Tìm hiểu quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán growe horwath việt nam

67 211 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:48

TRƯỜNG ĐH MỞ TP.HCM KHOA -oOo - MSSV: 1254040461 TÌM HIỂU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO T I CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHI P NGÀNH: KIỂM TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh – ăm 2016 LỜI CẢM Ơ Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý thầy cô khoa Kế toán – Kiểm toán, thầy cô chuyên ngành Kiểm Toán trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trang bị cho em kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập Đặc biệt cô Lê Thị Thanh Xuân với dẫn tận tình ý kiến đóng góp quý báo, giúp em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập Trong trình thực tập Công ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC), em nhận bảo ban, giúp đỡ anh chị Kiểm toán viên, nhân viên phòng Kiểm Toán Doanh Nghiệp I, hướng dẫn nhiệt tình anh chị trình công tác, tạo điều kiện tốt để em nắm bắt quy trình, áp dụng kiến thức học vào thực tế công việc Kiểm toán hoàn thành tốt chuyên đề báo cáo Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh chị toàn nhân viên Công ty hổ trợ tận tình anh chị thời gian vừa qua Em xin kính chúc công ty ngày phát triển, chúc Quý thầy cô anh chị Công ty sức khỏe, nhiệt huyết với công việc luôn thành công vị trí công tác Em xin chân thành cảm ơn : : ấ Ả đại học ch ng đườ ô d đ em có th trở thành ki đủ đ họ đầ đời đườ đ đế ướ ủ ố q đ , ự quan tâm thầy ô, đ bạ bè đ vai trò quan trọng, nguồ động lực to lớ ô q Bố ă ắc nhất, em xin gử đế q ầy ủ ườ ọ , ắ ất Cả ầy ô yề bổ ích suốt trình học tập với lòng nhiệt huyết thức, thầy ô dạy ú ười, cách số x q ẽ hành trang vững chắ c biệt, em xin ô Than , thành báo cáo thực tập Những ý kiế đ ủ q đ ực tậ ũ q Với lòng biế ế – ô c Biệ ố ữ ời đạt cho em kiến thức yêu nghề ững kiến , đối xử với mọ ười đường ườ ướng dẫn em hoàn ô ú ất nhiều cho b y Bên cạ đ , ũ ốn gửi lời đến thành viên Công ty TNHH Ki m toán Crowe Horwath Việt Nam Trong trình thực tập tạ ô y, học h i kinh nghiệm làm việ ũ ững kỹ ă ần thiế đ hành nghề Sự bả b , ú đỡ củ ô y ũ ạo đ ều kiệ đ em có th nắm vững nhữ q y đ nh, áp dụng học lý thuyết vào thực tiễn công việc Ki ú ưở ũ ề kiến thức Chính nhữ đ ề đ ú ô ấ y đề báo cáo thực tập Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô mạnh kh e thành công công việc củ ú ô y m toán Crowe Horwath Việt Nam ngày phát tri đạ nhiề ô Em xin chân thành ! Thành phố Hồ , y ười viết ng Tuấn Toàn ă : : Ữ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ắ Ầ Ẩ Ắ Ự Ẫ Ầ Ự BCTC VSA CSDL NRV GVHB HTK KSNB KTV MTY NVL Ứ Ậ SDCK Ầ Ứ Ắ Ữ q y TSNH USD TTS TNHH ấ : : ấ GI I THIỆU Ề TÀI 1.1 LÍ DO CHỌ 1.2 M C TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 K T CẤU Ề TÀI 2 SỞ LÝ LUẬN U 2.1 Ề 2.1.1 KHÁI NI M 2.1.2 PHÂN LO 2.1.3 K TOÁN HÀNG T N KHO 2.1.4 KI M SOÁT N I B HÀNG T N KHO 2.2 KIỂM TOÁN HÀNG T N KHO 11 2.2.1 N HTK 11 2.2.2 MỤC TIÊU KI M TOÁN 12 2.2.3 N HÀNG T N KHO 13 3.1 ỆU U Ề Ể Ệ NAM 20 L CH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 20 ẤU T 3.2 CHỨC 20 3.2.1 ẤU B MÁY T CHỨC: 20 3.2.2 B MÁY T CHỨC 20 3.2.3 CHỨ 4.1 U q y Ă M VỤ 22 U Ể Ệ Ể Ạ Ể 25 Ạ 25 : : 4.1.1 Ủ Ụ THỰC HI N BCTC VÀ CẤP Ủ : THỦ TỤ Ủ ỢC N LẬP K HO CH KI M TOÁN CHO C CẤP TỪNG KHO N MỤC TRÊN BCTC 25 Ậ 4.2 ấ K: 27 Ể 4.3 29 4.3.1 Ử 4.3.2 Ủ Ụ P 29 4.3.3 Ử T 29 4.4 Ự Ệ 29 Ọ Ở U Ủ Ụ 4.4.1 Ạ Ệ NAM 32 Ủ 33 ẬP 4.4.2 Ấ Ủ Ụ 4.4.3 P Ụ Ậ 37 38 55 5.1 Ậ 5.2 Ậ U 5.3 Ậ Ề q y Ể G TY TNHH U Ề Ệ 55 Ể U U Ể Ạ 55 56 : : ấ GI I THIỆU 1.1 LÍ DO CHỌ Ề TÀI Ngành ki m toán Việt Nam ả q ă , đ khẳ đ v Cùng với phát tri n kinh tế, đ c biệt hội nhập TTP thời gian tớ nhiề ội cho doanh nghiệ đồng thờ ũ è nhiề ă Các doanh nghiệp muốn tận dụ ội ho c biến nhữ ă trở thành lợi phải tạo dự chỗ đứng cho riêng , đ c biệ ò , ốn thực hiệ đượ đ ề đ BCTC phần công cụ hỗ trợ BCTC đượ tranh tài tổng th phản ánh kết hoạ độ ũ ọi khía cạnh trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệ ề y đò ô đư BCTC phải đảm bảo tính trung thực hợp lí Công việc KTV đảm bả đ ề đ Trong trình thực tập Công ty TNHH Ki m toán Crowe Horwath Việt Nam, em nhận thấy chu trình ki m toán HTK chu trình phức tạp, dễ xảy gian lận Phần hành HTK ô đố ượng quan tâm đ c biệt ki m toán tính trọng yếu củ ũ ự liên quan mật thiết với phần hành khác Ngoài ra, HTK ũ ột đ đ , ản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì doanh nghiệ ườ x ướng gian lận phần hành cách: phả ă đ ă ản doanh nghiệp, chứng cho việc dự đ ề khả ă rộ q y ô ũ ềm lực doanh nghiệ lai Trong suố ă họ dướ ườ ại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, thầy cô khoa Kế Toán-Ki m Toán yền dạy cho em kiến thức, học Kế toán – Ki m toán em muốn biến kiến thức mà thầy ô dạy sách trở thành thực tế nhiều có th d đ ọ đề “ Tìm hi u chu trình ki m toán HTK “ Công ty TNHH Ki m toá ệ Nam, vớ đề tài em có th áp dụ tố đ ượng kiến thức từ môn họ ư: kế toán tài chính, ki m soát nội bộ, kế toán quản tr , ki m toán, vào thực tiễn, so sánh khác lý thuyết thực tế ũ ũy kinh nghiệm cho thân, ế độ ười em có th đư ột kiến ngh đ giúp hoàn thiện công tác ki m toán phần hành HTK công ty 1.2 M C TIÊU NGHIÊN CỨU q y Trang / 60 : : ấ Mục tiêu báo cáo thực tập dựa lý luận chung Ki m toán Chu trình HTK quy trình Ki m toán BCTC thực tế Ki m toán Chu trình HTK Công ty thực hiệ đ tiế đối chiếu lý thuyết thực tế, từ đ đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Ki m toán HTK Ki m toán BCTC Công ty Ngoài ra, học tậ cách làm việc chuyên nghiệp anh ch KTV, đối nhân xử thế, trang b cho thân nhữ đ ều cần thiế đ chuẩn b bước vào chiế ă , xã ội ỨU 1.3 Học h i kinh nghiệm từ cách làm việc anh ch KTV công ty ướng dẫn Tham khảo ý kiến giả Thu thập tài liệu tham khảo đ q đến Ki m toán chu trình HTK m toán trực tiếp với anh ch KTV Thu thập số liệu từ Công ty 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ề tài tậ đ ệc tìm hi u quy trình ki m toán HTK Công ty thông qua việc thu thập liệ cho phép Công ty ố ượ : ô y thực tế ki ă ết thúc 30-6- 2015 1.5 K T CẤU Ề TÀI ề tài bao gồm hương : Chương : ậ : Giới thiệu khái quát ô y hương : Tìm hi u quy trình ki m toán HTK Công ty hương : Nhận xét kiến ngh q y ệ Trang / 60 : : U 2.1 ấ SỞ LÝ LUẬN Ề 2.1.1 Khái niệm Theo chuẩn mực số 02-Hàng tồn kho Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, ẩ ự ế q ố ế Hàng tồn kho đượ đ : + ược giữ đ bán kỳ sản xuấ , + q d b ường ản xuất, kinh doanh dở dang + Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trình sản xuất, kinh doanh ho c cung cấp d ch vụ y ột ả ụ quan trọng doanh nghiệp, việc hạ đú hàng tồn kho không giúp doanh nghiệp có mộ ượng vậ dự trữ đú mức, không dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn, m t khác không dự trữ q đ đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệ tiến hành liên tục không b đ ạn 2.1.2 Phân loại h ng n h Hàng tồn kho bao gồm: + Hàng mua đ bán: hàng hóa tồ đ b , đ ô ế biến , đ đ đường, hàng gửi + Thành phẩm tồn kho thành phẩm gử đ b + Sản phẩm dở dang: sản phẩ làm thủ tục nhập kho thành phẩm đ + Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gử đ đ đường ản phẩ ô ế biến mua + Chi phí d ch vụ dở dang 2.1.3 Kế toán hàng t n kho 2.1.3.1 Ghi nhận hàng t n kho Theo Chuẩn mực kế toán 02- Hàng tồn kho, hàng tồ tính theo giá gốc ường hợp giá tr có th thực hiệ thấ ốc phải tính theo giá tr có th thực hiệ Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế q y Trang / 60 : : đ biến, chi phí khác liên quan trực tiế đ m trạng thái ấ hàng tồn kho đ a + Chi phí mua hàng tồn kho bao gồm giá mua, loại thuế ô hoàn lại, chi phí vận chuy n, bốc xếp, bảo quản trình mua hàng chi phí khác có liên quan trực tiế đến việc mua hàng tồn kho Các khoản chiết khấ ại giả d ô đú q y , ẩm chấ trừ kh i chi phí mua + Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm chi phí có liên quan trực tiế đến sản phẩm sản xuất ô ực tiếp, chi phí sản xuất chung cố đ nh chi phí sản xuất chung biế đổi phát sinh trình chuy n hóa nguyên liệu, vật liệu thành thành phẩm + Chi phí liên quan trực tiếp khác tính vào giá gốc hàng tồn kho bao gồm khoản chi phí khác chi phí mua chi phí chế biến hàng tồn kho Ví dụ, giá gốc thành phẩm có bao gồm chi phí thiết kế sản phẩm cho mộ đ đ t hàng cụ th ánh giá h ng 2.1.3.2 Nguyên tắc: Hàng tồ hiệ thấ n kho tính theo giá gố ường hợp giá tr có th thực ốc phải tính theo giá tr có th thực hiệ Phương pháp tính giá hàng tồn kho (Theo Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho số 02VAS 02) ồn kho: P b P P d P đ b q ậ d ; q yền; ước, xuấ ập sau, xuấ ước; ước (a) Phương pháp tính theo giá đích danh: P đ d áp dụ doanh nghiệp có loại m t hàng ho c m t hàng ổ đ nh nhận diện (b) Phương pháp bình quân gia quyền: b q q yền, giá tr loại hàng tồ tính theo giá tr trung bình loại hàng tồn kho ự đầu kỳ giá tr loại hàng tồ mua ho c sản xuất kỳ Giá q y Trang / 60 : : ấ Tháng 07/2014 giá thành phẩm thấp nguyên nhân NVL sử dụng giá NVL ă ấ ều so vớ ă y Các tháng lại biế động nhiều việc nhập sai số ượng thành phẩm kỳ, bên cạ đ ũ b ế động làm ả ưở đến giá tr thành phẩm 6, ă ạnh chênh lệch thực tế ki ướ dồn lạ đ ều chỉnh ế đ ọ ộ ố ệ ụđ ế: ấ ụ ụ ế h giấ ịnh hi h ản iệ D471) ấ ng ẽ ế nh giá h nh ản hẩ ủ ụ y đầ  i với chi phí s n uất inh doanh d dang ô ứ ng theo iểm kê = ơn giá Chi phí s n uất chung phân b cho CPSXDD ấ ô = iá mua NVL trung bình = Chi phí s n uất vư t đ nh c đ bổ ỳ ủ ơn giá ạn ản ậ ế ạy , h q đ : + Chi phí s n uất chung phân b cho CPSXDD / ng giá tr NVL sử dụng ất dang iá tr NVL giai đo n s n uất d dang x 1, ứ ứ x ị NVL giai ả x ấ dở d q y , ả x ấ dở d iá b ỗ ấ ủ đ Chi phí s n uất d dang đ ẫ ũy ệ ạy ạy ủ 5, 65 Trang 47 / 60 : : ả x ấ dở d ế ợ6 ố bổ ố 154 ủ ệ : 60863.68 ẩ 25,779 ả x ấ dở d 25,779 ả y : ệ ô yđ bổ ả ả x ấ dở d bằ , ô d ỷ ệ đ ,d đ ệ ẽ ô x d q y đ ẩ ỉ ộ ắ ậy d ẽ ô ề ũ ô ế ướ ưở ủ ệ bổ ả x ấ ả x ấ dở d đ ố ă ả x ấ dở d ế : ổ ả x ấ ẩ ả 4,1 ậ ứ độ ả ưở ô đ ưỡ ấ ậ đượ b q  ô ơn giá ng chi phí s n uất phát sinh tháng Hiện tạ :  x ấ ả x ấ ủ ả x ấ dở ứ độ ả đế dở d , ấ i với th nh ph ứ iá tr th nh ph m ấ ủ : ng theo biên b n iểm kê x = ( ng chi phí s n uất phát sinh tháng = Chi phí NVL + = đ ơn giá - Chi phí s n uất chung ) Chi phí nhân công + Chi phí s n uất chung ến hành phân bổ / ng th nh ph m ho n th nh tháng kỳ cho loại thành phẩm i với b t flux: Phân bổ cách lấy giá bán nhân với khố ượng thực tế bán kỳ, bột Flux ường sản xuất theo nhu cầu khách hàng thời gian sản xuất nhanh có đ ạn b NVL vào bồn tiến hành trộn, sau hoàn thành xuất q y Trang 48 / 60 : : ấ bán tháng nên số dư bột Flux cuối kỳ không Việc phân bổ đối hợp lý, lý sau: ậy Giá tr xuất bán nh b ườ x ất kho NVL mã Flux Quá trình sản xuất F x đ ản, b NVL vào bồn tiến hành trộn => chi phí sản xuất chung b không nhiều => chênh lệch giá xuất kho NVL b ả x ấ ấ ậ  i với dây hàn: Phân bổ chi phí kỳ cách lấy tổng chi phí trừ đ ( Flux thành phẩm) ă ả x ấ dở d ả xuất Dây hàn bột Flux: Giá tr NVL Dây hàn dựa vào giá tr NVL xuất kỳ trừ đ bột Flux Giá tr NVL F x đượ x đ nh cách lấy sả cho giá xuất trung bình tháng NVL Flux  q y NVL ượng sản xuấ nhân iể tra cách tính giá th nh c a đơn v ướ 1: b ế độ bấ ả x ấ đ ướ bả + ế ườ : ự ậ x ấ , x x ệ ọ ủ 15 đ ả x ấ 1,6 ,6 đ x y đủ đ ề ệ đ ậ ậ đủ y x đ Trang 49 / 60 : : i h ản iá ị chi h NVL ực iếp háng 6/2015 chi h nhân công ực iếp [ii] chi h ản ất chung ấ ầ ỳ [i] [iii] 154 76,738.55 62101 149,923.32 149,923.32 62102 253,435.55 253,435.55 62108 37,517.24 37,517.24 62201 11,447.61 11,447.61 62202 1,881.95 1,881.95 62203 1,407.98 1,407.98 627101 5,264.40 5,264.40 627102 865.85 865.85 627103 216.51 216.51 627501 71.70 71.70 …………………………………………………………………………………………… 627502 7,041.95 7,041.95 627503 511.70 511.70 627504 605.02 605.02 627505 3,919.63 3,919.63 627510 4,717.18 4,717.18 627703 534.26 534.26 627704 12,665.26 12,665.26 627705 171.95 171.95 627706 665.30 665.30 627707 146.15 146.15 627708 6,943.52 6,943.52 627801 942.47 942.47 627803 877.34 877.34 627899 74.28 74.28 theo KTV (GL 154) 578,586.67 440,876.11 14,737.54 46,234.47 theo hách h ng ( ảng 675,973.07 nh giá h nh) 65% 35% Diff (97,386.40) ướ ượ : ậ q y đố ế ổ ả ượ ả x ấ ố ượ b 76,738.55 76,738.55 ô q ệ đố ế ố bả Trang 50 / 60 : : Mô t Số ượng theo h ng Số lượng theo ập-xuất-tồn Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 Dây hàn Tas -10s 1.2 ổng nhập- ất- n - Dây hàn - Flux Chênh ệch 16,695.0 19,515.0 4,245.0 14,655.0 17,325.0 19,050.0 19,830.0 19,785.0 18,810.0 18,345.0 17,880.0 17,985.0 17,940.0 8,175.0 17,325.0 18,015.0 19,905.0 19,920.0 17,895.0 20,200.0 343,495.0 Chênh lệch 16,695.0 19,515.0 4,245.0 14,655.0 17,325.0 19,050.0 19,830.0 19,785.0 18,810.0 18,345.0 17,880.0 17,985.0 17,940.0 8,175.0 17,325.0 18,015.0 19,905.0 19,920.0 17,895.0 19,605.0 342,900.00 343,495.00 343,495.00 595.00 C ứng từ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ế ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ ẩ iá ị chênh ệch ế ủ ụ ế ận ô q ủ yế d ế ủ ậ đồ nh giá ế ấ q q yđ q y d ự ế ậ bổ (1,172.15) ướ 4: dụ ợ y 16 y y y 46 y 56 y 86 y 96 y1 y 15 y 16 y 17 y 18 y 19 y y y y 46 y 56 y 66 y 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 (595.00) ệ h ấ ệ ậ ậ ế ệ ố y ậ ậ ế ủ yế bú d đề ệ ế ỉ ự ế ấ ấ ế ế ủ đ đ ế ố ă , x ấ ổ , ế ậ đ ủ ệ Trang 51 / 60 : : ô y dụ ỳ bằ 15 đ ế ự b ọ q q yề , ă đ ộ ấ ế ự ọ 6- x ấ x ấ đầ + ố ượ đầ + ậ ố ượ ậ ế x ấ : ấ ụ ụ đ ế ế ệ ận ô q x ấ ủ ệ ế h iể iệ ậ D480, D481, D482, D483)  x ệ ậ dự ò ự h ng đố ố ệ ậ dự ò ỉx x ấ đ x x ệ ữ đ đượ dụ ò ẽx x ệ x ấ ấ q , ợ há h h ng y ậ ế h giấ ậ iệ ệ ấ , ườ ề ệ ậ ậ ệ b ậ y ô ế b ả ô đượ ủ y ế y ô y ế ậ y ậy ấ ế ẩ ấ ậ dự ỳ y không  i với tín hi u b gi giá : h ng qua vi c phân tích th đ u v o qua tháng giá nhập- uất h ng c n o b gi giá ngư c i h u h t ặt h ng t ng giá v o cu i  i với e t vấn đề chậ uân chuyển: h ng qua đánh giá vi c d ng uân chuyển -ti n h nh đánh giá ts ặt h ng chậ uân chuyển h ng qua vi c e t c ng cụ dụng cụ n o n h ng đư c sử dụng v t n t đ u ì sang cu i ì ngo i hi iể ph i quan sát e c n o h ng đư c sử dụng v ti n h nh ph ng vấn hách h ng  ấ ụ ụ 4đ x x x q y ế ệ ệ ậ dự ủ ò đố ậ y ấ ẩ ẩ Trang 52 / 60 : : x x ủ ệ ấ ậ dự ò ệ b NRV = ề ẩ ệ ấ ầ ấ – b ầ y ế b ủ đ ệ ủ ả ấ ẩ dấ ẩ đ ế ổ b ổ d b ấ ố ả ẩ ố ế ổ ỷ ệ b b ổ ố ượ ố d ă d 216,023 ă 7,708,191 Tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu ả 3% ố ượ ẩ b ấ ầ NRV b Ch ệ ữ [1] [2] [3] [4]= [2]* [3] [5] [6] [7]= ([5]- [8]= [7][6])* [2] [4] Dây 693,600 1.585 1,099,331 0.0630 1,516,067 416,736 2.249 ổ 416,736 hận h ế ấ ậ x ấ ưở ấ đế ậ ni n ộ - ố q y , ệ x ệ q h giấ ủ yế ậy đ ậ ế ô ế iệ ô ú ọ ú ậ dự y ủ ệ độ, ò ế ứ ẽả ỳ Trang 53 / 60 : : ế đố ế ệ ế ụ ệ ă ỳ ế ệ ô ướ q y ế ấ : ấ ú độ đ ụ ụ 5đ ế ế đượ ận ậ đú q y , ụ ậ x ấ ỗ ề ướ ắ độ 1- 6- 15 độ Trang 54 / 60 : : Ậ 5.1 Ệ d ậ ả ấ ượ ô y x y dự ấ ọ ộ ộ ũ ã ô ữ y Ậ U Ề đ đ ẩ ệ ố đạ đề ắ MÔI độ y, ừ đ y ô đ ô ọ đề y ô ệ ố ô y ấ ộ ự ậ yề đạ ữ ũ ổ ứ ữ ty ấ ấ bậ q ả, y đượ ườ b, ỗ ợ ả đổ ô y ớ, , ô đổ ấ ề độ ệ ả ă ố ự ề, ự ú đỡ ũ ế xú ề U Ể ệ ủ ộ ế b, ệ ấ ệ ò ọ ệ đ y ô ô y ô đề ệ ố ấ ế ứ ầ ế ô ệ b ổ ậ ậ ô ư, đ Ậ 5.2 ô ấ ộ ũ ẻ, ệ yế ò ự ậ ồ, ậ đượ ấ ề ệ bả , ô b bỡ ỡ ớ, y ệ ỳ ấ ô , d ô ữ ườ y ắ ệ ệ đ y đố ỉ ố đ đ , ô y ủ ô CHUNG Ạ iể y dụ ẩ ă ẩ ự ự ế ô y dự ế ủ ộ q ố ế ố ữ ô y ô ế đầ ă ấ ượ ủ ộ q y q y b , ụ , ô ữ đố ượ đ ả y ủ ú ọ P , ệ ậ ườ y ả ô ă ệ ậ ủ ọ ố ă Trang 55 / 60 : : ố b ẫ ướ đượ P ọ ữ bở ấ , ả đượ ộ ưở ưỡ ố ỗ ộ ủ ỗ ườ đượ ủ ủ ă ắ , ưở , ưở q đ đề ũ ệ ế ô ệ ă ệ dễ d ậ ợ ả ướ đ ệ q ả n ại ầ ế ứ ủ ứ q y ệ ô ô y đề ự ệ b y đổ , ô dẫ đế ủ đ b ả b ư đượ Ậ 5.3 TY ô ệ , y ủ yế ỉ dừ ậ ố ấ y bả ô F ề, đ đ Ề U ốđ , ế ế đ đả đ đ bả d ô đ ệ q ả ủ ữ ự ế ệ ộ ệ q ả ụ ỗ Ể iể ả tâm ệ ế ậy ệ ệ ấ , ụ ế ọ yế , ếq y ả ẽ, đầy đủ, ệ đượ x ô ụ ủ ô ầ ậ bằ ệ ô ả đượ q yđ y ũ ă ủ ứ ụ đ đượ ủ ủ ủ ô y ụ ẩ ấ ự ề ế ú ứ y ấ q ô ệ ệ ự , ậ ế đượ ,đ y ự ệ ú , đầy đủ q y Trang 56 / 60 : : ô ô b ưỡ ô y ũ ướ đượ ự ệ ầ đế ộ ầ đ ủ ế ệ ấ ọ ô q ệ ẩ b n ại ướ , ,đ ệ ố ế ệ bả đượ q yề b q ô ố ủ ụ ô ố ủ ụ , ố : ẩ , công ty ọ ô ấ ậ đ dẫ đế ố ả x ấ dở d ệ dừ ả x ấ đ ô ệ ế ệ đô ả độ ưở đố bằ y ộ S ố , ô ả q ưở ọ yế ệ dụ ậy, ệ ệ đế đ , ả ệ ậ ă y ệ ợ ế ủ , ủ ụ ế ọ y ế y ộ y ưx ố ủ ụ , ú ọ bả đ , ẫ dẫ đế ọ ẽ ậ ệ Ệ ầ ậ :đề y ủ yế dự ẫ ấ ữ ọ ấ ẫ U ,đ y d ả ế ậ ủ ưở đế ả ụ , ủ dễ d ậ b ế đượ ủ ữ ấ đề , ấ đề ế ậ y ệ q ả đ ấ đề Công ty cầ ả bệ ố ợ ú , ệ q ả, ầ ả q yế ệ đố ữ đố ả dụ b ệ ề dẻ đ đượ ứ độ q ọ đố ủ ụ q y đạ q yđ ấ ộ ầ ỗ ợ ệ ệ ự ệ Ằ ủ ụ ộ ệ , ủ yế ủ ô ứ ọ 5.4 Ể F ẫ đ ẫ đượ ô y ệ ,x đ ề ệ đ ế bế đề ,đề y ũ ấ đ q ẫ ô y ầ y đượ ự ộ ố y đ ự ệ ô ườ ợ ố ả ệ y ả Trang 57 / 60 : ợ : ướ ệ q y ấ ệ q ả, x y , ô ề ố y ả ế b ế đ ấ ợ , ế ắ xế đượ q Trang 58 / 60 : : ấ ời ế ô ế q q ú ứ ự ậ ô y d đượ ầ ô ệ ủ ộ , ô y ộ đượ ọ ườ q ự ề ậ ,d b ế ề b ậ đượ ự q ệ yế đượ ậy, ế q y ữ ô y , ậ ứ ả , ầy ô ả ệ ụ d ệ , ũ ừq ữ , ố y đ ệ ộ ầ ô ủ ứ ệ ề ữ ầy ô đ b ữ ềq y ấ đế ả ế – ú q y ữ ướ ế ế ế ủ dẫ ủ , ố b Trang 59 / 60 : : ỆU UẨ Ự UẨ Ự ấ ẢO Ệ Ể Ệ Ể Ậ Ậ 2– Ạ Ọ MINH S – Ạ Ọ MINH Ấ Ệ q y Ầ Ệ NAM Ể Trang 60 / 60 : : Ọ ẪU Ể Ọ ẪU Ể Ấ q y Ậ Ệ Ề Ọ Ậ UẤ Ậ ẪU U -OFF NVL U U Ể ấ [...]... tr hàng tồ ư ập sau, xuất ước thì báo cáo tài chính phải phản ánh số chênh lệch giữa giá tr hàng tồn kho trình bày trong bả đối kế toán với: (a) Giá tr hàng tồn kho cuối kỳ đượ (nếu giá tr hàng tồn kho cuối kỳ q y ư ư ậ ậ ước, xuấ ước ước, xuấ ước nh Trang 6 / 60 : : giá tr hàng tồn kho cuối kỳ có th thực hiệ được); ho c ư Với giá tr hàng tồn kho cuối kỳ đượ (nếu giá tr hàng tồn kho cuối kỳ tr hàng tồn. .. lại q đến hàng tồ ũ ẽả ường Bên cạ đ , đối với doanh nghiệ ư ại và doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho giữ vai trò trung gian trong quá trình chuy n hóa các nguồn lực củ đ thành kết quả kinh doanh Do vai trò trung gian giữa các chu trình kinh doanh nên hàng tồn kho có q đến hầu hế y đ , ồ đ c biệt có liên hệ mật thiế đến các chu trình bán hàng – thu tiền, chu trình mua hàng – trả tiền và chu trình tiền... Trình bày và phân loạ đú phẩm - Mô tả đú đắn về các p ư đắn các kho n nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang và thành đ ồn kho - Công bố đầy đủ về các kho n Hàng tồn kho b thế chấp q y Trang 19 / 60 : : 3 Ể ỆU U ấ Ề Ệ 3.1 L CH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty TNHH Ki m toán Crowe Horwath Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Ki m toán BCA - thành lậ 11 ă 8 ô y m toán BCA hoạt độ ực ki độc lậ , ư ấn kế toán, ... kiểm toán và b o đ m  Ki m toán BCTC  Ki m toán BCTC vì mụ đ q y ô ế và d ch vụ quy t toán thuế Trang 23 / 60 : :  Ki m toán hoạ động  Ki m toán tuân thủ  Ki m toán nội bộ  Ki m toán Báo cáo quy t toán vố đầ  Ki m toán Báo cáo quy t toán dự án  Ki m toán thông tin tài chính  Ghi sổ kế toán và chu n b các BCTC  Hỗ trợ và soát xét nghiệp vụ kế toán  Chu n b b ư ư ấn k toán  ư vấn thu  Hoàn tất... thành Công ty TNHH Ki m toán SCS Global 1 ă 11, ô viên của I-Glocal Group y đổi tên thành Công ty TNHH Ki m toán IGL, là thành 1 ă 1 , Công ty trở thành thành viên của Hãng Ki m toán quốc tế Crowe Horwath International 7 ă 14, ô Crowe Horwath Việt Nam y ứ đổi tên thành Công ty TNHH Ki m toán 3.2 ẤU T 3.2.1 Sơ ơ ấu bộ máy tổ ch c: CHỨC ốc Phòng nhân sự Bộ phận ki m toán Phòng kinh doanh Bộ phận ư ấn kế toán. .. kho cuối kỳ tại ngày lập bả đối kế toán (nếu giá tr hiện hành của hàng tồn kho tại ngày lập bảng cân đối kế toán nh thuần có th thực hiệ được); ho c với giá tr thuần có th thực hiệ được (nếu giá tr hàng tồn kho cuối kỳ tính theo giá tr thuần có th thực hiệ được nh hàng tồn kho cuối kỳ tính theo giá tr hiện hành tại ngày lập bả đối kế toán) Trình bày chi phí về hàng tồn kho trên báo cáo kết quả sản xuấ... dữ liệ q đến hàng tồn kho của ki m toán viên g p nhiề ă + Các sai sót về hàng tồn kho có th ả ưở đến cả + Hàng tồn kho là một kho n mục nhạy cảm với gian lận (bi n thủ, trộm cắ ,… và ch u nhiều rủi ro do mấ , ư ng, lỗi thời, hao hụt, mấ ,… ,d đ đ m riêng, một số hàng tồ ư ố độc, thủy hải sả đ ô ồ ,… à đố ượng rất dễ sai sót khi tiền hành ki m tra vật chất + Kế toán hàng tồn kho là một công việc chứ... bằng cách nhân số ượng hàng tồn kho thực tế x đ nh thông qua ki m kê) vớ đ ồn kh ối với hệ thố ườ x y được áp dụng, giá tr hàng tồn kho cuối kỳ được tính bằng cách cộng giá tr hàng tồ đầu kỳ với giá tr hàng mua vào trong kỳ và trừ đ hàng xuất bán trong kỳ Thử nghiệm về việc tính giá hàng tồn kho củ đ ư ồn kho củ đ y đổi tùy thuộc vào sẽ  Kiểm tra vi c khóa s hàng t n kho Ki m toán viên ki m tra việc... phân loại chi phí theo chứ ă P ại chi phí theo chứ ă ồ được trình bày trong kho n mụ “ ố b ” b kết quả kinh doanh, gồm giá gốc của hàng tồ đã b , ản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các kho n hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ (-) phần bồ ường do trách nhiệm cá nhân gây ra, chi phí sản xuấ ô được phân bổ 2.1.4 Kiểm soát nội bộ hàng t n kho h ng 2.1.4.1 i iể  nhận h ng ư h á ua đ ng ú ú ú ấ... nhậ đầu kỳ ho c gầ đầu kỳ còn tồn kho Lập dự phòng (Theo VAS 02): Cuối kỳ kế ă , á tr thuần có th thực hiệ được của hàng tồn kho nh ốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho Số dự phòng giảm giá hàng tồn được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớ thuần có th thực hiệ được của chúng Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồ được thực hiện trên ở từng m t hàng tồ ối với d ch vụ cung cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán growe horwath việt nam , Tìm hiểu quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán growe horwath việt nam , Tìm hiểu quy trình kiểm toán chu trình hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán growe horwath việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay