Tác động của marketing nội bộ đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty phát triển công nghệ thái sơn

145 159 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ÔN THỊ MỸ NGỌC TÁC ĐỘNG CỦA MARKETING NỘI BỘ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan luận văn này: “Tác động marketing nội đến hài lòng công việc nhân viên công ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, năm 2015 Ôn Thị Mỹ Ngọc ii LỜI CẢM ƠN  Lời đầu tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất Quý Thầy Cô Giảng viên Cán Khoa đào tạo Sau Đại học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu hướng dẫn suốt trình học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Hoàng Thị Phương Thảo dành thời gian quý báu tận tâm hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh phụ trách lớp Lý Duy Trung bạn lớp MBA12A, người bên cạnh cổ vũ, động viên tinh thần, sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ kiến thức kinh nghiệm quý báu thân với suốt trình học tập nghiên cứu luận văn Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất đồng nghiệp lãnh đạo công ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn hỗ trợ cung cấp thông tin giúp đỡ hoàn thành việc thu thập liệu thông tin bảng câu hỏi khảo sát Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình không ngừng ủng hộ, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 Ôn Thị Mỹ Ngọc iii TÓM TẮT Nghiên cứu luận văn: “Tác động marketing nội đến hài lòng công việc nhân viên công ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn” nhằm mục đích: (1) Xác định yếu tố marketing nội tác động đến hài lòng công việc nhân viên công ty Thái Sơn; (2) Đo lường mức độ tác động yếu tố đến hài lòng công việc nhân viên; (3) Khám phá mối quan hệ yếu tố đặc điểm cá nhân hài lòng công việc; (4) Đề xuất giải pháp giúp tăng cường hài lòng nhân viên công ty Thái Sơn dựa kết nghiên cứu thu Nghiên cứu thực thông qua hai giai đoạn nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ cách thảo luận nhóm vấn thử nhằm xây dựng hiệu chỉnh thang đo Nghiên cứu thức thực phương pháp phát câu hỏi vấn trực tiếp sử dụng công cụ khảo sát trực tuyến để thu thập liệu Kết khảo sát có 183 bảng câu hỏi phản hồi đạt yêu cầu đưa vào mã hoá, nhập liệu, làm liệu phân tích thông qua phần mềm SPSS 18.0 Sau đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha loại biến quan sát không đạt yêu cầu, mô hình lại thang đo đạt yêu cầu 32 biến quan sát đưa vào phân tích nhân tố Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) khẳng định biến quan sát thang đo đạt yêu cầu Kết phân tích kiểm định mô hình hồi quy xác định yếu tố marketing nội tác động tích cực đến hài lòng công việc nhân viên Thái Sơn theo thứ tự giảm dần: người nội bộ, sản phẩm nội bộ, xúc tiến nội bộ, giá nội bộ, địa điểm nội quy trình nội Ngoài ra, kết kiểm định trị trung bình hai tổng thể (Independent samples T – Test) phân tích ANOVA yếu tố (One – way ANOVA) cho thấy khác biệt hài lòng công việc nhân viên Thái Sơn theo giới tính, chi nhánh đơn vị làm việc có khác biệt hài lòng công việc nhân viên theo độ tuổi, thu nhập, trình độ thâm niên công tác Từ kết nghiên cứu thu được, tác giả đề xuất giải pháp giúp tăng cường hài lòng công việc nhân viên công ty Thái Sơn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x Chương GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Lý nghiên cứu 1.1.2 Tình hình Thái Sơn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn luận văn 1.7 Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2.1 Thị trường nội 2.2.2 Marketing nội 2.2.3 Sự hài lòng công việc 14 2.2.4 Mối quan hệ marketing nội hài lòng công việc 14 2.2 Các nghiên cứu trước có liên quan 15 2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 20 v 2.4 Tóm tắt chương 29 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2 Các giai đoạn nghiên cứu 30 3.2.1 Nghiên cứu sơ 31 3.2.2 Nghiên cứu thức 34 3.3 Tóm tắt chương 40 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Thống kê mô tả 41 4.1.1 Thống kê mô tả biến định danh 41 4.1.2 Thống kê mô tả biến định lượng 43 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha 48 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 51 4.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 51 4.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 53 4.4 Phân tích hồi quy 54 4.4.1 Phân tích tương quan 54 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 55 4.4.3 Kiểm tra giả định mô hình hồi quy 56 4.4.4 Phương trình hồi quy 57 4.4.5 Kiểm định giả thuyết 57 4.5 Mối quan hệ yếu tố đặc điểm cá nhân hài lòng công việc nhân viên 58 4.5.1 Theo giới tính 59 4.5.2 Theo độ tuổi 59 4.5.3 Theo thu nhập 60 4.5.4 Theo trình độ 61 vi 4.5.5 Theo thâm niên công tác Thái Sơn 62 4.5.6 Theo chi nhánh làm việc 64 4.5.7 Theo đơn vị làm việc 64 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 65 4.7 Tóm tắt chương 71 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 5.1 Kết luận 72 5.2 Đề xuất giải pháp 73 5.3 Đóng góp, hạn chế hướng nghiên cứu 80 5.3.1 Đóng góp nghiên cứu 80 5.3.2 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC 90 PHỤ LỤC A: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM 90 PHỤ LỤC B: BẢNG CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG 104 PHỤ LỤC C: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU 109 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Tam giác marketing dịch vụ Zeithaml ctg (2012) Hình 2.2 Mô hình nghiên cứu De-Bruin (2013) 16 Hình 2.3 Mô hình nghiên cứu Esfahani ctg (2013) 17 Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu Shahzad Naeem (2013) 18 Hình 2.5 Mô hình nghiên cứu Ahmad Al-Borie (2012) 19 Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu đề xuất 22 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt số nghiên cứu marketing nội 12 Bảng 2.2 Bảng tóm tắt yếu tố marketing nội nghiên cứu trước 20 Bảng 3.1 Thang đo lý thuyết dùng nghiên cứu 31 Bảng 3.2 Thang đo sản phẩm nội sau điều chỉnh 35 Bảng 3.3 Thang đo giá nội sau điều chỉnh 35 Bảng 3.4 Thang đo xúc tiến nội sau điều chỉnh 36 Bảng 3.5 Thang đo địa điểm nội sau điều chỉnh 36 Bảng 3.6 Thang đo người nội sau điều chỉnh 37 Bảng 3.7 Thang đo quy trình nội sau điều chỉnh 37 Bảng 3.8 Thang đo hài lòng công việc sau điều chỉnh 37 Bảng 3.9 Bảng phân bổ mẫu khảo sát theo chi nhánh Thái Sơn 38 Bảng 4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 41 Bảng 4.2 Thống kê mô tả thang đo sản phẩm nội 43 Bảng 4.3 Thống kê mô tả thang đo giá nội 44 Bảng 4.4 Thống kê mô tả thang đo xúc tiến nội 45 Bảng 4.5 Thống kê mô tả thang đo địa điểm nội 46 Bảng 4.6 Thống kê mô tả thang đo người nội 47 Bảng 4.7 Thống kê mô tả thang đo quy trình nội 47 Bảng 4.8 Thống kê mô tả thang đo hài lòng công việc 48 Bảng 4.9 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha 48 Bảng 4.10 Kết phân tích nhân tố biến độc lập 52 Bảng 4.11 Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 54 Bảng 4.12 Kết tương quan Pearson biến nghiên cứu 54 Bảng 4.13 Kết phân tích hồi quy 55 Bảng 4.14 Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 58 ix Bảng 4.15 Kiểm định khác biệt theo giới tính 59 Bảng 4.16 Phân tích phương sai ANOVA yếu tố theo độ tuổi 59 Bảng 4.17 Kiểm định Turkey theo độ tuổi 60 Bảng 4.18 Phân tích phương sai ANOVA yếu tố theo thu nhập 60 Bảng 4.19 Kiểm định Turkey theo thu nhập 61 Bảng 4.20 Phân tích phương sai ANOVA yếu tố theo trình độ 62 Bảng 4.21 Kiểm định Turkey theo trình độ 62 Bảng 4.22 Phân tích phương sai ANOVA yếu tố theo thâm niên công tác 63 Bảng 4.23 Kiểm định Turkey theo thâm niên công tác 63 Bảng 4.24 Kiểm định khác biệt theo chi nhánh làm việc 64 Bảng 4.25 Phân tích phương sai ANOVA yếu tố theo đơn vị làm việc 65 Bảng 4.26 Thống kê mô tả biến độc lập 65 120 3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .695 238.030 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues % of Cumulative Total Variance % 2.279 75.964 75.964 474 15.804 91.768 dimension0 247 8.232 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Extraction Sums of Squared Loadings Total 2.279 % of Cumulative Variance % 75.964 75.964 Component Matrixa Component HL1 887 HL2 817 HL3 908 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 121 Phân tích hồi quy 4.1 Phân tích tương quan SP SP Correlations G XT Pearson 489** 425** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 183 183 183 G Pearson 489** 498** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 183 183 183 XT Pearson 425** 498** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 N 183 183 183 DD Pearson 354** 247** 375** Correlation Sig (2-tailed) 000 001 000 N 183 183 183 CN Pearson 512** 393** 506** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 183 183 183 QT Pearson 518** 442** 446** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 183 183 183 HL Pearson 642** 550** 604** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 183 183 183 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) DD CN QT HL 354** 512** 518** 642** 000 183 000 183 000 183 000 183 247** 393** 442** 550** 001 183 000 183 000 183 000 183 375** 506** 446** 604** 000 183 000 183 000 183 000 183 406** 417** 487** 183 000 183 000 183 000 183 406** 533** 694** 000 183 183 000 183 000 183 417** 533** 603** 000 183 000 183 183 000 183 487** 694** 603** 000 183 000 183 000 183 183 122 4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed a QT, DD, G, XT, SP, CN a All requested variables entered b Dependent Variable: HL Method Enter Model Summaryb Model Change Statistics Std Adjusted Error of R R R the Square F Sig F DurbinR Square Square Estimate Change Change df1 df2 Change Watson 828a 685 674 49334 685 63.785 176 000 1.710 a Predictors: (Constant), QT, DD, G, XT, SP, CN b Dependent Variable: HL ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 93.144 15.524 Residual 42.835 176 243 Total 135.979 182 a Predictors: (Constant), QT, DD, G, XT, SP, CN b Dependent Variable: HL Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std B Error Beta t Sig (Constant) -.401 224 -1.795 074 SP 219 053 228 4.145 000 G 165 061 143 2.693 008 XT 203 063 174 3.211 002 DD 122 047 126 2.584 011 CN 317 056 316 5.641 000 QT 110 050 123 2.209 028 a Dependent Variable: HL F 63.785 Sig .000a Collinearity Statistics Correlations Zeroorder Partial Part Tolerance VIF 642 550 604 487 694 603 298 199 235 191 391 164 175 114 136 109 239 093 590 639 607 751 571 577 1.695 1.565 1.647 1.331 1.752 1.732 123 4.3 Kiểm tra giả định mô hình hồi quy  Giả định liên hệ tuyến tính 124  Giả định phương sai sai số không đổi Correlations ABS SP G Spearman's ABS Correlation 1.000 -.099 -.002 rho Coefficient Sig (2-tailed) 183 980 N 183 183 183 SP Correlation -.099 1.000 475** Coefficient Sig (2-tailed) 183 000 N 183 183 183 G Correlation -.002 475** 1.000 Coefficient Sig (2-tailed) 980 000 N 183 183 183 XT Correlation -.048 402** 457** Coefficient Sig (2-tailed) 517 000 000 N 183 183 183 DD Correlation -.131 365** 247** Coefficient Sig (2-tailed) 076 000 001 N 183 183 183 CN Correlation -.035 480** 357** Coefficient Sig (2-tailed) 638 000 000 N 183 183 183 QT Correlation -.015 512** 413** Coefficient Sig (2-tailed) 836 000 000 N 183 183 183 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) XT DD CN QT -.048 -.131 -.035 -.015 517 183 076 183 638 183 836 183 402** 365** 480** 512** 000 183 000 183 000 183 000 183 457** 247** 357** 413** 000 183 001 183 000 183 000 183 1.000 339** 464** 379** 183 339** 000 183 000 183 000 183 1.000 398** 432** 183 464** 398** 000 183 000 183 000 183 000 183 000 183 1.000 519** 183 000 183 379** 432** 519** 1.000 000 183 000 183 000 183 183 125  Giả định phân phối chuẩn phần dư Kiểm định tác động đặc điểm cá nhân đến hài lòng công việc nhân viên 5.1 Theo giới tính Group Statistics GIOITINH N HL Mean Std Deviation Std Error Mean Nam dimension1 Nu 148 3.7252 82818 06808 35 3.6095 1.01133 17095 126 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F HL Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means Sig t df 2.570 111 711 95% Confidence Interval of the Sig Difference (2Mean Std Error tailed) Difference Difference Lower Upper 181 478 11570 16269 -.20530 43671 629 45.375 533 11570 18400 -.25481 48622 5.2 Theo tuổi Descriptives HL 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum 47 3.3191 88726 12942 3.0586 3.5797 1.33 5.00 83 3.5582 79311 08705 3.3851 3.7314 1.00 5.00 Duoi 25 tuoi Tu 25 - 30 tuoi Tu 31 - 35 tuoi Tren 35 tuoi Total 33 4.3838 63531 11059 4.1586 4.6091 2.67 5.00 20 4.0833 66557 14883 3.7718 4.3948 2.33 5.00 183 3.7031 86437 06390 3.5770 3.8292 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 2.515 df1 df2 Sig 179 060 127 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 26.854 8.951 Within Groups 109.125 179 610 Total 135.979 182 F Sig 14.683 000 Multiple Comparisons HL Tukey HSD (I) TUOI (J) TUOI Mean Difference (IJ) Std Error Duoi 25 tuoi Tu 25 - 30 -.23908 14253 tuoi Tu 31 - 35 -1.06469* 17733 tuoi Tren 35 tuoi -.76418* 20845 Tu 25 - 30 Duoi 25 tuoi 23908 14253 tuoi Tu 31 - 35 -.82561* 16068 tuoi Tren 35 tuoi -.52510* 19449 Tu 31 - 35 Duoi 25 tuoi 1.06469* 17733 tuoi Tu 25 - 30 82561* 16068 tuoi Tren 35 tuoi 30051 22126 * Tren 35 tuoi Duoi 25 tuoi 76418 20845 Tu 25 - 30 52510* 19449 tuoi Tu 31 - 35 -.30051 22126 tuoi * The mean difference is significant at the 0.05 level Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound 339 -.6087 1306 000 -1.5246 -.6048 002 339 -1.3048 -.1306 -.2236 6087 000 -1.2423 -.4089 038 000 -1.0295 6048 -.0207 1.5246 000 4089 1.2423 527 002 -.2733 2236 8743 1.3048 038 0207 1.0295 527 -.8743 2733 128 5.3 Theo thu nhập Descriptives HL N 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Std Std Mean Deviation Error Minimum Maximum Duoi trieu 39 3.1880 80856 12947 2.9259 3.4501 1.33 5.00 Tu - 10 trieu 64 3.4531 72828 09104 3.2712 3.6350 2.00 5.00 Tu 11 - 15 trieu 42 4.0317 83879 12943 3.7704 4.2931 1.00 5.00 Tren 15 trieu 38 4.2895 67638 10972 4.0672 4.5118 2.33 5.00 183 3.7031 86437 06390 3.5770 3.8292 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1.138 df1 df2 179 Sig .335 ANOVA HL Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 31.948 df Mean Square 10.649 104.032 179 135.979 182 581 F 18.323 Sig .000 129 Multiple Comparisons HL Tukey HSD (I) THUNHAP (J) THUNHAP Mean Difference (IJ) Std Error Duoi trieu Tu - 10 trieu -.26509 15486 Tu 11 - 15 -.84371* 16953 trieu Tren 15 trieu -1.10144* 17377 Tu - 10 trieu Duoi trieu 26509 15486 Tu 11 - 15 -.57862* 15139 trieu Tren 15 trieu -.83635* 15613 Tu 11 - 15 Duoi trieu 84371* 16953 trieu Tu - 10 trieu 57862* 15139 Tren 15 trieu -.25773 17068 Tren 15 trieu Duoi trieu 1.10144* 17377 Tu - 10 trieu 83635* 15613 Tu 11 - 15 25773 17068 trieu * The mean difference is significant at the 0.05 level 95% Confidence Interval Lower Upper Sig Bound Bound 321 -.6667 1365 000 -1.2834 -.4041 000 321 -1.5521 -.1365 -.6508 6667 001 -.9712 -.1860 000 000 001 434 000 000 -1.2412 4041 1860 -.7004 6508 4315 -.4315 1.2834 9712 1849 1.5521 1.2412 434 -.1849 7004 5.4 Theo trình độ Descriptives HL Trung cap Cao dang Dai hoc/Tren dai hoc Total 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper N Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum 32 3.1042 86525 15296 2.7922 3.4161 1.00 4.67 50 3.5067 85247 12056 3.2644 3.7489 1.33 5.00 101 3.9901 74454 07408 3.8431 4.1371 1.67 5.00 183 3.7031 86437 06390 3.5770 3.8292 1.00 5.00 130 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 2.689 df1 df2 Sig 180 071 ANOVA HL Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 21.728 df Mean Square 10.864 114.252 180 135.979 182 F 17.116 Sig .000 635 Multiple Comparisons HL Tukey HSD (I) TRINHDO Trung cap (J) TRINHDO Mean Difference (I-J) -.40250 Cao dang Dai hoc/Tren dai -.88593* hoc Cao dang Trung cap 40250 Dai hoc/Tren dai -.48343* hoc Dai hoc/Tren dai Trung cap 88593* hoc Cao dang 48343* * The mean difference is significant at the 0.05 level Std Error Sig .18036 069 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.8287 0237 16162 000 -1.2679 -.5040 18036 069 -.0237 8287 13776 002 -.8090 -.1579 16162 000 13776 002 5040 1579 1.2679 8090 131 5.5 Theo thâm niên công tác Thái Sơn Descriptives HL 95% Confidence Interval for Mean Std Std Mean Deviation Error N Tu - nam Tu - nam Tu - nam Tren nam Total Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 57 3.3099 85417 11314 3.0833 3.5366 1.33 5.00 68 3.5490 76785 09312 3.3632 3.7349 1.00 5.00 36 4.3981 61628 10271 4.1896 4.6067 2.67 5.00 22 4.0606 74632 15912 3.7297 4.3915 2.33 5.00 183 3.7031 86437 06390 3.5770 3.8292 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1.995 df1 df2 179 Sig .116 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 30.628 10.209 Within Groups 105.351 179 589 Total 135.979 182 F 17.347 Sig .000 132 Multiple Comparisons HL Tukey HSD (I) THAMNIEN (J) THAMNIEN Mean Difference Std (I-J) Error Sig Tu - nam Tu - nam -.23908 13777 309 Tu - nam -1.08821* 16332 000 Tren nam -.75066* 19256 001 Tu - nam Tu - nam 23908 13777 309 Tu - nam -.84913* 15813 000 Tren nam -.51159* 18817 036 Tu - nam Tu - nam 1.08821* 16332 000 Tu - nam 84913* 15813 000 Tren nam 33754 20761 367 Tren nam Tu - nam 75066* 19256 001 Tu - nam 51159* 18817 036 Tu - nam -.33754 20761 367 * The mean difference is significant at the 0.05 level 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.5964 1182 -1.5118 -.6647 -1.2500 -.2513 -.1182 5964 -1.2592 -.4391 -.9996 -.0236 6647 1.5118 4391 1.2592 -.2009 8759 2513 1.2500 0236 9996 -.8759 2009 5.6 Theo chi nhánh làm việc Group Statistics CHINHANH HL dimension1 N Mean Std Deviation Std Error Mean HCM 97 3.7491 79499 08072 HANOI 86 3.6512 93851 10120 133 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F HL Equal variances assumed Equal variances not assumed t-test for Equality of Means Sig t 2.755 099 764 95% Confidence Interval of the Difference Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Lower Upper df 181 446 09798 12817 -.15492 35088 757 167.521 450 09798 12945 -.15759 35354 5.7 Đơn vị Descriptives HL N Kinh doanh Marketing Nhan su Ke toan Ky thuat Total 95% Confidence Interval for Mean Std Std Lower Upper Mean Deviation Error Bound Bound Minimum Maximum 35 3.7333 16 14 11 107 183 4.2083 3.7857 3.4242 3.6355 3.7031 1.03785 17543 3.3768 4.0898 1.00 5.00 73912 1.00942 71633 79639 86437 2.67 1.67 2.00 1.33 1.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 18478 26978 21598 07699 06390 3.8145 3.2029 2.9430 3.4829 3.5770 4.6022 4.3685 3.9055 3.7882 3.8292 Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 1.654 df1 df2 Sig 178 163 134 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 5.556 1.389 130.424 135.979 178 182 733 F 1.896 Sig .113 Multiple Comparisons HL Tukey HSD (I) (J) DONVI DONVI Mean Difference (IJ) Kinh Marketing -.47500 doanh Nhan su -.05238 Ke toan 30909 Ky thuat 09782 Marketing Kinh 47500 doanh Nhan su 42262 Ke toan 78409 Ky thuat 57282 Nhan su Kinh 05238 doanh Marketing -.42262 Ke toan 36147 Ky thuat 15020 Ke toan Kinh -.30909 doanh Marketing -.78409 Nhan su -.36147 Ky thuat -.21127 Ky thuat Kinh -.09782 doanh Marketing -.57282 Nhan su -.15020 Ke toan 21127 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -1.1869 2369 -.7984 6936 -.5063 1.1245 -.3615 5572 Std Error 25832 27069 29588 16668 Sig .355 1.000 834 977 25832 355 -.2369 1.1869 31326 33527 22944 661 138 096 -.4407 -.1399 -.0595 1.2859 1.7081 1.2051 27069 1.000 -.6936 7984 31326 34489 24328 661 832 972 -1.2859 -.5890 -.5203 4407 1.3120 8207 29588 834 -1.1245 5063 33527 34489 27103 138 832 936 -1.7081 -1.3120 -.9582 1399 5890 5357 16668 977 -.5572 3615 22944 24328 27103 096 972 936 -1.2051 -.8207 -.5357 0595 5203 9582 [...]... ty Thái Sơn Mục tiêu cụ thể như sau:  Xác định được các yếu tố của marketing nội bộ tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Thái Sơn  Đo lường mức độ tác động của từng yếu tố này đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Thái Sơn Xác định được yếu tố tác động mạnh nhất và yếu tố ít tác động hơn  Khám phá mối quan hệ giữa các yếu tố đặc điểm cá nhân và sự. .. hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Thái Sơn  Đề xuất các giải pháp giúp tăng cường sự hài lòng của nhân viên tại công ty Thái Sơn dựa trên các kết quả nghiên cứu thu được 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: 1 Những yếu tố marketing nội bộ nào tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Thái Sơn? 2 Mức độ tác động của. .. này đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Thái Sơn như thế nào? 3 Các sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hay không về sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Thái Sơn theo đặc điểm giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, thâm niên và đơn vị làm việc tại Thái Sơn? 4 Cần có những giải pháp marketing nội bộ nào để làm tăng mức động hài lòng của nhân viên tại công ty. .. về marketing nội bộ trong doanh nghiệp, cũng như đánh giá được tác động của từng nhân tố đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Từ đó, công ty xác định đúng đâu là nhân tố marketing nội bộ nên được chú trọng giúp tối đa sự hài lòng của nhân viên Về lý luận, nghiên cứu làm sáng tỏ các khía cạnh lý thuyết của marketing nội bộ và sự hài lòng trong công việc của nhân viên thuộc lĩnh vực công nghệ. .. trúc tổ chức, Con người nội bộ, Quy trình nội bộ) và sự hài lòng trong công việc; giữa Sự hài lòng trong công việc và Gắn kết về mặt tình cảm của nhân viên Trong đó, Con người trong nội bộ tổ chức tác động nhiều nhất đến Sự hài lòng trong công việc, tiếp đến là Sản phẩm nội bộ, Cấu trúc tổ chức, Quy trình nội bộ và Văn hoá hợp tác Việc hiểu và áp dụng các công cụ marketing nội bộ vào các ngân hàng bán... trên, tác giả quyết định chọn đề tài: Tác động của marketing nội bộ đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn 1.1.2 Tình hình tại Thái Sơn Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn được thành lập năm 2002 Ngành, nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu là: Thiết kế và lập trình phần mềm; Sản xuất phần mềm; Lập trình Web; Cung cấp các giải pháp phầm mềm quản lý nội bộ. .. nhau về sự hài lòng trong công việc của nhân viên: Ellickson và Logsdon (2002) cho rằng sự hài lòng trong công việc là mức độ yêu thích công việc của nhân viên, đó là thái độ (tích cực hay tiêu cực) dựa trên sự nhận thức của nhân viên về công việc hay môi trường làm việc của họ Wright và Kim (2004) cho rằng sự hài lòng là quan hệ tình cảm của người lao động với vai trò công việc của họ và sự chấp nhận... phẩm nội bộ, Giá nội bộ, Xúc tiến nội bộ, Địa điểm nội bộ Mẫu nghiên cứu gồm những nhân viên làm việc trong 20 công ty bảo hiểm có trụ sở/chi nhánh đặt tại thành phố Isfahan Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bốn khía cạnh Marketing nội bộ đều có tác động tích cực và mạnh mẽ đến Sự hài lòng trong công việc Địa điểm làm việc nội bộ có tác động mạnh nhất, sau đó đến Sản phẩm nội bộ và cuối cùng là Giá nội bộ. .. nội bộ và Xúc tiến nội bộ có tác động bằng nhau đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt có ý nghĩa về sự hài lòng trong công việc giữa hai phái trong các công ty bảo hiểm Những nhân viên Nam hài lòng với công việc hơn so với Nữ Có mối tương quan ngược chiều yếu giữa Tuổi, Kinh nghiệm làm việc với Sự hài lòng trong công việc Điều này có thể... nào về marketing nội bộ cũng như mối quan hệ giữa marketing nội bộ và sự hài lòng của nhân viên trong lĩnh vực công nghệ phần mềm Bên cạnh đó, nghiên cứu về marketing nội bộ trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và cụ thể là trong bối cảnh công ty Thái Sơn sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp Thái Sơn tìm ra biện pháp nhằm gia tăng sự hài lòng của nhân viên, từ đó giải quyết những vấn đề cấp thiết mà công ty đang
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của marketing nội bộ đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty phát triển công nghệ thái sơn , Tác động của marketing nội bộ đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty phát triển công nghệ thái sơn , Tác động của marketing nội bộ đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty phát triển công nghệ thái sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay