thực trạng và giải pháp thực hiện thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại agribank chi nhánh nhà bè

69 198 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:48

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH NHÀ BÈ Họ tên: Lưu Đặng Phương Dung MSSV: 1254030052 Ngành: Tài – Ngân hàng GVHD: Th.S Dương Tấn Khoa Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CẢM ƠN   Bài viết hoàn thành thiếu hỗ trợ nhiệt tình đến từ giảng viên, nhân viên Khoa Đào tạo Đặc biệt trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Dương Tấn Khoa Ban Giám Đốc, Ban lãnh đạo Agribank Nhà Bè toàn cán nhân viên phòng Tín dụng thuộc Agribank chi nhánh Nhà Bè Từ tận đáy lòng, xin chân thành cảm ơn   DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT   Trong báo cáo thực tập này, từ ngữ cụm từ viết tắt hiểu sau: NHN0&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank tên tiếng Anh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn VĐL Vốn Điều Lệ, số vốn thành viên, cổ đông góp cam kết góp thời hạn định ghi vào Điều lệ công ty       MỤC LỤC   LỜI CẢM ƠN i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Thu thập thông tin .2 1.3.2 Phương pháp tiếp cận 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG, THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG, QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 2.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP .4 2.2 KHÁI NIỆM THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 2.3 MỤC TIÊU CỦA THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP .5 2.4 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 2.5 Ý NGHĨA CỦA VIỆC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 18 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK NHÀ BÈ 20 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .20 3.2 GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM CHÍNH 21 3.2.1 Nghiệp vụ huy động vốn 21 3.2.2 Nghiệp vụ cho vay 21   3.2.2 Kinh doanh ngoại hối 22 3.2.4 Cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ 22 3.2.5 Kinh doanh dịch vụ ngân hàng khác 22 3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 22 3.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AGRIBANK NHÀ BÈ 24 3.4.1 Thành tựu chung 25 3.4.2 Khó khăn 26 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NHÀ BÈ 28 4.1 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NHÀ BÈ 28 4.1.1 Nhận xét tổng quan 28 4.1.2 Vấn đề nảy sinh kiểm tra hồ sơ mục đích vay vốn 29 4.1.3 Vấn đề cấp hạn mức tín dụng (trường hợp doanh nghiệp vay theo hạn mức tín dụng 30 4.1.4 Vấn đề thẩm định lực tài 37 4.1.5 Vấn đề thẩm định phương án kinh doanh 43 4.1.6 Vấn đề thẩm định tài sản đảm bảo 44 4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK NHÀ BÈ 46 4.2.1 Thành tựu 46 4.2.2 Khó khăn 47 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH NHÀ BÈ 55 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi           CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cùng với mục tiêu cấp bách trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 nhu cầu hội nhập quốc tế Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nước chịu sức ép phải tăng cường đầu tư vào công tác nhằm xây dựng sở hạ tầng, khu công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại, xúc tiến quan hệ quốc tế buôn bán ngoại thương,… Nếu muốn đứng vững thương trường đất nước trải qua trình phát triển với nhiều biến động, cạnh tranh, đơn vị kinh tế nói chung cần có vốn tín dụng ngân hàng nguồn vốn tối ưu mà doanh nghiệp tận dụng khai thác Các doanh nghiệp phát triển đồng nghĩa với việc kinh tế đất nước có bước tiến khả quan đáng kể Như vậy, sai cho tín dụng ngân hàng đòn bẩy mạnh mẽ thúc kinh tế tăng trưởng góp phần điều hành kinh tế thị trường Bên cạnh đó, dựa đặc điểm hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, tín dụng nhìn chung nghiệp vụ quan trọng Đặc biệt, nhiều ngân hàng có Agribank, tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn toàn dư nợ tín dụng Việc cấp tín dụng Ngân hàng có ảnh hưởng tương đối đến công sản xuất kinh doạnh doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận không nhỏ phía ngân hàng Thế nhưng, thực tế rằng, Ngân hàng thương mại Việt Nam chưa thực làm tốt nghiệp vụ thẩm định tín dụng: khách hàng vay vốn sai mục đích, Ngân hàng không thu hồi nợ, công tác kiểm soát nội nhiều thiếu sót,… Mặc dù giữ vai trò Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn Việt Nam, Agribank đáng tiếc thay không nằm tình trạng Với mong muốn tìm hiểu sâu công tác thẩm định tín dụng Agribank nói chung Agribank chi nhánh Nhà Bè nói riêng, từ hiểu nguyên nhân đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, “Thực trạng giải pháp thực thẩm định tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Nhà Bè” chọn làm đề tài khóa luận   1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm định tín dụng doanh nghiệp NHN0&PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh Nhà Bè, từ đánh giá chất lượng việc thẩm định đây, xác định nguyên nhân nêu giải pháp phù hợp với thực tế vấn đề mà đơn vị gặp phải 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Thu thập thông tin Đề tài sử dụng số liệu có thực thu thập trình thực tập Agribank chi nhánh Nhà Bè thông qua báo cáo, tài liệu tín dụng đơn vị Ngoài ra, nhiều báo, tạp san, báo điện tử khác Agribank hoạt động tín dụng liên quan tham khảo nhằm mục đích tăng tính thực tiễn độ tin cậy cho viết 1.3.2 Phương pháp tiếp cận Đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận so sánh, đối chiếu thông tin từ đối tượng khác nhau; phân tích đánh giá số liệu dựa lý thuyết thực tiễn chi nhánh phương pháp vấn trực tiếp 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hoạt động thẩm định tín dụng áp dụng sau bước nhận hồ sơ đến hết bước lập báo cáo thẩm định khách hàng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Nhà Bè 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài báo cáo tài liệu tín dụng Agribank chi nhánh Nhà Bè ba năm gần từ 2013 đến 2015 xu hướng phát triển nghiệp vụ tín dụng năm năm tới       1.5 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Bao gồm chương 1, khóa luận gồm tổng cộng bốn chương: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG, THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG, QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK NHÀ BÈ CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NHÀ BÈ CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NHÀ BÈ   CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG, THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG, QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 2.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP Quan hệ tín dụng phát sinh từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã Khi chế độ tư hữu tư liệu sản xuất đời, đồng thời quan hệ trao đổi hàng hóa xuất hiện, tín dụng thuở sơ khai thực hình thức vay mượn vật, sau chuyển sang vay mượn tiền tệ Tồn phát triển qua nhiều hình thái kinh tế – xã hội nên có nhiều khái niệm khác tín dụng đưa ra, song khái quát lại hiểu tín dụng theo nội dụng sau: “Tín dụng phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giao dịch hai chủ thể, bên chuyển giao lượng giá trị sang cho bên sử dụng thời gian định, đồng thời bên nhận phải cam kết hoàn trả theo thời hạn thỏa thuận.” (Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại) Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh ngày gay gắt, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khát vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, tín dụng doanh nghiệp trở thành nghiệp vụ thiếu tổ chức kinh tế nói chung ngân hàng nói riêng Theo Mục 14, Điều “Giải thích từ ngữ”, Luật Các tổ chức tín dụng quốc hội ban hành năm 2010, cấp tín dụng “việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác” (Luật số 47/2010/QH12 Quốc hội: Luật tổ chức tín dụng) Như vậy, ngân hàng, tín dụng doanh nghiệp hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng vốn ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp thời hạn định khách hàng doanh nghiệp phải cam kết hoàn trả gốc lãi nghiệp vụ thỏa thuận 2.2 KHÁI NIỆM THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP Khi doanh nghiệp đến tìm ngân hàng để vay vốn, ngân hàng đồng ý nhu cầu vay khách hàng dễ dẫn đến rủi ro gây nguy hại cho ngân hàng hồ sơ doanh nghiệp xuất trình vô ý   cố tình thổi phồng, chưa xác so với quy định chung, số liệu hiệu phương án kinh doanh đem lại dự kiến chủ quan, sai lệch thực tiễn nhằm mục đích vay vốn ngân hàng Trước chấp nhận cho khách hàng vay, ngân hàng cần thiết phải tìm hiểu tình trạng pháp lý, tình hình sản xuất kinh doanh mục đích vay vốn doanh nghiệp Thẩm định tín dụng doanh nghiệp sử dụng công cụ kỹ thuật phân tích nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ tin cậy rủi ro phương án kinh doanh mà khách hàng doanh nghiệp xuất trình nhằm phục vụ cho việc định Bên cạnh đó, cán tín dụng lưu ý kiểm tra, phân tích hồ sơ pháp lý, lực pháp luật dân hành vi dân sự, tình hình tài kết sản xuất kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, hình thức đảm bảo tiền vay phải thẩm định kỹ lưỡng để tránh rủi ro nợ xấu đáng tiếc Một mặt cán tín dụng phải cẩn trọng bám theo quy trình thẩm định mà kiểm tra, xem xét khía cạnh nêu để đưa định đắn, không gây thiệt hại phía ngân hàng, mặt khác phải cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, không nhận xét tiêu cực, không lồng ghép cảm tính chủ quan khiến cho dự án kinh doanh bị đánh giá thấp, dẫn đến sai lầm không cho danh nghiệp vay làm ngân hàng bị lợi nhuận 2.3 MỤC TIÊU CỦA THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP Mục đích thẩm định đánh giá khả trả nợ khách hàng cách khách quan trung thực nhằm phục vụ việc đưa định cho vay không đồng ý cho vay ngân hàng Vì vậy, nhằm hỗ trợ cán tín dụng ban lãnh đạo ngân hàng việc đưa qua định cho vay, thẩm định tín dụng phải đạt mục tiêu quan trọng sau:  Giúp đánh giá mức độ tin cậy phương án sản xuất dự án đầu tư mà khách hàng doanh nghiệp lập nộp làm thủ tục vay vốn  Phân tích đánh giá mức độ rủi ro dự án định cho vay  Giúp nâng cao độ tự tin định cho vay giảm xác suất hai loại sai lầm định cho vay: đồng ý cho vay dự án tồi từ chối cho vay dự án tốt   trường hợp có giấy chứng nhận góp vốn thực tế chưa góp đủ, số vốn chưa góp phải ghi vào khoản mục nợ treo phải thu lại rõ bảng cân đối kế toán, không kiểm tra kỹ ảnh hưởng đến định cho vay sai lệch Các cán tín dụng không tin tưởng hoàn toàn vào báo cáo tài doanh nghiệp trình đến sử dụng số liệu báo cáo trọng yếu thẩm định lực tài Khi hỏi cán tín dụng phòng Tín dụng vấn đề này, tác giả có ghi nhận cán thẩm định hiểu vài trường hợp xảy đào sâu tìm hiểu thêm tính xác hồ sơ tài tốt cho việc thẩm định không thực hiện, đa phần thực thẩm định sâu trường hợp khoản vay lớn khách hàng quan hệ lần đầu với ngân hàng, nhiên xét mức độ quan tâm chưa đủ, phương thức thẩm định khoản vay nhỏ khoản vay lớn nhìn chung khác biệt rõ rêt Về nguyên nhân tác giả cho lý khách quan thời gian thẩm định luật pháp nhiều lực chuyên môn người làm thẩm định Có thể nhận thấy rằng, việc thẩm định lực tài khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng gặp khó khăn chủ yếu thiếu nguồn số liệu đáng tin cậy để so sánh, đối chiếu, mặt khác thời gian thẩm định có hạn, không đủ để cán tín dụng tìm hiểu nên phần lớn nhận xét lực tài khách hàng dựa kinh nghiệm cán thẩm định Điều đồng nghĩa với việc kết nhiều mang tính chủ quan, khả có không đồng cán với c) Nội dung thẩm định phương án kinh doanh chưa đầy đủ Khi thẩm định phương án kinh doanh doanh nghiệp, khía cạnh bề đánh giá dựa hồ sơ khách hàng báo cáo thẩm định Chi nhánh Nhà Bè chưa sâu nghiên cứu dây chuyền công nghệ sản xuất doanh nghiệp, ưu nhược điểm doanh nghiệp thông qua việc phân tích SWOT; tìm hiểu chấp hành doanh nghiệp quy định khác pháp luật (như việc tuân thủ chế độ Tài chính, Kế toán, quy định loại bảo hiểm bắt buộc, quy định an toàn lao động, bảo vệ môi trường ) Hơn nữa, cán tín dụng chưa tính đến yếu tố rủi ro giải pháp phòng ngừa hầu hết phương án kinh doanh, mà đề cập đến vài dự án đầu tư lớn Nguyên nhân mặt trình độ cán tín dụng Việt Nam nói chung không đủ để đánh giá dây chuyền sản xuất theo công nghệ, ngày có nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ nước ngoài, mặt khác tổ chức hay nguồn thông tin xác giúp cán tín dụng đánh giá hoàn chỉnh công nghệ ưu nhược điểm xác doanh nghiệp 54   Bên cạnh đó, cán tín dụng đánh giá thị trường doanh nghiệp hoạt động chưa dự báo nhu cầu thị trường cho sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp xin vay Một sản phẩm phát triển tốt thị trường nhanh chóng trở nên lỗi thời, cán tín dụng không dự đoán năm năm mặt hàng ưa chuộng không, cung cầu thay đổi nào, triển vọng tương lai ngành hàng Như vậy, thẩm định phương án kinh doanh doanh nghiệp, phần lớn ngân hàng dựa vào phần dự báo hồ sơ vay vốn khách hàng, không đủ khả đối chiếu, dự đoán tương lai doanh nghiệp có thực làm hay không Điều nguy hiểm doanh nghiệp đến vay khoản tiền lớn Cán thẩm định chưa đào sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến tăng giảm doanh thu khách hàng để nhận xét xác hiệu hoạt động kinh doanh khách hàng Trong trường hợp Công ty địa ốc nói trên, doanh thu năm 2013 tăng 65,25% so với năm 2012 325.848.349.600, tăng 14,39% năm 2014 song cán tín dụng tiến hành thẩm định không đặt câu hỏi cho chênh lệch lớn Bên cạnh đánh giá ảnh hưởng quy định sách, quy định Chính phủ, yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp giá đầu vào nguyên vật liệu Về việc thẩm định phương án kinh doanh cán tín dụng, tác giả nhận thấy nội dung chưa đầy đủ, chi tiết, phần nhiều đánh giá dựa hồ sơ mà khách hàng cung cấp kinh nghiệm cán thẩm định Bên cạnh đó, không đủ kiến thức, kỹ thực tiễn để đánh giá xác giá trị doanh nghiệp, đặc biệt giá trị dây chuyền sản xuất, trang thiết bị máy móc đại vấn đề mà đa số cán tín dụng chi nhánh vướng mắc d) Xác định giá trị, tính hợp pháp tài sản đảm bảo chưa thực hiệu Đây vấn đề gây khó khăn cho cán tín dụng chi nhánh Agribank Nhà Bè Cũng việc thẩm định nguồn tài liệu chứng minh khả tài doanh nghiệp tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh, việc cử chuyên gia thẩm định tài sản đảm bảo không thực được, điều làm gia tăng rủi ro cán tín dụng cố tình câu kết móc nối với khách hàng để khai khống giá trị tài sản đảm bảo, nhằm trục lợi cá nhân Như vụ thất thoát tín dụng Agribank chi nhánh 6, TP.HCM nói trên, Giám đốc hai doanh nghiệp (thực Dương Thanh Cường người mà y thuê làm giám đốc để cấu kết lừa đảo) sau vỡ lẽ “bắt tay” với nguyên Giám đốc trưởng phòng tín dụng chi nhánh đem tài sản chấp sổ đỏ dự án có giá trị đến 31/12/2006 không qua công chứng vay 170 tỷ đồng Vụ việc thực tế bị khởi tố vào năm 2012 55   đến cuối năm 2015 có phán cuối từ quan nhà nước, lúc Agribank phải chịu thiệt hại khoản tiền lớn lên đến ngàn tỷ Mặt khác, chi nhánh Nhà Bè, cán tín dụng thẩm định tài sản đảm bảo dựa phương pháp khuôn mẫu phương pháp giá thành phương pháp so sánh, bỏ qua yếu tố định tính yếu tố chủ quan từ chuyên gia có kinh nghiệm lĩnh vực định giá tài sản Ví dụ trường hợp công ty đầu tư địa ốc nói trên, tài sản đảm bảo công ty công trình xây dựng nên từ khoản tiền vay, đánh giá nằm địa hình tốt, giao thông thuận lợi xem xét cấu trúc khu hộ, kiến trúc sư có kinh nghiệm cho khu hộ nằm sát mặt đường (vỉa hè nhỏ), xét phong thủy, yếu tố quan trọng người Á Đông lựa chọn nhà ở, chuyện không tốt Cán thẩm định không xem xét yếu tố mà dựa phương pháp thẩm định thẩm định sai giá trị thực tế bất động sản Hạn chế thẩm định giá tài sản đảm bảo, cán tín dụng chưa cẩn trọng xem xét quan hệ doanh nghiệp vay chủ sở hữu tài sản Có hai trường hợp xảy cán tín dụng bỏ qua vấn đề này: (1) Chủ công ty vay không thực có tài sản mà thuê tài sản đảm bảo bên ngoài, dẫn đến việc công ty vừa phải trả lãi vay ngân hàng vừa trả phí việc thuê tài sản khiến chi phí công ty tăng lên, đồng nghĩa với việc hiệu vay vốn công ty giảm đi; (2) Chủ tài sản muốn vay ngân hàng tư cách pháp nhân phương án vay vốn mối quan hệ tốt tới ngân hàng nên liên kết với doanh nghiệp để vay chung Trong hai trường hợp, trách nhiệm doanh nghiệp vay tài sản đảm bảo thấp chi phí lại tăng lên, dẫn đến việc vay vốn không hiệu Hơn thế, thẩm định bất động sản đảm bảo cần phải lưu ý xem chủ sở hữu hộ gia đình hay cá nhân hay đồng sở hữu vợ chồng hay tài sản thừa kế để ký hợp đồng chấp cho phù hợp, không dễ dẫn đến khó khăn sau cho Ngân hàng không thu hồi nợ phải bán tài sản để bù Khi thực thẩm định tài sản đảm bảo, trở ngại mà nhiều cán chi nhánh Nhà Bè vấp phải thường vấn đề luật pháp không rõ, chồng chéo lẫn Nếu xét theo khía cạnh khác, rủi ro liên quan đến luật pháp xảy cán tín dụng chưa thông thạo văn pháp luật, tạo điều kiện cho kẻ gian lợi dụng sơ hở luật pháp Bên cạnh đó, việc áp dụng phương pháp định giá khuôn mẫu cách máy móc nguyên nhân khiến cán mắc sai lầm việc thẩm định tài sản đảm bảo 56   Nhìn chung tờ trình thẩm định cán tín dụng lập đầy đủ với quy định ngân hàng, nhiên chưa đầu tư đào sâu vào nhiều khía cạnh tiềm ẩn thấy qua báo cáo tài hồ sơ vay khách hàng Việc không hẳn hoàn toàn so với nguyên tắc hoạt động thẩm định tín dụng Agribank, nhiên chưa tận mắt chứng kiến thiệt hại, cán tín dụng không bỏ công sức cho nghiệp vụ phân tích sâu nói Nếu cán chịu khó tìm hiểu thêm chút, kết thẩm định có lẽ xác đáng tin cậy Có thể nói việc thẩm định khách hàng doanh nghiệp, phía Agribank có chút liều lĩnh, dựa cảm tính đưa định cho vay số trường hợp Tác giả cho chuyện không xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp cán mà phần nhiều thiếu thời gian để tiến hành thẩm định (theo quy định chung ngân hàng nhà nước 10 ngày khoản vay ngắn hạn, 25 ngày với khoản vay trung dài hạn, vượt quyền chi nhánh phải trình cấp cộng thêm 10 ngày, tính từ sau tiếp nhận hồ sơ đến lúc hoàn tất toàn khâu từ thẩm định, thực tế trình cấp Lãnh đạo định) trình độ chuyên môn cán thẩm định, không nghĩ đến độ cần thiết xem xét chuyên sâu nói 4.2.2.2 Khó khăn từ bên a) Môi trường pháp lý chưa chặt chẽ thống Sự đời luật ngân hàng nhà nước Luật Tổ chức tín dụng năm 1997 góp phần đáng kể việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung Việt Nam Tuy nhiên, văn pháp lý hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt nghiệp vụ tín dụng thiếu chưa hoàn chỉnh, dẫn đến chồng chéo luật gây khó khăn cho Ngân hàng trình thẩm định xử lý tài sản đảm bảo, đồng thời doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiếp cận vốn vay Chẳng hạn theo Điều 56, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Chính phủ Giao dịch bảo đảm: “Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm: Đến hạn thực nghĩa vụ bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực thực không nghĩa vụ”, hay nói cách khác, khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hạn ngân hàng toàn quyền xử lý tài sản đảm bảo để bù đắp thiệt hại Tuy nhiên, theo Mục 2, Điều 248 Luật dân Quốc hội ban hành: “Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu cho người khác thông qua hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay thông qua việc để thừa kế quyền sở hữu tài sản người chấm dứt kể từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu người chuyển giao”, hay nói cách khác, chủ sở hữu không đồng ý thực hợp đồng mua bán với ngân hàng quyền sở hữu thuộc chủ tài sản Do đó, tài sản công chứng chấp phía ngân hàng hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ toàn quyền xử lý tài sản để bù đắp thiệt hại theo quy định pháp luật chủ tài sản không cho phép, không ủy quyền rõ ràng 57   chí phản đối việc xử lý thu hồi tài sản đảm bảo ngân hàng Nguyên nhân dẫn đến chuyện nguồn luật mâu thuẫn chồng chéo việc ban hành quản lý luật pháp Nhà nước ngành liên quan chưa thống chặt chẽ, khiến cho Ngân hàng doanh nghiệp lúng túng thực b) Thiếu nguồn thông tin tín dụng chuẩn xác Thực tế cho thấy, chưa đánh giá tầm quan trọng thông tin nên ngân hàng thương mại nói chung Agribank chi nhánh Nhà Bè nói riêng chưa có biện pháp tiếp cận, xử lý, khai thác lưu trữ thông tin cách hiệu phục vụ cho toàn quy trình thẩm định tín dụng Mặc dù Chi nhánh sử dụng nguồn thông tin tin cậy từ Trung tâm thông tin tín dụng CIC ngân hàng nhà nước, nhiên nguồn thông tin chưa thực đầy đủ, không cập nhật thường xuyên liên tục, đặc biệt doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Chi nhánh lần đầu tiên, doanh nghiệp thành lập, chưa có điều kiện công bố thông tin đơn vị cách phổ biến đầy đủ Ngoài ra, nguồn tài liệu báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh khách hàng lập nên tính xác khách quan tài liệu khó kiểm soát kiểm chứng, doanh nghiệp muốn vay vốn Ngân hàng đưa phương án sản xuất kinh doanh chuẩn bị kỹ Trong đó, theo quy định chung, việc thẩm định thường dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp chủ yếu, không chắn ngân hàng tự tìm hiểu thêm thông tin để kết thẩm định chất lượng Điều làm ảnh hưởng đến tính trung thực khách quan số liệu báo cáo tài hay dự án kinh doanh Cần lưu ý cán tín dụng tìm hiểu kỹ vấn đề nêu phần nhiều lý khách quan thời gian thẩm định hồ sơ ngắn, hầu hết báo cáo thẩm định chi nhánh xác trung bình khoảng 60% - 70%, rủi ro tín dụng xảy c) Sự thiếu trung thực trình độ khách hàng Doanh nghiệp Trong số hàng ngàn khách hàng có nhu cầu xin vay vốn Chi nhánh Nhà Bè, có nhu cầu vay vốn đáng nghiêm túc Thực tế xảy nhiều trường hợp lừa đảo tín dụng, khách hàng chủ động che giấu thông tin doanh nghiệp mình, cố tình làm giả hồ sơ tài liệu, khuếch đại khả tài chính, đưa tài sản đảm bảo không hợp pháp nhằm tạo lòng tin với Ngân hàng để vay nhiều vốn hơn, gây rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, số doanh nghiệp dù thực có nhu cầu vay vốn đưa kế hoạch kinh doanh khả thi, tiến hành sản 58   xuất kinh doanh lại làm ăn thua lỗ, khả toán nợ, cố tình chây ỳ, không trả nợ cho Ngân hàng Mặc dù Agribank Nhà Bè nói riêng thực nhiều biện pháp ngăn chặn rủi ro tín dụng xảy ra, nhiên có trường hợp doanh nghiệp lách luật, vi phạm nguyên tắc tín dụng Ngoài ra, phận không nhỏ doanh nghiệp thành lập, trình độ quản lý non kém, chưa đáp ứng yêu cầu vay vốn Ngân hàng yếu tố làm giảm chất lượng thẩm định tín dụng Những doanh nghiệp thường vấp phải hạn chế khả tài chưa đủ mạnh, không chứng minh khả trả nợ, doanh nghiệp đưa phương án vay vốn không hiệu quả; trình độ hiểu biết pháp luật chưa vững vàng, báo cáo tài chênh lệch nhiều so với tình hình thực tế nên gặp nhiều khó khăn chuẩn bị hồ sơ xin vay Agribank cố gắng tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tiếp cận vốn vay     59   CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH NHÀ BÈ Nhận thức tầm quan trọng hoạt động tín dụng, Ban Giám đốc Chi nhánh định hướng nhiệm vụ quản lý kiểm soát cho nghiệp vụ ngày phát triển quy mô chất lượng Cụ thể, yêu cầu hoàn thiện nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng công việc Ban Giám đốc đặt lên hàng đầu Từ yêu cầu đặt ra, kết hợp với điều kiện tại, nội Ban lãnh đạo Chi nhánh có biện pháp định hướng phát triển riêng nhằm thúc đẩy trình lưu thông vốn mà đảm bảo chất lượng thẩm định tín dụng Bên cạnh biện pháp Ngân hàng đưa ra, sau tìm hiểu khó khăn Chi nhánh Nhà Bè gặp phải, tác giả xin có số đề xuất sau: Giải pháp cho việc thẩm định lực pháp lý khách hàng doanh nghiệp Các cán tín dụng Agribank Nhà Bè gặp khó khăn việc thẩm định lực pháp lý khách hàng doanh nghiệp phần nhiều chưa đào sâu tìm hiểu kỹ khía cạnh mà doanh nghiệp qua hồ sơ gửi đến ngân hàng Vì vậy, tác giả xin đề xuất giải pháp tăng cường khảo sát thực tế nơi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việc khảo sát thực tế nơi sản xuất hay trụ sở kinh doanh doanh nghiệp công việc nằm quy trình tín dụng Agribank nói chung chi nhánh Nhà Bè nói riêng, việc thực tế chưa thực triệt để Đặc biệt với doanh nghiệp quan hệ tín dụng lần đầu với ngân hàng doanh nghiệp có khoản vay lớn, việc khảo sát thực tế nơi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tìm hiểu thêm Ban Giám đốc thành viên góp vốn cần thiết, cần phải tăng cường thực Bên cạnh đó, đến thăm doanh nghiệp, cán tín dụng nên ý tăng cường tạo dựng mối quan hệ tốt với nhân dân địa phương nơi phụ trách, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, vừa dễ dàng thu thập thông tin khách hàng kịp thời đáng tin cậy Mặt khác, việc thực tế doanh nghiệp hỗ trợ thẩm định tài sản đảm bảo trường hợp tài sản đảm bảo doanh nghiệp tài sản hình thành từ vốn vay 60   Giải pháp cho việc thẩm định lực tài khách hàng doanh nghiệp Chướng ngại vật lớn mà cán tín dụng Agribank chi nhánh Nhà Bè vướng phải thẩm định lực tài việc thiếu thốn nguồn thông tin đáng tin cậy để đem so sánh, đối chiếu Vì vậy, tác giả xin đưa đề xuất nâng cao chất lượng nguồn thông tin Từ thực tế chi nhánh gặp nhiều khó khăn việc thu thập xử lý thông tin khách hàng, tác giả thấy rằng, lượng thông tin đầy đủ xác việc thẩm định tín dụng không thực được, chất lượng thẩm định không đạt yêu cầu, cán tín dụng tiến hành công việc cách chủ quan, cảm tính, dễ gây rủi ro tín dụng Do vậy, nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, nâng cao lực cạnh tranh Agribank chi nhánh Nhà Bè khắc phục tình trạng thiếu thông tin, cần phải tìm cách đánh giá thông tin tín dụng Biện pháp khả thi mà chi nhánh chưa làm thiết lập phận chuyên làm nhiệm vụ thu thập, phân tích, lưu trữ thông tin khách hàng, thông tin thị trường trọng liên kết chặt chẽ với trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Mặt khác, quan hệ tín dụng hình thành dựa tin tưởng lẫn ngân hàng khách hàng Các thông tin từ phía khách hàng nhiều lại thiếu đầy đủ chuẩn xác Để có thông tin xác đầy đủ, ngân hàng phải biết cách tạo thông tin cho riêng Thay nhận thông tin tín dụng từ phía khách hàng, ngân hàng nên chủ động tìm kiếm, làm chủ thông tin để có biện pháp xử lý, khai thác thông tin cách hiệu phục vụ cho toàn quy trình tín dụng Để khoản cho vay an toàn hiệu quả, thông tin nên thu hoạch từ nhiều nguồn khác như: hồ sơ đề nghị cấp tín dụng, hồ sơ khách hàng, quan chức có liên quan (như quan thuế), trực tiếp vấn khách hàng, so sánh với bình quân ngành doanh nghiệp làm ngành nghề, quy mô với khách hàng… phục vụ kịp thời cho giai đoạn quy trình tín dụng Như ngân hàng có để đánh giá xác khách hàng vay vốn thể tính chuyên nghiệp Chi nhánh Giải pháp cho việc thẩm định phương án kinh doanh Trong việc thực thẩm định phương án kinh doanh, phần lớn trường hợp cán tín dụng chưa tiến hành phân tích nội dung cách triệt để Vì vậy, trước tiên, cần phải có biện pháp giúp nội dung thẩm định doanh nghiệp chặt chẽ Ví dụ đánh giá chung doanh nghiệp, cán tín dụng nghiên cứu theo chiến lược SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức) để có nhìn tổng thể xác Bên cạnh đó, việc thực so sánh tình hình hoạt động doanh nghiệp thẩm định với doanh nghiệp ngành, 61   quy mô khác, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin ngành hoạt động doanh nghiệp, nhu cầu sản phẩm doanh nghiệp sản xuất thị trường đối thủ cạnh tranh, sau kết hợp với kinh nghiệm thẩm định thân, cán có khả đưa dự đoán xác loại rủi ro xảy nhằm đánh giá đắn tính khả thi hiệu phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay đơn dựa số liệu doanh nghiệp cung cấp Đối với doanh nghiệp thiên sản xuất, việc hiểu công nghệ, máy móc, trang thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất vô cần thiết liên quan trực tiếp đến sản lượng, hiệu sản xuất kinh doanh Các cán tín dụng cần phải đào tạo tự học hỏi thêm mảng để có đánh giá xác khả tạo thành phẩm doanh nghiệp phần lớn cán rảnh rỏi quy tắc, quy định, phương thức thẩm định, nhiên lại thiếu hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn lĩnh vực khác đời sống cần thiết trình thẩm định Sẽ giải pháp hay ngân hàng có đào tạo thêm lớp kiến thức chuyên sâu nghiệp vụ chuyên môn hiểu biết lĩnh vực đời sống khoa học - kinh tế - xã hội cho cán tín dụng, gửi cán tín dụng nước học hỏi mới, đại dây chuyền công nghệ, máy móc họ để từ có sở đánh giá dây chuyền sản xuất theo công nghệ nước Việt Nam xác Ngân hàng nên giới thiệu cho cán tín dụng sách báo, tạp san có chứa đựng thông tin cần thiết để cán tự cập nhật Hoặc nhờ chuyên gia lĩnh vực hỗ trợ đóng góp ý kiến, kinh nghiệm họ nên làm Ngoài ra, việc nghiên cứu sáng tạo thang điểm thực đánh giá dây chuyền, trang thiết bị, công nghệ sản xuất doanh nghiệp phương án nên tính toán đến Nếu dựa vào tài liệu khách hàng cung cấp hiển nhiên ngân hàng không dễ dàng dự báo tương lai doanh nghiệp vòng ba đến năm năm tới, suy cho số liệu tương lai doanh nghiệp dự đoán mang phần nhiều tính chủ quan doanh nghiệp đến tìm ngân hàng với tâm lý muốn vay cho được, số khứ lại không chưa đựng nhiều ý nghĩa việc chứng minh hiệu dự án kinh doanh Vì vậy, để ngân hàng đưa dự báo xác hiệu thực phương án năm tới, thay dựa vào báo cáo khách hàng, ngân hàng cần thiết phải thu thập thêm thông tin ngành hàng, dự báo khả phát triển ngành hàng năm sau, xem xét đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp, so sánh hệ số liên quan doanh nghiệp với bình quân ngành để đưa nhận xét chắn chỗ đứng tình hình hoạt động khách hàng chí yếu tố rác thải công nghiệp doanh nghiệp tác động đến môi trường, sau kết hợp với thông tin thu thập từ báo cáo khách hàng tình hình kinh doanh năm gần kinh nghiệm thực tiễn thân Chỉ có 62   phán xét tín dụng tính khả thi dự án kinh doanh đáng tin cậy khách quan Giải pháp cho việc thẩm định tài sản đảm bảo Về việc thẩm định giá trị tài sản đảm bảo cần lưu ý trừ định giá phương pháp thông thường phương pháp giá thành phương pháp so sánh, việc tìm hiểu ý kiến chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tài sản đảm bảo thuê/ tham khảo ý kiến tổ chức chuyên thẩm định tài sản không dư thừa Mặt khác, luật Việt Nam nhiều bất cập, việc khách hàng lợi dụng lỗ hổng vô tình chưa chấp hành luật pháp xảy nên thực thẩm định phương án vay vốn, tùy trường hợp cần tập trung đào sâu, tìm hiểu kỹ từ tình hình doanh nghiệp đến phương án kinh doanh đến tài sản đảm bảo tránh để xảy sai sót đề cập phần trước Ngoài ra, việc học, hiểu rành rõi luật, thuê mướn luật sư hỗ trợ cách mà ngân hàng tham khảo thực để tránh rủi ro khách hàng vô tình cố ý vi phạm nhằm mục đích không hợp pháp Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng Là chi nhánh nhóm I Agribank Việt Nam hoạt động gần 20 năm, Agribank chi nhánh Nhà Bè sở hữu đội ngũ cán tín dụng có lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Tuy nhiên, sai sót thiếu thông tin tín dụng, thiếu lực thẩm định, thiếu kỹ chuyên môn xảy Do đó, việc tiếp tục đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ thẩm định đầu tư dự án, phương án vay vốn, đảm bảo tính khả thi, hiệu an toàn vốn, đảm bảo đầy đủ điều kiện vay vốn theo quy định quan trọng Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác quản lý nguồn nhân lực cách thành lập đoàn kiểm tra, tra giám sát nội bộ, theo thường lệ kiểm tra hoạt động thẩm định tín dụng cán bộ, đồng thời theo dõi sát tiến độ thực công việc cán Theo định kỳ, Chi nhánh nên tổ chức khen thưởng, đãi ngộ cho cán tín dụng xuất sắc, có thành tích đáng ghi nhận năm để động viên, khuyến khích, đồng thời áp dụng biện pháp kỷ luật cho cán không làm tròn trách nhiệm, chí điều chuyển người thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, gây ảnh hưởng đến phát triển uy tín Chi nhánh 63   Trên số kiến nghị tác giả dành cho nghiệp vụ thẩm định tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn huyện Nhà Bè Vì thân Ngân hàng gặp phải nhiều lý khách quan, mặt khác thời gian nghiên cứu tác giả chi nhánh lại hạn hẹp, đề xuất chưa thể giải hết toàn vấn đề ngân hàng mắc phải hi vọng phần hỗ trợ ngân hàng hoàn thiện nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 64   KẾT LUẬN   Năm năm trở lại khoảng thời gian khó khăn kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống Ngân hàng thương mại nói riêng Ngành ngân hàng hoạt động bối cảnh nhạy cảm, Ngân hàng Nhà nước có sách điều hành tiền tệ linh hoạt thời kỳ với mục tiêu bảo đảm ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát Các Tổ chức tín dụng có biện pháp xử lý kịp thời linh hoạt hoạt động kinh doanh với mục tiêu vừa đảm bảo hiệu quả, vừa thực với chủ trương Ngân hàng Nhà nước Agribank Nhà Bè nằm huyện Nhà Bè địa phương nghèo, thu nhập chủ yếu người dân từ nông nghiệp Hạ tầng kỹ thuật xã hội tập trung đầu tư nhìn chung chưa theo kịp đáp ứng nhu cầu phát triển; ngành kinh tế khu vực huyện phát triển yếu, chưa xác định sản phẩm chủ lực công tác chuyển đổi cấu ngành huyện Do vậy, hoạt động Agribank địa bàn huyện Nhà Bè gặp nhiều khó khăn tiền gửi từ dân cư hạn chế, lãi suất biến động, dịch vụ triển khai địa bàn gặp nhiều hạn chế,… Tuy nhiên, với điều hành linh hoạt, định hướng đắn Ban giám đốc với tâm tập thể công nhân viên người lao động, chi nhánh hoàn thành tốt nhiệm vụ trung ương giao, với phương châm hoạt động chi nhánh: “Hoạt động không mục tiêu lợi nhuận mà đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương với trách nhiệm ngân hàng thương mại chủ đạo, chủ lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Nhà Bè” Về mặt thẩm định tín dụng doanh nghiệp, quy trình thẩm định chi nhánh Nhà Bè quy củ, bản, trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp hầu hết cán tín dụng tốt Tuy nhiên, thẩm định phương án vay vốn, nhiều trường hợp cán kinh doanh chưa sâu tìm hiểu thêm thông tin doanh nghiệp thực tốt việc thẩm định lý khách quan chủ quan tin tưởng vào khả định tính cá nhân không nghĩ việc tìm hiểu chuyên sâu cần thiết nhiều nguyên nhân khác quy trình kiểm soát nội lỏng lẻo dẫn đến lừa đảo, cấu kết với thành phần không tốt bên mà kết thẩm định cuối gặp nhiều thiếu sót không đáng có Chính vậy, để giải cách hoàn chỉnh vấn đề có liên quan đến chất lượng công tác tín dụng đòi hỏi phải có nỗ lực không thân chi nhánh mà cần có giúp đỡ từ nhiều ngành, nhiều quan, đặc biệt Ngân hàng Nhà nước việc ban hành thống nguồn luật, 65   quy định điều chỉnh nghiệp vụ tín dụng Bên cạnh đó, khóa luận tốt nghiệp đưa số đề xuất chi nhánh nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định tín dụng Chi nhánh Nhà Bè nói riêng Agribank Việt Nam nói chung Do thời gian hạn chế nên viết không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo để vấn đề nghiên cứu hoàn thiện 66   TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Quy trình cho vay hệ thống NHN0&PTNT Việt Nam Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp hệ thống NHN0&PTNT Việt Nam – Chương II, Mục I “Thẩm định, phê duyệt cho vay Agribank nơi cho vay” Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp hệ thống NHN0&PTNT Việt Nam – Báo cáo thẩm định áp dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Agribank nơi cho vay Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Bộ hồ sơ xin vay Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Công ty sản xuất nông lâm sản (xin giấu tên) Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Báo cáo thẩm định Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Công ty sản xuất nông lâm sản (xin giấu tên) Agribank Chi nhánh Nhà Bè (2015), Báo cáo tổng kết năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 Agribank Chi nhánh Nhà Bè, Báo cáo kết hoạt động năm 2013, 2014, tháng 9/2015 tháng 10/2015 Agribank Chi nhánh Nhà Bè (bản – 2014), Giới thiệu tổng quan NHN0&PTNT chi nhánh Nhà Bè Đại học kinh tế Quốc dân, “Tổng quan tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại”, VOER, http://voer.edu.vn/m/tong-quan-ve-tin-dung-va-hoat-dongtin-dung-cua-ngan-hang-thuong-mai/6523461e Đào Minh Khoa (06/10/2012), “Khởi tố hai Giám đốc doanh nghiệp cán Agribank gây thất thoát nhiều tỷ đồng”, CafeF, http://cafef.vn/tai-chinh-nganhang/khoi-to-2-gd-doanh-nghiep-va-2-can-bo-nh-agribank-gay-that-thoat-nhieu-tydong-20121006114924596.chn Nguyễn Chung (28/10/2015), “Nguyên Giám đốc chi nhánh Agribank bị đề nghị mức 20 năm tù”, CafeF, http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/nguyen-giam-doc-chi-nhanhagribank-bi-de-nghi-muc-20-nam-tu-20151028205129824.chn Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà Xuất Bản Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh 67   Quế Sơn (24/10/2015), “Siêu lừa “vượt mặt” Trầm Bê thụ án 20 năm tù”, Dân Trí, http://dantri.com.vn/phap-luat/sieu-lua-vuot-mat-tram-be-tung-thu-an-20-nam-tu2015102407455403.htm Quốc Hội (2005), Nghị định số 33/2005/QH11 quy định luật dân – Mục II, Điều 248 “Chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu cho người khác”, http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147 Quốc Hội (2010), Nghị định số 47/2010/QH12 quy định Luật tổ chức tín dụng – Mục XIV, Điều “Giải thích từ ngữ”, http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&m ode=detail&document_id=96074 Quốc hội (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP quy định Giao dịch bảo đảm – Mục IV, Điều 56 “Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm”, http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14719 Vinh Lê (18/04/2015), “4 số tài quan trọng phân tích bản”, Saga, http://www.saga.vn/4-chi-so-tai-chinh-quan-trong-trong-phan-tich-co-ban-phani~34711 68   [...]... phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội     32   CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NHÀ BÈ   4.1 THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK NHÀ BÈ 4.1.1 Nhận xét tổng quan Các cán bộ tín dụng là những người trực tiếp thẩm định và đề xuất hồ sơ xin vay trước khi ra quyết định tín dụng Khi tiến hành thẩm định, cán bộ tín dụng đều dựa vào quy trình thẩm định chung của Chi nhánh. .. Việt Nam Chi nhánh Nhà Bè thực hiện các nghiệp vụ như: huy động vốn, cho vay, kinh doanh ngoại hối và các nghiệp vụ khác mà chi nhánh được phép thực hiện 3.2.1 Nghiệp vụ huy động vốn Đây là nghiệp vụ chủ yếu và thường xuyên của ngân hàng thương mại nói chung và NHN0&PTNT Chi nhánh Nhà Bè nói riêng Vì để thực hiện các nghiệp vụ cho vay và kinh doanh của ngân hàng thì ngân hàng không thể dựa vào nguồn...2.4 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp gồm 4 bước: Hình 2.1 Quy trình thẩm định tín dụng Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng và thu thập thông tin cần thiết Bước 2: Phân tích, thẩm định và lập báo cáo thẩm định Bước 3: Ước lượng, đánh giá, kiểm soát rủi ro tín dụng Bước 4: Kết luận về khả năng thu hồi nợ và ra quyết định cho vay Cụ thể... và đang trong giai đoạn hoàn thiện Do đó để hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục thì việc đầu tư vào dự án trong giai đoạn này là rất cần thiết 4.1.3 Vấn đề cấp hạn mức tín dụng (trường hợp Doanh nghiệp vay theo hạn mức tín dụng) Việc tính hạn mức tín dụng tại chi nhánh Nhà Bè cũng khá linh hoạt, nhưng yêu cầu trình độ thẩm định của các cán bộ tín. .. kinh doanh hợp pháp theo quy định của Nhà nước Đồng thời, để đảm bảo độ chính xác của các hồ sơ vay vốn, các cán bộ tín dụng của Chi nhánh phải đi thực tế tại nơi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn để tìm hiểu thêm thông tin về tình trạng nhà xưởng, máy móc thiết bị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Trong các trường hợp vay vốn tại Agribank Nhà Bè mà tác giả được tiếp cận, chi nhánh. .. doanh của ngân hàng Trong khóa luận lần này, tác giả sẽ chỉ tập trung phân tích nội dung thẩm định tín dụng doanh nghiệp của Agribank chi nhánh Nhà Bè (bước hai)     24   CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK NHÀ BÈ 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 08/07/1998, Chủ tịch hội đồng quản trị NHN0&PTNT Việt Nam đã ra quyết định số 391/QĐ – NHN0 – 02 thành lập NHN0&PTNT chi nhánh Nhà Bè NHN0&PTNT Nhà Bè. .. cho vay để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng vốn và có cơ hội phát triển tốt hơn Tuy nhiên ngân hàng phải thực hiện thẩm định tín dụng nhằm đưa ra quyết định cho vay đúng đắn để cả doanh nghiệp và ngân hàng đều thu được lợi nhuận từ phương án kinh doanh Thẩm định tín dụng doanh nghiệp giúp ngân hàng đánh giá chính xác sự hợp lý và cần thiết của phương án kinh doanh hoặc dự án đầu tư trên mọi... Qua thảo luận ban đầu tại doanh nghiệp, hoặc tại trụ sở ngân hàng, cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm tập hợp tất cả các thông tin chi tiết cần thiết để phục vụ cho việc lập tờ trình cho vay Bước 2: Phân tích, thẩm định và lập báo cáo thẩm định Thẩm định tín dụng là việc đánh giá kết hợp bằng nhiều công cụ, phương pháp từ định tính đến định lượng để đưa ra kết quả khách quan và trung thực nhất về khả năng... quan trọng để xác định xem đối tượng khách hàng nào mới đủ tiêu chuẩn để Chi nhánh cho vay Thực tế tại Chi nhánh cho thấy không phải 100% doanh nghiệp đến xin vay đều thành công Theo thống kê của Agribank Nhà Bè, chỉ có 80% các doanh nghiệp xin vay được Ngân hàng đồng ý cho vay Sở dĩ như vậy vì trong quá trình thẩm định, các cán bộ tín dụng đã phát hiện ra nhiều vấn đề bất cập của doanh nghiệp, chẳng hạn... sinh trong quá trình thẩm định tín dụng và đánh giá thuận lợi cũng như những khó khăn mà chi nhánh đang gặp phải 33   4.1.2 Vấn đề nảy sinh khi kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn Các cán bộ tín dụng sẽ tiếp xúc với doanh nghiệp đầu tiên qua bộ hồ sơ vay vốn Việc thẩm định tư cách pháp lý và năng lực hoạt động của các doanh nghiệp rất quan trọng, tạo tiền đề cho việc quyết định doanh nghiệp này có thỏa
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và giải pháp thực hiện thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại agribank chi nhánh nhà bè , thực trạng và giải pháp thực hiện thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại agribank chi nhánh nhà bè , thực trạng và giải pháp thực hiện thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại agribank chi nhánh nhà bè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay