35 cau hoi triet hoc co dap an

53 189 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:06

HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN TRUNG TÊM BƯÌI DÛÚÄNG CẤN BƯÅ GIẪNG DẨY L LÅN MẤC - LÏNIN VÂ TÛ TÛÚÃNG HƯÌ CHĐ MINH http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) TÊÅP THÏÍ TẤC GIẪ PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) V NGỔC PHA PGS, PTS NGUỴN HÛÄU VUI TRÊÌN BẨCH TUËT PTS NGUỴN QUANG LÊÅP PTS NGUỴN VÙN TÊN PHẨM KÏË THÏÍ TRÛÚNG HẪI CÛÚÂNG Ngûúâi sûäa chûäa, bưí sung: NGUỴN VÙN TÊN http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN MC LC I - LÕCH SÛÃ TRIÏËT HỔC CÊU 1: Triïët hổc lâ gò? Vêën àïì cú bẫn ca triïët hổc Phûúng phấp nhêån thûác thïë giúái ca triïët hổc 10 CÊU 2: Nhûäng nết cú bẫn ca triïët hổc ÊËn Àưå cưí àẩi xung quanh cấc vêën àïì: khúãi ngun ca thïë giúái, ngûúâi vâ nhêån thûác 13 CÊU 3: Nhûäng àùåc àiïím cú bẫn ca triïët hổc Trung Hoa cưí àẩi vïì cấc vêën àïì: khúãi ngun ca thïë giúái, vêën àïì cú bẫn ca triïët hổc, ngûúâi vâ nhêån thûác 16 CÊU 4: Phên tđch cåc àêëu tranh giûäa ch nghơa vêåt vâ ch nghơa têm triïët hổc cưí àẩi Hy Lẩp thưng qua hai àûúâng lưëi triïët hổc: Àïmưcrit vâ Platưn Nhûäng giấ trõ triïët hổc nưíi bêåt ca Arixtưët 20 CÊU 5: Cåc àêëu tranh giûäa ch nghòn vêåt vâ ch nghơa têm tûâ thïë k XVII àïën thïë k XVIII thưng qua cấc triïët gia tiïu biïíu nhû Bïcún, Hưëpbú, Àïcấctú, Xpinưda, Lưccú, Bếceli, Hium 22 CÊU 6: Trònh bây nhûäng tû tûúãng cú bẫn phếp biïån chûáng têm ca Hïghen vâ ch nghơa vêåt nhên bẫn ca Phoiúbùỉc Sûå ẫnh hûúãng ca nhûäng hïå thưëng triïët hổc trïn àưëi vúái sûå hònh thânh triïët hổc Mấc 26 CÊU 7: Triïët hổc Mấc - Lïnin àúâi lâ mưåt têët ëu lõch sûã vâ lâ mưåt bûúác ngóåt cấch mẩng triïët hổc 30 II- CH NGHƠA DUY VÊÅT BIÏÅN CHÛÁNG VÏÌ THÏË GIÚÁI 34 CÊU 8: Phên tđch nưåi dung vâ nghơa àõnh nghơa vêåt chêët ca V.I.Lïnin 35 http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) CÊU 9: Quan àiïím ca ch nghơa vêåt biïån chûáng vïì ngìn gưëc vâ bẫn chêët ca thûác nghơa ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây 37 CÊU 10: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa vêåt chêët vâ thûác nghơa phûúng phấp lån ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây nhêån thûác vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn 40 CÊU 11: Trònh bây hai ngun l cú bẫn ca phếp biïån chûáng vêåt vâ nghơa phûúng phấp lån ca vêën àïì àố 42 CÊU 12: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt thưëng nhêët vâ àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp 45 CÊU 13: Phên tđch mêu thỵn bïn vâ mêu thỵn bïn ngoâi, mêu thỵn cú bẫn vâ khưng cú bẫn nghơa thûåc tiïỵn ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây 48 CÊU 14: Phên tđch mêu thỵn ch ëu vâ mêu thỵn khưng ch ëu, mêu thỵn àưëi khấng vâ mêu thỵn khưng àưëi khấng nghơa ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây 50 CÊU 15: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt tûâ nhûäng thay àưíi vïì lûúång dêỵn àïën nhûäng thay àưíi vïì chêët vâ ngûúåc lẩi 52 CÊU 16: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt ph àõnh ca ph àõnh 55 CÊU 17: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa cấi chung vâ cấi riïng, nghơa phûúng phấp lån ca nố 58 CÊU 18: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa nưåi dung vâ hònh thûác, nghơa phûúng phấp lån ca vêën àïì 60 CÊU 19: Sûå thưëng nhêët biïån chûáng giûäa bẫn chêët vâ hiïån tûúång, nghơa phûúng phấp lån 61 CÊU 20: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa ngun nhên vâ kïët quẫ, nghơa phûúng phấp lån ca nố 63 CÊU 21: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa têët nhiïn vâ ngêỵu nhiïn, nghơa phûúng phấp lån ca vêën àïì àố 65 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN CÊU 22: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa khẫ nùng vâ hiïån thûåc, nghơa phûúng phấp lån ca vêën àïì nây 67 CÊU 23: Con àûúâng biïån chûáng ca quấ trònh nhêån thûác chên l, nhêån thûác hiïån thûåc khấch quan 69 CÊU 24 : Quan àiïím ca ch nghơa vêåt biïån chûáng vïì mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa l lån vâ thûåc tiïỵn 72 CÊU 25: Chên l theo quan àiïím ca ch nghơa vêåt biïån chûáng 74 III- CH NGHƠA DUY VÊÅT BIÏÅN CHÛÁNG VÏÌ XẬ HƯÅI 77 CÊU 26: Sẫn xët ca cẫi vêåt chêët lâ cú súã ca àúâi sưëng xậ hưåi vâ vai trô ca phûúng thûác sẫn xët àưëi vúái sûå tưìn tẩi vâ phất triïín xậ hưåi 78 CÊU 27: Nưåi dung quy låt vïì sûå ph húåp ca quan hïå sẫn xët vúái tđnh chêët vâ trònh àưå ca lûåc lûúång sẫn xët Sûå vêån dng quy låt nây úã nûúác ta 81 CÊU 28: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa cú súã hẩ têìng vâ kiïën trc thûúång têìng; cú súã hẩ têìng vâ kiïën trc thûúång têìng úã nûúác ta thúâi k quấ àưå 85 CÊU 29: Hònh thấi kinh tïë - xậ hưåi Sûå phất triïín ca cấc hònh thấi kinh tïë - xậ hưåi lâ mưåt quấ trònh lõch sûã tûå nhiïn 89 CÊU 30: Giai cêëp lâ gò? Vai trô ca àêëu tranh giai cêëp xậ hưåi cố giai cêëp Tđnh têët ëu ca cåc àêëu tranh giai cêëp thúâi k quấ àưå tûâ ch nghơa tû bẫn lïn ch nghơa xậ hưåi 91 CÊU 31: Ngìn gưëc vâ bẫn chêët ca nhâ nûúác Tđnh têët ëu vâ àùåc àiïím ca nhâ nûúác xậ hưåi ch nghơa 94 CÊU 32: Tiïën bưå xậ hưåi; nhûäng tiïu chín khấch quan vâ àưång lûåc ca sûå tiïën bưå xậ hưåi 97 CÊU 33: Bẫn chêët ngûúâi Mưëi quan hïå giûäa cấ nhên vâ têåp thïí; giûäa cấ nhên vâ xậ hưåi 99 http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) CÊU 34: Vai trô ca qìn chng nhên dên vâ vơ nhên - lậnh t àưëi vúái sûå phất triïín ca xậ hưåi 103 CÊU 35: Mưëi quan hïå giûäa tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ hưåi 106 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN LÚÂI NHÂÂ XËT BẪN Àïí phc v viïåc giẫng dẩy vâ hổc têåp cấc bưå mưn L lån chđnh trõ Mấc Lïnin hïå thưëng trûúâng Àẩi hổc, cao àùèng vâ trung hổc chun nghiïåp Nhâ xët bẫn Àẩi hổc qëc gia Hâ Nưåi tấi bẫn, cố sûãa chûäa vâ bưí sung cën Hûúáng dêỵn ưn thi mưn Triïët hổc Mấc - Lïnin Sấch Trung têm Bưìi dûúäng cấn bưå giẫng dẩy l lån Mấc Lïnin vâ tû tûúãng Hưì Chđ Minh, Nhâ xët bẫn Tû tûúãng - Vùn hoấ trûúác àêy tưí chûác biïn soẩn vâ Nhâ xët bẫn Chđnh trõ qëc gia tấi bẫn Sấch àûúåc trònh bây dûúái dẩng hỗi - àấp vúái nưåi dung àẫm bẫo tđnh hïå thưëng, cố trổng àiïím, u cêìu ca chûúng trònh bưå mưn Triïët hổc Mấc — Lïnin Thấng nùm 2000 NHÂ XËT BẪN ÀẨI HỔC QËC GIA HÂ NƯÅI http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN I - LÕCH SÛÃ TRIÏËT HỔC http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 10 CÊU 1: Triïët hổc lâ gò? Vêën àïì cú bẫn ca triïët hổc Phûúng phấp nhêån thûác thïë giúái ca triïët hổc Khấi niïåm triïët hổc - Triïët hổc lâ mưåt nhûäng hònh thấi thûác xậ hưåi, xết cho cng, àïìu bõ cấc quan hïå kinh tïë ca xậ hưåi quy àõnh D úã xậ hưåi nâo, triïët hổc bao giúâ cng gưìm hai ëu tưë: 1) ëu tưë nhêån thûác - sûå hiïíu biïët vïì thïë giúái xung quanh, àố cố ngûúâi; 2) ëu tưë nhêån àõnh - àấnh giấ vïì mùåt àẩo l - Triïët hổc àậ àúâi xậ hưåi chiïëm hûäu nư lïå (úã phûúng Têy) vâ thúâi k chuín tûâ xậ hưåi chiïëm hûäu nư lïå sang xậ hưåi phong kiïën (phûúng Àưng), gùỉn liïìn vúái sûå phên cưng lao àưång xậ hưåi - tấch lao àưång trđ ốc khỗi lao àưång chên tay - Ph húåp vúái trònh àưå phất triïín thêëp úã cấc giai àoẩn àêìu tiïn ca lõch sûã loâi ngûúâi, triïët hổc àúâi vúái tđnh cấch lâ mưåt khoa hổc tưíng húåp cấc tri thûác ca ngûúâi vïì hiïån thûåc xung quanh vâ bẫn thên mònh Sau àố, sûå phất triïín ca thûåc tiïỵn xậ hưåi vâ ca quấ trònh tđch lu tri thûác, àậ diïỵn quấ trònh tấch cấc khoa hổc khỗi triïët hổc thânh cấc khoa hổc àưåc lêåp Triïët hổc vúái tđnh cấch lâ khoa hổc, nïn nố cố àưëi tûúång vâ nhiïåm v nhêån thûác riïng ca mònh, nố lâ hïå thưëng nhûäng quan niïåm, quan àiïím cố tđnh chêët chónh thïí vïì thïë giúái, vïì cấc quấ trònh vêåt chêët vâ tinh thêìn vâ mưëi liïn hïå giûäa chng, vïì nhêån thûác vâ cẫi biïën thïë giúái Vêën àïì cú bẫn ca triïët hổc - Theo Ùngghen, vêën àïì cú bẫn ca triïët hổc lâ vêën àïì vïì mưëi quan hïå ca tû vúái tưìn tẩi, ca thûác àưëi vúái vêåt chêët Viïåc giẫi quët vêën àïì cú bẫn ca triïët hổc lâ cú súã vâ àiïím xët phất àïí giẫi quët cấc vêën àïì khấc ca triïët hổc - Vêën àïì cú bẫn ca triïët hổc gưìm hai mùåt: + Mùåt thûá nhêët trẫ lúâi cêu hỗi: giûäa vêåt chêët vâ thûác cấi nâo cố trûúác, cấi nâo cố sau, cấi nâo quët àõnh cấi nâo? Nối cấch khấc, giûäa vêåt chêët vâ thûác cấi nâo lâ tđnh thûá nhêët, cấi nâo lâ tđnh thûá hai Cố hai cấch trẫ lúâi khấc dêỵn àïën hònh thânh hai khuynh hûúáng triïët hổc àưëi lêåp nhau: http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 39 hún hiïån thûåc khấch quan Song, sûå sấng tẩo ca thûác lâ sûå sấng tẩo ca phẫn ấnh, dûåa trïn cú súã phẫn ấnh + Phẫn ấnh thûác lâ sấng tẩo, vò phẫn ấnh àố bao giúâ cng dûåa trïn hoẩt àưång thûåc tiïỵn vâ lâ sẫn phêím ca cấc quan hïå xậ hưåi Lâ sẫn phêím ca cấc quan hïå xậ hưåi, bẫn chêët ca thûác cố tđnh xậ hưåi Quan àiïím trïn ca triïët hổc Mấc vïì ngìn gưëc vâ bẫn chêët ca thûác hoân toân àưëi lêåp vúái ch nghơa têm coi thûác, tû lâ cấi cố trûúác, sinh vêåt chêët vâ ch nghơa vêåt têìm thûúâng coi thûác lâ mưåt dẩng vêåt chêët hóåc coi thûác lâ sûå phẫn ấnh giẫn àún, th àưång thïë giúái vêåt chêët III- nghơa phûúng phấp lån Do thûác chó lâ hònh ẫnh ch quan ca thïë giúái khấch quan nïn nhêån thûác vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn phẫi xët phất tûâ thûåc tïë khấch quan Cêìn phẫi chưëng bïånh ch quan chđ Do thûác lâ sûå phẫn ấnh tûå giấc, sấng tẩo hiïån thûåc, nïn cêìn chưëng tû tûúãng th àưång vâ ch nghơa giấo àiïìu xa rúâi thûåc tiïỵn http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 40 CÊU 10: Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa vêåt chêët vâ thûác nghơa phûúng phấp lån ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây nhêån thûác vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn Phẩm tr vêåt chêët (xem cêu 8) vâ phẩm tr thûác (xem cêu 9) Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa vêåt chêët vâ thûác a) Vêåt chêët quët àõnh thûác: - Vêåt chêët cố trûúác, thûác cố sau Vêåt chêët sinh thûác, thûác lâ chûác nùng ca ốc ngûúâi - dẩng vêåt chêët cố tưí chûác cao nhêët ca thïë giúái vêåt chêët - thûác lâ sûå phẫn ấnh thïë giúái vêåt chêët vâo ốc ngûúâi Thïë giúái vêåt chêët lâ ngìn gưëc khấch quan ca thûác b) thûác cố tđnh àưåc lêåp tûúng àưëi, tấc àưång trúã lẩi vêåt chêët: - thûác cố thïí thc àêíy hóåc kòm hậm vúái mưåt mûác àưå nhêët àõnh sûå biïën àưíi ca nhûäng àiïìu kiïån vêåt chêët - Sûå tấc àưång ca thûác àưëi vúái vêåt chêët phẫi thưng qua hoẩt àưång ca ngûúâi Con ngûúâi dûåa trïn cấc tri thûác vïì nhûäng quy låt khấch quan mâ àïì mc tiïu, phûúng hûúáng thûåc hiïån; xấc àõnh cấc phûúng phấp vâ bùçng chđ thûåc hiïån mc tiïu êëy Sûå tấc àưång ca thûác àưëi vúái vêåt chêët d cố àïën mûác àưå nâo ài chùng nûäa thò nố vêỵn phẫi dûåa trïn sûå phẫn ấnh thïë giúái vêåt chêët c) Biïíu hiïån ca mưëi quan hïå giûäa vêåt chêët vâ thûác àúâi sưëng xậ hưåi lâ quan hïå giûäa tưìn tẩi xậ hưåi vâ thûác xậ hưåi, àố tưìn tẩi xậ hưåi quët àõnh thûác xậ hưåi vâ thûác xậ hưåi cố tđnh àưåc lêåp tûúng àưëi tấc àưång trúã lẩi tưìn tẩi xậ hưåi Ngoâi ra, mưëi quan hïå giûäa vêåt chêët vâ thûác côn lâ cú súã àïí xem xết cấc mưëi quan hïå khấc nhû: ch thïí vâ khấch thïí, l lån vâ thûåc tiïỵn, àiïìu kiïån khấch quan vâ nhên tưë ch quan v.v thûác phûúng phấp lån http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 41 - Vêåt chêët quët àõnh thûác, thûác lâ.sûå phẫn ấnh vêåt chêët, cho nïn nhêån thûác phẫi bẫo àẫm ngun tùỉc "tđnh khấch quan ca sûå xem xết" vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn phẫi ln ln xët phất tûâ thûåc tïë, tưn trổng vâ hânh àưång theo cấc quy låt khấch quan - thûác cố tđnh àưåc lêåp tûúng àưëi, tấc àưång trúã lẩi vêåt chêët thưng qua hoẩt àưång ca ngûúâi, cho nïn cêìn phẫi phất huy tđnh tđch cûåc ca thûác àưëi vúái vêåt chêët bùçng cấch nêng cao nùng lûåc nhêån thûác cấc quy låt khấch quan vâ vêån dng chng vâo hoẩt àưång thûåc tiïỵn ca ngûúâi - Cêìn phẫi chưëng lẩi bïånh ch quan chđ cng nhû thấi àưå th àưång, chúâ àúåi vâo àiïìu kiïån vêåt chêët, hoân cẫnh khấch quan http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 42 CÊU 11: Trònh bây hai ngun l cú bẫn ca phếp biïån chûáng vêåt vâ nghơa phûúng phấp lån ca vêën àïì àố I Ngun l vïì mưëi liïn hïå phưí biïën ca cấc sûå vêåt vâ hiïån tûúång Khấi niïåm mưëi liïn hïå phưí biïën lâ khấi niïåm dng àïí chó sûå tấc àưång vâ râng båc lêỵn nhau, quy àõnh vâ chuín hoấ lêỵn giûäa cấc mùåt, cấc ëu tưë, cấc bưå phêån mưåt sûå vêåt hóåc giûäa cấc sûå vêåt, hiïån tûúång vúái Nưåi dung vâ tđnh chêët ca mưëi liïn hïå - Tđnh khấch quan vâ phưí biïën ca mưëi liïn hïå: Nhúâ cố mưëi liïn hïå mâ cố sûå vêån àưång, mâ vêån àưång lẩi lâ phûúng thûác tưìn tẩi ca vêåt chêët, lâ mưåt têët ëu khấch quan, àố mưëi liïn hïå cng lâ mưåt têët ëu khấch quan Mưëi liïn hïå tưìn tẩi têët cẫ mổi sûå vêåt, hiïån tûúång úã têët cẫ lơnh vûåc tûå nhiïn, xậ hưåi vâ tû Mưëi liïn hïå phưí biïën lâ hiïån thûåc, lâ cấi vưën cố ca mổi sûå vêåt, hiïån tûúång, nố thïí hiïån tđnh thưëng nhêët vêåt chêët ca thïë giúái - Do mưëi liïn hïå lâ phưí biïën, nïn nố cố tđnh àa dẩng: Cấc sûå vêåt; hiïån tûúång thïë giúái vêåt chêët lâ àa dẩng nïn mưëi liïn hïå giûäa chng cng àa dẩng, vò thïë, nghiïn cûáu cấc sûå vêåt, hiïån tûúång cêìn phẫi phên loẩi mưëi liïn hïå mưåt cấch c thïí Cùn cûá vâo tđnh chêët, phẩm vi, trònh àưå, cố thïí cố nhûäng loẩi mưëi liïn hïå sau: chung vâ riïng, cú bẫn vâ khưng cú bẫn, bïn vâ bïn ngoâi, ch ëu vâ thûá ëu, khưng gian vâ thúâi gian, v.v Sûå phên loẩi nây lâ tûúng àưëi, vò mưëi liïn hïå chó lâ mưåt bưå phêån, mưåt mùåt toân bưå mưëi liïn hïå phưí biïën nối chung - Phếp biïån chûáng vêåt nghiïn cûáu nhûäng mưëi liïn hïå chung nhêët vâ phưí biïën nhêët ca thïë giúái khấch quan Côn nhûäng hònh thûác c thïí ca mưëi liïn hïå lâ àưëi tûúång nghiïn cûáu ca cấc ngânh khoa hổc c thïí II Ngun l vïì sûå phất triïín Khấi niïåm phất triïín http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 43 - Phất triïín lâ sûå vêån àưång tiïën lïn (tûâ thêëp àïën cao, tûâ àún giẫn àïën phûác tẩp, tûâ kếm hoân thiïån àïën hoân thiïån hún) - Tûâ khấi niïåm trïn cho thêëy: + Ngun l vïì mưëi liïn hïå phưí biïën vâ ngun l vïì sûå phất triïín cố mưëi quan hïå biïån chûáng vúái nhau, vò nhúâ cố mưëi liïn hïå thò sûå vêåt múái cố sûå vêån àưång vâ phất triïín + Cêìn phên biïåt khấi niïåm vêån àưång vúái khấi niïåm phất triïín Vêån àưång lâ mổi biïën àưíi nối chung, côn phất triïín lâ sûå vêån àưång cố khuynh hûúáng vâ gùỉn liïìn vúái sûå àúâi ca cấi múái húåp quy låt Nưåi dung vâ tđnh chêët ca sûå phất triïín - Phất triïín lâ thåc tđnh vưën cố ca mổi sûå vêåt, hiïån tûúång, lâ khuynh hûúáng chung ca thïë giúái - Sûå phất triïín cố tđnh chêët tiïën lïn, kïë thûâa, liïn tc - Sûå phất triïín thûúâng diïỵn quanh co, phûác tẩp, phẫi trẫi qua nhûäng khêu trung gian, thêåm chđ cố lc cố sûå tht li tẩm thúâi - Phất triïín lâ sûå thay àưíi vïì chêët ca sûå vêåt Ngìn gưëc ca sûå phất triïín lâ sûå àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp bẫn thên sûå vêåt Phên biïåt quan àiïím biïån chûáng vâ siïu hònh vïì sûå phất triïín - Quan àiïím biïån chûáng xem sûå phất triïín lâ mưåt quấ trònh vêån àưång tiïën lïn thưng qua nhûäng bûúác nhẫy vổt vïì chêët Ngìn gưëc ca sûå phất triïín lâ cåc àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp úã sûå vêåt - Quan àiïím siïu hònh nối chung lâ ph àõnh sûå phất triïín, vò hổ thûúâng tuåt àưëi hoấ mùåt ưín àõnh ca sûå vêåt, hiïån tûúång Sau nây, khoa hổc àậ chûáng minh cho quan àiïím vïì sûå phất triïín ca sûå vêåt, båc hổ phẫi nối àïën sûå phất triïín, song vúái hổ phất triïín chó lâ sûå tùng hay giẫm àún thìn vïì lûúång khưng cố sûå http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 44 thay àưíi vïì chêët vâ ngìn gưëc ca nố úã bïn ngoâi sûå vêåt, hiïån tûúång III nghơa phûúng phấp lån ca viïåc nùỉm vûäng hai ngun l nây Ngun l vïì liïn hïå phưí biïën àôi hỗi nhêån thûác sûå vêåt cêìn phẫi cố quan àiïím toân diïån Vúái quan àiïím nây, nghiïn cûáu sûå vêåt phẫi xem xết têët cẫ cấc mưëi liïn hïå ca bẫn thên sûå vêåt vâ vúái cấc sûå vêåt vâ hiïån tûúång khấc + Phẫi phên loẩi cấc mưëi liïn hïå àïí hiïíu rộ võ trđ, vai trô ca tûâng mưëi liïn hïå àưëi vúái sûå vêån àưång vâ phất triïín ca sûå vêåt Nïëu khuynh hûúáng ca cấc sûå vêåt, hiïån tûúång thïë giúái khấch quan lâ vêån àưång ài lïn thò nhêån thûác vâ thûåc tiïỵn cêìn phẫi cố quan àiïím phất triïín Quan àiïím phất triïín àôi hỗi: phẫi phên tđch sûå vêåt sûå phất triïín, cêìn phất hiïån àûúåc cấi múái, ng hưå cấi múái, cêìn phẫi tòm ngìn gưëc ca sûå phất triïín bẫn thên sûå vêåt Tốm lẩi: Hai ngun l cú bẫn ca phếp biïån chûáng vêåt lâ cú súã l lån ca quan àiïím toân diïån, lõch sûã c thïí vâ phất triïín Vúái cấch xem xết, nghiïn cûáu theo quan àiïím toân diïån vâ phất triïín sệ gip ta hiïíu àûúåc bẫn chêët sûå vêåt, lâm cho nhêån thûác phẫn ấnh àng àùỉn vïì sûå vêåt vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn cố hiïåu quẫ cao http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 45 CÊU 12: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt thưëng nhêët vâ àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp Trong ba quy låt cú bẫn ca phếp biïån chûáng vêåt, V.I.Lïnin àậ coi quy låt thưëng nhêët vâ àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp lâ "hẩt nhên ca phếp biïån chûáng", búãi vò quy låt nây àậ chó rộ ngìn gưëc, àưång lûåc bïn ca sûå vêån àưång vâ phất triïín ca sûå vêåt; vâ lâ "chòa khoấ" gip chng ta nùỉm vûäng thûåc chêët ca cấc quy låt cú bẫn vâ cấc cùåp phẩm tr ca ch nghơa vêåt biïån chûáng I Nưåi dung ca quy låt thưëng nhêët vâ àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp (quy låt mêu thỵn) Mêu thỵn lâ mưåt hiïån tûúång khấch quan vâ phưí biïën - Mêu thỵn lâ mưåt khấi niïåm àïí chó sûå liïn hïå vâ tấc àưång lêỵn ca cấc mùåt àưëi lêåp Àố lâ nhûäng mùåt cố khuynh hûúáng phất triïín trấi ngûúåc cng tưìn tẩi mưåt sûå vêåt Mêu thỵn lâ sûå thưëng nhêët ca hai mùåt àưëi lêåp - Mêu thỵn cố tđnh khấch quan, vò lâ cấi vưën cố cấc sûå vêåt hiïån tûúång vâ tđnh phưí biïën - tưìn tẩi têët cẫ cấc lơnh vûåc (tûå nhiïn, xậ hưåi vâ tû duy) - Do mêu thỵn cố tđnh khấch quan vâ phưí biïën, nïn mêu thỵn cố tđnh àa dẩng vâ phûác tẩp Mêu thỵn mưỵi sûå vêåt vâ cấc lơnh vûåc khấc cng khấc Trong mưỵi sûå vêåt, hiïån tûúång khưng phẫi chó cố mưåt mêu thỵn, mâ cố nhiïìu mêu thỵn Mưỵi mêu thỵn vâ mưỵi mùåt ca mêu thỵn lẩi cố àùåc àiïím, cố vai trô tấc àưång khấc àưëi vúái sûå vêån àưång vâ phất triïín ca sûå vêåt Vò vêåy, cêìn phẫi cố phûúng phấp phên tđch vâ giẫi quët mêu thỵn mưåt cấch c thïí Mêu thỵn lâ mưåt chónh thïí, àố, hai mùåt àưëi lêåp vûâa thưëng nhêët, vûâa àêëu tranh vúái - Sûå thưëng nhêët ca cấc mùåt àưëi lêåp lâ sûå liïn hïå, quy àõnh, râng båc lêỵn ca cấc mùåt àưëi lêåp, mùåt nây lêëy mùåt lâm tiïìn àïì tưìn tẩi cho mònh http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 46 Ch : Trong quy låt mêu thỵn, khấi niïåm "thưëng nhêët" vâ "àưìng nhêët" thûúâng àûúåc dng cng mưåt nghơa Nhûng cng cố lc, khấi niïåm "àưìng nhêët" àûúåc hiïíu theo nghơa lâ sûå chuín hoấ lêỵn giûäa cấc mùåt àưëi lêåp - Sûå àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp lâ sûå xung àưåt, bâi trûâ vâ ph àõnh lêỵn ca cấc mùåt àưëi lêåp Trong mưåt mêu thỵn, sûå thưëng nhêët ca cấc mùåt àưëi lêåp khưng tấch rúâi vúái sûå àêëu tranh giûäa chng, búãi vò quy àõnh, râng båc lêỵn nhau, hai mùåt àưëi lêåp vêỵn ln cố xu hûúáng phất triïín trấi ngûúåc nhau, àêëu tranh vúái - Phất triïín lâ mưåt sûå àêëu tranh giûäa cấc mùåt àưëi lêåp: + Quấ trònh hònh thânh vâ phất triïín ca mưåt mêu thỵn: lc àêìu múái xët hiïån, mêu thỵn thïí hiïån úã sûå khấc biïåt; sau àố phất triïín lïn thânh hai mùåt àưëi lêåp; hai mùåt àưëi lêåp ca mêu thỵn xung àưåt vúái gay gùỉt vâ cố àiïìu kiïån thò giûäa chng cố sûå chuín hoấ - mêu thỵn àûúåc giẫi quët Mêu thỵn c mêët ài, mêu thỵn múái àûúåc hònh thânh vâ lẩi mưåt quấ trònh múái lâm cho sûå vêåt khưng ngûâng vêån àưång vâ phất triïín + Nïëu mêu thỵn khưng àûúåc giẫi quët (cấc mùåt àưëi lêåp khưng chuín hoấ), thò khưng cố sûå phất triïín Chuín hoấ ca cấc mùåt àưëi lêåp lâ têët ëu, lâ kïët quẫ ca sûå àêëu tranh giûäa cấc mùåt àưëi lêåp Do sûå àa dẩng ca thïë giúái, nïn cấc hònh thûác chuín hoấ cng rêët àa dẩng: cố thïí hai mùåt àưëi lêåp chuín hoấ lêỵn vâ cng cố thïí chuín hoấ lïn hònh thûác cao hún Sûå vêån àưång vâ phất triïín ca sûå vêåt thïí hiïån sûå thưëng nhêët biïån chûáng giûäa hai mùåt: thưëng nhêët ca cấc mùåt àưëi lêåp vâ àêëu tranh ca hai mùåt àưëi lêåp, àố: thưëng nhêët ca cấc mùåt àưëi lêåp lâ tẩm thúâi, tûúng àưëi; côn àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp lâ tuåt àưëi Tđnh tuåt àưëi ca àêëu tranh giûäa cấc mùåt àưëi lêåp lâm cho sûå vêån àưång vâ phất triïín ca sûå vêåt lâ sûå tûå thên vâ diïỵn liïn tc Tđnh tûúng àưëi ca thưëng nhêët giûäa cấc mùåt àưëi lêåp lâm cho thïë giúái vêåt chêët phên hoấ thânh cấc bưå phêån, cấc sûå vêåt àa dẩng, phûác tẩp, giấn àoẩn http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 47 Tốm lẩi: mổi sûå vêåt vâ hiïån tûúång thïë giúái khấch quan àïìu lâ thïí thưëng nhêët ca cấc mùåt àưëi lêåp, chđnh sûå àêëu tranh ca cấc mùåt àưëi lêåp vâ sûå chuín hoấ giûäa chng lâ ngìn gưëc, àưång lûåc ca sûå phất triïín II nghơa phûúng phấp lån - Mêu thỵn lâ khấch quan, lâ ngìn gưëc, àưång lûåc ca sûå phất triïín, nïn mën nùỉm àûúåc bẫn chêët ca sûå vêåt cêìn phẫi phên àưi cấi thưëng nhêët vâ nhêån thûác cấc bưå phêån àưëi lêåp ca chng - Mêu thỵn lâ phưí biïën, àa dẩng, àố nhêån thûác vâ hoẩt àưång thûåc tiïỵn, phẫi cố phûúng phấp phên tđch mêu thỵn vâ giẫi quët mêu thỵn mưåt cấch c thïí Viïåc giẫi quët mêu thỵn chó bùçng àûúâng àêëu tranh giûäa cấc mùåt àưëi lêåp vâ vúái nhûäng àiïìu kiïån chđn mìi http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 48 CÊU 13: Phên tđch mêu thỵn bïn vâ mêu thỵn bïn ngoâi, mêu thỵn cú bẫn vâ khưng cú bẫn nghơa thûåc tiïỵn ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây Mêu thỵn mang tđnh khấch quan, phưí biïën vâ àa dẩng Cấc sûå vêåt, quấ trònh khấc mêu thỵn cố khấc Mưỵi sûå vêåt, quấ trònh lẩi cố nhiïìu mêu thỵn, mưỵi mưåt mêu thỵn cố àùåc àiïím riïng; vâ cẫ quấ trònh phất triïín ca mưåt mêu thỵn, úã mưỵi giai àoẩn, tûâng mùåt àưëi lêåp ca nố lẩi cố vai trô riïng Cho nïn, cêìn phẫi cố phûúng phấp phên tđch mêu thỵn vâ giẫi quët mêu thỵn mưåt cấch c thïí I Mêu thỵn bïn vâ mêu thỵn bïn ngoâi Khấi niïåm Mêu thỵn bïn lâ sûå tấc àưång qua lẩi ca cấc mùåt, cấc khuynh hûúáng àưëi lêåp ca cng mưåt sûå vêåt Mêu thỵn bïn ngoâi lâ sûå tấc àưång qua lẩi giûäa nhûäng mùåt àưëi lêåp thåc cấc sûå vêåt khấc Song, sûå phên biïåt hai mêu thỵn nây cố tđnh tûúng àưëi, ph thåc vâo phẩm vi quan hïå àûúåc xem xết Vai trô ca hai loẩi mêu thỵn àưëi vúái sûå vêån àưång vâ phất triïín ca sûå vêåt - Mêu thỵn bïn cố vai trô quët àõnh sûå vêån àưång, phất triïín ca sûå vêåt vò nố lâ ngun nhên ca sûå "tûå thên vêån àưång" Nố khưng tấch rúâi vúái mêu thỵn bïn ngoâi - Mêu thỵn bïn ngoâi cố ẫnh hûúãng àïën sûå vêån àưång, phất triïín ca sûå vêåt Mêu thỵn bïn ngoâi phẫi thưng qua mêu thỵn bïn múái phất huy àûúåc tấc dng nghơa ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây - Nïëu mêu thỵn bïn quët àõnh sûå vêån àưång phất triïín ca sûå vêåt thò thûåc tiïỵn mën tấc àưång lâm cho sûå vêåt vêån àưång, phất triïín, trûúác hïët cêìn phất hiïån, tẩo àiïìu kiïån giẫi quët mêu thỵn bïn Mùåt khấc, cng khưng nïn coi nhể nhûäng ẫnh hûúãng ca mêu thỵn bïn ngoâi, vò giẫi quët mêu http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 49 thỵn bïn ngoâi, cng cố tấc dng rêët quan trổng àưëi vúái sûå phất triïín ca sûå vêåt Trong quấ trònh hổc têåp vâ cưng tấc ca bẫn thên cêìn phất huy tđnh àưåc lêåp, tûå ch, phất hiïån vâ giẫi quët nhûäng mêu thỵn ca bẫn thên, àưìng thúâi cêìn ch àưång tranh th sûå gip àúä ca bẩn bê, vúái tinh thêìn thûåc sûå cêìu thõ vâ sấng tẩo II Mêu thỵn cú bẫn vâ mêu thỵn khưng cú bẫn Khấi niïåm - Mêu thỵn cú bẫn lâ mêu thỵn xët phất tûâ bẫn chêët ca sûå vêåt, nố quy àõnh quấ trònh tưìn tẩi vâ phất triïín ca sûå vêåt vâ lâ cú súã sinh cấc mêu thỵn khấc - Mêu thỵn khưng cú bẫn lâ mêu thỵn àùåc trûng cho mưåt phûúng diïån nâo àố ca sûå vêåt, cố ẫnh hûúãng àïën quấ trònh vêån àưång, phất triïín ca sûå vêåt Trong cấc sûå vêåt phûác tẩp cố thïí cố nhiïìu mêu thỵn cú bẫn Vai trô ca hai loẩi mêu thỵn nây àưëi vúái sûå vêån àưång, phất triïín ca sûå vêåt Mêu thỵn cú bẫn xët phất tûâ bẫn chêët ca sûå vêåt, quy àõnh sûå tưìn tẩi ca sûå vêåt vâ cố tấc dng chi phưëi vâ lâm sinh nhûäng mêu thỵn khưng cú bẫn - Mêu thỵn khưng cú bẫn àống vai trô ph thåc nhûng cng cố ẫnh hûúãng nhêët àõnh àưëi vúái sûå phất triïín ca sûå vêåt nghơa phûúng phấp lån ca viïåc nùỉm vûäng hai loẩi mêu thỵn nây - Trong nhêån thûác cêìn phẫi xấc àõnh àng mêu thỵn cú bẫn, thò múái hiïíu àng àûúåc bẫn chêët ca sûå vêåt Trong thûåc tiïỵn xậ hưåi, cố xấc àõnh àng mêu thỵn cú bẫn, thò múái xấc àõnh àûúåc àûúâng lưëi chiïën lûúåc ca cấch mẩng mưåt cấch khoa hổc http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 50 CÊU 14: Phên tđch mêu thỵn ch ëu vâ mêu thỵn khưng ch ëu, mêu thỵn àưëi khấng vâ mêu thỵn khưng àưëi khấng nghơa ca viïåc nùỉm vûäng vêën àïì nây I Mêu thỵn ch ëu vâ mêu thỵn khưng ch ëu Khấi niïåm - Mêu thỵn ch ëu lâ mêu thỵn nưíi lïn hâng àêìu úã mưỵi giai àoẩn nhêët àõnh ca quấ trònh phất triïín ca sûå vêåt Nố cố tấc dng quët àõnh àưëi vúái nhûäng mêu thỵn khấc cng mưåt giai àoẩn ca quấ trònh àố - Mêu thỵn khưng ch ëu lâ nhûäng mêu thỵn khưng àống vai trô quët àõnh Cêìn ch : + Viïåc phên ranh giúái giûäa mêu thỵn ch ëu vâ mêu thỵn khưng ch ëu lâ cố nghơa tûúng àưëi Búãi vò, tu theo hoân cẫnh c thïí, cố nhûäng mêu thỵn àiïìu kiïån nây lâ ch ëu, nhûng àiïìu kiïån khấc lẩi àûúåc coi lâ khưng ch ëu vâ ngûúåc lẩi + Mêu thỵn ch ëu thûúâng lâ hònh thûác biïíu hiïån ca mêu thỵn cú bẫn tûâng giai àoẩn Do àố, viïåc giẫi quët mêu thỵn ch ëu cng lâ quấ trònh giẫi quët dêìn dêìn mêu thỵn cú bẫn nghơa phûúng phấp lån - Trong cấch mẩng, viïåc xấc àõnh mêu thỵn ch ëu rêët quan trổng Nố gip cho cấch mẩng xấc àõnh àûúåc kễ th trûúác mùỉt, àïì nhiïåm v trung têm cêìn giẫi quët vâ cố sấch lûúåc ph húåp àïí àûa cåc cấch mẩng tiïën lïn - Trong hoẩt àưång thûåc tiïỵn, mưỵi ngûúâi, mưỵi ngânh cng cêìn tòm mêu thỵn ch ëu ca bẫn thên, ca ngânh mònh àïí cố hûúáng têåp trung vâo cưng viïåc chđnh, trûúác mùỉt àïí giẫi quët kõp thúâi II Mêu thỵn àưëi khấng vâ mêu thỵn khưng àưëi khấng http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 51 Àêy lâ loẩi mêu thỵn àùåc th, chó tưìn tẩi nhûäng xậ hưåi cố giai cêëp àưëi khấng Khấi niïåm - Mêu thỵn àưëi khấng lâ mêu thỵn giûäa nhûäng giai cêëp, têåp àoân ngûúâi cố khuynh hûúáng àưëi lêåp vïì lúåi đch cú bẫn - Mêu thỵn khưng àưëi khấng lâ mêu thỵn giûäa nhûäng lûåc lûúång cố khuynh hûúáng àưëi lêåp vïì lúåi đch khưng cú bẫn Tđnh chêët vâ phûúng phấp giẫi quët hai loẩi mêu thỵn nây lâ khấc - Tđnh chêët: Mêu thỵn àưëi khấng cố xu hûúáng phất triïín ngây câng gay gùỉt lïn, côn mêu thỵn khưng àưëi khấng cố xu hûúáng ngây câng dõu ài - Phûúng phấp vâ biïån phấp giẫi quët: + Mêu thỵn àưëi khấng nhòn chung thûúâng àûúåc giẫi quët bùçng bẩo lûåc cấch mẩng + Mêu thỵn khưng àưëi khấng thûúâng àûúåc giẫi quët bùçng phûúng phấp giấo dc, thuët phc, phï bònh vâ tûå phï bònh Song, d tiïën hânh bùçng phûúng phấp nâo thò cẫ hai loẩi mêu thỵn àố àïìu phẫi giẫi quët bùçng àêëu tranh, chûá khưng thïí bùçng cấch dung hoâ, àiïìu hoâ giûäa cấc mùåt àưëi lêåp nghơa phûúng phấp lån Trong thûåc tiïỵn cấch mẩng khưng àûúåc lêỵn loan hai loẩi mêu thỵn nây àïí trấnh phẩm phẫi sai lêìm nghiïm trổng Nïëu mêu thỵn àưëi khấng mâ xấc àõnh thânh mêu thỵn khưng àưëi khấng thò sệ dêỵn àïën "hûäu khuynh" Ngûúåc lẩi, mêu thỵn khưng àưëi khấng — thânh mêu thỵn àưëi khấng thò sệ dêỵn àïën "tẫ khuynh" viïåc giẫi quët mêu thỵn Do àố, cêìn phẫi phên tđch vâ giẫi quët mưåt cấch khoa hổc hai loẩi mêu thỵn nây http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 52 CÊU 15: Nưåi dung vâ nghơa ca quy låt tûâ nhûäng thay àưíi vïì lûúång dêỵn àïën nhûäng thay àưíi vïì chêët vâ ngûúåc lẩi Quy låt tûâ nhûäng thay àưíi vïì lûúång dêỵn àïën nhûäng thay àưíi vïì chêët vâ ngûúåc lẩi lâ mưåt ba quy låt cú bẫn ca phếp biïån chûáng vêåt Quy låt nây chó rộ cấch thûác ca sûå phất triïín ca sûå vêåt, hiïån tûúång I Nưåi dung ca quy låt lûúång - chêët Mưỵi sûå vêåt, hiïån tûúång àïìu lâ mưåt thïí thưëng nhêët ca hai mùåt chêët vâ lûúång Àïí hiïíu àûúåc mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa hai mùåt nây, trûúác hïët cêìn phẫi nùỉm vûäng cấc khấi niïåm chêët vâ lûúång Cùåp phẩm tr chêët vâ lûúång - Chêët: lâ mưåt phẩm tr triïët hổc dng àïí chó tđnh quy àõnh vưën cố ca cấc sûå vêåt vâ hiïån tûúång, lâ sûå thưëng nhêët hûäu cú ca nhûäng thåc tđnh, lâm cho nố lâ nố vâ phên biïåt nố vúái cấi khấc Tûâ quan niïåm trïn chng ta khưng nïn àưìng nhêët khấi niïåm chêët vúái khấi niïåm thåc tđnh + Mưỵi sûå vêåt, hiïån tûúång cố nhiïìu thåc tđnh Nhûng nhûäng thåc tđnh nây khưng tham gia vâo viïåc quy àõnh chêët nhû nhau, mâ chó cố nhûäng thåc tđnh cú bẫn múái quy àõnh chêët ca sûå vêåt Vò thïë, chó nâo thåc tđnh cú bẫn thay àưíi thò chêët ca sûå vêåt múái thay àưíi Khi cấc thåc tđnh khưng cú bẫn cố thïí thay àưíi, nhûng khưng lâm cho chêët ca sûå vêåt thay àưíi + Mùåt khấc, cấc thåc tđnh cng nhû chêët ca sûå vêåt chó bưåc lưå qua nhûäng mưëi liïn hïå c thïí Do àố, viïåc phên biïåt thåc tđnh cú bẫn vâ khưng cú bẫn, chêët vâ thåc tđnh cng chó lâ tûúng àưëi Vâ nhû vêåy, mưỵi sûå vêåt, hiïån tûúång khưng chó cố mưåt chêët, mâ cố nhiïìu chêët tu theo nhûäng mưëi quan hïå c thïí ca nố vúái nhûäng cấi khấc + Chêët biïíu hiïån tđnh ưín àõnh tûúng àưëi ca sûå vêåt, lâ cấi vưën cố vâ khưng tấch rúâi sûå vêåt Do àố, khưng thïí cố chêët tưìn tẩi http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 53 "thìn tu" hóåc ph thåc vâo cẫm giấc ch quan ca ngûúâi nhû cấc nhâ triïët hổc têm ch quan quan niïåm - Lûúång: lâ phẩm tr triïët hổc dng àïí chó tđnh quy àõnh vưën cố ca sûå vêåt, vïì mùåt quy mưå, trònh àưå phất triïín ca sûå vêåt, biïíu thõ sưë lûúång cấc thåc tđnh, cấc ëu tưë cêëu thânh sûå vêåt + Àùåc trûng ca lûúång àûúåc biïíu thõ bùçng sưë hóåc cấc àẩi lûúång chó kđch thûúác dâi hay ngùỉn, quy mư to hay nhỗ, tưíng sưë nhiïìu hay đt, trònh àưå cao hay thêëp, tưëc àưå nhanh hay chêåm v.v Nhûng àưëi vúái cấc sûå vêåt phûác tẩp, khưng thïí chó diïỵn tẫ bùçng nhûäng sưë chđnh xấc, mâ côn phẫi àûúåc nhêån thûác bùçng khẫ nùng trûâu tûúång hoấ + Cng giưëng nhû chêët, lûúång lâ cấi khấch quan vưën cố bïn ca sûå vêåt + Sûå phên biïåt giûäa chêët vâ lûúång cng lâ tûúng àưëi, nghơa lâ, cố cấi úã quan hïå nây lâ chêët, nhûng úã quan hïå khấc lẩi lâ lûúång vâ ngûúåc lẩi Do àố, cêìn chưëng quan àiïím siïu hònh tuåt àưëi hoấ ranh giúái giûäa chêët vâ lûúång Mưëi quan hïå biïån chûáng giûäa chêët vâ lûúång - Chêët vâ lûúång lâ hai mùåt àưëi lêåp: chêët tûúng àưëi ưín àõnh, côn lûúång thûúâng xun biïën àưíi Song, hai mùåt àố khưng tấch rúâi nhau, mâ tấc àưång lêỵn mưåt cấch biïån chûáng Sûå thưëng nhêët giûäa chêët vâ lûúång úã mưåt àưå nhêët àõnh, sûå vêåt àang tưìn tẩi Àưå lâ mưåt phẩm tr triïët hổc dng àïí chó sûå thưëng nhêët giûäa lûúång vâ chêët, lâ khoẫng giúái hẩn, mâ àố sûå thay àưíi vïì lûúång chûa lâm thay àưíi cùn bẫn vïì chêët ca sûå vêåt Àiïím giúái hẩn mâ lûúång àẩt túái sệ lâm thay àưíi chêët ca sûå vêåt thò gổi lâ àiïím nt - Sûå thay àưíi vïì chêët qua àiïím nt àûúåc gổi lâ bûúác nhẫy Àố lâ bûúác ngóåt cùn bẫn kïët thc mưåt giai àoẩn sûå biïën àưíi vïì lûúång, lâ sûå giấn àoẩn quấ trònh biïën àưíi liïn tc ca cấc sûå vêåt Do vêåy cố thïí nối phất triïín lâ sûå "àûát àoẩn" liïn tc, lâ trẩng thấi liïn húåp ca cấc àiïím nt http://ebooks.vdcmedia.com [...]... thïë giúái lâ Brâhman - lâ thûåc tẩi duy nhêët ca v tr, lâ cấi mâ do àố, mổi vêåt sinh trûúãng, cấi trong àố, mổi vêåt nhêåp vâo khi bõ hu diïåt Brâhman tưìn tẩi vơnh viïỵn, vâ cố khi côn àûúåc coi lâ mưåt võ thêìn sấng tẩo Con ngûúâi lâ mưåt bưå phêån ca Brâhman, tûác lâ Atman; mën trúã vïì vúái cấi vơnh hùçng, con ngûúâi phẫi tu luån, phẫi thoất tc àïí Atman trúã vïì vúái Brâhman Nhûäng trûúâng phấi... thûác ca con ngûúâi àûúåc nẫy sinh tûâ vêåt chêët vâ nố liïn quan àïën thïí xấc ca mưỵi con ngûúâi Vêåt chêët sinh ra thûác cng nhû gẩo nêëu thânh rûúåu (phấi Lưkâyata) thûác, tû tûúãng con ngûúâi sệ mêët ài khi ngûúâi ta chïët Do cố nhûäng quan niïåm khấc nhau vïì con ngûúâi, nïn trong cấc trûúâng phấi triïët hổc ÊËn Àưå cng cố nhûäng quan niïåm khấc nhau vïì nghơa ca cåc sưëng vâ vai trô ca con ngûúâi... diïåt 2 Vêën àïì con ngûúâi Triïët hổc Trung Hoa rêët ch àïën vêën àïì con ngûúâi, nhiïìu vêën àïì "ngoâi con ngûúâi" cố àûúåc àïì cêåp túái, cëi cng cng chó àïí giẫi quët vêën àïì con ngûúâi trong cấc mưëi quan hïå gia àònh vâ xậ hưåi Mưåt sưë quan niïåm cố tđnh chêët duy vêåt cho rùçng, con ngûúâi lâ sẫn phêím ca sûå vêån àưång, phất triïín ca cấc ëu tưë cố tđnh vêåt chêët nhû quan niïåm "ng hânh",... mâu sùỉc, êm thanh, khưng cố nghơa khấch quan mâ chó lâ nhûäng cẫm giấc ch quan dûåa trïn cú súã kïët húåp nhûäng chêët thûá nhêët theo cấc cấch khấc nhau - Bếccli àậ lúåi dng sûå dao àưång trïn ca Lưëccú àïí chưëng lẩi ch nghơa duy vêåt, bẫo vïå ch nghơa duy têm, tưn giấo + Dûåa trïn duy danh lån cûåc àoan ca Tưmất, Àacanh, Bếccli àậ phï phấn thûåc thïí vêåt chêët ca ch nghơa duy vêåt, coi àêy lâ mưåt... sûå vêåt vâ àïí trấnh ch nghơa duy ngậ cûåc àoan, Bếccli àậ chuín tûâ ch nghơa duy têm ch quan sang ch nghơa duy têm khấch quan úã sûå thûâa nhêån sûå tưìn tẩi ca cấc "tinh thêìn khấc" vâ cëi cng lâ "tinh thêìn vư hẩn" ca Thûúång àïë - Nïëu nhû bẫn chêët triïët hổc ca Bếccli lâ ch nghơa duy têm ch quan thò triïët hổc ca Hium hûúáng ch nghơa duy têm ch quan àố àïën bêët khẫ tri lån Khi trẫ lúâi vêën... tđnh khấch quan ca mưëi liïn hïå nhên quẫ, coi àêy chó lâ mưëi liïn hïå ch quan, thåc têm l + Ngoâi ra, Hium côn phï phấn tưn giấo, song àiïìu àố cng khưng thïí thay thïë àûúåc bẫn chêët ca triïët hổc Hium lâ ch nghơa duy têm ch quan vâ bêët khẫ tri lån - Cåc àêëu tranh giûäa ch nghơa duy vêåt vâ ch nghơa duy têm thïë k XVII-XVIII lâ sûå thïí hiïån tđnh àẫng trong triïët hổc Cåc àêëu tranh nây vêỵn... duy lâ tđnh thûá hai Song lâ nhâ duy vêåt nhên bẫn, ưng coi con ngûúâi lâ sẫn phêím cao nhêët ca giúái tûå nhiïn, vêën àïì quan hïå giûäa tû duy vâ tưìn tẩi lâ vêën àïì bẫn chêët ca con ngûúâi, vò thïë, àêy lâ àưëi tûúång duy nhêët, phưí biïën vâ cao nhêët ca triïët hổc Ch nghơa duy vêåt nhên bẫn ca Phoiúbùỉc lâ àống gốp to lúán vâo cåc àêëu tranh chưëng lẩi viïåc giẫi thđch duy têm, nhõ ngun lån, thêåm... vâo thûác + "Thûåc tẩi khấch quan àûúåc àem lẩi cho con ngûúâi trong cẫm giấc, àûúåc cẫm giấc ca chng ta chếp lẩi, chp lẩi, phẫn ấnh" Àiïìu àố nối lïn "thûåc tẩi khấch quan" (vêåt chêët) àûúåc biïíu hiïån thưng qua cấc dẩng c thïí, bùçng "cẫm giấc" ( thûác) con ngûúâi cố thïí nhêån thûác àûúåc Vâ "thûåc tẩi khấch quan" (vêåt chêët) chđnh lâ ngìn gưëc, nưåi dung khấch quan ca "cẫm giấc" ( thûác) Àõnh... chêët ca Lïnin cố nghơa: 1 Chưëng lẩi têët cẫ cấc loẩi quan àiïím ca ch nghơa duy têm vïì phẩm tr vêåt chêët http://ebooks.vdcmedia.com PTS TRÛÚNG VÙN PHÛÚÁC (Ch biïn) 36 (Àưëi chiïëu vúái cấc quan àiïím duy têm úã hổc phêìn I) 2 Àêëu tranh khùỉc phc triïåt àïí tđnh chêët trûåc quan, siïu hònh, mấy mốc vâ nhûäng biïën tûúáng ca nố trong quan niïåm vïì vêåt chêët ca cấc nhâ triïët hổc tû sẫn hiïån... ngûúâi khẫ nùng nhêån thûác mưåt cấch àng àùỉn, khấch quan vïì giúái tûå nhiïn, xậ hưåi vâ tû duy vâ gip con ngûúâi àẩt àûúåc hiïåu quẫ trong hoẩt àưång thûåc tiïỵn http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN TRIÏËT HỔC MẤC - LÏNIN 13 CÊU 2: Nhûäng nết cú bẫn ca triïët hổc ÊËn Àưå cưí àẩi xung quanh cấc vêën àïì: khúãi ngun ca thïë giúái, con ngûúâi vâ nhêån thûác 1 Vêën àïì khúãi ngun ca thïë
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 cau hoi triet hoc co dap an, 35 cau hoi triet hoc co dap an, 35 cau hoi triet hoc co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay