mối quan hệ giữa độ mở thương mại và fdi một nghiên cứu ở các nước châu á

125 192 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:38

- LỮ S QUA FDI – Ệ ỮA Ê LU A Ơ ỨU Ớ S K Ế 2015 ÂU LỮ S QUA FDI – Ệ A ỮA Ê Ơ ỨU Ớ ÂU :K tế ọc : 60 31 01 01 c LU S K Ế ọc S S Õ 2015 Ị QUÝ LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Mối quan hệ độ mở thương mại FDIMột nghiên cứu nước Châu Á” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan phần luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2016 Lữ Song An i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành tới trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, nơi cung cấp cho kiến thức chuyên môn kinh tế bậc thạc sỹ Tôi đặc biệt gửi lời tri ân chân thành tới cô giáo hướng dẫn tôi, PGS TS Võ Thị Quý, người cung cấp kim nam, theo sát tận tình hướng dẫn suốt trình làm luận văn Năng lực khoa học, kiến thức chuyên môn sâu sắc nhiệt tâm cô động lực lớn giúp hoàn thành luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô khoa sau đại học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ trình học tập thực luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2016 Lữ Song An ii TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu phân tích tồn mối quan hệ xuất, nhập hay độ mở thương mại với FDI tác động FDI tích cực hay tiêu cực đến thương mại Đặc biệt kiểm định Đầu tư trực tiếp nước (OFDI) có ảnh hưởng đến xuất, nhập độ mở thương mại số nước khu vực Châu Á rút hàm ý sách áp dụng Việt Nam Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước mối quan hệ FDI thương mại mô hình sử dụng thương mại Nghiên cứu sử dụng thông tin từ liệu thu thập Ngân hàng giới (WB), Quỹ tiền tệ giới (IMF), Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), Hội liên hợp quốc thương mại phát triển (UNTACD) …của số quốc gia thuộc khu vực Châu Á 11 năm 2004- 2014 với 220 quan sát Thông qua thống kê phân tích mô tả mô hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng cố định (FEM) cho mô hình nhập khẩu, xuất khẩu, mô hình độ mở với liệu bảng cân bằng, nghiên cứu tìm thấy tác động tích cực OFDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) đến nhập độ mở thương mại Tuy nhiên IFDI (Nhận đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) ý nghĩa với độ mở thương mại nhập lại tác động tích cực đến xuất Ngoài ra, GDP có mối quan hệ với thương mại độ mở thương mại Từ kết hồi quy trên, rút hàm ý sách cho phủ khu vực Châu Á nói chung Việt Nam nói riêng nhằm có giải pháp hữu ích việc thu hút dòng vốn FDI hay khuyến khích đầu tư nước Việt Nam cho phù hợp với giai đoạn phát triển nước iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC ĐỒ THỊ viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Đầu tư trực tiếp nước (FDI) 2.2 Thương mại quốc tế lý thuyết thương mại 2.2.1 Khái niệm thương mại thương mại quốc tế .6 2.2.2 Các lý thuyết thương mại 2.2.3 Thuyết kết hợp cho thương mại FDI- Thuyết vòng đời sản phẩm, 1966 2.3 Độ mở thương mại .12 2.4 Quan hệ Thương mại FDI cở nghiên cứu trước 12 2.5 Tóm tắt kết nghiên cứu quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, độ mở thương mại với FDI 16 2.6 Nhận xét chung kết nghiên cứu đặt giả thuyết nghiên cứu 18 2.7 Mô hình nghiên cứu đề xuất 20 2.7.1 Biến phụ thuộc .20 iv 2.7.2 Các biến độc lập 20 2.7.3 Kỳ vọng dấu .22 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 24 3.1 Quy trình nghiên cứu 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 24 3.2.1 Phương pháp phân tích thống kê mô tả .25 3.2.2 Phương pháp phân tích hồi qui 25 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 28 3.3.1 Nguồn liệu .28 3.3.2 Cách lấy liệu 28 3.3.3 Mô tả mẫu nghiên cứu 28 3.4 Phân tích thống kê mô tả biến độc lập biến phụ thuộc .29 3.5 Ma trận tương quan biến độc lập 35 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Phân tích hồi quy 37 4.1.1 Mô hình hồi quy hàm nhập (IMPORT) .37 4.1.2 Mô hình hồi quy hàm xuất (EXPORT) 41 4.1.3 Mô hình hồi quy độ mở (OPEN) 45 4.2 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu: 48 4.3 Thảo luận kết hồi quy 53 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Hạn chế luận văn 56 5.3 Đóng góp luận văn .56 5.4 Hướng phát triển tới luận văn .57 5.5 Hàm ý sách Việt Nam 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 1: MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG VỚI NHẬP KHẨU (LOẠI BỎ BIẾN IFDI) 64 v PHỤ LỤC 2: MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG VỚI NHẬP KHẨU (LOẠI BỎ BIẾN OFDI) 75 PHỤ LỤC 3: MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG VỚI XUẤT KHẨU (LOẠI BỎ BIẾN IFDI) 81 PHỤ LỤC 4: MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG VỚI XUẤT KHẨU (LOẠI BỎ BIẾN OFDI) 87 PHỤ LỤC 5: MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG VỚI ĐỘ MỞ 98 (LOẠI BỎ BIẾN IFDI) 98 PHỤ LỤC 6: MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG VỚI ĐỘ MỞ 109 (LOẠI BỎ BIẾN OFDI) 109 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tóm tắt kết nghiên cứu trước 18 Bảng 2.2: Xác định biến mô hình dấu dự kiến 23 Bảng 3.1: Danh sách 20 quốc gia Châu Á 29 Bảng 3.2: Thống kê mô tả biến phụ thuộc độc lập 30 Bảng 3.3: Ma trận tương quan biến .36 Bảng 4.1: Kết hồi quy với tác động mô hình tác động cố định mô hình nhập (loại bỏ biến IFDI) 37 Bảng 4.2: Kết hồi quy tổng hợp mô hình nhập (loại bỏ biến IFDI) .38 Bảng 4.3: Kết hồi quy với tác động mô hình tác động cố định mô hình nhập (loại bỏ biến OFDI) 41 Bảng 4.4: Kết hồi quy tổng hợp mô hình nhập (loại bỏ biến OFDI) 41 Bảng 4.5: Kết hồi quy với tác động mô hình tác động cố định mô hình xuất (bỏ biến OFDI) 42 Bảng 4.6: Kết hồi quy tổng hợp mô hình xuất (loại bỏ biến OFDI) .43 Bảng 4.7: Kết hồi quy với tác động mô hình tác động cố định mô hình độ mở (loại bỏ biến IFDI) 45 Bảng 4.8: Kết hồi quy tổng hợp mô hình độ mở (bỏ biến IFDI) 46 Bảng 4.9 : Bảng tóm tắt kết kiểm định 50 vii DANH MỤC ĐỒ THỊ Trang Đồ thị 3.1: Biểu đồ diễn biến biến động xuất giai đoạn 2004-2014 .31 Đồ thị 3.2: Biểu đồ diễn biến biến động nhập khẩugiai đoạn 2004-2014 .31 Đồ thị 3.3: Biểu đồ diễn biến biến động GDP giai đoạn 2004-2014 32 Đồ thị 3.4: Biểu đồ diễn biến biến động dân số (POP) giai đoạn 2004-2014 33 Đồ thị 3.5: Biểu đồ diễn biến biến động IFDI giai đoạn 2004-2014 .34 Đồ thị 3.6: Biểu đồ diễn biến biến động OFDI giai đoạn 2004-2014 35 viii R-squared 0.598430 Mean dependent var 1.236155 Adjusted R-squared 0.571005 S.D dependent var 1.047491 S.E of regression 0.686082 Akaike info criterion 2.150108 Sum squared resid 96.49532 Schwarz criterion 2.381491 Log likelihood -221.5118 Hannan-Quinn criter 2.243546 F-statistic 21.82114 Durbin-Watson stat 0.357940 Prob(F-statistic) 0.000000 - Fix effects cho Cross –section period Dependent Variable: OPEN Method: Panel Least Squares Date: 10/24/15 Time: 22:05 Sample: 2004 2014 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.968041 0.288132 3.359714 0.0009 POP 1.48E-09 1.61E-09 0.922887 0.3573 GDP -9.95E-11 3.93E-11 -2.531106 0.0122 OFDI 4.26E-09 2.08E-09 2.047475 0.0420 EX 4.95E-06 1.26E-05 0.392759 0.6949 100 Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.961630 Mean dependent var 1.236155 Adjusted R-squared 0.954823 S.D dependent var 1.047491 S.E of regression 0.222643 Akaike info criterion -0.025282 Sum squared resid 9.220020 Schwarz criterion 0.499187 Log likelihood 36.78106 Hannan-Quinn criter 0.186512 F-statistic 141.2603 Durbin-Watson stat 1.112195 Prob(F-statistic) 0.000000 Mô hình hồi quy với tác động ngẫu nhiên (Random effects Model) Dependent Variable: OPEN Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 10/24/15 Time: 22:05 Sample: 2004 2014 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.308582 0.153673 8.515383 0.0000 POP -5.22E-10 3.77E-10 -1.386760 0.1670 GDP -9.53E-11 3.44E-11 -2.771995 0.0061 101 OFDI 6.24E-09 1.87E-09 3.330615 0.0010 EX 2.62E-06 1.10E-05 0.238479 0.8117 S.D Rho Cross-section random 0.604333 0.8794 Idiosyncratic random 0.223783 0.1206 Effects Specification Weighted Statistics R-squared 0.060770 Mean dependent var 0.137163 Adjusted R-squared 0.043296 S.D dependent var 0.243814 S.E of regression 0.238477 Sum squared resid 12.22734 F-statistic 3.477756 Durbin-Watson stat 0.977157 Prob(F-statistic) 0.008911 Unweighted Statistics R-squared 0.210745 Mean dependent var 1.236155 Sum squared resid 189.6540 Durbin-Watson stat 0.062999 Mô hình hồi quy OLS (bỏ qua tác động thời gian không gian liệu bảng: Pooled Model) Dependent Variable: OPEN Method: Panel Least Squares Date: 10/24/15 Time: 22:06 Sample: 2004 2014 102 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.095245 0.061206 17.89454 0.0000 POP -2.71E-10 1.94E-10 -1.398167 0.1635 GDP -5.13E-10 6.21E-11 -8.254583 0.0000 OFDI 4.34E-08 2.74E-09 15.85526 0.0000 EX -1.37E-06 9.33E-06 -0.146299 0.8838 R-squared 0.588878 Mean dependent var 1.236155 Adjusted R-squared 0.581229 S.D dependent var 1.047491 S.E of regression 0.677858 Akaike info criterion 2.082706 Sum squared resid 98.79057 Schwarz criterion 2.159834 Log likelihood -224.0977 Hannan-Quinn criter 2.113852 F-statistic 76.98976 Durbin-Watson stat 0.366124 Prob(F-statistic) 0.000000 Kiểm định Hausman Chi-Sq Test Summary Cross-section random Statistic Chi-Sq d.f Prob 33.162579 0.0000 Cross-section random effects test comparisons: 103 Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob POP 0.000000 -0.000000 0.000000 0.1062 GDP -0.000000 -0.000000 0.000000 0.9016 OFDI 0.000000 0.000000 0.000000 0.0003 EX 0.000007 0.000003 0.000000 0.3995 Kiểm định phương sai thay đổi Dependent Variable: RESID^2 Method: Panel Least Squares Date: 10/24/15 Time: 22:17 Sample: 2004 2014 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.094677 0.019058 4.967719 0.0000 POP^2 5.02E-19 2.05E-19 2.454083 0.0150 GDP^2 -3.53E-21 2.75E-20 -0.128755 0.8977 OFDI^2 -7.94E-18 1.24E-17 -0.642486 0.5213 EX^2 1.65E-11 2.95E-10 0.056085 0.9553 POP -6.35E-10 2.28E-10 -2.788282 0.0058 GDP -6.52E-11 4.84E-11 -1.347754 0.1792 OFDI 7.45E-10 1.39E-09 0.535482 0.5929 104 EX -5.26E-06 7.50E-06 -0.700946 0.4841 POP*GDP 1.63E-20 8.92E-20 0.182930 0.8550 POP*OFDI -1.64E-19 5.29E-18 -0.031004 0.9753 POP*EX 4.82E-14 5.21E-14 0.923973 0.3566 GDP*OFDI 6.08E-19 2.39E-18 0.254388 0.7995 GDP*EX 3.57E-15 9.50E-15 0.375723 0.7075 OFDI*EX -3.44E-13 1.52E-12 -0.226354 0.8212 R-squared 0.093121 Mean dependent var 0.044616 Adjusted R-squared 0.031188 S.D dependent var 0.122712 S.E of regression 0.120784 Akaike info criterion -1.323885 Sum squared resid 2.990683 Schwarz criterion -1.092501 Log likelihood 160.6274 Hannan-Quinn criter -1.230446 F-statistic 1.503571 Durbin-Watson stat 1.699047 Prob(F-statistic) 0.111887 Kiểm định đa cộng tuyến 105 Kiểm định tương quan Kiểm định bỏ sót biến Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 1.455585 (1, 196) 0.2291 Chi-square 1.455585 0.2276 Value Std Err Normalized Restriction (= 0) 106 C(2) 1.78E-09 1.47E-09 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 6.323614 (1, 196) 0.0127 Chi-square 6.323614 0.0119 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(3) -9.75E-11 3.88E-11 Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 5.456130 (1, 196) 0.0205 Chi-square 5.456130 0.0195 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(4) 4.52E-09 1.93E-09 Wald Test: Equation: Untitled 107 Test Statistic Value df Probability F-statistic 0.306071 (1, 196) 0.5807 Chi-square 0.306071 0.5801 Normalized Restriction (= 0) Value Std Err C(5) 6.63E-06 1.20E-05 108 PHỤ LỤC 6: MÔ HÌNH HỒI QUY DỮ LIỆU BẢNG VỚI ĐỘ MỞ (LOẠI BỎ BIẾN OFDI) Mô hình hồi quy với tác động cố định (Fix effects Model) - Fix effects cho Cross -section Dependent Variable: OPEN Method: Panel Least Squares Date: 10/24/15 Time: 22:06 Sample: 2004 2014 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.027694 0.255070 4.029074 0.0001 POP 1.06E-09 1.48E-09 0.719685 0.4726 GDP -5.04E-11 3.25E-11 -1.550355 0.1227 IFDI 2.01E-09 2.07E-09 0.969336 0.3336 EX 6.41E-06 1.21E-05 0.529161 0.5973 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.958216 Mean dependent var 1.236155 Adjusted R-squared 0.953313 S.D dependent var 1.047491 S.E of regression 0.226334 Akaike info criterion -0.030940 109 Sum squared resid 10.04052 Schwarz criterion 0.339274 Log likelihood 27.40335 Hannan-Quinn criter 0.118563 F-statistic 195.4249 Durbin-Watson stat 1.087567 Prob(F-statistic) 0.000000 - Fix effects cho period Dependent Variable: OPEN Method: Panel Least Squares Date: 10/24/15 Time: 22:07 Sample: 2004 2014 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.072744 0.054428 19.70932 0.0000 POP -1.30E-09 1.71E-10 -7.589705 0.0000 GDP -5.73E-10 5.64E-11 -10.15602 0.0000 IFDI 4.70E-08 2.41E-09 19.51092 0.0000 EX -6.34E-06 8.28E-06 -0.765299 0.4450 Effects Specification Period fixed (dummy variables) R-squared 0.688829 Mean dependent var 110 1.236155 Adjusted R-squared 0.667579 S.D dependent var 1.047491 S.E of regression 0.603941 Akaike info criterion 1.895067 Sum squared resid 74.77278 Schwarz criterion 2.126451 Log likelihood -193.4574 Hannan-Quinn criter 1.988506 F-statistic 32.41444 Durbin-Watson stat 0.437944 Prob(F-statistic) 0.000000 - Fix effects cho Cross –sectionvà period Dependent Variable: OPEN Method: Panel Least Squares Date: 10/24/15 Time: 22:07 Sample: 2004 2014 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.150717 0.277046 4.153531 0.0000 POP 5.48E-10 1.56E-09 0.351675 0.7255 GDP -4.78E-11 3.25E-11 -1.473631 0.1423 IFDI 6.00E-10 2.18E-09 0.274669 0.7839 EX 2.39E-06 1.27E-05 0.188284 0.8509 Effects Specification 111 Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.960782 Mean dependent var 1.236155 Adjusted R-squared 0.953823 S.D dependent var 1.047491 S.E of regression 0.225093 Akaike info criterion -0.003400 Sum squared resid 9.424003 Schwarz criterion 0.521070 Log likelihood 34.37396 Hannan-Quinn criter 0.208395 F-statistic 138.0807 Durbin-Watson stat 1.024733 Prob(F-statistic) 0.000000 Mô hình hồi quy với tác động ngẫu nhiên (Random effects Model) Dependent Variable: OPEN Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 10/24/15 Time: 22:07 Sample: 2004 2014 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.325532 0.103913 12.75617 0.0000 POP -9.31E-10 2.60E-10 -3.585563 0.0004 112 GDP -8.33E-11 2.94E-11 -2.832887 0.0051 IFDI 8.48E-09 1.94E-09 4.376162 0.0000 EX -3.43E-06 1.01E-05 -0.339028 0.7349 S.D Rho Cross-section random 0.395137 0.7530 Idiosyncratic random 0.226334 0.2470 Effects Specification Weighted Statistics R-squared 0.092509 Mean dependent var 0.210376 Adjusted R-squared 0.075626 S.D dependent var 0.277383 S.E of regression 0.266688 Sum squared resid 15.29132 F-statistic 5.479245 Durbin-Watson stat 0.762951 Prob(F-statistic) 0.000322 Unweighted Statistics R-squared 0.286188 Mean dependent var 1.236155 Sum squared resid 171.5255 Durbin-Watson stat 0.068016 Mô hình hồi quy OLS (bỏ qua tác động thời gian không gian liệu bảng: Pooled Model) Dependent Variable: OPEN Method: Panel Least Squares Date: 10/24/15 Time: 22:08 Sample: 2004 2014 113 Periods included: 11 Cross-sections included: 20 Total panel (balanced) observations: 220 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.076201 0.053243 20.21302 0.0000 POP -1.28E-09 1.65E-10 -7.745532 0.0000 GDP -5.75E-10 5.46E-11 -10.53639 0.0000 IFDI 4.68E-08 2.36E-09 19.86095 0.0000 EX -6.71E-06 8.09E-06 -0.828472 0.4083 R-squared 0.685388 Mean dependent var 1.236155 Adjusted R-squared 0.679534 S.D dependent var 1.047491 S.E of regression 0.592981 Akaike info criterion 1.815158 Sum squared resid 75.59980 Schwarz criterion 1.892286 Log likelihood -194.6673 Hannan-Quinn criter 1.846304 F-statistic 117.0951 Durbin-Watson stat 0.438216 Prob(F-statistic) 0.000000 114 [...]... trên cơ cở các nghiên cứu trước Hầu hết các nghiên cứu về mối quan hệ giữa thương mại và FDI thực hiện bởi các nhà lý thuyết thương mại và các viện nghiên cứu kinh doanh quốc tế đã tập trung vào các chức năng “thay thế hoặc bổ sung” giữa thương mại và FDI Hầu hết các nghiên cứu là nghiên cứu thực nghiệm Kết quả từ những nghiên cứu này được trộn lẫn: một số nghiên cứu kết luận rằng thương mại và FDI nói... hiện trong nghiên cứu của mình 1.2 Vấn đề nghiên cứu Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa độ mở thương mại và FDI của một số nước Châu Á, qua đó đưa ra một mô hình để phân tích sự tồn tại mối quan hệ giữa xuất, nhập khẩu và độ mở thương mại với FDI và FDI có tác động tích cực hay tiêu cực đến độ mở thương mại của một số nước khu vực Châu Á Đặc biệt là kiểm định OFDI có ảnh hưởng như thế... CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC Chương 2 sẽ bắt đầu bằng sự giới thiệu khái quát về FDI, độ mở thương mại, các thuyết về thương mại Ngoài ra, tác giả đề cập đến các thuyết kết hợp cho thương mại và FDI và phân tích mối quan hệ giữa độ mở thương mại và FDI trên cơ sở kết quả của một số nghiên cứu trước Từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất 2.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Tổ chức Thương. .. sẽ tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa độ mở thương mại với FDI, đặc biệt là OFDI của một số nước Châu Á Qua đó tìm kiếm những bằng chứng và cơ sở để rút ra được các ngụ ý cho chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách hữu ích, phù hợp trong giai đoạn hiện nay Với sự cấp thiết trên, tác giả chọn đề tài Mối quan hệ giữa Độ mở thương mại và FDI - Một nghiên cứu ở các nước Châu Á để thực... độ mở thương mại của một số nước khu vực Châu Á Qua đó rút ra các hàm ý chính sách hữu ích về đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với Việt Nam 1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu Mục tiêu của luận văn này là tập trung xem xét và phân tích mối quan hệ giữa Độ mở thương mại và FDI ở một số nước Châu Á một cách định lượng Cụ thể nhằm: 2 - Đánh giá tác động của dòng vốn FDI đến xuất khẩu, nhập khẩu và độ mở. .. nhập khẩu và độ mở thương mại ở một số nước Châu Á? - Nếu tồn tại tác động trên thì theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? - Những gợi ý chính sách gì có thể rút ra từ nghiên cứu này 1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chủ yếu nghiên cứu mối quan hệ giữa độ mở thương mại và FDI ở các nước Châu Á Phạm vi nghiên cứu: Tác giả tiến hành thu thập số liệu đối với một số quốc... sở lý thuyết và các nghiên cứu trước Giới thiệu khái quát về FDI, độ mở thương mại, các thuyết về thương mại và thương mại quốc tế Ngoài ra, tác giả đề cập đến các thuyết kết hợp cho thương mại và FDI Để có cơ sở cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu, tác giả cũng đã tìm hiểu được một số nghiên cứu trước có liên quan nội dung nghiên cứu của đề tài Từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên. .. FDI, nhất là đối với các sản phẩm chế tác, ứng dụng công nghệ hiện đại 11 2.3 Độ mở thương mại Theo Petrakos et al (2007) cho rằng: độ mở thương mại đề cập đến mức độ các quốc gia tham gia vào các hoạt động thương mại với các quốc gia khác hoặc các nền kinh tế khác Cả hai nền kinh tế phát triển và đang phát triển phụ thuộc nhiều vào thương mại quốc tế Độ mở thương mại được sử dụng rộng rãi trong các. .. của OFDI trong các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đối với các nước đang phát triển là tích cực, ngược lại hiệu quả của OFDI trong các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đối với các nước phát triển là không đáng kể 2.4.3 Quan hệ giữa độ mở thương mại và FDI Nghiên cứu thực nghiệm của Panagiotis G.Liargovas và Konstantions S Skandalis, 2011 Nghiên cứu FDI và Độ mở thương mại: trường hợp các nước. .. FDI có quan hệ tác động đến xuất khẩu, nhập khẩu và độ mở thương mại Các nghiên cứu trước đây là một bằng chứng thực nghiệm rõ ràng Để từ đó chúng ta rút ra các biến nghiên cứu đưa vào mô hình nghiên cứu định lượng 2.5 Tóm tắt kết quả các nghiên cứu về quan hệ giữa xuất khẩu, nhập khẩu, độ mở thương mại với FDI Tác giả (năm) Dữ liệu tại quốc gia Các biến độc (thời gian) lập sử dụng Kết quả nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ giữa độ mở thương mại và fdi một nghiên cứu ở các nước châu á , mối quan hệ giữa độ mở thương mại và fdi một nghiên cứu ở các nước châu á , mối quan hệ giữa độ mở thương mại và fdi một nghiên cứu ở các nước châu á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay