Kiểm định mô hình FAMA FRENCH năm nhân tố và mô hình q bốn nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam

102 484 17
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN THỊ THÚY NHI KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH FAMA-FRENCH NĂM NHÂN TỐ VÀ MÔ HÌNH Q BỐN NHÂN TỐ TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Kiểm định mô hình Fama-French năm nhân tố mô hình Fama-French Q bốn nhân tố thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chƣa đƣợc công bố đƣợc sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có nghiên cứu ngƣời khác đƣợc sử dụng luận văn mà không đƣợc trích dẫn theo quy định Luận văn chƣa đƣợc nộp để nhận cấp trƣờng đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, Năm 2016 NGUYỄN THỊ THÚY NHI i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm Ts Nguyễn Văn Thuận tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức hƣớng dẫn cho trình lựa chọn đề tài hoàn thành luận văn “Kiểm định mô hình Fama-French năm nhân tố mô hình Q bốn nhân tố thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” Xin chân thành cảm ơn tất giảng viên nhiệt tình giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tận tình hƣớng dẫn cho trình học tập Xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Việt Hà, bạn lớp hợp tác hỗ trợ suốt trình học tập Xin chân thành cảm ơn Khoa sau đại học, Trƣờng đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành khóa học hoàn thành luận văn nghiên cứu Trân trọng NGUYỄN THỊ THÚY NHI ii TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu “Kiểm định mô hình Fama French năm nhân tố mô hình Q bốn nhân tố thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” ứng dụng mô hình Fama French nhân tố Fama French (2013) để kiểm định phù hợp nhân tố mô hình đến tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tƣ mô hình Q nhân tố nghiên cứu Hou, Xue Zhang (2012) để kiểm định phù hợp nhân tố mô hình đến tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tƣ với số liệu thị trƣờng chứng khoán Việt Nam giai đoạn 1/2009-6/2015 Nghiên cứu sử dụng ba cách phân loại khác cho mô hình để đánh giá mức độ giải thích nhân tố đến tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tƣ Qua lựa chọn mô hình cách phân loại danh mục đầu tƣ phù hợp với thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Kết nghiên cứu cho thấy mô hình với cách phân loại khác có ý nghĩa thống kê Mô hình Fama French nhân tố có mức độ giải thích cao mô hình Q nhân tố, mức độ giải thích hai mô hình với cách phân loại 2x3 2x2 cao Kết cho thấy lợi nhuận thị trƣờng vƣợt trội (MKT) có tƣơng quan thuận với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, nhân tố quy mô có tƣơng quan thuận với phần bù tỷ suất sinh lợi danh mục cổ phiếu có quy mô nhỏ ngƣợc lại, nhân tố tỷ số giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng vốn chủ sở hữu (BE/ME) có tƣơng quan thuận với phần bù tỷ suất sinh lợi danh mục cổ phiếu có BE/ME cao ngƣợc lại, nhân tố lợi nhuận hoạt động vốn chủ sở hữu có tƣơng quan thuận với phần bù tỷ suất sinh lợi danh mục cổ phiếu có tỷ số lợi nhuận hoạt động vốn chủ sở hữu cao ngƣợc lại, nhân tố đầu tƣ tổng tài sản có tƣơng quan thuận với phần bù tỷ suất sinh lợi danh mục cổ phiếu có tỷ số đầu tƣ tổng tài sản thấp ngƣợc lại Nghiên cứu khuyến nghị nhà đầu tƣ sử dụng mô hình Fama French nhân tố với cách phân loại 2x3 phân loại 2x2 vào phân tích tính tỷ suất sinh lợi danh mục đầu tƣ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.7 Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU 1.8 KẾT CẤU NGHIÊN CỨU Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz 2.1.3 Mô hình CAPM 2.1.4 Mô hình Fama French nhân tố 2.1.5 Mô hình Carhart nhân tố 2.1.6 Mô hình Fama French nhân tố 10 2.1.7 Mô hình Q nhân tố 15 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 19 2.2.1 Nghiên cứu nước 19 2.2.2 Nghiên cứu Việt Nam 23 Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 iv 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.2 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 28 3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 30 3.3.1 Mô hình Fama French nhân tố 30 3.3.2 Mô hình Q nhân tố 34 3.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 36 3.5 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU 38 3.5.1 Quy trình xử lý liệu 38 3.5.2 Kiểm định đa cộng tuyến 39 3.5.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 39 3.5.4 Kiểm định tượng tự tương quan 40 Chƣơng : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 MÔ HÌNH FF NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X3 42 4.2 MÔ HÌNH FF NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2 47 4.3 MÔ HÌNH FF5 NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2X2X2 52 4.4 MÔ HÌNH Q NHÂN TỐ PHÂN LOẠI 2X3 56 4.5 MÔ HÌNH Q NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2 60 4.6 MÔ HÌNH Q NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2X2 63 Chƣơng 5: KẾT LUẬN 67 5.1 MÔ HÌNH FAMA - FRENCH NHÂN TỐ 67 5.2 MÔ HÌNH Q NHÂN TỐ 69 5.3 LỰA CHỌN MÔ HÌNH VÀ CÁCH PHÂN LOẠI DANH MỤC ĐẦU TƢ 70 5.4 KHUYẾN NGHỊ 71 5.5 HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU 72 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu nƣớc 22 Bảng 2.2: Tổng hợp nghiên cứu Việt Nam 25 Bảng 3.1: Quy trình nghiên cứu 27 Bảng 3.2: Các danh mục mô hình FF nhân tố, phân loại 2x3 31 Bảng 3.3: Các danh mục mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2 32 Bảng 3.4: Các danh mục mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2x2x2 33 Bảng 3.5: Các danh mục mô hình Q nhân tố, phân loại 2x3 35 Bảng 3.6: Các danh mục mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2 35 Bảng 3.7: Các danh mục mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2x2 36 Bảng 4.1: Hệ số tƣơng quan mô hình FF nhân tố, phân loại 2x3 42 Bảng 4.2: Tự tƣơng quan phƣơng sai thay đổi mô hình FF nhân tố, phân loại 2x3 42 Bảng 4.3a: Kết hồi quy mô hình FF nhân tố, phân loại 2x3 43 Bảng 4.3b: Tổng hợp kết hồi quy mô hình FF nhân tố, phân loại 2x3 45 Bảng 4.4: Hệ số tƣơng quan mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2 47 Bảng 4.5: Tự tƣơng quan phƣơng sai thay đổi mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2 48 Bảng 4.6a: Kết hồi quy mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2 48 Bảng 4.6b: Tổng hợp kết hồi quy mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2 50 Bảng 4.7: Hệ số tƣơng quan mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2x2x2 52 Bảng 4.8: Tự tƣơng quan phƣơng sai thay đổi mô hình FF nhân tố, phân loại 2x2x2x2 52 Bảng 4.9a: Kết hồi quy mô hình FF nhân tố, phân loại2x2x2x2 53 Bảng 4.9b: Tổng hợp kết hồi quy mô hình FF nhân tố, phân loại2x2x2x2 55 Bảng 4.10: Hệ số tƣơng quan mô hình Q nhân tố, phân loại 2x3 56 Bảng 4.11: Tự tƣơng quan phƣơng sai thay đổi mô hình Q nhân tố, phân loại 2x3 57 Bảng 4.12a: Kết hồi quy mô hình Q nhân tố, phân loại 2x3 57 vi Bảng 4.12b: Tổng hợp kết hồi quy mô hình Q nhân tố, phân loại 2x3 59 Bảng 4.13: Hệ số tƣơng quan mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2 60 Bảng 4.14: Tự tƣơng quan phƣơng sai thay đổi mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2.61 Bảng 4.15a: Kết hồi quy mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2 61 Bảng 4.15b: Tổng hợp kết hồi quy mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2 62 Bảng 4.16: Hệ số tƣơng quan mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2x2 63 Bảng 4.17: Tự tƣơng quan phƣơng sai thay đổi mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2x2 64 Bảng 4.18a: Kết hồi quy mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2x2 64 Bảng 4.18b: Tổng hợp kết hồi quy mô hình Q nhân tố, phân loại 2x2x2 65 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BE/ME : Giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng (book equity to market equity) CAPM : Mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model) CMA : Nhân tố đầu tƣ tài sản (Conservation minus Agrressive), mô hình Fama- French năm nhân tố FF : Fama-French HML : Nhân tố giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng (High Minus Low), mô hình Fama- French năm nhân tố HNX : Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE : Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh MKT : Nhân tố lợi nhuận thị trƣờng vƣợt trội (Market excess return) rME : Nhân tố quy mô công ty (Market value of Equity), mô hình Q bốn nhân tố rI/A : Nhân tố rủi ro đầu tƣ (Investment to Asset), mô hình Q bốn nhân tố RMW : Nhân tố lợi nhuận hoạt động giá trị vốn chủ sở hữu (Robust Minus Weak), mô hình Fama- French năm nhân tố rROE : Nhân tố lợi nhuận hoạt động vốn chủ sở hữu (Return On Equity), mô hình Q bốn nhân tố SMB : Nhân tố quy mô công ty( Small Minus Big), mô hình Fama-French năm nhân tố) viii Chƣơng 1: giới thiệu đề tài Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương giới thiệu lý nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu kết cấu nghiên cứu 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam hình thành muộn so với nƣớc giới Qua 15 năm hình thành phát triển, thị trƣờng chứng khoán Việt Nam có nhiều bƣớc thăng trầm phát triển Đối với nƣớc giới Việt Nam, chứng khoán kênh đầu tƣ thu hút nhiều nhà đầu tƣ lợi nhuận mà mang lại nhƣng nơi chứa đựng nhiều rủi ro Trong đầu tƣ, xác định lợi nhuận rủi ro cổ phiếu danh mục cần thiết giúp nhà đầu tƣ lựa chọn đƣợc chiến lƣợc đầu tƣ phù hợp với suất sinh lợi kỳ vọng mục tiêu rủi ro chấp nhận đƣợc Nhƣng đa số nhà đầu tƣ thị trƣờng Việt Nam với vốn kiến thức kinh nghiệm đầu tƣ chứng khoán hạn chế, thƣờng đầu tƣ theo phong trào mà chƣa trọng thực đến việc xác định suất sinh lợi kỳ vọng rủi ro đầu tƣ nên dễ dẫn đến thua lỗ nặng Do vậy, nghiên cứu thực nghiệm mô hình tài để tìm đƣợc mô hình xác định suất sinh lợi rủi ro phù hợp với thị trƣờng chứng khoán Việt Nam vô quan trọng thiết thực Trên giới có nhiều nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đầu tƣ tài vào thị trƣờng nhứng khoán Nghiên cứu Sharpe (1964) Lintner (1965) mối quan hệ suất sinh lợi rủi ro cổ phiếu đƣợc thể mô hình định giá tài sản vốn CAPM (Capital Asset Pricing Model) với nhân tố hệ số beta Dựa vào mô hình CAPM, Fama French (FF) (1993) đƣa mô hình FF nhân tố, đƣợc đánh giá giải thích suất sinh lợi tốt mô hình CAPM Sau đó, nghiên cứu Carhart (1997) với mô hình nhân tố đƣợc đánh giá giải thích tốt mô hình FF nhân tố 15 năm sau đó, Hou cộng (2012) nghiên cứu đƣa mô hình Q với nhân tố dựa vào lý thuyết q Cuối năm 2013, mô hình FF nhân tố đời cách thêm hai nhân tố vào mô hình FF nhân tố Theo nghiên cứu thực nghiệm, Hou cộng (2012) kết luận mô hình Q nhân tố giải thích tốt mô hình Carhart nhân tố với số liệu thị trƣờng Mỹ, Fama Trang Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục BC Kết hồi quy danh mục BM Kết hồi quy danh mục BA Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 133.02 Model | 000965589 000193118 Prob > F = 0.0000 Residual | 00010453 72 1.4518e-06 R-squared = 0.9023 -+ -Adj R-squared = 0.8955 Total | 001070119 77 000013898 Root MSE = 0012 -BC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8434081 0457749 18.43 0.000 7521574 9346588 SMB | -.0938279 0739453 -1.27 0.209 -.2412352 0535794 HML | 0795486 0738444 1.08 0.285 -.0676576 2267548 RMW | -.1937362 0694864 -2.79 0.007 -.3322548 -.0552175 CMA | 8703219 116574 7.47 0.000 6379359 1.102708 _cons | 0002868 000171 1.68 0.098 -.0000541 0006277 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 77.42 Model | 000966988 000193398 Prob > F = 0.0000 Residual | 000179847 72 2.4979e-06 R-squared = 0.8432 -+ -Adj R-squared = 0.8323 Total | 001146835 77 000014894 Root MSE = 00158 -BM_INV | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9968596 0600425 16.60 0.000 8771672 1.116552 SMB | -.0175455 0969932 -0.18 0.857 -.2108979 1758069 HML | 08564 0968609 0.88 0.380 -.1074486 2787286 RMW | 2253441 0911445 2.47 0.016 0436509 4070374 CMA | 2199272 1529088 1.44 0.155 -.0848908 5247453 _cons | 0003649 0002243 1.63 0.108 -.0000823 000812 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 132.72 Model | 000889666 000177933 Prob > F = 0.0000 Residual | 000096531 72 1.3407e-06 R-squared = 0.9021 -+ -Adj R-squared = 0.8953 Total | 000986198 77 000012808 Root MSE = 00116 -BA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8311557 0439887 18.89 0.000 7434658 9188455 SMB | -.097787 0710598 -1.38 0.173 -.239442 0438681 HML | -.0830652 0709628 -1.17 0.246 -.224527 0583966 RMW | -.2834215 0667749 -4.24 0.000 -.4165347 -.1503082 CMA | -.4957435 112025 -4.43 0.000 -.7190612 -.2724258 _cons | 0005263 0001643 3.20 0.002 0001987 0008539 PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH FAMA-FRENCH NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2 Kết hồi quy danh mục SH Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 349.14 Model | 00144545 00028909 Prob > F = 0.0000 Residual | 000059616 72 8.2800e-07 R-squared = 0.9604 -+ -Adj R-squared = 0.9576 Total | 001505066 77 000019546 Root MSE = 00091 -SH | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8880101 0336726 26.37 0.000 8208849 9551353 Trang 79 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục SL Kết hồi quy danh mục SR Kết hồi quy danh mục SW Kết hồi quy danh mục SC SMB | 8529143 0551187 15.47 0.000 7430372 9627914 HML | 5496732 0735838 7.47 0.000 4029865 6963599 RMW | -.156286 0659482 -2.37 0.020 -.2877513 -.0248207 CMA | 1216135 1041743 1.17 0.247 -.0860541 3292812 _cons | 000462 0001193 3.87 0.000 0002242 0006999 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 169.43 Model | 001070845 000214169 Prob > F = 0.0000 Residual | 00009101 72 1.2640e-06 R-squared = 0.9217 -+ -Adj R-squared = 0.9162 Total | 001161855 77 000015089 Root MSE = 00112 -SL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9247904 0416044 22.23 0.000 8418534 1.007727 SMB | 1.069506 0681022 15.70 0.000 9337464 1.205265 HML | -.3531805 0909169 -3.88 0.000 -.5344201 -.1719409 RMW | -.1326639 0814827 -1.63 0.108 -.2950966 0297688 CMA | 3096912 1287131 2.41 0.019 0531062 5662761 _cons | 0002767 0001474 1.88 0.065 -.0000172 0005706 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 185.38 Model | 001028532 000205706 Prob > F = 0.0000 Residual | 000079896 72 1.1097e-06 R-squared = 0.9279 -+ -Adj R-squared = 0.9229 Total | 001108429 77 000014395 Root MSE = 00105 -SR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9137943 0389815 23.44 0.000 8360861 9915025 SMB | 9020069 0638087 14.14 0.000 7748065 1.029207 HML | 1484173 0851851 1.74 0.086 -.0213961 3182307 RMW | 231909 0763456 3.04 0.003 0797169 3841012 CMA | 1946194 1205984 1.61 0.111 -.0457892 435028 _cons | 0006052 0001381 4.38 0.000 0003298 0008806 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 307.96 Model | 00155182 000310364 Prob > F = 0.0000 Residual | 000072562 72 1.0078e-06 R-squared = 0.9553 -+ -Adj R-squared = 0.9522 Total | 001624382 77 000021096 Root MSE = 001 -SW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 913406 0371492 24.59 0.000 8393504 9874615 SMB | 9819731 0608095 16.15 0.000 8607517 1.103195 HML | 2199918 081181 2.71 0.008 0581603 3818232 RMW | -.4565385 072757 -6.27 0.000 -.601577 -.3115 CMA | 2101067 1149298 1.83 0.072 -.0190017 4392151 _cons | 000218 0001316 1.66 0.102 -.0000444 0004805 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 331.39 Model | 00128506 000257012 Prob > F = 0.0000 Residual | 000055841 72 7.7556e-07 R-squared = 0.9584 -+ -Adj R-squared = 0.9555 Total | 001340901 77 000017414 Root MSE = 00088 Trang 80 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục SA Kết hồi quy danh mục BH Kết hồi quy danh mục BL Kết hồi quy danh mục BR -SC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8960209 0325889 27.49 0.000 831056 9609857 SMB | 9450497 0533448 17.72 0.000 8387088 1.051391 HML | 1509947 0712156 2.12 0.037 0090289 2929605 RMW | -.1927788 0638257 -3.02 0.003 -.3200131 -.0655445 CMA | 417917 1008216 4.15 0.000 2169328 6189011 _cons | 0004718 0001155 4.09 0.000 0002415 000702 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 208.10 Model | 001246103 000249221 Prob > F = 0.0000 Residual | 000086227 72 1.1976e-06 R-squared = 0.9353 -+ -Adj R-squared = 0.9308 Total | 00133233 77 000017303 Root MSE = 00109 -SA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9069597 0404964 22.40 0.000 8262316 9876878 SMB | 9244158 0662885 13.95 0.000 7922721 1.05656 HML | 2694723 0884956 3.05 0.003 0930595 4458851 RMW | -.0997338 0793126 -1.26 0.213 -.2578406 058373 CMA | -.069633 1252852 -0.56 0.580 -.3193845 1801185 _cons | 0002883 0001435 2.01 0.048 2.19e-06 0005743 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 202.14 Model | 001534282 000306856 Prob > F = 0.0000 Residual | 000109299 72 1.5180e-06 R-squared = 0.9335 -+ -Adj R-squared = 0.9289 Total | 001643581 77 000021345 Root MSE = 00123 -BH | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9449872 0455936 20.73 0.000 854098 1.035876 SMB | 1014669 0746321 1.36 0.178 -.0473094 2502433 HML | 9532577 0996343 9.57 0.000 7546403 1.151875 RMW | -.0654903 0892955 -0.73 0.466 -.2434976 112517 CMA | 222964 1410546 1.58 0.118 -.0582232 5041511 _cons | 0002838 0001616 1.76 0.083 -.0000383 0006058 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 189.71 Model | 000840139 000168028 Prob > F = 0.0000 Residual | 000063772 72 8.8573e-07 R-squared = 0.9294 -+ -Adj R-squared = 0.9245 Total | 000903911 77 000011739 Root MSE = 00094 -BL | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9082069 0348266 26.08 0.000 8387814 9776324 SMB | -.1151245 0570076 -2.02 0.047 -.2287671 -.001482 HML | -.1438885 0761055 -1.89 0.063 -.2956021 007825 RMW | -.0891124 0682082 -1.31 0.196 -.225083 0468581 CMA | 0348863 1077443 0.32 0.747 -.179898 2496706 _cons | 0004691 0001234 3.80 0.000 0002231 0007151 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 154.35 Model | 000744788 000148958 Prob > F = 0.0000 Residual | 000069485 72 9.6507e-07 R-squared = 0.9147 -+ -Adj R-squared = 0.9087 Total | 000814273 77 000010575 Root MSE = 00098 Trang 81 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục BW Kết hồi quy danh mục BC Kết hồi quy danh mục BA -BR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8704266 036353 23.94 0.000 7979582 942895 SMB | -.0513829 0595062 -0.86 0.391 -.1700064 0672406 HML | 1169368 0794412 1.47 0.145 -.0414263 2753 RMW | 4136905 0711977 5.81 0.000 2717604 5556206 CMA | 1010215 1124667 0.90 0.372 -.1231767 3252198 _cons | 0002126 0001288 1.65 0.103 -.0000442 0004694 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 221.91 Model | 001210973 000242195 Prob > F = 0.0000 Residual | 000078581 72 1.0914e-06 R-squared = 0.9391 -+ -Adj R-squared = 0.9348 Total | 001289555 77 000016747 Root MSE = 00104 -BW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8708149 0386594 22.53 0.000 7937488 947881 SMB | -.1313491 0632815 -2.08 0.042 -.2574984 -.0051997 HML | 0453623 0844812 0.54 0.593 -.123048 2137726 RMW | -.8978619 0757148 -11.86 0.000 -1.048797 -.7469273 CMA | 0855342 119602 0.72 0.477 -.152888 3239564 _cons | 0005997 000137 4.38 0.000 0003267 0008728 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 155.26 Model | 00096061 000192122 Prob > F = 0.0000 Residual | 000089096 72 1.2374e-06 R-squared = 0.9151 -+ -Adj R-squared = 0.9092 Total | 001049706 77 000013633 Root MSE = 00111 -BC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9297423 0411645 22.59 0.000 8476822 1.011802 SMB | -.0741894 0673822 -1.10 0.275 -.2085133 0601345 HML | 066089 0899557 0.73 0.465 -.1132344 2454123 RMW | -.0371365 0806211 -0.46 0.646 -.1978518 1235788 CMA | 1.126179 1273522 8.84 0.000 8723074 1.380052 _cons | 0002866 0001459 1.96 0.053 -4.17e-06 0005774 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 238.44 Model | 000946795 000189359 Prob > F = 0.0000 Residual | 00005718 72 7.9417e-07 R-squared = 0.9430 -+ -Adj R-squared = 0.9391 Total | 001003976 77 000013039 Root MSE = 00089 -BA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9188034 0329776 27.86 0.000 8530638 984543 SMB | -.0535555 0539809 -0.99 0.324 -.1611645 0540535 HML | -.0523886 0720649 -0.73 0.470 -.1960474 0912702 RMW | -.1301815 0645869 -2.02 0.048 -.258933 -.0014299 CMA | -.3862706 1020239 -3.79 0.000 -.5896515 -.1828897 _cons | 0004701 0001169 4.02 0.000 0002372 0007031 Trang 82 Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC C: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH FAMA-FRENCH NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2X2X2 Kết hồi quy danh mục SHRC Kết hồi quy danh mục SHRA Kết hồi quy danh mục SHWC Kết hồi quy danh mục SHWA Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 26.58 Model | 000970345 000194069 Prob > F = 0.0000 Residual | 000525653 72 7.3007e-06 R-squared = 0.6486 -+ -Adj R-squared = 0.6242 Total | 001495998 77 000019429 Root MSE = 0027 -SHRC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7752506 093487 8.29 0.000 5888878 9616135 SMB | 1.690164 1.034405 1.63 0.107 -.3718855 3.752213 HML | 1.820794 4658052 3.91 0.000 8922286 2.74936 RMW | -.7877339 2530519 -3.11 0.003 -1.292184 -.2832842 CMA | 6940432 3462968 2.00 0.049 0037131 1.384373 _cons | 0011575 0003319 3.49 0.001 0004957 0018192 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 27.55 Model | 000859494 000171899 Prob > F = 0.0000 Residual | 000449218 72 6.2391e-06 R-squared = 0.6567 -+ -Adj R-squared = 0.6329 Total | 001308712 77 000016996 Root MSE = 0025 -SHRA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7762876 0864232 8.98 0.000 6040061 9485691 SMB | 5886526 9562468 0.62 0.540 -1.317591 2.494896 HML | 1.191087 4306095 2.77 0.007 3326826 2.049491 RMW | -.5737763 2339316 -2.45 0.017 -1.04011 -.1074423 CMA | 3136651 320131 0.98 0.330 -.3245044 9518346 _cons | 0011413 0003069 3.72 0.000 0005296 0017531 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 42.85 Model | 00134362 000268724 Prob > F = 0.0000 Residual | 000451529 72 6.2712e-06 R-squared = 0.7485 -+ -Adj R-squared = 0.7310 Total | 001795149 77 000023314 Root MSE = 0025 -SHWC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 826533 0866452 9.54 0.000 653809 9992571 SMB | -1.609852 9587032 -1.68 0.097 -3.520992 3012876 HML | 7812628 4317156 1.81 0.075 -.0793466 1.641872 RMW | -1.59685 2345325 -6.81 0.000 -2.064382 -1.129318 CMA | 4798249 3209534 1.49 0.139 -.159984 1.119634 _cons | 0009753 0003077 3.17 0.002 000362 0015886 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 47.69 Model | 001374822 000274964 Prob > F = 0.0000 Residual | 000415128 72 5.7657e-06 R-squared = 0.7681 -+ -Adj R-squared = 0.7520 Total | 00178995 77 000023246 Root MSE = 0024 -SHWA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8056866 0830793 9.70 0.000 6400711 9713022 SMB | -.0139275 9192474 -0.02 0.988 -1.846414 1.818559 HML | 1.36746 4139482 3.30 0.001 542269 2.19265 RMW | -1.773316 2248802 -7.89 0.000 -2.221606 -1.325025 Trang 83 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục SLRC Kết hồi quy danh mục SLRA Kết hồi quy danh mục SLWC Kết hồi quy danh mục SLWA CMA | 4182686 3077444 1.36 0.178 -.1952087 1.031746 _cons | 0010457 000295 3.54 0.001 0004576 0016338 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 19.80 Model | 000549933 000109987 Prob > F = 0.0000 Residual | 000399921 72 5.5545e-06 R-squared = 0.5790 -+ -Adj R-squared = 0.5497 Total | 000949854 77 000012336 Root MSE = 00236 -SLRC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7148535 0815434 8.77 0.000 5522997 8774073 SMB | -.3898273 9022534 -0.43 0.667 -2.188437 1.408782 HML | -.0343442 4062956 -0.08 0.933 -.8442796 7755913 RMW | -.5123071 2207229 -2.32 0.023 -.9523101 -.0723041 CMA | 1.009219 3020552 3.34 0.001 4070827 1.611355 _cons | 0009394 0002895 3.24 0.002 0003623 0015166 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 27.13 Model | 000760373 000152075 Prob > F = 0.0000 Residual | 000403565 72 5.6051e-06 R-squared = 0.6533 -+ -Adj R-squared = 0.6292 Total | 001163938 77 000015116 Root MSE = 00237 -SLRA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8071707 0819141 9.85 0.000 6438779 9704634 SMB | -2.211938 9063548 -2.44 0.017 -4.018723 -.4051528 HML | -.8559578 4081425 -2.10 0.039 -1.669575 -.0423406 RMW | -.2167548 2217262 -0.98 0.332 -.6587579 2252484 CMA | -.4177039 3034282 -1.38 0.173 -1.022577 1871692 _cons | 0010497 0002909 3.61 0.001 0004699 0016295 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 27.62 Model | 00095103 000190206 Prob > F = 0.0000 Residual | 000495897 72 6.8875e-06 R-squared = 0.6573 -+ -Adj R-squared = 0.6335 Total | 001446927 77 000018791 Root MSE = 00262 -SLWC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7547153 0908024 8.31 0.000 573704 9357266 SMB | -.6035561 1.004701 -0.60 0.550 -2.606392 1.399279 HML | -.6759567 4524291 -1.49 0.140 -1.577858 2259443 RMW | -1.689571 2457852 -6.87 0.000 -2.179535 -1.199607 CMA | 1.462971 3363526 4.35 0.000 7924646 2.133478 _cons | 0007993 0003224 2.48 0.016 0001566 0014421 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 31.03 Model | 001648336 000329667 Prob > F = 0.0000 Residual | 000764928 72 000010624 R-squared = 0.6830 -+ -Adj R-squared = 0.6610 Total | 002413264 77 000031341 Root MSE = 00326 SLWA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7001205 1071421 6.53 0.000 4865365 9137045 SMB | -.306914 1.168671 -0.26 0.794 -2.636616 2.022788 HML | 3787573 5642647 0.67 0.504 -.7460839 1.503598 RMW | -2.581679 2906986 -8.88 0.000 -3.161177 -2.002182 CMA | -.2786027 3721857 -0.75 0.457 -1.020541 463336 Trang 84 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục BHRC Kết hồi quy danh mục BHRA Kết hồi quy danh mục BHWC Kết hồi quy danh mục BHWA _cons | 0005355 0005896 0.91 0.367 -.0006397 0017108 -+ -rho | 3553169 -Durbin-Watson statistic (original) 1.349359 Durbin-Watson statistic (transformed) 1.941936 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 27.41 Model | 001185149 00023703 Prob > F = 0.0000 Residual | 0006226 72 8.6472e-06 R-squared = 0.6556 -+ -Adj R-squared = 0.6317 Total | 001807749 77 000023477 Root MSE = 00294 -BHRC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7962821 1017434 7.83 0.000 5934604 9991038 SMB | -2.618078 1.12576 -2.33 0.023 -4.862239 -.3739161 HML | 7376647 5069433 1.46 0.150 -.2729083 1.748238 RMW | -.8017452 2754004 -2.91 0.005 -1.350746 -.2527445 CMA | 1.147907 3768804 3.05 0.003 3966095 1.899204 _cons | 0006114 0003613 1.69 0.095 -.0001088 0013316 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 28.81 Model | 001137242 000227448 Prob > F = 0.0000 Residual | 000568513 72 7.8960e-06 R-squared = 0.6667 -+ -Adj R-squared = 0.6436 Total | 001705754 77 000022153 Root MSE = 00281 -BHRA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8563301 0972236 8.81 0.000 6625184 1.050142 SMB | -2.509923 1.07575 -2.33 0.022 -4.654392 -.365455 HML | 1427838 4844232 0.29 0.769 -.8228962 1.108464 RMW | -.6343502 2631662 -2.41 0.018 -1.158962 -.1097379 CMA | -.318587 3601381 -0.88 0.379 -1.036509 3993352 _cons | 0007296 0003452 2.11 0.038 0000414 0014178 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 34.92 Model | 001194201 00023884 Prob > F = 0.0000 Residual | 000492402 72 6.8389e-06 R-squared = 0.7081 -+ -Adj R-squared = 0.6878 Total | 001686604 77 000021904 Root MSE = 00262 -BHWC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7225693 0904819 7.99 0.000 542197 9029416 SMB | -.9144048 1.001155 -0.91 0.364 -2.91017 1.081361 HML | 8914026 4508321 1.98 0.052 -.0073147 1.79012 RMW | -1.887576 2449176 -7.71 0.000 -2.37581 -1.399341 CMA | 1.126346 3351652 3.36 0.001 4582064 1.794486 _cons | 0011056 0003213 3.44 0.001 0004651 001746 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 29.04 Model | 001103976 000220795 Prob > F = 0.0000 Residual | 000547504 72 7.6042e-06 R-squared = 0.6685 -+ -Adj R-squared = 0.6455 Total | 00165148 77 000021448 Root MSE = 00276 -BHWA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 669194 0954103 7.01 0.000 4789971 8593909 Trang 85 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục BLRC Kết hồi quy danh mục BLRA Kết hồi quy danh mục BLWC Kết hồi quy danh mục BLWA SMB | -.8539907 1.055686 -0.81 0.421 -2.958462 1.250481 HML | 9920342 4753881 2.09 0.040 0443653 1.939703 RMW | -1.563651 2582579 -6.05 0.000 -2.078479 -1.048824 CMA | -.2363757 3534211 -0.67 0.506 -.9409079 4681564 _cons | 0009104 0003388 2.69 0.009 0002351 0015857 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 21.67 Model | 000855608 000171122 Prob > F = 0.0000 Residual | 00056846 72 7.8953e-06 R-squared = 0.6008 -+ -Adj R-squared = 0.5731 Total | 001424068 77 000018494 Root MSE = 00281 -BLRC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7969848 0972191 8.20 0.000 6031821 9907876 SMB | -.8467296 1.0757 -0.79 0.434 -2.991099 1.29764 HML | 1583202 4844008 0.33 0.745 -.8073151 1.123956 RMW | -1.075098 2631541 -4.09 0.000 -1.599686 -.5505098 CMA | 9132441 3601215 2.54 0.013 195355 1.631133 _cons | 0010196 0003452 2.95 0.004 0003315 0017078 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 28.52 Model | 000773438 000154688 Prob > F = 0.0000 Residual | 000390581 72 5.4247e-06 R-squared = 0.6645 -+ -Adj R-squared = 0.6412 Total | 001164019 77 000015117 Root MSE = 00233 -BLRA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7049739 0805855 8.75 0.000 5443296 8656181 SMB | 0563198 8916547 0.06 0.950 -1.721161 1.833801 HML | 7641411 4015229 1.90 0.061 -.0362801 1.564562 RMW | -1.017233 21813 -4.66 0.000 -1.452067 -.5823989 CMA | 283305 2985069 0.95 0.346 -.3117578 8783677 _cons | 0010281 0002861 3.59 0.001 0004577 0015985 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 33.76 Model | 001021163 000204233 Prob > F = 0.0000 Residual | 000435511 72 6.0488e-06 R-squared = 0.7010 -+ -Adj R-squared = 0.6803 Total | 001456673 77 000018918 Root MSE = 00246 -BLWC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8409447 0850944 9.88 0.000 6713121 1.010577 SMB | -.9490759 9415439 -1.01 0.317 -2.826009 9278576 HML | 2453454 4239886 0.58 0.565 -.5998605 1.090551 RMW | -1.268117 2303347 -5.51 0.000 -1.727281 -.8089533 CMA | 7915371 3152088 2.51 0.014 1631798 1.419894 _cons | 0010686 0003021 3.54 0.001 0004663 0016709 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 5, 72) = 33.00 Model | 001163827 000232765 Prob > F = 0.0000 Residual | 000507899 72 7.0542e-06 R-squared = 0.6962 -+ -Adj R-squared = 0.6751 Total | 001671726 77 000021711 Root MSE = 00266 -BLWA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8408546 0918946 9.15 0.000 657666 1.024043 SMB | -1.605478 1.016787 -1.58 0.119 -3.632405 4214497 Trang 86 Tài liệu tham khảo HML | -.007203 4578713 -0.02 0.987 -.9199528 9055468 RMW | -1.371228 2487417 -5.51 0.000 -1.867086 -.8753705 CMA | -.0822843 3403985 -0.24 0.810 -.7608563 5962877 _cons | 0012034 0003263 3.69 0.000 000553 0018539 PHỤ LỤC D: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH Q NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X3 Kết hồi quy danh mục SC Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 314.33 Model | 001397359 00034934 Prob > F = 0.0000 Residual | 000081129 73 1.1114e-06 R-squared = 0.9451 -+ -Adj R-squared = 0.9421 Total | 001478489 77 000019201 Root MSE = 00105 -SC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8478245 0368901 22.98 0.000 7743026 9213465 RME | 1.897729 1059835 17.91 0.000 1.686504 2.108954 RIA | 3672227 0755452 4.86 0.000 2166612 5177841 RROE | -.2741724 0572062 -4.79 0.000 -.3881843 -.1601606 _cons | 0005904 0001561 3.78 0.000 0002792 0009016 Kết hồi quy danh mục SM Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 332.97 Model | 001230884 000307721 Prob > F = 0.0000 Residual | 000067464 73 9.2416e-07 R-squared = 0.9480 -+ -Adj R-squared = 0.9452 Total | 001298348 77 000016862 Root MSE = 00096 -SM_Inv | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7901261 03364 23.49 0.000 7230817 8571706 RME | 1.920126 096646 19.87 0.000 1.727511 2.112741 RIA | -.0161913 0688895 -0.24 0.815 -.1534879 1211052 RROE | -.20401 0521662 -3.91 0.000 -.3079771 -.1000429 _cons | 0006516 0001424 4.58 0.000 0003678 0009354 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 338.75 Model | 001505898 000376474 Prob > F = 0.0000 Residual | 000081129 73 1.1114e-06 R-squared = 0.9489 -+ -Adj R-squared = 0.9461 Total | 001587027 77 000020611 Root MSE = 00105 -SA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8478245 0368901 22.98 0.000 7743026 9213465 RME | 1.897729 1059835 17.91 0.000 1.686504 2.108954 RIA | -.6327773 0755452 -8.38 0.000 -.7833388 -.4822159 RROE | -.2741724 0572062 -4.79 0.000 -.3881843 -.1601606 _cons | 0005904 0001561 3.78 0.000 0002792 0009016 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 180.62 Model | 001117027 000279257 Prob > F = 0.0000 Residual | 000112867 73 1.5461e-06 R-squared = 0.9082 -+ -Adj R-squared = 0.9032 Total | 001229894 77 000015973 Root MSE = 00124 -SR| Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ Kết hồi quy danh mục SA Kết hồi quy danh mục SR Trang 87 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục SM Kết hồi quy danh mục SW Kết hồi quy danh mục BC Kết hồi quy danh mục BM RM_RF | 8471601 0435115 19.47 0.000 7604417 9338784 RME | 1.936251 1250063 15.49 0.000 1.687113 2.185388 RIA | -.2144461 0891048 -2.41 0.019 -.3920316 -.0368606 RROE | 1018502 0674741 1.51 0.135 -.0326255 2363259 _cons | 0011333 0001842 6.15 0.000 0007662 0015003 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 246.32 Model | 001284501 000321125 Prob > F = 0.0000 Residual | 000095168 73 1.3037e-06 R-squared = 0.9310 -+ -Adj R-squared = 0.9272 Total | 001379669 77 000017918 Root MSE = 00114 -SM_ROE | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 805681 0399546 20.16 0.000 7260517 8853104 RME | 1.95015 1147874 16.99 0.000 1.721379 2.178921 RIA | -.0006847 0818207 -0.01 0.993 -.163753 1623837 RROE | -.2179798 0619583 -3.52 0.001 -.3414625 -.0944971 _cons | 000484 0001691 2.86 0.005 000147 000821 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 320.09 Model | 001655423 000413856 Prob > F = 0.0000 Residual | 000094383 73 1.2929e-06 R-squared = 0.9461 -+ -Adj R-squared = 0.9431 Total | 001749806 77 000022725 Root MSE = 00114 -SW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8422295 0397894 21.17 0.000 7629293 9215297 RME | 1.817085 1143129 15.90 0.000 1.58926 2.04491 RIA | 0832388 0814825 1.02 0.310 -.0791556 2456332 RROE | -.557182 0617022 -9.03 0.000 -.6801543 -.4342097 _cons | 0004437 0001684 2.63 0.010 0001081 0007793 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 314.33 Model | 001397359 00034934 Prob > F = 0.0000 Residual | 000081129 73 1.1114e-06 R-squared = 0.9451 -+ -Adj R-squared = 0.9421 Total | 001478489 77 000019201 Root MSE = 00105 -BC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8478245 0368901 22.98 0.000 7743026 9213465 RME | 1.897729 1059835 17.91 0.000 1.686504 2.108954 RIA | 3672227 0755452 4.86 0.000 2166612 5177841 RROE | -.2741724 0572062 -4.79 0.000 -.3881843 -.1601606 _cons | 0005904 0001561 3.78 0.000 0002792 0009016 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 332.97 Model | 001230884 000307721 Prob > F = 0.0000 Residual | 000067464 73 9.2416e-07 R-squared = 0.9480 -+ -Adj R-squared = 0.9452 Total | 001298348 77 000016862 Root MSE = 00096 -BM_Inv | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 7901261 03364 23.49 0.000 7230817 8571706 RME | 1.920126 096646 19.87 0.000 1.727511 2.112741 RIA | -.0161913 0688895 -0.24 0.815 -.1534879 1211052 RROE | -.20401 0521662 -3.91 0.000 -.3079771 -.1000429 _cons | 0006516 0001424 4.58 0.000 0003678 0009354 Trang 88 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục BA Kết hồi quy danh mục BR Kết hồi quy danh mục BM Kết hồi quy danh mục BW Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 338.75 Model | 001505898 000376474 Prob > F = 0.0000 Residual | 000081129 73 1.1114e-06 R-squared = 0.9489 -+ -Adj R-squared = 0.9461 Total | 001587027 77 000020611 Root MSE = 00105 -BA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8478245 0368901 22.98 0.000 7743026 9213465 RME | 1.897729 1059835 17.91 0.000 1.686504 2.108954 RIA | -.6327773 0755452 -8.38 0.000 -.7833388 -.4822159 RROE | -.2741724 0572062 -4.79 0.000 -.3881843 -.1601606 _cons | 0005904 0001561 3.78 0.000 0002792 0009016 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 102.69 Model | 00056629 000141573 Prob > F = 0.0000 Residual | 000100643 73 1.3787e-06 R-squared = 0.8491 -+ -Adj R-squared = 0.8408 Total | 000666933 77 8.6615e-06 Root MSE = 00117 -BR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8070536 0410878 19.64 0.000 7251656 8889415 RME | -.019488 1180432 -0.17 0.869 -.2547477 2157717 RIA | -.0056996 0841414 -0.07 0.946 -.1733932 161994 RROE | 4585222 0637157 7.20 0.000 3315371 5855073 _cons | 0002767 0001739 1.59 0.116 -.0000699 0006232 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 58.13 Model | 000901832 000225458 Prob > F = 0.0000 Residual | 000283121 73 3.8784e-06 R-squared = 0.7611 -+ -Adj R-squared = 0.7480 Total | 001184953 77 000015389 Root MSE = 00197 -BM_ROE | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8760329 068914 12.71 0.000 7386876 1.013378 RME | -.376704 1979862 -1.90 0.061 -.7712899 017882 RIA | 1771921 141125 1.26 0.213 -.1040696 4584538 RROE | -.2493881 1068662 -2.33 0.022 -.4623721 -.0364041 _cons | 000818 0002917 2.80 0.006 0002367 0013993 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 161.86 Model | 001463976 000365994 Prob > F = 0.0000 Residual | 000165067 73 2.2612e-06 R-squared = 0.8987 -+ -Adj R-squared = 0.8931 Total | 001629043 77 000021156 Root MSE = 0015 -BW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8119841 05262 15.43 0.000 7071126 9168556 RME | 0996777 1511745 0.66 0.512 -.2016127 4009682 RIA | -.3033845 1077575 -2.82 0.006 -.5181449 -.088624 RROE | -.8824456 0815988 -10.81 0.000 -1.045072 -.7198194 _cons | 0009662 0002227 4.34 0.000 0005224 0014101 Trang 89 Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC E: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH Q NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2 Kết hồi quy danh mục SC Kết hồi quy danh mục SA Kết hồi quy danh mục SR Kết hồi quy danh mục SW Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 130.51 Model | 000813008 000203252 Prob > F = 0.0000 Residual | 000113687 73 1.5573e-06 R-squared = 0.8773 -+ -Adj R-squared = 0.8706 Total | 000926695 77 000012035 Root MSE = 00125 -SC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9047902 0399012 22.68 0.000 8252672 9843132 RME | 3790038 1044334 3.63 0.001 1708683 5871393 RIA | 484389 0976394 4.96 0.000 289794 678984 RROE | -.2652081 1126051 -2.36 0.021 -.4896298 -.0407864 _cons | 0006533 0001444 4.52 0.000 0003656 0009411 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 121.81 Model | 000844836 000211209 Prob > F = 0.0000 Residual | 000126575 73 1.7339e-06 R-squared = 0.8697 -+ -Adj R-squared = 0.8626 Total | 000971411 77 000012616 Root MSE = 00132 -SA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8228174 0421023 19.54 0.000 7389076 9067273 RME | -.1579295 1101944 -1.43 0.156 -.3775468 0616877 RIA | -.658674 1030256 -6.39 0.000 -.8640037 -.4533442 RROE | 1085879 1188169 0.91 0.364 -.1282139 3453897 _cons | 0004151 0001523 2.72 0.008 0001115 0007188 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 228.29 Model | 000998303 000249576 Prob > F = 0.0000 Residual | 000079807 73 1.0932e-06 R-squared = 0.9260 -+ -Adj R-squared = 0.9219 Total | 00107811 77 000014001 Root MSE = 00105 -SR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9121005 0334311 27.28 0.000 8454724 9787285 RME | 1159469 0874992 1.33 0.189 -.0584388 2903325 RIA | 0783837 0818069 0.96 0.341 -.0846571 2414245 RROE | 9167894 0943459 9.72 0.000 7287584 1.10482 _cons | 0005443 000121 4.50 0.000 0003032 0007854 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 165.89 Model | 000773621 000193405 Prob > F = 0.0000 Residual | 000085111 73 1.1659e-06 R-squared = 0.9009 -+ -Adj R-squared = 0.8955 Total | 000858731 77 000011152 Root MSE = 00108 -SW| Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8564228 0345242 24.81 0.000 7876163 9252294 RME | 1165673 0903601 1.29 0.201 -.0635202 2966547 RIA | 0000591 0844816 0.00 0.999 -.1683125 1684307 RROE | -.7432199 0974306 -7.63 0.000 -.9373988 -.549041 _cons | 0004837 0001249 3.87 0.000 0002348 0007327 Trang 90 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục BC Kết hồi quy danh mục BA Kết hồi quy danh mục BR Kết hồi quy danh mục BW Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 103.00 Model | 000773027 000193257 Prob > F = 0.0000 Residual | 000136973 73 1.8763e-06 R-squared = 0.8495 -+ -Adj R-squared = 0.8412 Total | 000910001 77 000011818 Root MSE = 00137 -BC | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8438717 0437975 19.27 0.000 7565834 9311601 RME | -.2735804 1146313 -2.39 0.020 -.5020403 -.0451206 RIA | 5693365 1071738 5.31 0.000 3557394 7829336 RROE | 1766311 123601 1.43 0.157 -.0697053 4229675 _cons | 0003707 0001585 2.34 0.022 0000548 0006865 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 166.01 Model | 00092553 000231382 Prob > F = 0.0000 Residual | 000101746 73 1.3938e-06 R-squared = 0.9010 -+ -Adj R-squared = 0.8955 Total | 001027276 77 000013341 Root MSE = 00118 -BA | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9258445 0377477 24.53 0.000 8506135 1.001075 RME | 2633529 098797 2.67 0.009 0664508 460255 RIA | -.2876005 0923696 -3.11 0.003 -.4716929 -.1035081 RROE | -.1971649 1065277 -1.85 0.068 -.4094742 0151444 _cons | 0006089 0001366 4.46 0.000 0003367 0008811 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 237.63 Model | 001306145 000326536 Prob > F = 0.0000 Residual | 000100311 73 1.3741e-06 R-squared = 0.9287 -+ -Adj R-squared = 0.9248 Total | 001406456 77 000018266 Root MSE = 00117 -BR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8353685 0374805 22.29 0.000 76067 9100671 RME | -1.767782 0980978 -18.02 0.000 -1.96329 -1.572273 RIA | -.2279514 0917159 -2.49 0.015 -.4107409 -.0451619 RROE | 188737 1057737 1.78 0.079 -.0220697 3995437 _cons | 0005282 0001356 3.89 0.000 0002579 0007985 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 273.82 Model | 001343592 000335898 Prob > F = 0.0000 Residual | 000089551 73 1.2267e-06 R-squared = 0.9375 -+ -Adj R-squared = 0.9341 Total | 001433143 77 000018612 Root MSE = 00111 -BW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 8910462 0354132 25.16 0.000 8204677 9616246 RME | -1.768402 0926871 -19.08 0.000 -1.953127 -1.583677 RIA | -.1496268 0866572 -1.73 0.088 -.3223343 0230807 RROE | -.1512538 0999396 -1.51 0.134 -.3504332 0479256 _cons | 0005888 0001281 4.59 0.000 0003334 0008441 Trang 91 Tài liệu tham khảo PHỤ LỤC F: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH Q NHÂN TỐ, PHÂN LOẠI 2X2X2 Kết hồi quy danh mục SCR Kết hồi quy danh mục SCW Kết hồi quy danh mục SAR Kết hồi quy danh mục SAW Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 25.86 Model | 000794265 000198566 Prob > F = 0.0000 Residual | 000560431 73 7.6771e-06 R-squared = 0.5863 -+ -Adj R-squared = 0.5636 Total | 001354696 77 000017593 Root MSE = 00277 -SCR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9356548 0942991 9.92 0.000 7477169 1.123593 RME | 8571255 1.752644 0.49 0.626 -2.635889 4.35014 RIA | 1.675175 4962905 3.38 0.001 68607 2.664281 RROE | -.0599623 316341 -0.19 0.850 -.690429 5705045 _cons | 0012537 0003756 3.34 0.001 0005052 0020022 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 33.41 Model | 000952193 000238048 Prob > F = 0.0000 Residual | 000520162 73 7.1255e-06 R-squared = 0.6467 -+ -Adj R-squared = 0.6274 Total | 001472355 77 000019121 Root MSE = 00267 -SCW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9267409 0908481 10.20 0.000 745681 1.107801 RME | -.563374 1.688503 -0.33 0.740 -3.928555 2.801807 RIA | 1.536836 4781278 3.21 0.002 5839284 2.489743 RROE | -.9127748 3047639 -3.00 0.004 -1.520168 -.3053812 _cons | 0006411 0003618 1.77 0.081 -.00008 0013622 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 29.75 Model | 000788436 000197109 Prob > F = 0.0000 Residual | 000483696 73 6.6260e-06 R-squared = 0.6198 -+ -Adj R-squared = 0.5989 Total | 001272133 77 000016521 Root MSE = 00257 -SAR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9203825 0876058 10.51 0.000 7457844 1.094981 RME | -1.630139 1.628242 -1.00 0.320 -4.875221 1.614943 RIA | 3206924 461064 0.70 0.489 -.5982068 1.239592 RROE | 4933389 2938873 1.68 0.097 -.0923775 1.079055 _cons | 0010299 0003489 2.95 0.004 0003345 0017252 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 29.12 Model | 001158769 000289692 Prob > F = 0.0000 Residual | 000726117 73 9.9468e-06 R-squared = 0.6148 -+ -Adj R-squared = 0.5937 Total | 001884886 77 000024479 Root MSE = 00315 -SAW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9568054 1073371 8.91 0.000 7428828 1.170728 RME | -.4506051 1.994968 -0.23 0.822 -4.426571 3.525361 RIA | 6565011 5649086 1.16 0.249 -.4693601 1.782362 RROE | -1.259661 360079 -3.50 0.001 -1.977297 -.5420248 _cons | 0006626 0004275 1.55 0.126 -.0001895 0015146 Trang 92 Tài liệu tham khảo Kết hồi quy danh mục BCR Kết hồi quy danh mục BCW Kết hồi quy danh mục BAR Kết hồi quy danh mục BAW Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 21.38 Model | 000824944 000206236 Prob > F = 0.0000 Residual | 000704292 73 9.6478e-06 R-squared = 0.5394 -+ -Adj R-squared = 0.5142 Total | 001529236 77 00001986 Root MSE = 00311 -BCR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9438017 1057116 8.93 0.000 7331187 1.154485 RME | -2.835986 1.964757 -1.44 0.153 -6.751742 1.079769 RIA | 1.269734 5563539 2.28 0.025 1609221 2.378546 RROE | 1834076 3546261 0.52 0.607 -.5233612 8901764 _cons | 0005885 000421 1.40 0.166 -.0002506 0014276 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 34.63 Model | 000983886 000245971 Prob > F = 0.0000 Residual | 000518575 73 7.1038e-06 R-squared = 0.6548 -+ -Adj R-squared = 0.6359 Total | 001502461 77 000019512 Root MSE = 00267 -BCW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9333862 0907094 10.29 0.000 7526025 1.11417 RME | -1.244758 1.685926 -0.74 0.463 -4.604804 2.115288 RIA | 1.70746 4773982 3.58 0.001 7560064 2.658913 RROE | -.9497298 3042988 -3.12 0.003 -1.556197 -.3432631 _cons | 0011039 0003613 3.06 0.003 0003838 0018239 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 28.89 Model | 0008694 00021735 Prob > F = 0.0000 Residual | 000549138 73 7.5224e-06 R-squared = 0.6129 -+ -Adj R-squared = 0.5917 Total | 001418538 77 000018423 Root MSE = 00274 -BAR | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9397446 0933442 10.07 0.000 75371 1.125779 RME | -.1779926 1.734895 -0.10 0.919 -3.635634 3.279649 RIA | 9236029 4912646 1.88 0.064 -.055486 1.902692 RROE | -.3558435 3131375 -1.14 0.260 -.9799256 2682385 _cons | 0007151 0003718 1.92 0.058 -.0000258 001456 Source | SS df MS Number of obs = 78 -+ -F( 4, 73) = 32.03 Model | 000953321 00023833 Prob > F = 0.0000 Residual | 000543219 73 7.4414e-06 R-squared = 0.6370 -+ -Adj R-squared = 0.6171 Total | 00149654 77 000019436 Root MSE = 00273 -BAW | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -RM_RF | 9226511 0928398 9.94 0.000 7376217 1.10768 RME | -1.528256 1.725521 -0.89 0.379 -4.967214 1.910702 RIA | 2884082 4886101 0.59 0.557 -.6853903 1.262207 RROE | -.6168935 3114455 -1.98 0.051 -1.237603 0038164 _cons | 0011797 0003698 3.19 0.002 0004428 0019166 Trang 93 [...]... của nhân tố SMB đối với thị trƣờng Việt Nam thì mô hình Carhart 4 nhân tố chƣa thể khẳng định sự phù hợp của nhân tố này Kết quả của nhân tố xu hƣớng lợi nhuận (WML) trong mô hình Carhart 4 nhân tố thực sự phù hợp trong việc định giá chứng khoán ở Việt Nam Nhân tố rủi ro thị trƣờng thì hai mô hình FF 3 nhân tố và mô hình Carhart 4 nhân tố cho kết quả tƣơng tự nhau Đối với kết quả mô hình Fama- French. .. mỗi năm So sánh mức độ phù hợp của hai mô hình đối với thị trƣờng chứng khoán Việt Nam và kiểm tra sự phù hợp của các cách phân chia danh mục đầu tƣ Từ đó lựa chọn mô hình và cách phân chia danh mục phù hợp cho thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Kiểm định sự phù hợp của các nhân tố trong mô hình 5 nhân tố của Fama và French (FF 5 nhân tố) và mô hình 4 nhân tố của Hou và cộng sự (Q. .. thiệu đề tài và French (2015) kết luận mô hình FF 5 nhân tố giải thích tốt hơn mô hình FF 3 nhân tố với số liệu thị trƣờng Mỹ Do vậy, có thể xem mô hình Q 4 nhân tố và mô hình FF 5 nhân là hai mô hình có mức độ giải thích tốt nhất cho mối quan hệ giữa suất sinh lợi và rủi ro ở thời điểm hiện tại Ở Việt Nam, có một số nghiên cứu ứng dụng mô hình CAMP, FF 3 nhân tố, Carhart, FF 5 nhân tố vào nghiên cứu... với thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Kiểm định mô hình mô hình FF 5 nhân tố và Q 4 nhân tố bằng dữ liệu chứng khoán trên hai sàn: sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với các cách phân loại danh mục khác nhau Trong đó, Các danh mục của mô hình Q 4 nhân tố sẽ đƣợc thiết lập lại mỗi quý, còn danh mục của mô hình FF 5 nhân tố. .. và cộng sự (Q 4 nhân tố) với 3 cách phân loại cho mỗi mô hình trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Trang 2 Chƣơng 1: giới thiệu đề tài So sánh mô hình mô hình FF 5 nhân tố và Q 4 nhân tố với các cách phân loại để lựa chọn mô hình và cách phân loại phù hợp cho thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Khuyến nghị lựa chọn danh mục đầu tƣ 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Các nhân tố trong mô hình FF 5 nhân tố có tác động... đã có nhiều nhà kinh tế phát triển lý thuyết này như: mô hình định giá tài sản vốn CAMP (giữa thập niên 1960); mô hình Fama- French 3 nhân tố (1993); mô hình Carhart (1997) và mô hình Fama- French 5 nhân tố (2013) Mô hình ra đời sau khắc phục được hạn chế của các mô hình trước đó và có mức độ giải thích mô hình tốt hơn Mô hình Q 4 nhân tố của Hou và cộng sự (2012) cũng nghiên cứu về tỷ suất sinh lợi... kiểm định 2 mô hình Q 4 nhân tố và mô hình FF 5 nhân tố trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam để xem xét mức độ phù hợp của hai mô hình, dựa vào kết quả nghiên cứu để có thể lựa chọn mô hình phù hợp hơn đối với thị trƣờng chứng khoán Việt Nam Nghiên cứu cũng sử dụng các cách phân chia danh mục đầu tƣ khác ngoài cách phân chia danh mục truyền thống đƣợc sử dụng trong hầu hết các nghiên cứu ở Việt Nam. .. niêm yết trên sàn HOSE (dữ liệu đã loại bỏ các công ty tài chính, chứng khoán và ngân hàng), thời gian lấy dữ liệu là từ tháng 1/2007 đến 12/2013 Trong đó: đối với Mô hình FF 3 nhân tố chƣa thể kết luận nhân tố HML có phù hợp đối với thị trƣờng Việt Nam hay không, trong khi mô hình Carhart 4 nhân tố khẳng định rằng nhân tố HML phù hợp với thị trƣờng trƣờng Việt Nam Mô hình Fama- French 3 nhân tố kết luận... danh mục, để phân biệt giữa các danh mục của mô hình FF 5 nhân tố và mô hình Q 4 nhân tố ta đặt thêm chữ f vào sau danh mục của mô hình FF 5 nhân tố và chữ q vào sau danh mục của mô hình Q 4 nhân tố  Cách 2: Phân loại 2x2 Phân loại 2x2 nghĩa là quy mô (size), tỷ số BE/ME, lợi nhuận hoạt động trên vốn chủ sở hữu (OP), đầu tƣ trên tài sản (Inv), mỗi nhân tố đƣợc chia thành 2 nhóm Nhƣ vậy sẽ có 2x2 =... MKT, nhân tố SMB và RMW phù hợp cho thị trƣờng Việt Nam nhƣng nhân tố HML và CMA chƣa thực sự phù hợp Do vậy, cũng chƣa thể kết luận đƣợc liệu mô FF 5 nhân tố có là mô hình phù hợp nhất cho thị trƣờng Việt Nam hay không Nhu và cộng sự (2015) nghiên cứu kiểm định mô hình FF 5 nhân tố với dữ liệu của các công ty trên sàn HOSE và HNX trong giai đoạn 8/2007- 7/2015 Kết quả nghiên cứu mức độ giải thích mô hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm định mô hình FAMA FRENCH năm nhân tố và mô hình q bốn nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam , Kiểm định mô hình FAMA FRENCH năm nhân tố và mô hình q bốn nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam , Kiểm định mô hình FAMA FRENCH năm nhân tố và mô hình q bốn nhân tố trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay