thực trạng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp việt nam thương tín –phòng giao dịch duy tân

53 162 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:47

TRƯỜNG HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TÊN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN – PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG MSSV:1254032095 Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng GVHD: TH.S PHAN THỊ MINH HUỆ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2016 MỤC LỤC CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1.2 Lý chọn đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu khóa luận .3 CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DP RRTD .4 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN_PHÒNG GIAO DỊCH DUY TÂN 14 3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội dung để phân loại nợ 14 3.1.1 Đối với khách hàng doanh nghiệp: .14 3.1.2 Đối với khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh: .16 3.1.3 Ví dụ chấm điểm tín dụng với khách hàng doanh nghiệp .17 3.2 Thực trạng phân loại nợ 18 3.3 Thực trạng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng: 21 3.4 Đánh giá chung phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng NHTM CP Việt Nam Thương Tín_Phòng giao dịch Duy Tân 24 3.4.1 Những kết đạt 24 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 26 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VỀ PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN 31 4.1 Định hướng chung phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín 31 4.1.1 Định hướng hoạt động chung ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín: 31 4.1.2 Những định hướng phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín: 33 4.2 Giải pháp phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng NHTM CP Việt Nam Thương Tín: 33 4.2.1 Hoàn thiện nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội .33 4.2.2 Hoàn thiện quy trình, phương pháp phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo hướng áp dụng Chuẩn mực Quốc tế vài năm tới 34 4.2.3 Hoàn thiện áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội vào phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng toàn hệ thống: 37 4.2.4 Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình khách hàng: .38 4.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng : .39 4.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 41 4.2.7 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng 42 DANH MỤC VIẾT TẮT TCBS Phần mềm The Complete Banking Solution HKTT Hộ thường trú KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp GTCG Giấy tờ có giá HMTD Hạng mức tín dụng TKTT Tài khoản toán TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo SXKD Sản xuất kinh doanh NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần DP RRTD Dự phòng rủi ro tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn CTCP Công ty cổ phần DNNN Doanh nghiệp nhà nước DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể theo định số 493………… 10 Bảng 2.2: Tỷ lệ khấu trừ tối đa TSĐB… .11 Bảng 3.1: Bảng xếp hạn tín dụng nội để phân loại nợ……………………17 Bảng 3.2: Chi tiết phân loại nhóm nợ VIETBANK Duy Tân từ 2013 - quý đầu năm 2015…………………………………………………… 19 Bảng 3.3: Dự phòng cụ thể VIETBANK Duy Tân từ 2013 - quý đầu năm 2015……………………………………………………………… 23 Bảng 3.4: Tỷ lệ nợ xấu VIETBANK Duy Tân từ 2013 - quý đầu năm 2015……………………………………………………………… 24 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Dự nợ nhóm 3,4,5 VIETBANK Duy Tân năm 2013 – quý đầu năm 2015……………………………………………… 21 Biểu đồ 4.1: Mô hình thông tin nội mẫu………………….…………….41 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tổng quan phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Phân loại nợ việc TCTD vào tiêu chí định tính định lượng để đánh giá mức độ rủi ro khoản vay cam kết ngoại bảng Trên sở phân loại khoản nợ vào nhóm nợ thích hợp Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng cách lập tài khoản tiền để dự phòng cho tổn thất xảy khách hàng TCTD không thực nghĩa vụ theo cam kết Dự phòng khoản tiền dự phòng trích cho khoản tín dụng nội bảng cam kết ngoại bảng Khoản dự phòng hạch toán vào chi phí hoạt động TCTD.Dự phòng gồm hai loại: - Dự phòng cụ thể: khoản tiền trích lập sở phân loại cụ thể khoản nợ quy định Điều Điều Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN - Dự phòng chung: khoản tiền trích lập dự phòng cho tổn thất chưa xác định trình phân loại nợ trích lập dự phòng cụ thể trường hợp khó khăn tài TCTD chất lượng khoản nợ suy giảm Trong điều kiện hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn toàn hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn toàn hoạt động NHTM, rủi ro tín dụng rủi ro chủ yếu mà ngân hàng phải đối mặt Rủi ro tín dụng xảy gây tổn thất mặt tài mà gây tổn thất uy tín, vị thế, hình ảnh Đây tổn thất lượng hóa ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng vấn đề ngân hàng đặc biệt quan tâm Có nhiều biện pháp mà ngân hàng sử dụng để phòng ngừa rủi ro tín dụng Tuy nhiên, khoản tín dụng tồn phần rủi ro mà ngân hàng xác định đo lường để có biện pháp phòng tránh Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng cần thiết phải thành lập trì “ dự trữ cho khoản tổn thất” Nói cách khác, NHTM cần thiết phải trích lập DP RRTD cho Để trích lập dự phòng phù hợp với mức độ rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt việc phân loại nợ khoản vay cam kết ngoại SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 1/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN bảng vào nhóm có mức độ rủi ro khác cần thiết Thông qua việc phân loại nợ trích lập DP RRTD, NHTM không củng cố vững việc quản trị rủi ro tín dụng mà gián tiếp góp phần đảm bảo ổn định, tăng trưởng phát triển kinh tế 1.2 Lý chọn đề tài Ngày hoạt động kinh doanh ngân hàng phong phú đa dạng nhiều tín dụng chiếm tỉ trọng lớn hoạt động NHTM Việt Nam Kinh doanh tín dụng mang lại nguồn lợi lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho ngân hàng Để hạn chế ảnh hưởng thiệt hại rủi ro tín dụng gây hoạt động kinh doanh, ngân hàng phải triệt để kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát rủi ro tín dụng có hiệu đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, thực tế việc kiểm soát rủi ro tín dụng không đơn giản Nó đòi hỏi phải xác định tính chân thực số tỉ lệ nợ xấu, nợ hạn Bên cạnh đó, trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ định chế tài nước Để tiếp tục tồn phát triển, ngân hàng buộc phải lành mạnh hóa tài nâng cao lực cạnh tranh Xuất phát từ thực tế trên, NH TMCP Việt Nam cần phải nâng cao hiệu phân loại nợ để đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng cách xác từ tiến hành trích lập dự phòng hợp lí, nâng cao hiệu quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Sau trình học tập, nghiên cứu tìm hiểu thực tế NH TMCP Việt Nam Thương Tín, nhận thức rõ tầm quan trọng việc phân loại nợ kiểm soát rủi ro tín dụng nên định lựa chọn vấn đề: “ Phân loại nợ kiểm soát rủi ro tín dụng NH TMCP Việt Nam Thương Tín” làm đề tài cho báo cáo thực tập với mong muốn đóng góp thêm tiếng nói cho vấn đề 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận rủi ro tín dụng, phân loại nợ kiểm soát rủi ro tín dụng SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 2/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Đánh giá thực trạng phân loại nợ kiểm soát rủi ro tín dụng NH TMCP Việt Nam Thương Tín Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân loại nợ kiểm soát rủi ro tín dụng NH TMCP Việt Nam Thương Tín 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê so sánh, phương pháp phân tích định lượng thông qua việc sử dụng công cụ sơ đồ, đồ thị, bảng biểu từ rút nhận xét tổng quát Phương pháp thu thập số liệu từ báo cáo hoạt động kinh doanh NH TMCP Việt Nam Các phương pháp khác điều tra, phân tích, đánh giá, so sánh… 1.5 Kết cấu khóa luận Chương 1: Lời mở đầu - Chương 2: Lý thuyết phân loại nợ trích lập DP RRTD Chương 3: Thực trạng phân loại nợ trích lập DP RRTD ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Chương 4: Giải pháp phân loại nợ trích lập DP RRTD ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 3/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DP RRTD 2.1 Cơ sở lý luận Hiện nay, việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam thực theo Quyết định 493/2005/QĐ- NHNN phân loại nợ,trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi bổ sung Quyết định 493 Ngoài ra, thông tư 02/2013/TT-NHNN áp dụng năm 2016 hứa hẹn thúc đẩy công tác phân loại nợ trích lập DP RRTD cách hiệu - Đối tượng phải phân loại nợ trích lập DP RRTD: Theo Quyết định 493, TCTD hoạt động Việt Nam trừ Ngân hàng Chính sách xã hội phải thực phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Trường hợp chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam muốn thực phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước phải trình NHNN sách lập dự phòng ngân hàng mẹ để xem xét, định Chi nhánh ngân hàng nước phép thực phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định Hội sở ngân hàng nước sau NHNN chấp thuận văn - Đối tượng phân loại nợ trích lập DP RRTD: Các NHTM phải phân loại nợ trích lập DP RRTD khoản cho vay, khoản bảo lãnh, cam kết cho vay chấp nhận toán trừ trường hợp sau:  Các khoản cho vay nguồn vốn tài trợ, ủy thác bên thứ ba mà bên thứ ba cam kết chịu toàn trách nhiệm xử lý rủi ro xảy tổn thất  Các khoản cho vay nguồn vốn góp đồng tài trợ TCTD mà TCTD không chịu rủi ro TCTD trích lập dự phòng rủi ro phải tiến hành phân loại nợ nhằm đánh giá SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 4/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN lập dự phòng rủi ro tín dụng số biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng có định hướng cụ thể 4.1.2 Những định hướng phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín: - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thực phân loại nợ, phấn đấu trích đủ dự phòng rủi ro tín dụng thương mại; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro - Chuẩn hóa quy trình thủ tục quản lý toàn diện, đồng bộ, quán theo hướng áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế - Mở rộng tăng thị phần hoạt động dịch vụ, huy động vốn; đảm bảo tăng trưởng quy mô phù hợp với lực tài khả kiểm soát rủi ro Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tập trung các dịch vụ phi tín dụng,dịch vụ tài chính, đưa vào khai thác sản phẩm dịch vụ gắn với việc ứng dụng công nghệ đại - Điều chỉnh cấu tài sản nợ - tài sản có theo hướng: tăng hoạt động dịch vụ, hoạt động đầu tư vốn, tăng trưởng tín dụng tập trung vào tín dụng thương mại… Tập trung cho lĩnh vực, khu vực, ngành nghề, địa bàn có khả sinh lời nguồn thu tín dụng lớn đảm bảo tăng trưởng an toàn hiệu cao - Tiếp tục nâng cao lực tài chính, phấn đấu trì tỷ lệ an toàn vốn theo quy định NHNN Chuẩn mực Quốc tế, tăng tỷ lệ trích lập dự phòng chung, giảm tỷ lệ nợ xấu, đảm bảo tỷ lệ Quỹ dự phòng/Dư nợ xấu mức phù hợp 4.2 Giải pháp phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng NHTM CP Việt Nam Thương Tín: 4.2.1 Hoàn thiện nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội Bỏ bớt tiêu trùng lắp nêu phần hạn chế - Chi tiết khoản mục tiêu đánh giá lực tài chính: VD: Không thể dựa vào mức thu nhập 12 triệu đồng/ tháng mà đánh giá đạt điểm tối đa cho toàn khách hàng điều dẫn đến - SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 33/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN cào tính điểm cho khách hàng vay vài chục triệu với khách hàng vay vài tỷ 4.2.2 Hoàn thiện quy trình, phương pháp phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo hướng áp dụng Chuẩn mực Quốc tế vài năm tới Hiện nay, hầu hết NHTM đại phát triển giới áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) hạch toán nghiệp vụ ngân hàng.Trong có chuẩn mực số 39 (IAS 39) quy định phương pháp hạch toán phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng IAS 39 số 41 Chuẩn mực kế toán Quốc tế xây dựng ban hàng năm 1998 hoàn thiện qua năm 2003 2004 Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), tổ chức độc lập tài trợ Chính phủ nước phát triển Chuẩn mực xây dựng nguyên tắc choviệc ghi nhận, xác định giá trị công bố thông tin công cụ tài chính, IAS 39 dựa việc sử dụng giá trị hợp lý (Fair value) – giá trị tài sản mà người mua người bán sẵn sàng trao đổi, hạch toán kế toán công cụ tài chính, đặc biệt bên tài sản Bảng cân đối kế toán Nội dung IAS 39 chia làm phần là: Ghi nhận tài sản tài chính; xác định giá trị tài sản tài chính; suy giảm giá trị tài sản tài chính; nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro với nội dung chủ yếu sau: - Thứ nhất, ghi nhận tài sản tài chính: IAS 39 quy định tất tài sản tài công nợ tài (bao gồm công cụ phái sinh) Đối với việc mua bán tài sản tài mà thông lệ thị trường quy định thời gian cố định ngày giao dịch ngày toán ghi nhận theo hai ngày Lãi suất thường không dự tính thu khoảng thời gian Ở đây, tài sản tài chia làm loại chính: Giá trị tài sản công nợ tài thông qua Giá trị hợp lý Lãi – Lỗ (FVPL) gồm tài sản, công nợ tài để giữ kinh doanh loại công cụ xếp vào loại tài sản tài này; tài sản tài giữ đến ngày đáo hạn, khoản cho vay phải thukhởi tạo doanh nghiệp tài sản tài sẵn sàng để bán SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 34/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN - Thứ hai, xác định giá trị tài sản tài bao gồm: Xác định giá ban đầu tài sản công nợ tài Khi ghi nhận ban đầu tài sản công nợ tài doanh nghiệp phải xác định giá trị ban đầu chi phí giá trị hợp lý Sau ghi nhận giá trị ban đầu, công cụ tài cần phải xác định lại giá trị ghi nhận sổ sách kế toán IAS 39 có quy định cụ thể việc xác định giá trị loại tài sản công cụ tài - Thứ ba, suy giảm giá trị tài sản tài chính: IAS 39 cho hay nhóm tài sản tài bị suy giảm giá trị, có nghĩa giá trị thu hồi thấp giá trị sổ sách tài sản tài khoản lỗ suy giảm ghi nhận có chứng khách quan việc suy giảm giá trị kết hay nhiều kiện xảy sau ghi nhận ban đầu tài sản tài chứng thua lỗ phải ước tính cách đáng tin cậy - Thứ tư, nghiệp vụ trích lập dự phòng rủi ro: IAS 39 có đề cập đến cách phòng ngừa rủi ro để từ có liên quan đến lý luận nghiệp vụ trích lập dự phòng rủi ro là: phòng ngừa giá trị hợp lý phòng ngừa rủi ro lưu chuyển tiền tệ liên quan đến tài sản nợ ghi nhận, giao dịch dự báo cam kết chắn Từ việc nêu cách phòng ngừa trên, IAS 39 đề cách hạch toán với trường hợp:  Đối với phòng ngừa rủi ro cho giá trị hợp lý, lãi hay lỗ từ việc đánhgiá lại công cụ phòng ngừa rủi ro cần ghi nhận vào kết kinh doanh lỗ hay lãi từ việc điều chỉnh giá trị ghi sổ khoản phòng ngừa rủi ro cần ghi nhận vào kết kinh doanh Cách ghi nhận áp dụng khoản dự phòng rủi ro tín dụng hạch toán theo nguyên giá  Còn phòng ngừa rủi ro lưu chuyển tiền tệ, IAS 39 đưa quy định là: Một là, phần lãi hay lỗ từ công cụ dự phòng coi có hiệu ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu thông qua thay đổi báo cáo vốn chủ sở hữu Phần không hiệu báo cáo vào kết kinh doanh Hai là, cam kết chắn hay giao dịch dự đoán phòng ngừa rủi ro làm phát sinh việc ghi nhận tài sản hay nợ, lãi hay lỗ trước ghi nhận vào vốn chủ sở hữu cần đưa chuyển vào định giá ban đầu chi phí mua khoản tài sản hay nợ SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 35/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Ba là, phòng ngừa rủi ro lưu chuyển tiền tệ không làm phát sinh tài sản hay nợ, lãi hay lỗ ghi nhận vào vốn chủ sở hữu cần chuyển vào kết kinh doanh Như vậy, so sánh chuẩn mực với Quyết định 493 có khác biệt vô lớn Điều dẫn đến số dự phòng cần trích lập theo quy địnhcủa Việt Nam Chuẩn mực Quốc tế có chênh lệch rõ rệt, hạch toán theo Chuẩn mực Việt Nam số dự phòng thực tế thấp nhiều so với hạch toán theo Chuẩn mực quốc tế Có chênh lệch khác biệt rấtlớn việc tính toán giá trị khoản vay để xác định mức dự phòng cần thiết Quyết định 493 sử dụng giá trị sổ sách khoản vay để tính mức trích dự phòng IAS 39 đòi hỏi phải dùng giá trị khấu hao khoản vay thông qua hàng việc tính toán luồng tiền vào chiết khấu từ tương lai khoản vay theo phương pháp lãi suất thực tế để xác định mức trích lập dự phòng Do đó, thấy việc trích lập dự phòng theo Quyết định 493 không phản ánh xác mức độ rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu Thực tế Việt Nam chưa cho phép áp dụng đầy đủ IAS 39 thiếu điều kiện cần thiết Tuy nhiên dài hạn điều kiện thỏa mãn việc áp dụng đầy đủ IAS 39 cần thiết NHTM Việt Nam Do tính chất phức tạp việc áp dụng chuẩn mực điều kiện khác, mà VIETBANK chưa áp dụng thực phân loại nợ trích lập dự phòng theo IAS 39 mà thực theo Quyết định 493 Chính vậy, ngân hàng cần xây dựng kế hoạch lộ trình dần triển khai việc áp dụng IAS 39 cho toàn hệ thống Bên cạnh đó, VIETBANK cần đưa văn hướng dẫn cụ thể, quy trình, phương pháp, mô hình sử dụng để tính toán phục vụ việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Ngoài ra, VIETBANK nên xây dựng kho liệu lịch sử tổn thất tín dụng khứ cho riêng cách lưu trữ hồ sơ tín dụng với thông tin ứng dụng thời gian dài Điều giúp cho ngân hàng đánh giá khoản tổn thất tín dụng nhóm khoản cho vay xảy tương lai SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 36/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN 4.2.3 Hoàn thiện áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội vào phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng toàn hệ thống: IAS 39 yêu cầu việc phân loại nợ trích lập DP RRTD dựa hai yếu tố định lượng định tính, từ chất lượng tín dụng đánh giá thực chất hơn, toàn diện tiêu thức tình hình toán nợ, tình hình tài phi tài khách hàng Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội đáng tin cậy có tính chuyên nghiệp cao giúp ngân hàng thực điều Mục đích hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhằm đánh giá rủi ro khách hàng khả hoàn trả vốn vay rủi ro ngân hàng khả hoàn trả vốn vay rủi ro ngân hàng phải hàng thực thay nghĩa vụ cam kết bảo lãnh cho khách hàng với bên thứ ba Theo thông lệ, hệ thống xếp hạng tín dụng nội sử dụng quy trình quản lý rủi ro tín dụng: Phân loại nợ trích lập DP RRTD, phục vụ cho việc lập báo cáo tài theo Chuẩn mực Kế toán Quốc tế Thực tế, VIETBANK xây dựng áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội vào phân loại nợ trích lập DP RRTD NHNN cho phép áp dụng hệ thống vào công tác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, nhiên nay, việc phân loại nợ theo Điều áp dụng đối tượng khách hàng doanh nghiệp, việc phân loại nợ khách hàng cá nhân theo phương pháp định lượng Vì vậy, thời gian tới, VIETBANK cần nhanh chóng triển khai việc áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng nội vào phân loại nợ khách hàng cá nhân Bên cạnh đó, để đảm bảo hệ thống xếp hạng tín dụng nội phù hợp với thực tiễn, kết xếp hạng phản ánh xác mức độ rủi ro khách hàng để làm trích lập dự phòng rủi ro, VIETBANK phải chỉnh sửa hoàn thiện hệ thống Trước hết loại bỏ tiêu chí trùng lặp tiêu chí đánh giá chưa sát nguy vỡ nợ khách hàng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân cần xây dựng lại tiêu chấm điểm, phân loại khách hàng theo tiêu chí rõ ràng giúp việc chấm điểm đạt kết xác Tiếp theo đó, ngân hàng cần phải định kỳ rà soát lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội Cụ thể là, kết xếp hạng thường xuyên phải kiểm tra đánh giá phận kiểm tra độc lập trực thuộc trụ sở để có phát chỉnh sửa kịp thời SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 37/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Bộ phận tiến hành thủ tục kiểm tra thích hợp để đảm bảo tính khách quan xác hệ thống Các thủ tục bao gồm: - Phân tích đánh giá toàn danh mục tín dụng để đưa nhận định vấn đề không hợp lý kết xếp hạng Những phân tích dựa thông tin tổng hợp toàn ngân hàng thông tin phân tích kiện kinh tế - Thường xuyên kiểm tra sở chọn mẫu khách quan để đánh giá chất lượng xếp hạng - Tập hợp, quản lý phản hồi hệ thống từ phận sử dụng kiểm soát hệ thống để có xử lý kịp thời - Đánh giá tổng thể đề xuất Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thay đổi cần thiết liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội 4.2.4 Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình khách hàng: Để phân loại nợ phương pháp định tính theo Điều Quyết định 493, công tác dự báo tình hình khách hàng cần trọng Bên cạnh tiêu định lượng, ngân hàng cần phải nắm bắt kịp thời dấu hiệu có liên quan để nhận định tình trạng khách hàng, từ hỗ trợ việc phân loại nợ đạt kết xác - Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng: Đây nhóm dấu hiệu dễ nhận biết nhất, có tác động trực tiếp, có tốc độ nhanh khoảng thời gian ngắn tới chất lượng tín dụng, chuyển từ trạng thái bình thường lên cấp độ rủi ro cao, đòi hỏi phản ánh mau lẹ, tích cực hiệu Nhóm dấu hiệu gọi nhóm dấu hiệu cảnh báo sớm bao gồm:  Trì hoãn gây khó khăn, trở ngại ngân hàng trình kiểm tra theo định kỳ hay đột xuất tình hình sử dụng vốn vay, tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh mà khách hàng không giải thích cách thuyết phục  Chậm gửi trì hoãn gửi báo cáo tài theo yêu cầu mà không giải thích cách thuyết phục  Đề nghị gia hạn/điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhiều lần không rõ lý dochính đáng SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 38/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN  Sự sụt giảm bất thường số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng  Chậm toán khoản lãi đến hạn - Thanh toán nợ gốc không đầy đủ, hạn  Sử dụng tài trợ ngắn hạn cho hoạt động trung dài hạn  Mức độ vay thường xuyên gia tăng, yêu cầu khoản vay vượt nhu cầu dự kiến  Chấp nhận sử dụng nguồn tài trợ giá cao với điều kiện - Nhóm dấu hiệu liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng: Nhóm dấu hiệu có tác động trực tiếp đến chất lượng tín dụng với độ “trễ” lớn Các dấu hiệu rút từ thân hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng không dễ dàng nhận biết thiếu quản lý chặt chẽ sâu sát cán tín dụng  Nhóm dấu hiệu bao gồm:  Độ lệch doanh thu hay dòng tiền thực tế so với mức độ dự kiến khách hàng đề nghị cấp tín dụng  Những thay đổi lớn cấu vốn, tỷ lệ khoản hay mức độ hoạt động khách hàng, cụ thể như: gia tăng đột biến tỷ lệ nợ/vốn chủsở hữu, tỷ lệ khả toán nhanh toán tức thời có dấu hiệu sụt giảm liên tục, hàng tồn kho có gia tăng bất thường, tăng doanh thu giảm lợi nhuận lợi nhuận… 4.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng : Không đơn giản vào thời gian hạn khoản nợ để phân loại khoản vay, việc phân loại nợ theo phương pháp định tính vào nhiều tiêu tài phi tài khác Vì vây, việc phân loại nợ theo phương pháp đòi hỏi thu thập nhiều thông tin Khi thông tin cung cấp đầy đủ, xác kịp thời giúp NHTM đánh giá xác chất lượng khoản vay khách hàng tiến hành trích lập DP RRTD phù hợp Do mà, VIETBANK cần phải đại hóa hệ thống thông tin nhằm phục SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 39/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN vụ tốt cho việc phân loại nợ Các thông tin mà ngân hàng thu thập bao gồm: thông tin khách hàng, xếp hạng doanh nghiệp, thị trường nước, sách kinh tế vĩ mô,… thông hàng tin tình hình hoạt động ngân hàng, tình hình huy động vốn hay cấp tín dụng chi nhánh trực thuộc…Việc thu thập quản lý thông tin quan trọng, giúp cho ngân hàng đánh giá rủi ro tiềm ẩn,từ có biện pháp phòng ngừa thích hợp Việt Nam trình chuyển đổi kinh tế nên hệ thống thông tin thiếu yếu, chất lượng khả tiếp cận thông tin nhiều hạn chế, chi phí cao Điều dẫn đến việc thu thập thông tin để đánh giá khách hàng khó Thêm vào đó, ngân hàngvẫn thường đánh giá lực tài khách hàng vào báo cáo tài họ, độ tin cậy báo cáo lại không cao Vì vậy, VIETBANK NHTM khác cần phải hoàn thiện hệ thống thông tin từ nhiều nguồn khác để đưa định xác khách hàng để làm trích lập DP RRTD Ngoài ra, hệ thống thông tin nội toàn khách hàng để hệ thống truy cập tìm kiếm thông tin cần thiết Thực tế, VIETBANK có hệ thống thông tin nội khách hàng hệ thống cung cấp thông tin hoạt động tiền gửi vay vốn mà chưa có thông tin hồ sơ pháp lý, uy tín… Trong thời gian tới, VIETBANK nên bổ sung thông tin vào hệ thống thông tin nội SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 40/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Biểu đồ 4.1: Mô hình thông tin nội mẫu Hệ thống thông tin nội Thông tin khách hàng 4.2.6 Thông tin ngành kinh tế Thông tin pháp lý Thông tin thị trường Thông tin quy định Ngân hàng Thông tin sách Nhà nước Thông tin đặc điểm vùng miền kinh tế Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con người yếu tố vô quan trọng, định đến thành công hay thất bại ngân hàng là nhân tố tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung, hoạt động tín dụng quản lý vốn tín dụng nói riêng Trong công tác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, trình độ cán tín dụng có ảnh hưởng lớn đến kết trình đánh giá khách hàng vay Đội ngũ cán ngân hàng chia làm nhóm: Nhóm cán quản lý nhóm cán tác nghiệp Với cán quản lý lực trình độ họ định nhiều đến thành công hay thất bại ngân hàng Do vậy, cán quản lý ngân hàng cần phải trang bị sâu rộng kiến thức tài chính– ngân hàng, kinh nghiệm công tác quản lý, am hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng Đối với cán tác nghiệp, đặc biệt cán tác nghiệp tín dụng lực họ có tính định lớn đến chất lượng khoản vay Việc định tín dụng có SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 41/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN xác không, công tác theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng có kịp thời, đầy đủ không… phụ thuộc vào khả cán ngân hàng Đặc biệt việc thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, mà ngân hàng có hướng áp dụng hoàn toàn theo quy định NHTW hành, việc có đội ngũ cán vừa am hiểu nghiệp vụ,vừa am hiểu quy định nước, đồng thời lại nắm rõ yêu cầu Chuẩn mực quốc tế có ý nghĩa quan trọng với ngân hàng Để làm điều này, VIETBANK cần có có chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài, có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cán ngân hàng có nghiệp vụ chuyên môn giỏi, am hiểu sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu đại hóa công nghệ ngân hàng Có sách hợp lý xây dựng môi trường văn hóa làm việc phù hợp ổn định khai thác ưu tối đa nguồn nhân lực Phối hợp với đơn vị đào tạo chuyên sâu ngân hàng liên kết thực khóa bồi dưỡng, học hỏi kinh nghiệm nước cho cán ngân hàng 4.2.7 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng Có thể khẳng định CNTT đóng vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng Việc áp dụng CNTT giúp cho ngân hàng theo dõi tình hình tiền gửi, cho vay khách hàng, tình hình trả nợ gốc lãi xác, hiệu quả; giúp thực việc toán qua ngân hàng nhanh chóng, xác, an toàn tiền đề để phát triển sản phẩm ngân hàng Tương tự vậy,việc phân loại nợ trích lập DP RRTD cần có hỗ trợ công nghệ đại Thứ nhất, áp dụng CNTT giúp thực phân loại nợ tự động Hiện nay, ngân hàng ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh Dư nợ tín dụng tăng lên qua năm số nhỏ Cùng với đó, số lượng khoản vay cam kết ngoại bảng tăng lên Nếu hỗ trợ công nghệ đại, việc phân loại nợ nhân viên ngân hàng thực thủ công Trong điều kiện số lượng khoản vay lớn, việc làm thủ công thực không phù hợp không hiệu Với SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 42/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN việc áp dụng phần mềm tự động phân loại nợ, công việc nhân viên ngân hàng đơn giản nhập số liệu, hệ thống tự chạy cho kết Thứ hai, CNTT giúp cho ngân hàng lưu trữ lượng thông tin khổng lồ làm đầu vào cho công tác chấm điểm tín dụng Quy mô khách hàng ngân hàng ngày tăng lên với việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng vào việc phân loại nợ lại đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng đươc hệ thống bao gồm nhiều loại thông tin để làm đầu vào cho công tác chấm điểm tín dụng khiến cho số lượng thông tin mà ngân hàng phải thu thập lưu trữ tăng lên nhiều Do vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào lưu trữ thông tin điều cần thiết Thứ ba, để thực phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo yêu cầu IAS 39 cần phải có hỗ trợ công nghệ đại Hiện nay, điều kiện Việt Nam chưa cho phép ngân hàng áp dụng giá trị khấu hao phương pháp lãi suất thực tế vào việc xác định giá trị khoản vay trích lập DP RRTD Tuy nhiên, tương lai xu hướng chung ngân hàng phải thực điều Để làm điều ngân hàng phải xây dựng chương trình phần mềm tin học đáp ứng việc tính toán luồng tiền chiết khấu theo lãi suất thực tế khế ước nhận nợ, hợp đồng tín dụng Từ phân tích cho thấy CNTT có vai trò quan trọng việc phân loại nợ trích lập DP RRTD Do vậy, thời gian tới, VIETBANK nên đầu tư vào CNTT để nâng cao khả lưu trữ thông tin đồng thời nên bắt đầu quan tâm tới việc xây dựng chương trình phần mềm đáp ứng việc tính toán luồng tiền chiết khấu theo lãi suất thực tế KẾT LUẬN Kinh doanh ngân hàng lĩnh vực kinh doanh nhiều rủi ro nhiều nguyên nhân mang lại Chính vậy, hàng năm NHTM phép cần phải trích lập quỹ dự phòng để bù đắp cho rủi ro xảy Trong quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro tín dụng nội dung quan trọng mà cấp lãnh đạo phải đặc biệt quan tâm, thước đo lực “sống” hay “chết”của NHTM Để quản trị tín dụng hiệu quả, NHTM cần phải đánh giá xác chất lượng tín dụng đơn vị sở SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 43/44 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN trích lập dự phòng phù hợp Nhận thức vấn đề này, báo cáo sâu tìm hiểu, phân tích phạm vi nghiên cứu NHTM CP Á Việt Nam Thương Tín để tìm hiểu vấn đề “Phân loại nợ trích lập DP RRTD NHTM CP Việt Nam Thương Tín – Thực trạng giải pháp” Báo cáo hoàn thành mục tiêu đặt ra: Thứ hệ thống làm rõ vấn đề tín dụng, rủi ro tín dụng phân loại nợ trích lập DP RRTD Thứ hai sở lý luận, báo cáo sâu phân tích thực trạng phân loại nợ trích lập DP RRTD NHTM CP Việt Nam Thương Tín, kết đạt tồn mà Việt Nam Thương Tín cần phải cải thiện Thứ ba sở thực trạng phân tích, báo cáo đề xuất giải pháp Việt Nam Thương Tín nhằm nâng cao hiệu phân loại nợ trích lập DP RRTD Những giải pháp mà báo cáo đề xuất với mục đích đóng góp phần công sức nhằm nâng cao hiệu phân loại nợ trích lập DP RRTD Do hạn chế nhiều mặt nên báo cáo điểm thiếu sót Em mong nhận góp ý chân thành Quý thầy cô SVTH: ĐỖ NGUYỄN KIM HẰNG Trang 44/44 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Duệ, Quản trị ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội, 2001 Học viện ngân hàng, Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê,2001 Ths Đinh Đức Thịnh, Giáo trình kế toán ngân hàng, Học viện ngân hàng,2011 Peter Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, Bản dịch Tiếng Việt, NXB Tài Chính, Hà Nội, 2004 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXBThống kê, 2009 TS Nguyễn Đức Thảo, Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàngthương mại Việt Nam giải pháp phòng ngừa hạn chế, Việnnghiên cứu khoa học ngân hàng, Hà Nội, 2003 Th.S Phan Thị Hoàng Yến, Giải pháp hoàn thiện công tác trích lập dựphòng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Họcviện Ngân hàng, Hà Nội, 2007 Đỗ Đức Sơn, Hoàn thiện phương pháp trích lập dự phòng rủi ro tín dụngcủa NHTM theo Chuẩn mực kế toán quốc tế qua kinh nghiệm Kiểm toán độclập, Học viện ngân hàng, Hà Nội, 2005 Đặng Thế Tùng, Một số vấn đề cần ý áp dụng Quyết định 493 vàQuyết định 18 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tín dụngcủa TCTD, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng số 88, tháng 9/2009 10 PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Góp ý dự thảo quy định phân loại nợ, tríchlập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, Tạp chí Ngân hàng số 22,tháng 11/2010 11 Báo cáo thường niên VIETBANK năm 2013, 2014, 2015 12 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, Sổ tay xếp hạng tín dụng nội dành cho khách hàng doanh nghiệp, Tài liệu lưu hành nội bộ, 2013 13 Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 ban hành quy địnhvề phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạtđộng ngân hàng TCTD 14 Quyết định 18/2007/QĐ – NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi, bổsung số điều Quyết định 493/2005/QĐ – NHNN 15 Chuẩn mực Quốc tế IAS 39 16 Luật tổ chức tín dụng năm 2010 17 www.sbv.gov.com.vn 18 www.moj.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp việt nam thương tín –phòng giao dịch duy tân , thực trạng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp việt nam thương tín –phòng giao dịch duy tân , thực trạng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp việt nam thương tín –phòng giao dịch duy tân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay