Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện các hoạt động marketing mix của công ty tnhh tư vấn giáo dục và đào tạo khánh nguyễn

107 206 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:41

: ỜI ận ậ ực hi n khoá luận ậ ự ậ ự ậ thu thập nh ng thông tin c n thi t cho khoá luận c a ự ự ậ ự ậ ậ ự ự ự : : Page i : H Ừ VI Từ viết tắt Tiếng Anh ANOVA Analysis Of Variance APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Ắ Tiếng Việt – ASEAN Association Nations EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân t khám phá KMO Kaiser-Mayer-Olkin H s ki nh phù h p c a mô hình EFA KNE Khánh Nguy n Education GD – _ OECD Organization for Economic Cooperation and Development SVP Streamline Visa Processing TNHH _ TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement TWO World Trade Organization VIF Variance Inflation Factor : of Southeast Asia – - 1254010297 Tổ ch c H p tác Phát tri n Kinh t Hi Chi i tác Kinh t c xuyên Thái Bình ổ Nhân t Page iii : M CL C HƯ G : GIỚI HI 1.1 HỌ I IÊ 1.2 PHƯ 1.3 GHIÊ Ứ I: G PH P GHIÊ ỨU 1.3.1 1.3.2 iê 1.3.3 1.4 Thu thập liệu PHẠM VI NGHIÊN CỨU H HỰ HI 1.5 1.5.1 : iệ .5 1.5.2 Thiế ế i iế I: 1.6 HƯ ứu: G 2: 2.1 SỞ LÝ THUY T TỔNG QUAN V DỊCH V , DU HỌC VÀ MARKETING 2.1.1 Tổng quan dịch vụ 2.1.3 Tổng quan Marketing 12 2.1.4 Marketing mix dịch vụ 15 2.1.5 2.2 2.2.1 2.3 i i 17 KHÁI NI M CÁC Y U TỐ 17 Thiết kế website 17 MỐI LIÊN H GIỮA CÁC KHÁI NI M 22 2.3.1 Mối liên hệ thiết kế w i ý định mua 22 2.3.2 Mối liên hệ s 2.3.3 Mối liên hệ thiết kế website s 2.3.4 Mối liên hệ s 2.3.5 Mối liên hệ s ý định mua: 22 i i i ởng 23 ởng 24 ý định mua 25 2.4 Mô hình nghiên cứu 26 2.5 Thiết kế thang đo 26 : - 1254010297 Page iv : HƯ G 3: H Ạ ỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY KNE – PHÂN TÍCH DỮ LI U VÀ K T QU NGHIÊN CỨU 32 GIỚI HI 3.1 3.1.1 G 32 ị 32 i 3.1.2 iệ 3.1.3 ụ ứ đị ế 3.1.4 ị C 3.1.5 ổ đ 34 ụ 35 i i iđ ar eting c ng ty 3.2.1 ụ iê 3.2.2 đ 3.2.3 ụ 38 đ c ho t đ ng 3.3 i ứ ế 3.2 i – 2015) 39 43 43 i ậ i 44 ty KNE 49 Kết nghiên cứu 50 3.3.1 ế 3.3.2 50 ố ê iế đị 51 3.3.3 Ki m tra phân phối chuẩn (Normal Distribution) 54 3.3.4 Ki 3.3.5 Ki đ tin cậy c 3.3.6 Ki Pearson) 65 3.3.7 HƯ đ C ’ Al ) 59 đị đ phân tích EFA 63 định s iữa biến phụ thu c biế đ c lập (Correlation coefficients Phân tích hồi quy 68 G 4: T LUẬN VÀ KI N NGHỊ 74 4.1 Kết luận 74 4.2 Ó G GÓP ỦA NGHIÊN CỨU 76 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4 : Đó ó ề iê ứu 76 óng góp mặt lý thuyết 76 Đó ó iệp 77 HẠN CH CỦA NGHIÊN CỨU 79 XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU TI P THEO 80 - 1254010297 Page v : DANH M C B NG B ng 2.1: Thi t k n X (Bi B ng 2.2 Thi t k n Y (Bi n ph thu c) 29 : ự c lập) 27 39 : – 2015 41 B ng 3.3: : ậ 49 : ậ 6: B 2013 – 2015 43 kinh 50 m m u nghiên c u 50 B ng 3.7 Th ng kê m s d ng công c trực n 53 B ng 3.8 Th ng kê phân ph i chu n c a Thi t k website 55 B ng 3.9 Th ng kê phân ph i chu n c a Sự B ng 3.10 Th ng kê phân ph i chu n c a bi 56 Ý B ng 3.11 Th ng kê phân ph i chu n c a bi n Sự nh mua 57 ng 58 B : tin cậ B : tin cậ ự 60 B : tin cậ Ý nh mua 61 B : tin cậ t k website 59 ự ng 61 B ng 3.16 Mã hoá nhân t 62 B ng 3.17 Phân tích EFA v i phép xoay Varimax cho bi n 62 B ng 3.18 H s website, Sự a bi n ph thu Ý nh mua bi c lập Thi t k 66 B ng 3.19 H s website, Sự a bi n ph thu c Sự ng bi c lập Thi t k 67 : - 1254010297 Page vi : B ng 3.20 H s a bi n ph thu c Ý nh mua bi n Sự ng 68 B ng 3.21 Coefficients Y1 69 B ng 3.22 Coefficients Y2 70 B ng 3.23 Coefficients Y3 71 B ng 3.24 K t luận v gi thuy t nghiên c u 73 : - 1254010297 Page vii : HS : HS ực hi Ồ/BIỂ Ồ tài 2.1: Mô hình nghiên c u c a b ng kh ng Marketing Online c a công n du h 26 : 36 : ổ 38 : Bi 42 nh Bi c 52 ựa ch 3.3 Các ngành h c 53 Bi 3.4 Th ng kê m s d ng công c trực tìm ki m thông tin du h c 54 Bi 3.5 Ki m tra phân ph i chu n c a bi n Thi t k website 55 Bi 3.6 Ki m tra phân ph i chu n c a bi n Sự Bi 3.7 Ki m tra phân ph i chu n c a bi Bi 3.8 Ki m tra phân ph i chu n c a bi n Sự : - 1254010297 Ý 56 nh mua 57 ng 58 Page viii : HƯ G : GIỚI HI Chương đề tài chương tổng quan vấn đề nghiên cứu, mô tả bối cảnh chung vấn đề nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu bước thực hiện, bao gồm lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, quy trình thực kết cấu đề tài HỌ 1.1 I ổ ổ ậ ậ ổ ự 5, c 2014 S 78 i th t nghi ih i h c th t nghi ng t t nghi ẳng th t nghi ự ; i so v i k 79 n ậ ổ ẳ ậ ự ậ ậ ậ : ự - 1254010297 : Page : ậ ự ự ề tài “Nghiên cứu 1.2 M hoàn thiện hoạ đ ng marketing mix ” ự IÊ vào tình hình ho GHIÊ Ứ I: ng chi c phát tri n c tài nghiên c c thực hi n v i m ự ự ng th c nh ng gi i pháp marketing t t nh t cho công ty, tác gi ực hi n kh o sát hành vi c i v i ho ng Marketing online c n du h c ti n hành phân tích k t qu kh o sát c n ngh m t s ậ ậ i v i ch ng d ch v c a công ty 1.3 PHƯ G PH P GHIÊ 1.3.1 Phư ng ph p chọn ẫu: - ỨU ận ti n (phi xác su t) kh o sát b t c Mẫu c ch khách hàng có nhu c ối tượng :  HCM  Sinh viên : ẳ ẳ ậ :  ích thước mẫu: t i TP ổ i - 1254010297 Page : 1.3.2 Phư ng ph p nghiên cứu: thực hi n cu c nghiên c u ch thu thập thông b ng vi c g n khách hàng b ng câu h m c tiêu nghiên c u c tài ng: d li c c thi t k cho phù h p v i ậ công ty, t tài li m thông tin v i chúng, ch S ng m ự nm n m u thuận ti Cách thức thực hiện: xây dự : y u m ng Internet d - 1254010297 ng kh o sát: m 46 câu Page 71 Vinahure 72 Visco 73 Vtcorp 74 Vus 75 PO group Tổng 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  STT  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Các nước lựa chọn du học Anh   Canada  Đức  Hàn Quốc  Nhật Bản  Mỹ  New Zealand  Singapore  Úc  Tây Ban Nha  Khác Tổng Các ngành học lựa chọn Công nghệ thông tin  Cơ khí/ điện  Đầu bếp, ẩm thực  Kiến trúc/Xây dựng  Marketing/Truyền thông  Ngôn ngữ/ Giảng dạy  Quản trị kinh doanh  Quản trị du lịch, Nhà hàng khách  sạn  Tài chính ‐ Kế toán  Y, Dược  Khác  Tổng 250 Số lượt lựa chọn Phần trăm (%) 20 6.37%  25 7.96%  15 4.78%  15 4.78%  32 10.19%  48 15.29%  22 7.01%  28 8.92%  39 12.42%  12 3.82%  58 18.47%  314 100%  Số lượt lựa chọn Phần trăm (%) 12 3.86% 16 5.14%  12 3.86%  10 3.22%  28 9.00%  22 7.07%  42 13.50%  20 18 26 105 311 6.43%  5.79%  8.36%  33.77%  100% 1  2  3  4  Trình độ muốn học Trung học phổ thông  Cao đẳng/nghề  Đại học  Thạc sĩ  Khác  Tổng Số lượt lựa chọn Phần trăm (%) 2.67%  27 9.00%  100 33.33%  136 45.33%  29 9.67%  300 100% PHỤ LỤC 2: Các biến định danh Anh chị Frequency nguoi di du hoc phu huynh cho Percent Valid Cumulative Percent Percent 214 71.3 71.3 71.3 39 13.0 13.0 84.3 47 15.7 15.7 100.0 300 100.0 100.0 di du hoc Valid co nguoi than di du hoc Total Giới tính Frequency Valid   Percent Valid Cumulative Percent Percent nam 136 45.3 45.3 45.3 nu 164 54.7 54.7 100.0 Total 300 100.0 100.0 Độ tuổi Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent 15 - 18 12 4.0 4.0 4.0 18-22 149 49.7 49.7 53.7 22-30 102 34.0 34.0 87.7 30-50 30 10.0 10.0 97.7 tren 50 2.3 2.3 100.0 300 100.0 100.0 Valid Total Trình độ Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent cap 3 cap 28 9.3 9.3 9.7 231 77.0 77.0 86.7 40 13.4 13.4 100.0 300 100.0 100.0 trung cap/ cao dang/dai hoc cao hoc Total Thu nhập Frequency duoi 20tr Valid Valid Cumulative Percent Percent 175 58.3 58.3 58.3 20-25 48 16.0 16.0 74.3 25-30 39 13.0 13.0 87.3 tren 30 tr 38 12.7 12.7 100.0 300 100.0 100.0 Total   Percent PHỤ LỤC 3: Bảng khảo sát Template (Các tài liệu nghiên cứu để hình thành thang đo) N o Title Factors Online Influencing Shoppi Customer ng Satisfaction and ELoyalty -Izyan Hizza Bt.Hilal Ludin Study Abroad Choices of Chinese Students: Factors, Influences and Motivation s Study Abroad -Claire Spencer Factors influencing the decision to study abroad Study abroad Field Author Journal Model - Scale Internati onal Journal of Marketi ng Studies - Website design - Security - E-service quality -Information quality - Customer sastifaction -E- loyalty 2012 Journal of Commu nication Manage ment -Boon Liat Cheng -Nick Giles -Chih-Hui Hsiao -ShihShuo Yeh -Chin-Fa Tsai   Year publi shed 2014 2009 Mô hình – Thang đo - Thiết kế website - Tính an toàn - Chất lượng dịch vụ online -Chất lượng thông tin -Sự hài lòng khách hàng -Lòng trung thành online -Family influence - Ảnh hưởng - Future gia đình immigration -Cơ hội định cư - Ranking of - Học phí chi university phí sinh hoạt - Cost of tuition and - Cơ hội nghề living nghiệp tương lai - Opportunities for - Khí hậu future employment -Độ an toàn - Climate - Safety -High quality of - Chất lượng education abroad giáo dục cao - Enhance future nước employment - Tăng hội prospects việc làm - The want to have tương lai new experiences -Mong muốn có -The want to learn thêm kinh about new cultures nghiệm mẻ - The want to be -Mong muốn trải independent nghiệm văn The Effects of Security and Privacy Information on Trust & Trustworthi ness and Loyalty in Online Marketing in Malaysia The planning, implementa tion and evaluation of an online marketing campaign The Impact of SelfComplexity on Attitudes towards Online Marketing and Buying Intentions: Using the Internet Addiction as a Moderator   - The want to experience living in a more developed country - The want to improve foreign language skills - Security - Privacy - Trust & Trustworthiness - Customer Loyalty hoá - Trải nghiệm môi trường sống nước phát triển - Mong ước cải thiện ngoại ngữ - Tính bảo mật - Tính cá nhân - Sự tin tưởng - Lòng trung thành khách hàng Online marketi ng 2010 Online marketi ng 2000 -Reason for using the internet - Webcasting - Web user - Lý sử dụng internet - Truyền hình trực tiếp lên internet - Người sử dụng web Online marketi ng 2013 -Self-complexity -Attitudes towards internet marketing -Buying intentions - Online marketing -Internet addiction - Sự khác biệt cá nhân -Thái độ marketing mạng - Những dự định mua - Marketing trực tuyến - Nghiện internet Building online customer relationship Modeling influences on impulse purchasing behaviors during online marketing transctions Online marketi ng Baranov 2012 Online marketi ng -Xiaoni Zhang 2007 -Victor R.Prybuto k Booksellin Online g Online: busines An s Examinatio n of Consumer Behaviour Patterns Online Marketing Strategies for Travel Agencies 1 Online Morten marketing Bach communica Jensen tion potential   -David Strutton - Audrey Laing 2013 - Jo Royle Online Martin marketi Volek ng strategy European Journal of Marketing 2011 Econom -Customer ic relationship Sciences management -Internet -Subjective norms -Purchase intention - Gender Journal -Consumer of impulsivity Marketi -Actual purchase ng - Preferred Online Theory Qualities and Practice -Bookselling -Browsing Springer -Consumer Science behaviour +Busine -E-commerce ss Media -E-marketing New York 2013 Studia - The Tasks of commer Online Marketing cialia - The End of Bratisla Disturbing vensia Marketing - Advantages of Online Marketing -Optimization of Online Search Engine Online -Marketing marketin communications g - Internet commun - Business planning ication -Mathematical modelling -ROI (Return on investment) -OMC (online - Quản trị quan hệ khách hàng - Internet - Những tiêu chí chủ quan - Ý định mua - Giới tính - Thúc đẩy người tiêu dùng - Mua hàng thực tế - Những phẩm chất trực tuyến ưa thích - Bán sách - Đọc lướt qua - Hành vi tiêu dùng - Thương mại điện tử - Marketing - Nhiệm vụ marketing trực tiếp - Kết thúc marketing phiền toái - Những lợi marketing trực tuyến - Những công cụ marrketing - Internet -Kế hoạch kinh doanh - Mô hình tính toán - Nội suất thu hồi vốn marketing communications) 1 Marketing Study Abroad Programs: A Student Recruitment Model Du học 2013 Proving the power of social marketing: The UK’s growing evidence base Study Abroad Choices of Chinese Students: Factors, Influences and Motivations1 Y tế 2009 Du học 2012 Longitudinal study of digital marketing strategies targeting Millennials Digit 2012 al Mark eting Comparative analysis of factors influencing the decision to study abroad Du học   2009 - Những công cụ making trực tuyến Những yếu tố quan trọng khách hàng có nhu cầu du học: ‐ Chi phí cho việc du học ‐ Nguồn tài trợ tài du học ‐ Thời gian chương trình du học ‐ Khuyến mãi, marketing chương trình du học Các chương trình y tế Anh marketing thông qua mạng xã hội Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn du học sinh viên: ‐ Ảnh hưởng gia đình ‐ Khả cho nhập cư ‐ Xếp hạng trường đại học ‐ Chi phí du học ‐ Cơ hội làm việc tương lai ‐ Khí hậu ‐ Mức độ an toàn nước du học ‐ Phiếu giảm giá ‐ Website thành công ‐ Gía cạnh tranh ‐ Millennials viết đánh giá có liên quan đến lợi ích cá nhân họ Lý du học ‐ Tìm kiếm chất lượng giáo dục giới công nhận ‐ Làm giàu kinh nghiệm thân ‐ Chất lượng cao giáo dục nước ‐ Nâng cao hội việc làm triển vọng tương lai ‐ Muốn có trải nghiệm Những khóa học quê hương ‐ Địa vị cao học nước có kinh tế mạnh ‐ Muốn học hỏi văn hóa ‐ Muốn tự lập ‐ Muốn có kinh nghiệm sống đất nước phát triển quê hương ‐ Muốn sống nước ‐ Muốn thực hành/nâng cao kỹ ngoại ngữ ‐ Yêu cầu đầu vào cạnh tranh cao nước ‐ Không đủ khả học khóa học mà bạn muốn học quê hương Quảng cáo Internet gồm thành phần: ‐ Quảng cáo đa phương tiện truyền thống: TV, báo chí,… ‐ Quảng cáo trực tuyến: có banner quảng cáo gồm banner tĩnh banner đa phương tiện ‐ Marketing and online advertisement: an overview of legal implication in malaysia Mark 2009 eting quản g cáo trực tuyến Consumer Ethnocentrism Offline and Online: The Mediating Role of Marketing Efforts and Personality Traits in the United States, South Korea, and India Analysis of online social networks: a cross-national study Chủ 2006 nghĩa dân tộc ngườ i tiêu dùng Mạn 2010 g xã hội trực tuyến   So sánh mạng xã hội về: ‐ Tính hữu ích ‐ Tính dễ sử dụng ‐ Tính an toàn ‐ Tính giải trí ‐ Tính thu hút ‐ Tính liên hệ, kết nối với ‐ Sức ép xã hội Online advertising effectiveness: a cross-cultural comparison Quản 2010 g cáo trực tuyến Integrated online marketing communication: implementation and management Truy 2008 ền thông Mark eting tích hợp trực tuyến ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Phiếu khảo sát   Sự lưu thông, dòng chảy Website so sánh giá trực tuyến Công cụ tìm kiếm từ khóa Email/ thư thông báo Chương trình phiếu giảm giá/lòng trung thành Sự kết hợp phương thức truyền thông Tích hợp loại thông tin (chữ viết, âm thanh, hình ảnh) Tính quán thông điệp Sự tích hợp Marketing truyền thông PR thông điệp Sự phối hợp trình: nội dung thông điệp – truyền – tiếp nhận phản hồi phân tích vòng khép kín Sự kết nối trực tiếp hệ thống thông tin công ty với internet Sự kết hợp dòng thông tin nội bộ, bên ngoài, nội - bên Sự tích hợp truyền thông marketing trực tuyến truyền thông thực qua kênh truyền thống Sự quán thông điệp công ty toàn cầu/quốc tế KHẢO SÁT HÀNH VI KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE CỦA CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC Xin chào anh (chị)! Tôi sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Mở TP.HCM Hiện nay, tiến hành khảo sát “Hành vi khách hàng hoạt động Marketing Online công ty tư vấn du học” Kết khảo sát phục vụ mục đích nguyên cứu học tập không phục vụ cho mục đích khác Xin quý anh/ chị bỏ chút thời gian thực bảng khảo sát Rất mong hợp tác anh/ chị! I THÔNG TIN TỔNG QUÁT Khi có ý định du học, anh/chị có sẵn sàng đến tư vấn công ty tư vấn du học hay không?  Có  Không Anh/chị …  Người muốn du học du học  Phụ huynh  Có người thân muốn Anh/chị tư vấn công ty tư vấn du học hay chưa?  Đã  Chưa Kể tên công ty tư vấn du học mà anh/chị tìm hiểu tư vấn thời gian gần nhất: …………………………………………………………………………………… Chữ “X” phát biểu sau để công ty tư vấn du học chọn Anh/chị biết đến công ty tư vấn du học X thông qua hình thức nào?  Internet  Quảng cáo TV, báo chí  Khác:………  Bạn bè, người thân giới thiệu  Tờ rơi  Hội thảo, triển lãm du học  Telesales II ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ THEO QUAN ĐIỂM KHÁCH HÀNG   Xin cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu sau cách đánh dấu () vào ô tương ứng, với: Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung dung Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Ô số 1: Hoàn toàn không đồng ý … công cụ tìm kiếm … Forum, mạng xã hội …email, SMS … báo điện tử 10 … quảng cáo banner website khác (không phải website công ty X) 11 …website công ty X 12 …youtube 13 …quảng cáo pop-up (bảng quảng cáo tự ra) Ô số 5: Hoàn toàn đồng ý Còn mức độ khác đánh vào ô số 2, tương ứng Lưu ý: Chữ “X” phát biểu sau để công ty tư vấn du học chọn Tôi thường xuyên tìm kiếm thông tin liên quan đến du học thông qua… Tôi cảm thấy độ tương tác cao (được phản hồi nhanh chóng) công ty X tìm kiếm thông tin du học qua… 14 … công cụ tìm kiếm 15 … Forum, mạng xã hội 16 …email, SMS 17 … báo điện tử 18 … quảng cáo banner website khác (không phải website công ty X)   19 …website công ty X Website công ty tư vấn du học thường xuyên ghé thăm có… 20 … giao diện đẹp 21 … tính cá nhân hóa cao (gợi ý dịch vụ dựa tìm kiếm khứ tôi) 22 … thiết kế bố cục đơn giản, chuyên nghiệp 23 … phản hồi nhanh chóng thắc mắc 24 … màu sắc tươi sáng 25 …chữ “miễn phí tư vấn du học” 26 …nhiều thông tin hữu ích liên quan đến du học Tôi đánh giá trực tuyến công ty tư vấn du học tôi… 27 … giải thưởng viết đánh giá 28 … chắn nhân viên công ty đọc đánh giá 29 … dễ dàng nhanh chóng viết đánh giá 30 … nhận phản hồi đánh giá nhanh 31 … nhận email tin nhắn Facebook yêu cầu viết đánh giá 32 …bị thu hút quảng cáo trực tuyến chương trình du học 33 …thường tìm kiếm internet chương trình du học có nhu cầu 34 …sẽ đến tham gia hội thảo, triển lãm du học đăng ký trực tuyến 35 … tin tưởng quảng cáo du học đăng trực tuyến 36 … tin tưởng nội dung quảng cáo du học đăng trực tuyến 37 … nghĩ quảng cáo trực tuyến chương trình du học chân thật Đối với quảng cáo trực tuyến chương trình du học tôi…   38 … nghĩ quảng cáo trực tuyến chương trình du học không chân thật 39 Nhận xét bạn hoạt động marketing online công ty Tư vấn du học X: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 40 Anh/chị muốn du học nước:…………………………………………………………… 41 Ngành học anh/chị muốn học:……………………………………………………………………… 42 Trình độ (cao đẳng, đại học,…) anh/chị muốn học:………………………………………………… III THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin Anh/chị cho biết thêm số thông tin cá nhân để thực phân tích trình bày kết nghiên cứu 43 Giới tính:  Nam 44 Độ tuổi:  Dưới 15 tuổi  23 - 30 tuổi 45 Trình độ học vấn: Cấp  Cao học  Nữ  15 - 18 tuổi  18 - 22 tuổi  31 – 50 tuổi  Trên 50 tuổi  Cấp  Trung cấp/ cao đẳng/ đại học  Thạc sĩ  Khác:………………… 46 Thu nhập anh/chị/người hỗ trợ tài (thu nhập/tháng):  Dưới 20 triệu  20 - 25 triệu  26 – 30 triệu  Trên 30 triệu Chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian quý báu để giúp hoàn thành bảng câu hỏi này!   PHỤ LỤC 4: Kế hoạch tổ chức hội thảo Kế hoạch hội thảo “Tư vấn hướng nghiệp: Cơ hội học tập – làm việc – định cư nước ngoài”  Thời gian, địa điểm: - Thời gian: 8g00 – 11g00, ngày…/…/20… - Địa điểm: quán Cà phê…  Đối tượng tham gia: - Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học/ Người làm muốn liên thông, học Văn - Số lượng khách hàng tham gia dự tính: 20 - 30 người  Nội dung chương trình STT Thời gian Nội dung 8h30 đến 9h Đón khách Giới chung Chi tiết - Đón khách - Giao lưu với khách hàng: Mời số bạn chia sẻ dự tính tương lai mục đích tham dự hội thảo - Thông tin dịch vụ cung cấp KNE - Giới thiệu quốc gia bạn có hội thiệu đến học tập, làm việc (đại diện trường phát biểu) - Hình ảnh quốc gia này, môi trường học tập, làm việc 9h00 đến 9h30 - Chương trình ngành nghề đào tạo: 9h30 đến 10h15 Chương trình mạnh, thời gian học, hội việc làm du học hướng - Các ngành nghề mang theo người nghiệp thân du học - Các dịch vụ hỗ trợ trường 10h15   đến Câu hỏi trả - Giải đáp thắc mắc chung 10h45 10h45 11h15 lời Chương trình tư Chia theo nhóm khách hàng để đại diện đến vấn nhóm với trường chia sẻ tư vấn chương trình Đại diện phù hợp với sinh viên trường  Chi phí tổ chức dự tính: STT NỘI DUNG - Nhận quà may mắn: Bạn có câu hỏi khách mời đánh giá hay nhận phần quà từ KNE ĐƠN VỊ Đơn giá (VNĐ) THÀNH TIỀN (VNĐ) Chạy quảng cáo hội thảo Facebook, trang báo điện tử Hoa tặng khách mời 3–5 kênh 500,000 – 1,500,000 50,000 100,000 Bộ tờ rơi, brochure KNE, chương trình du học để phát cho khách hàng Mua thức uống cho khách hàng tham gia hội thảo 30 3000 90,000 Tổng chi phí 20 – 30 ly 25,000 5,000,000 500,000 – 750,000 5,690,000 – 5,940,000   Nguồn: Phòng Marketing công ty KNE   [...]... phục vụ cho nghiên cứu này : - 1254010297 Page 8 : HƯ G 2: SỞ LÝ THUY T Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết đư c sử dụng cho nghiên cứu này, dựa trên các lý thuyết tổng quan về dịch vụ, du học, marketing truyền thống, marketing trực tuyến, marketing mix trong dịch vụ, ma trận SWOT, các khái niệm về các yếu tố và mối liên hệ giữa các yếu tố đó để làm cơ sở giải quyết vấn đề của đề tài nghiên cứu 2.1 TỔNG... thông tin c n thi t " Marketing trực tuy n c thực hi n v i nhi u hình th website marketing, viral marketing, email marketing, SMS marketing thành m t hình th c m i c a các kênh truy n thông, internet cách m ng hóa cách th v i nhau Marketing trực tuy n là m t cách m i c a ti p th , bán hàng và các chi c u cho phép các công ty gi m th i gian h dành cho marketing và c t gi m chi phí m t cách hi u qu T m... trang web c a công ty Ví d , trang web c a m t công ty du h c có thi t k n, các thông tin v du h c s p x p trong các danh m c m t cách khoa h c, giao di n c w c thi t k p m t, màu s sáng s hình thành nh ng ng t p trong lòng khách hàng khi s d ng trang web c a công ty và quay l i s d ng trang web c a công ty khi có nhu c u tìm ki m thông tin v du h c thay vì trang web c a các công ty khác Các nghiên c u... là r t quan tr i v i các công ty nói chung và các công ty du h c nói riêng Trang web c a công ty du h b m t i di n cho công ty trên internet, khách hàng s có nh ậ nh v ch ng d ch v c a công ty du h c dựa trên các y u t : - 1254010297 Page 18 : t o thành m t tr w : u trúc c a trang web t c s p x p trên trang web, n i dung c a các bài vi t v du h c trên trang web có thực sự h u ích và chân thực hay không,... c công ty - Tôi cực kì hài lòng v i s n ph m ho c công ty c gi i ng khi vi t - Tôi cực kì không hài lòng v i s n ph m ho c công ty - Tôi cực kì hài lòng v i s n ph m ho c công ty c gi m giá, phi u gi m - Tôi ch c ch n r ng giá, gi i nhân viên công ty ng khi vi t s c a tôi - Tôi ch c ch n - D dàng và nhanh r ng nhân viên chóng khi vi t 1 công ty s c a - Tôi có th cho và tôi nhận ph n h i v - D dàng và. .. thành các m : i 20 tri u/tháng, 20 – 25 tri u/tháng, 25 -30 tri u/tháng, trên 30 tri u/tháng : - 1254010297 Page 7 : 1.6 I: K Ngoài ph n m u và ph n k t luận K t c u khoá luận t t nghi p g m 4 : : : Lý thuy t : a công ty KNE - Phân tích d li u và k t qu nghiên c u : K t luận và ki n ngh Tóm lại chương này là nền tảng hình thành nghiên cứu, xác định lý do, mục tiêu của đề tài và phương pháp để nghiên cứu. .. ng tích cự nh mua c a khách hàng và công ty i v i ngành du h c H3: Thi t k website có ngành du h c ng tích cự H4: Sự a khách hàng và công ty i v i ngành du h c H5: Sự h c ng có ng tích cự iv i ng tích cự n sự nh mua c a ng c ng tích cự iv i n sự nh mua c ng c a i v i ngành du S đồ 2.1: Mô hình nghiên cứu của bảng khảo s t “Ho t đ ng Marketing Online của c ng ty tư vấn du học” Thi t k Website H1 Ý nh... thông tin th c p s c nghiên c u m t cách c n thậ giúp hoàn thi n b ng câu h ho ng s n xu t kinh doanh c ti n hành hoàn thi n chi c marketing  Dữ liệu s cấp c thu thập b ng cách ph ng v m 46 câu h i Th i gian ti n hành t 6/ / n 26/12/2015 Các d li u thu thậ c ti n hành phân tích thi n các chi c marketing mix KNE 1.4 các gi i pháp hoàn PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên c Minh c thực hi n thông Th i gian ti n hành... có kh l i nh mua trang web c a công ty hi õ s m trực tuy ph m/d ch v c a công ty, n t tv ậy, có th : H2: Sự khác d n các ph n ng thuận ận mà khách hàng l i trên t quan tr ng trong vi c giúp các khách hàng khác ng m n hình nh, uy tín c a công ty, b i khi mua ng tham kh o các ý ki n t nh d ng s n t khách hàng thì s t gi thuy t v m i quan h gi a sự nh a khách hàng và công ty i v i ngành du h c ng tích... trực ti p t i công ty, và vi trang web, trang Facebook c a công ty s gi m b t kh ng công vi c mà nhân viên giao d ch ph i thực hi trực tuy n v i nhi u khách hàng cùng lúc, u này s không thực hi c khi ti p khách trực ti p t i công ty Sự t thi u m õ Nh ng khái ni m khác nhau v sự có th là nguyên nhân c a sự b m trong các nghiên c u và không th k t luận v ng c a sự 9 , Wu (1999) tìm th y các tác tác ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện các hoạt động marketing mix của công ty tnhh tư vấn giáo dục và đào tạo khánh nguyễn , Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện các hoạt động marketing mix của công ty tnhh tư vấn giáo dục và đào tạo khánh nguyễn , Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện các hoạt động marketing mix của công ty tnhh tư vấn giáo dục và đào tạo khánh nguyễn , 4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ, DU HỌC VÀ MARKETING, CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY KNE – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 3 Kết quả nghiên cứu, CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay