khảo sát ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng trên sự phát triển của nấm rơm (volvariella volvacea (bull ex fr ) sing) trồng tại cơ sở 3 trường đại học mở tp hcm

105 204 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC CHẤT DINH DƢỠNG TRÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) TRỒNG TẠI CƠ SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: NÔNG NGHIỆP GVHD: THS NGUYỄN THỊ PHƢƠNG KHANH SVTH: TRẦN THỊ NGỌC HUYÊN MSSV: 1153010303 Khóa: 2011 – 2015 Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC CHẤT DINH DƢỠNG TRÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) TRỒNG TẠI CƠ SỞ TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH: NÔNG NGHIỆP GVHD: THS NGUYỄN THỊ PHƢƠNG KHANH SVTH: TRẦN THỊ NGỌC HUYÊN MSSV: 1153010303 Khóa: 2011 – 2015 GVHD ký xác nhận: Tp Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn giảng viên Nguyễn Thị Phƣơng Khanh dành nhiều thời gian tận tình hƣớng dẫn em suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn giảng viên khoa Công nghệ sinh học trƣờng Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh hƣớng dẫn, giảng dạy em suốt trình học tập rèn luyện Em xin gửi lời cảm ơn đến bạn phòng Tế bào, phòng Hóa môi trƣờng, phòng Sinh hóa, phòng Công nghệ sinh học Động vật, bạn nhóm thực đề tài trồng nấm rơm nhiệt tình giúp đỡ em trình thực đề tài Cuối em xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới cha mẹ, ngƣời có công sinh thành nuôi dạy em nên ngƣời Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực (Ký tên ghi rõ họ tên) Trần Thị Ngọc Huyên MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I TỔNG QUAN TÀI LIỆU GIỚI THIỆU VỀ NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) 1.1 Đặc điểm sinh học 1.2 Điều kiện sống nấm rơm 1.3 Giá trị dinh dƣỡng nấm rơm 1.4 Kỹ thuật trồng nấm rơm với giá thể rơm 1.5 Tình hình nuôi trồng nấm rơm 10 GIỚI THIỆU VỀ MÔI TRƢỜNG MS 11 2.1 Các muối khoáng đa lƣợng 11 2.2 Các muối khoáng vi lƣợng 12 2.3 Các vitamin 13 GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TRÙN QUẾ 13 3.1 Sơ lƣợc phân trùn quế 13 3.2 Cách sử dụng phân trùn quế 14 3.3 Tác dụng phân trùn quế 14 GIỚI THIỆU VỀ KELPAK 15 4.1 Sơ lƣợc Kelpak .15 4.2 Các hoạt chất Kelpak 15 4.3 Công dụng Kelpak 16 PHẦN II VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 VẬT LIỆU 17 1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 17 1.2 Địa điểm thời gian thực 17 1.3 Vật liệu 17 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Quy trình chung trồng nấm rơm 18 2.2 Nội dung nghiên cứu 20 PHẦN III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 THÍ NGHIỆM 1: KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ MS THÍCH HỢP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) 29 1.1 Hình thái 29 1.2 Kích thƣớc (chiều cao, đƣờng kính) trọng lƣợng thể nấm rơm dạng hình trứng .34 THÍ NGHIỆM 2: KHẢO SÁT THỂ TÍCH PHUN MÔI TRƢỜNG MS ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) 36 2.1 Hình thái 36 2.2 Kích thƣớc (chiều cao, đƣờng kính) trọng lƣợng thể nấm rơm dạng hình trứng .42 THÍ NGHIỆM 3: KHẢO SÁT TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA PHÂN TRÙN QUẾ VÀ GIÁ THỂ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) 44 3.1 Hình thái 44 3.2 Kích thƣớc (chiều cao, đƣờng kính) trọng lƣợng thể nấm rơm dạng hình trứng .49 THÍ NGHIỆM 4: KHẢO SÁT THỂ TÍCH PHUN KELPAK ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) 51 4.1 Hình thái 51 4.2 Kích thƣớc (chiều cao, đƣờng kính) trọng lƣợng thể nấm rơm dạng hình trứng 56 SO SÁNH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC CHẤT DINH DƢỠNG ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) 58 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 KẾT LUẬN 59 KIẾN NGHỊ 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng I.1: Tỷ lệ (%) nguyên tố tổng số muối khoáng nấm rơm giai đoạn phát triển khác .7 Bảng I.2 Thành phần dinh dƣỡng phân trùn quế .14 Bảng II Tỷ lệ phối trộn rơm phân trùn quế (g) .24 Bảng III.1 Khả lan tơ nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) phun nồng độ môi trƣờng MS khác (sau ngày 10 ngày tính từ lúc trồng) 29 Bảng III.2 Hình thái thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) phun nồng độ môi trƣờng MS khác 32 Bảng III.3 Kích thƣớc trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun nồng độ môi trƣờng MS khác .34 Bảng III.4 Khả lan tơ nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) phun thể tích khác môi trƣờng MS (sau ngày 10 ngày tính từ lúc trồng) 36 Bảng III.5 Hình thái thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) phun thể tích khác môi trƣờng MS 39 Bảng III.6 Kích thƣớc trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun thể tích khác môi trƣờng MS .42 Bảng III.7 Khả lan tơ nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) trồng giá thể có phối trộn với phân trùn quế tỷ lệ khác 44 Bảng III.8 Hình thái thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) trồng giá thể có phối trộn với phân trùn quế tỷ lệ khác 47 Bảng III.9 Kích thƣớc trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức với tỷ lệ phối trộn khác phân trùn quế rơm 49 Bảng III.10 Khả lan tơ nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) phun Kelpak với thể tích khác (sau ngày 10 ngày tính từ lúc trồng) 51 Bảng III.11 Hình thái thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) phun Kelpak với thể tích khác 54 Bảng III.12 Kích thƣớc trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun Kelpak với thể tích khác 56 Bảng III.13 Kích thƣớc (chiều cao, đƣờng kính) trọng lƣợng thể nấm rơm dạng hình trứng 58 DANH MỤC HÌNH Hình I Các giai đoạn phát triển khác nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing).(Shu-ting Chang Philip G Miles, 2004) Hình III.1 Sự lan tơ nghiệm thức phun môi trƣờng MS 31 Hình III.2 Sự lan tơ nghiệm thức phun môi trƣờng MS/5 .31 Hình III.3 Sự lan tơ nghiệm thức phun môi trƣờng MS/10 .31 Hình III.4 Sự lan tơ nghiệm thức phun môi trƣờng MS/15 .31 Hình III.5 Sự lan tơ nghiệm thức phun môi trƣờng MS/20 .31 Hình III.6 Sự lan tơ nghiệm thức đối chứng (phun nƣớc) .31 Hình III.7 Quả thể nghiệm thức phun môi trƣờng MS 33 Hình III.8 Quả thể nghiệm thức phun môi trƣờng MS/5 33 Hình III.9 Quả thể nghiệm thức phun môi trƣờng MS/10 .33 Hình III.10 Quả thể nghiệm thức phun môi trƣờng MS/15 .33 Hình III.11 Quả thể nghiệm thức phun môi trƣờng MS/20 .33 Hình III.12 Quả thể nghiệm thức đối chứng (phun nƣớc) .33 Hình III.13 Sự lan tơ nghiệm thức M1 (phun 30 ml môi trƣờng MS) .38 Hình III.14 Sự lan tơ nghiệm thức M2 (phun 40 ml môi trƣờng MS) .38 Hình III.15 Sự lan tơ nghiệm thức M3 (phun 50 ml môi trƣờng MS) .38 Hình III.16 Sự lan tơ nghiệm thức M4 (phun 60 ml môi trƣờng MS) .38 Hình III.17 Sự lan tơ nghiệm thức M5 (phun 70 ml môi trƣờng MS) .38 Bảng ANOVA đƣờng kính thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức với tỷ lệ phối trộn khác phân trùn quế rơm Trang 78 Bảng Trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức với tỷ lệ phối trộn khác phân trùn quế rơm STT Nghiệm thức Trọng lƣợng thể (g) Lần Lần Lần Lần 1:5 14,04 11,15 12,69 15,03 1:6 14,43 22,12 14,66 16,08 1:7 9,410 9,6300 10,35 12,03 1:8 9,410 10,84 9,960 10,56 1:9 9,390 9,750 10,27 10,06 ĐC 10,11 10,07 6,900 12,37 Trang 79 Bảng ANOVA trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức với tỷ lệ phối trộn khác phân trùn quế rơm Trang 80 Bảng 10 Chiều cao thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun Kelpak với thể tích khác STT Nghiệm thức Chiều cao thể (mm) Lần Lần Lần Lần K1 29,75 30,12 33,05 25,51 K2 26,57 26,20 26,77 32,09 K3 (ĐC) 20,94 30,90 22,54 21,81 K4 22,32 24,21 26,45 23,19 K5 23,70 20,91 22,54 23,13 Chú thích: K1: phun 30 ml Kelpak cho lần phun K2: phun 40 ml Kelpak cho lần phun K3 (nghiệm thức đối chứng): phun 50 ml Kelpak cho lần phun K4: phun 60 ml Kelpak cho lần phun K5: phun 70 ml Kelpak cho lần phun Trang 81 Bảng ANOVA chiều cao thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun Kelpak với thể tích khác Trang 82 Bảng 11 Đƣờng kính thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun Kelpak với thể tích khác STT Nghiệm thức Đƣờng kính thể (mm) Lần Lần Lần Lần K1 22,47 23,48 21,18 21,20 K2 19,96 20,17 20,59 20,81 K3 (ĐC) 18,12 20,92 20,14 19,93 K4 18,86 18.26 19,59 19,95 K5 18,57 17,29 18,26 18,51 Chú thích: K1: phun 30 ml Kelpak cho lần phun K2: phun 40 ml Kelpak cho lần phun K3 (nghiệm thức đối chứng): phun 50 ml Kelpak cho lần phun K4: phun 60 ml Kelpak cho lần phun K5: phun 70 ml Kelpak cho lần phun Trang 83 Bảng ANOVA đƣờng kính thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun Kelpak với thể tích khác Trang 84 Bảng 12 Trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun Kelpak với thể tích khác STT Nghiệm thức Trọng lƣợng thể (g) Lần Lần Lần Lần K1 10,25 9,79 10,09 9,87 K2 6,15 9,65 7,69 8,67 K3 (ĐC) 7,08 6,03 7,73 9,08 K4 9,46 5,90 5,98 6,60 K5 5,02 4,10 4,54 5,49 Chú thích: K1: phun 30 ml Kelpak cho lần phun K2: phun 40 ml Kelpak cho lần phun K3 (nghiệm thức đối chứng): phun 50 ml Kelpak cho lần phun K4: phun 60 ml Kelpak cho lần phun K5: phun 70 ml Kelpak cho lần phun Trang 85 Bảng ANOVA trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc nghiệm thức phun Kelpak với thể tích khác Trang 86 Bảng 13 Chiều cao thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc trồng với chất dinh dƣỡng khác STT Nghiệm thức Chiều cao thể (mm) Lần Lần Lần Lần NT1 29,02 37,86 33,21 26,39 NT2 29,75 30,12 33,05 25,51 NT3 26,28 25,11 21,36 28,60 ĐC 24,61 22,19 25,70 26,11 Chú thích:  NT1: Môi trƣờng MS (với thể tích phun 30 ml/ lần phun/ nghiệm thức)  NT2: Kelpak (với thể tích phun 30 ml/ lần phun/ nghiệm thức)  NT3: Phân trùn quế (với tỷ lệ phân trùn quế : rơm/ nghiệm thức)  ĐC: Chỉ sử dụng rơm Trang 87 Bảng ANOVA chiều cao thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc trồng với chất dinh dƣỡng khác Trang 88 Bảng 14 Đƣờng kính thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc trồng với chất dinh dƣỡng khác STT Nghiệm thức Đƣờng kính thể (mm) Lần Lần Lần Lần NT1 20,69 24,63 26,21 22,44 NT2 22,47 23,48 21,18 21,20 NT3 14,43 22,12 14,66 16,08 ĐC 20,87 17,05 20,30 20,65 Chú thích:  NT1: Môi trƣờng MS (với thể tích phun 30 ml/ lần phun/ nghiệm thức)  NT2: Kelpak (với thể tích phun 30 ml/ lần phun/ nghiệm thức)  NT3: Phân trùn quế (với tỷ lệ phân trùn quế : rơm/ nghiệm thức)  ĐC: Chỉ sử dụng rơm Trang 89 Bảng ANOVA đƣờng kính thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc trồng với chất dinh dƣỡng khác Trang 90 Bảng 15 Trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc trồng với chất dinh dƣỡng khác STT Nghiệm thức Trọng lƣợng thể (g) Lần Lần Lần Lần NT1 8,840 8,940 9,970 9,520 NT2 10,25 9,79 10,09 9,87 NT3 14,43 22,12 14,66 16,08 ĐC 10,11 10,07 6,900 12,37 Chú thích:  NT1: Môi trƣờng MS (với thể tích phun 30 ml/ lần phun/ nghiệm thức)  NT2: Kelpak (với thể tích phun 30 ml/ lần phun/ nghiệm thức)  NT3: Phân trùn quế (với tỷ lệ phân trùn quế : rơm/ nghiệm thức)  ĐC: Chỉ sử dụng rơm Trang 91 Bảng ANOVA trọng lƣợng thể nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr.) Sing) thu đƣợc trồng với chất dinh dƣỡng khác Trang 92 [...]... trồng, các yếu tố này đặc biệt là các chất dinh dƣỡng bổ sung vào giá thể trồng đã tác động lên năng suất trồng nhƣ thế nào là vấn đề đƣợc quan tâm nhiều nhất Do đó đề tài: “KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC CHẤT DINH DƢỠNG TRÊN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr. ) Sing) TRỒNG TẠI CƠ SỞ 3 TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM là rất cần Trang 2 thiết nhằm cải thiện phần nào tình hình trồng nấm. .. thể ảnh hƣởng đến sự nấm rơm phát triển của nấm rơm Chăm sóc Thí nghiệm 4: Khảo sát thể Kelpak tích ảnh phun hƣởng đến sự phát triển của nấm rơm Thu hái Trang 19 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát nồng độ MS thích hợp cho sự phát triển của nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr. ) Sing) 2.2.1.1 Mục đích Tìm ra đƣợc nồng độ MS thích hợp cho sự phát triển của nấm rơm 2.2.1.2 Phương... phần nào tình hình trồng nấm rơm hiện nay, mở ra hƣớng mới về việc sử dụng chất dinh dƣỡng cho nấm sinh trƣởng phát triển tốt hơn Mục tiêu đề tài: tìm ra đƣợc chất dinh dƣỡng phù hợp nhất cho sự phát triển của nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr. ) Sing) Trang 3 PHẦN I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 GIỚI THIỆU VỀ NẤM RƠM (Volvariella volvacea (Bull ex Fr. ) Sing) Phân loại khoa học [19][4]:  Giới: Fungi ... NH3 1 ngày độ ẩm (70 – 75 %)  khử trùng khu vực trồng -Hấp khử trùng rơm, để nguội, -Khử trùng nền lại bằng vôi bột kiểm tra lại độ ẩm trƣớc khi trồng trƣớc khi bắt đầu trồng (70 – 75 %) Rơm, rạ đã xử lý Tiến hành khảo sát ảnh hƣởng của các dạng chất dinh dƣỡng lên sự sinh trƣởng, phát triển của nấm rơm Trang 18 Tiến hành khảo sát ảnh hƣởng của các dạng chất dinh dƣỡng lên sự sinh trƣởng, phát triển của. .. Số liệu đƣợc xử lý thống kê bằng phần mềm STATGRAPHICS Plus 3. 0 2.2 .3 Thí nghiệm 3: Khảo sát tỷ lệ phối trộn giữa phân trùn quế và giá thể ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr. ) Sing) 2.2 .3. 1 Mục đích Xác định đƣợc tỷ lệ phối trộn giữa phân trùn quế và giá thể thích hợp cho sự phát triển của nấm rơm 2.2 .3. 2 Phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm đƣợc bố trí theo kiểu... xuất nấm rơm: chuẩn bị địa điểm nuôi trồng  chế biến rơm, rạ làm giá thể trồng nấm  cấy giống  chăm sóc sợi nấm  chăm sóc quả thể nấm rơm và thu hái nấm  bảo quản và chế biến nấm rơm [ 13] 1.5 Tình hình nuôi trồng nấm rơm 1.5.1 Tình hình nuôi trồng nấm rơm trên thế giới Nấm rơm đƣợc trồng đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1700 Khoảng 1 932 – 1 935 nấm rơm đƣợc giới thiệu ở Philippines, Malaysia và các. .. triển của nấm rơm Trải rơm và giống nấm vào túi Trải rơm, phân trùn quế (theo đúng tỷ l ) và nilon kích thƣớc 15x25 cm giống nấm vào túi nilon kích thƣớc 15x25 cm Thí nghiệm 1: Khảo sát nồng độ MS thích hợp cho sự phát triển của nấm rơm Nuôi sợi Thí nghiệm 2: Khảo Thí nghiệm 3: Khảo sát sát thể tích phun môi tỷ lệ phối trộn giữa trƣờng MS ảnh hƣởng phân trùn quế và giá đến sự phát triển của thể ảnh hƣởng...  Khả năng lan tơ của tơ nấm  Hình thái của quả thể Năng suất:  Kích thƣớc của quả thể (chiều cao và đƣờng kính quả thể khi ở dạng hình trứng)  Trọng lƣợng 2.2.1.4 Xử lý số liệu Số liệu đƣợc xử lý thống kê bằng phần mềm STATGRAPHICS Plus 3. 0 2.2.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát thể tích phun môi trường MS ảnh hưởng đến sự phát triển của nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr. ) Sing) 2.2.2.1 Mục đích... ghim (pinhead: nụ nấm)  Giai đoạn hình nút nhỏ (tiny button)  Giai đoạn hình nút (button)  Giai đoạn hình trứng (egg)  Giai đoạn hình chuông (elongation: kéo dài)  Giai đoạn trƣởng thành (nature: nở xòe) Hình I Các giai đoạn phát triển khác nhau của nấm rơm (Volvariella volvacea (Bull ex Fr. ) Sing). (Shu-ting Chang và Philip G Miles, 200 4) 1: Giai đoạn đầu đinh ghim (pinhead: nụ nấm) 2: Giai đoạn... phun Cách tiến hành:  Khi kết thúc thí nghiệm 1, sẽ tìm đƣợc nồng độ MS thích hợp cho sự phát triển của nấm rơm Từ nồng độ MS đã biết, tiến hành khảo sát thể tích thích hợp  Trải rơm và giống nấm vào túi nilon với kích thƣớc 15x25 cm Mỗi túi sẽ dùng 650 g rơm và 65 g meo nấm (tỷ lệ 10 %) Với 650 g rơm, sẽ chia làm 3 lớp, xen giữa các lớp rơm sẽ là các lớp meo nấm Meo nấm đƣợc chia làm 3 phần với các
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng trên sự phát triển của nấm rơm (volvariella volvacea (bull ex fr ) sing) trồng tại cơ sở 3 trường đại học mở tp hcm , khảo sát ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng trên sự phát triển của nấm rơm (volvariella volvacea (bull ex fr ) sing) trồng tại cơ sở 3 trường đại học mở tp hcm , khảo sát ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng trên sự phát triển của nấm rơm (volvariella volvacea (bull ex fr ) sing) trồng tại cơ sở 3 trường đại học mở tp hcm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay