phân tích sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực việt nam và giải pháp ổn định giá xuất khẩu

71 190 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CHỦ LỰC VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH GIÁ XUẤT KHẨU SVTH :QUÁCH MAI KHANH MSSV :QT12DB03 NGÀNH :KINH DOANH QUỐC TẾ GVHD :THS TÔ THỊ KIM HỒNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU cỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Dữ liệu nguồn liệu 1.3.2 Phương pháp 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.5 KẾT CẤU KHÓA LUẬN .2 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ .3 2.1 XUẤT KHẨU 2.1.1 Khái niệm .3 2.1.2 Vai trò 2.1.3 Lợi ích 2.2 Giá 2.2.1 Các khái niệm giá 2.2.2 Tầm quan trọng giá 2.2.3 Cách tính giá xuất 2.2.4 Những yếu tố tác động đến giá 2.3 Cạnh tranh 2.3.1 Khái niệm .9 2.3.2 Vai trò 2.3.3 Năng lực cạnh tranh .10 2.3.4 Các cấp độ lực cạnh tranh 11 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CHỦ LỰC VIỆT NAM 13 3.1 CÀ PHÊ 13 3.1.1 Tình hình sản xuất cà phê việt nam 13 3.1.2 Tình hình xuất cà phê 13 3.1.3 Tình hình cà phê thị trường giới .14 3.2 GẠO .15 3.2.1 Tình hình sản xuất gạo việt nam .15 3.2.2 Tình hình xuất gạo việt nam 16 3.2.3 Tình hình cung cầu thị trường gạo giới 18 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CHỦ LỰC VIỆT NAM .19 4.1 CÀ PHÊ 19 4.1.1 Mô tả biến động giá cà phê Việt Nam xuất biến động giá cà phê Thế giới 19 4.1.2 Phân tích yếu tố tác động đến giá cà phê xuất Việt Nam giá cà phê giới 23 4.2 GẠO .34 4.2.1 Mô tả biến động giá gạo xuất Việt Nam 34 4.2.2 Mô tả biến động giá gạo giới 36 4.2.3 Một số yếu tố dẫn tới biến động giá gạo 39 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY .50 5.1 CÀ PHÊ 50 5.2 GẠO .53 CHƯƠNG 6: GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH GIÁ XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM 57 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN .59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Hình 3.1: Bảng số liệu diện tích trồng lúa sản xuất gạo Việt Nam so với nước Đông Nam Á .15 Bảng 3.2: Diện tích trồng lúa tổng sản lượng lúa 1990-2013 16 Bảng 4.1: Tên biến mô tả biến 50 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến 50 Bảng 4.3: tên biến mô tả biến phân tích thống kê mô tả 54 Bảng 4.5: Ma trận tương quan yếu tố .54 Biểu đồ 3.1: Các nước sản xuất cà phê hàng đầu thị trường giới 14 Biểu đồ 4.1: Biến động giá cà phê xuất Việt Nam từ năm 1981 đến năm 2014 20 Biểu đồ 4.2: Biến động giá cà phê xuất quốc gia có sản lượng cà phê xuất đứng đầu giới từ năm 1981 đến năm 2014 .23 Biểu đồ 4.3: Biến động giá Gạo xuất Việt Nam từ năm 1961 đến năm 2014 34 Biểu đồ 4.4: Biến động giá gạo xuất quốc gia có sản lượng gạo xuất đứng đầu giới từ năm 1961 đến năm 2014 38 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AFTA ASEAN Free Trade Area (Khu vực mậu dịch tự to ASEAN) BNN Bộ nông nghiệp CEPT Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CIF Cost, Insurance and Freight (Giá thành, bảo hiểm cước) ĐH Đại học FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) FOB Free on Board (Miễn trách nhiệm boong tàu nơi đi) HĐBT Hội đồng Bộ Trưởng ICA Hiệp hội cà phê giới ICC Hội đồng cà phê quốc tế ICO International Coffee Organization (Tổ chức Cà phê Quốc tế) IMF International Monetary Fund (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) IRRI Viện Quốc tế nghiên cứu lúa LIFFE London International Financial Futures and Options Exchange (Đổi ngoại tệ tương lai tài quốc tế London NN-PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế) PCS Chương trình cà phê bền vững PQC Chương trình chất lượng cà phê QĐ Quyết định TCT Tổng công ty TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam USDA United States Department of Agriculture (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) VFA Hiệp hội lương thực Việt Nam VICOFA Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam WB World Bank (Ngân hàng giới) XHCN Xã hội Chủ nghĩa CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Giá thông tin đáng tin cậy để định hướng sản xuất đầu tư Không vậy, giá lợi ích kinh tế nên có tác động mạnh đến việc tăng suất, hạ giá thành, khuyến khích sản xuất phát triển, góp phần tích cực vào việc phân bổ nguồn lực đất nước; phân phối phân phối lại sản phẩm kinh tế Giá loại nông sản, đặc biệt lúa gạo dao động mạnh thiếu ổn định (Hồ Thị Hoàng Lương, 2014) Trong đó, mặt hàng nông sản đóng vai trò quan trọng mặt hàng thiết yếu đời sống kinh tế xã hội người dân nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Trong năm qua, xuất mặt hàng nông sản có đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội đất nước Đây nguồn thu quan trọng ngân sách Nhà nước, mang lại giá trị ngoại tệ lớn cho quốc gia, tạo nhiều công ăn việc làm thu nhập cho người dân Hơn nữa, xuất nông sản thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, tạo động lực quan trọng cho việc phát triển mối quan hệ kinh tế đối ngoại khác, giúp Việt Nam hòa nhập sâu rộng vào cộng đồng giới Trong gạo cà phê hai mặt hàng nông sản xuất chủ lực nước ta Mặc dù, hai mặt hàng đem lại giá trị xuất đáng kể cho đất nước bị ảnh hưởng phụ thuộc vào biến động giá thị trường giới, đặc biệt thời kỳ hội nhập quốc tế Sự biến động giá mặt hàng nông sản không tác động đến hoạt động xuất mà ảnh hưởng vấn đề an ninh lương thực, mà gây ảnh hưởng lan truyền đến đời sống kinh tế người nông dân Do việc xác định phân tích số yếu tố tác động đến biến động giá mặt hàng nông sản xuất đóng vai trò quan trọng Vì nhờ đó, sách đề xuất nhằm giúp người nông nhà kinh doanh đất Việt dự đoán biến động giá chủ động đưa giải pháp sản xuất nhằm thích ứng với biến động giá giới Trong bối hội nhập hóa thương mại diễn mạnh mẽ khu vực toàn giới, mặt hàng nông sản nước ta cần nâng cao lực cạnh tranh hay có lợi so sánh sản phẩm nông sản đến từ quốc gia khác giới Và khả ứng phó thành công với biến động giá, chí tìm hội để tăng giá trị mặt hàng nông sản nước ta giúp nâng cao lực cạnh lực cạnh tranh vị Việt Nam thị trường quốc tế Vì vậy, “Phân tích biến động giá số mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam giải pháp bình ổn giá xuất khẩu” chọn làm đề tài nghiên cứu, nhằm tìm hiểu giá xuất mặt hàng nông sản biến động khứ, xác định yếu tố tác động đến biến động giá kiến nghị số giải pháp để ổn định giá đảm bảo đời sống kinh tế cho người nông dân nâng cao lực cạnh tranh giá số mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt nam thị trường giới 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Khóa luận hướng tới ba mục tiêu Đầu tiên tổng quan giá hai mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam thị trường giới Tiếp theo mô tả biến động giá cà phê, giá gạo Việt nam xuất phân tích nhân tố tác động đến biến động giá Thông qua mô hình hồi quy tìm hiểu yếu tố quan trọng tác động đến giá cà phê giá gạo xuất Việt Nam Mục tiêu cuối đưa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh ổn định giá xuất hai mặt hàng nông sản xuất chủ lực thị trường giới 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Dữ liệu nguồn liệu Dữ liệu sử dụng trình thực khóa luận liệu thứ cấp Cụ thể thông tin liệu liên quan đến giá xuất hai mặt hàng gạo cà phê Chúng thu thập từ: UN Comtrade; Tổng cục thống kê; Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; World Bank (Ngân hàng giới); FAO - tổ chức nông nghiệp; IMF- Quỹ tiền tệ quốc tế; ICO - Tổ chức cà phê quốc tế số trang web khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp 1.3.2 Phương pháp Khóa luận sử dụng phương pháp phân tích là: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp định tính để mô tả phân tích biến động giá gạo xuất Việt Nam giai đoạn 1961 – 2014 biến động giá cà phê Việt Nam xuất giai đoạn 1981 – 2014 Ngoài ra, khóa luận sử dụng phương pháp phân tích định lượng, qua số liệu phân tích từ mô hình hồi quy tìm kiếm, so sánh mối quan hệ yếu tố ảnh hưởng đến giá gạo cà phê xuất 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ngoài việc tập trung vào giá xuất gạo cà phê Việt Nam thị trường giới nghiên cứu tập trung vào ảnh hưởng biến động giá gạo cà phê xuất đến hoạt động xuất nước ta Giai đoạn phân tích mặt hàng gạo từ năm 1961 đến năm 2014 Trong giai đoạn phân tích mặt hàng cà phê từ năm 1981 đến 2014 1.5 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN Chương : Giới thiệu đề tài Chương : Tổng quan sở lý thuyết liên quan đến đề tài Chương 3: Thực trạng tình hình xuất gạo cà phê nước ta Chương 4: Phân tích biến động giá số mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam Chương : Xây dựng mô hình hồi quy Chương : Giải pháp ổn định giá xuất số mặt hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam Chương : Kết luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ 2.1 XUẤT KHẨU 2.1.1 Khái niệm Khái niệm xuất khái niệm có từ lâu thiếu lĩnh vực kinh tế nước ta Trong thương mại quốc tế, xuất việc bán hàng hóa dịch vụ ( hữu hình vô hình) cho quốc gia khác sở dùng tiền tệ làm sở toán Tiền tệ tiền hai nước tiền dùng toán quốc tế nước thứ ba 2.1.2 Vai trò Trong xu hội nhập kinh tế giới xuất hoạt động đóng vai trò vô quan trọng cần thiết Xuất hoạt động giúp quốc gia có tham gia gắn kết phụ thuộc vào nhiều Tùy vào lợi mà mức độ chuyên môn hóa khác nhau, trình độ chuyên môn hoá cao hơn, làm giảm chi phí sản xuất chi phí khác từ làm giảm giá thành Mục đích chung quốc gia tiến hành việc xuất thu lượng ngoại tệ lớn để nhập loại máy móc, trang thiết bị đại… nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nâng cao mức sống cho người dân Đây điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, giúp rút ngắn chênh lệch nước giới 2.1.3 Lợi ích Xuất giúp thúc đẩy kinh tế phát triển Hoạt động xuất mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia Một mặt, xuất đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn, tạo nguồn vốn chủ yếu cho nhập phục vụ công nghiệp hoá đất nước Mặt khác, xuất Xuất đóng góp vào việc chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển Xuất có tác động tích cực đến việc giải công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân dân Nó sở để mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại quốc gia Tóm lại, đẩy mạnh xuất coi vấn đề có ý nghĩa chiến lược để phát triển kinh tế, thực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước điều kiện xu toàn cầu hoá, khu vực hoá diễn mạnh mẽ toàn giới hội cho quốc gia hội nhập vào kinh tế giới khu vực 2.2 GIÁ 2.2.1 Các khái niệm giá Giá chế thể mối liên hệ thị trường (Goodwin CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY Phân tích hồi quy nhằm nghiên cứu phụ thuộc giá xuất gạo cà phê Việt Nam vào yếu tố khác tỷ giá, giá xuất nước cạnh tranh, nhằm mục đích tìm kiếm, so sánh mối quan hệ yếu tố ảnh hưởng đến giá gạo cà phê xuất Việt Nam Ở liệu thu thập từ ngày tháng năm 2009 đến tháng năm 2015, nguồn gốc liệu liệu sơ cấp, thu thập Dữ liệu nghiên cứu liệu thứ cấp, thu thập từ: UN Comtrade; Tổng cục thống kê; Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư – Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; World Bank (ngân hàng giới); FAO – tổ chức nông nghiệp, IMF – quỹ tiền tệ quốc tế Một số trang web khác có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp Phần mềm phân tích số liệu EVIEW 8.0 Với mô hình nghiên cứu kết hợp số liệu thứ cấp thu thập được, đề tài đưa mô hình xem xét ảnh hưởng yếu tố quan trọng giá cà phê gạo xuất Việt Nam 5.1 CÀ PHÊ Mô hình giá Mô hình giá ước lượng phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) Mô hình tổng quát: Y=f(X1,X2, X3) Mô hình triển khai: Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3 + ei Bảng 4.1: Tên biến mô tả biến Tên biến Tên viết tắt Ký hiệu Phân loại biến Dấu kỳ vọng Giá cà phê Việt nam xuất Tỷ giá hối đoái Giá cà phê Brazil xuất Giá cà phê Colombia xuất PVNCOFFEE EX PBrazil PCOLOM Y X1 X2 X3 Biến phụ thuộc Biến độc lập Biến độc lập Biến độc lập + + + Sử dụng phần mềm Excel để tính toán cặp mối quan hệ yếu tố bao gồm mối quan hệ tương quan biến độc lập biến phụ thuộc, biến phụ thuộc với Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến Pvncoffee Pvncoffee Ex Pbrazil Pcolombia 0.871898 0.570688 0.207968 Ex 0.320255 -0.05411 Pbrazil 0.901578 Pcolombia 50 Mô hình giá cà phê xuất Việt Nam sau: Y= – 16.595 + 9.575 X1 +0.766 X2 – 0.5183 +ei se (32.383) (1.494) (0.117) (0.108) p (0.61) (0.00) (0.00) (0.00) (n=80; R2=0.888; R  0.884 ) Nhận xét: Theo phương trình hồi quy tỷ giá, giá cà phê xuất Brazil giá cà phê xuất Colombia xếp theo mức độ quan trọng mà yếu tố tác động đến giá cà phê Việt Nam xuất Nếu hệ số β >0 chứng tỏ biến số có tác động tích cực đến giá cà phê Việt Nam xuất Ngược lại, hệ số β 0 : có ý nghĩa thống kê Về mặt độ lớn: 9.575> 0,02 có ý nghĩa kinh tế β2= 0.776>0 : phù hợp với kinh tế β3= - 0,5183 t 760.025 ~ 2,00 -> bác bỏ H0 mức ý nghĩa 0.05 Vậy 𝜷𝟏 ≠ 𝟎 mức ý nghĩa 5% 52  Kiểm định 𝜷𝟐 Giả thiết: H0 : 𝛃𝟐 = H1 : 𝜷𝟐 ≠ |𝑡 | = | 𝛽̂2 − 𝛽 ∗ | = 6.53 𝑆𝑒 (𝛽̂2 ) |𝑡 |> t 36 0.025 ~ 2,00 => bác bỏ H0 mức ý nghĩa 0.05 Vậy 𝜷𝟐 ≠ mức ý nghĩa 5%  Kiểm định 𝛃𝟑 Giả thiết: H0 : 𝛃𝟑 = H1 : 𝜷𝟑 ≠ 𝛽̂3 − 𝛽 ∗ |𝑡 | = | | = 4.761 𝑆𝑒 (𝛽̂3 ) |𝑡 |> t 36 0.025 ~ 2,00 => bác bỏ H0 mức ý nghĩa 0.05 Vậy 𝜷𝟑 ≠ mức ý nghĩa 5% Kết bác bỏ giả thiết H0, mức độ tin cậy 95% Vậy biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Các yếu tố tỷ giá yếu tố tỷ giá, giá cà phê xuất Brazil, giá cà phê xuất Colombia có ảnh hưởng đến giá cà phê Việt nam xuất giai đoạn đầu năm 2009 – cuối năm 2015 5.2 GẠO Mô Hình tổng quát: mô hình tuyến tính đơn giản thể biến định lượng quan trọng ảnh hưởng tới giá gạo xuất Việt Nam: Mô hình tổng quát: Y=f(X1,X2, X3) Mô hình triển khai: Y = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3 + ei  Giả thiết 1: Tỷ giá hối đoái tăng (một đồng ngoại tệ, đô la, đổi nhiều tiền Việt nam hơn) giá gạo Việt nam tăng  Giả thiết 2: Giá gạo xuất Parkistan cao giá gạo xuất Việt nam cao  Giả thiết 3: Giá gạo xuất Thái Lan cao giá gạo xuất Việt nam cao Sử dụng phần mềm Excel để tính toán cặp mối quan hệ yếu tố bao gồm mối quan hệ tương quan biến độc lập biến phụ thuộc, biến phụ thuộc với 53 Bảng 4.3: tên biến mô tả biến phân tích thống kê mô tả Tên biến Tên viết tắt Giá gạo Việt nam xuất Tỷ giá hối đoái Giá gạo Parkistan xuất Giá gạo Thái Lan xuất P_VN EX PParkistan PTHAILAND Ký hiệu Phân loại biến Y X1 X2 X3 Biến phụ thuộc Biến độc lập Biến độc lập Biến độc lập Dấu kỳ vọng + + Bảng 4.5: Ma trận tương quan yếu tố P_VN Ex PParkistan PThailan P_VN 0.07667543 0.38325757 0.3147447 Ex PParkistan PThailan 0.304074 0.22617 0.42660472 Với mô hình nghiên cứu với việc sử dụng phần mềm phân tích số liệu EVIEW 8.0, kết hợp số liệu thứ cấp thu thập được, đề tài đưa mô hình xem xét ảnh hưởng yếu tố quan trọng gạo xuất Việt Nam: Từ thông tin trên, nên đề tài sử dụng mô hình logarit thay cho mô hình tuyến tính đơn giản Kết sau Mô hình giá gạo xuất Việt Nam sau: Y = 283.281 – 1.892 X1 + 0.462 X2 + 0.1 X3 + e se (74.323) (0.56) p (0.0003) (0.5595) (0.17) (0.06) (0.0083) (0.1002) n=80; R2=0.178; R  0.146 Kết kiểm định sai phạm mô hình: Sau sử dụng ma trận hệ số tương quan để kiểm định đa cộng tuyến, nhận thấy mối liên hệ giá gạo xuất Thái Lan giá gạo xuất Thái Lan có hệ số tương quan cao, nhiên độ lớn nhỏ 0.8, đa cộng tuyến không bị nghiêm trọng mô hình Kết Kiểm định tự tương quan, thiếu biến: cho thấy mô hình có dấu hiệu thiếu biến Tuy nhiên mục tiêu đề tài tìm yếu tố tác động đến giá gạo xuất biến mô hình ảnh hưởng 50% giá gạo Việt nam xuất Do mô hình số biến định lượng ảnh hưởng nhiều đến giá gạo xuất Việt nam 54 Mô hình cuối sử dụng: LnY = 3.562 –0.048 LnX1 +0.36 LnX2 + 0.09 LnX3 +ei se (0.744) (0.128) p (0.000) (0.7096) (0.143) (0.053) (0.0137) (0.0072) n=80; R2=0.184; Adj R2=0.152 Nhận xét R2=0.178 có ý nghĩa thống kê β1 = -0.048>0 : có ý nghĩa thống kê β2= 0.36>0 : phù hợp với kinh tế β3= 0,09
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực việt nam và giải pháp ổn định giá xuất khẩu , phân tích sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực việt nam và giải pháp ổn định giá xuất khẩu , phân tích sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực việt nam và giải pháp ổn định giá xuất khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay