tác động của giá nông sản xuất khẩu đến lạm phát ở việt nam giai đoạn 2005 –2014

106 233 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TĂNG SƠN KIỆT TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN XUẤT KHẨU ĐẾN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 – 2014 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HỌC TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tác động giá nông sản xuất đến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2014” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2015 TĂNG SƠN KIỆT i LỜI CẢM ƠN Trước tiên, Xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp tài liệu, giáo trình rõ ràng, dể hiểu, hướng dẫn phương pháp trình bày giúp hoàn thành luận văn “Tác động giá nông sản xuất đến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2014” Tôi xin cảm ơn thầy TS Nguyễn Văn Giáp tận tình giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực nghiên cứu đề tài Tôi xin cảm ơn tập thể lớp ME6A chia sẻ, động viên, hổ trợ thời gian học tập trình thực luận văn Tôi xin cảm ơn tất người thân, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, động viên kịp thời suốt thời gian tham gia học tập hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! TP HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2015 TĂNG SƠN KIỆT ii TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu nghiên cứu “Tác động giá nông sản xuất đến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2014”, thời kỳ đầu lạm phát ổn định sau tăng cao buộc phủ thực sách kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô Nguồn liệu thứ cấp thu thập từ trang web Ngân hàng nhà nước, Tổng cục thống kê, Thống kê tài quốc tế IFS từ tháng 01/2005 đến tháng 12/2014 Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, áp dụng mô hình tự hồi quy phân phối trễ ARDL (Autoregressive Distributed Lag), để xác định yếu tố tác động đến lạm phát thông qua số giá tiêu dùng CPI Các biến sử dụng mô hình nghiên cứu gồm: CPI (đại diện cho số giá tiêu dùng Việt Nam), PRice (Giá gạo xuất khẩu), PCoffee (Giá cà phê xuất khẩu), PRubber (Giá cao su xuất khẩu), PCashew (Giá hạt điều xuất khẩu), PPepper (Giá hồ tiêu xuất khẩu), M2 (Cung tiền rộng), Fe (Tỷ giá), I (Nhập khẩu), X (Xuất khẩu), R (Lãi suất bản) Kết phân tích hồi quy biến mô hình có ý nghĩa thống kê tác động dương đến số giá tiêu dùng ngắn hạn dài hạn, giá gạo, giá cao su, giá hạt điều tác động đến số giá tiêu dùng CPI so với cung tiền, tỷ giá, kim ngạch nhập hay số giá tiêu dùng chịu tác động nhiều từ việc điều hành sách kinh tế vĩ mô phủ, tác động biến mô hình ngắn hạn có độ trễ khác phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam nghiên cứu trước Dựa vào kết nghiên cứu tác giả đề xuất hướng nghiên cứu đưa khuyến nghị, giải pháp nhằm hổ trợ nông dân tốt đảm bảo mục tiêu phủ kiềm chế lạm phát ổn định vĩ mô iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iiiv DANH MỤC HÌNH .viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 1.8 Khác biệt nghiên cứu trước luận văn 1.9 Kết cấu luận văn: gồm chương CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lạm phát 2.1.2 Các nguyên nhân gây lạm phát 2.1.3 Tỷ giá 12 2.1.4 Xuất khẩu, Nhập hàng hóa 12 2.1.5 Phương pháp tính CPI 13 2.2 Các nghiên cứu trước 14 2.3 Tóm tắt chương 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 3.1 Thiết kế quy trình nghiên cứu 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3 Mô hình nghiên cứu 24 3.4 Mô hình hồi quy 26 3.5 Dữ liệu nghiên cứu 30 3.6 Các bước thực nghiên cứu dùng phương pháp ARDL 30 iv 3.6.1 Hiệu chỉnh mùa vụ 30 3.6.2 Đồng liên kết 30 3.6.3 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 31 3.6.4 Xác định độ trễ tối ưu ước lượng phương trình mô hình ARDL 32 3.6.5 Kiểm định biến thừa mô hình 32 3.6.6 Kiểm định tương quan chuỗi 32 3.6.7 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 33 3.6.8 Kiểm định phù hợp dạng hàm 33 3.7 Tóm tắt chương 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Phân tích thống kê mô tả 34 4.1.1 Diễn biến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2005-2014 37 4.1.2 Diễn biến giá gạo xuất Việt Nam giai đoạn 2005-2014 37 4.1.3 Diễn biến giá cà phê xuất Việt Nam giai đoạn 2005-2014 37 4.1.4 Diễn biến giá cao su xuất Việt Nam giai đoạn 2005-2014 37 4.1.5 Diễn biến giá hạt điều xuất Việt Nam giai đoạn 2005-2014 38 4.1.6 Diễn biến giá hồ tiêu xuất Việt Nam giai đoạn 2005-2014 38 4.1.7 Diễn biến cung tiền M2, tỷ giá, lãi suất kim ngạch nhập Việt Nam giai đoạn 2005-2014 38 4.2 Hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ 39 4.3 Kiểm định lựa chọn mô hình 40 4.3.1 Ma trận hệ số tương quan biến 40 4.3.2 Kiểm định đồng liên kết 41 4.3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị tính dừng 41 4.4 Mô hình ARDL 43 4.4.1 Xác định độ trễ tối ưu mô hình ARDL 43 4.4.2 Kiểm định đồng liên kết phương pháp ARDL Bound Test 44 4.4.3 Kết chạy mô hình ARDL 45 4.4.4 Kiểm định biến thừa mô hình (Redundant test) 45 4.4.5 Kiểm định biến thừa mô hình (Wald test) 46 4.4.6 Kiểm định tương quan chuỗi (Kiểm định Breusch-Godfreyt Serial Correlation LM) 47 4.4.7 Kiểm định phương sai thay đổi 48 4.4.8 Kiểm định phù hợp dạng hàm 49 4.4.9 Mô hình tốt 49 v 4.4.10 Ý nghĩa mô hình nghiên cứu 49 4.4.11 Ước lượng phương trình dài hạn mô hình ARDL 52 4.4.12 Kiểm định ổn định mô hình ngắn hạn dài hạn 53 4.4.13 Ý nghĩa mô hình 54 4.5 Tóm tắt chương 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Các khuyến nghị 59 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 68 1.1 Biểu đồ thay đổi biến mô hình 68 1.2 Ma trận hệ số tương quan biến 69 1.3 Kiểm định đồng liên kết 70 PHỤ LỤC 71 2.1 Biến phụ thuộc LCPI_SA 71 2.2 Biến độc lập LPRice_SA 72 2.3 Biến độc lập LPCoffee_SA 74 2.4 Biến độc lập LPRubber_SA 75 2.5 Biến độc lập LPCashew_SA 76 2.6 Biến độc lập LPPepper_SA 77 2.7 Biến độc lập LM2_SA 79 2.8 Biến độc lập LFe_SA 80 2.9 Biến độc lập LI_SA 81 2.10 Biến độc lập LX_SA 83 2.11 Biến độc lập LR_SA 84 PHỤ LỤC 85 3.1 Xác định độ trễ tối ưu mô hình ARDL 85 3.2 Lựa chọn độ trể tối ưu 85 3.3 Kiểm định đồng liên kết ARDL Bounds Test 86 PHỤ LỤC 88 4.1 Kết chạy mô hình ARDL đầy đủ biến 88 4.2 Kiểm định biến thừa mô hình (Redundant test) 89 4.3 Kiểm định biến thừa mô hình (Wald test) 90 vi 4.4 Kiểm định tương quan chuỗi (Kiểm định Breusch-Godfreyt Serial Correlation LM) 90 4.5 Kiểm định phương sai thay đổi 91 4.6 Kiểm định phù hợp dạng hàm 92 PHỤ LỤC 94 5.1 Kết chạy mô hình ARDL dài hạn 94 5.2 Kiểm định ổn định mô hình ngắn hạn dài hạn 95 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các kênh truyền tải đến lạm phát 18 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 23 Hình 3.2 Các kênh truyền tải đến đến lạm phát 24 Hình 3.3 Sơ đồ nhân tố tác động đến lạm phát 25 Hình 4.1 Biểu đồ thay đổi biến mô hình 36 Hình 4.2 Biểu đồ độ trễ tối ưu 43 Hình 4.3 Kết kiểm định CUSUM 54 Hình 4.4 Kết kiểm định CUSUMQ 54 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Quyền số dùng tính số giá tiêu dùng thời kỳ 2009-2014 toàn quốc 12 Bảng 3.1 Các biến áp dụng mô hình kế thừa từ nghiên cứu trước 25 Bảng 3.2 Tóm tắt biến dấu kỳ vọng mô hình 29 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến mô hình 35 Bảng 4.2 Các biến mô hình sau hiệu chỉnh mùa vụ 39 Bảng 4.3 Ma trận hệ số tương quan biến 40 Bảng 4.4 Kết kiểm định đồng liên kết 41 Bảng 4.5 Kết kiểm định tính dừng biến 42 Bảng 4.6 Bảng lựa chọn độ trễ tối ưu 44 Bảng 4.7 Kết kiểm định đồng liên kết Bounds Test 44 Bảng 4.8 Kết chạy mô hình ARDL với đầy đủ biến 45 Bảng 4.9 Kết kiểm định biến thừa (Redundant test) 46 Bảng 4.10 Kết kiểm định biến thừa (Wald test) 46 Bảng 4.11 Kết chạy mô hình ARDL sau loại biến thừa 47 Bảng 4.12 Kết kiểm định tự tương quan bậc 48 Bảng 4.13 Kết kiểm định tự tương quan bậc 48 Bảng 4.14 Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi 48 Bảng 4.15 Kết kiểm định Ramsey RESET Test 49 Bảng 4.16 Kết ước lượng mô hình dài hạn 53 Bảng 4.17 So sánh tác động biến ngắn dài hạn 57 ix Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.008095 402.0834 0.033420 0.855263 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -6.677383 -6.705124 1.720997 Null Hypothesis: DLFE_SA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -9.371561 -3.486551 -2.886074 -2.579931 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DLFE_SA) Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 17:04 Sample (adjusted): 2005M03 2014M12 Included observations: 118 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DLFE_SA(-1) C -0.862051 0.002207 0.091986 0.000797 -9.371561 2.767634 0.0000 0.0066 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.430888 0.425981 0.008272 0.007938 399.3636 87.82615 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -6.80E-06 0.010919 -6.734976 -6.688015 -6.715908 1.991505 2.9 Biến độc lập LI_SA Null Hypothesis: LI_SA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -0.941075 -3.486551 -2.886074 -2.579931 0.7720 *MacKinnon (1996) one-sided p-values 81 Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LI_SA) Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 17:05 Sample (adjusted): 2005M03 2014M12 Included observations: 118 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LI_SA(-1) D(LI_SA(-1)) C -0.016516 -0.532504 0.164787 0.017550 0.078630 0.154501 -0.941075 -6.772250 1.066573 0.3486 0.0000 0.2884 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.295958 0.283714 0.083455 0.800941 127.1318 24.17123 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.012794 0.098607 -2.103928 -2.033487 -2.075327 2.064861 Null Hypothesis: DLI_SA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -19.67114 -3.486551 -2.886074 -2.579931 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DLI_SA) Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 17:06 Sample (adjusted): 2005M03 2014M12 Included observations: 118 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DLI_SA(-1) C -1.539351 0.019572 0.078254 0.007742 -19.67114 2.528214 0.0000 0.0128 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.769363 0.767374 0.083414 0.807109 126.6791 386.9539 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000227 0.172945 -2.113206 -2.066245 -2.094138 2.069183 82 2.10 Biến độc lập LX_SA Null Hypothesis: LX_SA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -0.931854 -3.486551 -2.886074 -2.579931 0.7750 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LX_SA) Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 17:06 Sample (adjusted): 2005M03 2014M12 Included observations: 118 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LX_SA(-1) D(LX_SA(-1)) C -0.015539 -0.472882 0.155663 0.016675 0.080543 0.145013 -0.931854 -5.871155 1.073445 0.3534 0.0000 0.2853 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.240000 0.226782 0.089392 0.918951 119.0225 18.15788 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.013509 0.101659 -1.966483 -1.896042 -1.937881 2.199557 Null Hypothesis: DLX_SA has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -11.35491 -3.487046 -2.886290 -2.580046 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DLX_SA) Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 17:07 Sample (adjusted): 2005M04 2014M12 83 Included observations: 117 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DLX_SA(-1) D(DLX_SA(-1)) C -1.782405 0.197106 0.024663 0.156972 0.090563 0.008457 -11.35491 2.176445 2.916324 0.0000 0.0316 0.0043 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.754421 0.750112 0.088049 0.883801 119.7975 175.1044 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -9.47E-05 0.176138 -1.996538 -1.925713 -1.967784 2.072309 2.11 Biến độc lập LR_SA Null Hypothesis: R has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=12) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.075648 -3.487046 -2.886290 -2.580046 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(R) Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 17:07 Sample (adjusted): 2005M04 2014M12 Included observations: 117 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob R(-1) D(R(-1)) D(R(-2)) C -0.154400 0.203727 0.529340 1.345055 0.030420 0.077303 0.079258 0.266844 -5.075648 2.635445 6.678670 5.040598 0.0000 0.0096 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.383882 0.367525 0.391615 17.32997 -54.29622 23.46884 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.010256 0.492423 0.996517 1.090950 1.034855 2.072643 84 Model 58514772 56561646 58514147 58514647 LogL 469.608714 472.344787 470.775593 470.432270 AIC -7.922278 -7.935306 -7.925232 -7.919155 BIC -7.391282 -7.356038 -7.370100 -7.364023 HQ* -7.706806 -7.700245 -7.699965 -7.693888 Adj R-sq 0.716215 0.723555 0.718927 0.717214 ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 4) ARDL(3, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 4) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 4) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 4, 1, 1, 4, 0, 4) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 4) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 3) ARDL(3, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 4) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 3) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 4) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) PHỤ LỤC 3.1 Xác định độ trễ tối ưu mô hình ARDL Hannan-Quinn Criteria (top 20 models) -7.680 -7.684 -7.688 -7.692 -7.696 -7.700 -7.704 -7.708 3.2 Lựa chọn độ trể tối ưu Model Selection Criteria Table Dependent Variable: DLCPI_SA Date: 10/27/15 Time: 18:36 Sample: 2005M01 2014M12 Included observations: 115 Specification ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 4) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 3) 85 56561021 38983522 56483397 46795896 58514141 56559147 56561516 38980272 58358397 56561396 37030271 56561397 38984146 58514796 58433522 38981022 56327146 56314646 38904771 38905392 58496022 38889772 473.446418 471.887413 471.505174 473.054608 471.500662 468.389640 473.049271 473.048783 471.495291 473.047358 474.596434 471.483968 469.916729 466.808450 469.910860 469.909347 476.101446 482.314775 474.547260 472.993510 469.880332 472.985411 -7.937105 -7.927211 -7.902746 -7.912471 -7.902667 -7.883002 -7.912376 -7.912368 -7.902572 -7.912343 -7.922061 -7.902371 -7.892331 -7.872716 -7.892228 -7.892201 -7.930999 -7.970173 -7.921190 -7.911390 -7.891687 -7.911246 -7.333700 -7.347943 -7.299342 -7.284930 -7.299262 -7.327870 -7.284836 -7.284827 -7.299167 -7.284802 -7.270384 -7.298967 -7.313063 -7.341720 -7.312959 -7.312933 -7.255186 -7.197815 -7.269514 -7.283849 -7.312419 -7.283706 -7.692250 -7.692150 7.657891 -7.657822 -7.657811 -7.657736 -7.657727 -7.657718 -7.657716 -7.657693 -7.657617 -7.657516 -7.657270 -7.657243 -7.657167 -7.657140 -7.656761 -7.656758 -7.656747 -7.656740 -7.656626 -7.656597 0.725812 0.721308 0.716227 0.720730 0.716205 0.706804 0.720704 0.720701 0.716178 0.720694 0.725088 0.716121 0.711416 0.701796 0.711386 0.711378 0.729165 0.745388 0.724849 0.720428 0.711230 0.720388 ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 4) ARDL(3, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 3) ARDL(2, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 4) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 4, 1, 4) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 1, 4) ARDL(3, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 4, 0, 3) ARDL(1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 4, 0, 4) ARDL(3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 4) ARDL(1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 3, 4, 0, 3) ARDL(3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 4) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 3, 0, 4) ARDL(1, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(3, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4, 0, 3) ARDL(1, 1, 0, 4, 0, 0, 1, 2, 4, 0, 4) ARDL(1, 1, 0, 4, 0, 4, 1, 2, 4, 0, 4) ARDL(3, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 4, 0, 4) ARDL(3, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 4, 1, 3) ARDL(1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 0, 3) ARDL(3, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 4, 0, 3) 3.3 Kiểm định đồng liên kết ARDL Bounds Test ARDL Bounds Test Date: 10/27/15 Time: 18:01 Sample: 2005M06 2014M12 Included observations: 115 Null Hypothesis: No long-run relationships exist Test Statistic F-statistic Value k 4.509101 10 I0 Bound I1 Bound 1.76 1.98 2.18 2.41 2.77 3.04 3.28 3.61 Critical Value Bounds Significance 10% 5% 2.5% 1% Test Equation: Dependent Variable: D(DLCPI_SA) Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 18:01 Sample: 2005M06 2014M12 Included observations: 115 86 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(DLPRUBBER_SA) D(DLM2_SA) D(DLFE_SA) D(DLI_SA) D(DLI_SA(-1)) D(DLI_SA(-2)) D(DLI_SA(-3)) D(R) D(R(-1)) D(R(-2)) C DLPRICE_SA(-1) DLPCOFFEE_SA(-1) DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA(-1) DLPPEPPER_SA(-1) DLM2_SA(-1) DLFE_SA(-1) DLI_SA(-1) DLX_SA(-1) R(-1) DLCPI_SA(-1) -0.007343 0.009231 0.138253 0.004069 -0.079260 -0.053520 -0.020148 0.004113 -0.003002 -0.004994 -0.018360 0.025743 0.011657 0.011886 0.002804 -0.014325 0.053218 0.361535 0.113707 -0.005915 0.002102 -0.433454 0.008216 0.037902 0.055533 0.006052 0.019109 0.012712 0.005921 0.001267 0.001155 0.001244 0.006154 0.012177 0.010186 0.011379 0.006806 0.021313 0.048819 0.078970 0.025460 0.006209 0.000679 0.079149 -0.893739 0.243561 2.489575 0.672419 -4.147882 -4.210067 -3.402912 3.245638 -2.598894 -4.013917 -2.983391 2.114031 1.144453 1.044479 0.412058 -0.672145 1.090098 4.578144 4.466159 -0.952679 3.097537 -5.476438 0.3738 0.8081 0.0146 0.5030 0.0001 0.0001 0.0010 0.0016 0.0109 0.0001 0.0036 0.0372 0.2554 0.2990 0.6812 0.5032 0.2785 0.0000 0.0000 0.3432 0.0026 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.594680 0.503157 0.004285 0.001708 476.0798 6.497551 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -4.37E-08 0.006079 -7.897039 -7.371922 -7.683897 2.151613 87 PHỤ LỤC 4.1 Kết chạy mô hình ARDL đầy đủ biến Dependent Variable: DLCPI_SA Method: ARDL Date: 10/27/15 Time: 17:45 Sample (adjusted): 2005M06 2014M12 Included observations: 115 after adjustments Maximum dependent lags: (Automatic selection) Model selection method: Hannan-Quinn criterion (HQ) Dynamic regressors (4 lags, automatic): DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPCASHEW_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLFE_SA DLI_SA DLX_SA R Fixed regressors: C Number of models evalulated: 58593750 Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) Note: final equation sample is larger than selection sample Variable Coefficient Std Error t-Statistic DLCPI_SA(-1) DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLM2_SA(-1) DLFE_SA DLFE_SA(-1) DLI_SA DLI_SA(-1) DLI_SA(-2) DLI_SA(-3) DLI_SA(-4) DLX_SA R R(-1) R(-2) R(-3) C 0.563760 0.017368 0.016029 -0.007877 0.019258 0.011655 0.001975 0.001786 0.079950 0.138860 0.237076 -0.003163 0.028208 0.029184 0.033346 0.017284 0.011216 0.004657 -0.005302 -0.001288 0.004120 -0.020019 0.077441 0.012407 0.010397 0.008210 0.007470 0.006668 0.020908 0.037414 0.039939 0.056712 0.060005 0.006506 0.008079 0.008695 0.008138 0.006100 0.006645 0.001219 0.001503 0.001636 0.001332 0.006009 7.279836 1.399905 1.541604 -0.959427 2.578041 1.747842 0.094460 0.047742 2.001819 2.448522 3.950918 -0.486188 3.491672 3.356458 4.097424 2.833209 1.687926 3.820163 -3.528556 -0.787458 3.092906 -3.331313 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.765756 0.712862 0.004222 0.001658 477.7842 14.47724 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob.* 0.0000 0.1649 0.1266 0.3398 0.0115 0.0838 0.9249 0.9620 0.0482 0.0162 0.0002 0.6280 0.0007 0.0011 0.0001 0.0057 0.0948 0.0002 0.0007 0.4330 0.0026 0.0012 0.007515 0.007879 -7.926681 -7.401563 -7.713538 2.111050 *Note: p-values and any subsequent tests not account for model selection 88 4.2 Kiểm định biến thừa mô hình (Redundant test) Redundant Variables Test Null hypothesis: DLPRUBBER_SA DLPCOFFEE_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLI_SA R(-2) are jointly insignificant Equation: UNTITLED Specification: DLCPI_SA DLCPI_SA(-1) DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLM2_SA(-1) DLFE_SA DLFE_SA(-1) DLI_SA DLI_SA(-1) DLI_SA(-2) DLI_SA(-3) DLI_SA(-4) DLX_SA R R( -1) R(-2) R(-3) C Redundant Variables: DLPRUBBER_SA DLPCOFFEE_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLI_SA R(-2) F-statistic Value 0.628701 df (6, 93) Probability 0.7069 Sum of Sq 6.72E-05 0.001725 0.001658 df 99 93 Mean Squares 1.12E-05 1.74E-05 1.78E-05 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Restricted Test Equation: Dependent Variable: DLCPI_SA Method: Least Squares Date: 10/30/15 Time: 08:36 Sample: 2005M06 2014M12 Included observations: 115 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DLCPI_SA(-1) DLPRICE_SA DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA DLM2_SA(-1) DLFE_SA DLFE_SA(-1) DLI_SA(-1) DLI_SA(-2) DLI_SA(-3) DLI_SA(-4) DLX_SA R R(-1) R(-3) C 0.532530 0.024176 0.018374 0.012564 0.070224 0.157967 0.246117 0.031371 0.033531 0.035812 0.019399 0.009022 0.004243 -0.005379 0.003522 -0.021398 0.070415 0.010903 0.007260 0.006432 0.036827 0.051817 0.056858 0.007132 0.008053 0.007208 0.005642 0.006645 0.001116 0.001457 0.000791 0.005147 7.562766 2.217255 2.530919 1.953302 1.906869 3.048587 4.328630 4.398868 4.163596 4.968635 3.438440 1.687926 3.804029 -3.692881 4.452847 -4.157625 0.0000 0.0289 0.0130 0.0536 0.0594 0.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0009 0.0948 0.0002 0.0004 0.0000 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.756255 0.719324 0.004174 0.001725 475.4979 20.47746 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.007515 0.007879 -7.991268 -7.609365 -7.836256 2.166162 89 4.3 Kiểm định biến thừa mô hình (Wald test) Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic F-statistic Chi-square Value df Probability 0.628701 3.772208 (6, 93) 0.7069 0.7075 Null Hypothesis: C(3)=C(4)=C(7)=C(8)=C(12)=C(20)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(3) C(4) C(7) C(8) C(12) C(20) Value Std Err 0.016029 -0.007877 0.001975 0.001786 -0.003163 -0.001288 0.010397 0.008210 0.020908 0.037414 0.006506 0.001636 Restrictions are linear in coefficients 4.4 Kiểm định tương quan chuỗi (Kiểm định Breusch-Godfreyt Serial Correlation LM) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.620432 0.770345 Prob F(1,92) Prob Chi-Square(1) 0.4329 0.3801 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: ARDL Date: 10/27/15 Time: 18:04 Sample: 2005M06 2014M12 Included observations: 115 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DLCPI_SA(-1) DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLM2_SA(-1) 0.039781 -0.001176 -0.000232 0.000789 -8.81E-05 5.48E-05 -0.001766 -0.003342 0.001939 0.092587 0.012521 0.010423 0.008287 0.007486 0.006682 0.021070 0.037729 0.040096 0.429655 -0.093932 -0.022293 0.095211 -0.011775 0.008208 -0.083816 -0.088587 0.048365 0.6685 0.9254 0.9823 0.9244 0.9906 0.9935 0.9334 0.9296 0.9615 90 DLFE_SA DLFE_SA(-1) DLI_SA DLI_SA(-1) DLI_SA(-2) DLI_SA(-3) DLI_SA(-4) DLX_SA R R(-1) R(-2) R(-3) C RESID(-1) -0.002111 -0.008370 -0.000586 2.79E-05 -0.000854 -0.000643 -0.000325 0.000529 -0.000174 -7.59E-05 0.000184 -1.40E-06 0.000409 -0.108983 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.006699 -0.230830 0.004231 0.001647 478.1706 0.028201 1.000000 0.056891 0.061060 0.006562 0.008095 0.008780 0.008196 0.006127 0.006692 0.001242 0.001509 0.001656 0.001335 0.006044 0.138361 -0.037105 -0.137072 -0.089254 0.003452 -0.097232 -0.078450 -0.052968 0.079008 -0.140486 -0.050332 0.110902 -0.001050 0.067627 -0.787675 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.9705 0.8913 0.9291 0.9973 0.9228 0.9376 0.9579 0.9372 0.8886 0.9600 0.9119 0.9992 0.9462 0.4329 -9.32E-18 0.003813 -7.916011 -7.367024 -7.693180 2.018623 4.5 Kiểm định phương sai thay đổi Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.567151 30.05849 25.08099 Prob F(21,93) Prob Chi-Square(21) Prob Chi-Square(21) 0.0749 0.0908 0.2437 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/27/15 Time: 18:10 Sample: 2005M06 2014M12 Included observations: 115 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C DLCPI_SA(-1) DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLM2_SA(-1) DLFE_SA DLFE_SA(-1) DLI_SA DLI_SA(-1) DLI_SA(-2) DLI_SA(-3) 9.03E-06 0.000724 -6.72E-05 -4.17E-06 -2.36E-05 4.66E-06 8.28E-05 -0.000106 1.35E-05 0.000485 0.000124 -2.38E-07 -7.90E-05 -3.14E-05 2.39E-05 4.19E-05 3.13E-05 0.000404 6.47E-05 5.42E-05 4.28E-05 3.89E-05 3.48E-05 0.000109 0.000195 0.000208 0.000296 0.000313 3.39E-05 4.21E-05 4.53E-05 4.24E-05 0.288427 1.792430 -1.038376 -0.076956 -0.551633 0.119589 2.383433 -0.975516 0.069037 2.327661 0.418798 -0.000761 -2.330496 -0.746771 0.527981 0.988731 0.7737 0.0763 0.3018 0.9388 0.5825 0.9051 0.0192 0.3318 0.9451 0.0221 0.6763 0.9994 0.0219 0.4571 0.5988 0.3254 91 DLI_SA(-4) DLX_SA R R(-1) R(-2) R(-3) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 3.82E-05 4.99E-05 3.21E-06 -1.43E-05 -4.83E-07 1.06E-05 0.261378 0.094593 2.20E-05 4.50E-08 1082.302 1.567151 0.074868 3.18E-05 3.46E-05 6.35E-06 7.83E-06 8.53E-06 6.94E-06 1.200429 1.441133 0.504400 -1.821724 -0.056592 1.528567 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.2330 0.1529 0.6152 0.0717 0.9550 0.1298 1.44E-05 2.31E-05 -18.44004 -17.91492 -18.22690 2.307737 4.6 Kiểm định phù hợp dạng hàm Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: DLCPI_SA DLCPI_SA(-1) DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLM2_SA(-1) DLFE_SA DLFE_SA(-1) DLI_SA DLI_SA(-1) DLI_SA(-2) DLI_SA(-3) DLI_SA(-4) DLX_SA R R( -1) R(-2) R(-3) C Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Value 2.431987 df (2, 91) Probability 0.0936 Sum of Sq 8.41E-05 0.001658 0.001574 df 93 91 Mean Squares 4.21E-05 1.78E-05 1.73E-05 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: DLCPI_SA Method: ARDL Date: 10/30/15 Time: 09:17 Sample: 2005M06 2014M12 Included observations: 115 Maximum dependent lags: (Automatic selection) Model selection method: Hannan-Quinn criterion (HQ) Dynamic regressors (4 lags, automatic): Fixed regressors: C Variable Coefficient Std Error t-Statistic DLCPI_SA(-1) DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPRUBBER_SA(-1) DLPCASHEW_SA 0.380107 -0.006668 0.008895 -0.009163 0.016167 0.009943 0.127548 0.016396 0.011265 0.008176 0.008063 0.006702 2.980106 -0.406675 0.789589 -1.120634 2.005151 1.483516 Prob.* 0.0037 0.6852 0.4318 0.2654 0.0479 0.1414 92 DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLM2_SA(-1) DLFE_SA DLFE_SA(-1) DLI_SA DLI_SA(-1) DLI_SA(-2) DLI_SA(-3) DLI_SA(-4) DLX_SA R R(-1) R(-2) R(-3) C FITTED^2 FITTED^3 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.000452 0.003416 0.063769 0.084103 0.100348 -0.003643 0.017481 0.017165 0.021335 0.011674 0.007867 0.002394 -0.002270 -0.001366 0.002046 -0.006972 21.05765 -148.5877 0.777641 0.721441 0.004159 0.001574 480.7782 13.83689 0.000000 0.020629 0.036931 0.040620 0.064575 0.085707 0.006412 0.009690 0.010592 0.010103 0.006564 0.006733 0.001664 0.002065 0.001626 0.001617 0.008597 17.83844 454.9762 -0.021931 0.092490 1.569894 1.302407 1.170837 -0.568173 1.803934 1.620536 2.111700 1.778576 1.168437 1.438462 -1.099334 -0.840263 1.265307 -0.811001 1.180465 -0.326584 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.9826 0.9265 0.1199 0.1961 0.2447 0.5713 0.0746 0.1086 0.0375 0.0786 0.2457 0.1537 0.2745 0.4030 0.2090 0.4195 0.2409 0.7447 0.007515 0.007879 -7.943969 -7.371114 -7.711450 2.188465 *Note: p-values and any subsequent tests not account for model selection 93 PHỤ LỤC 5.1 Kết chạy mô hình ARDL dài hạn ARDL Cointegrating And Long Run Form Dependent Variable: DLCPI_SA Selected Model: ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 4, 0, 3) Date: 10/30/15 Time: 09:19 Sample: 2005M01 2014M12 Included observations: 115 Cointegrating Form Variable Coefficient Std Error t-Statistic D(DLPRICE_SA) D(DLPCOFFEE_SA) D(DLPRUBBER_SA) D(DLPCASHEW_SA) D(DLPPEPPER_SA) D(DLM2_SA) D(DLFE_SA) D(DLI_SA) D(DLI_SA(-1)) D(DLI_SA(-2)) D(DLI_SA(-3)) D(DLX_SA) D(R) D(R(-1)) D(R(-2)) CointEq(-1) 0.008864 0.011764 0.008924 0.010932 0.011636 0.003519 0.141157 -0.003125 -0.079248 -0.050422 -0.017691 0.012338 0.004719 -0.002905 -0.004413 -0.438946 0.010934 0.007266 0.005478 0.004011 0.019511 0.028335 0.043741 0.004988 0.013671 0.009822 0.004902 0.003719 0.000919 0.000850 0.001053 0.060031 2.158163 1.619158 1.629144 2.725888 0.596375 1.829941 3.227150 -0.626453 -5.796620 -5.133473 -3.608714 3.317121 5.132689 -3.417862 -4.189530 -7.311920 Prob 0.0339 0.1088 0.1067 0.0077 0.5524 0.0710 0.0017 0.5326 0.0000 0.0000 0.0005 0.0013 0.0000 0.0009 0.0001 0.0000 Cointeq = DLCPI_SA - (0.0398*DLPRICE_SA + 0.0367*DLPCOFFEE_SA + 0.0261*DLPRUBBER_SA + 0.0267*DLPCASHEW_SA + 0.0045 *DLPPEPPER_SA + 0.1874*DLM2_SA + 0.8618*DLFE_SA + 0.2404 *DLI_SA + 0.0257*DLX_SA + 0.0050*R -0.0459 ) Long Run Coefficients Variable Coefficient Std Error t-Statistic DLPRICE_SA DLPCOFFEE_SA DLPRUBBER_SA DLPCASHEW_SA DLPPEPPER_SA DLM2_SA DLFE_SA DLI_SA DLX_SA R C 0.039813 0.036743 0.026090 0.026717 0.004527 0.187365 0.861764 0.240369 0.025712 0.005011 -0.045889 0.026405 0.024914 0.023917 0.016117 0.047915 0.121221 0.209151 0.064947 0.015438 0.001397 0.013704 1.850023 1.474808 1.838885 1.657750 0.094483 1.717175 4.120297 3.701023 1.665520 3.586013 -3.348497 Prob 0.0680 0.1436 0.0696 0.1007 0.9249 0.0898 0.0001 0.0004 0.0992 0.0005 0.0012 94 5.2 Kiểm định ổn định mô hình ngắn hạn dài hạn 30 20 10 -10 -20 -30 2007 2008 2009 2010 2011 CUSUM 2012 2013 2014 5% Significance 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 2007 2008 2009 2010 CUSUM of Squares 2011 2012 2013 2014 5% Significance 95
- Xem thêm -

Xem thêm: tác động của giá nông sản xuất khẩu đến lạm phát ở việt nam giai đoạn 2005 –2014 , tác động của giá nông sản xuất khẩu đến lạm phát ở việt nam giai đoạn 2005 –2014 , tác động của giá nông sản xuất khẩu đến lạm phát ở việt nam giai đoạn 2005 –2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay