Hợp đồng cho thuê, mượn nhà ở có phải công chứng?

2 182 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 10:01

Một số vấn đề pháp lý về hợp tác xã và thực tiễn áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội Trần Lệ Thu Khoa Luật Luận văn ThS. ngành: Luật kinh tế; Mã số: 60 38 50 Người hướng dẫn: TS. Vũ Quang Năm bảo vệ: 2010 Abstract. Tìm hiểu một số quy định pháp luật về thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (HTX) một số nước trên thế giới, ở Việt Nam và của một số loại hình doanh nghiệp có tính chất tương đồng. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về thành lập, hoạt động HTX trên địa bàn thành phố Hà Nội để tìm ra những phù hợp và sai lệch giữa lý luận và thực tiễn. Đánh giá những tồn tại, bất cập và nguyên nhân, để từ đó đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện một số quy định pháp luật về thành lập, hoạt động HTX. Keywords. Pháp luật Việt Nam; Hợp tác xã; Luật kinh tế; Hà Nội Content LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Hợp tác xã là tổ chức kinh tế mang tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Tổ chức này đã được hình thành cách đây gần hai thế kỷ ở Châu Âu và từ đó được phát triển ở hầu khắp các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, Hợp tác xã đã được ra đời và tồn tại trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Hợp tác xã đã khẳng định được vị trí, vai trò lịch sử của mình là một trong hai thành phần kinh tế xương sống trong nền kinh tế của Việt Nam. Hợp tác xã đã đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong điều kiện và hoàn cảnh mới, nền kinh tế thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các thành phần kinh tế, HTX kiểu cũ đã có nhiều điểm không còn phù hợp, đòi hỏi phải đổi mới để thích ứng với những đặc thù của nền kinh tế thị trường, để đủ sức cạnh tranh với thành phần kinh tế khác. Chính vì thế, Luật HTX năm 1996 đã ra đời. Đây là khung pháp lý quan trọng thuận lợi cho việc thành lập, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX. Thực tiễn cho thấy quá trình áp dụng luật HTX đã thu được những kết quả nhất định góp phần phát triển HTX trong giai đoạn đó. Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, Luật HTX năm 1996 đã bộc lộ những hạn chế, trì trệ trong việc phát triển khu vực kinh tế tập thể. Điều đó đòi hỏi phải đổi mới hệ thống pháp luật nói chung và Luật HTX nói riêng. Để đáp ứng yêu cầu bức thiết của khu vực kinh tế tập thể tại Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa IX ngày 18/03/2002 đã đưa ra Nghị quyết số 13/NQ-TW “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Đây là cơ hội lớn để phát triển kinh tế khu vực kinh tế tập thể. Thực hiện nội dung của Nghị quyết, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XI Luật HTX năm 2003 đã được thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004. Thể chế hóa quan điểm đổi mới khu vực kinh tế tập thể, tại Nghị quyết 13/NQ-TW (18/3/2002). Nội dung Luật HTX năm 2003 đã có nhiều đổi mới so với Luật HTX năm 1996. Tuy nhiên, thông qua thực tiễn, Luật HTX năm 2003 vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, một số chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với HTX vẫn chưa được thi hành trên thực tế. Điều đó đã và đang kìm hãm sự phát triển khu vực kinh tế tập thể. Cấp thiết đòi hỏi cần có những công trình nghiên cứu nghiêm túc, toàn diện về những vấn đề pháp lý của HTX để chỉ ra những hạn chế, bất cập đó. Làm cơ sở cho các cơ quan chức năng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn HỢP ĐỒNG CHO THUÊ, MƯỢN NHÀ Ở CÓ PHẢI CÔNG CHỨNG? Hỏi: Lâu quan thuế yêu cầu nộp hợp đồng thuê nhà có công chứng nhằm quản lý nghĩa vụ đóng thuế từ việc cho thuê nhà Thực tế hợp đồng có cần phải công chứng không? Trả lời: Điều 492 Bộ luật Dân 2005 quy định: “Hợp đồng thuê nhà phải lập thành văn bản, thời hạn thuê từ tháng trở lên phải có công chứng chứng thực phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Để giản lược thủ tục hành chính, ngày 10-12-2010, Chính phủ Nghị 52/NQ-CP, có quy định hợp đồng thuê nhà không cần công chứng Quy định khẳng định qua Thông báo 63/TP-CPCP Văn phòng Chính phủ, nhấn mạnh việc tiếp tục bãi bỏ quy định công chứng số hợp đồng, có hợp đồng thuê nhà, mượn nhà Hai văn chuyên ngành Luật Nhà 2014 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2015 tới có quy định bãi bỏ thủ tục bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà Cụ thể Khoản Điều 122 Luật Nhà 2014 quy định: “Đối với trường hợp tổ chức tặng, cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà xã hội, nhà phục vụ tái định cư; góp vốn nhà mà có bên tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp bên có nhu cầu” Ngoài Khoản Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải lập thành văn Việc công chứng, chứng thực hợp đồng bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà bên hộ gia đình, cá nhân quy định khoản Điều 10 luật phải công chứng chứng thực” Từ quy định trích dẫn cho thấy pháp luật cho phép bên giao dịch thuê nhà ở, mượn nhà thỏa thuận việc công chứng hợp đồng cho thuê nhà, mượn nhà Bên cạnh đó, Luật Nhà 2014 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 dùng thống thuật ngữ hợp đồng cho thuê nhà mà không phân định thành hai loại hợp đồng cho thuê nhà tháng hợp đồng cho thuê nhà từ tháng trở lên luật cũ Do đó, đến ngày 1-7-2015 hợp đồng cho thuê nhà dù tháng hay tháng không thực công chứng, chứng thực có hiệu lực pháp luật Quy định không đơn giản hóa thủ tục hành mà giảm bớt chi phí cho bên thực thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà Trong trường hợp bên không tin tưởng giao dịch thuê nhà ở, thỏa thuận công chứng chứng thực hợp đồng cho thuê nhà để yên tâm đảm bảo quyền lợi bên có tranh chấp phát sinh Việc không công chứng hợp đồng thuê nhà ở, mượn nhà nghĩa bên lợi dụng việc để thỏa thuận trốn tránh thực nghĩa vụ thuế Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho thuê bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thành lập doanh nghiệp, phải kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật Kê khai thuế nộp thuế nghĩa vụ bên cho thuê nhà Nếu bên thuê nhà có hành vi trốn tránh nghĩa vụ thuế bị áp dụng chế tài luật định Để phù hợp với quy định không bắt buộc công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, mượn nhà văn pháp luật nhằm quản lý thuế chặt chẽ hơn, thời gian tới, quan có thẩm quyền có hướng dẫn chi tiết việc kê khai nộp thuế trường hợp cho thuê nhà với quy mô nhỏ, không thường xuyên Tuy nhiên, công ty, doanh nghiệp để đảm bảo chắn pháp lý đảm bảo đủ giấy tờ liên quan đến thuế nên công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà, cho mượn nhà ở, theo Thông tư 78/2014/TT-BTC - Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: "Trường hợp doanh nghiệp có công trình đất trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp trích khấu hao tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế theo mức trích khấu hao thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hành Bộ Tài công trình đáp ứng điều kiện sau: - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp) có hợp đồng thuê đất, mượn đất doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác hợp đồng (trong trường hợp đất thuê mượn)." Lời mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài.Việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế hoá tập trung bao cấp sang nềnkinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc đã mang lại cho nền kinh tế nớc tanhững bớc chuyển biến mạnh mẽ và đạt đợc những thành tựu to lớn trongnhững năm qua. Kinh tế tăng trởng khá, lạm pháp đợc đẩy lùi, đời sống kinhtế của đông đảo quần chúng nhân dân đợc cải thiện.Tuy nhiên để duy trì đợc nhịp độ phát triển đó tránh nguy cơ tụt hậu, tiếptục sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập nền kinh tế khu vực vàthế giới, đòi hỏi phải có một khối lợng vốn lớn, các doanh nghiệp phải tạo ranhững sản phẩm chất lợng cao, mẫu mã đủ sức cạnh tranh trên thị trờng. Đểđạt đợc điều đó, vấn đề đặt ra là:"Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vựchoạt động khác, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ so với các nớctiên tiến trong khu vực. Đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với những ngànhmũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp không gây ô nhiễm vàkhai thác đợc lợi thế về lao động. Chú trọng nhập khẩu công nghệ mới, cảitiến từng bộ phận tiến tới tạo ra những công nghệ đặc thù Việt Nam. Hiện đạihoá công nghệ trong quản lý". Đây là những yêu cầu để thực hiện "Chiến lợcphát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI - Chiến lợc đẩy mạnh côngnghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hớng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảngđể đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp" mà báo cáo chínhtrị của Ban chấp hành Trung ơng Đảng Khoá VIII tại Đại hội Đại biểu toànquốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra.Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động cho thuêtài chính nói chung và hợp đồng cho thuê tài chính nói riêng cha phù hợp vớitình hình mới, đôi khi giữa các văn bản này còn nhiều điểm chồng chéo, mâuthuẫn. Bên cạnh đó, hoạt động cho thuê tài chính nói chung và hợp đồng chothuê tài chính nói riêng là những vấn đề cha đợc quan tâm nghiên cứu và xemxét một cách toàn diện. Do đó, việc nghiên cứu để từng bớc hoàn thiện lĩnhvực này là việc làm quan trọng và cần thiết.Xuất phát từ nhận thức trên, em mạnh dạn chọn đề tài:" Một số vấn đềpháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam" làm đề tài Khoá luậntốt nghiệp của mình.2. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật về hợp đồng cho thuê tàichính, cũng nh thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam trong thờigian qua, Khoá luận sẽ rút ra những kết luận và kiến nghị nhằm góp phần1hoàn thiện pháp luật về cho thuê tài chính nói chung và hợp đồng cho thuê tàichính nói riêng.3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu.Khoá luận chỉ tập trung làm rõ một số khía cạnh pháp lý liên quan đếnhợp đồng cho thuê tài chính, đồng thời nêu ra thực trạng pháp luật về hợpđồng cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay, từ đó rút ra các đề xuất, kiếnnghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam.4. Phơng pháp nghiên cứu.Khoá luận đợc hoàn thành dựa trên, phơng pháp luận của Triết học Mác -Lênin, t tởng Hồ Chí Minh về Nhà nớc và pháp luật. Ngoài ra, Khoá luận chủyếu vận dụng phơng ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THÚY QUỲNH Ph¸p luËt vÒ hîp ®ång cho thuª b¾c cÇu ë ViÖt Nam LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THÚY QUỲNH Ph¸p luËt vÒ hîp ®ång cho thuª b¾c cÇu ë ViÖt Nam Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ HUY CƢƠNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Thúy Quỳnh MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ BẮC CẦU 6 1.1. Một số vấn đề lý luận về hợp đồng cho thuê bắc cầu 6 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hoạt động cho thuê bắc cầu 6 1.1.2. Thuê bắc cầu trong cấu trúc cho thuê tài chính 11 1.1.3. Khái quát về quy trình cho thuê bắc cầu 16 1.1.4. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng cho thuê bắc cầu 21 1.2. Phân biệt cho thuê bắc cầu và cho thuê hợp vốn 27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ BẮC CẦU Ở VIỆT NAM 32 2.1. Tổng quan pháp luật điều chỉnh Hợp đồng cho thuê bắc cầu 32 2.1.1. Khái quát các quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu 33 2.1.2. Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng cho thuê bắc cầu ở Việt Nam 35 2.1.3. Nội dung pháp luật điều chỉnh hợp đồng cho thuê bắc cầu 37 2.1.4. Về chủ thể hợp đồng cho thuê bắc cầu 41 2.2. Giao kết hợp đồng cho thuê bắc cầu 52 2.2.1. Đề nghị giao kết hợp đồng cho thuê bắc cầu 52 2.2.2. Trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng cho thuê bắc cầu 55 2.3. Nội dung của hợp đồng cho thuê bắc cầu 58 2.3.1. Điều khoản thương mại 58 2.3.2. Điều khoản kỹ thuật 63 2.3.3. Các điều khoản pháp lý 64 2.4. Các quy định về thực hiện hợp đồng cho thuê bắc cầu 68 2.4.1. Hiệu lực của hợp đồng cho thuê bắc cầu 68 2.4.2. Xử lý hợp đồng cho thuê bắc cầu chấm dứt trước hạn 72 2.4.3. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho thuê bắc cầu 75 2.4.4. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng cho thuê bắc cầu 78 2.5. Vấn đề giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cho thuê bắc cầu 80 2.5.1. Các tranh chấp phát sinh từ quá trình thực hiện hợp đồng cho thuê bắc cầu 81 2.5.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp từ hợp đồng cho thuê bắc cầu 82 Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ BẮC CẦU Ở VIỆT NAM 87 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu 87 3.1.1. Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hợp đồng cho thuê bắc cầu ở Việt Nam hiện nay 89 3.1.2. Cơ hội phát triển hoạt động cho thuê bắc cầu ở Việt Nam và yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh 95 3.1.3. Một số nguyên tắc cơ bản trong việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu 100 3.2. Một số định hƣớng cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê bắc cầu ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định này 102 3.2.1. Mở rộng đối tượng của hợp đồng cho thuê cho thuê bắc cầu 102 3.2.2. Quy định về giới hạn cho phép giao dịch trong hợp đồng cho thuê bắc cầu 104 3.2.3. Xây dựng mẫu hợp đồng cho thuê bắc cầu 105 3.2.4. Một số giải pháp cụ thể khác nhằm áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật trong đàm phán, ký kết hợp đồng cho thuê bắc cầu 106 3.3. Hoàn thiện các quy định về chính sách thuế áp dụng đối với hợp đồng cho thuê bắc cầu 111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời nói đầu 1 Chơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng cho thuê tài chính 6 1.1 Khái niệm cho thuê tài chính 6 1.2 Khái niệm hợp đồng cho thuê tài chính 10 1.3 Đặc trng cơ bản của hợp đồng cho thuê tài chính 12 1.4 Các loại hợp đồng cho thuê tài chính cơ bản 19 1.4.1 Hợp đồng cho thuê tài trợ trực tiếp (direct lease) 20 1.4.2 Hợp đồng cho thuê liên kết (syndicate) 21 1.4.3 Hợp đồng cho thuê bắc cầu (leveraged lease contract) 22 1.4.4 Hợp đồng bán, tái thuê (sale anh leaseback arrangement) 23 1.4.5 Hợp đồng cho thuê giáp lng (under lease) 24 1.4.6 Hợp đồng thuê mua trả góp (lease purchase arrangement) 25 Chơng 2: Thực trạng pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam 28 2.1 Sự hình thành và phát triển của pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam 28 2.2 Thực trạng pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính 31 2.2.1 Chủ thể hợp đồng cho thuê tài chính 31 2.2.1.1 Bên cho thuê 31 2.2.1.2 Bên thuê 36 2.2.1.3 Nhà cung ứng 38 2.2.2 Đối tợng của hợp đồng cho thuê tài chính 39 2.2.3 Quyền – nghĩa vụ của các chủ thể hợp đồng cho thuê tài 40 chính 2.2.3.1 Quyền và nghĩa vụ của Công ty cho thuê tài chính 40 2.2.3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên thuê 42 2.2.3.3 Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng 43 2.2.4 Các nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê tài chính 44 2.2.5 Vấn đề đăng ký hợp đồng, tài sản cho thuê tài chính 47 2.2.6 Vấn đề chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính và xử lý tài sản thuê 49 2.2.7 Vấn đề giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cho thuê tài chính 55 2.3 Đánh giá chung 58 Chơng 3: Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng Cho thuê tài chính ở Việt Nam 62 3.1 Định hớng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam 62 3.2 Tiềm năng của hoạt động CTTC đối với nền kinh tế Việt Nam và yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng 64 3.3 Những đề xuất, kiến nghị cụ thể 69 3.3.1 Nâng cao hiệu lực của văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động CTTC 69 3.3.2 Những vấn đề cụ thể liên quan đến hợp đồng CTTC 71 3.3.3 Một số kiến nghị khác 79 Kết luận 82 Danh mục tài liệu tham khảo 84 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cho thuê tài chính (CTTC) là một loại hoạt động tín dụng hữu hiệu bổ sung cho các loại hình tín dụng khác như tín dụng thương mại, tín dụng đầu tư,… góp phần đa dạng hoá các phương thức tài trợ vốn cho các doanh nghiệp. CTTC giúp cho các nguồn vốn luân chuyển một cách dễ dàng và có tính an toàn cao, tăng cường độ vận động của thị trường tài chính. Trong đó, các định chế tài chính như công ty tài chính, Công ty CTTC có mối quan hệ ngày càng mật thiết với nhau và với các doanh nghiệp khác. So với các loại hình tài trợ khác, CTTC có vai trò to lớn trong việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cũng như thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Hoạt động CTTC từ hàng chục năm nay đã vô cùng sôi động ở rất nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, trở thành “kênh” dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Chính thức xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1995, đến nay hoạt động CTTC đang dần khẳng định vai trò, nhưng rất chậm chạp. Điều này có nguyên nhân trực tiếp từ việc cơ chế, chính sách về lĩnh vực này vẫn chưa thật sự đầy đủ, hoàn thiện. Đặc biệt là những quy định về hợp đồng CTTC – “xương sống” của toàn bộ hoạt động CTTC, chưa thật sự phù hợp, chưa tạo ra được sức cuốn hút, cũng như sự yên tâm cần thiết đối với cả các định chế tài chính, cũng như giới doanh nghiệp khi cân nhắc việc tham gia vào hoạt động này. Được biết đến như một “kênh” tài trợ vốn hiệu quả, nhưng đến nay hoạt động cho thuê tài chính ở nước ta vẫn mới chỉ có Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ điều chỉnh trực tiếp – sau này được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 (Luật các tổ chức tín dụng cũng có đề cập với tư cách là một hình thức cấp tín dụng của tổ chức tín dụng) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT Lê Thị Thảo Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam Chuyên ngành: Luật kinh tế Mã số: 5.05.15 Luận văn thạc sỹ khoa học luật Người hướng dẫn khoa học: TS. lê thị thu thủy Huế - 2002 Bảng chữ viết tắt trong luận văn blds : Bộ luật dân sự CTTC : Cho thuê tài chính HĐCTTC : Hợp đồng cho thuê tài chính HĐDS : Hợp đồng dân sự HĐKT : Hợp đồng kinh tế NĐ : Nghị định NHNN : Ngân hàng nhà nước TCTD : Tổ chức tín dụng TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động Mục lục Trang Lời nói đầu Chương1. khái quát chung về hợp đồng cho thuê tài chính 1.1. Khái niệm chung về cho thuê tài chính và hợp đồng cho thuê tài chính. 6 1.1.1. Khái niệm cho thuê tài chính 6 1.1.2. Vai trò của hoạt động cho thuê tài chính 10 1.1.3. Khái niệm và bản chất pháp lý của hợp đồng cho thuê tài chính. 14 1.2. Đặc điểm và phân loại hợp đồng cho thuê tài chính. 19 1.2.1. Đặc điểm của hợp đồng cho thuê tài chính. 19 1.2.2. Phân loại hợp đồng cho thuê tài chính. 21 1.3. Chủ thể tham gia trong quan hệ hợp đồng cho thuê tài chính. 26 1.4. Đối tượng của hợp đồng cho thuê tài chính. 35 Chương 2. Giao kết và thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính. 2.1. Giao kết hợp đồng cho thuê tài chính. 40 2.1.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng cho thuê tài chính. 40 2.1.2. Trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng cho thuê tài chính. 43 2.1.3. Hiệu lực của hợp đồng cho thuê tài chính. 49 2.1.4. Nội dung của hợp đồng cho thuê tài chính. 49 2.2. Thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính. 58 2.2.1. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính. 58 2.2.2. Thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính. 60 2.2.3. Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng cho thuê tài chính. 61 2.2.4. Chấm dứt và giải quyết tranh chấp phát sinh từ HĐCTTC. 65 Chương 3. định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở việt nam trong giai đoạn hiện nay. 3.1. Định hướng hoàn thiện. 73 3.2. Các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt nam. 76 Kết luận Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo 1 Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: Việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam từng bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những thành tựu to lớn trong những năm qua. Kinh tế tăng trưởng khá, nhịp độ tăng tổng sản phẩm bình quân hàng năm là 7%. Lạm phát được đẩy lùi, đời sống kinh tế của đông đảo quần chúng nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên để duy trì được nhịp độ phát triển đó, tránh nguy cơ tụt hậu, tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đòi hỏi phải có một khối lượng vốn lớn, các doanh nghiệp phải tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Để đạt được điều đó, vấn đề đặt ra là phải có cơ chế huy động vốn hữu hiệu nhằm khơi thông các nguồn vốn trong nước, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đặt ra nhiệm vụ: “Phát triển thị trường vốn bằng nhiều hình thức thu hút tiền gửi trung và dài hạn qua ngân hàng và các công ty tài chính để cho vay đầu tư phát triển” [19,100] và tiếp tục khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX: “Phát triển thị trường vốn và tiền tệ, nhất là thị trường vốn trung và dài hạn, thu hút các nguồn vốn bên ngoài, đa dạng hoá các công cụ và hình thức tổ chức tài chính, tiền tệ phi Ngân hàng và các quỹ đầu tư nhằm động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội” [20,192- 194]. Trong điều kiện hiện nay, khả năng tài chính của các doanh nghiệp còn hạn chế, cơ chế vay vốn thông qua Ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, Cho thuê tài chính (finance lease) - một hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng cho thuê, mượn nhà ở có phải công chứng?, Hợp đồng cho thuê, mượn nhà ở có phải công chứng?, Hợp đồng cho thuê, mượn nhà ở có phải công chứng?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay