Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành

74 200 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:48

LỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG31.1.Tài sản lưu động của doanh nghiệp31.1.1. Khái quát về doanh nghiệp31.1.2. Tài sản lưu động của doanh nghiệp31.2.Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp71.2.1.Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp71.2.2 .Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp81.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp121.3.1. Các nhân tố vĩ mô121.3.2. Các nhân tố vi mô13CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNGT ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH222.1. Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành222.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp222.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp232.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Minh Thành242.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty262.1.5. Tổ chức công tác tài chính kế toán của công ty Minh Thành272.1.6. Nguồn tài trợ của doanh nghiệp292.2. Thực trạng quản lí và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành302.2.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty302.2.2. Đánh giá tổng quan về tài sản lưu động402.2.3.Xác định nhu cầu tài sản lưu động452.2.4. Phân tích quản lí vốn bằng tiền482.2.5. Tình hình tổ chức và quản lý hàng tồn kho522.2.6. Tình hình quản lý các khoản phải thu552.2.7. Hiệu quả sử dụng vốn của công ty572.2.8. Đánh giá chung hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty59CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH613.1. Một số mục tiêu cơ bản hướng tới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành613.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty623.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tiền mặt623.2.2 Giải pháp với các khoản phải thu633.2.2.2. Nhanh chóng thu hồi các khoản nợ tồn đọng643.2.3. Quản lý sử dụng tốt hơn hàng tồn kho643.2.4. Quản trị vốn đối với vốn cố định653.2.5 Tăng nhanh vòng quay tài sản lưu động653.2.6 Kiểm tra tài chính định kỳ và Tiết kiệm các khoản chi phí653.2.7. Giải pháp điều chỉnh lại cơ cấu tài sản lưu động653.3 Một số kiến nghị683.3.1. Kiến nghị với Nhà nước683.3.2. Kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải693.3.3. Kiến nghị với Tổng công ty vận tải Hà nội693.3.4. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước.69KẾT LUẬN70TÀI LIỆU THAM KHẢO71 MỤC LỤC Trang Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải CTY Công ty BCHTWĐ Ban chấp hành Trung Ương Đảng KHĐT Kế hoạch đầu tư HCTH Hành tổng hợp TCLĐ sTổ chức lao động TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động CBCNV Cán công nhân viên VCĐ Vốn cố định VLĐ Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà Tài sản lưu động DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Trang Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà LỜI MỞ ĐẦU Để khởi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có lượng vốn định Vốn tiền đề cần thiết thiếu cho việc hình thành phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nghị hội nghị lần thứ BCHTW Đảng CSVN rõ “Các xí nghiệp quốc doanh không bao cấp giá vốn, phải chủ động kinh doanh với quyền tự chủ đầy đủ đảm bảo tự bù đắp chi phí, kinh doanh có lãi ” Theo tinh thần doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải gắn với thị trường, bám sát thị trường, tự chủ sản xuất kinh doanh tự chủ vốn Nhà nước tạo môi trường hành lang kinh tế pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động đồng thời tạo áp lực cho doanh nghiệp muốn tồn đứng vững cạnh tranh phải trọng quan tâm đến vốn để tạo lập quản lý sử dụng đồng vốn cho có hiệu Nhờ nhiều doanh nghiệp kịp thích nghi với tình hình mới, hiệu sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt song bên cạnh không doanh nghiệp trước làm ăn có phần khả quan chế hoạt động hiệu Thực tế nhiều nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng công tác tổ chức quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp nhiều hạn chế, hiệu sử dụng đồng vốn thấp Chính vậy, vấn đề thiết đặt cho doanh nghiệp phải xác định phải đáp ứng nhu cầu vốn thường xuyên cần thiết hiệu sử dụng đồng vốn sao? Đây vấn đề nóng bỏng có tính chất thời không nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm, mà thu hút ý nhà đầu tư lĩnh vực tài chính, khoa học vào doanh nghiệp Xuất phát từ vị trí, vai trò vô quan trọng tài sản lưu động thông qua trình thực tập Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành em định chọn đề tài: “Nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành ” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận bố cục luận văn gồm chương: Chương Tài sản lưu động hiệu sử dụng tài sản lưu động Chương Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành Mặc dù cố gắng song trình độ nhận thức thực tế lý luận hạn chế, đề tài chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý quý báu thầy cô, cán tài qua công tác bạn sinh viên để đề tài nghiên cứu em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn, cán phòng Kế toán - Tài vụ Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành giúp đỡ tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 1.1.Tài sản lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát doanh nghiệp Trong kinh tế, không nhắc đến doanh nghiệp Doanh nghiệp chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh thị trường nhằm làm tăng giá trị chủ sở hữu Doanh nghiệp cách tổ chức hoạt động kinh tế nhiều cá nhân Theo Luật doanh nghiệp Việt nam: doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh - tức thực một, số tất công đoạn trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lợi Trong kinh tế thị trường, chủ thể kinh doanh bao gồm: - Kinh doanh cá thể; - Kinh doanh góp vốn; - Công ty Công ty loại hình doanh nghiệp mà có kết hợp ba loại lợi ích: cổ đông (chủ sở hữu), hội đồng quản trị nhà quản lí Cổ đông kiểm soát toàn phương huớng, sách công ty Cổ đông bầu Hội đồng quản trị, sau hội đồng quản trị lựa chọn ban quản lí Các nhà quản lí quản lí hoạt dộng công ty theo cách thức mang lại lợi ích cao cho cổ đông Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo luật doanh nghiệp năm 2005 quy định là: doanh nghiệp tổ chức cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn điền lệ công ty 1.1.2 Tài sản lưu động doanh nghiệp 1.1.2.1.Khái niệm tài sản lưu động doanh nghiệp Chúng ta biết tài sản doanh nghiệp chia thành phận: Tài sản cố định tài sản lưu động Nếu tài sản cố định, hiểu theo nghĩa rộng Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà yếu tố tư liệu lao động sử dụng thời gian luân chuyển tương đối dài có giá trị đơn vị tương đối lớn tài sản lưu động, ngược lại, yếu tố tư liệu lao động sử dụng thời gian luân chuyển ngắn Các tài sản lưu động phần lớn đóng vai trò đối tượng lao động, tức vật bị tác động trình chế biến, lao động người hay máy móc Do tài sản lưu động phản ánh dạng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, phụ liệu…Trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp, tái sản lưu động doanh nghiệp thể phận tiền mặt, chứng khoán khoản cao, phải thu dự trữ tồn kho Giá trị loại tài sản lưu động doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thường chiếm tỉ trọng lớn tổng giá trị tài sản chúng Quy mô tài sản lưu động doanh nghiệp tăng giảm theo chu kì kinh doanh xu hướng mùa vụ Vào giai đoạn tăng trưởng chu kì kinh doanh, doanh nghiệp thường đạt mức tài sản lưu động tối đa Quản lí sử dụng hợp lí tài sản lưu động có ảnh hưởng lớn đến việc thực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2.2 Phân loại tài sản lưu động doanh nghiệp Tài sản lưu động phân loại khác tuỳ theo mục đích tiêu chí áp dụng Có thể phân loại theo khả chuyển đổi đặc diểm kinh tế nhóm sau: (1) Tài sản tiền (Cash) Tất tiền mặt quỹ, tiền tài khoản ngân hàng tiền chuyển (kể nội tệ ngoại tệ) thuộc nhóm “tài sản tiền mặt” Lưu ý rằng, tiền tiền mặt, lĩnh vực tài - kế toán, tài sản tiền doanh nghiệp bao gồm: - Tiền mặt - Séc loại - Tiền gửi ngân hàng - Tiền toán (2) Vàng bạc, đá quý kim khí quý Đây nhóm tài sản đặc biệt, sử dụng vào mục đích dự trữ Trong số ngành ngân hàng, tài chính, bảo hiểm… giá trị loại tàí sản lớn (3) Các tài sản tương đương với tiền Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà Nhóm gồm tài sản có khả chuyển đổi cao (dễ bán, dễ chuyển đổi thành tiền cần thiết) Loại tài sản bao gồm: chứng khoán ngắn hạn dễ bán tất loại chứng khoán: giấy tờ thương mại ngắn hạn bảo đảm có độ an toàn cao (hối phiếu ngân hàng, kì phiếu thương mại, chứng từ hoàn chỉnh)… (4) Chi phí trả trước Chi phí trả trước bao gồm khoản tiền mà công ty trả trước cho người bán, nhà cung cấp cho đối tượng khác Một số khoản trả trước có mức độ rủi ro cao phụ thuộc vào số yếu tố khó dự đoán trước (5) Các khoản phải thu Các khoản phải thu loại tài sản quan trọng doanh nghiệp, đặc biệt công ty kinh doanh thương mại, mua bán hàng hoá Hoạt động mua bán chịu bên, phát sinh khoản tín dụng thương mại Thực khoản phải thu gồm nhỉều khoản mục khác tuỳ theo tính chất quan hệ mua bán, quan hệ hợp đồng Theo mức độ rủi ro khoản phải thu chia thành loại sau: - Độ tin cậy cao (loại A) - Độ tin cậy trùng bình (B) - Độ tin cậy thấp (C) - Không thể thu hồi (D) Khi phân tích tín dụng đánh giá khả toán công ty, loại A tính 100% trị giá ghi tài khoản, loại B 90% - 95%, loại C 70% - 80% loại D không đựơc tính Loại D coi hy vọng thu hồi, sau thời gian xác định không đòi đựơc xoá khỏi tài khoản phải thu (6) Tiền đặt cọc Trong nhiều trường hợp bên liên quan đến hợp đồng đặt cọc số tiền định Các điều khoản tiền đặt cọc thường quy định theo cách: - Số tiền đặt cọc tính theo tỷ lệ phần trăm trị giá hợp đồng trị giá tài sản mua bán - Số tiền đặt cọc ấn định số tiền cụ thể, giá trị tối thiểu cho hợp đồng Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà Trong trường hợp bên đặt cọc thực hợp đồng họ có quyền lấy lại tiền đặt cọc Nếu có vi phạm huỷ bỏ hợp đồng, không tiếp tục tham gia (ví dụ đấu thầu) họ bị tiền đặt cọc Nhưng vậy, tiền đặt cọc khoản mục tài sản không chắn, độ tin cậy giao động lớn Do tính chất nên tiền đặt cọc không ngân hàng tính đến xác định khả toán tiền doanh nghiệp (7) Hàng hoá vật tư Hàng hoá vật tư hay gọi hàng tồn kho, không mang nghĩa hẹp hàng hoá bị ứ đọng, không bán đựơc mà thực chất bao hàm nghĩa toàn hàng hoá vật liệu, nguyên liệu tồn kho, quầy hàng xưởng Trên thực tế, hàng tồn kho bao gồm hàng trăm chủng loại khác Tuy nhiên, gộp lại thành nhóm sau: - Nguyên liệu, vật liệu - Vật liệu phụ, vật liệu bổ trợ - Nhiên liệu loại dầu mỡ - Thành phẩm - Sản phẩm dở dang bán thành phẩm - Công cụ nhỏ, dụng cụ lao động thuộc tài sản lưu động - Phụ tùng thay - Sản phẩm hỏng loại thay (8) Các chi phí chờ phân bổ Một số khoản chi phí phát sinh, chưa phân bổ vào giá thành sản phẩm hay dịch vụ Những khoản đưa vào giá thành khoản thời gian thích hợp 1.1.2.3.Vai trò tài sản lưu động doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp kinh tế thị trường, muốn hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có vốn Tài sản lưu động thành phần quan trọng tất khâu trình sản xuất kinh doanh Trong khâu dự trữ sản xuất, tài sản lưu động đảm bảo cho sản xuất doanh nghiệp tiến hành liên tục, đảm bảo quy trình công nghệ, công đoạn sản xuất Trong Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà lưu thông, tài sản lưu động đảm bảo dự trữ thành phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhịp nhàng đáp ứng nhu cầu khách hàng Thời gian luân chuyển tài sản lưu động lớn khiến cho công việc quản lý sử dụng tài sản lưu động luôn diễn thường xuyên, liên tục Với vai trò to lớn vậy, việc tăng tốc độ luân chuyển tài sản lưu động, nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động doanh nghiệp yêu cầu tất yếu 1.2.Hiệu sử dụng tài sản lưu động doanh nghiệp 1.2.1.Khái niệm hiệu sử dụng tài sản lưu động doanh nghiệp Hiệu khái niệm đề cập kinh tế thị trường Ví dụ doanh nghiệp hướng tới hiệu kinh tế phủ nỗ lực đạt hiệu kinh tế xã hội Theo nghĩa chung nhất, hiệu khái niệm phản ánh trình độ sử dụng yếu tố cần thiết để tham gia vào hoạt động với mục đích xác định người đặt Như vậy, hiểu hiệu sử dụng phạm trù kinh tế đánh giá trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp để đạt kết cao trình sản xuất kinh doanh với tổng chi phí thấp Do đó, hiệu sử dụng tài sản lưu động phạm trù kinh tế đánh giá trình độ sử dụng tài sản lưu động doanh nghiệp để đạt kết cao trình sản xuất kinh doanh với mức tài sản lưu động hợp lý Tài sản lưu động doanh nghiệp sử dụng cho trình dự trữ, sản xuất lưu thông Quá trình vận động tài sản lưu động việc dùng tiền tệ mua sắm vật tư dự trữ cho sản xuất, tiến hành sản xuất sản xuất xong doanh nghiệp tổ chức tiêu thụ để thu số vốn hình thái tiền tệ ban đầu với giá trị tăng thêm Mỗi lần vận động gọi vòng luân chuyển tài sản lưu động Doanh nghiệp sử dụng tài sản có hiệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhiều nhiêu Vì lợi ích kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng hợp lý, hiệu đồng tài sản lưu động, làm cho đồng tài sản lưu động hàng năm mua sắm nguyên, nhiên vật liệu nhiều hơn, sản xuất sản phẩm tiêu thụ nhiều Nhưng điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nâng cao tốc độ luân chuyển tài sản lưu động (số vòng quay tài sản lưu động năm) Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 10 Tỉ số cho thấy năm 2012 bình quân khoảng 243 ngày (hay 0,67 lần) thu hồi nợ, năm 2013 bình quân khoảng 526 ngày thu hồi nợ (tăng 0,79 lần, khoảng 284 ngày so với năm 2012), so với năm 2014 khoảng 255 ngày Tỉ số cao không lo ngại công ty Kì thu tiền bình quân cao hay thấp phụ thuộc vào sách bán chịu công ty ngành nghề hoạt động công ty Vì công ty tỉ số hợp lý ngành nghề kinh doanh công ty công trình thủy lợi, xây dựng cầu đường, xây dựng thiết bị cấp thoát nước…thời gian nghiệm thu công trình lâu kéo dài năm 2.2.7 Hiệu quả sử dụng vốn của công ty Hiệu sử dụng vốn kinh doanh nói chung tài sản lưu động nói riêng kết cuối phản ánh chất lượng công tác tổ chức quản lý sử dụng vốn doanh nghiệp Đạt hiệu sử dụng vốn ngày cao mục tiêu chủ yếu mà doanh nghiệp hướng tới Bảng Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động của công ty năm 2012-2014 (Nguồn: Phòng tài chính kế toán) Tốc độ luân chuyển tài sản lưu động công ty năm 2014, 2013 tăng nhanh so với năm 2012 biểu hai tiêu: - Số vòng quay tài sản lưu động Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 60 Chỉ tiêu phản ánh kỳ tài sản lưu động quay vòng thể khả sử dụng tài sản lưu động công ty So với năm 2012 năm 2013 vòng quay tài sản lưu động công ty giảm từ 38.5 vòng xuống 28.69 vòng, tức giảm 9.81 vòng với tỷ lệ tăng 25,48% Sang năm 2014 vòng quay tài sản lưu động tiếp tục giảm xuống 26.55 vòng, tương ứng với 92.54% Đây dấu hiệu không tốt phản ánh hiệu sử dụng tài sản lưu động công ty giảm năm qua, công ty cần có các chính sách phù hợp để cân đối lại - Kỳ luân chuyển tài sản lưu động Năm 2012 vòng quay tài sản lưu động cần 9.35ngày, số tăng lên năm 2013 Cần tới 12.55 ngày tài sản lưu động công ty quay vòng, tức tăng lên 3.2 ngày với tỷ lệ tăng 34.19% Trong năm 2014 tài sản lưu động cần 168.21 ngày, số tăng đột biến so với năm 2013 Công ty sử dụng tài sản lưu động không hiệu quả, khiến cho tài sản lưu động tăng lên khá cao tỉ lệ doanh thu tăng chậm, công ty thực hiện các chính sách không phù hợp - Tỷ suất lợi nhuận tài sản lưu động sau thuế: Năm 2014, tỷ suất lợi nhuận tài sản lưu động sau thuế – 0,21, giảm 33.41% so với năm 2013 Tỷ suất giảm lợi nhuận trước thuế công ty giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm Nguyên nhan làm cho lợi nhuận năm 2014 giảm so với năm 2013 chi phí lãi vay tăng cao lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ giảm Năm 2013 chi phí lãi vay 1.031.818 đồng đến năm 2014 chi phí tăng lên thành 5.313.776 đồng Với mức chi phí năm vừa qua công ty phải vay vốn ngân hàng tổ chức khác với lượng lớn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Có tình trạng nguyên nhân chủ quan công ty tài sản lưu động bị chiếm dụng nhiều nguyên nhân khách quan cần vốn để phục vụ cho hoạt động uỷ thác xuất công ty 2.2.8 Đánh giá chung hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của công ty  Những thành tích đạt được: Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 61 - Công ty trọng đến việc thu hồi khoản nợ, khoản nợ thu hồi đầy đủ hạn đảm bảo nợ hạn, nợ khó đòi tức vốn công ty không bị chiếm dụng bất hợp pháp - Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng tồn kho từ góp phần nâng cao tốc độ luân chuyển tài sản lưu động Hơn công ty xác định mức tồn kho hợp lý hàng tồn kho tránh tình trạng bị ứ đọng vốn - Công ty sử dụng vốn mục đích, tất hướng tới phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phục vụ cho lợi ích kinh tế cuối mà công ty đề  Một số vấn đề cần xem xét thời gian tới Bên cạnh kết đạt công ty Mecanimex bộc lộ số yếu định - Trong cấu tài sản lưu động công ty phận vốn khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn làm tính cân đối hợp lý Các khoản phải thu nhiều có nghĩa tài sản lưu động bị công ty chiếm dụng ngày nhiều Tài sản lưu động bị chiếm dụng dù thời gian ngắn có ảnh hưởng không tốt đến hiệu sử dụng - Lượng vốn tiền công ty làm ảnh hưởng đến khả toán tình hình tài công ty Khả toán công ty giảm rủi ro tài công ty tăng làm cho nhà cung cấp, ngân hàng lo ngại Vì nhà cung cấp bắt trả trước tiền hàng ngân hàng thắt chặt tín dụng với - Hàng năm công ty phải vay vốn ngắn hạn ngân hàng với lượng lớn để bù đắp phần cho phần vốn bị thiếu hụt phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty Chính lẽ đó, chi phí cho việc sử dụng vốn lớn, ảnh hưởng trực tiếp làm giảm lợi nhuận công ty - Việc dự trữ công cụ dụng cụ nhiều không cần thiết, làm cho vốn vật tư hàng hoá bị ứ đọng, chậm luân chuyển, ảnh hưởng đến hiệu sử dụng tài sản lưu động công ty Trên số vấn đề đặt công tác quản lý sử dụng tài sản lưu động công ty Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 62 Từ thực tế công ty cần nhìn nhận đánh giá lại nhằm tìm biện pháp hữu hiệu cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng tài sản lưu động công ty thời gian tới Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 63 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH 3.1 Một số mục tiêu hướng tới nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành Định hướng kế hoạch phát triển công ty yếu tố định chiến lược huy động nguồn tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty phấn đấu để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề Mục tiêu công ty tiếp tục đổi hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải theo chế thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động nước, tăng cường hoạt động kinh doanh vận tải liên kết nước Phấn đấu nâng cao tỷ trọng, chiếm lĩnh thị trường Trong kinh doanh thực mục tiêu đề là: Xây dựng thương hiệu cho công ty : Điều cốt yếu hoạt động sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm dịch vụ Do muốn tạo ưu thương trường công ty không ngừng nâng cao trình độ công nghệ, ứng dụng hiệu công nghệ vào phục vụ khách hàng Công ty đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng tồn điều kiện cạnh tranh Đồng thời phải quan tâm đến yêu cầu đòi hỏi khách hàng để có giải pháp thích hợp Do thời gian qua công ty yếu khâu tài chính, mục tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, quản lý hiệu chi phí, tránh lãng phí điều quan tâm thường xuyên Tăng cường quảng cáo hình ảnh công ty, tạo dựng web site riêng để giới thiệu sản phâm dịch vụ công ty nhằm thu hút thêm khách hàng, tìm nhân viên phù hợp - Thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước - Bảo toàn phát triển sản xuât nguồn vốn kinh doanh - Đầu tư chiều sâu vào sản phẩm - Tăng lợi nhuận - Tăng thu nhập cán công nhân viên Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 64 Để thực kế hoạch đặt ra, công ty cần phải khắc phục tồn thời gian qua Đặc biệt vấn đề huy động sử dụng tài sản lưu động Đồng thời sở phải đề biện pháp huy động sử dụng tài sản lưu động cho phù hợp Sau số biện pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn : 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động Công ty Qua trình thực tế công ty, qua đánh giá phân tích tình hình kinh doanh cônh ty nói chung, thực trạng hiệu sử dụng tài sản lưu động cong ty nói riêng tromg năm (2013-2014) với kiến thức tiêp thu trình học tập trường, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động công ty sau: 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị tiền mặt Do tiền mặt chiếm tỷ trọng nhỏ kết cấu tài nên nhà quản lý quan tâm việc cải thiện tình hình tài chính, nhiên thiếu hụt tiền mặt gây nhiều trở ngại không nhỏ trình hoạt động làm tính linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh Do quản trị tiền mặt, xác định mức tiền mặt hợp lý điều cần thiết Công ty nên lập lịch trình theo dõi luân chuyển tiền mặt mà có biện pháp điều chỉnh hợp lý; thực sách khuyến khích trả tiền mặt để nhanh chóng đưa tiền mặt vào trình kinh doanh Quản trị tiền mắt đáp ứng tốt hai mục đích suốt trình giao dịch mục đích dự phòng chưa đáp ứng mục đích đầu tư - Chính sách quản trị tín dung, quản lý khoản phải thu có số điểm cần khắc phục : + Áp dụng tỷ suất chiết khấu, tăng thời hạn bán chịu để giảm nợ hạn, nợ khó đòi, tăng lợi nhuận + Quản trị nhiên liệu xe chưa tốt khâu thực nguồn cung ứng công ty chưa mang lại kết dẫn tới ban quản trị chưa thể chủ động việc kinh doanh xe kho bến bãi để kinh doanh Nhưng việc quản trị ba năm qua nói chung thu hiệu đảm bảo trình sản xuất diễn thường xuyên liên tục + Bộ phận kinh doanh công ty cần tăng cường thực dự báo tình hình biến đồng giá ngành giao thông thị trường để có sách điều chỉnh Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 65 phù hợp, ổn định kịp thời tình xấu xảy ra, nhanh chóng đưa định hướng đầu tư có hiệu cao + Doanh nghiệp cần tính đến lượng tiền dự trữ quỹ, tìm phương án nhằm đầu tư tối đa hóa tốc độ vòng quay tiền doanh nghiệp hoạt động độc lập doanh nghiệp phải tự định việc huy động vốn vào phương án có hiệu + Doanh nghiệp cần hạn chế tối đa việc sử dụng Tiền mặt toán nên thực băng chứng khoán, ngoại trừ số khoản chi giá trị toán thấp Ngoài nên xây dựng hệ thống toán séc đánh số thứ tự liên tục trước sử dụng, để thuận tiện cho việc theo dõi tiền gửi ngân hàng công ty, nên mở tài khoản chuyên thu chuyên chi Lập dự toán ngân sách tiền mặt: giúp cho nhà quản trị thấy biến động số dư tiền mặt cách tổng kết khoản phải thu, chi xảy kỳ kinh doanh, Qua giúp doanh nghiệp hạn chế thiếu xót việc lập kế hoạch, mối quan hệ số dư dùng cho mục tiêu dài hạn công ty nhanh chóng xác định 3.2.2 Giải pháp với khoản phải thu 3.2.2.1 Tăng thời hạn tín dụng cho khách hàng Tăng thêm thời hạn tín dụng tức kéo theo thêm thời hạn bán chịu cho khách hàng với cách làm công ty nâng doanh số bán hàng lên, khách hàng công ty yên tâm Công ty chủ động nguồn vốn kinh doanh mình, khách hàng đặt hàng, ký hợp đồng nhiều họ thấy lợi tiêu thụ hàng hóa cho công ty, thay đầu tư khác Bên cạnh mở rộng thêm thời hạn trả nợ kích thích thu hút nhiều khách hàng có tiềm tài yếu định tiêu thụ sản phẩm dịch vụ cho công ty Thời hạn bán chịu công ty cho khách hàng 21 ngày (3 tuần) thu tiền bình quân doanh nghiệp lại cao ( 98 ngày) năm 2012 Chứng tỏ có nhiều khách hàng để nợ hạn không trả tiền thời hạn quy định, tăng thời hạn bán chịu lên, kỳ thu tiền bình quân công ty cao hơn, chi phí bán hàng, thu nợ tăng, Doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào khoản phải thu, nợ khó đòi cao hơn.Nhưng công ty thu hút nhiều hợp đồng, khách hàng mới, doanh thu bán hàng Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 66 tăng theo tận dụng hết nguồn nhân lực doanh nghiệp giảm thiểu lượng sản phẩm dịch vụ tồn kho Với tỷ số toán nhanh công ty 0,85% khả đáp ứng khoản nợ ngắn hạn doanh nghiệp tương đối khả quan , công ty chủ động điều tiết nguồn vốn kinh doanh Vì tăng khoản phải thu điều không đáng ngại, so với việc tăng doanh số bán hàng từ lợi nhuận tăng 3.2.2.2 Nhanh chóng thu hồi khoản nợ tồn đọng Công ty cần phải nhanh chóng thu hồi khoản nợ tồn đọng tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn lâu, theo dõi chặt chẽ cac khoản phải thu để có biện pháp xử lý phù hợp với khản nợ này, không cấp hạn chế cấp thương mại tín dụng cho khách hàng nợ cũ hay khả trả nợ vay Khi cấp tín dụng thương mại công ty cần nghiên cứu kỹ uy tín khả toán khách hàng, ký kết hợp đồng chặt chẽ tránh gây thiệt hại vốn 3.2.3 Quản lý sử dụng tốt hàng tồn kho Hàng tồn kho loại tài sản có tính khoản thấp mà doanh nghiếp thường muốn bánđược hàng nghi nhận khoản phải thu tồn kho, lợi nhuận không dễ thu việc bán chịu gặp rủi ro việc bán chịu Vì kiểm soát đầu tư điều thiếu công ty Muốn công ty cần : - Quản trị chi phí tồn kho công ty phải xem xét chi phí liên quan đến tồn trữ bảo quản hàng tồn kho quan trọng chi phí hội chi phí bỏ không thực hợp động thuê xe hợp đồng thuê kho, bãi vv… để có biện pháp cắt giảm chi phí xuống mức thấp - Đảm bảo dự trữ nguyên vật liệu hợp lý công ty cần lập hồ sơ cập nhật cho phận vật tư dự trữ theo số lượng giá trị, tiến hành kiểm kê tài sản, theo dõi phân phối vật tư cho xây dựng, kiểm tra thừa thiếu dự trữ, đảm bảo an toàn , sản xuất liên tục không để chi phi lớndo dự trữ gây nên Đặc biệt xây dựng chiến lược dự trữ sẵn sàng cung cấp tối ưu vật tư cho sản xuất kinh doanh Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 67 3.2.4 Quản trị vốn vốn cố định Doanh nghiệp cần lựa chọn đắn việc đầu tư thêm tài sản cố định nhằm tránh tình trạng lãng phí Nếu cần công ty nên giảm bớt tỷ trọng tài sản cố định không sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát huy hiệu suất sử dụng tài sản cố định 3.2.5 Tăng nhanh vòng quay tài sản lưu động Công ty cần tăng nhanh vòng quay tài sản lưu động, giảm thời gian luân chuyển vốn việc tăng nhanh tốc độ hoạt động làm giảm lượng vốn lưu thông.Việc tăng nhanh vòng quay vốn phải thực tất khâu Trong việc kinh doanh kho, bến bãi cần tận dụng tối đa diện tích kho bãi suất lao động , đầu tư thêm đầu xe, công nghệ đại, tăng thu nhập, tăng hiệu sản xuất kinh doanh vận tải, kho, bến bãi cố gắng tăng cường vốn chủ sở hữu cách huy động thêm từ nhân viên cũ Nếu làm điều tính tự chủ công ty tăng thêm đáng kể làm giảm áp lực lãi vay công ty 3.2.6 Kiểm tra tài định kỳ Tiết kiệm khoản chi phí Định kỳ công ty nên tiến hành phân tích tình hình tài để biết mặt mạnh mặt yếu để giải phù hợp Ngoài việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm cách tìm kiếm nguồn hàng phù hợp, công ty cần phải tiết kiệm chi phí khác như: tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty phải quản lý chặt chẽ khoản nhằm giảm bớt loại chi phí không cần thiết như: chi phí giao dịch, chi phí lại, công ty cần lập kế hoạch chi tiêu cho kỳ kinh doanh Quản lý chặt chẽ khâu cung ứng dịch vụ để tránh lãng phí Công ty nên phân công trách nhiệm cụ thể cho người quy định trách nhiệm cụ thể cho tổ trưởng sản phẩm dịch vụ không cung ứng kịp thời tới khách hàng sẵn sàng khen thưởng họ làm tốt so với yêu cầu công ty đề 3.2.7 Giải pháp điều chỉnh lại cấu tài sản lưu động Mục tiêu đặt là, giảm tỷ trọng tài sản lưu động khâu lưu thông, tăng tỷ trọng tài sản lưu động khâu sản xuất trực tiếp Như trình bầy phần hai, tài sản lưu động khâu lưu thông Công ty chiếm tỷ trọng đáng kể (71,1%) tài sản lưu động khâu trực tiếp sản xuất chiếm 6,8% thấp tỷ Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 68 trọng tài sản lưu động khấu dự trữ sản xuất Công doanh nghiệp sản xuất, cấu tài sản lưu động chưa hợp lý Nếu giải pháp nêu mục 1,2,3 mà thực có hiệu quả, giảm bớt lượng hàng tồn kho, thu hồi công nợ, giảm bớt lượng vốn tiền chìa khóa để Công ty điều chỉnh lại cấu tài sản lưu động theo hướng giảm tỷ trọng tài sản lưu động khấu lưu thông, tăng tỷ trọng tài sản lưu động khâu trực tiếp sản xuất ( tài sản lưu động khâu lưu thông bao hàm khoản nợ phải thu vốn tiền ) Nếu xác định kết cấu vốn nói chung tài sản lưu động nói riêng hiển nhiên hiệu sử dụng vốn cao Song giải pháp giảm bớt lượng hàng tồn kho thu hồi công nợ nêu mang tính chất tạm thời Còn lâu dài Công ty cần phải xác định cấu tài sản lưu động hợp lý dựa tính toán khoa học kết hợp với diễn biến thực tế tài sản lưu động Công ty năm vừa qua Sau xin đề xuất phương pháp (phương pháp gián tiếp ) xác định nhu cầu tài sản lưu động Công ty để từ phân phối tài sản lưu động cho khâu trình sản xuất cách hợp lý thật Công thức tính sau: M1 Vnc = VLĐo × × (1+t) Mo Vnc VLĐo : Nhu cầu tài sản lưu động năm kế hoạch : Số dư bình quân tài sản lưu động năm báo cáo M1, Mo: Doanh thu năm kế hoạch, năm báo cáo t : Tỷ lệ giảm tăng số ngày luân chuyển tài sản lưu động năm kế hoạch so với năm báo cáo Theo số liệu thực tế năm 2014 (doanh thu đạt 130.918 triệu tài sản lưu động bình quân 61.712 triệu ) dự kiến kế hoạch năm 2015 ( với mức doanh thu đạt 141.500 triệu tỷ lệ rút ngắn số ngày luân chuyển tài sản lưu động năm 2015 so với năm 2014 55% ) Công ty ta xác định nhu cầu tài sản lưu động cần thiết cho Công ty là: 141.500 Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 69 Vnc = 61.714 × × ( - 0,55 ) = 30.016 130.918 Với lượng tài sản lưu động bình quân là: ( 61.714+30.016 ) / = 45.865 triệu doanh thu 141.500 triệu năm 2015 số vòng quay kỳ luân chuyển tài sản lưu động Công ty là: 141.500 Số vòng quay VLĐ = = 3,08 45.865 360 Kỳ luân chuyển VLĐ = = 116,7 3.08 Hệ số đảm nhiệm = 45.865 / 141.500 = 1,03 Như so với năm 2014, năm 2015 nâng số vòng quay tài sản lưu động lên 0,69 vòng tương ứng với kỳ luân chuyển rút ngắn 52,3 ngày làm giảm hệ số đảm nhiệm đồng tài sản lưu động từ nâng cao hiệu sử dụng đồng tài sản lưu động Công ty so với năm 2014 Để phân bổ tài sản lưu động cho khâu kinh doanh theo phương pháp tính toán gián tiếp Công ty vào tỷ trọng tài sản lưu động phân bổ hợp lý khâu kinh doanh theo thống kê kinh nghiệm năm trước Công ty doanh nghiệp sản xuất để nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động, Công ty cần nâng tỷ trọng tài sản lưu động khâu sản xuất trực tiếp ( khoảng 25% ) khâu dự trữ ( khoảng 30% ), giảm tỷ trọng tài sản lưu động khâu lưu thông ( khoảng 45% ) Vậy ta xác định nhu cầu tài sản lưu động cho khâu kinh doanh là: - Khâu dự trữ sản xuất : 45.865 × 25% = 11.466 triệu - Khâu sản xuất : 45.865 × 30% = 13.759 triệu - Khâu lưu thông : 45.865 × 45% = 20.639 triệu 45.865 triệu đồng Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 70 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Trong năm gần đây, vai trò quản lý nhà nước doanh nghiệp nới lỏng hơn, doanh nghiệp hoàn toàn độc lập tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh Chủ động việc huy động sử dụng vốn Nhà nước can thiệp tầm vĩ mô, với sách kinh tế xã hội ban hành Tuy nhiên, để tạo môi trường điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp đồng thời phải phù hợp với tình hình thực tế, đòi hỏi nhà nước phải có cải cách về: - Chính sách thuế Luật thuế giá trị gia tăng bắt đầu vào thực từ 1/1/1999 với mục đích tạo cân cho doanh nghiệp Nhưng chưa có kinh nghiệm nên trình thực tồn trở ngại, gây khó khăn cho doanh nghiệp nói chung công ty nói riêng Nhà nước cần đạo cán ngành thuế tiếp tục nghiên cứu theo mục đích sử dụng sản phẩm để quy định thuế suất cho phù hợp Nhà nước cần có điều chỉnh hợp lý sách thuế theo hướng xếp lại sắc thuế cho phù hợp với tính chất loại thuế, phù hợp với tiến trình hoà nhập vào cộng đồng kinh tế khu vực giới, giảm bớt số lượng thuế xuất nhập khẩu, quy định cụ thể nhóm mặt hàng chịu thuế … để tránh tình trạng thông đồng doanh nghiệp quan thuế Thông qua sách giảm thuế để ưu đãi đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp tích luỹ vốn mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh - Thủ tục hành Đây nhân tố ảnh hưởng lớn tới hoạt động doanh nghiệp Nhà nước cần có biện pháp giảm nhẹ thủ tục hành chính, giảm nhẹ thời gian chờ đợi, thủ tục gọn nhẹ rõ ràng Tránh gây tình trạng tham ô, cửa quyền gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải - Tăng cường công tác vận động hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân đân Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 71 - Để thực tốt chủ trương hội nhập kinh tế toàn cầu, ngành chức cần có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp trình chuyển đổi phương tiện 3.3.3 Kiến nghị với Tổng công ty vận tải Hà nội Tổng công ty cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn để đầu tư thêm phương tiện vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày cao 3.3.4 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước Ngân hàng đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh tế nói chung doanh nghiệp Ngân hàng giúp cho doanh nghiệp có vốn để thực hoạt động sản xuất kinh doanh Chính thế, việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vay vốn vấn đề mà ngân hàng quan tâm tới Muốn ngân hàng cần đơn giản hoá thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian giao vốn , điều kiện tín dụng cần nới lỏng hơn, không mà không đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 72 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường cạnh tranh ngày gay gắt liệt, muốn tồn chủ động nhằm đảm bảo trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn cách liên tục nhịp nhàng , doanh nghiệp phải có lượng vốn định Bên cạnh nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động vấn đề mang tính cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng doanh nghiệp Hiện hầu hết doanh nghiệp tình trạng thiếu vốn sản xuất kinh doanh Vì , doanh nghiệp tìm cách sử dụng vốn cách có hiệu Từ kinh nghiệm thực tế kinh tế việc quản lý sử dụng tài sản lưu động hoạt động kinh doanh cácdịch vụ vận tải lĩnh vực cần trú trọng quan tâm Với hoạt động ngày đưa vào quy củ, yêu cầu đặt lĩnh vực kinh doanh vận tải ngày khắt khe buộc doanh nghiệp phải gia tăng lực quản lý nguồn vốn người, song song với việc tiết kiệm tài sản để tồn phát triển môi trường cạnh tranh khốc liệt Nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh vấn đề bao quát, rộng khó lý luận thực tiễn Do vậy, phạm vi chuyên đề em đề cập tổng thể thực trạng công tác sử dụng vốn công ty đồng thời chuyên sâu nghiên cứu tiêu hiệu sử dụng vốn đưa số ý kiến đề xuất góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản lưu động doanh nghiệp, với hạn chế thời gian tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức, hiểu biết chuyên môn chắn em không tránh khỏi sai sót Em mong thầy cô, bạn bè, cán Công ty cổ phần dịch vụ Minh Thành bảo đưa nhận xét, góp ý Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, hướng dẫn tận tình chu đáo thầy giáo - thầy cô môn, cán Công ty Cổ phần Dịch vụ Minh Thành tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập TÀI LIỆU THAM KHẢO Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 73 Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh – Trường Đại học Điện lực Quản trị tài doanh nghiệp, PGS TS Lưu thị Hương – PGS TS Vũ Duy Hào Trường đại học kinh tế quốc dân – NXB Tài 2009 Quản trị tài doanh nghiệp, PGS.PTS Nguyễn Đình Kiêm - PTS Nguyễn Đăng Nam, NXB Tài chính,năm 2011 Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, PGS TS Trần Thế Dũng - TS Nguyễn Quang Hùng - THS Lương Thị Trâm, NXB Giáo Dục, 2009 Trường Đại Học Thương Mại Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng, GS.TS Nguyễn Văn Chọn, NXB Khoa Học Kỹ Thuật - Hà Nội 2007 Tạp chí tài Báo cáo KQKD Bảng cân đối kế toán Công ty Cổ phần Dich vụ Minh Thành 2012-2014 Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 74 [...]... của công ty Công ty đang phụ thuộc nhiều vào vốn vay, điều này ảnh hưởng lớn tới khả năng thanh toán cũng như chủ động tài chính của công ty Trong thời gian tới lãnh đạo của công ty cần có biện pháp khắc phục, tìm cách huy động vốn hiệu quả hơn 2.2 Thực trạng quản lí và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành 2.2.1 Cơ cấu tài sản. .. Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành hoạt động trên phạm vi toàn lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng Việt Nam) - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Tổng số cổ phần: 100.000 cổ phần - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 26 - Số cổ phần đăng ký mua: 100.000 cổ phần Số cổ phần đăng ký chào bán: 0 cổ phần Phần vốn góp của mỗi cổ. .. triển của doanh nghiệp Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành thuộc hình thức công ty cổ phần, được thành lập năm 2009 và hoạt động theo luật doanh nghiệp số 60/2012/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/11/2012 và các qui định hiện hành khác của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH Tên giao dịch: MINH THANH SERVICE JOIN STOCK... số sinh lợi của TSLĐ càng cao thì chứng tỏ hiệu quả sử dụng TSLĐ càng tốt 1.2.2.3 Tốc độ luân chuyển của hàng tồn kho Trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì hàng tồn kho thường chiếm tỉ trọng cao trong tổng tài sản lưu động, do vậy hiệu quả sử dụng tài sản lưu động bị ảnh hưởng đáng kể của hiệu quả sử dụng hàng tồn kho Khi phân tích hiệu quả của hàng tồn kho, ta sử dụng các chỉ tiêu sau: (1)... năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý đóng vai trò rất quan trọng Nó giúp quản lý doanh nghiệp và cho biết quy mô sản xuất kinh doanh của công ty, có liên quan tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành hoạt động theo mô hình trên nhất là hội đồng quản trị gồm các cổ đông của công ty, tiếp đến là ban giám đốc gồm có giám... tín dụng thương mại và có những điều chỉnh kịp thời, hợp lí phù hợp với từng đối tuợng khách hàng, từng khoản mục cụ thể Sinh viên: Đào Thị Thanh Hà 25 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNGT ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH 2.1 Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp Công ty. .. đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động chúng ta có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu khác nhau nhưng tốc độ luân chuyển tài sản lưu động là chỉ tiêu cơ bản và tổng hợp nhất phản ánh trình độ sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp 1.2.2.1 Tốc độ luân chuyển tài sản lưu động Trong tài chính, tốc độ luân chuyển tài sản lưu động... tổng số vốn của công ty cổ phần dịch vụ Minh Thành là 6.825.000.000 VNĐ ( sáu tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu đồng) Với nguồn lực tài chính như trên dù công ty vẫn đang trong giai đoạn kinh doanh khó khăn nhưng vẫn có thể đảm bảo, duy trì các hoạt động của công ty cũng như góp phần sinh lời tạo ra lợi nhuân cho các cổ đông Về nguồn nhân lực: Tổng số cán bộ và nhân công chính thức của công ty hiện nay là:... Đào Thị Thanh Hà 30 Công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành hoạt động theo mô hình trên nhất là hội đồng quản trị gồm các cổ đông của công ty; tiếp đến là ban giám đốc gồm có giám đốc và các phó giám đốc phụ trách các phòng ban chuyên trách cho các hoạt động của công ty dưới sự giám sát của hội đồng quản trị thông qua ban kiểm soát của công; tiếp đến là các bộ phận chức năng có nhiệm vụ thực hiện các hoạt... linh kiện gia công điện lạnh, máy móc khác Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hàn, cắt theo yêu cầu Đào tạo ngành nghề hàn, cắt điện lạnh, máy móc 2.1.3.2 Thị trường, khách hàng chính Hiện nay, công ty cổ phần dịch vụ Minh Thành chủ yếu hoạt động trên phạm vi toàn miền Bắc và miền Trung, thị trường chủ yếu của công ty là các tỉnh thành phố lớn – nơi có nhu cầu về thiết kế, thi công ngành nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành, Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành, Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty Cổ phần dịch vụ Minh Thành, CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNGT ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH, CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MINH THÀNH, 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại Công ty, 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay