tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng của các công ty trên sàn chứng khoán việt nam

84 206 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ VIỄN ĐÔNG TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ VÀ TUỔI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC CÔNG TY TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Tp Hồ Chí Minh, Năm 2016 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn: “Tác động quy mô tuổi đến tăng trƣởng công ty sàn chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 Nguyễn Thị Viễn Đông HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang i Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc LỜI CẢM ƠN Để luận văn hoàn thành ngày hôm nay, trải qua thời gian dài dạy dỗ Thầy cô, giúp đỡ bạn bè Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến: Toàn thể thầy, cô giảng dạy chương trình cao học trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh, nơi cung cấp cho lượng kiến thức bổ ích hữu dụng nghiên cứu học thuật ứng dụng thực tế Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Trần Phúc tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tạo động lực cho suốt trình nghiên cứu thực luận văn Lời cuối cùng, xin cảm ơn cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Việt Hà tập thể lớp MFB5B tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình tham gia chương trình học Nguyễn Thị Viễn Đông HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang ii Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc TÓM TẮT Tăng trưởng công ty yếu tố quan tâm mục tiêu hướng đến nhiều đối tượng chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư nhà nước Vì vậy, nghiên cứu yếu tố tác động đến tăng trưởng công ty nhu cầu không ngừng Cũng lý đó, tác giả nghiên cứu số lý thuyết nghiên cứu trước nước tăng trưởng công ty nhằm tìm khe hở nghiên cứu trước để tiến hành nghiên cứu hoàn thiện nghiên cứu Với đề tài “Tác động quy mô tuổi đến tăng trƣởng công ty sàn chứng khoán Việt Nam” sử dụng liệu từ 485 công ty sàn chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Hà Nội thời gian 2009 đến 2014, tác giả xây dựng mô hình hồi quy sử dụng phương pháp hồi quy phân vị để phân tích với mục tiêu hoàn thiện khe hở tồn đọng nghiên cứu trước Kết hồi quy cho thấy, quy mô công ty có mối tương quan thuận tăng trưởng công ty Mức tác động quy mô tăng trưởng cao công ty có quy mô vừa nhỏ so với công ty có quy mô lớn Đối với tuổi công ty, tuổi có mối tương quan nghịch với tăng trưởng Đồng thời, tuổi công ty lớn mức độ tác động đến tăng trưởng cao Mức độ tác động tuổi quy mô đến tăng trưởng thay đổi qua phân vị nghiên cứu thể chi tiết tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng công ty Kết nghiên cứu với R2 44.52% cho thấy mô hình giải thích tương đối kết tăng trưởng công ty Bên cạnh đó, kiểm định F với giá trị P-value nhỏ 0.05 cho thấy mô hình sử dụng phù hợp HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang iii Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC ĐỒ THỊ vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC VIẾT TẮT ix CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2 Một số nghiên cứu trước 2.2.1 Một số nghiên cứu nước 2.2.2 Một số nghiên cứu nước 12 2.3 Phương pháp nghiên cứu đo lường biến nghiên cứu trước 13 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu 13 2.3.2 Cách đo lường biến nghiên cứu 15 2.4 Kết luận 17 CHƢƠNG 3: 19 MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Mô hình nghiên cứu biến mô hình 19 3.2 Giải thích đo lường biến 20 3.2.1 Tăng trưởng (GROWTH) 20 3.2.2 Quy mô công ty (LNSIZE) 20 3.2.3 Tuổi công ty (LNAGE) 21 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang iv Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng 3.2.4 GVHD TS Nguyễn Trần Phúc Biến kiểm soát 22 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 22 3.3.1 Sự tác động quy mô đến tăng trưởng doanh nghiệp 22 3.3.2 Sự tác động tuổi đến tăng trưởng doanh nghiệp 23 3.3.3 Sự tác động tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu đến tăng trưởng công ty 25 3.3.4 Sự tác động tỷ số doanh thu tổng tài sản đến tăng trưởng công ty 25 3.4 Dữ liệu sử dụng 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 26 3.6 Trình tự thực nghiên cứu định lượng 26 3.6.1 Thống kê mô tả 26 3.6.2 Phân tích ma trận hệ số tương quan 27 3.6.3 Phương pháp hồi quy 27 3.7 Phương pháp ước lượng hồi quy 28 3.7.1 Mô hình hồi quy OLS 28 3.7.2 Mô hình hồi quy phân vị 28 CHƢƠNG 30 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Thống kê mô tả 30 4.2 Ma trận tương quan 34 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 35 4.4 Kiểm định tự tương quan 35 4.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 36 4.6 Kết hồi quy 36 4.6.1 Kết hồi quy toàn công ty 36 4.6.2 Kết hồi quy nhóm công ty theo giai đoạn phát triển 40 4.6.3 Kết hồi quy qua nhóm công ty theo quy mô 44 4.7 Thảo luận kết hồi quy 49 4.7.1 Biến quy mô công ty (LNSIZE) 49 4.7.2 Biến tuổi công ty (LNAGE) 50 4.7.3 Biến kiểm soát 51 4.8 Những ưu điểm kết hồi quy sử dụng mô hình hồi quy phân vị 51 CHƢƠNG 53 KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 53 5.1 Kết luận 53 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang v Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc 5.2 Một số gợi ý sách 53 5.3 Hạn chế nghiên cứu 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 64 PHỤ LỤC 1: Thống kê mô tả 64 PHỤ LỤC 2: Ma trận tương quan 64 PHỤ LỤC 3: Hệ số VIF 64 PHỤ LỤC 4: Kiểm tra tự tương quan 64 PHỤ LỤC 5: Kiểm tra phương sai sai số thay đổi 65 PHỤ LỤC 6: Kết mô hình hồi quy bình phương nhỏ OLS tuổi tổng quát 65 PHỤ LỤC 7: Kết mô hình hồi quy phân vị tuổi tổng quát 66 PHỤ LỤC 8: Kết mô hình hồi quy bình phương nhỏ OLS tuổi =11 70 PHỤ LỤC 12: Kết mô hình hồi quy OLS theo quy mô công ty nhỏ vừa 71 PHỤ LỤC 13: Kết mô hình hồi quy phân vị theo quy mô công ty nhỏ vừa 72 PHỤ LỤC 14: Kết mô hình hồi quy OLS theo quy mô công ty lớn 73 PHỤ LỤC 15: Kết mô hình hồi quy phân vị theo quy mô công ty lớn 74 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang vi Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc DANH MỤC ĐỒ THỊ Tên đồ thị STT Trang Đồ thị 4.1 Mật độ phân bố công ty theo tuổi 32 Đồ thị 4.2 Đường hồi quy theo quy mô tất công ty 38 Đồ thị 4.3 Đường hồi theo tuổi tất công ty 39 Đồ thị 4.4a Đường hồi quy theo quy mô công ty có tuổi AGE=11 42 Đồ thị 4.5a Đường hồi quy theo tuổi công ty có tuổi AGE=11 43 Đồ thị 4.6a Đường hồi quy theo quy mô công ty vừa nhỏ 46 Đồ thị 4.6b Đường hồi quy theo quy mô công ty lớn 46 Đồ thị 4.7a Đường hồi quy theo tuổi công ty vừa nhỏ 47 Đồ thị 4.7b Đường hồi quy theo tuổi công ty lớn 47 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang vii Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc DANH MỤC BẢNG Tên bảng STT Trang Bảng 3.1 Tóm tắt kỳ vọng dấu 25 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 30 Bảng 4.2 Tốc độ tăng trưởng theo giai đoạn phát triển tuổi quy mô công ty 33 Bảng 4.3 Ma trận tương quan 34 Bảng 4.4 Chỉ số VIF 35 Bảng 4.5 Kết hồi quy tất công ty 36 Bảng 4.6 Kết hồi quy công ty có tuổi AGE=11 40 Bảng 4.8 Kết hồi quy công ty có quy mô vừa nhỏ 44 Bảng 4.9 Kết hồi quy công ty có quy mô lớn 45 Bảng 4.10 Tổng kết kết hồi quy 48 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang viii Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc DANH MỤC VIẾT TẮT AGE: Tuổi công ty CTCP: Công ty cổ phần GDP: Tổng thu nhập quốc nội OLS: Mô hình hồi quy bình phương nhỏ TP: Thành phố FEM: Mô hình tác động cố định REM: Mô hình tác động ngẫu nhiên VIF: Hệ số phóng đại phương sai NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang ix Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc Hoy, F., McDougall, P P and D'Souza, D E (1992) “Strategies and environments of high growth firms” Chapter in The State of the Art of Entrepreneurship, edited by Donald Sexton and John Kasarda Boston, MA: PWS-KENT Publishing Company http://s.cafef.vn/PV2-107768/pv2-nam-2013-se-tap-trung-vao-cong-tac-thu-hoi-congno.chn, 23/04/2013 Huỳnh Ngọc Nhậm (2008), Kinh tế lượng, NXB Lao Động Xã Hội Kazanjian, R K., & Drazin, R (1990) “A stage-contingent model of design and growth for technology based new ventures” Journal of Business Venturing vol 5, pp 137-150 Kiriri, P N.(2002) “Business planning: A typology for small and medium enterprise (SME) life cycle stages”, Doctoral Dissertation, Southern Cross University, Lismore Koenker, R and G J Bassett (1978) “Regression quantiles” Econometrica 46 (1), 33–50 Mishra V (2004) “Size, age & firm growth, the computer industry in India” Có thể truy cập tại: http://ssrn.com/abstract=520822 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.520822 Montenegro, C E (2001) “Wage Distribution in Chile: Does Gender Matter? A Quantile Regression Approach,” Working Paper Series 20, The World Bank, Development Research Group Mateev M, Anastasov Y (2010) “Determinants of small and medium sized fast growing enterprises in Central and Eastern Europe: a panel data analysis” Financial Theory and Practice., 34 (3): 269-295 Nelson, Richard R and Sidney G Winter (1982), “An Evolutionary Theory of Economic Change” Belknap Press/Harvard University Press: Cambridge Nguyễn Minh Hà (2010) “Tác động quy mô tuổi đời doanh nghiệp đến tăng trưởng doanh nghiệp VN” Tạp chí khoa học trường đại học Mở TP HCM, 2(17), pp 137-146 Nguyễn Minh Kiều (2012) “Tài doanh nghiệp bản” Nhà xuất lao động xã hội HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 60 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc Nguyễn Tấn Bình (2008) “Phân tích hoạt động doanh nghiệp”, Nhà xuất thống kê, TP HCM Nguyễn Thị Mỹ Trang (2012), “ Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam” thư viện trường Đại học Mở HCM Niskanen, Jyrki and Mervi Niskanen, (2007) “Kasvuyrityksen rahoitus”, in "Kasvuyritys", Mauri Laukkanen, Ed Talentum Oliveira, B., Fortunato, A (2006) “Firm Growth and Liquidity Constraints: A Dynamic Analysis” Small Business Economics, 27, 139–156 Pandey, I.M (2001) “Capital structure and the firm characteristics: evidence from an emerging market” IIMA Working Paper No 2001-10-04 Có thể truy cập tại: http://ssrn.com/abstract=300221 or DOI: 10.2139/ssrn.300221 Penrose ET (1959) “The Theory of the Growth of the Firm” Oxford University Press: New York Reichstein, T & A Salter (2006) “Investigating the sources of process innovation among UK manufacturing firms” Industrial and Corporate Change, 15(4) 653–682 Reichstein, T., Dahl, M.S., Ebersberger, B., & Jensen, M.B (2010) “The devil dwells in the tails: A quantile regression approach to firm growth” Journal of Evolutionary Economics, 20(2), 219-231 Samuels, J Smyth, D (1968) “Profits, variability of profits and firm size” Economica, 35, 127–139 Scott, M & Bruce, R (1987) “Five Stages of Growth in Small Business” Long Range Planning, vol 20, no 3, pp 45-52 Singh, A and G Whittington (1975) “The Size and Growth of Firms” Review of Economic Studies 42(1): 15-26 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 61 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc Sorensen J.B., & Stuart, T.E (2000) “Aging, Obsolescence, and Organizational Innovation” Administrative Science Quarterly, 45, 81-112 Stinchcombe, A., (1965) “Social structure and organizations” In: March, J.G (Ed.), Handbook of Organizations Rand McNally, Chicago, 142-193 Sutton, J (1997) “Gibrat’s Legacy” Journal of Economic Literature 35, 40-59 Timmons J.A., (1994) “New Venture Creation: entrepreneurship for the 21st century” Chicago, Irwin Wagner, Joachim (1995) “Exports, Firm Size, and Firm Dynamics” Small Business Economics 7, 29-39 Wasiuzzaman, Shaista and Arumugam, Veeri Chettiar (2013) “Determinants of Working Capital Investment: A Study of Malaysian PublicListed Firms, Australasian Accounting” Business and Finance Journal, 7(2), 63-83 Vlachvei, A and O Notta (2008) “Firm Growth, Size and Age in Greek manufacturing” Proceedings of International Conference on Applied Economics 2008, May 15-17, Kastoria, pp 915-922, ISBN 978-960-89054-2-9 Wijewardena,H,- Tibbits,G.E (1999) “Factors contributing to the growth of small manufacturing firms: data from Australia” Journal of Small Business Management, 37 (2):88-95 Viner, Jacob 1931 (reprinted in 1952) “Cost curves and supply curves” In Readings in price theory, edited by George J Stigler and Kenneth E Boulding Chicago: Richard D Irwin, pp 198-226 Viner, Jacob 1950 (reprinted in 1952) “Supplementary note (1950)” In Readings in price theory, edited by George J Stigler and Kenneth E Boulding Chicago: Richard D Irwin, pp 227-32 Winter, S (1984) “Schumpeterian Competition in Alternative Technological Regimes” Journal of Economic Behavior and Organization, 5, 287-320 Vozikis, G & Glueck, W F (1980) “Small Business Problems and Stages of Development” Academy of Management Proceedings, pp 373 – 377 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 62 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc Voulgaris F, Asteriou D and Agiomirianakis G, (2003) “The determinants of small firm growth in the Greek manufacturing sector”, Journal of Economic Integration, 18(4), 817-836 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 63 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Thống kê mô tả PHỤ LỤC 2: Ma trận tƣơng quan PHỤ LỤC 3: Hệ số VIF PHỤ LỤC 4: Kiểm tra tự tƣơng quan HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 64 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC 5: Kiểm tra phƣơng sai sai số thay đổi PHỤ LỤC 6: Kết mô hình hồi quy bình phƣơng nhỏ OLS tuổi tổng quát HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 65 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC 7: Kết mô hình hồi quy phân vị tuổi tổng quát HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 66 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC 8: Kết mô hình hồi quy bình phƣơng nhỏ OLS tuổi =11 HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 70 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC 12: Kết mô hình hồi quy OLS theo quy mô công ty nhỏ vừa HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 71 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC 13: Kết mô hình hồi quy phân vị theo quy mô công ty nhỏ vừa HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 72 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC 14: Kết mô hình hồi quy OLS theo quy mô công ty lớn HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 73 Tác động quy mô tuổi đến tăng trưởng GVHD TS Nguyễn Trần Phúc PHỤ LỤC 15: Kết mô hình hồi quy phân vị theo quy mô công ty lớn HVTH: Nguyễn Thị Viễn Đông Trang 74 [...]... Mức độ tác động của tuổi đến tăng trưởng công ty ở các phân vị khác nhau như thế nào? - Mức độ tác động quy mô đến tăng trưởng công ty qua từng giai đoạn phát triển của công ty như thế nào? - Mức độ tác động tuổi đến tăng trưởng công ty qua từng giai đoạn phát triển của công ty như thế nào? - Mức độ tác động của tuổi và quy mô đến tăng trưởng giữa công ty có quy mô lớn và công ty có quy mô vừa và nhỏ... tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng doanh nghiệp và mức ảnh hưởng của các yếu tố này đến tăng trưởng doanh nghiệp như thế nào, có sự thay đổi nào trong mức độ tác động của tuổi và quy mô đến tăng trưởng qua từng giai đoạn phát triển và theo quy mô của doanh nghiệp Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn cụ thể về mức tác động của tuổi và quy mô đến tăng trưởng. .. gia tăng điều đó thúc đẩy công ty tăng trưởng 2.4 Kết luận Trên cơ sở lý thuyết cùng với các nghiên cứu trước trong và ngoài nước với đề tài tăng trưởng và các yếu tố tác động đến tăng trưởng công ty đã tìm hiểu ở mục 2.1 và 2.2, tác giả nhận thấy quy mô và tuổi là hai yếu tố thường được sử dụng trong các nghiên cứu các yếu tố tác động đến tăng trưởng công ty Tuy nhiên, sự tác động của quy mô và tuổi. .. phát từ những lý do trên tác giả quy t định chọn đề tài Tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng của các công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam Kết quả nghiên cứu là một bằng chứng khoa học cụ thể nhằm đưa ra những biện pháp giúp nâng cao tăng trưởng doanh nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng của công ty để đưa ra những gợi... và Anastasov (2010) kết luận rằng quy mô doanh nghiệp và tuổi công ty là yếu tố quy t định tăng trưởng và điều kiện tiên quy t để phân biệt các công ty đang phát triển mạnh mẽ so với các công ty yếu hơn Mô hình Churchill và Lewis (1983) chỉ ra quy mô doanh nghiệp là thước đo cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của công ty Từ những kết luận của các nghiên cứu trên chứng tỏ quy mô và tuổi tác động. .. những công ty thành lập lâu hơn Nghiên cứu của Evans (1986) sử dụng dữ liệu 100 công ty sản xuất tại Mỹ trong khoảng thời gian 1976-1980 để tìm hiểu sự tác động của tuổi và quy mô công ty đến tăng trưởng công ty Ông nghiên cứu với 3 biến độc lập là quy mô, tuổi công ty, số lượng chi nhánh của công ty trong đó quy mô được đo bằng số lượng nhân viên công ty, tuổi là số năm hoạt động của công ty cho đến. .. tố tuổi và quy mô tác động đến tăng trưởng doanh thu công ty Các nghiên cứu trước thì biến yếu tố quy mô và tuổi được lồng ghép không phải nghiên cứu riêng biệt tác động đến tăng trưởng doanh thu công ty Thứ hai, biến tuổi được chia ra thành hai giai đoạn phát triển để phân tích nhằm thấy được mức độ tác động của quy mô và tuổi lên tăng trưởng công ty qua từng giai đoạn phát triển Thứ ba, biến quy mô. .. nghiệp có quy mô lớn và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ để phân tích nhằm thấy được mức độ tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng công ty trong từng nhóm này Thứ tư, với nghiên cứu này tác giả sử dụng mô hình hồi quy phân vị để nghiên cứu mô hình nhằm có thể tìm ra những mức tác động khác nhau của biến tuổi và quy mô lên tăng trưởng của công ty ở các phân vị khác nhau Thay vì sử dụng mô hình bình... tốc độ tăng trưởng cùng với việc gia tăng của quy mô đến khi doanh nghiệp đạt được một mức quy mô nào đó thì tăng trưởng có khuynh hướng giảm dần trong khi quy mô vẫn tăng Vì vậy tác giả đưa ra giả thuyết thứ 2 là: H2: Quy mô công ty càng lớn mức độ tác động của quy mô đến tăng trƣởng công ty càng giảm 3.3.2 Sự tác động của tuổi đến tăng trƣởng doanh nghiệp Tuổi có thực sự giúp việc kinh doanh của doanh... trọng, nhiều nghiên cứu về sự tác động của yếu tố quy mô và tuổi đến tăng trưởng doanh nghiệp được thực hiện Tuy nhiên kết quả về sự tác động của tuổi và quy mô đến tăng trưởng doanh nghiệp vẫn còn nhiều tranh cãi Nghiên cứu của Gibrat công bố vào năm 1931 cho rằng tăng trưởng của công ty độc lập với quy mô doanh nghiệp Điều này có nghĩa là sự tăng trưởng của một công ty, trong bất kỳ thời gian nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng của các công ty trên sàn chứng khoán việt nam , tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng của các công ty trên sàn chứng khoán việt nam , tác động của quy mô và tuổi đến tăng trưởng của các công ty trên sàn chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay