Đảng bộ huyện ân thi (hưng yên) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014

105 663 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -   - NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG ĐẢNG BỘ HUYỆN ÂN THI (HƯNG YÊN) LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2014 Luận văn thạc sĩ Lịch sử HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -   - NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG ĐẢNG BỘ HUYỆN ÂN THI (HƯNG YÊN) LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2014 Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 03 15 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Sự HÀ NỘI - 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN BẢNG CHÚ THÍCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài………………………………………… ………………6 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài…………… ……….………….7 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn…………………… 10 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn………………… ……… 10 Cơ sở lí luận phương pháp nghiên cứu…………… ………… …… 12 Ý nghĩa lí luận ý nghĩa thực tiễn luận văn……….……… … ….12 Bố cục luận văn……………………………………………… …… 12 CHƯƠNG 1: CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN ÂN THI VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2008 – 2014)…………… …………………………… 13 1.1.Những yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng huyện Ân Thi xây dựng nông thôn mới…………… …………………………… …….13 1.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội …………………… ……………….13 1.1.2 Thực trạng nông thôn huyện Ân Thi trước xây dựng nông thôn mới………………… ……………………………………………………………… 14 1.1.3 Chủ trương xây dựng nông thôn Đảng……………… 19 1.1.4.Chủ trương xây dựng nông thôn Đảng tỉnh Hưng Yên … 22 1.2 Chủ trương Đảng huyện Ân Thi xây dựng nông thôn (2008 –2014)……………………… …………… …………………… ….25 1.3 Sự đạo Đảng huyện Ân Thi xây dựng nông thôn (2008 –2014)………………………… ……………………….……… … 37 1.3.1 Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động chương trình nông thôn mới……………………………… ………………… ………………… 37 1.3.2 Chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp.……… 40 1.3.3 Chỉ đạo lập quy hoạch đề án xây dựng nông thôn …….….…44 1.3.4 Chỉ đạo phát triển kinh tế nông thôn ………… …… 46 1.3.5 Chỉ đạo phát triển kết cấu hạ tầng ………… ……… 52 1.3.6 Chỉ đạo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn …………………………………… ……… .54 1.3.7 Chỉ đạo nâng cao chất lượng hệ thống trị, đảm bảo an ninh trật tự vấn đề xã hội .…………………… ……………… .56 CHƯƠNG 2: NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM…………………… ….59 2.1 Nhận xét sựlãnh đạo Đảng huyện Ân Thi xây dựng nông thôn giai đoạn 2008 – 2014….……………………………………… 59 2.1.1 Ưu điểm ……………………… ………………………………… …….59 2.1.2 Hạn chế nguyên nhân 70 2.2 Những kinh nghiệm chủ yếu……………………………… ……… 73 2.2.1 Quán triệt sâu sắc chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đề chủ trương giải pháp xây dựng NTM phù hợp với hoàn cảnh địa phương .……………………………………… ……………………….….…73 2.2.2 Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn … ………………………… … …………….…… 75 2.2.3 Phát huy tối đa nguồn nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoàingoài… ………………………………………………….………………78 2.2.4 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực lãnh đạo cán cấpđáp ứng yêu cầu công việc làm tôt công tác thi đua, khen thưởng .…………………… … …………………………………………… 79 KẾT LUẬN…………………………………………………………………82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………… …… ….84 PHỤ LỤC……………………………………………………… ………….91 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Văn Sự Các số liệu, tài liệu tham khảo luận văn trung thực có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 201 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tuyết Nhung LỜI CẢM ƠN Được phân công khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đồng ý thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Sự, thực đề tài “Đảng huyện Ân Thi (Hưng Yên) Lãnh đạo xây dựng NTM từ năm 2008 đến năm 2014” Để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội Xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Sự tận tình, chu đáo hướng dẫn thực luận văn Mặc dù cố gắng thực đề tài cách hoàn chỉnh Song, hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nên luận văn khỏi hạn chế Tôi mong nhận góp ý quý thầy, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 201 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tuyết Nhung BẢNG CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa UBND Uỷ ban nhân dân BCH Ban chấp hành MTQG Mục tiêu quốc gia HTX Hợp tác xã NTM NTM MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nông nghiệp, nông thôn, nông dân vấn đề có vị trí chiến lược nghiệp công nghiệp hóa đại hóa nước ta Ở đó, nông nghiệp, nông thôn sở nông dân lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội cách bền vững Ý thức tầm quan trọng việc phát triển nông nghiệp - nông thôn chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu Chủ trương xây dựng NTM đưa bước trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân Đảng năm gần Đây chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng Đảng nhà nước nhằm cụ thể hóa việc thực nghị Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng (khóa X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chủ trương hệ thống trị toàn xã hội, cư dân nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực đón nhận Gần năm thực hiện, lãnh đạo Đảng, xây dựng NTM tích cực triển khai, trở thành phong trào rộng khắp nước Hưng Yên nói chung huyện Ân Thi nói riêng nằm trung tâm đồng sông Hồng, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho canh tác nông nghiệp nên vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn vấn đề có ý nghĩa chiến lược ổn định phát triển địa phương Từ thực tiễn nước nói chung Ân Thi nói riêng năm qua cho thấy chủ trương xây dựng NTM hoàn toàn đắn, NTM không vấn đề kinh tế - xã hội mà vấn đề kinh tế - trị tổng hợp, vừa mục tiêu, yêu cầu phát triển bền vững, vừa nhiệm vụ cấp bách, chủ trương có tầm quan trọng chiến lược nghiệp cách mạng ngày nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quán triệt chủ trương Đảng Đảng tỉnh Hưng Yên, từ năm 2008 đến Đảng nhân dân huyện Ân Thi tích cực đạo triển khai thực chương trình, mục tiêu xây dựng NTM đạt thành tựu quan trọng, góp phần vào phát triển toàn diện địa phương Tuy nhiên, nhiều lý khách quan chủ quan, trình lãnh đạo xây dựng NTM huyện Ân Thi không tránh khỏi hạn chế, bất cập Trong đó, nhu cầu đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn lớn, nguồn ngân sách có hạn Ân Thi huyện nông, người dân sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nông nghiệp, việc huy động nguồn lực cho chương trình gặp nhiều khó khăn Đây thách thức lớn xây dựng nông thôn huyện Để giả đồng bộ, triệt để vấn đề trên, cấn chung tay góp sức hệ thống trị, lãnh đạo Đảng đóng vai trò tiên Vì thế, việc nghiên cứu cách toàn diện, có hệ thống chủ trương đạo Đảng huyện Ân Thi xây dựng NTM, qua đưa đánh giá nhận xét ưu điểm, hạn chế, làm rõ nguyên nhân đúc rút kinh nghiệm để phục vụ cho tại, việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn tính thời sâu sắc Từ lí trên, tác giả chọn đề tài “Đảng huyện Ân Thi (Hưng Yên) lãnh đạo xây dựng nông thôn từ năm 2008 đến năm 2014” làm luận văn thạc sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Xây dựng NTM chủ trương lớn Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nông dân Xuất phát từ tầm quan trọng tính thời vấn đề, năm qua có nhiều công trình khoa học nghiên cứu vấn đề Nhóm công trình nghiên cứu chung nông nghiệp, nông dân, nông thôn phạm vi nước, tiêu biểu như: “Nông nghiệp nông thôn giai đoạn CNH, HĐH” Đặng Thọ Xương, Vũ Quang Việt, nhà xuất bảnChính trị quốc gia,, năm 1997, “Một số vấn đề CNH, HĐH phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn thời kì 2001 - 2010” Nguyễn Thiện Luân, Nguyễn Ngọc Khanh, nhà xuất Nông nghiệp, năm 2001; Chu Hữu Quý, Nguyễn Kế Tuấn với “Con đường công ngiệp hóa đại hóa nông nghiệp, nông thôn”, nhà xuất Chính trị quốc gia, năm 2001; “Những biện pháp thúc đẩy công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng” tác giả PGS.TS Nguyễn Đình Phan; PGS.TS Trần Minh Đạo; TS Nguyễn Văn Phúc biên soạn, “Xây dựng nông thôn vấn đề lý luận thực tiễn” Vũ Văn Phúc, nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội, … “Nông nghiệp nông thôn Việt Nam 20 năm đổi phát triển” tác giả Đặng Kim Sơn biên soạn, nhà xuất Chính trị Quốc gia, năm 2007 Cuốn sách đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trước đổi mới, nghiên cứu trình đổi thể chế, đổi sách, khái quát thành tựu, thách thức số vấn đề đặt thời kì đổi Trong công trình khoa học này, nhà nghiên cứu làm rõ vấn đề như: Một số vấn lí luận CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn theo yêu cầu rút ngắn; nghiên cứu thực trạng thực CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn; tác giả đưa đường, bước giải pháp chiến lược đẩy nhanh trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn.Những công trình có ý nghĩa quan trọng việc hoạch định sách phát triển nông nghiệp nông thôn thời kỳ nước ta Đây sở lý luận thực tiễn quan trọng mà tác giả tiếp thu, kế thừa trình hoàn thành luận văn 57 UBND tỉnh Hưng Yên (2014), số 970/HD-UBND, Về việc thực tiêu chí xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2015 58 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), Số 01/HD-UBND, Hướng dẫn Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lí xây dựng nông thôn xã, Ban phát triển thôn Ban giám sát xây dựng nông thôn 59 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), Số 21/BC-BCĐ, Báo cáo Công tác xây dựng nông thôn mới, kết làm đường giao thông nông thôn theo chế hỗ trợ xi măng 60 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), Số 02/HD-BCĐ, Hướng dẫn Đề cương đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn cấp xã 61 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), Số 19/KH-UBND, Kế hoạch xây dựng nông thôn huyện Ân Thi giai đoạn 2011-2015 62 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), Số 01/HD-BCĐ, Hướng dẫn tạm thời công tác quy hoạch xây dựng nông thôn cấp xã 63 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), Số 01/QĐ-BCĐ,Quyết định việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn huyện Ân Thi giai đoạn 2011-2020 64 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), Số 3359/QĐ-UBND, Quyết định việc phân công nhiệm vụ thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 65 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), số 2655/QĐ-UBND, Quyết định việc thành lập Ban Chỉ đạo huyện Ân Thi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 66 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), số 2774/QĐ-UBND, Quyết định thành lập thường trực Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 67 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), số 3/QĐ-BCĐ, Quyết định việc thành lập tổ chuyên môn giúp việc Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 89 68 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2011), số 10/CT-UBND, Chỉ thị việc phát động phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 69 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2012), số 952/QĐ – UBND, Quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định dự án xây dựng nông thôn huyện Ân Thi 70 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2013), số 06/BC-BCĐ, Báo cáo Sơ kết năm thực chương trình MTQG xây dựng nông thôn 71 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2013), Số 12/BC- BCĐ, Báo cáo Đánh giá khái quát kết xây dựng nông thôn 72 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2013), Số 1750/QĐ-UBND, Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện Ân Thi Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2013-2020 73 Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi (2013), số 14/BC-BCĐ, Báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn 74 Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc (2012), số 42/TTr-UBND, Tờ trình việc: Đề nghị phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 75 Ủy ban nhân dân xã Xuân Trúc (2012),Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên 76 Văn phòng phủ (2014), số 222/TB-VPCP, Về thông báo kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Hội nghị sơ kết năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn toàn quốc 90 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản đồ hành huyện Ân Thi Nguồn:http://anthi.hungyen.gov vn/ 91 Phụ lục BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIAVỀ NÔNG THÔN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ) A XÃ NÔNG THÔN MỚI I QUY HOẠCH Chỉ tiêu theo vùng Chỉ TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí tiêu TDMN chung phía Bắc Đồng sông Hồng Bắc Trung Duyên hải Nam TB Tây Đông Nguy Nam ên ĐB sông Cửu Long 1.1.Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ Quy hoạch thực quy hoạch 1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế xã hội – môi trường theo chuẩn 1.3 Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp 92 II HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Chỉ tiêu theo vùng TT Tên tiêu chí Chỉ Nội dung tiêu chí tiêu chung TDMN phía Bắc Đồng sông Hồng Bắc Trung Duyên hải Tây Nam Nguyên TB Đông ĐB sông Nam Cửu Long 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tông 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hóa đạt chuẩn 70% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 50% Giao theo cấp kỹ thuật thông Bộ GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa 100% 100% mưa (50% cứng hóa) 100% cứng hóa 100% 100% 100% (70% (70% (50% cứng cứng cứng hóa) hóa) hóa) 100% cứng hóa 100% (30% cứng hóa) 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe 65% 50% 100% 70% 70% 70% 100% 50% Đạt giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu Thủy lợi cầu sản xuất dân Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 65% 50% 85% 85% 70% 45% 85% 45% sinh 3.2 Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 93 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 98% 95% 99% 98% 98% 98% 99% 98% ngành điện Điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn Tỷ lệ trường học Trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS 80% 70% 100% 80% 80% 70% 100% 70% Đạt Đạt có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt Cơ sở vật chất văn hóa chuẩn Bộ VH-TT- Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt DL 6.3 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bộ VH-TT-DL Chợ Chợ đạt chuẩn Bộ nông Xây dựng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt thôn 8.1 Có điểm phục vụ Bưu bưu viễn thông điện 8.2 Có Internet đến thôn 9.1 Nhà tạm, dột nát Nhà 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà dân cư đạt tiêu chuẩn Bộ Xây Không Không Không Không Không Không Không Không 80% 75% dựng 94 90% 80% 80% 75% 90% 70% III KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT Chỉ tiêu theo vùng TT Tên tiêu chí Chỉ Nội dung tiêu chí tiêu TDMN chung phía Bắc Đồng sông Bắc Duyên Trung Hồng hải Tây Nam Nguyên Đông Nam TB ĐB sông Cửu Long Thu nhập bình quân đầu 10 Thu nhập người/năm so với 1,4 lần 1,2 lần 1,5 lần 1,4 lần 1,4 lần 1,3 lần 1,5 lần 1,3 lần mức bình quân chung tỉnh 11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo < 6% 10% 3% 5% 5% 7% 3% 7% < 30% 45% 25% 35% 35% 40% 20% 35% Có Có Có Có Có Có Tỷ lệ lao động 12 Cơ cấu lao độ tuổi làm động việc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp Hình thức Có tổ hợp tác 13 tổ chức hợp tác xã hoạt sản xuất động có hiệu Có Có IV VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG Chỉ tiêu theo vùng Tên TT tiêu Chỉ Nội dung tiêu chí chí tiêu chung 14.1 Phổ cập giáo dục trung học TDMN phía Bắc Đồng sông Hồng Bắc Trung Duyên hải Tây Nam Nguyên TB Đông Nam ĐB sông Cửu Long Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 85% 70% 90% 85% 85% 70% 90% 80% 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt Giáo nghiệp THCS tiếp dục tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua > 35% > 20% 95 > 40 % > 35% > 35% > 20% >40% > 20% 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia hình thức 15 Y tế 30% 20% 40% 30% 30% 20% 40% 20% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 85% 70% 90% 85% 85% 85% 90% 75% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt bảo hiểm y tế 15.2 Y tế xã đạt chuẩn quốc gia Xã có từ 70% số thôn, 16 Văn hóa trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ VHTT-DL 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn môi trường 17.3 Không có hoạt động suy giảm môi 17 Môi trường có hoạt trường động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5 Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định 96 V HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Chỉ tiêu theo vùng TT Tên tiêu chí Chỉ Nội dung tiêu chí tiêu chung 18.1 Cán xã đạt TDMN phía Bắc Đồng sông Hồng Bắc Trung Duyên hải Tây Nam Nguyên TB Đông Nam ĐB sông Cửu Long Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt xã đạt danh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức hệ Hệ thống tổ chức 18 trị xã hội vững mạnh thống trị sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 18.4 Các tổ chức đoàn thể trị hiệu tiên tiến trở lên An ninh, An ninh, trật tự xã 19 trật tự xã hội giữ vững Đạt hội B HUYỆN NÔNG THÔN MỚI: có 75% số xã huyện đạt nông thôn C TỈNH NÔNG THÔN MỚI: có 80% số huyện tỉnh đạt nông thôn Nguồn:thuvienphapluat.vn 97 Phụ lục NỘI DUNG SỬA ĐỔI 05 TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI (Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ) A XÃ NÔNG THÔN MỚI Chỉ tiêu theo vùng TT 10 Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Duyên Chỉ Đồng ĐB TDMN Bắc hải Đông tiêu Tây Sông phía Trung Nam Nam chung sông Nguyên Cửu Bắc TB Hồng Long Chợ Chợ theo quy hoạch, nông đạt chuẩn theo quy thôn định Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Thu nhập Năm bình quân 2012 đầu người Đến Thu khu vực nông năm nhập thôn(triệu 2015 đồng/ người) Đến 18 13 20 13 16 16 24 20 26 18 29 18 23 23 34 29 44 35 49 35 40 40 58 49 ≥90% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt năm 2020 Tỷ lệ lao động Tỷ lệ người làm việc cóviệc 12 dân số độ làm tuổi lao động thường xuyên 14 Giáo 14.1 Phổ cập giáo dục Đạt dục trung học sở 15 Y tế 15.1 Tỷ lệ người dân ≥70% tham gia Bảo hiểm ytế Nguồn: http://thuvienphapluat.vn/ 98 Phụ lục SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC, VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ban Chỉ đạo trung ương Văn phòng Điều phối trung ương Ban Chỉ đạo tỉnh (63/63) Văn phòng Điều phối tỉnh 59/63 VPĐP 4/63 ban xây dựng NTM 99 Ban Chỉ đạo huyện (583/619) Tổ công tác giúp việc (583/619) BCĐ xã (5400) BQL xã (9018/9121) Phụ lục Bảng tổng hợp số tiêu chí đạt 20 xã huyện (tính đến 10/2014) STT Tên xã Tổng số tiêu chí đạt Hồng Quang 17 Vân Du 16 Phù Ủng 13 Bãi Sậy 13 Bắc Sơn 11 Tân Phúc 13 Vân Du 13 Đào Dương 12 Xuân Trúc 11 10 Quảng Lãng 12 11 Đặng Lễ 12 12 Cẩm Ninh 13 13 Hoa Thám 12 14 Văn Nhuệ 13 15 Đa Lộc 12 16 Nguyễn Trãi 12 17 Hồ Tùng Mậu 14 18 Hồng Vân 11 19 Hạ Lễ 13 20 Tiền Phong 12 Tổng cộng 255 100 Phụ lục Bảng tổng hợp số xã đạt theo tiêu chí (tính đến 10/2014) STT Tổng số xã đạt Tên tiêu chí Quy hoạch thực quy hoạch 20 Giao thông 15 Thủy lợi 4 Điện 20 Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Chợ nông thôn Bưu điện 20 Nhà dân cư 20 10 Thu nhập 17 11 Hộ nghèo 12 Tỷ lệ lao động có việc làm 20 13 Hình thức tổ chức sản xuất 20 14 Giáo dục 20 15 Y tế 16 Văn hóa 20 17 Môi trường 18 Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh 20 19 An ninh trật tự xã hội 20 Tổng cộng 255 101 Phụ lục Bảng tổng hợp số tiêu chí đạt xã điểm xây dựng NTM (tính đến 10/2014) Tên tiêu chí Vân Du Hồng Quang Quy hoạch thực quy hoạch Đạt Đạt Giao thông Đạt Đạt Thủy lợi Đạt Đạt Điện Đạt Đạt Trường học 90 50 Cơ sở vật chất văn hóa 90 70 Chợ nông thôn Bưu điện Đạt Đạt Nhà dân cư Đạt Đạt 10 Thu nhập Đạt Đạt 11 Hộ nghèo Đạt Đạt 12 Tỷ lệ lao động có việc làm Đạt Đạt 13 Hình thức tổ chức sản xuất Đạt Đạt 14 Giáo dục Đạt Đạt 15 Y tế Đạt Đạt 16 Văn hóa Đạt Đạt 17 Môi trường Đạt Đạt 18 Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh Đạt Đạt 19 An ninh trật tự xã hội Đạt Đạt Tổng số tiêu chí đạt 16 17 STT Đạt 102 103
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ huyện ân thi (hưng yên) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014, Đảng bộ huyện ân thi (hưng yên) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014, Đảng bộ huyện ân thi (hưng yên) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2008 đến năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay