15} a) D =   x ∈ { − 2;1;2;3;4;11;16;17;19}  x ∈ { − 2;1;2;3;12;13;14}   x ∈ [ − 20 ; 18]  d) D =  x ∈ [10;21)  x ∈ [ − 12;17 )  x ∈ { − 12;−10;−6;8;9;7;6;5;4;12;13}  c) D =  x ∈ { − 12;−10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;11;12}  x ∈ { − 12;9;8;7;4;2;−1;−2;−15}  x ∈ {1;2;3;4;5;7;8;9;11}  d)D =  x ∈ { − 2;2;3;4;5;6;9;11;13;15}  x ∈ { − 2;1;2;3;4;11;16;17;19}    x ∈ [ − 20 ; 18]    x ∈ [12;25) d) D =   x ∈ [10;21)    x ∈ [ − 12;17 )  x ∈ [ − 20 ; 18]   x ∈ [12;25) e) D =   x ∈ [10;21)   x ∈ [ − 12;17 )  x ∈ [ − ; 15]   x ∈ ( 3;20] f) D =   x ∈ ( − 4;6]  x ∈ [ 2;19 )    x ∈ { − 12;−10;−6;8;9;7;6;5;4;12;13}    x ∈ { − 12;10;12;13;14;15} b)D =   x ∈ { − 12;−10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;11;12}   x ∈ { − 12;9;8;7;4;2;−1;−2;−15} Biểu diễn quan hệ tập hợp số biểu đồ Ven: Có thắc mắc cần tài liệu gửi email đến: ontaptoanthpt2015@gmail.com Bài : Cho A = {0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } Biểu diễn quan hệ tập hợp số A B biểu đồ Ven: a) A ∩ B b) A ∪ B c) A\B Bài : Cho A = {0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } C = {0 ; -1 ; ; ; ; 15 ; ; 72 ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 21 } Biểu diễn quan hệ tập hợp số A,B C biểu đồ Ven : a) ( A ∩ B ) ∪ C b) A ∪ ( B ∩ C ) c) ( A ∩ C ) \B Biểu diễn tập hợp Trục Số : Bài : Biểu diễn cách tìm tập hợp D trục số :  x ∈ [ − ; 15] a) C =   x ∈ ( ; 20 )  x ∈ [ − 20 ; 18] b) C =   x ∈ ( ; 30)  x ∈ [ − ; 15]  c) D =  x ∈ ( ; 20 )  x ∈ [ 3;24 )   x ∈ [ − ; 15]  d) D =  x ∈ ( − 4;6]  x ∈ [ 2;19 )    x ∈ [ − 20 ; 18]    x ∈ [12;25) e) D =   x ∈ [10;21)   x ∈ [ − 12;17 )  x ∈ [ − ; 15]   x ∈ ( 3;20] f) D =   x ∈ ( − 4;6]  x ∈ [ 2;19 )  Số phần tử tập hợp: Bài : Cho A = {-3 ; 31 ; ; 32 ; ; 51 ; -6 ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; 12 ; ; ; 51 ; -6 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } Tìm số phần tử tập hợp C thỏa mãn (ký hiệu C : a) C = A ∩ B b) C = A ∪ B c) C = | A\B | Bài : Cho A = {0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 } B = {0 ; ; ; ; ; ; ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 } C = {0 ; -1 ; ; ; ; 15 ; ; 72 ; ; ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 21 } Tìm số phần tử tập hợp C thỏa mãn: c) |D| = | ( A ∩ B ) ∪ C | b) |D| =| A ∪ ( B ∩ C ) | c) |D| = | ( A ∩ C ) \B| Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 bài tập chương 1 tập hợp lớp 10 , 1 bài tập chương 1 tập hợp lớp 10 , 1 bài tập chương 1 tập hợp lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay