Bài tập chương 1 mệnh đề lớp 10 tự soạn 2

2 155 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:04

Có thắc mắc cần tài liệu gửi email đến: ontaptoanthpt2015@gmail.com Mệnh đề B – Bài tập thực hành Bài toán khái niệm Mệnh Đề: Trong câu sau, câu mệnh đề? a) Đi nhanh lên b) Mấy rồi? c) Tôi ăn cơm d) Tôi học lớp 10 vào năm 10 tuổi e) x2 = f) (x-1).(2x+3)=5 g) 17 chia dư h) số thực i) 2x + = 11  x = k) x = nghiệm phương trình 2x2 – = l) Hình bình hành tứ giác có hai cặp canh đối song song m) Phương trình x2 + 4x + = vô nghiệm n) V x | x2 > -3 p) Э x | 2x > q) x = => x2 = Bài toán xét tính sai mệnh đề: Bài 1: Xét tính sai mệnh đề sau: a) 14 số nguyên tố b) Phương trình x2 + 2x – = có nghiệm c) 312 chia hết cho d) Tam giác ABC có cạnh góc 60 độ e) Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn f) 18 chia dư g) 12,3 số vô tỷ h) 30 – =  2x + = i) x = nghiệm phương trình 2x2 – = k) Hình vuông tứ giác có hai cặp canh đối song song l) V x | x2 > m) Э x | 2x2 < -3 n) x = => x2 = 25 o) Э x thuộc Z | x2 + 2x -2 = Bài 2: Tìm x để “Mệnh đề chưa biến” (Điều kiện) sau phát biểu lại thành “mệnh đề thực sự” với giá trị cụ thể x: a) x số nguyên nằm khoảng (0;16) chia hết cho b) 2x = c) x = x4 d) 2x2 + 4x – = e) x không thoả mãn phương trình (x-2)(2x-3)=0 Bài toán phủ định mệnh đề: Bài 1: Viết mệnh đề phủ định mệnh đề sau: a) 16 số nguyên tố b) Phương trình x2 + 2x +2 = có nghiệm c) 312 chia hết cho d) Tam giác ABC có cạnh góc 50 độ e) Tam giác ABC nội tiếp đường tròn Có thắc mắc cần tài liệu gửi email đến: ontaptoanthpt2015@gmail.com f) 18 chia dư g) 11 số vô tỷ h) 30 – =  3x + = i) x = nghiệm phương trình 3x2 – = k) Hình vuông tứ giác có cặp canh kề vuông góc l) x = => x2 = 25 Bài 2: Viết mệnh đề phủ định mệnh đề sau: a) V x thuộc R | x2 > -2 b) Э x thuộc R | 2x2 < c) thuộc R d) Э x thuộc R | x2 + 2x + = e) V x thuộc R, x2 + x + 2> f) Э x thuộc R ,x2 ≥ x g) P = “Nếu a chia hết cho a chia hết cho a chia hết cho 15” h) Э x thuộc Z | x2 + 2x + = Bài toán mệnh đề kéo theo mệnh đề tương đương: Bài 1: Cho tam giác ABC DEF Cho mệnh đề: P = “góc A góc D góc B góc E” Q = “Tam giác ABC tam giác DEF đồng dạng” Hãy phát biểu mệnh đề P => Q Cho biết mệnh đề P => Q hay sai? Bài 2: Cho điều kiện: P = “2x + = 7” Q = “x chia hết cho 3” Hãy phát biểu mệnh đề P  Q Cho biết mệnh đề P  Q hay sai? Bài 3: Kết nối mệnh đề hay điều kiện sau thuật ngữ “điều kiên cần” ; “điều kiện đủ ; “điều kiện cần đủ”: a) P = “ADCB hình nhật” Q = “ABCD có góc vuông” b) P = “Tam giác ABC tam giác DEF đồng dạng” Q = “Tam giác ABC tam giác DEF có góc nhau” c) P = “a = b” Q = “a2 = b2” d) P = “2x + = 3” Q = “3x - = -1” e) P = “x - = 4” Q = “x2 – 3x - 10 = 0” f) P = “a+b>2” Q = “a>1 b>1” Bài 4: Lập mệnh đề Q mệnh đề đảo mệnh đề P? Và cho biết mệnh đề P hay Q Lập mệnh đề tương đương trường hợp có thể: a) P = “ Nếu x = x2 = 9” b) P = “Nếu |x| = x = -5” c) P = “ Nếu x2 = 16 |x| = 4” d) P = “ Nếu ABCD hình vuông cạnh ABCD nhau” e) P = “Nếu a chia hết cho a chia hết cho a chia hết cho 18” Bài 5: Cho biết mệnh đề sau hay sai: a) P = “ADCB hình thoi ABCD có cạnh nhau” b) P = “Tam giác ABC tam giác DEF đồng dạng  Tam giác ABC tam giác DEF có góc nhau” c) P = “a = b  a2 = b2” d) P = “2x + = => (x3 -9)(x-1)= 0” e) P = “x - =  x2 – 3x - 10 = 0” f) P = “x2 – 2x = 0”  (x-2)(x2 – 4x) = 0”
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 1 mệnh đề lớp 10 tự soạn 2 , Bài tập chương 1 mệnh đề lớp 10 tự soạn 2 , Bài tập chương 1 mệnh đề lớp 10 tự soạn 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay