Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Tỉnh Thái Bình

104 267 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - ĐÀO THÁI HƯỜNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GVC.TS VŨ QUANG Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, không chép Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng nguồn tài liệu từ báo cáo tổng kết công tác thuế ngành thuế tỉnh Thái Bình; tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả Đào Thái Hường i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kết hợp với kinh nghiệm trình công tác thực tiễn, với nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GVC TS Vũ Quang người trực tiếp hướng dẫn khoa học dày công giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán công chức Cục thuế tỉnh Thái Bình, người nộp thuế Doanh nghiệp kê khai nộp thuế Cục Thuế tỉnh Thái Bình giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh động viên, khích lệ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Mặc dù thân cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận góp ý chân thành quý thầy, cô giáo; đồng chí đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Đào Thái Hường ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 1.1 Tổng quan thuế TNCN công tác quản lý thuế TNCN 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phương pháp tính thuế thuế TNCN 1.1.2 Khái niệm, ý nghĩa quản lý thuế TNCN Cục thuế Tỉnh Thái Bình .12 1.1.3 Đặc điểm quản lý thuế TNCN .14 1.2 Nội dung công tác quản lý thuế TNCN địa phương 16 1.2.1 Dự báo nguồn thu lập dự toán thu thuế TNCN .16 1.2.2 Quản lý đối tượng nộp thuế TNCN 18 1.2.3 Quản lý kê khai, nộp thuế toán thuế TNCN 19 1.2.4 Thanh tra, kiểm tra thuế TNCN 20 1.2.5 Tuyên truyền, phổ biến sách thuế TNCN 22 1.3 Các tiêu sử dụng để đánh giá công tác quản lý thuế TNCN .22 1.3.1 Các tiêu phản ảnh kết việc thu thuế 22 1.3.2 Các tiêu phản ảnh thu đủ, thuế 23 1.3.3 Các tiêu đánh giá việc thực giám sát tuân thủ pháp luật thuế quan quản lý thuế người nộp thu 24 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý thuế TNCN 25 1.4.1 Quan điểm lãnh đạo .26 1.4.2 Cơ sở vật chất ngành thuế .26 iii 1.4.3 Trình độ phẩm chất đạo đức đội ngũ lãnh đạo cán thuế .26 1.4.4 Tính nghiêm minh luật pháp 27 1.4.5 Tình hình kinh tế mức sống người dân 27 1.4.6 Ý thức chấp hành pháp luật thuế ĐTNT .27 1.5 Kinh nghiệm số Cục thuế công tác quản lý thuế TNCN .27 1.5.1 Kinh nghiệm Cục Thuế thành phố Hà Nội công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân 28 1.5.2 Kinh nghiệm Cục thuế thành phố Nam Định công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân 29 1.5.3 Kinh nghiệm Cục thuế Tỉnh Hải Dương công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân 30 1.5.4 Những học kinh nghiệm rút tỉnh Thái Bình quản lý nhà nước thuế TNCN .31 Tóm tắt chương I .33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH .34 2.1 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình .34 2.2 Khái quát Cục thuế tỉnh Thái Bình 35 2.2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 36 2.2.2 Nguồn nhân lực 37 2.2.3 Khái quát công tác thu ngân sách ngành thuế Thái Bình 38 2.3 Công tác tổ chức máy phân cấp quản lý thuế TNCN Cục thuế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2015 .41 2.3.1 Tổ chức máy quản lý thuế TNCN 41 2.3.2 Phân cấp quản lý thu thuế TNCN 43 2.4 Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân cục thuế tỉnh Thái Bình 44 2.5 Đánh giá kết thực .69 2.5.1 Kết đạt 69 2.5.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 72 iv CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH .78 3.1 Mục tiêu phương hướng công tác quản lý thuế TNCN Cục thuế tỉnh Thái Bình 78 3.1.1 Mục tiêu công tác quản lý thuế 78 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN Cục thuế tỉnh Thái Bình .79 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế Thu nhập nhân Cục thuế tỉnh Thái Bình 80 3.2.1 Tăng cường công tác quản lý nguồn thu, nâng cao tỷ lệ nộp Quyết toán thuế hoàn thuế 80 3.2.2 Giải công tác quản lý thu nợ xử lý vi phạm thuế .88 3.2.3 Ngoài giải pháp cần phải nâng cao tổ chức máy quản lý hợp lý nâng cao lực, phẩm chất CBT 89 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Ký hiệu STT Nguyên nghĩa CQT Cơ quan thuế NNT Người nộp thuế ĐTNT Đối tượng nộp thuế MST Mã số thuế NSNN Ngân sách Nhà Nước QĐ Quyết định TNCN TNCN UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân 10 CQCT Cơ quan chi trả 11 TNCT Thu nhập chịu thuế 12 GCGC Giảm trừ gia cảnh 13 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 14 GTGT Giá trị gia tăng vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tính thuế suất theo lũy tiến phần .10 Bảng 2.1: Nguồn nhân lực văn phòng Cục Thuế năm 2013 - 2015 37 Bảng 2.2: Tổ chức nhân lực theo phòng chức Cục Thuế 38 Bảng 2.3: Mức động viên thuế, phí, lệ phí khoản thu khác vào NSNN năm 2013-2015 39 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn thu NSNN Thái Bình năm 2013-2015 40 Bảng 2.5: Số lượng tổ chức chi trả ĐTNT TNCN toàn tỉnh năm 2015 43 Bảng 2.6: Tình hình đăng ký giảm trừ người phụ thuộc giai đoạn (2009-2015) 56 Bảng 2.7: Tổng hợp số thu thuế Thu nhập cá nhân Cục thuế tỉnh quản lý 62 Bảng 2.8: Tổng hợp kết hoàn thuế TNCN giai đoạn (2013-2015) 64 Bảng 2.9: Tình hình nợ thuế TNCN giai đoạn 2013-2015 .65 Bảng 2.10: Kết kiểm tra thuế TNCN giai đoạn 2013 – 2015 67 vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 2.1: Bản đồ hành tỉnh Thái Bình 34 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy Cục thuế tỉnh Thái Bình 36 Sơ đồ 2.3: Thủ tục đăng ký MST 49 viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) loại thuế trực thu tính phần thu nhập thực tế mà cá nhân nhận năm, tháng, lần phát sinh thu nhập, thuế thu nhập cá nhân trở thành loại thuế phổ biến giới có khoảng 180 nước áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009, tạo thêm bước hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam Thuế TNCN (TNCN) góp phần đảm bảo công việc điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư xã hội, bước góp phần thực kiểm soát thu nhập dân cư đồng thời đảm bảo huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước(NSNN) Việt Nam nói chung Thái Bình nói riêng phải có biện pháp tăng thu NSNN, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế theo định hướng phủ, đồng thời để phù hợp với cam kết quốc tế, khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh với định hướng thay đổi sách thuế theo hướng giảm thuế nguồn thu ngân sách từ thuế TNCN đóng vai trò quan trọng Trong năm qua, ngành thuế tỉnh Thái Bình hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách góp phần đáng kể vào kết thu toàn tỉnh, giảm bớt hỗ trợ Trung ương cho ngân sách tỉnh nhà Một số dấu mốc quan trọng kết thu NSNN ngành thuế tỉnh Thái Bình: Năm 2008 tỉnh Thái Bình bước vào câu lạc tỉnh có số thu 1.000 tỷ đồng, đặc biệt năm 2013 kết thu NSNN Thái Bình đạt kết cao toàn diện, đích trước thời hạn hai năm theo Nghị đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVIII tổng thu NSNN thực 3.043,9 tỷ đồng; Năm 2014, kết thu NSNN Thái Bình đạt kết cao với tổng số thu nội địa tỉnh đạt 4.104,3 tỷ đồng, năm có số thu tỷ lệ vượt dự toán cao từ trước đến nay, đạt 157,7% dự toán HĐND tỉnh giao, 135% so với kỳ năm 2013 Năm 2015 tổng số thu nội địa tỉnh đạt 140% dự toán Trong kết chung ngành thuế tỉnh Thái Bình có phần đóng góp đáng kể công tác quản lý thuế TNCN + Đối với NNT “không biết/biết Luật Thuế TNCN” cần tập trung vào nội dung đơn giản để họ nắm bắt thông tin Sẵn sàng cung cấp, tư vấn, hỗ trợ thông tin liên quan đến sách Thuế TNCN - Đa dạng hoá phát triển hình thức TTHT: CQT cần triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền, tổ chức tập huấn, tổ chức buổi tiếp dân, đối thoại với NNT, nội dung tuyên truyền tập trung vào sửa đổi bổ sung sách thuế, chương trình cải cách đại hoá công tác thuế, hướng dẫn đơn vị kịp thời cập nhật với ứng dụng thuế Cụ thể sau: + Phối hợp với quan truyền hình, truyền thanh, báo chí việc tuyên truyền phổ biến sách thuế TNCN kênh thông tin thu hút nhiều lượng người xem quan tâm CQT cần khai thác mạnh để truyền bá sâu rộng thông tin sách thuế để nâng cao tinh thần giác ngộ Thực giới thiệu Luật thuế TNCN, sửa đổi bổ sung Luật thuế hình thức: phổ biến; vấn; hỏi – đáp; tiểu phẩm thuế TNCN + Ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải thông tin nhanh, xác, tiện lợi tới ĐTNT Duy trì phát huy trang thông tin điện tử ngành, tỉnh, nâng cao chất lượng tin bài, xây dựng diễn đàn mạng để tổ chức, nhân thường xuyên trao đổi kinh nghiệm đưa thắc mắc quan chức tỉnh + Mở buổi toạ đàm đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân, mở thi tìm hiểu pháp luật thuế TNCN, thi sáng tác tranh ảnh cổ động thuế TNCN + Đưa chương trình tuyên truyền thuế TNCN vào hoạt động sinh hoạt đoàn thể phường, xã Có thể định kỳ tổ chức điều tra trắc nghiệm NNT để đánh giá mức độ hiểu biết pháp luật thuế TNCN, nắm bắt ý kiến nguyện vọng dân Qua đó, thiết kế nội dung tuyên truyền phù hợp với nhóm NNT; xây dựng chế tiếp thu ý kiến, thông tin phản hồi từ NNT cách phù hợp; tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuế TNCN kỹ thuật tuyên truyền cho tuyên truyền viên để họ làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền viên tốt 81 + Mở thi báo cáo, tuyên truyền viên giỏi thuế TNCN, hội để cán thực công tác quản lý thuế TNCN toàn tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm quản lý thuế với + Có đạo thống phối hợp thông suốt quan hữu quan trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức Thuế TNCN Như quan: báo, truyền hình, thuế…để đời sản phẩm mục tiêu, đa dạng, phong phú + Xây dựng đường dây nóng, hòm thư góp ý đặt công khai CQT để người dân đóng góp, xây dựng ý kiến cho hoạt động CQT Đồng thời giúp người dân phản ánh kịp thời thái độ phục vụ cán thuế với nhân dân, để CQT có biện pháp khắc phục kịp thời - Đào tạo thường xuyên cho cán Thuế phụ trách tuyên truyền, phổ biến kiến thức Thuế TNCN: Đào tạo thường xuyên cho cán tuyên truyền, phổ biến kiến thức Thuế TNCN đảm bảo tình tự thân cán thuế giải đáp thắc mắc ĐTNT Cán tuyên truyền, phổ biến kiến thức Thuế TNCN cần phát triển kỹ tuyên truyền đặc biệt kỹ truyền đạt thông tin, diễn thuyết giao tiếp * Lộ trình thực Những giải pháp nêu cần tiến hành thường xuyên, liên tục để đảm bảo đến năm 2020 đạt số tiêu mà Tổng cục thuế đề sau: Tối thiểu 85% NNT tiếp cận đầy đủ kịp thời thông tin thay đổi sách thuế, thủ tục hành thuế; 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 100% doanh nghiệp thực đăng ký, khai thuế , nộp toán thuế qua mạng Internet; Tối thiểu 90% số lượng NNT hài lòng với dịch vụ mà Cục thuế cung cấp Giúp cho công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vừa đa dạng phong phú vừa vào chiều sâu, phù hợp với nhóm đối tượng, từ nâng cao tính tự giác, tuân thủ người nộp thuế 82 3.2.1.2 Tăng cường quản lý thông tin đăng ký thuế kiểm soát thu nhập * Mục tiêu quản lý thông tin kiểm soát thu nhập - Xây dựng sở liệu đầy đủ NNT phục vụ cho công tác quản lý thuế TNCN; - Ngăn chặn tượng gian lận kê khai thuế; - Nâng cao hiệu công tác dự toán thuế - Nâng cao hiệu việc hoàn thuế * Các giải pháp QL thông tin kiểm soát thu nhập dân cư - Quản lý thông tin NNT: CQT phải tiếp tục triển khai, mở rộng việc cấp MST thu nhập cá nhân cho NNT Việc cấp MST thu nhập cá nhân biện pháp hiệu góp phần quản lý NNT thuận lợi Do công tác tuyên truyền thuế TNCN cần làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi NNT việc đăng ký MST để NNT nhận thức tự giác chấp hành tốt nghĩa vụ NNT Hiện hệ thống phần mềm ứng dụng CQT hỗ trợ quản lý đầy đủ thông tin NNT thông tin giảm trừ gia cảnh nên cán thuế theo dõi thời điểm NNT không giảm trừ gia cảnh, ví dụ 18 tuổi (được tính đủ theo tháng), không theo học trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hay phát việc nhiều cá nhân gia đình khai thông tin người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, giảm số thuế phải nộp Từ kiểm soát thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh NNT hạn chế thất thoát nguồn thu cho NSNN - Kiểm soát thu nhập : Có thể khẳng định rằng, yếu tố tiền đề QĐ chất lượng, hiệu việc thực thi Luật thuế TNCN nhằm mang lại hiệu cho NSNN Ở nước phát triển, giao dịch kinh tế phát sinh xã hội thực toán không dùng tiền mặt vấn đề kiểm soát thu nhập dân cư thuận lợi dễ dàng, Việt Nam, giao dịch tiền mặt phổ biến thách thức lớn Vậy với thách thức này, CQT cần có biện pháp để giảm thiểu rủi ro, 83 thất thoát quản lý thuế, đảm bảo động viên mức thu nhập, tạo công bình đẳng nghĩa vụ nộp thuế cá nhân xã hội? Trong giai đoạn nay, sở tảng cho việc quản lý thu nhập chưa đầy đủ nỗ lực riêng mình, CQT cần chủ động đề giải pháp để hạn chế thấp rủi ro, thất thoát xảy Cụ thể: + CQT vào thông tin, liệu cung cấp quan chi trả thu nhập Trách nhiệm cung cấp thông tin cho CQT đơn vị chi trả thu nhập Luật thuế TNCN văn hướng dẫn quy định rõ, nên ngành thuế hoàn toàn yên tâm nguồn thông tin + Ngành thuế vào thông tin từ tổ chức, đơn vị có quan hệ kinh tế với cá nhân để khai thác nguồn thu nhập + Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giải thích, động viên, hướng dẫn nhằm khuyến khích, khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác công dân việc thực tốt nghĩa vụ khai, nộp thuế TNCN + Đối với trường hợp cá nhân có nhiều khoản thu nhập, có khoản thu nhập “chính ngạch” (tức thông qua quan chi trả thu nhập), có khoản thu nhập từ “tiểu ngạch”(tức khoản thu nhập nhỏ lẻ nhận từ đơn vị khác), CQT cần xử lý theo hướng: Giao cho cán chuyên quản lập danh sách cá nhân thuộc diện nghi vấn có từ nguồn thu nhập trở lên, thu thập thông tin đối chiếu, kiểm tra, rà soát cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thu nhập từ kinh doanh để kiểm soát việc toán cá nhân này, tránh cho việc cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vừa có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đối tượng phải tự toán số thuế TNCN phải nộp họ lại ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập Đối chiếu giấy ủy quyền toán thuế TNCN với số lao động kê khai nộp thuế tổ chức chi trả để kiểm soát số lượng cá nhân tự kê khai ủy quyền kê khai hộ, tránh trường hợp quan chi trả thu nhập bỏ sót cá nhân tự kê khai, toán 84 Phối hợp với Sở ban ngành toàn tỉnh để nắm bắt danh sách cá nhân có hoạt động kinh doanh hành nghề biểu diễn nghệ thuật, nghề y (khám chữa bệnh), dược (bán thuốc tân dược thuốc nam) dạy học địa bàn tỉnh để đạo đưa đối tượng chưa kê khai vào diện quản lý CQT * Lộ trình thực Những giải pháp nêu cần tiến hành thường xuyên, liên tục để đạt số tiêu mà Tổng cục thuế đề sau: 100% NNT sử dụng dịch vụ thuế điện tử; 100% NNT tự giác thực đăng ký MST, kê khai, toán thuế cho cá nhân có thu nhập nhiều nơi để quan thuế thực hoàn thuế cách hiệu 3.2.1.3 Tăng cường tra, kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm thuế TNCN * Mục tiêu tra, kiểm tra thuế - Phát trường hợp vi phạm luật thuế, làm cho hoạt động thúc đẩy cưỡng chế tuân thủ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm - Đảm bảo hành vi tuân thủ tương lai NNT theo hướng ngày tích cực hơn, đặc biệt thay đổi tinh thần thuế NNT, thay đổi cần thiết để định hướng cho hành vi tuân thủ - Phát mâu thuẫn, không rõ ràng sách thuế quản lý thu thuế trình kiểm tra, tạo tiền đề đổi hệ thống thuế quản lý thu thuế nói chung * Giải pháp tra, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân Từ số liệu công tác tra, kiểm tra Cục Thuế tỉnh ta thấy tỉ lệ số lượng tra, kiểm tra số ĐTNT CQT cần tăng cường công tác kiểm tra, tra thuế nhằm phát ngăn ngừa kịp thời hành vi gian lận trốn thuế, đồng thời phát bất cập để đưa biện pháp khắc phục hợp lý, giúp cho việc quản lý thuế TNCN có hiệu - Điều kiện để công tác kiểm tra, tra thuế hiệu nguồn liệu đầy đủ, sẵn có thống Vì vậy, việc xây dựng hệ thống liệu thông tin dựa 85 tảng công nghệ thông tin đại phải đẩy mạnh áp dụng toàn quốc Đồng thời phải có chia sẻ liệu bộ, ban ngành, quan hữu quan như: Sở y tế, Sở giáo dục đào tạo, sở Tài nguyên môi trường để kiểm tra chéo cần thiết - Tiến hành chương trình đào tạo kiến thức kỹ cho cán kiểm tra kỹ phân tích báo cáo tài chính, kỹ thu thập khai thác thông tin, kỹ đánh giá rủi ro, kỹ lập hồ sơ tra, lập chứng đánh giá kết kiểm tra, kỹ vấn, kỹ giao tiếp với NNT Mặt khác, việc đào tạo kỹ kiến thức chuyên sâu cho cán tra NNT lớn cần đặc biệt quan tâm để đáp ứng với phức tạp giao dịch NNT Mặt khác, ngành thuế cần xây dựng đội ngũ cán kiểm tra với phẩm chất tốt điều kiện để giảm chi phí ngầm cho NNT Tuy nhiên, điều cần liền với hệ thống đãi ngộ thoả đáng ngành thuế cán kiểm tra - Tăng cường phối hợp với quan chức khác quan Hải quan, tài chính, công an, Sở Lao động, ngân hàng quan khác có liên quan hoạt động tra thuế việc cung cấp thông tin đầu vào cho tra, trình tra việc đảm bảo kết tra - Việc xử lý trường hợp vi phạm cần tiến hành cách nghiêm túc dứt khoát CQT trình kiểm tra, tra phát trường hợp vi phạm có chứng cụ thể chứng minh hành vi trốn thuế, cần yêu cầu NNT nộp phạt thời hạn đủ số thuế bị truy thu Nếu NNT có hành vi chống đối cần có can thiệp, phối hợp quan công an Việc xử phạt nghiêm minh giúp răn đe NNT điều kiện quan trọng để giảm trường hợp vi phạm.Hiện đại hóa chuyên nghiệp hóa hoạt động tra, kiểm tra thuế việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tra, kiểm tra; xây dựng phần mềm có chức liên thông, kết nối thông tin ứng dụng có để khai thác triệt để nguồn thông tin NNT 86 Tăng cường kiểm tra nội việc thực công chức tra, kiểm tra thuế ngành kịp thời phát sai sót, vi phạm đảm bảo tính minh bạch quan hệ công chức thuế NNT - Xây dựng số chất lượng hoạt động kiểm tra, coi trọng số đánh giá từ phía NNT đánh giá thái độ cán kiểm tra, lực cán kiểm tra, thoả mãn NNT kết kiểm tra, chi phí ngầm cho hoạt động kiểm tra Điều đặc biệt quan trọng để hướng tới CQT với phương châm phục vụ.Áp dụng nghiêm chế tài xử phạt NNT sau tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ luật thuế mà cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra chống thất thu thuế đồng với việc kiểm soát nguồn thuế, kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế, trụ sở người nộp thuế Tăng cường kiểm tra sau hoàn thuế Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro tất khâu công tác tra, kiểm tra, từ việc lập kế hoạch, lựa chọn trường hợp, xác định phạm vi tổ chức tra, kiểm tra * Lộ trình thực Cần thực việc xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân phương pháp phân tích rủi ro Cục thuế, hàng năm hoàn thiện công tác sở nguồn liệu NNT cập nhật bổ sung Hàng năm bổ sung thêm lực lượng cán cho công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế tra, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cách điều động cán từ phận khác lựa chọn cho số công chức thi tuyển vào ngành Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra thuế thu nhập cá nhân chọn đối tượng có vi phạm, tăng thu chống thất thu ngân sách; đồng thời không làm ảnh hưởng, gây phiền hà doanh nghiệp chấp hành tốt sách thuế Sẽ đảm bảo doanh nghiệp nộp đầy đủ 100% hồ sơ khai thuế, toán thuế trụ sở quan thuế Thiết lập chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với quan chức có liên quan, từ phát 87 ngăn chặn kịp thời hành vi gian lận thuế, đảm bảo công xã hội tính nghiêm minh pháp luật thuế 3.2.2 Giải công tác quản lý thu nợ xử lý vi phạm thuế * Mục tiêu cưỡng chế, thu nợ xử lý vi phạm thuế - Hiểu nguyên nhân kê khai thuế sai, nộp thuế chậm không nộp thuế NNT để có giải pháp cưỡng chế thích hợp làm thay đổi dần hành vi NNT theo hướng tích cực - Đảm bảo thu đúng, đủ kịp thời khoản nợ thuế từ NNT - Nhằm xử lý nghiêm minh NNT cố tình không đăng ký thuế, không kê khai thuế, kê khai sai, chậm nộp thuế hay không nộp thuế - Xây dựng hình ảnh quan thuế đại diện qua công bằng, công tâm cán cưỡng chế thu nợ thuế - Nâng cao hiệu cưỡng chế, thu nợ xử lý vi phạm thuế quan thuế * Giải pháp thu nợ Xây dựng thực thi giải pháp cưỡng chế, thu nợ xử lý vi phạm thuế linh hoạt theo cấp độ tuân thủ thuế NNT Cán thuế cần có thống kê, phân tích, đánh giá ý thức tuân thủ NNT để phân loại đưa biện pháp quản lý phù hợp - Đối với NNT vi phạm luật thuế hoàn toàn xảy nhầm lẫn kê khai thuế, vô tình trốn thuế, lý khách quan mà chậm nộp tiền thuế Xử lý vi phạm cưỡng chế chưa nên sử dụng mà quan thuế cần sử dụng biện pháp nhắc nhở, đôn đốc hỗ trợ để NNT hoàn thành nghĩa vụ - Đối với NNT chây ỳ không nộp tiền thuế, cố tình nộp chậm, vi phạm nhiều lần, thuộc nhóm đối tượng khó thu Các sách cưỡng chế cần quy định biện pháp cưỡng chế mạnh, cứng rắn, liệt để đảm bảo thu hồi khoản nợ thuế cho NSNN làm thay đổi cấp độ tuân thủ NNT Đa dạng hoá linh hoạt hình thức cưỡng chế, thu nợ xử lý vi phạm thuế, tăng cường nhận thức NNT tính công hình thức - Cơ quan thuế cần khắc phục hạn chế số lượng tính cứng nhắc biện pháp cưỡng chế thuế Ngoài biện pháp tài sử 88 dụng theo quy định, quan thuế cần đa dạng thêm biện pháp phi tài khác buộc NNT tham gia lớp đào tạo bắt buộc tuân thủ thuế; yêu cầu kê khai kê khai cụ thể chi tiết hơn; yêu cầu tường trình cụ thể giao dịch tài Mỗi giải pháp cưỡng chế cần sử dụng linh hoạt tuỳ theo cấp độ tuân thủ NNT Cơ quan thuế cần có yêu cầu cụ thể trước sử dụng tránh biện pháp phạt cách quan liêu Để đảm bảo hình thức nói không làm phát sinh tham nhũng, lợi dụng, làm xói mòn tin tưởng NNT quan thuế biện pháp phạt loại cần xem xét tổ chức độc lập, có tham gia NNT * Lộ trình thực hiện: Cán cưỡng chế thuế cần đào tạo đầy đủ kiến thức thuế, hình thức cưỡng chế sở lựa chọn hình thức đó, điều kiện thực hình thức này, kỹ cưỡng chế thu nợ Cơ quan thuế cần khuyến khích cán thuế phát hạn chế hình thức cưỡng chế thông qua chế đãi ngộ để cán thuế có động lực lợi ích NNT thực thi sách cưỡng chế thuế Xây dựng hệ thống số đánh giá hoạt động cưỡng chế nhằm tăng cường tuân thủ thuế, đưa vào số đánh giá thay đổi hành vi tuân thủ thuế NNT sau thực giải pháp cưỡng chế 3.2.3 Ngoài giải pháp cần phải nâng cao tổ chức máy quản lý hợp lý nâng cao lực, phẩm chất CBT * Mục tiêu tổ chức máy nâng cao lực, phẩm chất cán - Tinh giản tổ chức máy gọn nhẹ, bố trí xếp người việc nâng cao hiệu quản lý thuế - Xây dựng đội ngũ cán thuế có lực, trình độ chuyên môn, đủ đức, đủ tài để đảm bảo tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng việc cập nhật, hoạch định sách, chủ trương, pháp luật quản lý thuế thực tốt yêu cầu quản lý thuế nói chung thuế TNCN nói riêng 89 - Xây dựng hình ảnh văn hoá ứng xử tốt cán bộ, công chức thuế NNT, hạn chế tối thiểu việc cán có tư tưởng tiêu cực dẫn đến hành xử không mực với NNT hay có hành vi tiếp tay cho NNT lách luật trốn tránh nghĩa vụ thuế * Các giải pháp tổ chức máy nâng cao lực, phẩm chất cán bộ: - Về tổ chức máy quản lý: Tiến hành phân công nhiệm vụ phù hợp với lực, trình độ chuyên môn cán thuế Tăng cường việc phối, kết hợp phòng ban quan để đảm bảo phòng ban thực chức năng, nhiệm vụ mình, tránh bỏ sót chồng chéo Tập trung tháo gỡ, vướng mắc việc phối hợp thực công việc phòng ban Xây dựng điều kiện, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi để giúp cán thuế yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Nâng cao lực, phẩm chất cán thuế: Con người yếu tố quan trọng công tác quản lý thuế Nâng cao lực phẩm chất cán thuế điều cần thiết mang lại nhiều tác động tích cực tới công tác quản lý thuế TNCN Yêu cầu đặt cần xây dựng đội ngũ cán thuế có lực, trình độ chuyên môn, đủ đức, đủ tài để đảm bảo tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng việc cập nhật, hoạch định sách, chủ trương, pháp luật quản lý thuế thực tốt yêu cầu quản lý thuế nói chung thuế TNCN nói riêng Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ cho cán thuế, đạo phòng ban tăng cường công tác đào tạo cán chỗ, đào theo hướng cầm tay, việc Công tác đào tạo bồi dưỡng việc đơn giản, cần phải tiến hành bước sau: + Xác định đối tượng xây dựng nội dung, chương trình giáo trình theo khóa đào tạo, bồi dưỡng thống Xác định đối tượng nội dung đào tạo không gây lãng phí, đào tạo tràn lan, cào mà không mang lại hiệu cao Đào tạo không đối tượng gây tình trạng người cần đào tạo lại không đào tạo, đào tạo không với nhiệm vụ mà người 90 thực Nội dung đào tạo không lựa chọn gây việc lãng phí thời gian, công sức, không vào vấn đề quan tâm, cần phải cập nhật để phục vụ cho công tác quản lý + Thành lập tổ chức làm nhiệm vụ tham mưu, đề xuất mục tiêu, đối tượng, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán thuế, quản lý kiểm tra việc thực công tác đào tạo bồi dưỡng toàn tỉnh + Lựa chọn xây dựng đội ngũ giáo viên kiêm chức Cục Thuế, đủ trình độ, kinh nghiệm lực để đảm đương công tác giảng dạy cho cán huyện, thị xã + Xây dựng quy chế kiểm tra, đánh giá trình độ công chức hàng năm để đánh giá hiệu công tác đào tạo, thường xuyên cải tiến lựa chọn hình thức, nội dung đào tạo thích hợp Tổ chức sát hạch trình độ chuyên môn cán thuế làm nghiệp vụ để có biện pháp nâng cao trình độ, bố trí công việc cho hợp lý Kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại đội ngũ công chức có theo yêu cầu cải cách hành đại hoá ngành thuế, từ có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo lại công chức thuế, đặc biệt đào tạo chuyên sâu theo chức quản lý thuế, nắm vững kỹ quản lý thuế đại Những người không đủ khả đáp ứng công việc cần phải đào tạo lại phân công cho công việc khác phù hợp Việc làm khiến cho cán thuế muốn hoàn thành tốt công tác phải có ý thức tự nâng cao, trau dồi thường xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức liên quan tới công tác quản lý thuế nói chung thuế TNCN nói riêng, công tác quản lý thuế nhờ mà nâng cao - Tổ chức buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, xử lý trường hợp xảy thực tế Đây dịp cho cán thuế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, hiểu biết công việc, cách xử lý thân tình phát sinh thực tế công việc hàng ngày Những dịp trao đổi khiến cho cán thuế không bỡ ngỡ gặp tình phát sinh, tránh việc lãng phí thời gian không hài lòng 91 NNT, giúp cán thuế hiểu hơn, thêm gắn bó, đoàn kết hợp tác công việc, mang lại hiệu chung cho công tác quản lý thuế TNCN - Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán đảm bảo bố trí người, việc, nhằm nâng cao tính động, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ, tăng cường cán có lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho phận tra, kiểm tra - Đẩy mạnh việc nghiên cứu, tự nâng cao trình độ cán thể chế, sách pháp luật thuế để đối chiếu với thực tế áp dụng quản lý đơn vị, tìm phương pháp, cách thức xử lý công việc hiệu nhanh chóng hiệu - Bên cạnh trọng việc xây dựng đời sống tinh thần cho cán công nhân viên ngành thuế để cán bộc lộ tài năng, tính cách thân Các hoạt động văn nghệ, thể thao giúp cho cán thư giãn sau làm việc căng thẳng, nâng cao tinh thần đoàn kết, tập thể thông qua giúp cho cán đoàn kết, hiểu rõ hơn, tạo điều kiện cho công việc hoàn thành có hiệu - Rèn luyện phẩm chất, đạo đức cán thuế, công việc quan trọng đặc thù ngành thuế thường xuyên tiếp xúc với ĐTNT, giải vấn đề liên quan tới lợi ích kinh tế ĐTNT với Nhà nước Vì vậy, cán thuế thiếu lĩnh dễ bị mua chuộc, thông đồng với hành vi gian lận thuế, không đảm bảo nguồn thu cho NSNN * Lộ trình thực Vấn đề kiện toàn máy quản lý thuế, cấu lại nguồn nhân lực đào tạo, bồi dưỡng cán thuế nội dung quan trọng, có ý nghĩa định đến việc hoàn thành nhiệm vụ trị ngành Vì việc triển khai giải pháp nêu cần thực sớm để đến năm 2020, ngành thuế Thái Bình đạt tiêu sau: Tại Chi cục Thành lập đội Thuế TNCN cấu lại lực lượng Chi cục văn phòng Cục thuế, đảm bảo phù hợp với tỷ lệ thu ngân sách; 100% công chức tuyển dụng học nghiệp vụ thuế bản; 100% cán thuế cập nhật văn pháp luật thuế có thay đổi, luân chuyển cán 92 KẾT LUẬN Thuế TNCN Cục thuế tỉnh Thái Bình dần hoàn thiện chất lượng, đáp ứng theo yêu cầu, mục tiêu lộ trình cải cách đại hoá ngành Thuế Tuy nhiên, công tác số hạn chế cần khắc phục Qua trình nghiên cứu qua thực tế làm việc CQT thời gian vừa qua, tác giả luận văn: “Phân tích đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Thuế TNCN Tại Cục Thuế Tỉnh Thái Bình ” đạt kết chủ yếu sau: Thứ nhất, Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác quản lý thuế TNCN như: Khái niệm, đặc điểm , vai trò phương pháp tính thuế TNCN; tiêu chí đánh giá thuế TNCN; nhân tố ảnh hưởng đến kiểm tra thuế; Thứ hai, Luận văn đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình, kết đạt hạn chế hoạt động quản lý thuế TNCN Cục thuế Tỉnh Thái Bình Thứ ba, Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN Cục thuế tỉnh Thái Bình thời gian tới Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN Cục thuế tỉnh Thái Bình tập trung khắc phục hạn chế công tác Việc nghiên cứu cố gắng song luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tôi mong nhận đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý, hội đồng khoa học để luận văn hoàn thiện nhằm áp dụng vào công tác quản lý thu thuế TNCN có ý nghĩa thiết thực công tác quản lý thời gian tới./ 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Liên – PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu(2011), giáo trình thuế, nhà xuất Tài Chính Quốc hội (2007), Luật thuế TNCN, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 Bộ tài (2007), Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật quản lý thuế (HHL) Bộ Tài (2008), Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế TNCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật thuế TNCN (HHL) Chính phủ (2008), Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế TNCN (HHL) Bộ Tài (2009), Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tin số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 (HHL) Chính phủ (2009), QĐ số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Bộ Tài (2010), QĐ 108/QĐ-BTC năm 2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế Tổng cục Thuế (2010), QĐ 502/QĐ-TCT năm 2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng thuộc Cục Thuế 10 Tổng cục Thuế (2010), QĐ 503/QĐ-TCT năm 2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế 11 Bộ Tài (2010), Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 10/01/2010 hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tin số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 (HHL) 94 12 Bộ tài (2011), Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn sửa đổi thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 13 Bộ Tài (2013), Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực Luật Thuế TNCN ngày 15 tháng 08 năm 2013 14 Chính phủ (2013), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 15 Bộ Tài (2013), Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ 16 Bộ Tài (2014), Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2013 17 Bộ Tài (2014), Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2013 18 Cục thuế tỉnh Thái Bình (2012), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2012; Phương hướng nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 19 Cục thuế tỉnh Thái Bình (2013), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2013; Phương hướng nhiệm vụ công tác thuế năm 2014 20 Cục thuế tỉnh Thái Bình (2014), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2014; Phương hướng nhiệm vụ công tác thuế năm 2015 21 Cục thuế tỉnh Thái Bình (2015), Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 22 Các viết, thảo luận, nghiên cứu, trao đổi Trang điện tử: - Trang tin điện tử Quốc hội Việt Nam (quochoi.vn) - Cổng thông tin Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) - Cổng thông tin Bộ Tài (www.mof.gov.vn) - Cổng thông tin Thuế Thái Bình (www.thaibinh.gdt.gov.vn) trang điện tử khác 95
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Tỉnh Thái Bình, Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Tỉnh Thái Bình, Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế Tỉnh Thái Bình, CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, Bảng 1.1: Tính thuế suất theo lũy tiến từng phần, TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH, Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn thu NSNN của Thái Bình những năm 2013-2015, Bảng 2.5: Số lượng tổ chức chi trả và ĐTNT TNCN trên toàn tỉnh năm 2015, Sơ đồ 2.3: Thủ tục đăng ký MST, Bảng 2.6: Tình hình đăng ký giảm trừ người phụ thuộc giai đoạn (2009-2015), Bảng 2.10: Kết quả kiểm tra về thuế TNCN giai đoạn 2013 – 2015, CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay