phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổphần sài gòn (scb) –chi nhánh bến thành

64 132 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:43

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN (SCB) – CHI NHÁNH BẾN THÀNH SVTH: Bùi Thùy Trang MSSV: 1254030441 Ngành: Tài – Ngân hàng GVHD: Th.S Phan Ngọc Thùy Nhƣ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CẢM ƠN Qua năm rèn luyện trau dồi kiến thức trƣờng đại học Nhận đƣợc hƣớng dẫn, dạy tận tình Thầy Cô trƣờng Đại học Mở, thời gian đƣợc bổ sung thêm kinh nghiệm đơn vị thực tập ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Bến Thành, giúp em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến: - - - - Các Thầy Cô khoa Tài – Ngân hàng trƣờng Đại học Mở Thầy Cô đƣợc Khoa Đào tạo đặc biệt mời đến giảng dạy nhiệt tình dạy kiến thức chuyên môn lẫn kiến thức xã hội suốt thời gian em học trƣờng Đặc biệt em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phan Ngọc Thùy Nhƣ, giảng viên hƣớng dẫn em suốt thời gian thực tập nhƣ làm khóa luận tốt nghiệp, cô hƣớng dẫn tận tâm không ngần ngại bỏ thời gian giải đáp thắc mắc nhƣ sửa chữa sai sót khóa luận sinh viên Ban giám đốc, anh chị ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành, đặc biệt anh chị, bạn thử việc phòng kinh doanh thân thiệt nhiệt tình dạy em nghiệp vụ cần có cán ngân hàng tƣơng lai Và bên cạnh xin cảm ơn bạn thực tập chung bạn lớp động viên giúp đỡ hoàn thành khóa luận Do chƣa có kinh nghiệm nhiều, thời gian thực tập tiếp xúc thực tế có giới hạn nên đề tài không tránh khỏi sai sót Mong nhận đƣợc nhận xét, góp ý quý Thầy Cô anh chị ngân hàng Sau em xin chúc quý Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe, công tác tốt Chúc Ban giám đốc anh chị ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành có thật nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt công việc Và chúc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành ngày phát triển, bền vững, tạo đƣợc nhiều lòng tin khách hàng tƣơng lai Danh mục từ viết tắt - CMND CMNLTC CN CTTC CVTD ĐVKD KH NHNN NVKD PTĐPD SCB TCKT TCTD TĐTD UBND VAMC VHĐ : Chứng minh nhân dân : Chứng minh lực tài : Chi nhánh : Công ty tài : Cho vay tiêu dùng : Đơn vị kinh doanh : Khách hàng : Ngân hàng nhà nƣớc : Nhân viên kinh doanh : Phòng thẩm định phê duyệt : Ngân hàng TMCP Sài Gòn : Tổ chức kinh tế : Tổ chức tín dụng : Thẩm định tín dụng : Uỷ ban nhân dân : Công ty quản lý tài sản : Vốn huy động Danh mục bảng biểu Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức nhân chi nhánh Bến Thành .12 Bảng 3.1 Tình hình huy động vốn SCB – CN Bến Thành 15 Biểu đồ 3.1 Tình hình huy động vốn SCB – CN Bến Thành 16 Bảng 3.2 Tình hình cho vay SCB – CN Bến Thành 18 Biểu đồ 3.2 Doanh số cho vay SCB – CN Bến Thành 18 Bảng 3.3 Kết hoạt động kinh doanh SCB – CN Bến Thành .20 Biểu đồ 3.3 Kết hoạt động kinh doanh SCB – CN Bến Thành 20 Hình 4.1: Sơ đồ quy trình cho vay tiêu dùng 29 Bảng 4.1 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay .32 Biểu đồ 4.1 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn 33 Bảng 4.2 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 34 Biểu đồ 4.2 Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 35 Bảng 4.3 Tình hình nợ hạn CVTD theo thời hạn 37 Biểu đồ 4.3 Tình hình nợ hạn CVTD theo thời hạn 37 Bảng 4.4 Tình hình nợ hạn CVTD theo sản phẩm 39 Biểu đồ 4.4 Tình hình nợ hạn CVTD theo sản phẩm .40 Bảng 4.5 Tỷ lệ dƣ nợ CVTD/Vốn huy động 41 Bảng 4.6 Tỷ lệ doanh số thu nợ CVTD/Doanh số CVTD 42 Bảng 4.7 Tỷ lệ dƣ nợ CVTD/Dƣ nợ cho vay 43 Bảng 4.8 Tỷ lệ nợ xấu/Dƣ nợ CVTD .44 Bảng 4.9 Tỷ lệ lợi nhuận CVTD 45 MỤC LỤC Xác nhận đơn vị thực tập Nhận xét giảng viên hƣớng dẫn Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU: 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.5 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI: 2.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM: 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Nguyên tắc vay vốn: 2.1.3 Phân loại hoạt động cho vay NHTM: 2.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG: 2.2.1 Khái niệm: 2.2.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng: 2.2.3 Lợi ích hoạt động cho vay tiêu dùng: 2.2.4 Các tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng: CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) – CN BẾN THÀNH: 3.1 TỔNG QUAN VỀ NH TMCP SÀI GÒN (SCB): 10 3.2 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) – CN BẾN THÀNH: 11 3.2.1 Quá trình hình thành phát triển: 11 3.2.2 Cơ cấu tổ chức chi nhánh Bến Thành: 12 3.2.3 Giới thiệu sản phẩm dịch vụ chi nhánh: 13 3.2.3.1 Hoạt động huy động vốn: 13 3.2.3.2 Hoạt động cho vay: 14 3.2.3.3 Một số hoạt động kinh doanh khác: 15 3.2.4 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh: 15 3.2.4.1 Hoạt động huy động vốn: 15 3.2.4.2 Hoạt động cho vay: 17 3.2.4.3 Kết hoạt động kinh doanh: 20 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) – CN BẾN THÀNH: 4.1 CÁC SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP SÀI GÒN (SCB) – CN BẾN THÀNH: 22 4.1.1 Nhóm sản phẩm nhà đất: 22 4.1.2 Nhóm sản phẩm thấu chi: 23 4.1.3 Nhóm sản phẩm tiêu dùng khác: 24 4.1.4 Nhận xét: 26 4.2 QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG: 29 4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) – CN BẾN THÀNH: 32 4.3.1 Phân tích tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng: 32 4.3.1.1 Theo thời hạn cho vay: 32 4.3.1.2 Theo sản phẩm cho vay: 34 4.3.2 Phân tích tình hình nợ hạn CVTD: 36 4.3.2.1 Tình hình nợ hạn CVTD theo thời hạn: 36 4.3.2.2 Tình hình nợ hạn theo sản phẩm: 39 4.4 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG: 41 4.4.1 Tỷ lệ tổng dƣ nợ CVTD tổng vốn huy động: 41 4.4.2 Hệ số thu nợ: 42 4.4.3 Tỷ lệ dƣ nợ CVTD dƣ nợ cho vay: 43 4.4.4 Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ: 44 4.4.5 Tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng: 45 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CVTD: 5.1 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN (SCB) – CHI NHÁNH BẾN THÀNH: 46 5.1.1 Điểm mạnh: 46 5.1.2 Điểm yếu: 46 5.1.3 Cơ hội: 47 5.1.4 Thách thức: 48 5.2 GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CVTD Ở SCB CHI NHÁNH BẾN THÀNH: 49 5.2.1 Giải pháp nhân sự: 49 5.2.2 Giải pháp quy trình cho vay: 50 5.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm: 51 5.2.4 Các giải pháp hỗ trợ khác: 52 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 53 5.3.1 Đối với ngân hàng SCB – Hội sở chính: 53 5.3.2 Đối với quan nhà nƣớc: 54 KẾT LUẬN 56 Danh mục tài liệu tham khảo 57 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU: 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới, ngân hàng ngày khẳng định vị trí nhƣ vai trò việc thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế lên đất nƣớc Trong đó, hoạt động chủ yếu ngân hàng cho vay tiêu dùng đƣợc xem biện pháp hiệu nhằm nâng cao hội tiếp cận tài cho ngƣời dân, kích cầu tiêu dùng đóng góp vào tăng trƣởng kinh tế quốc gia Khi xã hội ngày phát triển, công ty, doanh nghiệp cần vốn để sản xuất kinh doanh mà nay, cá nhân ngƣời có nhu cầu vốn cao không Do theo quy luật, phát triển kinh tế tỷ lệ thuận với nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân, thị trƣờng mở rộng, nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân ngày tăng theo nhu cầu chi tiêu tăng mạnh, họ sử dụng khoản tài mà có nhu cầu vay để tài trợ cho mục đích tiêu dùng Tính đến thời điểm ngày 26 tháng 10 năm 2015, cho vay tăng 12,51% so với đầu năm 2015 tăng 19,09% so với kỳ 2014 Với đà tăng này, với diễn biến cải thiện tổng cầu kinh tế, nhiều khả đến cuối năm cho vay đạt mức tăng trƣởng 17% Trong cải thiện tổng cầu, tiêu dùng lĩnh vực hút nguồn vốn Vì vay tiêu dùng ngày đƣợc phổ biến với đại đa số ngƣời dân Mặc dù phát triển mạnh mẽ năm gần đây, nhƣng ngân hàng tiềm việc cho vay tiêu dùng tƣơng lai lớn Cho vay tiêu dùng trở thành mục tiêu cho ngân hàng thực chiến lƣợc triển khai giới thiệu sản phẩm hội để việc cho vay tiếp cận thức với nhóm khách hàng có thu nhập thấp, dƣới chuẩn đƣợc tăng lên Và NHTMCP Sài Gòn triển khai hoạt động đa dạng sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm tăng tính cạnh tranh mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng cách nhanh chóng thuận tiện Xuất phát từ thực tế trên, thấy đƣợc cần thiết nên em định tìm hiểu sâu chọn đề tài : “Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Thành” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Mục tiêu đề tài tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng NHTMCP Sài Gòn để thấy đƣợc biến động, tìm hiểu nguyên nhân vấn đề Đồng thời đề tài hƣớng đến tìm tồn trình hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng, thông qua đề tài nghiên cứu em xin đƣa số đánh giá thiết thực hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng SVTH: Bùi Thùy Trang 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - - 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - - 1.5 Phƣơng pháp quan sát: Quan sát thực tế đơn vị thực tập công tác cho vay ngân hàng, hiểu đƣợc kiến thức nghiệp vụ Phƣơng pháp thu thập liệu : Thu thập số liệu từ báo cáo hoạt động kinh doanh đơn vị thực tập thông qua sách, internet, Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh số liệu Lấy tiêu kỳ năm trƣớc làm gốc so sánh với kỳ Nội dung: Chỉ giới hạn nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng không bao gồm hoạt động cho vay khác Không gian: Số liệu đƣợc thu thập thống kê từ báo cáo tình hình hoạt động phòng kinh doanh NHTMCP Sài Gòn – CN Bến Thành Thời gian: Đề tài sử dụng số liệu khoảng thời gian ba năm 2012-2014 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Đề tài gồm có chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu Chƣơng 2: Cơ sở lý thuyết hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Chƣơng 3: Tổng quan ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – CN Bến Thành Chƣơng 4: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng NHTMCP Sài Gòn (SCB) – CN Bến Thành Chƣơng 5: Một số đánh giá, giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động CVTD NHTMCP Sài Gòn (SCB) – CN Bến Thành SVTH: Bùi Thùy Trang CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI: 2.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM: 2.1.1 Khái niệm: “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lẫn lãi.” (Căn theo Quyết định Thống đốc NHNN số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 Về việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng) 2.1.2 Nguyên tắc vay vốn: Nguyên tắc thứ 1: Sử dụng vốn mục đích thỏa thuận hợp đồng tín dụng: Ngân hàng khách hàng thỏa thuận mục đích sử dụng vốn vay ghi vào hợp đồng tín dụng Vốn vay đƣợc đảm bảo sử dụng mục đích thỏa thuận nhằm bảo đảm khả thu hồi nợ sau Vì vậy, phía ngân hàng trƣớc cho vay cần tìm hiểu rõ mục đích vay vốn khách hàng, đồng thời phải kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn vay nhƣ mục đích cam kết hay không Đây điều cần thiết việc sử dụng vốn vay mục đích hay ảnh hƣởng lớn đến khả thu hồi nợ vay sau Việc khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích dễ dẫn đến thất thoát lãng phí khiến vốn vay không tạo đƣợc ngân lƣu để trả nợ cho ngân hàng Ngân hàng cần đảm bảo vốn cho vay vận động hƣớng, phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao uy tín khách hàng ngân hàng củng cố quan hệ vay vốn khách hàng ngân hàng sau Nguyên tắc thứ 2: Nguyên tắc hoàn trả gốc lãi hạn: Vốn vay cần phải đƣợc hoàn trả đầy đủ vốn gốc lẫn lãi vay nhƣ thời hạn cam kết Hầu hết nguồn vốn mà ngân hàng sử dụng vay vốn huy động đƣợc từ khách hàng gửi tiền, nên sau cho vay khoảng thời gian định, khách hàng phải hoàn trả lại vốn lẫn lãi cho ngân hàng để ngân hàng hoàn trả lại SVTH: Bùi Thùy Trang Chính thế, mà ngân hàng thẩm định kỹ khả trả nợ khách hàng đủ điều kiện dám cho vay Điều làm cho khoản cho vay ngân hàng chắn an toàn, dẫn đến công tác thu hồi nợ vay tăng tỷ lệ nợ hạn giảm xuống Nguyên nhân hệ số thu nợ không cao đa số khoản vay tiêu dùng sản phẩm mua ô tô, mua nhà, sữa chữa nhà, mua nhà hộ có công ty liên kết, thời hạn thu hồi gốc lâu Mặc dù số thu nợ thấp nhƣng năm qua chi nhánh tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng dựa sở phân loại theo nhóm khách hàng, loại tiền, ngành, vùng kinh tế, thực đánh giá tài sản đảm bảo định kỳ, bên cạnh thực đánh giá lực tài chính, điều kiện kinh doanh, khả thu hồi nợ thƣờng xuyên Do hệ số thu nợ đến năm 2014 có nhiều tiến triển 4.4.3 Tỷ lệ dƣ nợ CVTD dƣ nợ cho vay: Bảng 4.7 Tỷ lệ dƣ nợ CVTD dƣ nợ cho vay ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Dƣ nợ CVTD 140.723,70 64.487,33 98.538,08 Dƣ nợ cho vay 379.073,25 359.568,12 402.037,12 37,12% 17,93% 24,51% Dƣ nợ CVTD/ Dƣ nợ cho vay Nguồn: Báo cáo tài SCB – CN Bến Thành năm 2012 – 2014 Nhìn chung tỷ lệ dƣ nợ CVTD tổng dƣ nợ cho vay năm 2012 chiếm 37,12% nhƣng giảm mạnh 17,93% năm 2013 bắt đầu tăng lại vào năm 2014 24,51% Nguyên nhân tốc độ tăng trƣởng kinh tế nƣớc ta ba năm tăng chậm lại, tổng thu nhập quốc dân (GDP) không cao, dẫn đến thu nhập ngƣời dân không nhiều, ngƣời hầu hết giảm chi tiêu để tiết kiệm, nên làm cho nhu cầu vay tiêu dùng giảm mạnh, từ làm cho dƣ nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh giảm Qua việc phân tích tiêu ta thấy đƣợc tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng so với tổng dƣ nợ cho vay chi nhánh Đồng thời, phản ánh quy mô việc cho vay tiêu dùng so với tổng dƣ nợ chi nhánh mức trung bình Tỷ lệ cao nhƣng lại có xu hƣớng giảm ba năm gần Điều cho thấy chi nhánh có trọng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, đặc biệt mảng cho vay tiêu dùng Tuy nhiên, ảnh hƣởng chung kinh tế với những sách tiến tệ, tỷ giá, lãi suất … phần tác động đến việc làm giảm tỷ trọng cho 43 SVTH: Bùi Thùy Trang vay tiêu dùng năm qua chi nhánh Đến năm 2015, máy nhân chi nhánh vào ổn định nhận thấy đƣợc xu hƣớng tới CVTD phát triển mạnh nhánh bắt đầu tập trung làm nên chiến lƣợc nhằm quảng bá sản phẩm CVTD hƣớng đến cho vay nhiều tạo nguồn thu lớn từ sản phẩm CVTD 4.4.4 Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ: Bảng 4.8 Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ CVTD ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Nợ xấu CVTD Tổng dƣ nợ CVTD Nợ xấu/Tổng dƣ nợ CVTD 2012 2013 2014 7.937,28 1.921,61 1.897,98 140.723,70 64.487,33 98.538,08 5,64% 2,98% 1,93% Nguồn: Báo cáo tài SCB – CN Bến Thành năm 2012 – 2014 Đây tiêu để đánh giá chất lƣợng CVTD chi nhánh tốt hay xấu Chỉ tiêu lớn thể khoản CVTD ngƣợc lại Theo quy định NHNN ban hành thông tƣ 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc tỷ lệ không đƣợc vƣợt 3% Nhìn chung tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ chi nhánh có chuyển biến tích cực, giảm rõ rệt qua năm, từ tỷ lệ 5,64% năm 2012 giảm 2,98% năm 2013 giảm 1,93% năm 2014 Nguyên nhân khó khăn năm 2011 để lại, lãi suất huy động ngân hàng cao khiến cho lãi suất cho vay bị đẩy lên cao, kinh tế lại nhiều khó khăn khiến hoạt động kinh doanh khách hàng gặp trở ngại, làm cho nợ khả chi trả dẫn đến dƣ nợ hạn tăng cao Ngoài nhiều yếu tố xuất phát từ khách hàng nhƣ lừa dối, sử dụng vốn sai mục đích Bên cạnh phần chi nhánh thiếu kỹ công tác thẩm định, mắc nhiều sai sót việc đánh giá ngƣời vay, không kiểm soát đƣợc nguồn vốn sau giải ngân, Tỷ lệ dƣ nợ xấu giảm mạnh nhờ cứu giúp công ty quản lý tài sản VAMC thu mua khoản nợ xấu, giúp chi nhánh giảm bớt ghánh nặng, có thêm thời gian để trích lập dự phòng ổn định lại cấu chi nhánh sau hợp 44 SVTH: Bùi Thùy Trang 4.4.5 Tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng: Bảng 4.9 Tỷ lệ lợi nhuận CVTD: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 658,27 585,64 2.530,87 Tổng lợi nhuận 3.768,82 2.058,61 6.338,30 Lãi CVTD/ Tổng lợi nhuận 17,47% 28,45% 39,93% Lãi từ CVTD Nguồn: Báo cáo tài SCB CN Bến Thành năm 2012 – 2014 Đây tiêu phản ánh chất lƣợng cho vay tiêu dùng Thu lãi kết tài mà chi nhánh quan tâm nhất, lợi nhuận đƣợc mang lại từ hoạt động cho vay tiêu dùng chứng tỏ khoản vay tiêu dùng thu hồi đƣợc gốc mà lãi, đảm bảo an toàn cho vốn vay Từ bảng ta thấy lợi nhuận từ việc CVTD chiếm tỷ lệ thấp vào năm 2012 17,47%, đến năm 2013 tỷ lệ tăng lên 28,45% tăng nhiều vào năm 2014 39,93% Cho thấy việc thu lợi nhuận từ CVTD có diễn biến tích cực qua năm Sau biến động năm 2012 năm 2013 năm 2014 chi nhánh có nhiều tiến triển việc thu nợ từ CVTD, hoạt động CVTD đƣợc mở rộng Hai năm 2013 năm 2014, CVTD chiếm khoảng 10% vốn huy động, nhƣng tỷ lệ lãi CVTD tổng lợi nhuận hai năm lại chiếm 25% (năm 2013 28,45% năm 2014 39,93%) lãi suất huy động đầu vào giảm tạo chênh lệch lãi suất cho vay với lãi suất huy động cao mang lại lợi nhuận tƣơng đối lớn, nhờ nỗ lực lớn chi nhánh việc cắt giảm chi phí kinh doanh lực cán chi nhánh ngày nâng cao với việc đẩy mạnh mở rộng thị phần cho vay phân khúc khách hàng cá nhân giúp cho lãi từ CVTD ngày tăng theo, thể thành công chi nhánh lĩnh vực CVTD Một phần nhờ kết hợp đƣợc với công ty liên kết có mức độ tin cậy cao dự án đƣợc hình thành nhƣ hoàn thiện sở hạ tầng nhanh, giúp ngƣời mua nhà, mua hộ sử dụng đƣợc ngay, nhờ việc thu gốc lẫn lãi trở nên an toàn nhanh chóng Do cần phải phát triển mạnh loại hình CVTD, gia tăng thị phần sản phẩm tƣơng lai lãi CVTD chi nhánh ngày tăng chiếm tỷ trọng ngày cao tổng lợi nhuận, khoản mục đóng góp đáng kể cho thu nhập chi nhánh, nên phát triển CVTD chiến lƣợc đắn chi nhánh Từ 2015 trở đi, CVTD đƣợc mở rộng nữa, chi nhánh tập trung sản phẩm CVTD nhƣ vay du học, vay mua ô tô tiêu dùng, nên dự đoán lợi nhuận tăng thêm từ khoản vay 45 SVTH: Bùi Thùy Trang CHƢƠNG 5: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CVTD: 5.1 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN (SCB) – CHI NHÁNH BẾN THÀNH: 5.1.1 Điểm mạnh: - Hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh đƣợc thực thông qua quy trình chặt chẽ đội ngũ cán nhân viên trẻ động độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, trình độ học vấn đại học trở lên, đa phần nhân viên có lực, có mối quan hệ rộng, có tâm với nghề đƣợc đạo tạo kĩ chuyên môn, nhƣ kĩ giao tiếp tốt nên mối quan hệ nhân viên với khách hàng tạo đƣợc nhiều ấn tƣợng tốt đẹp, từ nâng tầm vị trí nhƣ tạo niềm tin cho khách hàng vay chi nhánh - Sản phẩm cho vay tiêu dùng chi nhánh phong phú, chi nhánh triển khai nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu vay ngày cao ngƣời dân Chi nhánh phát triển sản phẩm CVTD dựa vào thị trƣờng, thấy xuất nhu cầu mới, chi nhánh nghiên cứu tạo sản phẩm cho vay phù hợp đáp ứng nhu cầu - Trong chiến lƣợc kinh doanh, phát triển mạng lƣới nhiệm vụ trọng tâm chi nhánh, bên cạnh việc triển khai sản phẩm mới, đầu tƣ phát triển nguồn nhân lực, chi nhánh không ngừng mở rộng mạng lƣới hoạt động Đến mạng lƣới phòng giao dịch dƣới quản lý chi nhánh Bến Thành hầu hết thuộc khu vực lân cận trung tâm nhƣ quận 1, quận 2, thuận lợi việc tìm kiếm khách hàng nhƣ đáp ứng đƣợc nhu cầu kịp thời khách hàng vốn Hệ thống phòng giao dịch phát huy hiệu tích cực, nâng cao tính cạnh tranh góp phần vào thành công chi nhánh 5.1.2 Điểm yếu: - Thực chủ trƣơng giảm nợ xấu nên quy trình cho vay chi nhánh trở nên khắt khe hơn, yêu cầu phải qua nhiều giai đoạn, đòi hỏi khách hàng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn Do thời gian giải khoản vay từ tiếp xúc khách hàng đến giải ngân dài Trong chi nhánh khác cạnh tranh đƣa 46 SVTH: Bùi Thùy Trang dịch vụ chất lƣợng nhƣ rút ngắn thời gian thủ tục, chi nhánh Bến Thành thực tế chƣa có nhiều thay đổi để tạo tính cạnh tranh với ngân hàng khác - Bãi đậu xe chi nhánh không đủ lớn để chứa loại xe bánh, ô tô hầu hết đƣợc đậu sân trƣớc mặt tiền chi nhánh, mặt gây cản trở tầm nhìn, mặt khác phần lối vào chi nhánh bị cản trở nhiều, gây bất lợi cho khách hàng khách hàng có nhu cầu tìm đến chi nhánh - Chi nhánh yếu thụ động việc tiếp thị quảng bá hình ảnh chi nhánh đến với khách hàng Hầu hết khách hàng chi nhánh khách hàng quen, có mối quan hệ, chi nhánh chƣa chủ động nhiều việc tìm kiếm khách hàng Chi nhánh phát tờ rơi nhƣng diễn cách tự phát kế hoạch cụ thể, chủ yếu trông chờ vào việc tiếp thị sản phẩm hội sở 5.1.3 Cơ hội: - NHTMCP Sài Gòn-CN Bến Thành chi nhánh NHTMCP Sài Gòn quy mô lớn đƣợc nằm top 50 Doanh nghiệp lớn Việt Nam, mạng lƣới rộng khắp tạo dựng uy tín cao - Thu nhập bình quân đầu ngƣời ngƣời dân Việt Nam tăng hàng năm Khi thu nhập tăng, nhu cầu mua sắm ngƣời dân tỷ lệ thuận theo điều kiện quan trọng để thúc đẩy thị trƣờng tài tiêu dùng Thị trƣờng cho vay tiêu dùng đà phát triển, vay tiêu dùng không trở nên xa lạ với ngƣời dân, hội để chi nhánh tạo giới thiệu sản phẩm phục vụ đáp ứng kịp thời xu thị trƣờng - Việt Nam có độ tuổi lao động trẻ chiếm khoảng 60%, nhu cầu đối tƣợng lớn đa dạng nhƣ mua sắm xe, máy tính, nhà, vật dụng cần thiết cho sống, làm cho dịch vụ bán lẻ năm qua phát triển mạnh Tạo điều kiện thuận lợi cho kênh mua sắm tiêu dùng việt Nam tăng mạnh - Thị trƣờng bất động sản có dấu hiệu khởi sắc, phần lớn nợ xấu chi nhánh có tài sản đảm bảo bất động sản nên việc xử lý khoản nợ xấu đƣợc tiến hành giải cách nhanh chóng - Hội nhập giúp cho chi nhánh có hội tiếp cận phát triển đa dạng dịch vụ tiện ích ngày đại hơn, mở rộng hoạt 47 SVTH: Bùi Thùy Trang động kinh doanh đồng thời không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng để cạnh tranh tốt Đổi tạo động lực cho phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam 5.1.4 Thách thức: - Ngày nhiều chi nhánh ngân hàng khác đƣợc thành lập, phát triển công ty tài quỹ dần thu hẹp thị trƣờng Đặc biệt có tham gia Ngân hàng nƣớc làm cho cạnh tranh thị trƣờng khốc liệt hơn, thách thức không nhỏ chi nhánh thời gian tới Điển hình nhƣ việc Sacombank trình xây dựng thêm chi nhánh đặt cạnh chi nhánh Bến Thành gây trở ngại tới việc ngân hàng phải chia sẻ lƣợng lớn khách hàng phạm vi gần nhƣ khu vực chợ, trung tâm thƣơng mại, - Khi kinh tế ngày hội nhập, mở cửa giao lƣu với giới việc chi nhánh nâng cao lực cạnh tranh để đảm bảo sinh tồn điều không tránh khỏi ngày gay gắt bắt buộc chi nhánh phải phát triển mạnh số lƣợng lẫn chất lƣợng - Chi nhánh phải đảm bảo việc trích lập dự phòng đầy đủ cho khoản nợ, không sau năm tài sản bất động sản chƣa lý đƣợc việc VAMC trả lại khoản nợ xấu mà chi nhánh bán trở ngại lớn - Hiện nay, phát triển thị trƣờng bất động sản ngày tăng thu hút phần nhà đẩu tƣ thích mạo hiểm muốn kiếm lợi nhuận cao nên việc gửi tiết kiệm chi nhánh trở nên hấp dẫn Và tiền gửi tiết kiệm chi nhánh tƣơng lai có xu hƣớng giảm -Tiềm phát triển thị trƣờng tài tiêu dùng Việt Nam lớn, tạo cạnh tranh gay gắt chi nhánh ngân hàng công ty tài Các CTTC có nhiều mạnh việc cung cấp tiện lợi nhanh chóng cho KH, thủ tục xét duyệt cho vay đơn giản hơn, đặc biệt KH không thỏa mãn điều kiện vay chi nhánh nhƣ ngƣời lao động tự hợp đồng lao động, không cung cấp bảng lƣơng tiếp cận sản phẩm CTTC Cho nên CTTC có phân khúc KH dồi với lợi định việc cung cấp thuận tiện mau chóng cho KH Đòi hỏi chi nhánh phải cải tiến dịch vụ, đa dạng sản phẩm phù hợp bám sát nhu cầu KH điều kiện cần thiết để cạnh tranh CVTD 48 SVTH: Bùi Thùy Trang - Hội nhập đòi hỏi chi nhánh phải có nguồn nhân lực chuyên môn cao nghiệp vụ ngân hàng mà phải am hiểu Luật thƣơng mại quốc tế đƣợc trang bị đầy đủ kiến thức kỹ phân tích, đánh giá dự báo theo chuẩn mực quốc tế, nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam hạn chế kiến thức kỹ 5.2 GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CVTD Ở SCB CHI NHÁNH BẾN THÀNH: 5.2.1 Giải pháp nhân sự: Cán nhân viên ngân hàng ngƣời trung gian chi nhánh khách hàng, thực đƣa nguồn tiền nhàn rỗi huy động đƣợc từ nên kinh tế để phục vụ cho đối tƣợng có nhu cầu sử dụng vốn, giúp họ sản xuất kinh doanh chi tiêu hàng hóa dịch vụ thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Vì cán nhân viên ngân hàng nhân tố quan trọng tồn phát triển chi nhánh nói riêng toàn hệ thống ngân hàng nói chung Do vậy, chi nhánh nên cần xem xét số giải pháp sau: - Mặc dù đội ngũ cán nhân viên đƣợc tuyển chọn có trình độ đại học trở lên nhƣng kiến thức, kinh nghiệm với khả ngƣời khác Vì đòi hỏi khâu chọn lựa yếu tố để tìm ngƣời cán nhân viên có kiến thức nghiệp vụ lẫn nhận thức tổng hợp kinh tế xã hội nhƣ luật pháp Chi nhánh cần xây dựng thêm chƣơng trình đào tạo nâng cao lực chuyên môn cho cán mặt nhƣ: Đánh giá, phân tích tình hình tài KH cách xác; thẩm định tài sản đảm bảo quy trình giá trị tài sản; thẩm định tính xác thời gian thực dự án; quản lý khoản vay cho vay sau cho vay; - Chi nhánh cần có chủ trƣơng quan sát đánh giá cụ thể đạo đức nghề nghiệp thái độ phục vụ cán nhân viên KH Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đức tính trung thực chấp hành tốt chủ trƣơng ngành, quy định quan, tránh nảy sinh tình tiêu cực gây rủi ro cho hoạt động cho vay, đặc biệt hậu cho chi nhánh lớn - Cần đƣa hình thức kỷ luật nghiêm khắc cho việc thiếu trách nhiệm cán gây sai sót đem lại rủi ro cho chi nhánh, dựa vào mức độ thiệt hại mà có biện pháp xử lý khác nhƣ cảnh báo, khiển trách, trừ lƣơng, Bên cạnh có số nhân viên thiếu lực nhƣ cố chấp không khắc phục sửa sai, không 49 SVTH: Bùi Thùy Trang biết cách ứng xử mềm mỏng linh hoạt với khách hàng, phẩm chất đạo đức không tốt, nên cần loại bỏ nhân viên - Cần bàn giao công việc thể tính công môi trƣờng làm việc để tránh việc tị nạnh nhân viên đồng thời có đánh giá ghi nhận lực khen thƣởng ngƣời, khuyến khích để ngƣời chia sẻ công việc lẫn Từ ngƣời thực tốt công việc đồng thời phân bổ thời gian hợp lý, giảm áp lực nghề nghiệp, thúc đẩy thái độ yêu nghề muốn đƣợc cống hiến cho nghề nghiệp nhiều - Cần khuyến khích, tạo điều kiện tiếp xúc, mở chƣơng trình giao lƣu phòng ban với nhằm gây thiện cảm tăng tính đoàn kết thành viên, hỗ trợ nhiệt tình lẫn mang lại hiệu công việc cách nhanh chóng - Chi nhánh cần phân công nhiệm vụ nhân viên phụ trách theo khu vực cụ thể, giao quyền định CVTD hạn mức tùy vào khả trình độ chuyên môn, phải nắm rõ thực trạng nợ hạn phạm vi quản lý để đề biện pháp nhắc nhở thu hồi nợ thích hợp - Ngoài cấp lãnh đạo cần phải xem xét việc giao tiêu cho phù hợp với sản phẩm cho vay, môi trƣờng đầu tƣ, địa bàn hoạt động, tránh áp lực doanh số cho cán nhân viên nhiều làm tính hiệu công tác cho vay, gây thiếu sót chủ quan trình cho vay 5.2.2 Giải pháp quy trình cho vay: Quy trình cho vay có ý nghĩa lớn hoạt động cho vay chi nhánh, cần đƣợc thiết lập ngày hoàn thiện để đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cho vay Nhìn chug quy trình CVTD chi nhánh đầy đủ, nhƣng ban lãnh đạo chi nhánh Bến Thành cần nhìn lại vấn đề sau: - Quy trình cho vay cần đƣợc thiết lập chặt chẽ hơn, giai đoạn nên đƣợc chuyên môn hóa sâu nhằm khai thác tối đa suất nhƣ giảm thiểu đến mức thấp loại rủi ro Mỗi giai đoạn cần có phận chuyên biệt xử lý tách biệt với nhầm tránh sai sót nhƣ ý kiến chủ quan trình thẩm định cho vay Ví dụ nhƣ phận tiếp xúc tiếp nhận hồ sơ KH, chuyển cho phận định giá phận quản lý phát triển KH thẩm định hồ sơ, sau chuyên viên xét duyệt cho vay trình lên cấp lãnh đạo Các nhân viên phận cần phối hợp hài hòa cách nhanh chóng, rút ngắn thời gian giao dịch cho KH 50 SVTH: Bùi Thùy Trang - Ngoài cần có phận đem chứng từ phê duyệt lên cấp lãnh đạo, để tránh tình trạng thời gian, song song cần quy định thời gian cụ thể để cấp lãnh đạo tập trung xử lý vấn đề liên quan đến thủ tục cho vay thời gian 5.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm: - Tiếp tục xây dựng phát triển sản phẩm truyền thống, hoàn thiện sản phẩm dựa sản phẩm có nâng cấp tạo tính ƣu việt nhằm tạo danh mục sản phẩm CVTD phong phú đa dạng phù hợp với nhu cầu ngày cao KH, đặc biệt việc phát triển sản phẩm chiến lƣợc vô quan trọng, tăng vị thế, uy tín hình ảnh chi nhánh thị trƣờng, giúp nâng cao tính cạnh tranh thu hút đƣợc nhiều khách hàng có trùng lặp với ngân hàng khác - Bên cạnh cần trọng nâng cao chất lƣợng dịch vụ internet nhƣ hỗ trợ trực tuyến, tƣ vấn online, cho vay online giúp giảm thời gian làm việc qua giấy tờ nhƣ cần có điện thoại máy tính KH thực nhu cầu tìm hiểu sản phẩm cho vay tiêu dùng nhƣ thực khoản vay chổ mà không cần trực tiếp đến chi nhánh - SCB CN Bến Thành nên tạo thêm nhiều mối quan hệ liên kết với đối tác nơi cung ứng dịch vụ hàng hóa công ty kinh doanh bất động sản, siêu thị, trƣờng học, điện máy, nhằm mở rộng hoạt động CVTD gián tiếp CVTD gián tiếp tiết kiệm đƣợc chi phí chi nhánh việc tìm kiếm khách hàng Không làm cho dƣ nợ cho vay tăng mà đảm bảo KH sử dụng vốn vay mục đích, tài sản đảm bảo có uy tín trở nên đáng tin cậy hơn, hạn chế đƣợc số rủi ro cho chi nhánh - Hoạt động marketing chi nhánh cần đƣa chiến lƣợc, biện pháp, chƣơng trình, hoạt động tác động vào toàn trình cung ứng sản phẩm CVTD nhằm góp phần quảng bá hình ảnh nhƣ sản phẩm chi nhánh, thu hút khách hàng đến với chi nhánh ngày nhiều Cần đẩy mạnh công tác marketing thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ báo đài, internet, phích, tờ rơi, tài trợ cho thi tổ chức thi tìm hiểu ngân hàng để ngƣời dân tiếp cận nhiều với sản phẩm cho vay tiêu dùng Chủ yếu cung cấp thông tin tính trội sản phẩm có khác so với ngân hàng bạn, để khách hàng có so sánh tạo niềm tin họ chi nhánh Ngoài cần triển khai số nhân viên tiếp thị vị trí mua bán sản phẩm công ty liên kết, mục đích tƣ vấn hỗ trợ khoản vay KH có nhu cầu 51 SVTH: Bùi Thùy Trang 5.2.4 Các giải pháp hỗ trợ khác: - Thỉnh thoảng tổ chức buổi hội nghị với KH tìm hiểu lắng nghe nhận xét thắc mắc KH sử dụng sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng chi nhánh Từ thấu hiểu đƣợc nhiều nhu cầu KH, đáp ứng nguyện vọng họ, nhƣ dần cải thiện đƣợc sản phẩm có chất lƣợng đáng tin cậy, phù hợp với đại đa số ngƣời dân - KH ngƣời mua hàng sáng suốt nhất, họ tham thảo nhiều ngân hàng để tìm mức lãi suất thấp mà sản phẩm dịch vụ lại đòi hỏi chất lƣợng Thông thƣờng khoản CVTD thƣờng nhỏ nhƣng chi phí giao dịch, chi phí quản lý cao nên lãi suất cho vay thƣờng cao Do cần thƣờng xuyên tìm hiểu theo dõi mặt chung lãi suất CVTD tạo tính cạnh tranh, điều chỉnh theo hƣớng biến động lãi suất thị trƣờng, đồng thời vào biên độ dao động lãi suất NHNN để đƣa mức lãi suất phù hợp với đặc thù khoản vay, so sánh đối chiếu với ngân hàng địa bàn để cải thiện mức lãi suất CVTD cho hợp lý có tính linh hoạt hơn, giúp thu hút lƣợng lớn KH - Chi nhánh cần liên kết mở rộng hình thức trả lƣơng cho nhân viên với nhiều công ty tƣ nhân nữa, cần thực cách nhanh chóng để hòa nhập với bối cảnh cạnh tranh khốc liệt nhƣ Không nhắm vào công nhân viên nhà nƣớc, công ty xí nghiệp quốc doanh có nguồn thu nhập ổn định mà nhân viên công ty nƣớc liên doanh với nƣớc vừa có thu nhập ổn định vừa có nhu cầu vay vốn cho mục đích tiêu dùng cao Thông qua CVTD đƣợc mở rộng, ngƣời dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay - CVTD hình thức đƣợc ƣa chuộng, cần đặt chiến lƣợc tập trung vào hoạt động cho vay này, cụ thể nhƣ tạo phận chuyên biệt loại hình CVTD không gộp chung CVTD với nhiều loại hình cho vay khác phận phụ trách nhƣ phòng kinh doanh Việc tạo thêm phận riêng biệt mảng CVTD giúp việc nghiên cứu tình hình CVTD thị trƣờng, đánh giá sản phẩm ngân hàng bạn để hoạch định, phân tích chiến lƣợc phát triển sản phẩm cách hợp lý khoa học 52 SVTH: Bùi Thùy Trang 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 5.3.1 Đối với ngân hàng SCB – Hội sở chính: - Khi kinh tế ổn định, tỷ lệ thất nghiệp giảm, nguồn thu nhập nhƣ dân số trẻ ngày tăng lên chủ yếu tập trung khu vực thành thị, nhu cầu tiêu dùng đƣợc thúc đẩy cao điều kiện thuận lợi cho vay tiêu dùng Do vậy, ngân hàng nên tập trung triển khai thêm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngƣời dân, cần tập trung nhiều vào sản phẩm nhƣ cho vay liên kết với nhà sản xuất mua bán xe máy, xe ô tô, cho vay mua sắm đồ điện tử gia dụng, mặt hàng cao cấp nhƣ tivi, máy giặt, tủ lạnh, - Hội sở cần tăng cƣờng mở rộng chi nhánh ngân hàng số tỉnh vùng nông thôn vùng sâu vùng xa, không nên tập trung khu đô thị thành phố lớn, tầm hoạt động hạn hẹp Việc mở rộng mạng lƣới cho vay bao phủ đến xã, huyện, tỉnh giúp cho ngân hàng tiếp cận biết đƣợc tình hình cụ thể nhƣ nhu cầu vay vốn hộ gia đình, thị trƣờng tiềm đem đến nhiều lợi để mở rộng việc cho vay khắp nƣớc - Hội sở cần hỗ trợ chi nhánh việc đào tạo bồi dƣỡng số kỹ kiến thức thị trƣờng nhà đất, thị trƣờng động sản bất động sản, kỹ thu thập thông tin đánh giá thu nhập khách hàng Mở đợt huấn luyện nghiệp vụ cho chuyên viên phụ trách mảng CVTD chi nhánh Để bƣớc hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn, hạn chế rủi ro, giúp chuyên viên tín dụng tiếp cận xu hội nhập, tiến trình đại hóa ngân hàng - Ban lãnh đạo nên trọng quan tâm cán nhân viên Vì ngƣời mấu chốt để định thành bại hệ thống ngân hàng Không nên cứng nhắc chút vấn đề lợi nhuận, mà cần dung hòa thứ để lấy đƣợc lòng trung thành nhƣ thúc đẩy tâm với nghề nhân viên hƣớng đến xây dựng ngân hàng lớn mạnh - Hiện công nghệ thông tin ngày phát triển, việc đƣa tin học vào ngân hàng nhu cầu thiết yếu ngân hàng Vì mà sở vật chất tốt, trang thiết bị máy tính đại, máy toán điểm giao dịch cho thuận lợi, phải đƣợc đổi nâng cấp để thuận tiện cho việc sử dụng, tạo nhìn ấn tƣợng cho KH đến với ngân hàng, đại hóa công nghệ ngân hàng mang nhiều ƣu việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân 53 SVTH: Bùi Thùy Trang hàng đại, nâng cao suất lao động rút ngắn thời gian thực quy trình nghiệp vụ 5.3.2 Đối với quan nhà nƣớc: - Các quan nhà nƣớc cần sớm ban hành luật sở hữu tài sản để làm rõ ràng quy định quyền lợi nhƣ quyền sở hữu tài sản bên tham gia, đặc biệt VAMC ngân hàng bán nợ Từ giúp cho việc nhận tài sản đảm bảo nhƣ lý tài sản đảm bảo thành phần tham gia đƣợc thực rõ ràng, nhanh chóng - Các quan nhà nƣớc cần có nhiều cải thiện việc hỗ trợ thủ tục hành chính, thuế quan để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tƣ nƣớc yên tâm phát triển thu hút nhà đầu tƣ mới, bật đầu tƣ vào lĩnh vực CVTD - Chính phủ cần có quy định xử nghiêm minh tội tham nhũng, lạm dụng chức vụ gây nguy hại cho ngân hàng nhƣ lợi ích nhà nƣớc - Cần hỗ trợ tạo điều kiện để ngân hàng xác minh hành vi chấp, cầm cố tài sản ngân hàng với KH phòng công chứng, phòng giao dịch tài sản bảo đảm Đây bƣớc quan trọng mà quan hành cần xác nhận rõ giấy tờ chấp, cầm cố tài sản có tranh chấp hay chấp chƣa, tài sản có bị hạn chế giao dịch chuyển nhƣợng mua bán không, tránh tình trạng nhiều KH có ý định lừa gạt làm số giấy tờ sở hữu giả nhằm mục đích sinh lợi không hoàn trả ngân hàng - Nên thành lập sở tập trung, nơi hội tụ xử lý tất loại tài sản đăng ký giao dịch đảm bảo Tránh nơi đăng ký đảm bảo tài sản nhƣ động sản phải đăng ký trung tâm giao dịch đảm bảo quốc gia, bất động sản đăng ký phòng tài nguyên môi trƣờng, Tạo điều kiện thuận lợi nhất, rút ngắn thời gian làm thủ tục - Cần sớm hoàn thành đầy đủ sách hệ thống văn pháp luật hƣớng dẫn cụ thể đối tƣợng, loại hình CVTD đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu an toàn Bên cạnh giúp bảo vệ ngƣời tiêu dùng để ngƣời tiêu dùng không bị thiệt hại bị chèn ép lãi suất cao, ngƣời vay so sánh khoản vay đƣa định hợp lý dựa sở đầy đủ thông tin Đồng thời quan cần phải có trách nhiệm quản lý hoạt động CVTD, nỗ lực hỗ trợ đảm bảo ngƣời vay tiếp cận với quan tra giám sát có khiếu nại khoản vay - Nhiều chuyên gia nhận định năm 2015 vừa qua tình hình bất động sản tăng trƣởng phát triển mạnh, đến có gia 54 SVTH: Bùi Thùy Trang tăng lớn từ phía nhà đầu tƣ kinh doanh thị trƣờng bất động sản, bên cạnh tình trạng tăng giá bất động sản không hợp lý dẫn đến nguy tăng giá ảo trở lại Vì phủ cần có biện pháp tích cực kiểm soát cho vay, quản lý điều tiết nguồn cung dự án bất động sản để tránh gây khó khăn cho ngƣời dân có nhu cầu nhà thực sự, đồng thời hạn chế sai sót trình thẩm định giá nhà đất nhằm đảm bảo tài sản với gái trị thực nó, giúp việc thu hồi nợ sau trở nên dễ dàng yên tâm 55 SVTH: Bùi Thùy Trang KẾT LUẬN Thị trƣờng CVTD ngày phát triển trở thành mục tiêu chiến lƣợc cho ngân hàng TCTC, thị trƣờng đầy tiềm mà cạnh tranh ngân hàng trở nên gay gắt Vì xã hội nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, luôn nhu cầu giới hạn Con ngƣời tồn nhu cầu trở nên vô tận, nhƣng có đủ lực tài để thỏa mãn cho mục đích tiêu dùng Tuy khoản vay KH tổ chức lớn nhiều so với khoản vay KH cá nhân, song số lƣợng KH cá nhân tiềm hứa hẹn đem lại khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng Mỗi ngân hàng phải tự hoàn thiện cải thiện nhƣ sáng tạo sản phẩm dịch vụ, đồng thời nghiên cứu tạo giải pháp giảm thiểu rủi ro cho vay tiêu dùng, vừa đáp ứng đƣợc nhu cầu đông đảo ngƣời tiêu dùng vừa nâng cao lợi nhuận cho phía ngân hàng Chính SCB CN Bến Thành nói riêng hệ thống SCB nói chung cần nỗ lực nhiều nữa, cần đầu tƣ nghiên cứu đối tƣợng KH marketing cho sản phẩm dịch vụ cách hấp dẫn, khai thác triệt để mảng cho vay tiêu dùng, cần cân nhắc sách phù hợp để hƣớng tới mục tiêu trở thành chi nhánh bán lẻ hàng đầu tƣơng lai Do hạn chế kiến thức lý luận nhƣ thực tiễn, nên nhiều vấn đề cần sâu phân tích nhƣ vấn đề chƣa đƣợc đề cập xem xét lại khóa luận tốt nghiệp Cám ơn thầy cô hội đồng bỏ thời gian đọc đƣa nhận xét với khóa luận này, em vui mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô hội đồng, giúp em nhìn nhận hoàn thiện khóa luận cách tốt tiếp tục học tập trau dồi bậc học cao sau 56 SVTH: Bùi Thùy Trang Danh mục tài liệu tham khảo - Nguyễn Văn Tiến, Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê, năm 2013 Nguyễn Văn Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hƣơng, Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Thồng kê, năm 2005 Quy trình nghiệp vụ cho vay – Ngân hàng SCB Trang website: o Cafef.vn o Dantri.com.vn o Scb.com.vn o Sbv.gov.vn o Thoibaonganhang.com.vn 57 SVTH: Bùi Thùy Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổphần sài gòn (scb) –chi nhánh bến thành , phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổphần sài gòn (scb) –chi nhánh bến thành , phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổphần sài gòn (scb) –chi nhánh bến thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay