Tác động của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia châu á

65 205 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HUỲNH MỸ THƯ TÁC ĐỘNG CỦA GIÀ HÓA DÂN SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC QUỐC GIA CHÂU Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “TÁC ĐỘNG CỦA GIÀ HÓA DÂN SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC QUỐC GIA CHÂU Á” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 HUỲNH MỸ THƯ i LỜI CẢM ƠN Với lời cảm ơn sâu sắc nhất, xin gửi đến đến thầy Đinh Phi Hổ, cô Nguyễn Kim Phước - người tận tình hướng dẫn suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, thầy cô giáo giảng dạy hành trình cao học, kiến thức mà nhận hành trang hỗ trợ vững vàng công việc bước đường tương lai Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, chồng em người bạn Nhóm lớp cao học kinh tế ME5B, người kịp thời động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn trình làm luận văn sống Một lần nữa, xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý thầy cô, gia đình, bạn bè đồng nghiệp ii TÓM TẮT Già hóa dân số bắt đầu diễn mạnh mẽ khắp quốc gia giới Già hóa hội thách thức quốc gia Già hóa dân số không vấn đề xã hội, sách mà xem xét yếu tố có khả tác động đến tăng trưởng kinh tế dài hạn Nghiên cứu Tác động già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á thực để xem xét, đánh giá tác động già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Singapo, Thái Lan Việt Nam) 25 năm từ năm 1990-2014 Dựa sở lý thuyết tăng trưởng kinh tế, lý thuyết dân số đặc biệt ứng dụng hàm sản xuất Cobb – Douglas kế thừa nghiên cứu trước, nghiên cứu xây dựng nên mô hình nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định biến độc lập tỉ lệ phụ thuộc tuổi già, tỉ lệ phụ thuộc trẻ em, tỉ lệ lao động dân số có ý nghĩa hay không đến tăng trưởng kinh tế, từ xác định biến tỉ lệ phụ thuộc tuổi già có tác động tích cực hay tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á Bằng việc sử dụng số liệu thứ cấp WB giai đoạn 1990-2014, thông qua thống kê mô tả sử dụng mô hình hồi quy liệu bảng, kết nghiên cứu cho thấy già hóa dân số tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1990 – 2014 Từ kết kinh nghiệm số quốc gia việc ứng phó với già hóa dân số, đưa số gợi ý sách đảm bảo an sinh xã hội, trì củng cố chất lượng nguồn nhân lực tuổi già hướng tới trì mức tăng trưởng, phát triển tương lai iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tăng trưởng kinh tế 2.2 Các tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế 2.2.1 Tổng sản phẩm nước (Gross Domestic Product – GDP) 2.2.2 Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product – GNP) 2.2.3 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2.3 Các tiêu dân số 2.3.1 Dân số độ tuổi lao động 2.3.2 Dân số hoạt động kinh tế dân số không hoạt động kinh tế 2.3.3 Cơ cấu tuổi dân số tỷ số phụ thuộc 2.3.4 Lợi tức dân số (demographic dividend) 2.4 Già hóa dân số 2.4.1 Người cao tuổi 2.4.2 Già hóa dân số 2.5 Các đặc điểm già hóa dân số tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á 2.6 Một số lý thuyết tăng trưởng kinh tế .11 2.6.1 Mô hình Ricardo (1817) 11 iv 2.6.2 Mô Hình Lewis (1954) 11 2.6.3 Mô hình Harrod – Domar 12 2.6.4 Mô hình Solow (1956) – Mô hình tăng trưởng tân cổ điển .12 2.7 Tổng quan nghiên cứu trước 13 2.7.1 Các nghiên cứu nước biến đổi dân số tác động biến đổi dân số đến tăng trưởng kinh tế .13 2.7.2 Các nghiên cứu nước biến đổi dân số tác động biến đổi dân số đến tăng trưởng kinh tế .16 2.7.3 Các nghiên cứu nước già hóa dân số tác động già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế .18 2.7.4 Các nghiên cứu nước già hóa dân số tác động già hóa đến tăng trưởng kinh tế 23 2.7.5 Tổng hợp nghiên cứu trước .25 Chương .27 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 27 3.1 Mô hình nghiên cứu 27 3.2 Số liệu .30 Chương .33 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .33 4.1 Thống kê mô tả .33 4.2 Ước lượng tác động già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990 – 2014 33 Chương .40 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Khuyến nghị 40 5.2.1 Nâng cao nhận thức già hóa dân số .40 5.2.2 Các sách an sinh xã hội 41 5.2.3 Cải cách hệ thống hưu trí trợ cấp 41 5.2.4 Chăm sóc y tế tốt 42 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO .43 PHỤ LỤC 48 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Công thức tính tỉ lệ phụ thuộc theo cấu tuổi Bảng 2 Tỉ lệ sinh trung bình tổng số ca sinh phụ nữ Bảng Tỉ lệ tử vong người trưởng thành theo giới tính Bảng Cơ cấu tuổi dân số quốc gia Châu Á 10 Bảng Tốc độ tăng trưởng GDP (%) 11 Bảng Bảng tổng hợp nghiên cứu trước 25 Bảng Kỳ vọng mối quan hệ biến độc lập với tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á 29 Bảng Kết thống kê mô tả 33 Bảng Kết hồi quy theo mô hình tác động cố định FEM 34 Bảng Kết hồi quy theo ô hình tác động ngẫu nhiên REM 35 Bảng 4.4 Kết tóm tắt kiểm định Hausman 35 Bảng Kiểm định White 37 Bảng Hệ số tương quan biến độc lập 37 Bảng Kiểm định tự tương quan bậc 38 Bảng Kiểm định tự tương quan bậc 38 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội BHXH Bảo hiểm Xã hội BHYT Bảo hiểm Y tế FEM Mô hình tác động cố định (Fixed effects model) GDP Tổng sản phẩm nước (Gross Domestic Product) GNP Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product) ILO Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization) NDC Hệ thống tài khoản cá nhân tượng trưng (Notional Defined Contribution) NTA Tài khoản chuyển giao quốc dân (National Transfer Accounts) OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development) PAYG Cơ chế tài – Chi theo mức thu (Pay-As-You-Go) PPP Ngang sức mua (Purchsing power parity) REM Mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects model) UNFPA Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (United Nations Fund for Population Activities) WB Ngân hàng Thế giới (Work Bank) vii CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lí chọn đề tài Theo chuyên gia dân số kinh tế, già hóa dân số xu hướng quan trọng kỷ 21, tác động đến toàn khía cạnh đời sống xã hội giới quốc gia Theo thống kê, giới có gần tỷ người 1/9 số người từ 60 tuổi trở lên Theo dự báo, đến năm 2050 dân số giới đạt 9,2 tỷ người tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên 1/5, nghĩa người có người cao tuổi (UNFPA and HelpAge International, 2012) Do tượng già hóa dân số không quan tâm Già hóa dân số diễn tất khu vực quốc gia với tốc độ khác Già hóa dân số gia tăng nhanh nước phát triển, có quốc gia Châu Á Châu Á khu vực phát triển mạnh với dân số nói chung dân số cao tuổi nói riêng cao giới nên biến động dân số theo độ tuổi liên quan mật thiết tới kinh tế toàn phát triển quốc gia Do tỷ suất sinh tỷ suất chết giảm với tuổi thọ tăng, dân số cao tuổi quốc gia Châu Á tăng lên nhanh chóng số lượng tỷ lệ so với tổng dân số Theo dự báo dân số Tổng cục Thống kê (2010) tỷ lệ người cao tuổi so với tổng dân số Việt Nam đạt đến số 10% vào năm 2017, hay dân số Việt Nam thức bước vào giai đoạn “già hóa” từ năm 2017 Giống việc gia tăng dân số, dân số già hóa tạo nên hội phát triển đội ngũ lao động giàu kinh nghiệm gây nhiều thách thức cho tăng trưởng kinh tế hạ tầng sở dịch vụ an sinh xã hội Việc nghiên cứu tác động già hóa dân số quốc gia Châu Á đến tăng trưởng kinh tế trở nên quan trọng việc gợi ý xây dựng sách nhằm khai thác tiềm nhóm dân số cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII), tháng năm 1993 thể rõ ràng quan điểm Đảng quan hệ dân số phát triển nói chung quan hệ dân số - kinh tế nói riêng Quan điểm số Nghị rõ rằng: " Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình phận quan trọng chiến lược phát triển đất nước, vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu nước ta, yếu tố để nâng cao chất lượng sống người, gia đình toàn xã hội" Để hiểu rõ vấn đề này, đề tài tập trung nghiên cứu “Tác động già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á” giai đoạn 1990 – 2014 để xem xét tình trạng già hóa dân số quốc gia Châu Á tác động tượng đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời đề xuất sách cho Việt Nam để ứng phó với tình trạng già hóa dân số nhằm góp phần nâng cao hiệu công phát triển kinh tế bền vững 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vào mục tiêu sau: - Mô tả thực trạng già hóa dân số tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á giai đoạn 1990 – 2014 - Xây dựng mô hình ước lượng tác động già hóa dân số tới tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á giai đoạn 1990-2014 - Đề xuất sách cho Việt Nam việc ứng phó với tình trạng già hóa dân số góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tương lai 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung trả lời câu hỏi sau: - Tình trạng già hóa dân số tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á giai đoạn 1990 – 2014 diễn nào? - Sự già hóa dân số có tác động đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á giai đoạn 1990 – 2014 hay không? - Từ việc nghiên cứu tác động già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á, có sách cần thực cho Việt Nam? 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Tỉ lệ phụ thuộc tuổi già tăng trưởng kinh tế quốc gia Châu Á, lựa chọn 05 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapo Việc nghiên cứu lựa chọn 05 quốc gia khu vực số liệu thứ cấp không đầy đủ, độ xác chưa đảm bảo, quốc gia có tỉ lệ phụ thuộc tuổi già phù hợp với khái niệm già hóa Dữ liệu nghiên cứu tổng hợp toàn quốc gia khu vực hạn chế thời gian nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Tình trạng già hóa dân số quốc gia Châu Á giai đoạn từ năm 1990-2014 TÀ I LIỆU THAM KHẢO Alvarez-Cuadrado, F & Poschke, M., 2011 Structural Change out of agriculture:labor push versus labor pull American Economic Journal: Macroeconomics, 3(3), pp 127-158 Atanda, A A., Aminu , S B & Alimi, O Y., 2012 The role of population on economic growth and development: evidence from developing countries MPRA Paper, Volume 37966 Begg, D., 2009 Kinh tế học vĩ mô ed Hà Nội: Nhà xuất thống kê Bloom, David E.; Canning, David; Sevilla, Jaypee, 2010 Implications of population ageing for economic growth Oxford Review of Economic Policy, 26(4), pp 583612 Bloom, D., Canning, D & Sevilla, J., 2003 The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change Rand Publishing House Bloom, D E., Canning, D & Sevilla, J., 2003 The demographic Dividend: A new perspective on the Economic Consequence of Population Change s.l.:RAND Brooks, R., 2003 Population Aging and Global Capital Flows in a Parallel Universe IMF Staff Paper, 50(2), pp 200-221 Bùi Thế Cường, 2004 Kỷ nguyên dân số vàng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Dân số phát triển, Issue 10, pp 1-6 Bùi Thị Minh Tiệp, 2011 Tác động biến đổi cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Dân số & Phát triển Bùi Thị Minh Tiệp, 2012 Tác động biến đổi cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Hà Nội: Trường Đại học kinh tế quốc dân Bùi Thị Minh Tiệp, 2013 Dân số nhóm dân số hoạt động kinh tế: Những tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Volume 195, pp 6370 Chaudhuri , P., (1989) Economic Theory of Growth Harvester Wheatsheaf: Prentice Hall Dwight H Perkins et al., 2011 Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế In: Kinh tế học phát triển Thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, pp 1-39 43 Đàm Viết Cương, et al., 2006 Đánh giá tình hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Việt Nam, Hà Nội: Viện Chiến lược sách y tế Đinh Phi Hổ, 2015 Kinh tế phát triển nâng cao Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế Tp.HCM Eichengreen, B & Fifer, M., 2002 The implications of aging for the balance of payments between North and South In: Economic policy for aging societies Berlin: Springer, pp 81-105 Faruqee, H., 2002 Population Aging and Its Macroeconomic Implications: A Framework for Analysis, Washington, D.C.: International Monetary Fund Fougère, M., Harvey, S., Mercenier, J & Mérette, M., 2005 Population Ageing and Quality Immigration: A National and Regional Perspective for Canada Ottawa: Human Resources and Skills Development Canada Furuoka, F., 2009 Population Growth and Economic Development: New Empirical Evidence from Thailand Economics Bulletin, 29(1), pp 1-14 Furuoka, F & Qaiser, M., 2011 Can population growth contribute to economic development? New evidence from Singapore Economics Bulletin, 31(4), pp 3226-3239 Futagami , K., 2001 Population aging and economic growth Journal of Macroeconomics, 23(1), p 31–44 Futagami, K., Iwaisako, T & Nakajim, T., 2002 Technological innovation, productivity, and economic growth in aging societies Berlin, Springer Giang , T L & Pfau, W D., 2009 Aging, Poverty, and the Role of a Social Pension in Vietnam Development and Change, 40(2), pp 333-360 Giang Thanh Long, 2004 Hệ thống hưu trí Việt Nam: Hiện trạng thách thức điều kiện dân số già hóa, Hà Nội: Diễn đàn phát triển Việt Nam Giang Thanh Long, 2006 Dân số già hóa hệ thống hưu trí Nhật Bản Trung Quốc: số gợi ý sách cho Việt Nam Nghiên cứu kinh tế, Volume 338, pp 45-50 Giang Thanh Long, 2010 Cơ cấu dân số vàng Việt Nam: Cơ hội, thách thức khuyến nghị sách, Việt Nam: UNFPA Harper, S., 2014 Economic and social implications of aging societies Science, 346(6209), pp 587-591 44 Holzmann, R., 2013 A Provocative Perspective on Population Aging and Old‐Age Financial Protection Bonn, IZA Huỳnh Phẩm Dũng Phát Phạm Đỗ Văn Trung, 2013 Ảnh hưởng biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Volume 44, pp 12-17 Johnson, P., 2002 The impact of ageing : the supply of labour and human capital In: Economic policy for aging societies Berlin: Springer, pp 111-125 Lee , H.-H., Huh , H., Lee , Y.-Y & Lim , J.-Y., 2013 Effects of Population Aging on Economic Growth: A Panel Analysis Seoul Journal of Economics, 4(26), pp 401432 Lê Tiến Dũng, 2008 Sự già hóa dân số ảnh hưởng đến kinh tế xã hội Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ, 2(46), pp 59-65 Lê Thị Thanh Loan cộng , 2007 Phân tích mối quan hệ biến động dân số tăng trưởng kinh tế địa bàn Tp HCM, Thành phố Hồ Chí Minh: Viện kinh tế phát triển Li, H & Zhang, X., 2015 Population Aging and Economic Growth: The Chinese Experience of Solow Model International Journal of Economics and Finance;, 7(3), pp 199-206 Maestas, N., Mullen, K J & Powel, D., 2014 The Effect of Population Aging on Economic Growth RAND Corporation, pp 1-31 Magnani, R & Duwicquet, V., 2013 The effect of population ageing on the world economic evolution, London: Ashgate Malthus, T R., Winch, D & James, P., 1992 An Essay on the Principle of Population UK: Cambridge University Press Mankiw, N G., 2003 Kinh tế vĩ mô Hà Nội: Nhà xuất thống kê Đại học kinh tế quốc dân Mérette, M., 1999 Population ageing and economic growth in seven OECD countries Economic Modelling, 16(3), p 411–427 Miles, D., 2002 The influence of ageing on capital accumulation In: Economic policy for aging societies Berlin: Springer, pp 131-154 45 Nguyễn Đình Cử, 2011 50 năm sách giảm sinh Việt Nam (1961-2011): Thành tựu, tác động học kinh nghiệm Hà Nội: Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Đình Cử, 2012 Biến đổi dân số tăng trưởng kinh tế Xã hội học, 1(117) Nguyễn Ngọc Quỳnh, 2002 Chuyên khảo lao động việc làm Việt Nam, Hà Nội: Tổng cục thống kê Nguyễn Thị Hạnh, 2014 Thực trạng việc làm người cao tuổi Việt Nam Khoa học Lao động Xã hội, Issue 40, pp 31-39 Nguyễn Thị Minh , 2009 Năng động dân số tăng trưởng kinh tế”, Trung tâm nghiên cứu kinh tế sách, Hà Nội: Đại học kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Trọng Hoài, 2007 Kinh tế phát triển Hà Nội: Nhà xuất lao động Onwuka, E C., 2006 Another Look at the Impact of Nigeria’s Growing African Population Studies, 21(1), pp 1-18 Park, D & Shin, K., 2011 Impact of Population Aging on Asia’s Future Growth ADB Economics Working Paper Series Asian, Volume 281 Prettner, K., 2013 Population aging and endogenous economic growth Volume 26, Issue , pp Journal of Population Economics, 26(2), pp 811-834 Prskawetz, A & Fent, T., 2007 The Relationship Between Demographic Change and Economic Growth in the EU, Vienna: Vienna Institute of Demography Phạm Thị Ngọc Trang Trần Hoàng Hiếu, 2011 Effects of Population growth on Economic Growth in Asian Developing countries, Västerås: Mälardalen University Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3, 2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Luật số 10 ed Hà Nội: Quốc hội Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 6, 2009 Luật Người cao tuổi Luật số 39/2009/QH12 ed Hà Nội: Quốc hội Simon, J L., 1986 Theory of Population and Economic Growth New York: Blackwell Publishers Simon, J L., 1992 Population and Development in Poor Countries: Selected Essays Princeton: Princeton University Press Thornton, J., 2001 Population Growth and Economic Growth: Long-Run Evidence from Latin America Southern Economic Journal, 68(2), pp 464-468 46 Trịnh Thị Thu Nga, Đỗ Minh Hải, 2014 Kính nghiệm số nước Châu Á tác động già hóa dân số đến việc làm an sinh xã hội phản ứng sách Khoa học Lao động Xã hội, Issue 40, pp 59-70 UN-DESA , 2007 World Economic and Social Survey 2007: Development in an Ageing World, New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs UNFPA and HelpAge International, 2012 Già hóa kỉ 21: Thành tựu thách thức, New York: UNFPA and HelpAge International UNFPA, 2010 Tận dụng hội dân số "vàng" Việt Nam: Cơ hội, thách thức gợi ý sách, Hà Nội: s.n UNFPA, 2011 Già hóa dân số người cao tuổi Việt Nam: Thực trạng, dự báo số khuyến nghị sách Hà Nội: Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc Visco, I., 2002 Ageing populations economic issues and policy challenges In: Economic policy for aging societies Berlin: Springer, pp 9-47 Wong H Tsen and Fumitaka F., 2005 The Relationship between Population and Economic Growth in Asian Economies ASEAN Economic Bulletin, 22(3), pp 314-330 47 PHỤ LỤC Phụ lục Dữ liệu nghiên cứu QUOCGIA NAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Yp 1554,006117 1591,796934 1716,738273 1938,796531 2184,70327 2443,780689 2682,498989 2920,929761 3162,00255 3380,297751 3609,318689 3880,612972 4204,786244 4597,605941 5031,304851 5567,506816 6238,342971 7084,743329 7727,637807 8397,804566 9230,435181 10040,62987 10756,4577 11524,56753 12599,18183 29549,50977 30437,2257 30610,43482 30587,20945 30746,4266 31224,18923 31957,12417 32382,06982 31653,32874 31530,36879 32186,25558 32229,78882 32248,03698 32721,35999 33482,5501 33915,55118 OLD YOUNG Lp 8,897228 8,981125 9,091404 9,22115 9,360006 9,499935 9,639873 9,780812 9,919063 10,05052 10,17252 10,28529 10,39057 10,4899 10,5859 10,68235 10,78264 10,89188 11,01822 11,17119 11,35942 11,57961 11,83543 12,14272 12,47435 17,13312 17,73418 18,39828 19,11888 19,88571 20,69055 21,53627 22,42397 23,3407 24,26811 25,1929 26,10615 27,01306 27,93189 28,89087 29,91237 45,12885 44,8755 44,69561 44,49867 44,17789 43,65691 42,93324 42,02002 40,8882 39,51263 37,90018 36,0493 34,02876 31,99497 30,13088 28,55429 27,28717 26,29393 25,55322 25,02668 24,68135 24,51568 24,52325 24,6681 23,37215 26,26215 25,41153 24,68937 24,07734 23,54302 23,06202 22,63319 22,26371 21,9469 21,67575 21,44479 21,25042 21,09066 20,96385 20,86888 20,80418 0,557827 0,558163 0,558981 0,559891 0,560554 0,561953 0,563387 0,565534 0,567791 0,570255 0,573657 0,575036 0,577103 0,579261 0,580762 0,581883 0,582518 0,582808 0,582033 0,581168 0,578732 0,582103 0,583131 0,59069 0,591158 0,516252 0,524741 0,530397 0,531557 0,53244 0,533128 0,536154 0,538982 0,538229 0,53558 0,532744 0,531445 0,526564 0,524115 0,521554 0,521489 48 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 34494,2984 35246,4083 34897,48923 33006,46966 34571,07523 34315,79832 34882,13756 35481,10804 35634,97072 34202,16873 35465,06561 36854,85639 40079,73559 43086,77066 44734,55556 46188,00525 48366,50775 45710,3682 48110,61425 51491,18656 49643,85884 51263,9366 54333,93357 58780,97144 61715,34493 65113,63246 68148,01282 65771,36237 63431,98788 71816,31357 74593,94299 74609,18893 76236,79363 78958,09344 6368,783109 6841,104279 7332,971466 7882,161328 8528,635303 9238,628211 9688,85814 9453,644105 8363,373323 8633,268161 8938,879075 9027,525771 30,99691 32,13941 33,35042 34,64189 36,01827 37,48996 39,04329 40,53196 41,89596 7,666714 7,835844 8,057678 8,318171 8,598352 8,884122 9,174016 9,469517 9,762795 10,04383 10,30499 10,54909 10,77835 10,98576 11,16551 11,31913 11,44471 11,55827 11,69926 11,91509 12,23572 12,66939 13,20309 13,81278 15,12508 6,886803 7,08877 7,333973 7,609377 7,895067 8,175315 8,44219 8,698381 8,950888 9,21182 9,48949 9,788661 49 20,76685 20,75381 20,76307 20,79286 20,84103 20,90617 20,98528 21,09464 21,08897 29,42362 29,43135 29,7899 30,32998 30,83633 31,16176 31,28391 31,24015 31,02677 30,65518 30,14422 29,49149 28,71867 27,8941 27,0944 26,36606 25,72832 25,16505 24,64153 24,11119 23,54802 22,94579 22,32917 21,77837 21,73405 46,29301 44,92582 43,7904 42,78059 41,76699 40,6717 39,46626 38,19667 36,94916 35,83284 34,90894 34,20201 0,521351 0,522877 0,52176 0,519737 0,521148 0,512996 0,511762 0,514844 0,513659 0,509706 0,512206 0,511882 0,507028 0,50703 0,499925 0,509113 0,503354 0,501298 0,507597 0,513634 0,511536 0,507447 0,510656 0,513777 0,524719 0,53621 0,54097 0,54645 0,548772 0,55546 0,560792 0,568804 0,567972 0,568647 0,568696 0,561458 0,552564 0,542376 0,531321 0,537799 0,544746 0,55128 0,548115 0,543632 0,552003 0,558128 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9398,964895 9962,225478 10496,72743 10901,00379 11399,75997 11939,82961 12216,40728 11915,2218 12821,68347 12798,02839 13736,22228 13931,81147 15011,60703 1501,138873 1561,625476 1666,709595 1770,367069 1894,746428 2041,756291 2197,021399 2339,34429 2436,506187 2514,807674 2649,719416 2778,378435 2919,912221 3085,295876 3278,32663 3484,849847 3686,87607 3907,144736 4084,650907 4259,960398 4486,261073 4716,9762 4912,322206 5124,63777 5370,144872 10,10443 10,42494 10,73383 11,02119 11,28577 11,53662 11,78689 12,05428 12,35295 12,68598 13,05487 13,45426 14,01578 10,03671 10,04835 10,05004 10,052 10,06726 10,10256 10,16098 10,23405 10,30353 10,34653 10,34887 10,31046 10,23969 10,14271 10,0281 9,903858 9,774581 9,645239 9,524571 9,421982 9,345821 9,297231 9,281347 9,306159 9,422129 33,66267 33,18797 32,64162 31,93519 31,03512 29,98657 28,87655 27,82792 26,92604 26,1957 25,60535 25,1613 24,97614 65,76425 64,95888 64,18706 63,33653 62,27057 60,90855 59,2408 57,32554 55,23911 53,08202 50,93036 48,81559 46,74199 44,72443 42,77197 40,89869 39,1 37,40006 35,86639 34,57725 33,5737 32,86468 32,40684 32,10266 32,88256 0,559838 0,560533 0,566121 0,570031 0,568467 0,579265 0,583318 0,583173 0,584033 0,58744 0,590304 0,595033 0,59144 0,495726 0,497398 0,498973 0,500789 0,502634 0,505409 0,50918 0,513804 0,519726 0,526654 0,532315 0,538637 0,54424 0,550475 0,556621 0,561899 0,567032 0,571918 0,577036 0,582067 0,586821 0,591224 0,595429 0,595746 0,597457 Nguồn: Tính toán tác giả từ số liệu thu thập từ WB 50 Phụ lục Kết phân tích hồi quy theo mô hình FEM Dependent Variable: LOG(LP) Method: Panel Least Squares Date: 02/20/16 Time: 23:40 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 125 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(OLD) LOG(YOUNG) LOG(YP) 0.942381 -0.057174 -0.280740 -0.046414 0.205591 0.012080 0.025195 0.012470 4.583773 -4.732932 -11.14287 -3.722141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.864049 0.855916 0.020356 0.048479 313.5665 106.2295 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 51 -0.604991 0.053626 -4.889064 -4.708052 -4.815529 0.160801 Phụ lục Kết phân tích hồi quy theo mô hình REM Dependent Variable: LOG(LP) Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 02/20/16 Time: 23:42 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 125 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(OLD) LOG(YOUNG) LOG(YP) 1.120783 -0.065060 -0.298909 -0.056643 0.158446 0.011378 0.020643 0.009165 7.073589 -5.717948 -14.48010 -6.180247 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Effects Specification S.D Cross-section random Idiosyncratic random 0.022981 0.020356 Rho 0.5604 0.4396 Weighted Statistics R-squared Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.742879 0.736504 0.020529 116.5319 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat -0.105530 0.039993 0.050995 0.160352 Unweighted Statistics R-squared Sum squared resid 0.676684 0.115292 Mean dependent var Durbin-Watson stat 52 -0.604991 0.070925 Phụ lục Kết kiểm định Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 5.071888 0.1666 Random Var(Diff.) Prob -0.065060 -0.298909 -0.056643 0.000016 0.000209 0.000071 0.0520 0.2084 0.2263 Cross-section random Cross-section random effects test comparisons: Variable LOG(OLD) LOG(YOUNG) LOG(YP) Fixed -0.057174 -0.280740 -0.046414 Cross-section random effects test equation: Dependent Variable: LOG(LP) Method: Panel Least Squares Date: 02/28/16 Time: 00:22 Sample: 1990 2014 Periods included: 25 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 125 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(OLD) LOG(YOUNG) LOG(YP) 0.942381 -0.057174 -0.280740 -0.046414 0.205591 0.012080 0.025195 0.012470 4.583773 -4.732932 -11.14287 -3.722141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.864049 0.855916 0.020356 0.048479 313.5665 106.2295 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 53 -0.604991 0.053626 -4.889064 -4.708052 -4.815529 0.160801 Phụ lục Kết kiểm định White Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 21.25357 78.06615 90.66758 Prob F(9,115) Prob Chi-Square(9) Prob Chi-Square(9) 0.0000 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 02/20/16 Time: 00:11 Sample: 125 Included observations: 125 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(OLD) (LOG(OLD))^2 (LOG(OLD))*(LOG(YOUNG)) (LOG(OLD))*(LOG(YP)) LOG(YOUNG) (LOG(YOUNG))^2 (LOG(YOUNG))*(LOG(YP)) LOG(YP) (LOG(YP))^2 -0.430112 0.017562 0.002748 -0.003538 -0.002562 0.122885 -0.007169 -0.007628 0.046088 -0.000734 0.104402 0.021082 0.000741 0.003250 0.000893 0.031689 0.002497 0.001274 0.008030 0.000159 -4.119782 0.833048 3.707672 -1.088383 -2.869198 3.877880 -2.871000 -5.985453 5.739131 -4.610872 0.0001 0.4065 0.0003 0.2787 0.0049 0.0002 0.0049 0.0000 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.624529 0.595145 0.000600 4.14E-05 755.0913 21.25357 0.000000 54 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.000597 0.000944 -11.92146 -11.69520 -11.82954 0.709946 Phụ lục Kết kiểm định tự tương quan bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 376.5778 94.79325 Prob F(1,120) Prob Chi-Square(1) 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 02/20/16 Time: 00:13 Sample: 125 Included observations: 125 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(OLD) LOG(YOUNG) LOG(YP) RESID(-1) 0.001201 0.000623 -0.002541 0.000660 0.877986 0.043766 0.003571 0.007487 0.001647 0.045244 0.027445 0.174546 -0.339396 0.400878 19.40561 0.9782 0.8617 0.7349 0.6892 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.758346 0.750291 0.012258 0.018030 375.3857 94.14445 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 55 2.02E-16 0.024529 -5.926172 -5.813039 -5.880212 1.694785 Phụ lục Kết kiểm định tự tương quan bậc Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 190.2740 95.22308 Prob F(2,119) Prob Chi-Square(2) 0.0000 0.0000 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 02/20/16 Time: 00:14 Sample: 125 Included observations: 125 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(OLD) LOG(YOUNG) LOG(YP) RESID(-1) RESID(-2) 0.001322 0.000524 -0.002232 0.000559 0.981931 -0.120685 0.043635 0.003561 0.007468 0.001644 0.091240 0.092081 0.030291 0.147033 -0.298795 0.339720 10.76212 -1.310639 0.9759 0.8834 0.7656 0.7347 0.0000 0.1925 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.761785 0.751776 0.012221 0.017773 376.2815 76.10961 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 56 2.02E-16 0.024529 -5.924503 -5.788744 -5.869352 1.887903 Phụ lục Kết kiểm định tính dừng liệu Date: 02/20/16 Time: 00:16 Sample: 125 Included observations: 125 Autocorrelation |******| |***** | |**** | |**** | |*** | |** | |** | |* | | | | | | | | | | | | | | | |* | |* | |* | | | | | |* | |* | |* | |* | |* | |* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Partial Correlation |******| *| | | | | | *| | | | | | *| | | | | | |* | | | | | | | | | | | | | *| | | | | | |* | | | | | | | |* | **| | | | | | | | | | |* | | | | | *| | | | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 57 AC PAC 0.864 0.715 0.600 0.499 0.397 0.299 0.215 0.131 0.070 0.037 0.042 0.044 0.038 0.049 0.065 0.085 0.091 0.078 0.060 0.054 0.076 0.082 0.079 0.084 0.114 0.083 0.036 0.004 -0.016 -0.039 -0.032 -0.007 0.019 0.005 -0.015 -0.003 0.864 -0.121 0.046 -0.024 -0.066 -0.048 -0.020 -0.075 0.030 0.040 0.111 -0.023 -0.016 0.055 0.006 0.025 -0.030 -0.066 -0.007 0.051 0.108 -0.044 -0.000 0.058 0.102 -0.243 -0.048 -0.017 0.028 -0.004 0.136 0.035 0.058 -0.132 -0.026 0.004 Q-Stat 95.511 161.57 208.37 241.08 261.98 273.93 280.17 282.50 283.18 283.37 283.63 283.90 284.11 284.45 285.06 286.10 287.32 288.22 288.75 289.20 290.08 291.13 292.09 293.20 295.28 296.39 296.60 296.60 296.64 296.90 297.07 297.08 297.14 297.14 297.18 297.18 Prob 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia châu á , Tác động của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia châu á , Tác động của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế các quốc gia châu á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay