Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014)

33 166 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:06

Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014)Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014)Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014)Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014) TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DAO ĐỘNG TRÊN TỔ HỢP DIESEL –MÁY PHÁT ĐIỆN THEO QUY PHẠM HÀNG HẢI LIÊN BANG NGA (2014) Chủ nhiệm đề tài: LẠI HUY THIỆN, ThS Thành viên tham gia: ĐỖ ĐỨC LƯU, PGS TSKH Hải Phòng, tháng 5/2016 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Kết đạt đề tài 2 2 CHƯƠNG CƠ SỞ DỮ LIỆU DAO ĐỘNG TRÊN TỔ HỢP DIESEL – MÁY PHÁT ĐIỆN THEO QUY PHẠM HÀNG HẢI LIÊN BANG NGA, PHIÊN BẢN 2014 1.1 Dao động giám sát dao động diesel –máy phát điện 1.2.Cơ sở liệu cho giám sát dao động diesel –MPĐ 1.3.Kết luận chương CHƯƠNG MÔ HÌNH HÓA CÁC ĐẶC TÍNH DAO ĐỘNG TRÊN TỔ HỢP DIESEL –MÁY PHÁT ĐIỆN TÀU BIỂN 10 2.1 Mô hình hóa đặc tính giới hạn dao động cho tổ hợp D-G 10 2.2.Mô số mức giới hạn dao động cho tổ hợp D-G 14 2.3 Mô hình toán đặc tính giới hạn mức A mức B cho D-G 17 CHƯƠNG KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHỤ LỤC 23 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Danh sách tiêu chuẩn ISO dao động Bảng 2.1 Số liệu đầu vào để xác định hàm hồi quy g1(f) 18 Bảng 2.2 Số liệu đầu vào để xác định hàm hồi quy g2(f) 18 PL.Bảng 1.1 Tiêu chuẩn dao động cho diesel có hành trình S, cm 23 PL.Bảng 1.2 Tiêu chuẩn dao động cho TBKX diesel 25 PL.Bảng 1.3 Tiêu chuẩn dao động cho máy phát điện 27 DANH SÁCH HÌNH, ẢNH Hình 1.1 Vị trí đo dao động theo Quy Phạm Hàng hải Nga(2014) Hình 1.2 Hệ trục diesel –máy phát điện Viện NCPT Hình 2.1 Kết mô tự động đưa giới hạn mức dao động Diesel DEUTZ, tổ hợp D-G VNCPT Hình 2.2 Kết mô tự động đưa giới hạn mức dao động Tuabin khí xả diesel tàu thủy Hình 2.3 Kết mô tự động đưa giới hạn mức dao động máy phát điện Hình 2.4 Kết mô hình hóa hàm hồi quy g1(f) phương trình 14 15 16 19 giới hạn dao động mức A diesel có hành trình S Ft( 0.99;4; 3) = 28,71; Ft2 = 142.9 > Ft(0.99; 2;3) =30.82, nên mô hình thu có độ xác đạt 99% Kết mô hình hồi quy dạng đa thức bậc hai liệu đầu vào biểu diễn hình 2.4 2.5 Kết mô hình hóa thu qua việc mô hình hóa, xây dựng thuật toán lập trình MATLAB Chương trình thể phụ lục -18- Hình 2.4 Kết mô hình hóa hàm hồi quy g1(f) phương trình giới hạn dao động mức A diesel có hành trình S [...]... vỏ, bệ máy diesel và máy phát, thêm vào đó là nghiên cứu phát triển dao động xoắn đường trục tổ hợp diesel máy phát điện 1.2 .Cơ sở dữ liệu cho giám sát dao động trên diesel –MPĐ 1.2.1.Các thông số cơ bản dao động trên D-G Như trên đã phân tích các dạng dao động cần được đo, phân tích và sử dụng vào cho việc giám sát dao động D-G, gồm: -Dao động ngang theo hai phương vuông góc với đường trục động cơ, ... dụ cho mức dao động A đối với diesel máy phát có hành trình piston S
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014), Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014), Nghiên cứu,xây dựng cơ sở dữ liệu dao động trên tổ hợp Diesel – Máy phát điện theo Quy phạm Hàng hải Liên bang Nga (2014)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay