Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động

81 148 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:05

Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động TRNG I HC HNG HI VIT NAM VIN C KH THUYT MINH TI NCKH CP TRNG NGHIấN CU T NG HểA TNH TON TRT THY NG Ch nhim ti: PGS TS o Ngc Biờn Thnh viờn tham gia: KS Trn Tun Anh Hi Phũng - 2016 MC LC Trang Mc lc M u Tớnh cp thit ca ti Mc tiờu nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu í ngha khoa hc v thc tin Chng Tng quan v trt thy ng 1.1 Cụng dng, phõn loi v phm vi s dung ca trt 1.1.1 Cụng dng 1.1.2 Phõn loi 1.1.3 Phm vi s dng 1.2 Cu to chung ca trt 1.2.1 Thõn 1.2.2 Lút 1.2.3 Rónh dn du 10 1.3 Cỏc dng ma sỏt trt 11 1.3.1 Ma sỏt t 11 1.3.2 Ma sỏt gii hn 13 1.2.3 Ma sỏt khụ 14 1.2.4 Ma sỏt na khụ v na t 15 Chng C s lý thuyt tớnh toỏn trt thy ng 16 2.1 C s lý thuyt bụi trn thy ng 16 2.1.1 Nguyờn lý bụi trn thy ng 16 2.1.2 Cỏc kt lun c bn ca phng trỡnh Raynolds 19 2.2 Ma sỏt trt thy ng 21 2.3 Tớnh toỏn trt thy ng 23 2.3.1 Xỏc nh chiu dy nh nht ca lp bụi trn 23 2.3.2 Xỏc nh cụng sut mt mỏt ma sỏt 31 2.3.3 Xỏc nh lng cht bụi trn tiờu th 33 2.3.4 Xỏc nh nhit ca lp bụi trn 34 2.3.5 Phng phỏp tớnh toỏn trt thy ng 35 2.3.5.1 Cỏc dng hng v ch tiờu tớnh toỏn 35 2.3.5.2 Tớnh toỏn qui c trt ma sỏt na t 36 2.3.5.3 Tớnh toỏn trt ma sỏt t 38 2.3.5.4 Trỡnh t tớnh toỏn trt thy ng 40 Chng Xõy dng chng trỡnh tớnh toỏn trt thy ng 42 3.1 Gii thiu v ngụn ng lp trỡnh Delphi 42 3.2 Xõy dng Chng trỡnh 42 3.3 Vớ d s dng Chng trỡnh 46 3.3.1 Tớnh toỏn bng Chng trỡnh 47 3.3.2 Tớnh toỏn bng phng phỏp th cụng 48 3.4 ỏnh giỏ kt qu thu c 51 Kt lun v khuyn ngh 52 Ti liu tham kho 53 Ph lc 55 M U Tớnh cp thit ca ti trt, so vi ln, cú kt cu n gin, kớch thc nh, gn, lm vic tt tc cao ( thu ng v thy tnh), cú tui th ln v chu ti trng va p v chn ng tt hn trt bụi trn ma sỏt t c dựng ph bin hng lot loi mỏy múc, vớ d, cỏc ng c t trong, cỏc tua bin hi, cỏc mỏy nộn khớ, cỏc mỏy cụng c, cỏc mỏy in v nhiu thit b c khớ Trong ngnh Mỏy tu thy, c bit cỏc h trc tu thy cú trng ti trung bỡnh v ln, trt bụi trn thy ng c dựng ph bin Tớnh toỏn trt núi chung, v trt bụi trn thy ng, núi riờng, l cụng vic thng gp thit k cỏc mỏy múc thit b mi cng nh quỏ trỡnh khai thỏc s dng chỳng Khi tớnh toỏn trt cn thc hin mt lng tớnh toỏn ln v cn tra cỏc bng s liu tỡm cỏc thụng s ca , phc v cho quỏ trỡnh tớnh toỏn Vic tớnh toỏn trt theo phng phỏp th cụng khụng nhng mt nhiu thi gian cụng sc, chớnh xỏc khụng cao m cũn cú th sai sút, nhm ln, khú thc hin nhiu phng ỏn tớnh toỏn chn phng ỏn ti u, ngoi cũn bt tin luụn cn thit phi mang theo cỏc ti liu tra cu Hin nay, vic tớnh toỏn trt c tin hnh theo phng phỏp th cụng, cha cú mt chng trỡnh tớnh toỏn t ng no c ph bin rng rói Vỡ vy, vic nghiờn cu xõy dng mt chng trỡnh tớnh toỏn trt bụi trn thy ng, cho phộp thc hin t ng tớnh toỏn v tra cỏc bng s liu cn thit cho quỏ trỡnh tớnh toỏn l ti mang tớnh cp thit Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ca ti l: - a trỡnh t tớnh toỏn trt bụi trn thy ng theo hng t ng húa cú th lp trỡnh tớnh toỏn t ng bng cỏc ngụn ng lp trỡnh; - Xõy dng chng trỡnh t ng tớnh toỏn trt bụi trn thy ng; - S dng chng trỡnh trờn vo thc tin tớnh toỏn trt cng nh cụng tỏc ging dy v hc i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ti l cỏc trt bụi trn thy ng v Ngụn ng lp trỡnh Delphi Phm vi nghiờn cu ca ti ch gii hn cỏc trt cú kớch thc chiu di ln hn nhiu so vi ng kớnh Phng phỏp nghiờn cu Da trờn lớ thuyt v tớnh toỏn trt, kt hp vi cỏc k nng s dng ngụn ng lp trỡnh tin hc xõy dng chng trỡnh cho phộp t ng tớnh toỏn cỏc trt bụi trn thy ng í ngha khoa hc v thc tin í ngha khoa hc ca ti th hin vic kt hp lớ thuyt v tớnh toỏn trt v lớ thuyt lp trỡnh xõy dng chng trỡnh t ng tớnh toỏn cỏc trt bụi trn thy ng Bng phng phỏp tng t nh vy cú th xõy dng cỏc chng trỡnh tớnh toỏn cỏc lnh vc khỏc í ngha thc tin ca ti th hin vic cú th s dng kt qu ca ti thc tin tớnh toỏn trt, cụng tỏc nghiờn cu cng nh ging dy v hc Chng TNG QUAN V TRT THY NG 1.1 Cụng dng, phõn loi v phm vi s dng ca trt 1.1.1 Cụng dng trc núi chung v trt, núi riờng, dựng cỏc tit mỏy quay trc tip nhn ti trng t cỏc tit mỏy quay lp trờn trc v truyn cho b mỏy, thõn mỏy Nh cú trc, trc cú v trớ xỏc nh mỏy v quay quanh ng tõm ó nh trt l loi trc m ma sỏt l ma sỏt trt Khi trc quay, gia ngừng trc v lút cú s trt tng i vi nhau, ú sinh ma sỏt trt trờn b mt lm vic ca ngừng trc v lút 1.1.2 Phõn loi Hỡnh 1.1 Cỏc loi trt 1) Theo kh nng tip nhn ti trng Cỏc trt gm: (hỡnh 1.1a, 1.1d), chn (hỡnh 1.1b, 1.1e) v chn (hỡnh 1.1c v 1.1f) ch chu lc hng tõm, chn ch chu lc dc trc, cũn chn chu c lc hng tõm v lc dc trc Phn ln cỏc trt (hỡnh 1.1a) cú th chu c ti trng dc trc nh nh cú vai trc v gúc ln t vo mộp ó c vỏt trũn 2) Theo hỡnh dng b mt lm vic B mt lm vic ca trt cú th l mt tr (hỡnh 1.1a, 1.1d), mt phng (hỡnh 1.1b, 1.1e), mt cụn (hỡnh 1.1c) v mt cu (hỡnh 1.1f) 1.1.3 Phm vi s dng trt c s dng cú u th cỏc lnh vc khụng th s dng ln hoc s dng ln s khụng hp lý: - Khi ti trng va p v rung ng trt lm vic tt hn ln kh nng gim chn ca mng du; - Khi cú tn s quay cao, nu dựng ln s sinh lc quỏn tớnh ly tõm rt ln; - Khi cú chớnh xỏc cao vi cng khụng i; - Khi cú kớch thc hng kớnh nh; - Khi l ghộp; - Khi cỏc cú kớch thc rt ln hoc rt nh; - Khi lm vic nhng iu kin khc nghit (nhit cao, mụi trng mi mũn v n mũn); - ca cỏc c cu r tin v ớt s dng trt nh v ch to n gin hn ln, khụng n, cú cng khụng i v cú kh nng lm vic gn nh khụng mũn iu kin bụi trn t v bụi trn khớ, kh nng gim dao ng tt Nhc im ca trt l s phc ca h thng bụi trn m bo ma sỏt t, s cn thit phi s dng kim loi mu lm lút , mụmen ng cao v kớch thc hng trc ln Khi lm vic vi vt liu bụi trn lng v n hi, nhit lm vic ca du khụng c vt quỏ 150 0C Tuy nhiờn, mt vi vt liu bụi trn cú th cho phộp lm vic vi nhit ti 700 0C [17] trt c s dng rng rói ng c t trong, cỏc tuabin khớ v hi, mỏy bm, mỏy nộn, mỏy ly tõm, mỏy cỏn, h trc tu thy, cỏc hp gim tc loi nng v cỏc mỏy khỏc [12] 1.2 Cu chung ca trt 1.2.1 Thõn Hỡnh 1.2 Cu to chung ca trt: thõn ; - lút ; - l cp vt liu bụi trn; ngừng trc; rónh dn du Trờn hỡnh 1.2 trỡnh by cu to chung ca trt, gm: Thõn 1, lút 2, l cp du v rónh dn du Ngoi cũn cú cỏc b phn bo v Thõn cú th l mt nguyờn hoc l gm cỏc phn ri ghộp li Thõn cú th lm lin vi thõn mỏy hoc ch to riờng bng ỳc hoc hn ri ghộp vo thõn mỏy nguyờn cú u im l n gin v cú cng cao hn ghộp, nhng cú nhc im l khụng iu chnh c khe h lút mũn v ch cú th lp trc t ngoi mỳt vo i vi nhng cú ng kớnh ln hoc cn lp vo ngừng trc gia thỡ khụng th dựng nguyờn c 1.2.2 Lút Lút c s dng khụng phi ch to c thõn bng vt liu gim ma sỏt t tin Khi lút mũn, ngi ta thay lút B mt ca lút , ni tip xỳc vi trc, cn lm bng vt liu gim ma sỏt, thng l kim loi mu t tin Trong sn xut hng lot ln, lút c dp t cỏc di bng cú ph lờn b mt vt liu gim ma sỏt Trong sn xut n chic v hng lot nh, ngi ta dựng lút bng cỏc ng lin hoc ng ghộp v c lút kộp gm mt lp mng vt liu gim ma sỏt ph lờn b mt thộp, gang hoc ng Lút l b phn quan trng ca trt tip xỳc trc tip vi ngừng trc Vt liu ca lút phi m bo gim c mt mỏt cụng sut ma sỏt, gim bt chi phớ cho vic sa cha mũn Thụng thng, trc t tin hn lút rt nhiu Vỡ vy, cn tụi trc cú rn b mt trc cao, ớt b mũn, ng thi phi chn c lút m bo nhng yờu cu chớnh sau: - H s ma sỏt thp; - Cú kh nng gim mũn v chng dớnh; - Dn nhit tt v h s n di thp ( khe h ớt b thay i nhit); - bn cao Vt liu lm lút cú th l kim loi, gm kim loi hoc phi kim Trong ú thng dựng hn c l lút bng kim loi Vt liu lút bng kim loi thng dựng l: Babit, ng thanh, hp kim nhụm, hp kim km, ng thau v gang xỏm Vt liu lút bng gm kim loi c ch to bng cỏch nung v ộp bt kim loi nhit v ỏp sut cao Vt liu lút phi kim loi thng dựng l: Cht do, g, cao su v graphit 1.2.3 Rónh dn du Rónh du dựng phõn phi u du bụi trn Rónh du cú th phõn b dc trc hay vũng theo chu vi, ngoi vựng chu ti ca , khụng lm gim kh nng ti ca Thng rónh du c b trớ trựng vi ch lp ghộp Khụng nờn kộo di rónh du tn n mộp i vi rónh du dc trc thng ly bng 0,8 chiu di nhng chu lc cú im t lc c nh trờn trc (do ú trc quay, chu lc thay i), nờn lm rónh du trờn trc [1] T s l/d gia chiu di vi ng kớnh trc cn chn theo iu kin lm vc c th ca Nu yờu cu phi hn ch kớch thc dc trc hoc cú khe h nh, lm vic vi tc ln thỡ ly l/d nh Khi ng tõm ngừng trc cú nghiờng nh so vi ng tõm lút thỡ ly l/d ln Nu tng chiu di thỡ ỏp sut trung bỡnh s gim, nhng ch cn trc nghiờng i mt gúc nh so vi thỡ ỏp sut sinh ti vựng mộp s rt ln, cú th lm hng mộp 10 Nu ly l nh quỏ, du s chy ngoi mộp , lm gim kh nng ti ca Thụng thng, t s l/d ly t 0,6 n 1,0 [1] 1.3 Cỏc dng ma sỏt trt Ma sỏt v bụi trn cú tỏc dng quyt nh n kh nng lm vic ca trt Nu cụng sut quỏ ln, nhit sinh nhiu, cú th gõy nờn hin tng dớnh lút v ngừng trc Nu bụi trn khụng tt, ngừng trc v lút s b mũn nhanh v dn ti mt kh nng lm vic Tựy theo iu kin bụi trn, cú th cú cỏc dng ma sỏt sau: Ma sỏt t, ma sỏt gii hn, ma sỏt khụ, ma sỏt na khụ v ma sỏt na t 1.3.1 Ma sỏt t 1) Khỏi nim v cỏc phng phỏp bụi trn ma sỏt t Ma sỏt t xy cỏc b mt lm vic c ngn cỏch bi cht bụi trn cú chiu dy nh nht hmin ln hn tng mp mụ cỏc b mt Lp bụi trn l vt chu tỏc dng ca ti trng phỏp tuyn t vo c cu ma sỏt (hỡnh 1.3) Trong trng hp ny, ma sỏt ngoi ca cỏc vt rn c thay th bi ma sỏt ca cỏc lp cht lng bụi trn Hỡnh 1.3 Kt cu ma sỏt bụi trn t: trc; lút ; lp bụi trn thc hin ch bụi trn ma sỏt t cú th dựng cỏc phng phỏp bụi trn thy ng v bụi trn thy tnh Bụi trn thy ng c thc hin ngi ta to nhng iu kin nht nh du theo ngừng trc vo khe h, gõy nờn ỏp sut thy ng cõn bng vi ti trng ngoi Phng phỏp bụi trn thy ng c dựng ph bin hin 11 begin for j:=1 to begin Readln(MyF,CacLapGhepThuongDung[j]); end; end; finally closeFile(MyF); end; AssignFile(MyF,'BangOTruot\DoHoTrungBinhCuaLapGhep.txt'); Reset(MyF); try while not Eof (MyF) begin for i:=1 to 23 begin for j:=1 to begin Readln(MyF,DoHoTrungBinhCuaLapGhep[i,j]); end; end; end; finally closeFile(MyF); end; {Noi suy tim lap ghep} for i:=1 to 23 begin if ((d >DKDN[i]) and (d=Hieu[i,2] then min:= Hieu[i,2]; if >=Hieu[i,3] then min:= Hieu[i,3]; if >=Hieu[i,4] then min:= Hieu[i,4]; if >=Hieu[i,5] then min:= Hieu[i,5]; if >=Hieu[i,6] then min:= Hieu[i,6]; if >=Hieu[i,7] then min:= Hieu[i,7]; if >=Hieu[i,8] then min:= Hieu[i,8]; if >=Hieu[i,9] then min:= Hieu[i,9]; end; for j:= to if abs(s_sb - DoHoTrungBinhCuaLapGhep[i,j])= then begin Delta:=DoHoTrungBinhCuaLapGhep[i,j]; LapGhepDuocChon:= CacLapGhepThuongDung[j]; end; end; Pxi:=Delta/(d*1000); Pxi:=Round(TrungGian)/1000000; Memo2.Lines.Add('Lắp '+LapGhepDuocChon+';'); TrungGian:=Pxi*1000000; ghép đ-ợc chọn là: Memo2.Lines.Add('Độ hở trung bình lắp ghép (độ hở đ-ờng kính) Delta = '+FloatToStrF(Delta,ffgeneral,9,3)+', micromet;'); Memo2.Lines.Add('Độ hở t-ơng '+FloatToStrF(Pxi,ffgeneral,9,3)+';'); đối xác Pxi = Memo3.Lines.Add('Lap ghep duoc chon la: '+LapGhepDuocChon); Memo3.Lines.Add('Do ho trung binh cua lap ghep (do ho duong kinh) Delta = '+FloatToStrF(Delta,ffgeneral,9,3)+', micromet;'); Memo3.Lines.Add('Do ho tuong '+FloatToStrF(Pxi,ffgeneral,9,3)+';'); doi chinh end; procedure TForm1.BitBtn5Click(Sender: TObject); begin p:=Fr/(l*d);p:=Round(p*1000)/1000; 15/PL xac la Pxi = Memo2.lines.add('áp suất p = '+FloatToStrF(p,ffgeneral,9,3)+', MPa;'); Memo3.lines.add('Ap suat p = '+FloatToStrF(p,ffgeneral,9,3)+', MPa;'); if (p p_ChoPhep then begin showMessage('Khong thoa man dieu kien p'); memo2.Lines.Add('Không thỏa mãn điều kiện p;'); memo3.Lines.Add('Không thoa man dieu kien p;'); end; end; end; procedure TForm1.BitBtn6Click(Sender: TObject); begin pv:=p*v; pv:=Round(pv*1000)/1000; Memo2.lines.add('Tích số pv = '+FloatToStrF(pv,ffgeneral,9,3)+', MPa.m/s;'); Memo3.lines.add('Tich so pv = '+FloatToStrF(pv,ffgeneral,9,3)+', MPa.m/s;'); if (pvpv_ChoPhep then begin memo2.Lines.Add('Không thỏa mãn điều kiện pv;'); memo3.Lines.Add('Khong thoa man dieu kien pv;'); ShowMessage('Khong thoa man dieu kien pv'); end; 16/PL end; end; procedure TForm1.BitBtn7Click(Sender: TObject); begin Phi:=p*1000000*sqr(Pxi)/(26*0.001*Pi*980/30); Phi:=Round(Phi*1000)/1000; Memo2.Lines.add('Hệ số FloatToStrF(Phi,ffgeneral,9,3)+';'); khả tải Phi = '+ Memo3.Lines.add('He so FloatToStrF(Phi,ffgeneral,9,3)+';'); kha nang tai Phi = '+ end; procedure TForm1.BitBtn8Click(Sender: TObject); begin {Tra bang ty so l/d} AssignFile(MyF,'BangOTruot\TySol_d.txt'); Reset(MyF); try while not Eof (MyF) begin for j:=1 to 12 begin Readln(MyF,TySol_d[j]); end; end; finally closeFile(MyF); end; {Doc bang Do lech tam tuong doi} AssignFile(MyF,'BangOTruot\DoLechTamTuongDoi.txt'); Reset(MyF); try while not Eof (MyF) 17/PL begin for i:=1 to 14 begin Readln(MyF,DoLechTamTuongDoi[i]); end; end; finally closeFile(MyF); end; {Doc bang HeSoKhaNangTai} AssignFile(MyF,'BangOTruot\HeSoKhaNangTai.txt'); Reset(MyF); try while not Eof (MyF) begin for i:=1 to 14 begin for j:=1 to 12 begin Readln(MyF,HeSoKhaNangTai[i,j]); end; end; end; finally closeFile(MyF); end; {Noi suy} if l_d < 0.3 then ShowMessage('Ty so l/d qua nho!'); if l_d > 1.5 then ShowMessage('Ty so l/d qua lon!'); for j:=1 to 11 if (l_d>= TySol_d[j]) and (l_d = TySol_d[j]) Phi_Giua_Phu1:= Phi_Giua[1,j]; and (l_d = TySol_d[j]) Phi_Giua_Phu2:= Phi_Giua[14,j]; and (l_d Phi_Giua_Phu2)then ShowMessage('He so kha nang tai qua lon!'); for i:=1 to 13 for j:=1 to 12 begin if (Phi>=Phi_Giua[i,j]) and (Phi= Sh_ChoPhep then begin Memo2.Lines.Add('Thỏa mãn điều kiện an toàn chiều dày nhỏ lớp bôi trơn;'); Memo3.Lines.Add('Thoa man dieu kien ve chieu day nho nhat cua lop boi tron;'); end else begin Memo2.Lines.Add('Không thỏa mãn điều kiện chiều dày nhỏ lớp bôi trơn;'); Memo3.Lines.Add('Khong thoa man dieu kien ve chieu day nho nhat cua lop boi tron;'); ShowMessage('Khong thoa man dieu kien ve chieu day nho nhat cua lop boi tron!'); 20/PL end; end; procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); begin Form1.caption:='TU DONG HOA TINH TOAN O TRUOT DO BOI TRON THUY DONG ' + TimeToStr(Now()); if GroupBox1.Font.color = clBlack then begin GroupBox1.Font.color:= clNavy; bitbtn1.font.color:=clRed; bitbtn2.font.color:=clBlue; BitBtn1.caption:='Exit'; end else begin GroupBox1.Font.color := clBlack; bitbtn1.font.color:=clBlue; bitbtn2.font.color:=clRed; BitBtn1.caption:='Close'; end; end; procedure TForm1.BitBtn10Click(Sender: TObject); begin Form2.Show; end; end 21/PL unit TinhToanCongSuatMatMatDoMaSatVaLuongDauTieuThu; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls; type TForm2 = class(TForm) GroupBox1: TGroupBox; Image1: TImage; GroupBox2: TGroupBox; Label9: TLabel; Label10: TLabel; Label11: TLabel; Image2: TImage; Image3: TImage; BitBtn9: TBitBtn; Edit4: TEdit; Edit5: TEdit; Memo2: TMemo; Memo3: TMemo; BitBtn10: TBitBtn; GroupBox3: TGroupBox; Memo1: TMemo; BitBtn1: TBitBtn; BitBtn2: TBitBtn; BitBtn11: TBitBtn; Timer1: TTimer; GroupBox4: TGroupBox; Label1: TLabel; Edit1: TEdit; Label6: TLabel; 22/PL Edit2: TEdit; Label2: TLabel; Edit3: TEdit; BitBtn3: TBitBtn; Label5: TLabel; Label7: TLabel; BitBtn4: TBitBtn; BitBtn5: TBitBtn; procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure BitBtn11Click(Sender: TObject); procedure BitBtn9Click(Sender: TObject); procedure BitBtn10Click(Sender: TObject); procedure Timer1Timer(Sender: TObject); procedure BitBtn3Click(Sender: TObject); procedure BitBtn4Click(Sender: TObject); procedure BitBtn5Click(Sender: TObject); procedure FormPaint(Sender: TObject); procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form2: TForm2; P_f,NhietDungRieng_C,HeSoToaNhiet_kt,Delta_t,t_vao,t,t_ra, Delta_t1, Delta_t2:Real; implementation uses TinhToanChieuDayNhoNhatCuaLopBoiTron_U; {$R *.dfm} 23/PL procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject); begin Form2.clientheight:=544; Form2.clientwidth:=800; Memo1.Lines.Clear; Memo1.Lines.Add('Tác giả: PGS TS Đào Ngọc Biên'); Memo1.Lines.Add('Tr-ờng Đại học Hàng hải Việt Nam'); end; procedure TForm2.BitBtn1Click(Sender: TObject); begin Memo1.Lines.Add('Độ hở t-ơng '+FloatToStrF(Pxi,ffgeneral,9,3)+';'); đối xác Pxi = end; procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); begin form1.Show; end; procedure TForm2.BitBtn11Click(Sender: TObject); begin form1.Show; end; procedure TForm2.BitBtn9Click(Sender: TObject); begin f:= StrToFloat(Edit4.Text)*Pxi; f:=Round(f*10000)/10000; P_f:=f*Fr*Pi*n*d/(60*1000*1000); P_f:=Round(P_f*10000)/10000; Memo2.Lines.Add('Hệ số ma sát ổ f = '+FloatToStrF(f, ffGeneral,7,3)+';'); Memo3.Lines.Add('He so ma sat o la f = '+FloatToStrF(f, ffGeneral,7,3)+';'); Memo2.Lines.Add('Công suất mát ma sát P = '+FloatToStrF(P_f, ffGeneral,7,3)+', kW;'); 24/PL Memo3.Lines.Add('Cong suat mat mat ma sat la P = '+FloatToStrF(P_f, ffGeneral,7,3)+', kW;'); end; procedure TForm2.BitBtn10Click(Sender: TObject); begin Q:=StrToFloat(Edit5.Text)*Pxi*(Pi*n/30)*l*sqr(d)*exp((-9)*ln(10)); Q:=Round(Q*1000000000)/1000000000; Memo2.Lines.Add('Hệ số tiêu thụ dầu '+FloatToStrF(StrToFloat(Edit5.Text), ffGeneral,9,3)+';'); q = Memo3.Lines.Add('He so tieu thu dau '+FloatToStrF(StrToFloat(Edit5.Text), ffGeneral,9,3)+';'); la q = Memo2.Lines.Add('L-ợng dầu tiêu thụ giây Q = '+FloatToStrF(Q, ffGeneral,9,3)+', m_3/s;'); Memo3.Lines.Add('Luong dau tieeu thu giay la Q = '+FloatToStrF(Q, ffGeneral,9,3)+', m_3/s;'); end; procedure TForm2.Timer1Timer(Sender: TObject); begin Form2.caption:='TU DONG HOA TINH TOAN O TRUOT DO BOI TRON THUY DONG ' + TimeToStr(Now()); if GroupBox1.Font.color = clBlack then begin GroupBox1.Font.color:= clNavy; bitbtn1.font.color:=clRed; bitbtn2.font.color:=clBlue; BitBtn1.caption:='Exit'; end else begin GroupBox1.Font.color := clBlack; bitbtn1.font.color:=clBlue; bitbtn2.font.color:=clRed; BitBtn1.caption:='Close'; end; 25/PL end; procedure TForm2.BitBtn3Click(Sender: TObject); begin NhietDungRieng_C:= StrToFloat(Edit1.Text); NhietDungRieng_C:=Round(NhietDungRieng_C*10000)/10000; HeSoToaNhiet_kt:= StrToFloat(Edit2.Text); HeSoToaNhiet_kt:=Round(HeSoToaNhiet_kt*10000)/10000; Delta_t:=Fr*v*f/(1000*(NhietDungRieng_C*Gama*1000*Q+HeSoT oaNhiet_kt*3.14*d*0.001*l*0.001+HeSoToaNhiet_kt*25*d*0.001*d*0.001 )); Delta_t:=Round(Delta_t*10000)/10000; Memo2.Lines.Add('Chênh lệch nhiệt '+FloatToStrF(Delta_t, ffGeneral,5,3)+', độ C;'); độ Delta_t = Memo3.Lines.Add('Chenh lech nhiet '+FloatToStrF(Delta_t, ffGeneral,5,3)+', C;'); Delta_t = end; procedure TForm2.BitBtn4Click(Sender: TObject); begin t_vao:= StrToFloat(Edit3.Text);t_vao:=Round(t_vao*10000)/10000; t:=t_vao+Delta_t/2; t:=Round(t*10000)/10000; Memo2.Lines.Add('Nhiệt độ làm việc dàu t = '+FloatToStrF(t, ffGeneral,5,3)+', độ C;'); Memo3.Lines.Add('Nhiet lam viec cua dau t = '+FloatToStrF(t, ffGeneral,5,3)+', C;'); If abs(t-t_sb)[...]... trơn thủy động xác định theo công thức: 22 x2 f  Ff Fn  x  h dx 1 x2 (2.26)  pdx x1 Hệ số ma sát khi bôi trơn thủy động không lớn và thường vào khoảng 0,005÷0,05 2.3 Tính toán ổ trượt đỡ bôi trơn thủy động Tính toán ổ trượt bôi trơn thủy động là tính toán kiểm nghiệm Dữ liệu ban đầu cần thiết cho tính toán là các đặc tính hình học của ổ, tải trọng tác dụng lên ổ, tần số quay của ổ và các đặc tính. .. pháp tính toán ổ trượt đỡ thủy động 2.3.5.1 Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán Trong ổ trượt có thể xảy ra các dạng hỏng sau đây: Mòn: ngõng trục và lót ổ bị mòn khi trong ổ không hình thành được lớp dầu bôi trơn, ngăn cách các bề mặt làm việc Đối với các ổ được tính toán đảm bảo bôi trơn ma sát ướt, mòn cũng xảy ra khi đóng mở máy, vì lúc này vận tốc 35 chưa đủ lớn để tạo thành lớp bôi trơn thuỷ động. .. hiện động thời ma sát ướt và ma sát khô) Việc phân loại các dạng ma sát như trên chỉ mang tính tương đối, bởi vì trên thực tế, trong vùng tiếp xúc của các bề mặt nhám có thể cùng một lúc xảy ra một vài dạng ma sát, chế độ ma sát này gọi là ma sát hỗn hợp 15 Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN Ổ TRƯỢT ĐỠ THỦY ĐỘNG 2.1 Cơ sở lý thuyết bôi trơn thủy động 2.1.1 Nguyên lý bôi trơn thủy động Việc nghiên cứu. .. trục và làm hỏng ổ Để tránh các dạng hỏng trên, tốt nhất là cho ổ trượt làm việc với chế độ bôi trơn ma sát ướt Vì vậy tính toán bôi trơn ma sát ướt là tính toán cơ bản đối với ổ trượt Tuy nhiên, không phải bao giờ cũng có thể tạo được điều kiện để ổ trượt làm việc với chế độ ma sát ướt, mà nhiều khi ổ trượt phải làm việc với chế độ bôi trơn ma sát nửa ướt hoặc nửa khô (ngay cả đối với ổ trượt được bôi... tiến hành tính toán kiểm nghiệm ổ theo phương pháp qui ước và theo điều kiện đảm bảo bôi trơn ma sát ướt 2.3.5.2 Tính toán qui ước ổ trượt đỡ ma sát nửa ướt Tính toán thường là tính toán kiểm nghiệm, vì đường kính ngõng trục d và chiều dài ổ l được xác định theo kết cấu, tuỳ theo đường kính trục và tỷ số tối ưu l/d của loại ổ đang xét 36 1) Tính theo áp suất cho phép Tính toán theo áp suất cho phép thường... của ổ Đối với ổ có chiều dài vô hạn, không có sự chảy dầu qua các mặt mút của ổ và vấn đề được đơn giản hóa Lúc đầu lý thuyết bôi trơn thủy động được nghiên cứu để áp dụng cho loại ổ này, sau đó phát triển cho các loại ổ thực tế, có chiều dài hữu hạn Sự chảy dầu qua các mặt mút của ổ làm giảm áp suất trong lớp dầu làm việc theo chiều dài ổ, từ giá trị lớn nhất ở giữa ổ và giảm dần về 2 phía đầu ổ Do... phương pháp tính qui ước ổ trượt theo áp suất qui ước [p] cho phép và tích số giữa áp suất và vận tốc [pv] cho phép ổ trượt có thể làm việc khi bị ma sát nửa ướt hoặc nửa khô Khi thiết kế ổ trượt, thường theo kết cấu hoặc theo kinh nghiệm, chọn trước đường kính d và chiều dài ổ, vật liệu lót ổ, loại dầu bôi trơn, khe hở trong ổ và kiểu lắp, độ nhám bề mặt ngõng trục và lót ổ Sau đó tiến hành tính toán kiểm... góc chất tải φa phụ thuộc rất nhiều vào: - Các thông số kết cấu của ổ (giá trị độ hở tương đối χ, tỷ số giữa chiều dài lót ổ và ngõng trục l/d); - Kết cấu của lót ổ (lót ổ tròn, lót ổ nửa, lót ổ 1200 ); - Điều kiện sử dụng (đặc tính của chất bôi trơn, vị trí bôi trơn…) 25 Thông thường, ổ trượt được tính toán với giả thiết được sử dụng phổ biến trên thực tế và trong nhiều tài liệu là chêm dầu choán một... trơn thủy động là: - Giữa hai bề mặt trượt phải có khe hở hình chêm; - Dầu phải có độ nhớt nhất định và liên tục chảy vào khe hở; - Vận tốc tương đối giữa hai bề mặt trượt phải có phương chiều thích hợp và trị số đủ lớn để áp suất sinh ra trong lớp dầu có khả năng cân bằng với tải trọng ngoài 2.2 Ma sát trong ổ trượt đỡ thủy động Ma sát thủy động là dạng ma sát ướt, được tạo theo nguyên lý bôi trơn thủy. .. Mục đích của việc tính toán là xác định chiều dày nhỏ nhất của lớp bôi trơn, sự mất mát công suất, lượng chất bôi trơn tiêu thụ và nhiệt độ lớp bôi trơn 2.3.1 Xác định chiều dày nhỏ nhất của lớp bôi trơn Chiều dày nhỏ nhất của lớp bôi trơn trong ổ trượt đỡ bôi trơn thủy động được tính toán với những giả thiết sau: - Các bề mặt ma sát không biến dạng; - Độ nhớt của chất bôi trơn không đổi; - Không có sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động, Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động, Nghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay