Nghiên cứu mức chi tiêu của khách du lịch nội địa đến bình thuận

123 170 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN NGỌC NAM NGHIÊN CỨU MỨC CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA ĐẾN BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HỌC TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Hà Học viên: Nguyễn Ngọc Nam Tên đề tài: “Nghiên cứu mức chi tiêu khách du lịch nội địa đến Bình Thuận” Học viên Nguyễn Ngọc Nam nỗ lực tìm hiểu tài liệu, tích cực trao đổi với giáo viên hướng dẫn để hoàn thành đề tài, với tinh thần làm việc nghiêm túc suốt thời gian trình nghiên cứu luận văn Kính chuyển đến Khoa Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho phép học viên Nguyễn Ngọc Nam bảo vệ luận văn tốt nghiệp với đề tài nêu trên./ Thành phố HCM, ngày tháng năm 2016 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Minh Hà ii   LỜI CAM ĐOAN Trên sở nhận thức rõ vấn đề đạo đức nghiên cứu khoa học học tập nên chấp hành nghiêm túc tất quy định, nguyên tắc, quy trình, chuẩn mực, trình thực luận văn Tôi cam đoan luận văn “Nghiên cứu mức chi tiêu khách du lịch nội địa đến Bình Thuận” đề tài nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn toàn phần phận, phần nhỏ, nội dung chi tiết đề tài nghiên cứu, chưa công bố hay sử dụng để nhận cấp nơi khác Trong luận văn này, sản phẩm hay nghiên cứu người khác sử dụng mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa sử dụng để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác./ Tp HCM, ngày tháng năm 2016 Nguyễn Ngọc Nam i   LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, lời xin trân trọng cám ơn ghi ân PGS.TS Nguyễn Minh Hà, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên suốt thời gian nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tiếp đó, xin cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu nhà trường, quý Thầy, Cô Khoa Đào tạo Sau đại học cảm ơn giảng viên tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báo cho suốt trình học tập Tôi không quên ơn tổ chức, cá nhân có liên quan tỉnh Bình Thuận, bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt gia đình kịp thời động viên, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ cho suốt trình học tập thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân cấp, ngành tỉnh Bình Thuận quan tâm tạo điều kiện thời gian, kinh phí giúp đỡ an tâm công tác, học tập hoàn thành luận văn này./ Người thực đề tài Nguyễn Ngọc Nam ii   TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu mức chi tiêu khách du lịch nội địa đến Bình Thuận” với mục tiêu nghiên cứu để xác định đặc điểm cấu chi tiêu, mức chi tiêu đo lường yếu tố tác động đến mức chi tiêu khách du lịch nội địa đến Bình Thuận Dựa sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng với nghiên cứu trước có liên quan để nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu Dữ liệu thứ cấp thu thập từ Cục thống kê Bình Thuận xử lý phần mềm SPSS với công cụ thống kê mô tả phân tích hồi quy để đo lường mức độ phù hợp mô hình ước lượng 15 biến độc lập 01 biến phụ thuộc Kết phân tích hồi quy cho thấy 15 biến, có biến độc lập có ý nghĩa thống kê mô hình phân tích hồi quy có khả giải thích mức độ 43% Cụ thể, mức ý nghĩa 1% có biến (mục đích chuyến nghỉ ngơi, phương tiện lại tàu hỏa, số lần đến, số ngày lưu trú, sở lưu trú từ đến sao), 01 biến (số lần đến) có mối quan hệ âm biến lại có mối quan hệ dương đến mức chi tiêu du khách (mục đích chuyến nghỉ ngơi, phương tiện lại tàu hỏa, số ngày lưu trú, sở lưu trú từ đến sao); mức ý nghĩa 5% có biến (phương tiện lại ôtô) có mối quan hệ dương đến mức chi tiêu du khách; mức ý nghĩa 10% có biến (Hài lòng, số trẻ em mục đích chuyến hội thảo) có mối quan hệ dương đến mức chi tiêu du khách Mặc dù nhiều hạn chế cần phải tiếp tục nghiên cứu nhằm bảo đảm tính khái quát, toàn diện, đồng thuyết phục hơn, đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn Có thể số giải pháp, khuyến nghị đưa luận văn dựa kết tìm trình nghiên cứu hàm ý giải pháp, sách nhằm tăng doanh thu cho ngành du lịch, góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh Bình Thuận./ iii   MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Tóm tắt luận văn iii Mục lục iv CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn nghiên cứu CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Khái niệm du lịch 11 2.2 Sản phẩm du lịch 11 2.3 Các khái niệm khác 13 2.4 Cơ sở lý thuyết 16 2.4.1 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 16 2.4.2 Lý thuyết độ thỏa dụng 18 2.4.3 Lựa chọn tối ưu người tiêu dùng 20 iv   2.4.4 Hành vi mua người tiêu dùng du lịch 23 2.5 Các nghiên cứu trước 24 2.6 Các yếu tố định đến mức chi tiêu khách du lịch 29 2.7 Mô hình đề xuất 31 CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 34 3.1 Phương pháp nghiên cứu 34 3.1.1 Thiết kế nghiên cứu 34 3.1.2 Phương pháp phân tích số liệu nghiên cứu 34 3.2 Mô hình nghiên cứu 35 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 43 3.3.1 Nguồn liệu 43 3.3.2 Mẫu nghiên cứu 43 3.3.3 Phương pháp xử lý liệu 44 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 45 4.1.1 Thông tin đặc tính nhân học khách du lịch khảo sát 45 4.1.2 Thông tin mục đích chuyến 46 4.1.3 Đặc điểm chuyến khách du lịch 46 4.1.4 Đặc điểm đánh giá mức độ hài lòng 47 4.1.5 Kết thống kê mô tả biến độc lập 47 4.2 Mô tả trạng du lịch bình thuận phân tích cấu chi tiêu 50 4.2.1 Mô tả tình hình phát triển du lịch Bình Thuận 50 v   4.2.2 Mức chi tiêu bình quân phân tích cấu chi tiêu 53 4.3 Phân tích mức chi tiêu theo đặc tính 55 4.4 Kiểm định độ phù hợp mô hình 59 4.5 Phân tích tương quan 60 4.5.1 Ma trận tương quan biến độc lập 60 4.5.2 Kiểm tra đa cộng tuyến 60 4.6 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 62 4.7 Phân tích kết hồi quy 62 4.7.1 Chỉ số R2 hiệu chỉnh phân tích hồi quy 62 4.7.1.1 Chỉ số R2 hiệu chỉnh 62 4.7.1.2 Phân tích hồi quy 63 4.7.2 Các biến mô hình 64 4.7.2.1 Các biến có ý nghĩa thống kê mô hình 64 4.7.2.2 Các biến ý nghĩa thống kê mô hình 70 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Đề xuất số giải pháp 77 5.3 Giới hạn đề tài 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 Phụ lục 1: Phiếu điều tra khảo sát 86 Phụ lục 2: Thống kê mô tả biến 92 Phụ lục 3: Chỉ số R2 R2 hiệu chỉnh 93 Phụ lục 4: Bảng phân tích Anova 94 Phụ lục 5: Kết chạy mô hình hồi quy 95 vi   Phụ lục 6: Ma trận tương quan biến độ lập 96 Phụ lục 7: Kết chạy tương quan không tham số 103 Phụ lục 8: Các biểu đồ 113 vii   CHƯƠNG I MỞ ĐẦU Sự phát triển ngành du lịch góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nữa, động lực thúc đẩy trình sản xuất kinh doanh ngành khác kinh tế Việc phát triển du lịch đem lại thay đổi sắc thái vùng, địa phương, đảm bảo cho du khách sử dụng sản phẩm dịch vụ Trong năm qua, Du lịch Bình Thuận phát triển nhanh mang tính đột phá, trở thành trung tâm du lịch tiếng nước Các loại hình kinh doanh du lịch phát triển nhanh chóng góp phần phát triển kinh tế xã hội Tỉnh nhà xác định ngành kinh tế mũi nhọn Tỉnh để tập trung phát triển thời gian tới 1.1 Vấn đề nghiên cứu Cùng với phát triển xã hội, du lịch ngày trở thành tượng kinh tế xã hội phổ biến nhu cầu thiếu nhiều nước giới, đặc biệt nước có kinh tế phát triển Khi xã hội phát triển đời sống vật chất tăng lên nhu cầu du lịch tăng lên Du lịch coi tiêu chí đánh giá mức sống dân cư nước Du lịch cầu nối tình hữu nghị, tạo đoàn kết cảm thông dân tộc, tạo nên giới hoà bình tôn trọng lẫn Ở nước ta có tiềm du lịch dồi phong phú đa dạng thu hút nhiều khách đến thăm người đất nước Việt Nam Nhận thức mạnh vị trí du lịch giai đoạn nay, Đảng Nhà nước ta dành cho du lịch vị trí xứng đáng, coi phát triển du lịch định hướng chiến lược quan trọng đường lối phát triển kinh tế xã hội nhắm góp phần công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Mối quan hệ phát triển du lịch phát triển kinh tế - xã hội mối quan hệ hai chiều Khi kinh tế quốc gia phát triển nhu cầu   Solanden 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 Songayluutru 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 sotreem 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 Hailong 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 Luutru_nhom2 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 Correlations sotreem Pearson Correlation chibq1khach Luutru_nhom2 002 036 345 -.018 051 006 040 -.067 005 -.032 -.002 -.019 vienchucnhanuoc 052 -.068 096 Doanhnhan 077 003 -.007 -.067 023 -.050 nghingoi 043 -.020 056 Hoithao -.024 -.031 -.014 038 036 066 -.020 -.057 -.029 027 097 -.114 Songayluutru -.049 035 275 sotreem 1.000 043 -.080 Hailong 043 1.000 -.069 -.080 -.069 1.000 chibq1khach 474 106 000 Nhomtuoi1534 260 039 417 Nhomtuoi1534 Nhomtuoitu3554 Nam congnhannongan oto tauhoa Solanden Luutru_nhom2 Sig (1-tailed) Hailong 100   N Nhomtuoitu3554 082 009 429 Nam 135 470 258 vienchucnhanuoc 035 009 000 Doanhnhan 003 461 402 congnhannongan 009 208 040 nghingoi 066 239 025 Hoithao 200 139 313 oto 091 107 011 tauhoa 245 023 153 Solanden 174 000 000 Songayluutru 045 112 000 sotreem 067 003 Hailong 067 008 Luutru_nhom2 003 008 chibq1khach 1222 1222 1222 Nhomtuoi1534 1222 1222 1222 Nhomtuoitu3554 1222 1222 1222 Nam 1222 1222 1222 vienchucnhanuoc 1222 1222 1222 Doanhnhan 1222 1222 1222 congnhannongan 1222 1222 1222 nghingoi 1222 1222 1222 Hoithao 1222 1222 1222 oto 1222 1222 1222 tauhoa 1222 1222 1222 Solanden 1222 1222 1222 101   Songayluutru 1222 1222 1222 sotreem 1222 1222 1222 Hailong 1222 1222 1222 Luutru_nhom2 1222 1222 1222 102   Phụ lục Kết chạy tương quan không tham số Nonparametric Correlations Correlations Trituyetd Nhomtuoi15 oi Spearman's Trituyetdoi rho Correlation 34 Nhomtuoitu 3554 vienchucnh Nam anuoc 1.000 -.012 001 -.013 010 686 963 650 714 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.012 1.000 -.823** -.073* -.002 Sig (2-tailed) 686 000 011 937 N 1222 1222 1222 1222 1222 ** 1.000 036 074 Coefficient Sig (2-tailed) Nhomtuoi1534 Coefficient Nhomtuoitu355 Correlation Nam 001 -.823 ** Coefficient Sig (2-tailed) 963 000 211 009 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.013 -.073* 036 1.000 -.034 Sig (2-tailed) 650 011 211 233 N 1222 1222 1222 1222 1222 010 -.002 074 ** -.034 1.000 Sig (2-tailed) 714 937 009 233 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.002 Coefficient vienchucnhanu Correlation oc Doanhnhan Coefficient -.143 ** ** 196 ** 097 -.268 ** Coefficient Sig (2-tailed) 941 000 000 001 000 103   N 1222 1222 1222 1222 011 071 * -.033 039 Sig (2-tailed) 713 013 246 173 000 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 087** 061* -.022 -.020 085** Sig (2-tailed) 002 033 451 476 003 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.010 -.056 083 ** -.003 040 Sig (2-tailed) 718 051 004 917 164 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 022 -.010 049 -.007 028 Sig (2-tailed) 449 724 085 804 324 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 055 -.044 -.009 -.007 012 Sig (2-tailed) 056 126 758 808 676 N 1222 1222 1222 1222 1222 -.070 * 040 002 -.067 congnhannong Correlation an nghingoi 1222 -.208 ** Coefficient Coefficient Hoithao Coefficient oto Coefficient tauhoa Coefficient Solanden Correlation ** -.095 * Coefficient Songayluutru Sig (2-tailed) 001 015 162 957 019 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 284** -.087** 036 035 -.029 000 002 203 219 306 Coefficient Sig (2-tailed) 104   sotreem N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.038 -.034 062 * -.025 041 Sig (2-tailed) 185 241 030 388 149 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 032 051 -.067* -.002 -.068* Sig (2-tailed) 258 077 019 940 018 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 223 ** 006 005 -.019 096 Sig (2-tailed) 000 834 857 516 001 N 1222 1222 1222 1222 1222 nghingoi Hoithao Coefficient Hailong Coefficient Luutru_nhom2 ** Coefficient ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Correlations Spearman's Trituyetdoi rho Doanhnha congnhanno n ngan oto -.002 011 087** -.010 022 Sig (2-tailed) 941 713 002 718 449 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient Nhomtuoi1534 Correlation ** -.143 071 * 061 * -.056 -.010 Coefficient Sig (2-tailed) 000 013 033 051 724 N 1222 1222 1222 1222 1222 ** -.033 -.022 083 ** 049 Nhomtuoitu3554 Correlation 196 Coefficient 105   Nam Sig (2-tailed) 000 246 451 004 085 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 097** 039 -.020 -.003 -.007 Sig (2-tailed) 001 173 476 917 804 N 1222 1222 1222 1222 1222 ** 040 028 Coefficient vienchucnhanuo Correlation c Doanhnhan ** -.268 ** -.208 085 Coefficient Sig (2-tailed) 000 000 003 164 324 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 1.000 -.177** -.038 206** 101** 000 183 000 000 1222 1222 1222 1222 1222 -.177** 1.000 -.043 -.042 -.141** Sig (2-tailed) 000 134 140 000 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.038 -.043 1.000 Sig (2-tailed) 183 134 000 000 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 206** -.042 -.553** 1.000 032 Sig (2-tailed) 000 140 000 260 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 101 ** 032 1.000 Coefficient Sig (2-tailed) N congnhannonga Correlation n nghingoi Coefficient ** -.553 119 ** Coefficient Hoithao Coefficient oto ** ** -.141 119 Coefficient 106   tauhoa Sig (2-tailed) 000 000 000 260 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.055 093** -.040 -.037 -.774** Sig (2-tailed) 057 001 165 193 000 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.016 022 ** 045 -.036 Sig (2-tailed) 568 433 000 119 206 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 068* -.069* 103** -.075** 075** Sig (2-tailed) 018 016 000 009 008 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 079** -.068* 063* -.035 035 Sig (2-tailed) 006 018 028 221 215 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation 003 023 -.020 -.031 036 Sig (2-tailed) 921 415 478 277 214 N 1222 1222 1222 1222 1222 Correlation -.007 -.050 056* -.014 066* Sig (2-tailed) 804 080 050 625 022 N 1222 1222 1222 1222 1222 Coefficient Solanden -.170 Coefficient Songayluutru Coefficient sotreem Coefficient Hailong Coefficient Luutru_nhom2 Coefficient ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 107   Correlations tauhoa Spearman's rho Trituyetdoi Nhomtuoi1534 Nhomtuoitu3554 Nam vienchucnhanuoc Doanhnhan congnhannongan nghingoi Solanden Songayluutru sotreem Correlation Coefficient 055 -.095** 284** -.038 Sig (2-tailed) 056 001 000 185 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.044 -.070 ** -.034 Sig (2-tailed) 126 015 002 241 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.009 040 036 062 Sig (2-tailed) 758 162 203 030 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.007 002 035 -.025 Sig (2-tailed) 808 957 219 388 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient 012 -.067 * -.029 041 Sig (2-tailed) 676 019 306 149 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.055 -.016 068* 079** Sig (2-tailed) 057 568 018 006 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient 093** 022 -.069* -.068* Sig (2-tailed) 001 433 016 018 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.040 Sig (2-tailed) 165 * ** -.170 000 -.087 ** 103 000 108   * * 063 028 Hoithao oto tauhoa N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.037 045 ** -.035 Sig (2-tailed) 193 119 009 221 N 1222 1222 1222 1222 -.774** -.036 075** 035 Sig (2-tailed) 000 206 008 215 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient 1.000 -.082** -.044 -.019 004 123 513 1222 1222 1222 1222 -.082** 1.000 -.006 048 Sig (2-tailed) 004 837 095 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.044 -.006 1.000 -.033 Sig (2-tailed) 123 837 256 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.019 048 -.033 1.000 Sig (2-tailed) 513 095 256 N 1222 1222 1222 1222 ** 029 041 Correlation Coefficient Sig (2-tailed) N Solanden Songayluutru sotreem Hailong Luutru_nhom2 Correlation Coefficient Correlation Coefficient * -.057 097 -.075 Sig (2-tailed) 046 001 306 148 N 1222 1222 1222 1222 Correlation Coefficient -.029 -.114** 279** -.058* Sig (2-tailed) 305 000 000 043 N 1222 1222 1222 1222 109   ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Correlations Hailong Spearman's rho Trituyetdoi Nhomtuoi1534 Nhomtuoitu3554 Nam vienchucnhanuoc Doanhnhan congnhannongan nghingoi Luutru_nhom2 ** Correlation Coefficient 032 Sig (2-tailed) 258 000 N 1222 1222 Correlation Coefficient 051 006 Sig (2-tailed) 077 834 N 1222 1222 -.067* 005 Sig (2-tailed) 019 857 N 1222 1222 Correlation Coefficient -.002 -.019 Sig (2-tailed) 940 516 N 1222 1222 Correlation Coefficient Correlation Coefficient * -.068 223 ** 096 Sig (2-tailed) 018 001 N 1222 1222 Correlation Coefficient 003 -.007 Sig (2-tailed) 921 804 N 1222 1222 Correlation Coefficient 023 -.050 Sig (2-tailed) 415 080 N 1222 1222 Correlation Coefficient -.020 056* 110   Hoithao oto tauhoa Solanden Songayluutru sotreem Hailong Sig (2-tailed) 478 050 N 1222 1222 Correlation Coefficient -.031 -.014 Sig (2-tailed) 277 625 N 1222 1222 Correlation Coefficient 036 066* Sig (2-tailed) 214 022 N 1222 1222 -.057 * -.029 Sig (2-tailed) 046 305 N 1222 1222 Correlation Coefficient 097 Correlation Coefficient ** -.114 Sig (2-tailed) 001 000 N 1222 1222 Correlation Coefficient 029 279 Sig (2-tailed) 306 000 N 1222 1222 Correlation Coefficient 041 -.058* Sig (2-tailed) 148 043 N 1222 1222 Correlation Coefficient 1.000 -.069* 016 1222 1222 -.069* 1.000 016 Sig (2-tailed) N Luutru_nhom2 ** Correlation Coefficient Sig (2-tailed) ** 111   N 1222 1222 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 112   Phụ lục Các biểu đồ 113   114  
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức chi tiêu của khách du lịch nội địa đến bình thuận , Nghiên cứu mức chi tiêu của khách du lịch nội địa đến bình thuận , Nghiên cứu mức chi tiêu của khách du lịch nội địa đến bình thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay