250 cau hoi ve co the nguoi

244 634 0
  • Loading ...
1/244 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:10

CÚ THÏÍ NGÛÚÂI MC LC VỊ SAO NỐI NẬO CÂNG DNG CÂNG THƯNG MINH? 13 KHAI THẤC BẤN CÊÌU NẬO PHẪI CỐ LÚÅI GỊ? 14 CẤC BƯÅ PHÊÅN CA ÀẨI NẬO ÀÛÚÅC PHÊN CƯNG NHÛ THÏË NÂO? 15 CỐ PHẪI NẬO LÚÁN HÚN LÂ THƯNG MINH HÚN KHƯNG? 17 VỊ SAO NGÛÚÂI GIÂ HAY QỤN NHÛÄNG VIÏÅC GÊÌN ÀÊY, NHÚÁ RỘ NHÛÄNG VIÏÅC THÚÂI TRỄ? 19 VIÏÅC DNG ÀÊÌU ÀẤNH BỐNG CỐ LÂM NẬO CỐ BÕ CHÊËN ÀƯÅNG KHƯNG? 20 VỊ SAO CHÏËT NẬO LÂ TIÏU CHĐ ÀÏÍ KHÙÈNG ÀÕNH SÛÅ SƯËNG CA CON NGÛÚÂI KÏËT THC? 21 THÊÌN ÀƯÌNG VÂ CẤC EM BẾ BỊNH THÛÚÂNG CỐ GỊ KHẤC NHAU? 22 NÏËU NGƯÌI XƯÍM LÊU THỊ KHI ÀÛÁNG DÊÅY SỆ CẪM THÊËY CHỐNG MÙÅT, HOA MÙỈT, TẨI SAO? 23 10 VỊ SAO KHI TÛÁC GIÊÅN, TA LẨI KHƯNG MËN ÙN CÚM? 23 11 VỊ SAO TÛÅ MỊNH C SỆ KHƯNG CẪM THÊËY BÌN CÛÚÂI? 24 12 VỊ SAO NỐI DA LÂ KHĐ QUAN LÚÁN NHÊËT CA CÚ THÏÍ? 25 13 VỊ SAO MÂU DA, TỐC VÂ MÙỈT NGÛÚÂI PHÛÚNG ÀƯNG KHẤC NGÛÚÂI PHÛÚNG TÊY? 27 14 VỊ SAO TRỄ EM CÊÌN TÙỈM NÙỈNG NHIÏÌU? 28 15 VỊ SAO VÊN TAY MƯỴI NGÛÚÂI KHƯNG GIƯËNG NHAU? 29 16 VỊ SAO MƯỴI NGÛÚÂI ÀÏÌU CỐ LƯỴ RƯËN ÚÃ BNG? 29 17 ÙN XỊ DÊÌU CỐ KHIÏËN CHO DA ÀEN HÚN KHƯNG? 30 18 VỊ SAO VÂO MA HÊ, TRỄ EM HAY NƯÍI RƯM? 31 19 VỊ SAO KHI MIÏÅN G VÏËT THÛÚNG SÙỈP LÂNH THÛÚÂNG CẪM THÊËY NGÛÁA? 32 20 VỊ SAO MIÏÅNG VÏËT THÛÚNG GÙÅP PHẪI CHÊËT MÙÅN THỊ DÏỴ XỐT? 33 http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 21 VỊ SAO MÙÅT THANH NIÏN DÏỴ PHẤT SINH NƯËT MN? 34 22 VỊ SAO DA NGÛÚÂI GIÂ THÛÚÂNG NƯÍI NÏËP NHÙN? 35 23 VỊ SAO VÂO MA ÀƯNG, VÂNH TAI VÂ TAY MƯÅT SƯË NGÛÚÂI HAY BÕ NÛÁT NỄ? 36 24 VỊ SAO CỐ NƯËT RÌI? 36 25 ÀƯÌI MƯÌI CA NGÛÚÂI GIÂ HỊNH THÂNH NHÛ THÏË NÂO? 37 26 VỊ SAO LẨI XËT HIÏÅN TRỄ CỐ LƯNG? 38 27 VỊ SAO TỐC CA MƯÅT SƯË THANH, THIÏËU NIÏN BẨC SÚÁM? 38 28 VỊ SAO ÀÊÌU CÊY TỐC LẨI BÕ CHỄ NHẤNH? 39 29 VỊ SAO LƯNG MÂY KHƯNG DÂI NHÛ TỐC? 40 30 LƯNG MÂY VÂ LƯNG MI CỐ TẤC DNG GỊ? 41 31 VỊ SAO TỐC THÛÚÂNG RNG? 41 32 VỊ SAO MƯÅT SƯË NGÛÚÂI ÀÊÌU CỐ GÊÌU NHIÏÌU? 42 33 CÊU NỐI "NGÛÚÂI KHỖE MỔC TỐC, NGÛÚÂI ËU MỔC MỐNG TAY" CỐ CÚ SÚÃ KHOA HỔC KHƯNG? 43 34 VỊ SAO KHƯNG NÏN CÙỈT MỐNG TAY QUẤ SÊU? 44 35 VỊ SAO NHIÏÌU TRỄ EM THĐCH CÙỈN MỐNG TAY? 44 36 CỐ PHẪI MẤU CHĨ LÂ CHÊËT NÛÚÁC MÂU ÀỖ KHƯNG? 45 37 VỊ SAO KHẤC NHỐM MẤU THỊ KHƯNG THÏÍ TIÏËP MẤU? 46 38 MẤU CHẪY TRONG CÚ THÏÍ NHÛ THÏË NÂO? 47 39 CỐ PHẪI NHỐM MẤU MƯÅT NGÛÚÂI SËT ÀÚÂI KHƯNG THAY ÀƯÍI? 48 40 MẤU NHÊN TẨO CỐ ÛU ÀIÏÍM GỊ? 48 41 VỊ SAO KHI CHẨY, TIM ÀÊÅP NHANH HÚN? 49 42 VỊ SAO SAU KHI GIÊÅT MỊNH MÙÅT LẨI TẤI XANH? 51 43 VỊ SAO KHI DA BÕ CHẪY MẤU THỊ MẤU SỆ TÛÅ ÀƯÅNG ÀƯNG LẨI? 52 44 VỊ SAO KHI DA BÕ VA ÀÊÅP LẨI HỊNH THÂNH ÀẤM BÊÌM TĐM? 52 45 VỊ SAO CỐ LC ÀỖ MÙÅT, TĐA TAI? 53 46 VỊ SAO MA XN, CON NGÛÚÂI DÏỴ MÏÅT MỖI? 54 http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 47 VỊ SAO VIÏÅC CHO MẤU KHƯNG ẪNH HÛÚÃNG ÀÏËN SÛÁC KHỖE? 55 48 VỊ SAO CÚ BÙỈP CA VÊÅN ÀƯÅNG VIÏN MẨNH HÚN CÚ BÙỈP NGÛÚÂI BỊNH THÛÚÂNG? 56 49 KHĐ LÛÅC CA CON NGÛÚÂI TÛÂ ÀÊU MÂ CỐ? VỊ SAO KHI KHÊÍN CÊËP THỊ LÛÅC CÚ BÙỈP LẨI RÊËT LÚÁN? 57 50 KHUNG XÛÚNG CÚ THÏÍ GƯÌM CỐ MÊËY THÂNH PHÊÌN? 58 51 VỊ SAO THANH, THIÏËU NIÏN DÏỴ BÕ VỂO CƯÅT SƯËNG? 59 52 VỊ SAO TRONG MƯÅT NGÂY, CHIÏÌU CAO CA CÚ THÏÍ CỐ THAY ÀƯÍI? 60 53 VỊ SAO VIÏÅC THÛÚÂNG XUN THÚÃ BÙÇN G MIÏÅNG KHƯNG TƯËT CHO SÛÁC KHỖE? 60 54 VỊ SAO TA HĐT VÂO KHĐ ƯXY NHÛNG LẨI THÚÃ RA KHĐ CO2? 61 55 THÛÅC PHÊÍM TA ÙN VÂO BIÏËN ÀI ÀÊU? 62 56 VỊ SAO DẨ DÂY KHƯNG TÛÅ TIÏU HỐA MỊNH? 63 57 TẨI SAO BNG ÀỐI HAY CỐ TIÏËNG "NG C"? 64 58 VỊ SAO KHƯNG NÏN VÛÂA ÙN, VÛÂA XEM SẤCH BẤO? 65 59 VỊ SAO PHẪI COI TRỔNG BÛÄA ÙN SẤNG? 65 60 VỊ SAO PHẪI "CÊN BÙÇNG THÛÁC ÙN"? 66 61 VỊ SAO KHI ÙN CÊÌN PHẪI NHAI K, NËT CHÊÅM? 67 62 TRỄ EM ÙN CẤ NHIÏÌU CỐ TRÚÃ NÏN CHÊÅM CHẨP KHƯNG? 68 63 VỊ SAO CÚM CHAN NÛÚÁC NỐNG KHƯNG TƯËT CHO TIÏU HỐA? 68 64 VỊ SAO NÏN NGHĨ NGÚI TRÛÚÁC VÂ SAU KHI ÙN ? 69 65 VỊ SAO TRỄ EM NGÂY NAY HAY BÕ BÏÅNH ÀÛÚÂNG RÅT? 70 66 VỊ SAO MƯÅT SƯË NGÛÚÂI THÛÚÂNG CỐ CẪM GIẤC ÀI NGOÂI KHƯNG HÏËT? 70 67 VỊ SAO TRONG THÚÂI K THI PHẪI ÀÙÅ C BIÏÅT CH MÙÅT ÙN ËNG? 71 68 VỊ SAO THËC CỐ THÏÍ ẪNH HÛÚÃNG XÊËU ÀÏËN DINH DÛÚÄNG? 72 69 VỊ SAO KHI NO THỊ D THÛÁC ÙN NGON MÊËY CNG KHƯNG CẪ M THÊËY THÊM? 73 70 VỊ SAO THÛÁC ÙN RẤN LẨI KHỐ TIÏU? 73 http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 71 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂ I DÏỴ SAY RÛÚÅU, CỐ NGÛÚÂI KHỐ SAY? 74 72 VỊ SAO NGÛÚÂI SAY RÛÚÅU ÀI XIÏU VỂO? 75 73 VỊ SAO TRỄ EM KHƯNG NÏN ËNG RÛÚÅU? 76 74 GAN CỐ TẤC DNG GỊ? 77 75 VỊ SAO CANH THÕT KHƯNG CHO MËI THỊ KHƯNG NGỔT? 78 76 VỊ SAO KHƯNG NÏN NĐN ÀẨI, TIÏÍU TIÏÅN? 78 77 NÛÚÁC TIÏÍU ÀÛÚÅ C HỊNH THÂNH NHÛ THÏË NÂO? 79 78 VỊ SAO NGÛÚÂI TA LẨI ÀẤNH RÙỈM? 80 79 LẤ LẤCH CỐ NHÛÄNG ĐCH LÚÅI GỊ? 81 80 TRONG CÚ THÏÍ CỐ "DÊÌU BƯI TRÚN" KHƯNG? 82 81 VỊ SAO LÛÚÄI, MƯI KHI BÕ RÙNG CÙỈN SỆ LÂNH MAU HÚN NHÛÄNG CHƯỴ KHẤC? 83 82 VỊ SAO NỐI NÛÚÁC BỔT VƯ CNG QU BẤU? 84 83 RÙNG CỐ PHẪI LÂ MƯÅT "MÊỴU XÛÚNG" ÀÙÅC KHƯNG? 85 84 VỊ SAO NGÛÚÂI LẨI MỔC RÙNG HAI LÊÌN? 85 85 VỊ SAO RÙNG CỐ HỊNH DẨNG KHẤC NHAU? 86 86 VỊ SAO KHƯNG NÏN DNG TÙM XĨA RÙNG? 87 87 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂ I CHĨ NHAI MƯÅT BÏN HÂM? 88 88 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂ I HAY NGHIÏËN RÙNG LC NG? 88 89 VỊ SAO LÛÚÄI CỐ THÏÍ BIÏËT ÀÛÚÅC HÛÚNG VÕ THÛÁC ÙN? 89 90 VỊ SAO NGÛÚÂI TA VĐ MÙỈT VÚÁI MẤY ẪNH? 90 91 VỊ SAO MÙỈT NGÛÚÂI LẨI MỔC PHĐA TRÛÚÁC MÙÅT? 90 92 VỊ SAO NHỊN MÂU XANH NHIÏÌU CỐ LÚÅI CHO MÙỈT? 91 93 VỊ SAO ẤNH SẤN G MẨNH GÊY CÊÅN THÕ? 92 94 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂ I THÕ LÛÅC ËU? 93 95 VỊ SAO MÙỈT KHƯNG SÚÅ LẨNH? 94 96 VỊ SAO THÚÅ HÂN PHẪI CHE MÙÅT NẨ? 94 97 VỊ SAO CỐ LC TA NHẤY MÙỈT LIÏN TC? 95 http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 98 VỊ SAO PHẪI CHÚÁP MÙỈT? 95 99 VỊ SAO VIÏÅC TÊÅP CHO MÙỈT CỐ THÏÍ GIP ÀÏÌ PHÔNG CÊÅN THÕ? 96 100 VỊ SAO CỐ THÏÍ ÀEO KĐNH SẤT TRÔNG TRONG MÙỈT? 97 101 VỊ SAO KHI ÀEO KĐNH ÀEN PHẪI CH ÀÏËN THÚÂI GIAN, ÀÕA ÀIÏÍM? 97 102 VỊ SAO CỐ BÏÅNH "CÊÅN THÕ GIẪ"? 98 103 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂI KHƯNG PHÊN BIÏÅT ÀÛÚÅC MÂU SÙỈC? 99 104 CỐ DÊËU HIÏÅU BẤO TRÛÚÁC BÏÅNH CÊÅN THÕ KHƯNG? 100 105 VỊ SAO NƯNG DÊN ÚÃ MIÏÌN NI CNG BÕ BÏÅNH CÊÅN THÕ? 100 106 VỊ SAO MÙỈT MƯÅT SƯË NGÛÚÂI BÕ "TẤN QUANG"? 101 107 VỊ SAO SẤNG NG DÊÅY HAY CỐ DÛÃ MÙỈT? 102 108 CON NGÛÚÂI CỐ "MÙỈT THÛÁ BA" KHƯNG? 102 109 VỊ SAO MI CỐ THÏÍ NGÛÃI ÀÛÚÅC CẤC LOẨI MI? 103 110 TRONG CÚ THÏÍ, KHĐ QUAN NÂO LÊU ÀÚÂI NHÊËT? 104 111 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂI DÏỴ CHẪY MẤU MI? 105 112 VỊ SAO KHƯNG THÏÍ ÀƯÌNG THÚÂI XỊ MI BÙÇNG HAI LƯỴ MI? 106 113 VỊ SAO KHI KHỐ C TO, NÛÚÁC MI CHẪY NHIÏÌU THEO NÛÚÁC MÙỈT? 106 114 VỊ SAO TIÏËNG NỐI TÛÂ MẤY GHI ÊM PHẤT RA KHẤC VÚÁI TIÏËNG NỐI CA MỊNH? 107 115 VỊ SAO HÊÌU NHÛ KHƯNG HÏÌ CỐ TIÏËN G NỐI GIƯËNG NHAU? 108 116 VỊ SAO KHI MẤY BAY CÊËT CẤNH HÓÅ C HẨ CẤNH, THĐNH LÛÅC CA HÂNH KHẤCH BIÏËN ÀƯÍI? 109 117 NGOẤY TAI TƯËT HAY KHƯNG TƯËT? 110 118 VỊ SAO KHI NÛÚÁ C VÂO TAI THỊ KHƯNG NGHE RỘ? 110 119 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂI NỐI LÙỈP? 111 120 NGÛÚÂI CÊM CỐ NHÊËT ÀÕNH LÂ ÀIÏËC KHƯNG? 113 121 VỊ SAO TÍI CÂNG CAO CÂNG SÚÅ LẨNH? 114 123 VỊ SAO TÛÂ TRÏN CAO NHỊN XËNG, TA CẪM THÊËY HƯÌI HƯÅP VÂ TAY CHÊN ËU ÀI? 115 http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 124 VỊ SAO PHẪI ÀÏÌ PHÔNG BÏÅNH BẾO PHỊ TÛÂ BẾ? 116 125 VỊ SAO GIẪM BẾO KHỐ ÀÏËN THÏË? 116 126 VỊ SAO CỐ BÂN CHÊN BÙÇNG? 119 127 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂI CHÊN NHIÏÌU MƯÌ HƯI? 120 128 VỊ SAO HỔC SINH CÊËP 1-2 KHƯNG NÏN ÀI GIÂY CAO GỐT? 121 129 VỊ SAO CHÊN BẨI LIÏÅT CỐ LOẨI CÛÁNG VÂ LOẨI MÏÌM? 122 130 VỊ SAO TRONG ÀÏM TƯËI, KHI ÀI ÚÃ CHƯỴ TRƯËNG, TA THÛÚÂNG HAY QUAY VÔNG VÏÌ CHƯỴ C? 122 131 VỊ SAO NGƯÌI LÊU HAY ÀÛÁNG LÊU, CHÊN SỆ CÙNG TO LÏN? 123 132 KHI ÀI ÀÛÚÂNG, VỊ SAO HAI VAI LẨI LÙỈC? 124 133 VỊ SAO NGỐN TAY CẤI CHĨ CỐ HAI ÀƯËT? 125 134 VỊ SAO ÚÃ ÀA SƯË NGÛÚÂI, TAY PHẪI MẨNH HÚN TAY TRẤI? 126 135 HAI NÛÃA TRẤI, PHẪI CA CÚ THÏÍ CỐ ÀƯËI XÛÁNG NHAU KHƯNG? 127 136 VỊ SAO KHI NG PHẪI CH TÛ THÏË NÙÇM? 128 137 NG TRÛA CỐ LÚÅI GỊ? 129 138 VỊ SAO KHI NG CỐ NGÛÚÂI LẨI NGẤY KHÔ KHÔ? 130 139 VỊ SAO NỐI NG GIÛÚÂNG HÚI CÛÁNG PHÙÈNG LÂ TƯËT? 131 140 VỊ SAO KHI NG KHƯNG NÏN TRM CHÙN KĐN ÀÊÌU? 132 141 MƯÅT NGÛÚÂI MƯỴI NGÂY NÏN NG BAO LÊU? 132 142 VỊ SAO ÚÃ NGÛÚÂ I CỐ TÍI, NHU CÊÌU NG LẨI ĐT ÀI? 133 143 CỐ PHẪI NG GƯËI CÂNG CAO CÂNG TƯËT KHƯNG? 134 144 VỊ SAO KHI NGÛÚÂI MÏÅT MỖI LẨI HAY NGẤP DÂI? 135 145 VỊ SAO SAU MƯÅT THÚÂI GIAN MÏÅT MỖI, QÌNG MÙỈT LẨ I THÊM ÀEN? 136 146 VỊ SAO THANH, THIÏËU NIÏN KHƯNG NÏN THÛÁC THÊU ÀÏM NHIÏÌU? 137 147 VỊ SAO CHIÏM BAO? 139 148 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂI MƯÅNG DU? 140 http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 149 VỊ SAO CỐ MƯÅT SƯË ẤC MƯÅNG CỐ THÏÍ BIÏËN THÂNH ÀIÏÌM DÛÅ BẤO BÏÅNH TÊÅT? 141 150 VỊ SAO CỐ GIÊËC MƯÅNG ÀÛÚÅC NHÚÁ RỘ, CỐ GIÊËC MƯÅNG KHƯNG NHÚÁ RỘ? 142 151 "NG ÀƯNG" CỐ THÏÍ GIP KẾO DÂI TÍI THỔ KHƯNG? 143 152 VỊ SAO KHI NGẤP, NÛÚÁC MÙỈT LẨI TRÂO RA? 144 153 VỊ SAO SAU MƯỴI TIÏËT HỔC PHẪI NGHĨ 10 PHT? 144 154 VỊ SAO NAM GIÚÁI CỐ RÊU, CÔN PH NÛÄ THỊ KHƯNG? 145 155 VỊ SAO NỐI CHUNG NÛÄ THÊËP HÚN NAM? 146 156 CÚ THÏÍ NAM VÂ NÛÄ CỐ GỊ KHẤC NHAU? 147 157 CỐ PHẪI CON GẤI ĐT THƯNG MINH HÚN CON TRAI KHƯNG? 148 158 VỊ SAO NÛÄ GIÚÁ I THÛÚÂNG DÕU DÂNG, ƯN HÔA HÚN NAM GIÚÁI? 150 159 VỊ SAO BÂ CON GÊÌN KHƯNG THÏÍ LÊËY NHAU? 151 160 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂI CHÛÃA NHIÏÌU BÂO THAI? 152 161 THAI NHI TRONG BNG MỂ LÂM NHÛÄNG GỊ? 153 162 VỊ SAO TRỄ EM MÚÁI SINH RA LẨI KHỐC? 154 163 VỊ SAO TRONG THÚÂI K CỐ KINH BAN ÀÊÌU, CON GẤI PHẪI CH VÏÅ SINH KINH NGUÅT? 155 164 DI TINH CỐ HẨI CHO SÛÁC KHỖE KHƯNG? 156 165 VỊ SAO TH DÊM LẨI CỐ HẨI CHO SÛÁC KHỖE? 158 166 VỊ SAO KHI CẪM MẨO, TA SỆ SƯÍ MI NÛÚÁC, TÕT MI VÂ SƯËT CAO? 159 167 VỊ SAO ÀIÏÅN THOẨI CƯNG CƯÅNG DÏỴ TRUÌN NHIÏỴM BÏÅNH? 160 168 VỊ SAO THÊN THÏÍ NƯÍI NƯËT MÏÌ ÀAY? 161 169 VỊ SAO VÂO MA HÊ, TRỄ EM DÏỴ BÕ RƯM, MN NHỔT? 162 170 HO GÂ CỐ PHẪI LÂ HO MẬI "TRÙM NGÂY" KHƯNG? 163 171 VỊ SAO PHẪI ÀÏÌ PHÔNG BÏÅNH ÀAU MÙỈT ÀỖ? 163 172 VỊ SAO BÏÅNH "MÙỈT GÂ CHỔI" THÛÚÂNG KHƯNG TÛÅ KHỖI? 164 173 BÏÅNH CHÙỈP SẪN SINH NHÛ THÏË NÂO? 165 http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 174 VỊ SAO NHÊN DÊN MƯÅT SƯË VNG DÏỴ BÕ BÛÚÁU CƯÍ? 166 175 VỊ SAO TRỄ EM CNG CAO HUËT ẤP? 167 176 VỊ SAO NGÛÚÂI BÕ BÏÅNH TIM THÛÚÂNG BÕ TĐM MƯI? 167 177 VỊ SAO KHI BÕ LẨNH, NGÛÚÂI TA DÏỴ BÕ TIÏU CHẪY? 168 178 BÏÅNH ÀAU DẨ DÂY CỐ TRUÌN NHIÏỴM KHƯNG? 168 179 VIÏM RÅT THÛÂA CỐ PHẪI DO HAY ÙN CÚM CH ẤY GÊY RA KHƯNG? 169 180 VỊ SAO NGÛÚÂI BÕ BÏÅNH TIÏÍU ÀÛÚÂNG THÛÚÂNG HAY ÀỐI? 170 181 VỊ SAO MÊÅT CỐ SỖI? 171 182 HIÏËU ÀƯÅNG ÚÃ TRỄ CỐ PHẪI LÂ CHÛÁNG HÂNH ÀƯÅNG LUNG TUNG KHƯNG? 172 183 VỊ SAO CỐ NGÛÚÂI "NGẬ NÛÚÁC"? 174 184 VỊ SAO XËT HIÏÅN "PHẪN ÛÁNG CHÏNH LÏÅCH GIÚÂ"? 174 185 VỊ SAO VÂO NGÂY NÙỈNG TO CỐ NHIÏÌU NGÛÚÂI NGƯÅ NÙỈNG? 176 186 SƯËT CAO CỐ PHẪI LÂ XÊËU KHƯNG? 177 187 37 ÀƯÅ C CỐ PHẪI LÂ THÊN NHIÏÅT THÛÚÂNG CỐ CA CON NGÛÚÂI KHƯNG? 178 188 VỊ SAO TIÏËNG ƯÌN CỐ HẨI CHO SÛÁC KHỖE? 179 189 THÏË NÂO LÂ TRẨNG THẤI THÛÁ BA CA CÚ THÏÍ? 180 190 "NGÛÚÂI THÛÅC VÊÅT" LÂ THÏË NÂO? 181 191 UNG THÛ LÂ GỊ? 183 192 VỊ SAO AIDS ÀÛÚÅC GỔI LÂ "ÀẨI DÕCH CA THÏË K 20?" 184 193 ÀƯÅC TƯË BÏÅNH AIDS HY HOẨI HÏÅ THƯËNG MIÏỴN DÕCH CA CÚ THÏÍ NHÛ THÏË NÂO? 185 194 VỊ SAO HÏÅ THƯËN G MIÏỴN DÕCH CA CÚ THÏÍ CỐ THÏÍ TIÏU DIÏÅT ÀÛÚÅC VI KHÍN? 186 195 ÀƯNG Y KHẤM BÏÅNH VỊ SAO PHẪI XEM LÛÚÄI? 187 196 VỊ SAO "SIÏU ÊM B" CNG CỐ THÏÍ CHÊÍN ÀOẤN ÀÛÚÅ C BÏÅNH? 188 197 K THÅT CT CHÊÍN ÀOẤN BÏÅNH NHÛ THÏË NÂO? 189 198 CHIÏËU X-QUANG CỐ HẨI CHO SÛÁC KHỖE KHƯNG? 191 http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 199 VỊ SAO MẤY TĐNH CỐ THÏÍ CHÊÍN ÀOẤN ÀÛÚÅC MƯÅT SƯË BÏÅNH? 191 200 VỊ SAO NÏN DNG NÛÚÁC ÊËM ÀÏÍ ËNG THËC? 193 201 VỊ SAO PHẪI ËNG THËC ÀNG GIÚÂ QUY ÀÕNH? 193 202 LÂM THÏË NÂO ÀÏÍ TẨO THÂNH THËC TÛÂ VI KHÍN ? 194 203 VỊ SAO KHƯNG NÏN LẨM DNG VITAMIN? 196 204 VỊ SAO TRÛÚÁC LC TIÏM, PHẪI ÀÊÍY MƯÅT ĐT THËC RA KHỖI KIM TIÏM? 197 205 TRÛÚÁC KHI TIÏM PENICELIN, VỊ SAO PHẪI TIÏM THÛÃ PHẪN ÛÁNG DÛÚÁI DA? 198 206 VỊ SAO CÊËM VÊÅN ÀƯÅNG VIÏN ËNG THËC KĐCH THĐCH? 199 207 VỊ SAO KHƯNG NÏN LẨM DNG THËC KHẤNG SINH? 200 208 VỊ SAO CỐ MƯÅT SƯË XẾT NGHIÏÅM MẤU PHẪI LÊËY MÊỴU KHI ÀỐI? 201 209 CỐ THÏÍ GIẪM ÀAU KHI TIÏM KHƯNG? 202 210 VỊ SAO VIÏÅC ËNG THËC, TIÏM THËC CỐ THÏÍ GIP CHÛÄA ÀÛÚÅC BÏÅNH? 203 211 ÀÏÍ PHẤT HUY TẤC DNG CHÛÄA BÏÅNH, THËC CỐ LIÏN QUAN VÚÁI TH THÏÍ NHÛ THÏË NÂO? 204 212 VỊ SAO KHƯNG NÏN ËNG NHIÏÌU THËC BƯÍ? 206 213 VỊ SAO TUÅT ÀƯËI KHƯNG ÀÛÚÅC THÛÃ THËC GÊY NGHIÏÅN? 207 214 VỊ SAO ÊM NHẨC CNG CỐ THÏÍ CHÛÄA BÏÅNH? 208 215 VỊ SAO VIÏÅC TÙỈM NÛÚÁC LẨNH CỐ TẤC DNG RÊN LUÅN THÊN THÏÍ? 209 216 VỊ SAO TÙỈM NÙỈNG NHIÏÌU CỐ HẨI CHO CÚ THÏÍ? 210 217 VỊ SAO TRÛÚÁC KHI NG NÏN ËNG MƯÅT CƯËC SÛÄA? 211 218 VỊ SAO VIÏÅC ÀÊËM LÛNG CỐ THÏÍ GIẪI TRÛÂ MÏÅT MỖI? 212 219 VỊ SAO MA XN CÊÌN ÊËM, MA THU CÊÌN LẨNH? 213 220 VỊ SAO KHI LÏN CÚN SƯËT, NÏN ËNG NHIÏÌU NÛÚÁC ÊËM? 214 221 VỊ SAO NỐI "RÛÃA CHÊN NÛÚÁC NỐNG TRÛÚÁC KHI NG CNG NHÛ ËNG THËC BƯÍ"? 215 222 VỊ SAO PHẪI CÊÍN THÊÅN KHI TÙỈM HÚI? 216 223 VỊ SAO SÛÄA ÀÊÅU CHÛA ÀUN CHĐN CỐ ÀƯÅC? 217 http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 10 224 VỊ SAO KHI ÀÛÁNG THÂNH TÛÚÂNG CHÙỈN ÀẤ PHẨT, CÊÌU TH BỐNG ÀẤ DNG HAI TAY ƯM BNG DÛÚÁI? 218 225 VỊ SAO KHI KHẤT, VIÏÅC ËNG NÛÚÁC NỐNG CỐ TẤC DNG GIẪI KHẤT TƯËT HÚN NÛÚÁC MẤT? 218 226 VỊ SAO TRÛÚÁC KHI VÊÅN ÀƯÅNG MẨNH, PHẪI VÊÅN ÀƯÅNG CHÍN BÕ? 219 227 VỊ SAO LÊÌN ÀÊÌU THAM GIA VÊÅN ÀƯÅN G MẨNH, CÚ BÙỈP THÛÚÂNG PHẤT SINH ÀAU MỖI? 220 228 VỊ SAO VIÏÅC ÙN LÛÚNG THÛÅC TẨP LẨI CỐ ĐCH CHO SÛÁC KHỖE? 221 229 VỊ SAO VIÏÅC NHAI KỂO CAO SU LẨI CỐ ĐCH? 223 230 VỊ SAO KHƯNG NÏN ÙN C ÊËU, NGỐ SEN, C NÙN? 224 231 VỊ SAO KHƯNG NÏN ÙN SÔ? 224 232 VỊ SAO LC NÊË C CT KHƯNG NÏN ËNG NÛÚÁC? 225 233 ÙN HOA QUẪ CẪ VỖ CỐ TƯËT KHƯNG? 226 234 BI VÂO MÙỈT THỊ LÂM THÏË NÂO? 227 235 HỐC XÛÚNG THỊ LÂM THÏË NÂO? 227 236 VỊ SAO NGÛÚÂI NI SC VÊÅT CẪNH DÏỴ BÕ BÏÅNH TRUÌN NHIÏỴM? 228 237 ÙN TRÛÁNG GÂ NHÛ THÏË NÂO MÚÁI CỐ LÚÅI CHO SÛÁC KHỖ E? 229 238 VỊ SAO CHÚI ÀIÏÅN TÛÃ QUẤ MÛÁC SỆ CỐ HẨI? 230 239 VỊ SAO KHƯNG THÏÍ CỐ NHÛÄNG NGÛÚÂI TÛÚÁ N G MẨ O HOÂ N TOÂN GIƯËNG NHAU? 231 240 CHA MỂ THÊËP CỐ SINH ÀÛÚÅC CON CAO LÚÁN KHƯNG? 231 241 VỊ SAO CỐ MƯÅT SƯË NGÛÚÂI THÊËP NHỖ? 232 242 TẨI SAO CẤC NHÂ KHOA HỔC PHẪI KHẤM PHẤ BĐ MÊÅT GENE DI TRUÌN CA CON NGÛÚÂI? 233 243 BÏÅNH DI TRUÌN PHẤT SINH NHÛ THÏË NÂO? 233 244 GENE DI TRUÌN VÊN TAY LÂ GỊ? 235 245 TRỄ EM SINH TRONG ƯËNG NGHIÏÅM CỐ PHẪI LÚÁN LÏN TRONG ÀỐ KHƯNG? 236 246 CON NGÛÚÂI CỐ THÏÍ TÛÅ NHÊN BẪN MỊNH KHƯNG? 237 http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 230 11,2% Côn úã trûáng gâ trùỉng, cấc chó sưë nây lêìn lûúåt lâ 13% vâ 9,9% Nhûäng thânh phêìn khấc àïìu tûúng àûúng giûäa loẩi trûáng 238 Vò chúi àiïån tûã quấ mûác sệ cố hẩi? Trô chúi àiïån tûã lâ sẫn phêím khoa hổc k thåt cao cêëp, àậ trúã thânh phûúng tiïån vui chúi rêët quan trổng cåc sưëng hiïån àẩi Àùåc biïåt lâ Brickgame thïí tđch nhỗ, khưng bõ thúâi gian vâ khưng gian hẩn chïë nïn rêët àûúåc hoan nghïnh Cố ngûúâi cho rùçng Brickgame bûác xẩ khưng mẩnh nhû tđnh àiïån tûã nïn ẫnh hûúãng mùỉt khưng lúán, thûåc tïë khưng hoân toân nhû vêåy Chng ta thûúâng bùỉt gùåp mưåt sưë ngûúâi chúi Brickgame trïn tâu hỗa, tư, àậ chúi lâ kếo dâi vâi tiïëng, mùỉt dấn vâo mân hònh nhỗ, tay bêëm liïn tc, rêët dïỵ gêy mùỉt, cûáng tay Nïëu khưng ch hûúáng chiïëu ca ấnh sấng vâ tû thïë ngưìi mâ chúi lêu, hổ sệ giẫm thõ lûåc, thêìn kinh thùèng, sûác ch khưng têåp trung, dêỵn àïën tinh thêìn ụí oẫi Àưëi vúái thiïëu nhi, viïåc chúi Brickgame quấ mûác câng cố hẩi vò cú thïí àang phất triïín, mùỉt, khung xûúng vâ cấc cú quan khấc chûa hoân thiïån phất triïín hoân toân Câng cố hẩi hún nïëu trễ dânh thúâi gian lïn lúáp vâ lâm bâi têåp cho trô chúi nây Nhiïìu nghiïn cûáu cho thêëy, trễ em nghiïån trô chúi Brickgame dïỵ dêỵn àïën hổc têåp khố khùn, mêët tđnh sấng tẩo vâ nùng lûåc suy àoấn, trúã thânh ngûúâi "mấy" Lêu ngây, chng sệ trúã nïn nghiïån, dưëc toân bưå hûáng th vâ thúâi gian vâo trô chúi Mưåt sưë nhâ hâng tưí chûác trô chúi côn àùåt giẫi thûúãng àïí thu ht cấc em, thêåm chđ cố nhûäng phông chúi côn àấnh bẩc; nhiïìu trô chúi mang nưåi dung tònh dc, bẩo lûåc, rêët cố hẩi cho thiïëu niïn Sûå xët hiïån trô chúi àiïån tûã cố thïí lâm phong ph cåc sưëng ca ngûúâi, nïëu àố lâ nhûäng chúi lânh mẩnh Tuy nhiïn, theo khuën cấo ca cấc chun gia, d cng khưng nïn chúi àiïån tûã (kïí cẫ Brickgame) quấ mưåt giúâ Sau kïët thc trô chúi nïn cho mùỉt nghó, nïn têåp thïí dc cho tay, hoẩt àưång tûá chi àïí trấnh cấc ẫnh hûúãng cố hẩi http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 231 239 Vò khưng thïí cố nhûäng ngûúâi tûúáng mẩo hoân toân giưëng nhau? Tûúáng mẩo lâ phêìn cú thïí gêy ch nhêët cho ngûúâi, cng lâ cùn cûá àïí mổi ngûúâi nhêån biïët vâ tòm hiïíu lêỵn Vò tûúáng mẩo ngûúâi ta khưng giưëng nhau? Àưång lûåc "tẩo nïn" tûúáng mẩo lâ gò? Con ngûúâi hònh thânh sûå kïët húåp ca tinh trng vâ trûáng ca hai bïn bưë mể Sưë lûúång nhiïỵm sùỉc thïí tinh trng vâ trûáng lâ 23 x = 46 cấi Àùåc trûng tûúáng mẩo ca ngûúâi cấc gene trïn cấc nhiïỵm sùỉc thïí quët àõnh Mưỵi nhiïỵm sùỉc thïí àïìu cố cêëu tẩo vâ hònh dẩng riïng Trïn mưỵi nhiïỵm sùỉc thïí cố khoẫng 1250 gene Ngây nay, cấc nhâ y hổc cho rùçng tưíng sưë gene ca ngûúâi úã khoẫng 1-2 triïåu Vò vêåy, chng cố thïí "nùån ra" vư sưë tûúáng mẩo, khưng nhûäng mùỉt, mi, miïång, tai cố hònh dẩng vâ võ trđ khấc mâ khn mùåt cng khấc nhau; thêåm chđ mùỉt mưåt mđ vâ mùỉt hai mđ cng àïìu lâ nhûäng gene di truìn khấc quët àõnh Ngay úã trûúâng húåp sinh àưi, sûå sùỉp xïëp gene di truìn trïn nhiïỵm sùỉc thïí cng khưng hoân toân giưëng nhau, chó cố 1/70-1/80 khẫ nùng giưëng Do àố, nhûäng ngûúâi giưëng hoân toân cố thïí nối lâ khưng cố 240 Cha mể thêëp cố sinh àûúåc cao lúán khưng? Thưng thûúâng, cha mể cao thò cấi cng cao Nhûng khưng thïí ph nhêån lâ mưåt sưë gia àònh cha mể cao nhûng lẩi xët hiïån thêëp vâ ngûúåc lẩi, nhiïìu gia àònh cha mể thêëp nhûng lẩi cố nhûäng àûáa cao Tẩi vêåy? Thûá nhêët, nhûäng ngûúâi thên cao thûúâng chõu ẫnh hûúãng rộ rïåt ca nhên tưë mưi trûúâng Khi ngûúâi úã thúâi k phất dc, nïëu gùåp mưi trûúâng cố lúåi cho sûå phất triïín chiïìu cao (khđ hêåu thđch húåp, dinh dûúäng àêìy à, rên luån vêån àưång àng mûác ), cú thïí dïỵ phất triïín cao; nïëu rúi vâo mưi trûúâng bêët lúåi thò sûå phất triïín chiïìu cao dïỵ bõ ẫnh hûúãng http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 232 Thûá hai, chiïìu cao cú thïí côn chõu ẫnh hûúãng ca nhên tưë di truìn Loâi ngûúâi cố mêëy gene di truìn quët àõnh chiïìu cao thên thïí Nïëu cha mể truìn cho nhiïìu gene di truìn cố lúåi cho chiïìu cao thò cấi lúán lïn sệ cao vâ ngûúåc lẩi Tốm lẩi, chiïìu cao ca ngûúâi vûâa chõu ẫnh hûúãng ca nhên tưë mưi trûúâng vûâa chõu ẫnh hûúãng ca nhên tưë di truìn Vò àiïìu kiïån mưi trûúâng ca mưỵi ngûúâi khấc nhau, nhên di truìn quët àõnh chiïìu cao bưë mể truìn cho cng khấc nïn chiïìu cao ca cú thïí cấi lâ mn hònh vẩn trẩng Nhûng nhòn chung, bưë mể cao thò cấi phêìn nhiïìu cng cao 241 Vò cố mưåt sưë ngûúâi thêëp nhỗ? Cố nhiïìu ngûúâi trưng khn mùåt rộ râng lâ àậ trûúãng thânh nhûng thên thïí lẩi rêët thêëp bế, giưëng nhû mưåt thiïëu niïn Sûå sinh trûúãng vâ phất dc ca cú thïí chõu sûå khưëng chïë ca chêët kđch thđch sinh trûúãng thy nậo tiïët Nïëu chêët kđch thđch nây àûúåc tiïët quấ nhiïìu, ngûúâi sệ to tưì; nhûng nïëu trûúác thúâi k phất dc, chêët kđch thđch nây àûúåc sẫn xët khưng à, cú thïí sệ rêët thêëp bế Mưåt sưë ngûúâi thiïëu chêët kđch thđch sinh trûúãng nïn chiïìu cao chó àẩt trïn dûúái 1,32 m àưëi vúái nam vâ 1,23 m àưëi vúái nûä Vò phêìn àêìu ca hổ vêỵn nhû ngûúâi lúán bònh thûúâng cho nïn hổ cố hònh dẩng khưng cên xûáng Tuy trđ lûåc ca ngûúâi thêëp bế khưng bõ ẫnh hûúãng mêëy nhûng vúái têìm vốc nhû thïë, hổ gùåp nhiïìu trúã ngẩi sinh hoẩt vâ cố ấp lûåc têm l to lúán Hiïån cấc nhâ khoa hổc chûa xấc àõnh àûúåc ngun nhên tẩi úã nhûäng ngûúâi nây, nậo lẩi khưng tiïët chêët kđch thđch, khiïën hổ mùỉc chûáng bïånh thêëp bế Nhiïìu ngûúâi cho rùçng tònh trẩng nây cú thïí bêím sinh phất dc khưng àêìy gêy nïn; cố ngûúâi lẩi cho rùçng viïåc nây liïn quan àïën chûáng nhiïỵm trng hóåc bõ k sinh trng ht mấu Mưåt sưë ngûúâi mùỉc bïånh nhỗ bế nậo bõ mưåt khưëi u bïn cẩnh chên ếp http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 233 Nhûäng ngûúâi thêëp bế thiïëu kđch thđch tưë sinh trûúãng cố thïí àiïìu trõ bùçng cấch tiïm chêët kđch thđch sinh trûúãng Nïëu ngun nhên gêy thêëp bế lâ khưëi u thò trûúác hïët cêìn tòm cấch chûäa trõ khưëi u 242 Tẩi cấc nhâ khoa hổc phẫi khấm phấ bđ mêåt gene di truìn ca ngûúâi? Cấc nhâ khoa hổc àang khấm phấ bđ mêåt gene di truìn ca ngûúâi nhùçm vệ bûác tranh chđnh xấc vïì di truìn Khưng đt ngûúâi sệ hỗi, mùåc d chng ta cưng phấ àûúåc cûãa ẫi nây nhûng nố sệ àem lẩi nghơa thûåc tïë gò cho cåc sưëng nhên loẩi? Di truìn hổc hiïån àẩi mấch bẫo chng ta rùçng, gene lâ cú súã ca di truìn, ADN tưí chûác thânh Nố quët àõnh cấc tđnh trẩng ca cú thïí, vđ d ngûúâi chêu Ấ mùỉt àen, ngûúâi chêu Êu mùỉt xanh Mâu sùỉc ca nhận cêìu lâ gene chi phưëi Khưng nhûäng thïë, cố nhiïìu bïånh ngûúâi mùỉc phẫi lâ gene di truìn Bïånh nhên di truìn mưåt gene nâo àố biïën àưíi vïì kïët cêëu mâ gêy nïn, àiïín hònh nhêët lâ bïånh thiïëu mấu dẩng tïë bâo lûúäi liïìm Côn bïånh nhiïìu gene di truìn lâ kïët cêëu nhiïìu gene biïën àưíi gêy nïn, vđ d nhû khưëi u, cao huët ấp Chđnh vò vêåy, nïëu nùỉm vûäng kïët cêëu tûâng gene cú thïí vâ tònh trẩng hóåc bïånh têåt tûúng ûáng vúái nố thò cho d ngûúâi mùỉc bïånh gò cng chó cêìn khùỉc phc àûúåc gene tûúng ûáng lâ tòm àûúåc phûúng phấp chûäa bïånh Vò vêåy, cấc nhâ khoa hổc àang khao khất dõch àûúåc bđ mêåt gene 243 Bïånh di truìn phất sinh nhû thïë nâo? Trong quan niïåm ca ngûúâi xûa, bïånh di truìn cố liïn quan túái cú quan sinh dc Cng vúái sûå phất triïín ca sinh vêåt hổc phên tûã hiïån àẩi, loâi ngûúâi àậ cố nhêån thûác sêu sùỉc hún àưëi vúái bïånh di truìn Ngây nay, ngûúâi ta cho rùçng bïånh di truìn cố thïí cha mể truìn lẩi, cng cố thïí khưng phẫi tûâ cha mể àïí lẩi Vđ d, bïånh bêím sinh ngu àêìn vûâa cố thïí gene bõ biïën àưíi, cng cố thïí http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 234 lâ bïånh di truìn, tûác lâ tûâ bưë mể truìn lẩi Nhûng bïånh ung thû mâ mổi ngûúâi àïìu súå lẩi khưng phẫi bưë mể di truìn, mâ lâ gene biïën àưíi trûúác ẫnh hûúãng ca mưi trûúâng Bïånh gene cố thïí chia lâm loẩi lúán: bïånh di truìn àún gene, bïånh nhiïỵm sùỉc thïí, bïånh di truìn àa gene Bïånh di truìn àún gene mưåt gene nâo àố phất sinh biïën àưíi mâ gêy nïn, thûúâng dêỵn àïën sûå rưëi loẩn hêëp thu, àâo thẫi hóåc phất dc ca cú thïí Bưë mể ca bïånh nhên xem rêët bònh thûúâng, nhûng trïn thûåc tïë àïìu mang nhûäng gene gêy bïånh úã dẩng tiïìm êín Lc àố gổi "Di truìn cố tđnh tiïìm êín" Cng cố trûúâng húåp bưë mể bïånh nhên cng phất bïånh, gổi lâ "di truìn hiïån rộ" Bïånh àún gene cố rêët nhiïìu loẩi: thiïëu mấu dẩng lûúäi liïìm, bïånh mấu nhốm A, m mâu àỗ Bïånh nhiïỵm sùỉc thïí xët hiïån thûâa hóåc thiïëu nhiïỵm sùỉc thïí Mùåc d dêy nhiïỵm sùỉc thïí nây àïìu cố cấc gene bònh thûúâng nhûng bïånh nhên vêỵn xët hiïån chûáng tưíng húåp àûúâng thõ (bêím sinh ngu àêìn) Bïånh di truìn àa gene khấ phûác tẩp, nhiïìu gene gêy nïn Cố lc têët cẫ cấc gene àïìu bònh thûúâng, nhûng tưíng húåp cấc gene nây trïn mưåt cú thïí nâo àố lẩi lâm xët hiïån bïånh chûáng nghiïm trổng, vđ d nhû bïånh tim, khưëi u, bïånh àưång mẩch vânh Loẩi bïånh nây cng chõu ẫnh hûúãng ca mưi trûúâng, phûúng thûác sinh hoẩt cấ nhên vâ àiïìu kiïån ngoẩi giúái Bïånh di truìn lâm tưín hẩi nghiïm trổng àïën loâi ngûúâi, àùåc biïåt lâ gia àònh ca bïånh nhên Theo thưëng kï,1/3 sưë trễ àïën àiïìu trõ tẩi khoa nhi cố liïn quan àïën bïånh di truìn Trong cấc ca tûã vong úã trễ em tûâ 15 tíi trúã xëng, bïånh di truìn chiïëm phêìn lúán Ngây nay, loâi ngûúâi vêỵn chûa cố biïån phấp chûäa trõ hiïåu qa àưëi vúái loẩi bïånh nây; àố, viïåc chêín àoấn vâ dûå phông súám lâ vư cng quan trổng Vđ d: Cêëm kïët hưn giûäa nhûäng ngûúâi cố quan hïå huët thưëng gêìn; trûúác kïët hưn vâ sinh àễ phẫi kiïím tra vâ hỗi han vïì di truìn àïí sinh tưët; àưëi vúái nhûäng thânh viïn gia àònh dïỵ mùỉc bïånh, cêìn tû vêën súám àïí àïì phông http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 235 Nhúâ sûå phất triïín ca y hổc hiïån àẩi, tïë bâo hổc vâ sinh vêåt hổc phên tûã, ngûúâi ngây câng hiïíu biïët sêu hún ngun nhên gêy cấc loẩi bïånh nây Cấc thânh qa nghiïn cûáu khoa hổc àậ àûa lẩi nhûäng biïån phấp cố hiïåu qa àïí chêín àoấn vâ dûå phông bïånh di truìn Chûäa bïånh bùçng gene di truìn cng lâ phûúng hûúáng ch ëu ca y hổc vâ sinh vêåt hổc hiïån àẩi 244 Gene di truìn vên tay lâ gò? Vên tay lâ tûâ chó cấc hoa vùn trïn da àêìu ngốn tay Chng cố vễ khấc khưng nhiïìu, nhûng thûåc lâ thiïn biïën vẩn hốa Mậi àïën ngây nay, ngûúâi ta vêỵn chûa phất hiïån hai ngûúâi cố vên tay hoân toân giưëng trïn thïë giúái nây Chđnh nhúâ àùåc àiïím àố mâ cẫnh cố thïí thưng qua viïåc giấm àõnh dêëu vên tay àïí lẩi trïn hiïån trûúâng àïí tòm tưåi phẩm, xấc nhêån phẩm nhên lâ Nhû ta àậ biïët, giûäa nhûäng ngûúâi khấc nhau, gene di truìn cú thïí cùn bẫn giưëng nhûng vêỵn cố sûå khấc biïåt nhiïìu hay đt Cố thïí nối, giưëng nhû vên tay, trïn thïë giúái nây khưng tưìn tẩi hai ngûúâi cố gene di truìn hoân toân giưëng nhau, vúái ngûúâi sinh àưi cng cố sûå khấc biïåt nho nhỗ Cấc nhâ khoa hổc cố thïí cùn cûá mêåt mậ di truìn, qua xûã l àùåc biïåt àïí nhêån biïët hònh vệ nâo àố, nhòn vâo àố giưëng nhû nhûäng hònh mêåt mậ àen trùỉng àan xen nhau, àố chđnh lâ gene di truìn vên tay Gene di truìn vên tay giưëng nhû vên tay, sệ gip àúä cẫnh phấ ấn rêët tưët Trònh àưå k thåt ngây cố thïí tûâ mưåt giổt mấu, tûâ mưåt cêy tốc, mưåt cht nûúác bổt àïí tòm àûúåc nhên di truìn vên tay Vđ d tưåi phẩm vêåt lưån vúái ngûúâi bõ hẩi, rêët cố thïí bõ sêìy súát da, thêåm chđ àïí lẩi vïët mấu úã hiïån trûúâng Àố chđnh lâ àêìu mưëi quan trổng àïí cẫnh tûâ àố tòm gene di truìn vên tay, sau àố tiïën hânh kiïím tra mấu àưëi vúái nhûäng ngûúâi bõ nghi ngúâ Mưåt phất hiïån àûúåc gene di truìn thưëng nhêët, ngûúâi ta cố thïí xấc àõnh àûúåc lâ tưåi phẩm http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 236 245 Trễ em sinh ưëng nghiïåm cố phẫi lúán lïn àố khưng? Nối àïën trễ em sinh ưëng nghiïåm, hêìu nhû cng nghe biïët, nhûng khưng phẫi cng hiïíu rộ trễ em àûúåc sinh ưëng nghiïåm nhû thïë nâo Rêët nhiïìu ngûúâi cho rùçng trễ em cố thïí àûúåc ni lúán ưëng nghiïåm Thûåc àố lâ cấch hiïíu rêët sai Vêåy trễ em sinh ưëng nghiïåm thûåc chêët lâ nhû thïë nâo? Cấc nhâ khoa hổc cho chng ta biïët, k thåt th tinh ưëng nghiïåm bao gưìm hai phêìn ch ëu: àố lâ th tinh bïn ngoâi cú thïí vâ dúâi cêëy phưi thai Phêìn àêìu tiïën hânh ưëng nghiïåm, phêìn sau lâ dúâi phưi thai cêëy vâo tûã cung ngûúâi mể àïí thai phất triïín dêìn lïn Sûå àúâi "trễ em ưëng nghiïåm" àẩi thïí cêìn phẫi kinh qua mêëy quấ trònh sau: Trûúác hïët, bấc sơ dng thëc àïí gip ngûúâi mể rng trûáng àng thúâi gian u cêìu, sau àố dng mưåt khđ c àùåc biïåt cho vâo bng ngûúâi mể àïí lêëy trûáng Tiïëp theo, bấc sơ cho trûáng vâo dung dõch ni trûáng, chúâ trûáng hoân toân thânh thc múái cho tinh trng àậ qua xûã l vâo, àïí cho tinh trng vâ trûáng th tinh ưëng nghiïåm, chûá khưng phẫi cú thïí ngûúâi mể, mâ hònh thânh trûáng th tinh Lc nây, trûáng th tinh àûúåc ngêm dung dõch ni dûúäng vâ bùỉt àêìu sẫn sinh, phên chia tïë bâo Mưåt trûáng th tinh phên chia thânh hai, hai thânh bưën, bưën thânh , dêìn dêìn phất triïín thânh phưi thai nhỗ nhoi Àïën giai àoẩn nây, bấc sơ àûa phưi thai dúâi vâo tûã cung ngûúâi mể Thai lúán dêìn àïën lc trúã thânh hâi nhi K thåt sinh ưëng nghiïåm ch ëu àûúåc thûåc hiïån àưëi vúái nhûäng ngûúâi ph nûä bõ tùỉc ưëng dêỵn trûáng vâ nhûäng ngûúâi chưìng mâ chêët vâ lûúång tinh trng cố vêën àïì, khưng thïí tûå nhiïn cố thai àûúåc Sûå àúâi ca k thåt nây àậ àem lẩi hy vổng vâ hẩnh phc to lúán cho nhûäng cùåp vúå chưìng bõ bïånh vư sinh http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 237 246 Con ngûúâi cố thïí tûå nhên bẫn mònh khưng? Con ngûúâi phc chïë mònh, sinh mưåt ngûúâi nhên bẫn giưëng nhû mònh? Cng vúái sûå àúâi ca cûâu Doly, àiïìu nây cố vễ sệ trúã thânh hiïån thûåc Nïëu xết vïì mùåt l thuët, àậ nhên bẫn àûúåc cûâu Doly thò cng cố thïí nhên bẫn àûúåc trêu bô, ngûúâi Cûâu vâ ngûúâi àïìu lâ àưång vêåt cố v; vêåy k thåt nhên bẫn vư tđnh cûâu cng cố thïí dng àûúåc cho ngûúâi Tuy nhiïn, àưëi vúái vêën àïì nhên bẫn ngûúâi, hiïån giúái khoa hổc àang tranh lån chûa dûát Nhûäng ngûúâi thânh cho rùçng, viïåc nhên bẫn ngûúâi thânh cưng lâ mưåt may mùỉn to lúán àưëi vúái nhûäng cùåp vúå chưìng vư sinh Nố cng múã mưåt bêìu trúâi rưång lúán vïì ngìn cung cêëp cấc cú quan thay thïë Viïåc thûåc nghiïåm k thåt nhên bẫn vư tđnh côn thïí hiïån mú ûúác "trûúâng sinh bêët lậo" ca mưåt sưë ngûúâi Khi cåc àúâi ca mưåt ngûúâi ài àïën têån cng, hổ cố thïí nhúâ cấc nhâ khoa hổc nhên bẫn mònh Nhûäng ngûúâi phẫn àưëi nhên bẫn vư tđnh ngûúâi cng àûa nhiïìu l Ngûúâi àậ nhên bẫn thânh cưng cûâu Doly tûâng cho biïët, ưng àậ dng àïën ba cûâu mể giẫ, vúái tưíng cưång 277 trûáng; àố chó 29 trûáng phất triïín àûúåc àïën giai àoẩn cố thïí cêëy; qua nhiïìu xûã l ca k thåt mâ cëi cng chó cố àûúåc mưåt cûâu Nïëu lâm thđ nghiïåm nhû thïë trïn ngûúâi thò sệ gùåp rêët nhiïìu khố khùn vâ phiïìn phûác chûa thïí lûúâng hïët àûúåc Chó riïng vïì trûáng mâ nối, mưåt ph nûä thúâi k sinh àễ mưỵi thấng chó rng mưåt trûáng; khẫ nùng nhên bẫn vư tđnh trûáng nây thânh cưng lâ rêët đt; cho nïn phẫi cố rêët nhiïìu ph nûä tham gia thđ nghiïåm thò múái thânh cưng àûúåc Cấc nhâ khoa hổc cho rùçng, viïåc dng phûúng phấp vư tđnh àïí sẫn sinh ngûúâi sệ khiïën cho loâi ngûúâi mêët ài tđnh àa dẩng vïì di truìn, dêỵn àïën phấ hoẩi sûå sinh tưìn ca loâi ngûúâi Nhên bẫn vư tđnh ngûúâi lâ sûå xêm phẩm "quìn lúåi vïì gene di truìn àưåc lêåp" ca cấ thïí sinh mïånh àố Con ngûúâi nïn u mïën hònh thûác sinh mïånh àưåc àấo ca mònh, cng nïn tiïëp thu sûå tûã vong tûå nhiïn ca cấ thïí Àố lâ sûå bẫo vïå àùåc trûng cấ tđnh vâ tưn trổng nhên cấch ca mònh http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 238 Ngoâi ra, cấc nhâ xậ hưåi hổc côn cho rùçng, nhên bẫn vư tđnh ngûúâi lâ mưåt sûå àưëi lêåp mẩnh mệ àưëi vúái ln l, kïët cêëu gia àònh vâ trêåt tûå xậ hưåi hiïån cố, àấnh mêët ài tònh thên truìn thưëng, trấch nhiïåm gia àònh vâ nghơa v xậ hưåi Têët cẫ nhûäng àiïìu nây àûa lẩi tấc hẩi khưn lûúâng Trong cåc tranh lån rêìm rưå nây, tiïëng nối ca nhûäng ngûúâi phẫn àưëi chiïëm àõa võ ch àẩo Nùm 1997, Tưí chûác Khoa hổc giấo dc ca Liïn húåp qëc àậ tiïën hânh àẩi hưåi úã Phấp, thưng qua vùn kiïån vïì chín mûåc àẩo àûác vïì chó àẩo nghiïn cûáu di truìn Àẩi hưåi nây àậ "Tun ngưn di truìn Nhên loẩi" u cêìu cêëm nhên bẫn vư tđnh ngûúâi vâ nhûäng hânh vi nghiïn cûáu khoa hổc khấc lâm tưín hẩi àïën quìn lúåi vâ sûå tưn nghiïm ca ngûúâi 247 Con ngûúâi vò biïët xêëu hưí? Cố mưåt sưë ngûúâi giao tiïëp vúái ngûúâi khấc, àùåc biïåt lâ vúái ngûúâi lẩ, thêìy giấo hóåc ngûúâi lúán tíi, thûúâng cẫm thêëy xêëu hưí vâ súå hậi Hổ thûúâng lùỉp bùỉp, nối nhỗ, thêåm chđ cố lc nối khưng lúâi Tẩi vêåy? Trûúác hïët, àố lâ vò ngun nhên têm l Ngûúâi hay xêëu hưí thûúâng cẫm thêëy mònh ëu àëi vâ vư cng tûå ty Trong àố, cố ngûúâi thiïëu lông tûå tin, quấ lo lùỉng lâ mònh sệ àïí lẩi êën tûúång khưng tưët cho ngûúâi khấc, ln lo súå ngûúâi khấc khinh mònh Cố ngûúâi giao tiïëp gùåp phẫi trùỉc trúã, tûâ àố trúã nïn thiïëu mẩnh dẩn Thûá hai lâ ngun nhên vïì sinh l Phẫn ûáng sinh l xêëu hưí hoân toân giưëng nhû trẩng thấi thùèng: tim àêåp nhanh, cú bùỉp thùèng, hâm lûúång cấc chêët kđch thđch mấu vâ nậo tùng cao Lc àố, nhõp tim rưëi loẩn, mùåt àỗ, tay run, thêåm chđ toất mưì hưi Thûá ba lâ ngun nhên vïì xậ hưåi Khi Lêm Àẩi Ngổc "Hưìng Lêu mưång" vûâa àïën Giẫ ph thò rêët thển thng e ngẩi Hònh tûúång nây àûúåc cho lâ àiïín hònh ca nûä tđnh, nhêån àûúåc sûå àưìng cẫm ca xậ hưåi Theo mưåt àiïìu tra úã Nhêåt Bẫn, àa sưë ngûúâi àûúåc http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 239 hỗi àïìn cho rùçng, phêím chêët nïn cố ca nam giúái lâ tđnh cûúng nghõ; côn phêím chêët nïn cố ca ph nûä lâ tđnh dõu dâng, mâ xêëu hưí lâ mưåt biïíu hiïån Lâm thïë nâo àïí khùỉc phc têm l xêëu hưí? Thûá nhêët, phẫi tùng cûúâng lông tûå tin, khùèng àõnh àêìy chưỵ mẩnh ca mònh, khụëch trûúng chưỵ mẩnh, trấnh chưỵ ëu Thûá hai, phẫi tranh th cú hưåi tranh lån (trûúác dïỵ, sau khố) àïí rên luån Vđ d: Ch àưång phất biïíu trûúác nhiïìu ngûúâi quen biïët, sau àố múã rưång phẩm vi vâ tùng thïm àưå khố; cëi cng lâ phẫi tiïëp xc nhiïìu vúái nhûäng ngûúâi cố tđnh cấch cúãi múã, lẩc quan, nhiïåt tònh àïí cố lúåi cho viïåc khùỉc phc têm l xêëu hưí 248 Cú thïí ngûúâi cố khẫ nùng tấi sinh khưng? Nùng lûåc tấi sinh ca thy tûác nưíi tiïëng thïë giúái àưång vêåt Thy tûác lâ loẩi àưång vêåt khưng cố xûúng sưëng, hònh ưëng trôn dâi Bẩn chùåt àûát àêìu ca nố, nố lẩi mổc àêìu khấc, thêåm chđ cùỉt nố thânh mêëy àoẩn thò mưỵi àoẩn lẩi trúã thânh mưåt thy tûác hoân chónh Vêåy cú thïí ngûúâi cố nùng lûåc tấi sinh khưng? Rêët nhiïìu ngûúâi cố thïí nghiïåm sau: ngốn tay sau bõ thûúng, qua mêëy ngây miïång vïët thûúng sệ tûå àưång kïët lẩi; cho d mống chên hóåc mống tay bõ mêët cng sệ dêìn dêìn mổc múái Do àố, cố thïí thêëy cú thïí cố nùng lûåc tấi sinh Bïn cú thïí ngûúâi cng cố nùng lûåc tấi sinh, rộ nhêët lâ gan Vò mưåt bïånh nâo àố, sau gan bõ cùỉt ài mưåt phêìn, phêìn côn lẩi sệ thưng qua tùng sinh àïí b àùỉp chûác nùng bưå phêån àậ bõ cùỉt bỗ Àẩi nậo cng cố nùng lûåc tấi sinh nhêët àõnh Viïåc cẫm th êm nhẩc vâ hưåi hổa lâ cưng nùng ca bấn cêìu nậo phẫi Nhûng cấc nhâ khoa hổc àậ phất hiïån mưåt cư gấi vò phẫi cùỉt bỗ bấn cêìu nậo phẫi bïånh têåt nhûng vêỵn cố thïí hất àûúåc, vệ àûúåc Ngun nhên lâ bấn cêìu nậo trấi cư êëy rêët to, kếo dâi mậi àïën võ trđ bấn cêìu nậo phẫi ban àêìu http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 240 Trong giúái tûå nhiïn, mưåt cú quan khưng cố cấch nâo trấnh khỗi bõ tưín thûúng thò tấi sinh lâ biïån phấp b àùỉp rêët quan trổng Àûúng nhiïn so vúái thy tûác, nùng lûåc tấi sinh ca cú thïí ngûúâi kếm rêët xa Tấi sinh cố mùåt lúåi lêỵn mùåt hẩi Vïì mùåt nây, ngûúâi, giưëng nhû àa sưë àưång vêåt, àậ chổn phûúng ấn chó giúái hẩn nùng lûåc tấi sinh úã mưåt sưë bưå phêån àùåc biïåt 249 Con ngûúâi vò khưng sưëng hïët tíi thổ tûå nhiïn? Sinh trûúãng, phất dc, giâ ëu, tûã vong lâ quấ trònh têët ëu ca sinh mïånh ngûúâi "Trûúâng sinh bêët lậo" chó lâ mú ûúác thêìn thoẩi nhûäng cêu chuån cưí tđch Vïì mùåt l lån mâ nối, ngûúâi nïn sưëng nhû tíi thổ tûå nhiïn, nhûng thûåc tïë cåc sưëng, rêët đt ngûúâi sưëng àûúåc àïën nhû thïë Àố lâ vò cåc sưëng dâi hay ngùỉn cố liïn quan vúái cấc ëu tưë nhû mưi trûúâng tûå nhiïn, bïånh têåt Tíi thổ tûå nhiïn ca ngûúâi nïn lâ bao nhiïu? Rêët nhiïìu nhâ khoa hổc cho rùçng: tíi thổ loâi àưång vêåt cố v = thúâi gian giúái tđnh thânh thc x (8-10) Thúâi gian giúái tđnh thânh thc ca ngûúâi lâ khoẫng 14 nùm; àố, tíi thổ tûå nhiïn ca ngûúâi lâ 14 x (8-10) = 112 - 140 nùm Vêåy nhûäng nhên tưë nâo àậ rt ngùỉn tíi thổ ca ngûúâi? ÚÃ xậ hưåi cưí àẩi, ẫnh hûúãng ca cấc nhên tưë nhû thiïn tai, mậnh th, ùn àối, ưëm khưng cố thëc thang nïn tíi thổ bònh qn ngùỉn hún hiïån rêët nhiïìu Trïn thïë giúái, nûúác cố nhûäng ghi chếp àêìu tiïn vïì tíi thổ ngûúâi lâ Hy Lẩp Hưìi àố, bònh qn tíi thổ lâ 19 tíi ÚÃ thïë k 16, tíi thổ bònh qn ngûúâi chêu Êu lâ 21; àïën thïë k 17 lâ 26 tíi, thïë k 18 lâ 34, àêìu thïë k 20 lâ 50 tíi Bûúác vâo thêåp k 70 ca thïë k 20, tíi thổ bònh qn ca àân ưng úã Nhêåt Bẫn àậ àẩt àïën 71,16; úã ph nûä lâ 78,31 tíi Àố lâ kïët quẫ ca sûå phất triïín ca xậ hưåi Mùåc d tíi thổ ca ngûúâi hiïån àẩi àậ àûúåc nêng cao rêët nhiïìu nhûng sưë ngûúâi sưëng trïn trùm tíi vêỵn côn rêët đt Àố lâ vò bïånh têåt, tai nẩn vâ nhiïìu tai hổa bêët ngúâ khấc àậ súám cûúáp ài sinh mïånh ca hổ http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 241 Sau bûúác vâo tíi giâ, ngûúâi phẫi àưëi mùåt vúái loẩi bïånh Trong àố, nhiïìu loẩi bïånh àậ cố mêìm mưëng tûâ thúâi trễ nhûng côn nhể, àïën tíi giâ múái bưåc lưå rộ rïåt (hóåc thúâi trễ chûäa khưng triïåt àïí nïn tiïëp tc kếo dâi); nhiïìu bïånh àïën tíi giâ múái xët hiïån Vò vêåy, àïí ngûúâi sưëng hïët tíi thổ tûå nhiïn, phông ngûâa bïånh têåt lâ vêën àïì then chưët nhêët Rêët nhiïìu ngûúâi cho rùçng ngùn ngûâa suy lậo, kếo dâi tíi thổ lâ viïåc ca ngûúâi giâ, côn ngûúâi giâ vò cho rùçng nhûäng nùm thấng cëi cng khưng nhiïìu nûäa nïn àùåc biïåt coi trổng vâ chùm cht kếo dâi tíi thổ Nhûng àïën giâ múái bùỉt àêìu tòm biïån phấp kếo dâi tíi thổ thò àậ mån Khưng đt c giâ sưëng cho rùçng, mën tíi thổ àẩt àûúåc mûác l tûúãng thò tûâ bế vâ thúâi k niïn àậ phẫi bùỉt àêìu ch vïì mùåt ùn ëng, rên luån thên thïí vâ phông ngûâa bïånh têåt nâo? 250 Nùm mûúi vẩn nùm sau, loâi ngûúâi sệ trúã thânh thïë Loâi ngûúâi xët hiïån trïn quẫ àêët ûúác khoẫng mưåt triïåu nùm vïì trûúác Trong nhûäng nùm thấng dâi dùçng dùåc àố, hònh thïí vâ hânh vi loâi ngûúâi àậ cố nhûäng thay àưíi nhêët àõnh Mưi trûúâng sưëng xung quanh àậ biïën àưíi to lúán, ẫnh hûúãng àïën sûå phất triïín ca loâi ngûúâi Nïëu tđnh tûâ bêy giúâ, qua nùm mûúi vẩn nùm nûäa, loâi ngûúâi sệ biïën àưíi sao? Àố lâ mưåt cêu hỗi àûúåc nhiïìu ngûúâi quan têm hûáng th Khi cấc nhâ khoa hổc dûå àoấn vïì tûúng lai loâi ngûúâi àậ àûa ba loẩi quan àiïím: Nhâ cưí sinh vêåt hổc nưíi tiïëng ngûúâi Anh, Ticúlin, cùn cûá l lån tiïën hốa ca loâi ngûúâi, àậ àûa dûå àoấn àưåc àấo ca mònh Àố lâ lån àiïím mang àêìy bđ quan: Nùm mûúi vẩn nùm sau ngûúâi sệ suy vong Ưng cho rùçng lõch sûã tiïën hốa ca sinh vêåt tn theo quy låt sau: trònh àưå tiïën hốa ca sinh vêåt câng cao thò sûå suy vong cng câng nhanh Vđ d, mưåt sưë àưång vêåt nhû loâi ưëc hẩ àùèng cố thïí tưìn tẩi 60 triïåu nùm, côn àưång thûåc vêåt ùn thõt cao cêëp chó cố thïí tưìn tẩi triïåu nùm Loâi ngûúâi àậ trẫi qua lõch trònh http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 242 tiïën hốa hún mưåt triïåu nùm vâ trúã thânh kễ thưëng trõ quẫ àêët ngây nay, nïëu theo quy låt cûåc thõnh têët suy thò bùỉt àêìu tûâ loâi ngûúâi sệ dêìn dêìn xëng dưëc, ài dêìn àïën suy vong Vò loâi ngûúâi lẩi ài vâo suy vong? Giẫi thđch ca Ticúlin rêët bêët ngúâ Ưng nối: Ngun nhên then chưët lâ sûå phất triïín ca khoa hổc chûäa bïånh Àiïìu nây quẫ thûåc cố mưåt cht rêët àấng nghi ngúâ, nhûng nối cho àïën cng thò rêët àún giẫn Vđ d, hún 100 nùm trûúác, y hổc côn lẩc hêåu, nhûäng ngûúâi bõ bïånh hen, bïånh thêån, lao phưíi, àấi àûúâng thûúâng chûa àïën tíi kïët hưn àậ bõ chïët, àố lâ chûa nối àïën nhûäng ngûúâi mùỉc bïånh nghiïm trổng hún Sûå chïët àố nhû mưåt sûå sâng lổc lâm cho nhûäng ngûúâi cố bïånh hóåc ngûúâi ëu bõ chïët non, chûa kïët hưn nïn cng chûa sinh nhûäng thïë hïå ëu àëi, giưëng nhû hẩt giưëng chêët lûúång thêëp bõ thiïn nhiïn àâo thẫi, côn ngûúâi khỗe nhû hẩt giưëng tưët bõ giûä lẩi Tûâ quan àiïím sinh vêåt hổc mâ xết, cấi chïët tûå nhiïn lâ chêët trûâ vư tònh, àậ vûát bỗ nhûäng gene di truìn xêëu gêy bïånh kho di truìn ca nhên loẩi Nhûng ngây nay, vò y hổc phất triïín rêët nhiïìu nïn ngûúâi cố bïånh àïìu àûúåc chûäa khỗi, cố thïí sinh con, tûác lâ àïí lẩi cho thïë hïå sau nhûäng gene di truìn mang bïånh Àưìng thúâi, nhiïìu gene di truìn gêy bïånh múái cng phất sinh, kïët quẫ lâ sưë gene di truìn xêëu ca loâi ngûúâi ngây câng nhiïìu thïm, khiïën cho thïí chêët ngây câng kếm ài Sau thúâi gian dâi, loâi ngûúâi rêët cố thïí sệ bõ tûå nhiïn àâo thẫi L lån trïn lâ thuët tiïën hốa lån bi quan Ưng dûå àoấn loâi ngûúâi têët ài vâo suy thoấi Nhûng nhiïìu nhâ khoa hổc rêët hoâi nghi vâ phẫn àưíi dûå àoấn àố Hai nhâ nhên loẩi hổc ca Canada lẩi àïì xûúáng l lån tiïën hốa àûúâng thùèng Thïë nâo lâ l lån tiïën hốa àûúâng thùèng? Nối mưåt cấch àún giẫn, àố lâ loâi ngûúâi ngây câng mẩnh mệ hún, ngûúåc hùèn vúái quan àiïím trïn Cùn cûá l lån dûå àoấn nây, 50 vẩn nùm sau, loâi ngûúâi sệ biïën thânh "siïu nhên" mẩnh mệ Cấch nối nây cố cùn cûá nhêët àõnh Tûâ sau loâi vûúån cưí àûáng thùèng xët hiïån trïn thẫo ngun miïìn Àưng chêu Phi, nhên loẩi bùỉt àêìu trẫi qua mưåt tiïën trònh dâi dùçng dùåc Nậo ca http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 243 chng ngây câng to, ngây câng thưng minh hún Thïí tđch nậo ngûúâi hiïån àẩi hêìu nhû gêëp lêìn loâi vûúån cưí Hún nûäa, hai chên ngûúâi bùỉt àêìu thđch nghi chẩy nhanh vâ àûáng thùèng, hai tay àûúåc giẫi phống trúã nïn vư cng khếo lếo Loâi ngûúâi lẩi cố thïí sấng tẩo vâ sûã dng cưng c phûác tẩp, phất triïín ngưn ngûä, cố thïí hổc têåp vâ lúåi dng thânh quẫ sấng tẩo ca ngûúâi khấc Nùm nây qua nùm khấc, àúâi nây qua àúâi khấc, loâi ngûúâi ngây câng dûåa vâo àêìu ốc nhiïìu hún thïí lûåc Cùn cûá phûúng thûác tiïën hốa nây, cố thïí dûå àoấn 50 vẩn nùm sau, thïí tđch àẩi nậo ca ngûúâi tûúng lai sệ lúán hún chng ta ngây nhiïìu, côn tûá chi dêìn dêìn thoấi hốa, cëi cng biïën thânh àẩi nậo to, thên thïí khưng thay àưíi Vïì vêën àïì 50 vẩn nùm sau loâi ngûúâi sệ sao, côn cố mưåt loẩi quan àiïím àûúåc àa sưë cấc nhâ khoa hổc tiïëp thu, àố lâ l lån tiïën hốa ưín àõnh L lån nây cho rùçng, sûå tiïën hốa ca loâi ngûúâi cng giưëng nhû sûå tiïën hốa ca cấc loâi àưång vêåt khấc, khưng phẫi lâ tiïën hốa theo àûúâng thùèng Sûå thay àưíi àún thìn vïì thïí hònh hóåc phất triïín ca àẩi nậo khưng thïí lâ tiïu chđ ch ëu ca sûå tiïën hốa nhên loẩi Vđ d, 50 vẩn nùm gêìn àêy, sûå biïën àưíi thïí hònh ca ngûúâi vâ sûå tùng thïm thïí tđch ca àẩi nậo rêët cố hẩn, nhûng tâi trđ thưng minh ca ngûúâi vâ sûå tiïën bưå ca xậ hưåi phất triïín rêët cao Cho nïn, ngûúâi tûúng lai, t lïå kïët cêëu ca thên thïí sệ khưng khấc biïåt mêëy so vúái ngûúâi ngây Cố ngûúâi sệ hỗi: trđ tụå ca loâi ngûúâi phất triïín ngây câng múái, côn thïí chêët cú bẫn giûä mậi úã trẩng thấi cên bùçng ưín àõnh, àố cố phẫi lâ mêu thỵn khưng? Thûåc khưng mêu thỵn vò rêët nhiïìu sinh vêåt nhûäng nùm thấng biïën àưíi dâi àïìu cố thúâi k phất triïín tûúng àưëi ưín àõnh nhû vêåy Àiïìu àố rêët cố lúåi cho bẫo tưìn chng loẩi sinh vêåt Tûúng tûå, viïåc loâi ngûúâi khưng phất sinh biïën àưíi lúán vïì hònh thấi thïí hònh, tưëi thiïíu vúái hiïån mâ nối, lâ cố lúåi Côn àưëi vúái tûúng lai thò sao? Chng ta hậy nhòn lẩi lõch sûã sau loâi ngûúâi àúâi Trong giai àoẩn hún mưåt triïåu nùm, àậ tûâng cố mêëy nhấnh àưång vêåt khấc cng cẩnh tranh quấ trònh tiïën hốa, àïìu mën trúã thânh ch tïí ca quẫ àêët Nhûng cëi cng, loâi ngûúâi chiïëm àûúåc ûu thïë, khưng nhûäng tiïëp tc tưìn http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 244 tẩi mâ côn trúã thânh nhấnh thânh cưng nhêët sûå tiïën hốa ca cấc sinh vêåt trïn trấi àêët Lõch sûã giai àoẩn nây chûáng tỗ loâi ngûúâi cố nhiïìu tđnh ûu viïåt Viïåc àïí cho nhûäng tđnh ûu viïåt nây tiïëp tc àûúåc giûä lẩi àûúng nhiïn lâ rêët cố lúåi cho sûå tưìn tẩi vâ phất triïín ca loâi ngûúâi http://ebooks vdcmedia com [...]...CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 11 247 CON NGÛÚÂI VỊ SAO BIÏËT XÊËU HƯÍ? .238 248 CÚ THÏÍ NGÛÚÂI CỐ KHẪ NÙNG TẤI SINH KHƯNG? 239 249 CON NGÛÚÂI VỊ SAO KHƯNG SƯËNG HÏËT TÍI THỔ TÛÅ NHIÏN? .240 250 NÙM MÛÚI VẨN NÙM SAU, LOÂI NGÛÚÂI SỆ TRÚÃ THÂNH THÏË NÂO? .241 http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 12 LÚÂI TOÂ SOẨN "Cú thïí ngûúâi lâ mưåt trong... Múái nghe thò hònh nhû cêu nối nây cố l Loâi cưn trng cố nậo bế nhû mi kim nïn chng thûúâng lâ nhûäng con vêåt thua kếm so vúái àưång vêåt cố http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 18 xûúng sưëng Nậo ca mêo, chố vâ thỗ àïìu bế hún nậo ca ngûúâi, cho nïn chng khưng thïí tranh giânh àûúåc vúái con ngûúâi Con ngûúâi thûúâng àûúåc mïånh danh lâ "àêëng tinh khưn nhêët ca loâi vêåt" nhúâ cố àẩi nậo phất triïín... nùm sau, mưåt bấc sơ ngûúâi Ấo tïn lâ Venik àậ phất hiïån mưåt dẩng trúã ngẩi vïì tiïëng nối khấc Bïånh nhên nây cố thïí phất êm rộ râng cấc tûâ àún, ngûä phấp khưng sai nhûng giổng nối rêët ngổng, khưng ai nghe rộ àûúåc Loẩi bïånh nây do võ trđ úã trấn ca àẩi nậo (khu Venik) bõ tưín thûúng Hai khu vûåc nây lâ khu vûåc chđnh ca tiïëng nối http://ebooks vdcmedia com Nhiïìu tấc giẫ 16 Sûå tòm hiïíu vïì... quan cẫm th khấc truìn àïën Àïí phất huy vâ lúåi dng àêìy à tiïìm nùng, cưng nùng ca nậo, ta nïn tranh th giấo dc cho con tûâ tíi côn thú Àưìng thúâi vúái viïåc bưìi dûúäng cho cấc em vïì nùng lûåc tû duy logic, cha mể phẫi coi trổng bưìi dûúäng sûå phất triïín k nùng cho chng Cêìn àïí cho con tham gia nhiïìu dẩng hoẩt àưång, lâm nhûäng àưång tấc tinh tïë bùçng tay chên àïí hën luån cấc em sûã dng hai... khiïën cho tưí chûác ca nậo bõ tưín thûúng, dêỵn àïën nhûäng hêåu quẫ khưng tưët http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 21 7 Vò sao chïët nậo lâ tiïu chđ àïí khùèng àõnh sûå sưëng ca con ngûúâi kïët thc? Chïët lâ sûå sưëng kïët thc Quấ trònh tiïëp thu, àâo thẫi ca cú thïí kïët thc thò cú thïí cng chïët theo Quan niïåm truìn thưëng cho rùçng, khi tim ngûâng àêåp, mi ngûâng thúã thò sûå sưëng khưng phc... mẩch mấu da co lẩi, mưì hưi khưng tiïët ra àïí duy trò sûå ưín àõnh ca nhiïåt àưå cú thïí Da bâi tiïët múä vâ mưì hưi Múä ngùn ngûâa cho da khưng bõ khư nễ vâ lâm nhån lưng, da Viïåc bâi tiïët mưì hưi ngoâi tấc dng lâm giẫm thêëp thên nhiïåt côn cố thïí àâo thẫi chêët àưåc Da côn cố chûác http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 27 nùng hư hêëp Ngûúâi ta dng thëc bưi ngoâi bưi lïn da lâ dûåa theo ngun... àiïån tûã dûúng (PET) chđnh lâ mưåt trong nhûäng ûáng dng àố Nhû ta àậ biïët, tïë bâo thêìn kinh hoẩt àưång câng mẩnh thò lûúång tiïu hao gluco câng nhiïìu K thåt PET lúåi dng ngun l nây, thưng qua cấc hoẩt thïí àïí xấc àõnh tònh hònh hêëp thu vâ àâo thẫi àûúâng gluco ca cấc tïë bâo thêìn kinh, tûâ àố mâ hiïíu hoẩt àưång ca cấc khu vûåc àẩi nậo Cấc nghiïn cûáu cho thêëy, cấc khu vûåc ca àẩi nậo tuy cố... giẫi àấp nhûäng vêën àïì liïn quan àïën cú thïí con ngûúâi, tûâ dïỵ àïën khố, tûâ cẩn àïën sêu Bùçng ngưn ngûä dïỵ hiïíu, sinh àưång, vúái cấch àùåt cêu hỗi ph húåp vúái thùỉc mùỉc ca àa sưë thanh thiïëu niïn, cën sấch àem àïën cho ngûúâi àổc nhiïìu àiïìu l th, bêët ngúâ Sấch do Nhâ xët bẫn Vùn hốa Thưng tin êën hânh nùm 2001" http://ebooks vdcmedia com CÚ THÏÍ NGÛÚÂI 13 1 Vò sao nối nậo câng dng câng... phất triïín Trong giúái àưång vêåt, trđ lûåc ca loâi vûúån ngûúâi àûúåc xïëp hâng àêìu nhûng trổng lûúång nậo ca chng cng côn cấch xa so vúái con ngûúâi Trổng lûúång bưå nậo ca hùỉc tinh tinh lâ 420 g, ca àẩi tinh tinh gêìn 500 g, ca ngûúâi vûúån gêìn bùçng con ngûúâi nhûng vêỵn côn mưåt khoẫng cấch nhêët àõnh Trổng lûúång bònh qn ca nậo ngûúâi hiïån àẩi lâ 1450 g, ca ngûúâi vûúån Bùỉc Kinh lâ 1075... cao hún Vïì giâ, trổng lûúång nậo lẩi giẫm dêìn xëng, trònh àưå trđ lûåc cng giẫm theo Nhûäng àiïìu nây hêìu nhû chûáng tỗ nậo lúán lâ thưng minh Nhûng trïn thûåc tïë, khưng nhêët thiïët nậo lúán lâ thưng minh Vđ d, nậo ca loâi chåt nhỗ hún so vúái nậo thỗ, nhûng trđ nhúá ca chåt vêỵn mẩnh hún Vïì trổng lûúång nậo thò con ngûúâi cng khưng phẫi lâ loẩi àûáng àêìu Nậo ca cấ kònh nùång khoẫng 7.000 g,
- Xem thêm -

Xem thêm: 250 cau hoi ve co the nguoi, 250 cau hoi ve co the nguoi, 250 cau hoi ve co the nguoi

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay