phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán tại việt nam

55 277 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:41

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM SVTH: Phạm Huỳnh Phƣơng Uyên MSSV:1254030508 NGÀNH: Tài GVHD:Ths.Vũ Bích Ngọc Thành Phố Hồ Chí Minh – Tháng 4/2016 LỜI CẢM ƠN - Đầu tiên, em xin đƣợc gởi lời cảm ơn đến trƣờng đại học Mở TP Hồ Chí Minh đặc biệt thầy cô, anh chị phụ trách, ban lãnh đạo Khoa Đào tạo Đặc biệt Qua ba năm học tập đây, em nhận đƣợc nhiều trải nghiệm tuyệt vời, vấn đề học tập hay ngoại khóa chúng em đƣợc Khoa quan tâm hỗ trợ Điều khiến em cảm thấy vô tự hào vui sƣớng sinh viên khoa Đào tạo Đặc biệt Kính chúc Trƣờng Khoa ngày lớn mạnh phát triển! Bên cạnh đó, em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc dành cho cô Vũ Bích Ngọc Trong trình học tập nhƣ làm khóa luận tốt nghiệp, dù công việc bận rộn nhƣng chúng em có thắc mắc hay khó khăn cô tận tình giúp đỡ Hơn nữa, cô chia sẻ kinh nghiệm lời khuyên quý báu giúp chúng em có nhìn rõ ràng đƣờng định hƣớng nghề nghiệp Kính chúc cô có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành xuất sắc công tác giảng dạy NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 2016 Giảng viên hướng dẫn i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCK : Công ty chứng khoán HOSE : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh NĐT : Nhà đầu tƣ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán TTCK : Thị trƣờng chứng khoán UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc FPTS : Công ty cổ phần chứng khoán FPT VCSC : Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt SSI : Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ACBS : Công ty TNHH chứng khoán ACB HSC : Công ty cổ phần chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh VNDS : Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT MB : Công ty cổ phần chứng khoán MB SHS : Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội KIS : Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam BSC : Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng BIDV ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tóm tắt chiều hƣớng ảnh hƣởng tiêu đến hiệu hoạt động CTCK Việt Nam Bảng 3.2: Kết thống kê mô tả biến độc lập Bảng 3.3: Ma trận hệ số tƣơng quan Bảng 3.4: Một số thông số từ kết ƣớc lƣợng mô hình (1) với biến phụ thuộc ROA Bảng 3.5: Một số thông số từ kết ƣớc lƣợng mô hình (2) với biến phụ thuộc ROE Bảng 3.6: Kết kiểm tra nhân tử phóng đại VIF Bảng 3.7: Kết hồi quy mô hình (1) với biến phụ thuộc ROA Bảng 3.8: Kết hồi quy mô hình (2) với biến phụ thuộc ROE Bảng 3.9: So sánh chiều hƣớng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm hệ số tƣơng quan với biến phụ thuộc ROA Bảng 3.10: So sánh chiều hƣớng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm hệ số tƣơng quan với biến phụ thuộc ROE Bảng 3.11: So sánh chiều hƣớng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm hệ số hồi quy với biến phụ thuộc ROA ROE iii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Biểu đồ thể doanh thu 10 CTCK giai đoạn 2010-2014 Hình 2.2: Biểu đồ tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 2004 – 2014 Hình 2.3: Biểu đồ so sánh ROA trung bình nhóm ngành Hình 2.4: Biểu đồ so sánh ROA trung bình nhóm ngành Hình 3.1: Diễn biến tăng trƣởng ROA CTCK mẫu 2010-2014 Hình 3.2: Diễn biến tăng trƣởng ROE CTCK mẫu 2010-2014 Hình 3.3: Diễn biến tỷ lệ chi phí kinh doanh doanh thu CTCK mẫu 20102014 Hình 3.4: Diễn biến doanh thu CTCK mẫu 2010-2014 Hình 4.1: Biểu đồ thể tỷ lệ chi phí doanh thu CTCK giai đoạn 2010 -2014 iv MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP .3 CHƢƠNG 2:LÝ LUẬN VỀ CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 2.1 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN .5 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Vai trò 2.1.3 Phân loại CTCK 2.1.4 Nghiệp vụ công ty chứng khoán 2.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN .10 2.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động 10 2.2.2 Khái niệm phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động 11 2.2.3 Vai trò việc phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động 11 2.2.4 Các tiêu thể hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 2.3 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 .13 2.3.1 Doanh thu .13 2.3.2 Tỷ lệ lợi nhuận tài sản (ROA) 15 2.3.3 Tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) 16 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN .17 3.1 CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 17 3.2 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 19 3.3 CƠ SỞ CHỌN MẪU ĐẠI DIỆN 20 v 3.4 GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 21 3.4.1 Nhắc lại sở lý thuyết 21 3.4.2 Các tiêu nghiên cứu mối quan hệ với hiệu hoạt động CTCK Việt Nam 22 3.5 XÂY DỰNG MÔ HÌNH 24 3.6 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 3.6.1 Phân tích thống kê mô tả .25 3.6.2 Phân tích ma trận hệ số tƣơng quan 28 3.7 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH 30 3.8 KIỂM TRA HIỆN TƢỢNG ĐA CỘNG TUYẾN .31 3.9 NHẬN XÉT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 39 4.1 NGUYÊN NHÂN 39 4.1.1 Nguyên nhân khách quan .39 4.1.2 Nguyên nhân chủ quan 41 4.2 GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM 42 4.2.1 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà Nƣớc (UBCKNN) 42 4.2.2 Đối với hiệp hội kinh doanh chứng khoán 43 4.2.3 Đối với CTCK Việt Nam 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii vi Chương 1: Giới thiệu chung CHƢƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Với chức huy động vốn tài trợ cho doanh nghiệp nhƣ dự án đầu tƣ nhà nƣớc để phát triển kinh tế xã hội, TTCK đóng vai trò quan trọng thiếu kinh tế Tại Việt Nam vào ngày 10/07/1998 Thủ tƣớng Chính phủ ký ban hành Nghị định 48/1998/NĐ-CP Chứng khoán Thị trƣờng chứng khoán với Quyết định thành lập hai (02) trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội TP Hồ Chí Minh Hai năm sau đó, trung tâm giao dịch TP.HCM khai trƣơng vào vận hành đánh dấu đời phiên giao dịch vào ngày 28/7/2000 với hai mã cổ phiếu REE SAM đƣợc niêm yết Kể từ thời điểm đó, TTCK nƣớc ta không ngừng phát triển vốn hóa khối lƣợng giao dịch hai sàn, mà giai đoạn phát triển rực rỡ số VNIDEX chạm mốc 1100 điểm năm 2006 – 2007 Do chịu ảnh hƣởng sâu sắc từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chứng khoán Việt Nam lâm vào khủng hoảng chạm đáy mức 234 điểm vào năm 2009 Tuy trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nhƣng TTCK chứng tỏ đƣợc kênh huy động vốn hiệu doanh nghiệp nhƣ sức hút nhà đầu tƣ Tính đến thời điểm có 314 mã cổ phiếu đƣợc niêm yết sàn HOSE 378 công ty có cổ phiếu xuất sàn HNX Trong giai đoạn thăng hoa chứng khoán, nhiều công ty chứng khoán đƣợc thành lập đóng góp phần không nhỏ cho phát triển chung kinh tế 1.2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thời kì “vàng son” mình, hàng loạt công ty chứng khoán đời vào hoat động, tính đến năm 2009 có 105 công ty có mặt thị trƣờng Tuy nhiên, khủng hoảng tài giới ảnh hƣởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam nói chung hoạt động công ty chứng khoán nói riêng Có nhiều công ty hiệu kinh doanh sa sút mà buộc lòng phải đóng cửa phải sát nhập vào công ty khác để tiếp tục tồn Những năm gần đây, TCCK Việt Nam có dấu hiệu phục hồi tích cực Các diễn biến kinh tế vĩ mô tốt 2015 dấu hiệu khởi sắc vào đầu năm, TTCK 2016 dự đoán có nhiều điểm sáng Với thông tin UBCKNN định đẩy mạnh việc cổ phần hóa tập đoàn tổng công ty nhà nƣớc , thoái vốn Chương 1: Giới thiệu chung doanh nghiệp niêm yết TTCK tạo lƣợng cung hàng hóa chứng khoán lớn có chất lƣợng để NĐT lựa chọn Xu hƣớng tự hóa kinh doanh “nới room” cho nhà đầu tƣ nƣớc ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… có tác động mạnh đến TTCK giúp TTCK Việt Nam ngày hấp dẫn nhà đầu tƣ ngoại Từ thông tin đƣợc công bố, cổ phiếu công ty cổ phần sữa Việt Nam (VNM) – cổ phiếu hàng đầu thị trƣờng liên tục tăng có thời điểm lên đến 140 ngàn/ cổ phiếu phần phản ánh đƣợc sức mua thị trƣờng tăng lên thời gian gần Đứng trƣớc hội thách thức mang tên “Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP)”, TCCK ngày thu hút nhiều dòng tiền NĐT nội ngoại chảy vào Các CTCK Việt Nam phải làm để tận dụng đƣợc điều kiện thuận lợi trở lại thời kì đỉnh cao mình? Đề tài khóa luận tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán Việt Nam” mong muốn mang lại cho nhà quản trị công ty nhìn sâu sắc để đƣa định hợp lý đắn sách quản trị 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Khóa luận tốt nghiệp đƣợc viết để phục vụ mục tiêu nghiên cứu sau:  Mang lại thông tin khái quát hoạt động kinh doanh CTCK Việt Nam  Phân tích tác động nhân tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh CTCK  Trên sở đó, khóa luận đề xuất giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung phân tích mối quan hệ nhân tố kết hoạt động kinh doanh 10 CTCK có tính đại diện cho CTCK Việt Nam đƣa giải pháp nhầm nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Đề tài đƣợc thực thông qua việc phân tích tiêu tài đƣợc công bố qua báo cáo kết hoạt động kinh doanh 10 CTCK giai đoạn 2010 – 2014 Chương : Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán Khi Gr tăng lên tỷ đồng giá trị tuyệt đối ROA giảm 131.954 VND Cũng với mức ý nghĩa 1% độ tin cậy thống kê 99% Bảng 3.7: Kết hồi quy mô hình (1) với biến phụ thuộc ROA SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.986 R Square 0.972 Adjusted R Square 0.969 Standard Error 0.015 Observations 50 ANOVA df Regression Residual Total Intercept E Gr EOS S NPM 44 49 SS 0.35 0.01 0.36 Coefficients St Error 0.12 0.008 (0.000) 0.000 (0.000) 0.000 (0.123) 0.008 0.000 0.000 0.038 0.005 MS 0.0706 0.0002 F 302.85 Sig F 0.0000 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 13.95 0.00 0.10 0.13 (2.77) 0.01 (0.00) (0.00) (3.65) 0.00 (0.00) (0.00) (14.73) 0.00 (0.14) (0.11) 2.70 0.01 0.00 0.00 7.62 0.00 0.03 0.05 Nguồn : Tính toán người viết Với hai số vốn chủ sở hữu doanh số ta thấy có tác động tiêu cực tích cực tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu doanh nghiệp nhƣng mức độ nhỏ Nhƣng với độ tin cậy 99% với hai thống kê ta cân nhắc với hai biến độc lập đƣa giải pháp Tiếp theo ta xem xét kết ƣớc lƣợng mô hình với biến phụ thuộc ROE: Chỉ tiêu chi phí kinh doanh doanh thu có tác động trái chiều lên ROE, làm ROE giảm nhiều Chỉ cần EOS tăng lên 1% ROA sụt giảm 13% điều kiện biến lại không thay đổi (coefficient = -0,13) Bên cạnh đó, thống kê có mức ý nghĩa 1% (p < 0,01) cho độ tin cậy lên đến 99% Hệ số tƣơng quan cặp lên đến 0,7823 cho thấy tác động tỷ lệ chi phí kinh doanh doanh thu tới ROA lớn 33 Chương : Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán Chỉ số NPM có mối tƣơng quan mạnh tới ROE (0,7165) có tác động chiều với Khi NPM tăng 1% tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản tăng tƣơng ứng lên 8% (nhiều tác động so với ROA) Tƣơng tự EOS, mức ý nghĩa thống kê 1% khiến độ tin cậy lên đến 99% Và nhân tố có ảnh hƣởng lớn thứ hai ROA sau EOS Bảng 3.8: Kết hồi quy mô hình (2) với biến phụ thuộc ROE SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.934 R Square 0.873 Adjusted R Square 0.858 Standard Error 0.063 Observations 50 ANOVA df Regression Residual Total Intercept E Gr EOS S NPM 44 49 SS 1.21 0.18 1.39 Coefficients St Error 0.15 0.03 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.13) 0.03 0.00 0.00 0.08 0.02 MS 0.24 0.00 F 60.34 Sig F 0.0000 t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 4.23 0.00 0.08 0.21 (2.53) 0.02 (0.00) (0.00) (8.96) 0.00 (0.00) (0.00) (3.75) 0.00 (0.20) (0.06) 2.39 0.02 0.00 0.00 3.66 0.00 0.03 0.12 Nguồn : Tính toán người viết Với biến mức độ tăng tổng tài sản Gr có mối tƣơng quan cao ( -0,6661) số có ảnh hƣởng tiêu cực định ROE Khi Gr tăng lên tỷ đồng giá trị tuyệt đối ROA giảm 1.344.629VND tƣơng ứng với 1% tăng lên GR ROE giảm 0,13% Cũng với mức ý nghĩa 1% độ tin cậy thống kê 99% Tƣơng tự ROA, hai số vốn chủ sở hữu doanh thu hoạt động ta thấy có tác động tiêu cực tích cực tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu doanh nghiệp nhƣng mức độ nhỏ Nhƣng với độ tin cậy 99% với hai thống kê ta cân nhắc với hai biến độc lập đƣa giải pháp 34 Chương : Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán Tiến hành so sánh giả thuyết kì vọng với kết hệ số tƣơng quan ta đƣợc bảng sau: Bảng 3.9: So sánh chiều hƣớng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm hệ số tƣơng quan với biến phụ thuộc ROA Biến phụ thuộc ROA Tác động theo kỳ vọng Tác động theo hệ số tương quan Doanh thu (Sales) + + Lợi nhuận biên ròng NPM ( Net Profit Margin) + + Tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản GR (Growth) +/- - Vốn chủ sở hữu E (Equity) +/- + Tỷ lệ chi phí hoạt động doanh thu (Expense on Sales) - - Biến quan sát Chú thích : (-) : Tác động ngƣợc chiều với biến phụ thuộc (+): Tác động chiều với biến phụ thuộc Kết đƣợc ghi nhận tƣơng tự với tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu: 35 Chương : Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán Bảng 3.10: So sánh chiều hƣớng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm hệ số tƣơng quan với biến phụ thuộc ROE Biến phụ thuộc ROE Tác động theo kỳ vọng Tác động theo hệ số tương quan Doanh thu (Sales) + + Lợi nhuận biên ròng NPM (Net Profit Margin) + + Tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản GR (Growth) +/- - Vốn chủ sở hữu E (Equity) +/- + Tỷ lệ chi phí hoạt động doanh thu (Expense on Sales) - - Biến quan sát Chú thích : (-) : Tác động ngƣợc chiều với biến phụ thuộc (+): Tác động chiều với biến phụ thuộc Từ hai bảng ta thấy đƣợc chiều hƣớng tác động biến độc lập hai biến phụ thuộc ROE ROA nhƣ so với kỳ vọng ban đầu Để so sánh hiệu hơn, ta so sánh thêm tác động với hệ số tƣơng quan Coefficient biến kết hồi quy: 36 Chương : Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán Bảng 3.11: So sánh chiều hƣớng tác động theo kỳ vọng với kết thực nghiệm hệ số hồi quy với biến phụ thuộc ROA ROE Biến phụ thuộc ROA ROE Tác động theo kỳ vọng Tác động theo hệ số hồi quy Doanh thu (Sales) + + 1% Lợi nhuận biên ròng NPM (Net Profit Margin) + + 1% Tốc độ tăng trƣởng tổng tài sản GR (Growth) +/- - 1% Vốn chủ sở hữu E (Equity) +/- - 1% Tỷ lệ chi phí hoạt động doanh thu (Expense on Sales) - - 1% Biến quan sát Mức ý nghĩa Chú thích : (-) : Tác động ngƣợc chiều với biến phụ thuộc (+): Tác động chiều với biến phụ thuộc Nhìn chung hầu hết biến có hƣớng tác động tới ROA ROE nhƣ hệ số tƣơng quan nhiên có khác biệt biến số vốn chủ sở hữu Trong phân tích hệ số tƣơng quan, biến độc lập có ảnh hƣởng chiều với tỷ kệ lợi nhuận tài sản tỷ 37 Chương : Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động công ty chứng khoán lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tuy nhiên, chuyển sang phân tích Coeffiencient phân tích hồi quy biến số lại chuyển hƣớng ảnh hƣởng sang ngƣợc chiều với hai biến phụ thuộc Điều thể hai tình giả định ban đầu biến số vốn chủ sở hữu âm dƣơng Thực tế, vốn chủ sở hữu có tác động nhỏ so ROA ROE nên xu hƣớng tác động ngƣợc hay chiều chịu tác động nhiều yếu tố Cần có nghiên cứu sâu biến độc lập 38 Chương : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán CHƢƠNG : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Sau phân tích định lƣợng thông qua phƣơng pháp hồi quy chƣơng 3, ta xác định đƣợc mối tƣơng quan nhƣ mức độ tƣơng quan số tài với tiêu đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Trong bối cảnh kinh tế đất nƣớc có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trƣớc hội mang tên TPP nhƣ đời thị trƣờng tài phái sinh vào năm 2016, đặt ngành chứng khoán môi trƣờng đầy tiềm để phát triển Thế nhƣng, liệu CTCK Việt Nam có nắm bắt đƣợc xu hƣớng hay không phụ thuộc vào định đắn đội ngũ ban lãnh đạo trình hoạt động Và để nâng cao hiệu hoạt động, ngƣời viết tiến hành tìm hiểu nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động không cao CTCK 4.1 NGUYÊN NHÂN 4.1.1 Nguyên nhân khách quan Trong giai đoạn năm từ 2010 đến 2014, kinh tế Việt Nam nói chung ngành chứng khoán nói riêng chứng kiến chuyển biến thăng trầm kinh tế: Nửa đầu năm 2010, thị trƣờng chứng khoán lao đao chịu ảnh hƣởng khủng hoảng nợ công châu Âu, sách thắt chặt tiền tệ Trung Quốc tình trạng trì trệ kinh tế Mỹ Năm 2011 quy mô thị trƣờng chứng khoán thu hẹp so với GDP, mức vốn hóa giảm đến 26% so với năm trƣớc Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam thị trƣờng sụt giảm mạnh giới năm 2011 Nguyên nhân TTCK chịu ảnh hƣởng phản ánh khó khăn, bất ổn vĩ mô nhƣ lạm phát cao, hệ thống ngân hàng gặp khó khăn khoản, phần lớn doanh nghiệp không đạt đƣợc kế hoạch doanh thu lợi nhuận đặt Xu hƣớng suy giảm chiếm ƣu rõ rệt với HNX-Index giảm 48,6%, VN Index giảm 27,5% 62% số cổ phiếu sàn có thị giá dƣới mệnh giá Thanh khoản sụt giảm cách đáng kể Bất chấp đạt đƣợc số tăng trƣởng tính theo năm, gam màu chủ đạo TTCK Việt Nam năm 2012 màu xám Phản ứng với kiện “Bầu Kiên” bị bắt thị trƣờng sụt giảm mạnh nhất, phiên VN- Index 4,7% ghi nhận 39 Chương : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán 308 cổ phiếu giảm sàn bên cạnh 126 cổ phiếu giảm giá Cũng năm này, có đến 11 CTCK bị đƣa vào diện kiểm soát đặc biệt, có công ty khác bị đƣa vào diện kiểm soát Bốn công ty chứng khoán bị rút nghiệp vụ môi giới mà thực tế rút giấy phép hoạt động, tồn pháp nhân để xử lý khoản nợ Thống kê kết kinh doanh công ty chứng khoán cho thấy có 50% bị lỗ riêng năm 2012 70% công ty có lỗ lũy kế Sau năm hoạt động không khả quan, năm 2013 nhờ ổn định kinh tế vĩ mô hàng loạt sách quản lý tái cấu trúc thị trƣờng đem lại khởi sắc cho TTCK Việt Nam Chỉ số VN-Index tăng gần 23%; HN-Index tăng 13% so với cuối năm 2012 Điều khiến TTCK Việt Nam đƣợc đánh giá nƣớc có mức độ phục hồi mạnh giới Mức vốn hóa vào khoảng 964.000 tỷ đồng (tăng 199.000 tỷ đồng so với cuối năm 2012), tƣơng đƣơng 31% GDP Quy mô giao dịch bình quân phiên tăng 31% Tổng giá trị huy động vốn kể phát hành riêng lẻ ƣớc đạt 222.000 tỷ đồng, tăng 25%; cổ phiếu 20,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2012; trái phiếu phủ (TPCP) đạt 177,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24% Những bƣớc đệm tích cực năm trƣớc mở tƣơng lai tƣơng sáng cho TTCK vào năm 2014 Chỉ số VN-Index lập đỉnh mức điểm 640,75 (ngày 3/9) sau gần năm, số HNX-Index lập đỉnh mức điểm 92,99 (ngày 24/3) sau năm Tính đến ngày 08/12/2014, số VN-Index đạt 571,68 điểm tăng 13,3% so với cuối năm 2013, số HNX-Index đạt 87,17 điểm tăng 28,5% so với cuối năm 2013 Tính đến ngày 08/12/2014, tổng giá trị giao dịch toàn thị trƣờng đạt 1.164 nghìn tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2013; giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 5.448 tỷ đồng, giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng quỹ bình quân phiên đạt 2.971 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần so với năm 2013 Những diễn biến tình hình kinh tế có tác động không nhỏ đến hiệu hoạt động kinh doanh các CTCK Việt Nam Các CTCK kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn lợi thu đƣợc thị trƣờng chứng khoán ổn định Từ năm 2010 – 2012 tình hình có nhiều chuyển biến xấu khiến doanh thu bị sụt giảm doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn khiến nhiều công ty phải phá sản ngừng hoạt động Sau tình hình đƣợc cải thiện, doanh nghiệp vào ổn định doanh thu có tăng trƣởng 40 Chương : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán 4.1.2 Nguyên nhân chủ quan Các nguyên nhân chủ quan không chịu tác động yếu tố bên mà xuất phát từ sách điều hành quản lý doanh nghiệp:  Chi phí hoạt động Trên báo cáo tài CTCK ta thấy chi phí hoạt động doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn Các CTCK dƣờng nhƣ chƣa có quản lý hiệu chi phí hoạt động mình, điều đƣợc thể biểu đồ dƣới đây: Hình 4.1: Biểu đồ thể tỷ lệ chi phí doanh thu CTCK giai đoạn 2010 -2014 Đơn vị : % 300% 250% 2010 200% 2011 150% 2012 2013 100% 2014 50% 0% SSI HSC VCSC VNDS MBS SHS ACBS KIS BSC FPTS Nguồn : Tính toán từ số liệu công bô CTCK Hầu hết doanh nghiệp chi gần 50% doanh thu hoạt động kinh doanh để toán loại chi phí Thậm chí số doanh nghiệp số cao nhiều lên gần 270% doanh thu Trong giai đoan khó khăn kinh tế mà tỷ lệ mức cao nhƣ giải thích hoạt động CTCK lại hiệu Có thể nói việc tiêu xài tay nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ROA ROE mức thấp 41 Chương : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán  Đầu tƣ tài sản Thông thƣờng, việc gia tăng tổng tài sản nắm giữ doanh nghiệp chuyện tốt Điều chứng tỏ doanh nghiệp có phát triển mạnh mẽ mở rộng quy mô Tuy nhiên, CTCK nhìn góc độ khác chƣa dấu hiệu tích cực Nhìn vào cấu tài sản CTCK, ta thấy tài sản ngắn hạn mà cụ thể tiền mặt chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản doanh nghiệp Phân tích sâu mức độ tăng tổng tài sản chủ yếu doanh nghiệp gia tăng tiền mặt Việc nắm giữ nhiều tiền mặt mà khoản phải thu hay đầu tƣ tài dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp phƣơng án sử dụng vốn hiệu Chính nguyên nhân ảnh hƣởng tiêu cực đến ROA, ROE doanh nghiệp Khi mà CTCK đầu nhìn vào ta thấy tài sản nhiều nhƣng lợi nhuận mang lại không tƣơng xứng 4.2 GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM Để nâng cao hiệu hoạt động cuả CTCK Việt Nam, dựa vào phân tích định lƣợng định tính phần , ngƣời viết đƣa số đề xuất, kiến nghị với chủ thể liên quan nhƣ sau: 4.2.1 Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà Nƣớc (UBCKNN) Ra đời năm 1996 với vai trò thực chức tham mƣu giúp Bộ tài quản lý giám sát hoạt động chứng khoán thị trƣờng chứng khoán theo quy định pháp luật Với vai trò quan trọng mình, hoạt động UBCKNN có tác động không nhỏ đến hoạt động doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chứng khoán Đứng trƣớc tình hình kinh tế, UBCKNN cần thực số giải pháp sau: - Tăng cƣờng tra, giám sát hoạt động CTCK tránh trƣờng hợp doanh nghiệp kinh doanh sai quy định - Ban hành hƣớng dẫn thực chi tiết thông tƣ quy định tránh trƣờng hợp cố tình sai phạm 42 Chương : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán - Có biện pháp, sách giúp cho thị trƣờng chứng khoán nƣớc tránh bị ảnh hƣởng nhiều từ tình hình tài giới - Thắt chặt quy định cho vay ký quỹ kinh doanh vốn đƣợc thực lỏng lẻo doanh nghiệp - Thẩm tra thƣờng xuyên trình độ kinh nghiệm tƣ vấn viên môi giới 4.2.2 Đối với hiệp hội kinh doanh chứng khoán Với vai trò cầu nối doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán với quan quản lý nhà nƣớc công chúng đầu tƣ Kể từ thành lập đến nay, hiệp hội chƣa thể hết vai trò chƣa có nhiều đóng góp cho thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Trong tƣơng lai, hiệp hội cần tích cực đóng góp ý kiến để ban hành chế, sách quy định cụ thể đạo đức cán nhân viên ngành Cần có định hƣớng cụ thể để phát triển đồng toàn ngành lĩnh vực thông tin vốn nhiều điểm bất cập Nếu có hỗ trợ đứng liên hệ hội với quốc gia khác khu vực việc tăng cƣờng trang bị hệ thống thông tin chuyên nghiệp cho CTCK lợi cực lớn thúc đầy phát triển thị trƣờng chứng khoán nƣớc ta 4.2.3 Đối với CTCK Việt Nam Sau loại bỏ yếu tố bên tác động hầu hết yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động CTCK đến từ nhân tố bên doanh nghiệp Để nâng cao hiệu hoạt động biến độc lập ảnh hƣởng đến ROA ROE doanh nghiệp ngƣời viết đƣa biện pháp khác nhau:  Doanh thu: Để tăng doanh thu công ty chứng khoán cần: - Đào tạo, huấn luyên đội ngũ cán công chức ngày thành thạo kĩ năng, chắn chuyên môn - Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đại tạo điều kiện cho việc trao đổi mua bán diễn dễ dàng - Phát triển sản phẩm, tính thu hút khách hàng 43 Chương : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán - Sửa đổi quy định lãi phạt nhƣ điều chỉnh mức phí giao dịch hợp lý Giảm số ngày giao dịch từ T+3 xuống T+2 tƣơng lai mức T+1 - Rà soát đánh giá lại mức độ tín dụng khách hàng tránh trƣờng hợp khách hàng không đủ khả toán tiền kí quỹ  Chi phí hoạt động: Nhƣ phân tích chi phí hoạt động chiếm phần lớn doanh thu khiến lợi nhuận thu đƣợc lại mức thấp doanh nghiệp chứng khoán cần có biện pháp quản lý tốt chi phí mình: - Cắt giảm chi phí bảng điện tử phòng giao dịch, tập trung phát triển phần mềm giao dịch online sử dụng thông qua máy tính cá nhân - Đánh giá lại hiệu hoạt động cán tƣ vấn môi giới thƣờng xuyên đảm bảo lãng phí việc sử dụng nguồn nhân lực - Tăng mức độ thƣởng hoa hồng cho nhân viên với mức doanh số bên cạnh giảm lƣơng hợp đồng xuống - Quản lý hiệu tài khoản khách hảng, tránh trƣờng hợp tài khoản ảo gây lãng phí  Cơ cấu tài sản: - Hạn chế việc giữ nhiều lƣợng tiền mặt, điều tốt cho thành khoản doanh nghiệp nhƣng lại không tạo nguồn lợi - Tập trung đào tạo chuyên gia, nhóm chuyên gia sử dụng nguồn tiền dồi doanh nghiệp đầu tƣ tự doanh chứng khoán hay lĩnh vực kinh doanh để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp - Quản lý hiệu khoản phải thu từ hoạt động cho vay ký quỹ nhƣ hoạt động kinh doanh khác doanh nghiệp Kết luận: Qua phân tích dựa sở định lƣợng, viết xác định đƣợc yếu tố ảnh hƣởng nhƣ mức độ ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động 10 CTCK đƣợc chọn làm mẫu cho CTCK Việt Nam Bên cạnh yếu tố khách quan kinh tế biến Tỷ lệ chi phí hoạt động doanh thu (EOS), Lợi nhuận biên (NPM), Tốc độ tăng tổng tài sản (Gr), Doanh thu (S), Vốn chủ sở hữu 44 Chương : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán (E) có tác động tích cực tiêu cực đến ROA, ROE doanh nghiệp với mức độ khác Từ đó, ngƣời viết đề xuất số giải pháp đến chủ thể liên quan, nhà quản trị doanh nghiệp nhằm giúp họ đƣa đƣợc định kịp thời xác giúp nâng cao hiệu hoạt động CTCK Việt Nam Mặc dù cố gắng hoàn thành nghiên cứu mình, nhƣng giới hạn thời gian trình độ khóa luận không tránh đƣợc sai sót trình thực Rất mong nhận đƣợc lời nhận xét đánh giá chân tình thầy cô để ngƣời viết hoàn thiện nghiên cứu Chân thành cảm ơn! 45 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO -  Ahmad Aref Almazari (2014), “Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan”, Journal of Applied Finance & Banking, vol 4, no  Syfari (2012), “Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia”, The 2012 International Conference on Business and Management6 – September 2012  Abate Gashaw Ayele (2012), “Factors Affecting Profitability of Insurance Companies in Ethiopia: Panel Evidence “, Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Accounting and Finance , Addis Ababa University  Quan Minh Nhựt Lý Thị Phƣơng Thảo (2014), “Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động doanh nghiệp bất động sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Trƣờng Đại học Cần Thơ Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế Pháp luật: 33 (2014): 65-71  Neil Nagy (2009), “Determinants of Profitability: What factors play a role when assessing a firm’s return on assets?”, The University of Akron  Monika Bolek Wojciech Wiliński (2012), “The influence of liquidity on profitability of polish contruction section company”, Financial Internet Quarterly „eFinanse” 2012, vol 8, nr  Gujarati (2004) , “Basic Econometrics”, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York  Bùi Kim Yến Nguyễn Minh Kiều (2011), Thị trường tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội  Bùi Kim Yến (2009) , “Phân tích đầu tƣ chứng khoán”, Nhà xuất Thống kê  Huỳnh Thị Phúc Thuần (2011), Luận văn thạc sĩ kinh tế đề tài “Phát triển hoạt động giao dịch ký quỹ công ty chứng khoán Việt Nam”  GS.TS Ngô Đình Giao,“Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp doanh nghiệp”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội- 1997, trang 408 vii Khóa luận tốt nghiệp  Hoàng Uyên (1/1/2011), “Chứng khoán 2010: Những mốc thăng trầm”, Vietstock, đƣợc download : http://vietstock.vn/2011/01/chung-khoan-2010-nhung-moc-thangtram-830-177162.htm  Nhóm Chứng khoán (2011), “Tổng quan thị trƣờng Chứng khoán Việt Nam 2011”, Ủy ban giám sát tài quốc gia, download tại: http://nfsc.gov.vn/dinh-che-taichinh/tong-quan-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-2011 ”Chứng khoán 2012 thăng trầm qua số” (21/12/2012), VnEconomy, download : http://vneconomy.vn/chung-khoan/chung-khoan-2012-thang-tram-quanhung-con-so-20121224091349491.htm  T.S Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN (28/1/2014), “Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam: Ấn tƣợng 2013, kỳ vọng 2014”, Vietstock, download : http://vietstock.vn/2014/01/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-an-tuong-2013-ky-vong2014-830-330555.htm  Báo cáo tài thƣờng niên qua năm 10 công ty chứng khoán đƣợc công bố website: www.cafef.vn , www.hsc.com.vn , www.acbs.com.vn, www.cophieu78.com viii
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán tại việt nam , phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán tại việt nam , phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay