Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

73 205 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:10

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. MC LC LI M U CHNG C S Lí THUYT 1.1 Gii thiu chng 1.2 Khỏi quỏt v ngnh ngõn hng 1.2.1 Kin thc c bn v h thng ti chớnh 1.2.2 nh ngha ngõn hng 1.2.3 Cỏc loi hỡnh ngõn hng chớnh 1.2.4 Bng cõn i k toỏn ngõn hng thng mi 1.2.5 ỏnh giỏ hiu qu hot ng ca ngõn hng thng mi 11 1.3 Nghiờn cu cỏc thuyt v yu t quyt nh li nhun ngõn hng 12 1.4 R soỏt cỏc nghiờn cu ó c thc hin v yu t quyt nh li nhun ngõn hng 13 1.4.1 Mi quan h gia quy mụ v li nhun ngõn hng 13 1.4.2 Mi quan h gia t l v li nhun ngõn hng 15 1.4.3 Mi quan h gia ri ro tớn dng v li nhun ngõn hng 16 1.4.4 Mi quan h gia ri ro khon v li nhun ngõn hng 18 1.4.5 Mi quan h gia tỡnh trng s hu v li nhun ngõn hng 19 1.4.6 Mi quan h gia tng trng kinh t v li nhun ngõn hng 20 1.4.7 Mi quan h gia t l lm phỏt v li nhun ngõn hng 22 1.5 Kho sỏt v cỏc nghiờn cu trc õy v yu t quyt nh li nhun ngõn hng ngnh ngõn hng Vit Nam 23 1.6 Kt lun chng 24 CHNG D LIU V PHNG PHP NGHIấN CU 25 Trang i 2.1 Gii thiu chng 25 2.2 Cỏc gi thuyt nghiờn cu 25 2.3 Cỏc cỏch tip cn 26 2.4 K thut v trỡnh t nghiờn cu 26 2.4.1 Phm vi i tng v thi gian 26 2.4.2 Quỏ trỡnh thu thp d liu 27 2.5 Cu trỳc v phng phỏp nghiờn cu 28 2.6 Mụ hỡnh hi quy 30 2.6.1 Cỏc bin ph thuc 30 2.6.2 Cỏc bin c lp v gi thuyt 31 2.7 Kt lun chng 34 CHNG KT QU V PHN TCH 37 3.1 Gii thiu chng 37 3.2 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam giai on 20062013 37 3.2.1 S phỏt trin ca ngnh ngõn hng Vit Nam 37 3.2.2 Tng trng v ti sn 38 3.2.3 Th phn 41 3.2.4 Li nhun 42 3.2.5 D phũng n xu 43 3.3 Kt qu t c 44 3.3.1 Thng kờ mụ t 44 3.3.2 Tng quan gia cỏc bin gii thớch 46 3.3.3 Mụ hỡnh hi quy v phộp th Wald 48 3.3.4 Mụ hỡnh hi quy iu chnh 50 Trang ii 3.4 Kt lun chng 54 KT LUN V KHUYN NGH .56 TI LIU THAM KHO59 Trang iii DANH SCH BNG BIU Tờn bng S trang Bng 1: Túm tt cỏc ti liu nghiờn cu v quy mụ ngõn hng 13 Bng 2: Túm tt cỏc ti liu v c cu ngõn hng 15 Bng 3: Túm tt cỏc ti liu v ri ro tớn dng 16 Bng 4: Túm tt cỏc ti liu v ri ro khon 17 Bng 5: Túm tt cỏc ti liu v tỡnh trng s hu 18 Bng 6: Túm tt cỏc ti liu v tng trng kinh t 19 Bng 7: Túm tt cỏc ti liu v t l lm phỏt 21 Bng 8: Cỏc bin v cỏch tớnh 35 Bng 9: Túm tt thng kờ mụ t cỏc bin c lp v cỏc bin ph 42 thuc Bng 10: Ma trn tng quan ca cỏc bin gii thớch 46 Bng 11: Kt qu ca mụ hỡnh hi quy theo tỏc ng c nh 47 Bng 12: Phộp th Wald vi bin TN DNG 48 Bng 13: Phộp th Wald vi bin LM PHT 49 Bng 14: Kt qu hi quy thay th ca mụ hỡnh hi quy tỏc ng c 50 nh Trang iv DANH SCH HèNH NH Tờn hỡnh nh S trang Hỡnh 1: Dũng chy ti chớnh theo hng trc tip v giỏn tip Hỡnh 2: C cu khon n phi tr ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam Hỡnh 3: C cu tng ti sn ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam Hỡnh 4: S lng ngõn hng theo nhúm 37 Hỡnh 5: Tng ti sn 38 Hỡnh 6: Vn iu l 39 Hỡnh 7: Th phn tớn dng v tin gi 40 Hỡnh 8: Li nhun rũng sau thu 41 Hỡnh 9: T l n xu (%) 41 Hỡnh 10: ROA 42 Hỡnh 11: D phũng n xu 43 Trang v DANH SCH THUT NG, CH VIT TT Ch vit tt Ch y í ngha ROA Return on Assets T s li nhun trờn ti sn GDP Gross Domestic Product Tng sn phm quc ni Trang vi LI M U Tớnh cp thit ca nghiờn cu Ngy nay, trung gian ti chớnh úng vai trũ rt quan trng hu ht cỏc nn kinh t thụng qua nhiu hot ng a dng, t cung cp c ch toỏn, liờn kt ngi vay v cho vay th trng ti chớnh, gii quyt cỏc phng tin v th trng ti chớnh phc tp, cho n thỳc y minh bch th trng hay dch chuyn, qun lý ri ro Nh kh nng cung cp nhiu dch v khỏc nhau, cỏc ngõn hng thng c xem l trung gian ti chớnh cú sc nh hng nht mt nn kinh t Cỏc ngõn hng úng vai trũ tiờn quyt hot ng ca cỏc nn kinh t ln Tớnh hiu qu ca trung gian ti chớnh cng cú th tỏc ng ti s phỏt trin kinh t Mt khỏc, vic cỏc ngõn hng khụng tr c n hon ton cú th dn n khng hong mang tớnh h thng Cỏc quc gia xõy dng c h thng ngõn hng hot ng hiu qu thng cú kh nng ng phú vi nhng cỳ sc tiờu cc mt cỏch d dng hn, ng thi úng gúp vo s n nh ca h thng ti chớnh (Athanasoglou cựng nhúm nghiờn cu, 2006) Xột n mi quan h gia s thng d ca khu vc ngõn hng v s tng trng ca nn kinh t (Rajan & Zingales, 1998; Levine, 1998), kin thc v nhng yu t tỏc ng ti li nhun khu vc ti chớnh l vụ cựng quan trng, khụng ch i vi cỏc nh qun lý ngõn hng m cũn vi nhiu c ụng khỏc bao gm cỏc i tỏc, lao ng, cỏc chớnh ph v cỏc c quan ti chớnh Nhn thc ỳng n v nhng yu t ny s rt cú ớch vic h tr cỏc nh chc trỏch v cỏc nh qun lý ngõn hng xõy dng cỏc chớnh sỏch tng cng li nhun cho ngnh ngõn hng tng lai Trong nhng nm gn õy, phõn khỳc ngõn hng ti Vit Nam ó cú nhng iu chnh rừ rt nh mt h qu tt yu thớch nghi vi nhng yờu cu mi, in hỡnh nh vic bói b cỏc quy nh th trng nc hay vic quc t húa cnh tranh cp quc gia, ngõn hng nh nc ó tng mc iu kin ngõn hng v cỏc quy nh v ri ro tớn dng Bờn cnh ú, cp khu vc, thụng qua Hip nh thng mi t ASEAN (AFTA), ASEAN ó n lc thỳc y thng mi xuyờn Trang biờn gii v cnh tranh i vi cỏc dch v ti chớnh Ngoi ra, k t chớnh thc gia nhp T chc Kinh t Th gii, kinh t Vit Nam ó tht cht quan h vi nhiu nn kinh t khỏc khu vc v trờn ton th gii Nhng bc phỏt trin ny hon ton cú th t nhng thỏch thc ln i vi cỏc th ch ti chớnh Vit Nam bi mụi trng hot ng ca cỏc th ch ny ó b thay i nhanh chúng iu ny ó tỏc ng lờn cỏc yu t quyt nh li nhun ca cỏc ngõn hng Vit Nam Chớnh vỡ vy, cn phi xem xột k cỏc yu t trc tip hoc giỏn tip nh hng n hiu qu hot ng ca cỏc ngõn hng ti Vit Nam Tng quan v tỡnh hỡnh nghiờn cu Cú nhiu lý thuyt tranh cói v mi quan h gia tỡnh trng s hu, c cu bng cõn i k toỏn vi li nhun, ú bao gm lý thuyt chi phớ i din v lý thuyt phỏt tớn hiu Cỏc hc gi ó ỏp dng v phỏt trin cỏc quan im ca nhng lý thuyt ny phỏt hin v chng minh nhng khớa cnh c bn nh hng ti li nhun ngõn hng Nhng nghiờn cu ny ó ch rng cỏc yu t liờn quan cú th c phõn thnh hai loi chớnh l cỏc c im c trng cho ngõn hng v yu t kinh t v mụ Cú th k n mt s c im liờn quan n ngõn hng nh quy mụ ngõn hng (Pasiouras & Kosmidou, 2007); c cu bng cõn i k toỏn (Athanasoglou cựng nhúm nghiờn cu, 2008) v tỡnh trng s hu (Micco cựng nhúm nghiờn cu, 2007) Cỏc yu t kinh t v mụ bao gm GDP v t l lm phỏt (Tanna cựng nhúm nghiờn cu, 2005; Sastrosuwito and Suzuki, 2012) Bt lun cỏc nh nghiờn cu ang tranh lun sao, nhng phỏt hin ny l vụ cựng quan trng cỏc nh u t hay cỏc nh iu chnh cú th da vo a quyt nh Nhng kt qu y l khung gi thuyt giỳp nh hng nghiờn cu v phõn on ngõn hng Vit Nam Mc dự vy, s lng nghiờn cu vờ lnh vc ngõn hng Vit Nam l khụng nhiu c bit, phn ln cỏc nh nghiờn cu, vớ d nh Nahm & Vu (2008), thng hng n vic kim tra tớnh hiu qu ca h thng ngõn hng nc Duy nht ch cú mt nghiờn cu ca Dinh (2013) ó nghiờn cu cỏc yu t quyt nh li nhun ngõn hng Vit Nam, nhiờn thiu thụng tin v cỏc ngõn hng nc, nghiờn Trang cu ny ch trung vo hiu qu hot ng ca cỏc ngõn hng nc ngoi Hn na, th trng hin ang thay i chúng mt khin cho nhng iu kin, ý kin ca ngy mai cú th khỏc xa so vi hụm Chớnh vỡ vy, cn cú nhng nghiờn cu thng xuyờn hn cp nht nhng thụng tin mi nht Mc ớch nghiờn cu v cõu hi nghiờn cu Mc ớch nghiờn cu ca lun ny nhm bc u ỏnh giỏ tm nh hng ca cỏc yu t tim n i vi li nhun ngõn hng ti Vit Nam, qua ú cung cp thụng tin cú li cho cỏc nh iu chnh v cỏc nh u t vic n nh ngnh ngõn hng v h thng ti chớnh Nghiờn cu s tr li cho cõu hi: Cõu hi 1: Nhng yu t no quyt nh li nhun ngõn hng Vit Nam? Cõu hi 2: Nhng yu t quyt nh ny tỏc ng ti li nhun ngõn hng nh th no? Kt cu ca cụng trỡnh nghiờn cu Nghiờn cu cú cu trỳc nh sau: Chng Gii thiu: chng ny nhm mc ớch trỡnh by tng quỏt v nghiờn cu, bao gm lý chn ti, tỡnh hỡnh nghiờn cu, mc ớch nghiờn cu v cõu hi nghiờn cu Chng Lc kho ti liu: mc ớch ca chng hai nhm xem xột k lng nhng gii thớch trờn lý thuyt v cỏc nghiờn cu trc õy v li nhun ngõn hng bi cnh tỡnh hỡnh th gii v Vit Nam Chng D liu v phng phỏp lun: chng ba nhm mc ớch cung cp lý lun nghiờn cu, quỏ trỡnh thu thp d liu tng th, mụ hỡnh hi quy v phộp th Wald Chng Kt qu v phõn tớch: chng bn nhm mc ớch chng minh kt qu ca mụ hỡnh hi qui v phõn tớch kt qu tr li cho cỏc cõu hi nghiờn cu Chng 5- Kt lun v kin ngh: chng nm nhm mc ớch túm tt nhng im chớnh ca nghiờn cu v tho lun nhng gii hn nghiờn cu nhm a kin ngh cho nhng nghiờn cu tng lai Trang Trang Da trờn kt qu thu c, cựng vi cỏc lý thuyt v trờn thc t, cú th loi b gi thuyt H1 Ti ngnh ngõn hng Vit Nam, mi quan h gia quy mụ v li nhun ngõn hng l khụng ỏng k 3.3.4.b T l v li nhun ngõn hng Nghiờn cu cng a gi thuyt H2, cho rng gia li nhun v an ton cú quan h t l thun H s tng liờn 0.29 cho thy li nhun v t l t l thun vi Cỏc nghiờn cu trc õy nh ca Saeed (2014); Berge (1995); DemirgucKunt & Huizinga (1999); Naceur & Omran (2011); Lee & Hsieh (2013) cng cho thy gia hai bin ny cú mi quan h t l thun Nh ó trỡnh by phn kho sỏt ti liu, t l trờn ti sn cao dn n li nhun tng nh cỏc qu giao dch khụng bo him yờu cu lói sut thp hn C th, cỏc ngõn hng cú cao hn cú th gim ri ro ch n khụng bo him phi tr chi phớ phỏ sn trng hp ngõn hng lm n tht bỏt, qua ú gim lói sut yờu cu i vi cỏc khon n khụng bo him (Berge, 1995) Thc t, s 28 ngõn hng thng mi c la chn, cỏc ngõn hng cú t l thun li hn s ginh c li nhun trờn ti sn cao nht Vớ d, h s ROA cao nht m mt ngõn hng t c giai on nm thuc v Saigon bank vi 4.73%, ú t l trờn ti sn ca ngõn hng ny l tng i cao 21% Da trờn kt qu thu c, cựng vi cỏc lý thuyt v trờn thc t, cú th chp nhn gi thuyt H2 Gia t l v li nhun ngõn hng cú quan h t l thun 3.3.4.c Ri ro khon v li nhun ngõn hng Gi thuyt H3 c cp n nghiờn cu l ri ro khon v li nhun ngõn hng t l thun vi Trờn thc t, h s tng liờn thu c 0.006 cho thy hai yu t ny t l thun vi mc thp Kt lun ny cng l tng ng vi cỏc kt qu ca cỏc nghiờn cu trc õy ca Eichengreen v Gibson (2001), hay ca Molyneux v Thornton (1992) C th hn, phi tha nhn rng li nhun to t ti sn luõn chuyn vi ri ro thp hn (vớ d nh chng khon chớnh ph) thng ớt hn so vi li nhun to bi ti sn ớt luõn chuyn hn vi ri ro cao hn (vớ d nh cỏc khon vay h gia ỡnh v t chc) Kt qu l mc s hu ti sn luõn Trang 53 chuyn cao phn ỏnh mc ri ro khon thp dn n li nhun gim (Molyneux v Thornton 1992) Tng t, Eichengreen & Gibson (2001) b sung ý kin cho rng s lng ti chớnh s dng ti khon luõn chuyn cng thp thỡ li nhun cú th t c cng cao Nhỡn chung, phm vi giai on ca nghiờn cu, gi thuyt H3 l chp nhn c Ri ro khon cú t l thun vi li nhun ngõn hng 3.3.4.d Tỡnh trng s hu v li nhun ngõn hng Nghiờn cu a gi thuyt H4, ú s hu nh nc v li nhun ngõn hng cú quan h t l nghch vi H s t l nghch l -0.004762 cho thy li nhun ca cỏc ngõn hng khu vc cụng cú v nh thng thp hn so vi cỏc ngõn hng t nhõn Kt qu ny thng nht vi cỏc kt qu ca cỏc nghiờn cu trc, bao gm Micco cựng nhúm nghiờn cu (2007) cựng vi Iannotta cựng nhúm nghiờn cu (2007) Thc t, li nhun ca cỏc ngõn hng nh nc Vit Nam l vụ cựng thp, vớ d nh h s thu nhp trờn ti sn ca BIDV v MHB nm 2013 l 0.6% v 0.27%, thp hn ROA trung bỡnh ton ngnh (0.7%) Do ú, vi cỏc kt qu v bng chng thu c, gi thuyt H4 c chp nhn 3.3.4.e GDP v li nhun ngõn hng Vi gi thuyt H5, tng trng kinh t v li nhun ngõn hng cú t l thun vi Tuy nhiờn, h s tng liờn -0.005805 cho thy GDP t l nghch vi li nhun ngõn hng Kt qu ph nh l khỏc vi kt qu ca cỏc hc gi khỏc nh Tanna cựng nhúm nghiờn cu, (2005), Hassan v Bashir (2003), Athanasoglou cựng nhúm nghiờn cu, (2002) Theo Saeed (2014), lý trc tiờn khin cho hai yu t ny t l nghch vi cú th l t nc ang suy thoỏi kinh t Nhỡn chung, ROA v GDP t l nghch vi Do ú, gi thuyt H4 b ph nh 3.4 Kt lun chng Chng ny phõn tớch cỏc d liu a nm giai on bao gm cỏc phõn tớch tng quan v li nhun ngõn hng, thng kờ mụ t, phộp th a cng tuyn, phõn tớch mụ hỡnh hi quy v phộp th Wald Kt qu thu c cú mt s im ỏng chỳ ý Trang 54 Th nht, kt qu thng kờ mụ t cho thy cỏc ngõn hng thng mi nc Vit Nam cú ti sn v t l tng trng tng i cao Tuy nhiờn, n xu cao l nguyờn nhõn chớnh dn n li nhun ton ngnh suy gim Th hai, gia bin c lp c s dng nghiờn cu ny cú tn ti nhng mi tng liờn khỏc nhau, cú th l t l thun hoc t l nghch Tuy nhiờn, kt qu h s tng liờn cha cao kt lun cú hin tng a cng tuyn xy Cui cựng, kt qu hi quy v phộp th Wald ph nh gi thuyt v chp nhn gi thuyt Theo ú, ri ro khon v an ton cú tỏc ng t l thun vi li nhun Bờn cnh ú, quy mụ ngõn hng khụng thc s nh hng ti li nhun ng thi, s hu nh nc cỏc ngõn hng cú t l nghch vi hiu qu hot ng ngõn hng Bin kinh t v mụ cũn li cú tỏc ng nghch vi ngõn hng l tng trng kinh t Trang 55 KT LUN V KHUYN NGH Kt lun Vic hiu rừ cỏc yu t tỏc ng ti li nhun ngõn hng l vụ cựng quan trng i vi cỏc nh qun lý cng nh cỏc c ụng khỏc nh cỏc i tỏc, lao ng, chớnh ph v cỏc c quan ti chớnh Nhn thc cỏc yu t ny giỳp cỏc c quan iu hnh v cỏc nh qun lý ngõn hng xõy dng c cỏc chớnh sỏch tng cng li nhun ngõn hng tng lai Nghiờn cu ny nhm mc ớch kim tra cỏc yu t quyt nh li nhun ngõn hng ti ngnh ngõn hng Vit Nam nhm cung cp thụng tin cho cỏc nh u t v cỏc nh iu chnh Nghiờn cu phõn tớch bng d liu cõn bng giai on t 2006 n 2013, bao gm cỏi nhỡn tng quỏt v ngnh ngõn hng Vit Nam, cỏc thng kờ mụ t, phộp th tng liờn gia cỏc bin gii thớch v cui cựng l phõn tớch mụ hỡnh hi quy cựng phộp th Wald Cỏc kt qu cho thy ngnh ngõn hng Vit Nam trung cao phn ln th phn d n v tớn dng thuc s hu bi bn ngõn hng nh nc hng u l Ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn (Agribank), Ngõn hng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank), Ngõn hng thng mi c phn Cụng Thng Vit Nam (Vietinbank) v Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam (BIDV) mc dự cú du hiu cho thy cỏc NHTMCP v cỏc ngõn hng nc ngoi ó bt u nm bt th phn t NHTMNN trờn c th trng vay v cho vay Thờm vo ú, cú th thy ti sn v ca cỏc ngõn hng nc ó ci thin ỏng k giai on nghiờn cu Tuy nhiờn, li nhun ó suy gim ỏng k t 2011 n 2013, ch yu t l n xu gia tng, t 2.2% nm 2009 n 4.67% nm 2013 Ngoi ra, c lng n xu v d phũng n xu Vit Nam u b ỏnh giỏ thp s khụng thng nht gia Tiờu chun K toỏn Vit Nam (VAS) v Tiờu chun Ti chớnh Quc t (IFRS) Nghiờn cu ó thc hin mt mụ hỡnh hi quy kim tra mi liờn kt gia bin ph thuc l h s thu nhp trờn ti sn v sỏu bin gii thớch khỏc l quy mụ ngõn hng, c cu vn, ri ro khon, ri ro tớn dng, t l lm phỏt v GDP, cựng vi mt bin nh phõn khỏc l c cu s hu Cỏc kt qu thu c cho thy c cu v ri Trang 56 ro khon cú t l thun vi li nhun ngõn hng, cũn s hu nh nc v tng trng GDP t l nghch vi li nhun Theo ú, cỏc ngõn hng cú ln hn cú th gim kh nng cỏc ch n ca cỏc khon n khụng bo him toỏn cỏc chi phớ phỏ sn trng hp ngõn hng lm n thua l, qua ú gim lói sut m cỏc ch n ny t cho cỏc khon n khụng bo him (Berge, 1995) Bờn cnh ú, li nhun to t ti khon luõn chuyn vi ri ro thp (vớ d nh chng khoỏn chớnh ph) l thp hn so vi li nhun phỏt sinh t ti khon ớt luõn chuyn hn vi ri ro cao hn (vớ d nh cỏc khon vay h gia ỡnh v t chc) H qu l mc c phn cao hn phn ỏnh mc ri ro khon thp hn s dn n gim li nhun Mt khỏc, cú v nh li nhun ca cỏc ngõn hng khu vc cụng thng thp hn cỏc ngõn hng t nhõn Kt lun ny ng nht vi cỏc hc thuyt trc õy Tuy nhiờn, kt qu mụ hỡnh hi quy cho thy khụng cú c s ng ý vi gi thuyt v mi quan h gia li nhun ngõn hng v ri ro tớn dng, quy mụ ngõn hng, t l lm phỏt Trờn thc t, ngnh ngõn hng Vit Nam khụng ng h cỏc gi thuyt ny v trờn thc t cú nhng quan im trỏi chiu v cỏc gi thuyt S d nh vy l ngnh ngõn hng Vit Nam ch va mi chuyn t h thng ngõn hng n cp sang hai cp c hn 20 nm v hot ng th trng cú th cha tuõn th hon ton cỏc nguyờn tc hay cỏc gi thuyt ó hot ng tt ti cỏc th trng quc t Kt lun, nghiờn cu ó tr li c hai cõu hi: õu l cỏc yu t quyt nh li nhun ngõn hng ti Vit Nam v cỏc yu t ú nh hng n li nhun ngõn hng nh th no Khuyn ngh Qua nhng kt qu rỳt c t nghiờn cu, cú th a mt s gi ý chớnh sỏch nh sau Th nht, c cu cú kh nng iu chnh li nhun ngõn hng mi quan h gia quy mụ ngõn hng v li nhun ngõn hng l khụng thc s rừ rt Hiu ng ngõn hng khụng tỏc ng ti tớnh kinh t quy mụ ca ngnh ngõn hng Vit Nam Qua ú, cú th thy cỏc nh hoch nh chớnh sỏch ti Vit Nam nờn trung cng c yờu cu ngõn hng thay vỡ tng cng tng ti sn ngõn hng Ngc li, s hu nh nc cỏc ngõn hng l khụng ỏng k v t l nghch vi li nhun, Trang 57 cho thy cỏc ngõn hng nh nc thng thu v li nhun tng i thp iu ny lý gii chin lc t hu húa cỏc ngõn hng thng mi nh nc ln ca chớnh ph, nhm t c hiu qu v th trng cnh tranh cao nht Cui cựng, mc dự cỏc kt qu thu c cho thy gia ri ro tớn dng v li nhun ngõn hng khụng tn ti mi quan h ỏng k no, cú c s cho rng n xu tng s l mt ỏng lo ngi i vi s n nh ca h thng ti chớnh Vit Nam Ngoi ra, cn ỏp dng Tiờu chun Ti chớnh Quc t trờn ton h thng ngõn hng m bo ng b, thng nht vi cỏc nc trờn th gii Gii hn nghiờn cu Trong quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu ny, ngi nghiờn cu gp phi mt s gii hn cú th nh hng ớt nhiu ti kt qu nghiờn cu Trc ht, ch trung vo phõn khỳc ngõn hng thng mi ti Vit Nam, nờn nghiờn cu ch bao gm mt s tng i nh cỏc i tng quan sỏt Cú khong 40 ngõn hng c phõn tớch, v s ny l tng i y cho quy mụ nghiờn cu ca cỏc ngõn hng, Tuy nhiờn, s gii hn ú cú th khụng hiu chnh c li ca mụ hỡnh hi quy (nu cú) v cú th dn ti kt qu sai lch Thờm vo ú, nghiờn cu cng gp phi nhng khú khn vic thu thp d liu cú tớnh chớnh xỏc cao Ngoi tr t l c tớnh trc tip t cỏc bỏo cỏo thng niờn ca cỏc ngõn hng c lit kờ, nhiu thụng tin cn thit khỏc cũn khuyt thiu Do ú, ngi nghiờn cu phi da trờn thng kờ t ngun d liu th yu, vớ d nh t cỏc cụng ty mụi gii chng khoỏn Xột v khớa cnh no ú, gii hn ny cú th to nhng tỏc ng nht nh ti kt qu Tuy nhiờn, may mn l ngi nghiờn cu khụng phi da nhiu vo cỏc ngun ny Cui cựng, nhng gii hn v nhn thc v kh nng ca ngi nghiờn cu, nghiờn cu cú th cú mt s li quỏ trỡnh phõn tớch kt qu hoc cỏch vit cha rừ rng Khuyn ngh cho cỏc nghiờn cu tng lai Nh ó cp trờn, nghiờn cu ch c thc hin i vi cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam nc Nu liờn quan n ti ny, cỏc nghiờn cu tng Trang 58 lai cú th m rng mu nghiờn cu nhiu ngõn hng khỏc hoc la chn khung thi gian di hn hn Mt khỏc, ngi nghiờn cu cú th tin hnh i vi hu ht cỏc nhúm ngõn hng t c kt qu ton din hn Bờn cnh ú, vic nghiờn cu so sỏnh cỏc yu t quyt nh li nhun gia cỏc ngõn hng nc v nc ngoi ti Vit Nam rt c khuyn khớch, cha cú nghiờn cu no trc õy thc hin v ti ny Ngoi ra, ngi nghiờn cu cú th b sung mt s bin khỏc vo mụ hỡnh hi quy nh c cu vn, hoc s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu mi nh phng cỏc c ụng hay cỏc nh qun lý, giỳp a nhng kt qu mi cú giỏ tr Tu chung li, li nhun ngõn hng l mi quan tõm hng u i vi cỏc giỏm c ngõn hng cng nh cỏc nh iu hnh Do ú, vic cp nht tri thc v phỏt trin ngõn hng v li ớch ca cỏc c ụng l vụ cựng cn thit Cỏc nh nghiờn cu v li nhun ngõn hng cn thng xuyờn v liờn tc nghiờn cu ti ny trờn nhiu khớa cnh khỏc Trang 59 TI LIU THAM KHO ACB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.acb.com.vn/ ABB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.abbank.vn/vi/Home/ Anbar, D and Alber, A (2011) Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey Business and Economics Research Journal 2(2), pp 139-152 Athanasoglou, P., Delis, M & Staikouras, C (2006) Determinants of Bank Profitability in the Southern Eastern European Region Bank of Greece Working Paper 47 Athanasoglou, P., Brissimis, S., & Delis, M (2008) Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability Journal of International Financial Markets, Institutions & Money [online] 18, pp.121-136 Available from DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2006.07.001 [31 January 2015] Arnold, R A (2013) Economics 11th ed Mason: Cengage Bajpai, N (2011) Business Research Method Delhi: Pearson Berger, A.L (1995) The Relationship between Capital and Earnings in Banking Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), pp.432-456 Berrớos, M.R (2013) The Relationship between Bank Credit Risk and Profitability and Liquidity The International Journal of Business and Finance Research [online] (3), pp.105-118 BIDV Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.bidv.com.vn/ Boyes, W & Melvin, M (2012) Fundamental of Economics 5th ed Mason: Cengage Learning Brezina, C (2012) Understanding the Gross Domestic Product and the Gross National Product New York: The Rosen Publishing Group Burton, M & Brown, B (2009) The Financial System and the Economy: principles of money and banking 5th ed New York: M.E Sharpe Trang 60 Cameron, A C & Trivedi, P K (2005) Microeconometrics: Methods and Applications New York: Cambridge University Express Casu, B., Girardone, C & Molyneux, P (2006) Introduction to banking Essex: Pearson Choudhry, M (2011) Bank Asset and Liability Management: Strategy, Trading, Analysis 2nd ed Chichester: John Wiley & Sons Cooper, M J Jackson III, W E & Patterson, G A (2003) Evidence of predictability in the cross- section of bank stock returns Journal of Banking and Finance 27(5), pp.817-850 Demirgỹỗ-Kunt, A & Huizinga, H (1999) Determinants of commercial bank interest margins and profitability: some international evidence The Word Bank Economic Review, 13(2), pp 379-408 Demirgỹỗ-Kun, A & Huizinga, H (2012) Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline s.l.: Bank for International Settlements Dinh, L (2013) Foreign Banks in Vietnam: Determinants of Profitability and Comparison with Domestic Banks In: World Business and Social Science Research Conference: proceeding of a conference Bangkok: World Business Institute Duca, J., & McLaughlin, M (1990) Developments affecting the profitability of commercial banks Federal Reserve Bulletin, pp.477499 EAB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: Available from: http://www.dongabank.com.vn/ Eximbank Annual reports from 2006 to 2013 http://www.eximbank.com.vn/home/ Ghauri, P N & Grứnhaug, K (2005) Research Methods in Business Studies: A Practical Guide 3rd ed s.l.:FT Prentice Hall Golin, J & Delhaise, P (2013) The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors 2nd ed s.l.:Willey Hair, J F et al., 2011 Essentials of Business Research Methods 2nd ed New York: M.E Sharpe Trang 61 Hassan, M.K & A.M Bashir, (2003) Determinants of Islamic Banking Profitability In: Economic Research Forum (ERF) 10th Annual Conference: proceeding of a conference Morocco: Economic Research Forum Heid, F., Porath, D., & Stolz, S (2004) Does capital regulation matter for bank behaviour? Evidence for German savings banks Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank HDBank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: https://www.hdbank.com.vn/ Howels, P & Bain, K (2007) Financial Markets and Institutions 5th ed Essex: Pearson Hull, J C (2012) Risk Management and Financial Institutions 3rd ed Hoboken: John Wiley Iannotta, G., Nocera, G & Sironi, A (2007) Ownership structure, risk and performance in the European banking industry Journal of Banking and Finance 13(7), pp 2127-2149 International Business Publication (2010) Vietnam Company Laws and Regulations Handbook Washington: Global Investment Centre Jensen, M.C & Meckling, W.H (1976) Theory of the Firm Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure Journal of Financial Economics 3(4), pp.305-360 Kien Long Bank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: https://kienlongbank.com/ Kinnear, P R & Gray, C D (2008) SPSS 16 Made Simple East Sussex: Psychology Press Koch, T W & MacDonald, S (2010) Bank Management 7th ed Mason: Cengage Learning Kosmidou, K (2008) The determinants of banks' profits in Greece during the period of EU financial integration Managerial Finance [online] 34, pp.146-159 Available from DOI: Trang 62 http://dx.doi.org/10.1108/03074350810848036[31 January 2015] KPMG (2013) Vietnam banking survey Hanoi: KPMG Levine, R (1998) The legal environment, banks, and long run economic growth Journal of Money, Credit and Banking 30, pp.596613 Micco, A., Panizza, U & Yanez, M (2007) Bank ownership and performance: Does politics matter? Journal of Banking & Finance 31, pp 219-241 Lee, C.C & Hsieh, M.F (2013) The impact of bank capital on profitability and risk in Asian banking Journal of International Money and Finance, 32(1), pp.251-281 MB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: https://www.mbbank.com.vn/ MDB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.mdb.com.vn/ MHB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://mhb.com.vn/ MSB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.msb.com.vn/ Mishkin, F S & Eakins, S G (2012) Financial Markets and Institutions 7th ed Essex: Pearson OECD, 2007 Asian Insolvency Systems: Closing the Implementation Gap Paris: OECD Miller, S M., & Noulas, A (1997) Portfolio mix and large bank profitability in the USA Applied Economics 29, pp.505512 Molyneux, P., Thornton, J (1992) Determinants of European bank profitability: a note Journal of Banking and Finance[online] 16, pp.1173-1178 Available from DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0378-4266(92)90065-8[31 January 2015] NAMABANK Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.namabank.com.vn/ Naceur, S.B & Omran, M (2011) The effects of bank regulations, competition, and financial reforms on banks' performance Emerging Markets Review 12(1), pp.1-20 Trang 63 Naceur, S.B & Kandil, M (2009) The impact of capital requirements on banks cost of intermediation and performance: The case of Egypt Journal of Business and Economics 61(1), pp.70-89 Nahm, D & Vu, H.T (2013) The determinants of profit efficiency of banks in Vietnam Journal of the Asia Pacific Economy 18(4), pp.651-631 Nguyen, K.M., Giang, T.L & Hung, N.V (2013) Efficiency and super-efficiency of commercial banks in Vietnam: performances and determinants Asia-Pacific Journal of Operational Research [online], 30(1) Available from DOI: 10.1142/S0217595912500479 [31 January 2015] NVB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://ncb-bank.vn/ OCB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.ocb.com.vn/ Ocean bank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://oceanbank.vn/ Padmalatha, S (2010) Management of Banking and Financial Services New Delhi: Pearson Pole, K (2007) Mixed Method Designs: A Review of Strategies for Blending Quantitative and Qualitative Methodologies Mid-Western Educational Researcher 4(20), pp 35-38 Pasiouras, F., & Kosmidou, K (2007) Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union Research in International Business and Finance [online] 21, pp.222-237 Available from DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ribaf.2006.03.007[31 January 2015] Perera, S., Skully, M., & Wickramanayake, J (2007) Cost efficiency in South Asian banking: the impact of bank size, state ownership and stock exchange listings International Review of Finance [online] 7, pp.35-60 Available from DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2443.2007.00067 [31 January 2015] Perry, P (1992) Do banks gain or lose from inflation? Journal of Retail Banking 14, pp 2540 PGBank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.pgbank.com.vn/ Trang 64 PNB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.southernbank.com.vn/ Rajan, R G., & Zingales, L (1998) Financial dependence and growth American Economic Review 88, pp.559586 Rasiah, D (2010) Theoretical Framework of Profitability as Applied to Commercial Banks in Malaysia European Journal of Economics, Finance and Administrative Services.19, pp.74-97 Revell, J (1979) Inflation and financial institutions Financial Times Ross, S (1977) The Determination of Financial Structure: The Incentive Signalling Approach Bell Journal of Economics 8(1), pp 23-40 Sacombank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: Available from: http://www.sacombank.com.vn/ Saigon Bank Annual reports from 2006 to 2013 http://www.saigonbank.com.vn/ Saeed, M.S (2014) Bank-related, Industry-related and Macroeconomic Factors affecting Bank Profitability: A Case of the United Kingdom Research Journal Finance and Accounting 5(2) Saunders, Mark N.K., Lewis P & Thornhill A (2009) Research methods for business students 5th ed Hallow: Pearson Education Limited Sastrosuwito, S & Suzuki, Y (2012) The determinant of post-crisis Indonesian banking system profitability Economics and Financial Reviews 1(11), pp.44-55 Seabank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.seabank.com.vn/ SHB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: http://www.shb.com.vn/ Sherif, K., Borish, M S & Gross, A (2003) State-owned Banks in the Transition: Origins, Evolution, and Policy Responses [online] Washington: The World Bank Available from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/14851 [Accessed: 31 January 2015] Singh, K & Dutta, V (2013) Commercial bank management New Delhi: McGraw Hill Trang 65 State Bank of Vietnam [Online] Access from: http://www.sbv.gov.vn/ Sufian, F & Chong, R.R (2008) Determinants of bank profitability in a developing economy: empirical evidence from Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance 4(2), pp.91-112 Tanna, S., Kosmidou, K & Pasiouras, F (2005) Determinants of profitability of domestic UK commercial banks: panel evidence from the period 1995-2002 In: 37th Annual Conference of Money Macro and Finance Research Group: proceeding of a conference Greece: Money Macro and Finance Research Group Taylor, G R (2005) Integrating Quantitative and Qualitative Methods in Research 6th ed Oxford: University Press of America TECHCOMBANK Annual reports from 2006 to 2013 Available from: https://www.techcombank.com.vn/ Thomas, R M (2003) Blending Qualitative and Quantitative Research Methods in Theses and Dissertations California: Corwin Press VIB Annual reports from 2006 to 2013 Available from: https://vib.com.vn/ Viet Capital Bank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: https://vietcapitalbank.com.vn/ VIETA Bank Annual reports from 2006 to 2013 Available from: 2013 Available from: 2013 Available from: 2013 Available from: http://www.vietabank.com.vn/ Vietcombank Annual reports from 2006 to http://www.vietcombank.com.vn/ Vietinbank Annual reports from 2006 to https://www.vietinbank.vn/ VPBank Annual reports from 2006 to http://www.vpbank.com.vn/ VP Bank Securities (2014) Vietnam banking industry Hanoi: VP Bank Securities Vietinbank (2014) Annual report 2013[online] Available from: https://www.vietinbank.vn/ Vietnam Law on the Credit Institutions 2010 (47/2010/QH12) National Assembly Trang 66 Weert, F D (2011) Bank and Insurance Capital Management 3rd ed Chichester: John Wiley & Sons Wooldridge, J M (2009) Introductory Econometrics: A Modern Approach 4th ed Mason: Cengage Learning Wooldridge, J M (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data 2nd ed s.l.:Massachusetts institute of technology Yong, T & Christos, F (2012) Bank profitability and inflation: the case of China Journal of Economic Studies 39(6), pp.675 696 Zhao, S.Y & Zhao, S.F (2013) States Ownership, Size and Bank profitability: Evidence from Chinese Commercial Banks, 1998-2011.Information Technology Journal 12 (16) Trang 67
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam., Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam., Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay