Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina

100 162 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TPHCM, Ngày… Tháng… Năm… Ký tên i GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Danh mục viết tắt TK: Tài khoản NVL TT: Nguyên vật liệu trực tiếp NC TT: Nhân công trực tiếp TSCĐ: Tài sản cố định GTGT: Giá trị gia tăng BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ: Kinh phí công đoàn SDĐK: Số dư đầu kỳ SDCK: Số dư cuối kỳ TTSX: Trực tiếp sản xuất QLSX: Quản lý sản xuất ii GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: PHẠM VI NGHIÊN CỨU: KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1.1 Chi phí sản xuất: 1.1.2 Giá thành sản phẩm: 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: 1.1.4 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất đối tƣợng tính giá thành sản phẩm: 1.1.5 Kỳ tính giá thành: 1.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.2.1 Những vấn đề chung kế toán chi phí sản xuất: 1.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 10 1.2.3 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 11 1.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 13 1.3 TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT: 16 1.3.1 Nội dung: 16 1.3.2 Tài khoản sử dụng: 16 1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ: 18 1.4.1 Nội dung: 18 1.4.2 Phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang: 18 1.5 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 21 1.5.1 Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm: 21 1.6 KẾ TOÁN CHI PHÍ THIỆT HẠI TRONG SẢN XUẤT: 24 1.6.1 Kế toán khoản thiệt hại sản phẩm hỏng: 24 iii GVHD: ThS Vũ Quốc Thông 1.6.2 SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Kế toán khoản thiệt hại ngừng sản xuất: 27 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty: 30 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 31 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty: 35 2.2 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 36 2.2.1 Sơ đồ tổ chức: 36 2.2.2 Trách nhiệm phòng ban 37 2.3 TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 38 2.4 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 39 2.4.1 Tổ chức máy kế toán công ty 39 2.4.2 Tổ chức công tác kế toán công ty 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT – TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 45 3.1 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT – TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY 45 3.1.1 Sản xuất sản phẩm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 45 3.1.2 Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất: 48 3.1.3 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất đối tƣợng tính giá thành: 49 3.1.4 Chính sách kế toán CPSX – tính giá thành sản phẩm: 49 3.2 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT – TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 51 3.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 51 3.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp: 55 3.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung: 59 3.2.4 Đánh giá bán thành phẩm dở dang cuối kỳ: 62 3.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành 62 3.3 VÍ DỤ MINH HỌA: 67 iv GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 3.3.2 Ví dụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cho bán thành phẩm phân xƣởng Ép Nhựa: 67 3.3.1 Ví dụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành cho thành phẩm bếp gas Namilux: 76 3.4 BÁO CÁO GIÁ THÀNH VÀ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ 83 3.4.1 Báo cáo giá thành: 83 3.4.2 Một số đánh giá: 83 CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 85 4.1 NHẬN XÉT: 85 4.2 NHƢỢC ĐIỂM: 86 4.3 KIẾN NGHỊ: 87 Danh mục tài liệu tham khảo 92 v GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Danh mục hình vẽ Hình 2.1: Sơ đồ trình phát triển công ty 31 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức máy công ty 36 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình sản xuất chung 38 Hình 2.4: Sơ đồ tổ chức máy kế toán 39 Hình 2.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán máy theo hình thức Nhật ký chung 43 Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức máy sản xuất kinh doanh 46 Hình 3.2: Sơ đồ quy trình công nghệ SXSP 47 Hình 3.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55 Hình 3.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chi phí nhân công trực tiếp 59 Hình 3.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chi phí sản xuất chung 61 vi GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Danh mục bảng biểu Bảng 2.1: Danh sách hệ thống siêu thị trung tâm điện máy phân phối tiêu thụ 32 Bảng 2.2: Danh sách hệ thống đại lý phân phối tiêu thụ tiêu biểu 33 Bảng 2.3: Danh sách khách hàng nhà hàng tiệc cưới quán ăn tiêu biểu 34 Bảng 3.1: Một số sản phẩm công ty 45 Bảng 3.2: Danh sách số nhà cung cấp vật tư sản xuất 52 Bảng 3.3: Tỷ lệ khoản trích theo lương năm 2014 57 Bảng 3.4: Bảng Nhập – Xuất – Tồn nguyên vật liệu Nhựa 12/2014 68 Bảng 3.5: Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu Nhựa 69 Bảng 3.6: Bảng phân bổ tiền lương tháng 12/2014 71 Bảng 3.7: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 12/2014 72 Bảng 3.8: Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm bếp gas 80 Bảng 3.9: Bảng hệ số phân bổ chi phí sản xuất cho thành phẩm 81 vii GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Danh mục phụ lục Phụ lục 1: Hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào 12/2014 Ủy Nhiệm Chi 12/2014 Phụ lục 2: Phiếu Nhập Kho Nguyên vật liệu Công ty CP Thiết bị Nhà bếp Vina tháng 12/2014 Phụ lục 3: Mẫu Phiếu Nhập kho mua hàng 12/2014 Phụ lục 4: Mẫu Phiếu Yêu cầu xuất vật tư 12/2014 Phụ lục 5: Mẫu Phiếu Xuất kho nội 12/2014 Phụ lục 6: Sổ chi tiết tài khoản 621 tháng 12/2014 Phụ lục 7: Sổ chi tiết tài khoản 622 tháng 12/2014 Phụ lục 8: Sổ chi tiết tài khoản 627 tháng 12/2014 Phụ lục 9: Sổ tài khoản 154 tháng 12/2014 Phụ lục 10: Báo cáo giá thành tháng 12/2014 viii GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Sinh viên nhận thấy thực tế có nhiều doanh nghiệp tồn theo nhiều hình thức hay loại hình khác Tuy nhiên, mục tiêu lớn mà doanh nghiệp khác hướng tới lại giống nhau, mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Để thực tốt mục tiêu việc nâng cao doanh thu giảm thiểu chi phí điều quan trọng Khi thực tập Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà bếp Vina, doanh nghiệp sản xuất bếp gas hàng đầu Việt Nam, sinh viên nhận thấy tác động chi phí khâu sản xuất tính giá thành sản phẩm mang yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến kết hoạt động công ty Sử dụng có hiệu chi phí làm hạ thấp giá thành mà tạo lợi cạnh tranh lớn giá cho doanh nghiệp Đối với công ty Namilux nói riêng doanh nghiệp sản xuất khác Việt Nam nói chung vấn đề giá thành chưa trọng hay quan tâm thực Điều khiến cho chi phí, giá thành sản xuất doanh nghiệp Việt Nam so với nước cao sức cạnh tranh nhiều Điều trở nên quan trọng kinh tế Việt Nam đứng trước xu hội nhập toàn cầu hoá Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà bếp Vina em định sâu nghiên cứu đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất – Tính giá thành” Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu tình hình thực tế Công ty, sâu phân tích tìm hiểu cách thức tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Từ rút kinh nghiệm thực tế cho nghề nghiệp chọn tương lai Đồng thời, sinh viên nêu lên nhận xét, kiến nghị giúp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm Công ty GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: - Quan sát, tìm hiểu cách thức hoạt động doanh nghiệp Tìm hiểu máy kế toán công tác kế toán doanh nghiệp So sánh vận dụng lí thuyết kế toán chương trình học với nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế doanh nghiệp Hoà nhập tốt môi trường làm việc doanh nghiệp, có quan hệ tốt với nhân viên công ty Có ý thức, có kỉ luật, có tinh thần trách nhiệm công việc giao tuân thủ nội quy, quy chế công ty Tích luỹ kinh nghiệm làm việc cho thân tương lai PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Thu thập thông tin, liệu mà công ty sẵn có Từ thông kê, phân tích rút nhận xét liệu thu PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Sinh viên thực tập phận Kế toán Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Vina từ tháng 11/2015 - đến tháng 04/2016 Khóa luận tốt nghiệp khóa 2012 đề cập đến công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phẩn Thiết bị Nhà bếp Vina KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: Khóa luận tốt nghiệp “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành Công ty Thiết bị Nhà bếp Vina” gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chương 2: Tổng quan Công ty Cổ Phần Thiết bị Nhà bếp Vina Chương 3: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà bếp Vina Chương 4: Nhận xét, kiến nghị giải pháp GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Và khoản trích trước tiền lương nghỉ phép cho nhân công: Nợ TK 6279 Có TK 335 1.914.250 đồng 1.914.250 đồng Cuối kỳ, nhận hóa đơn số 088444 Công ty điện lực cho tiền điện phát sinh Phân xưởng Lắp Ráp từ 06/12 -15/12 Đồng thời nhận hóa đơn mua dầu hỏa Tanimex theo hóa đơn số 018665 hóa đơn mua keo dán số 000249 chưa toán phục vụ sản xuất phân xưởng Sau kế toán toán xử lý chuyển cho kế toán tổng hợp giá thành, kế toán hạch toán vào tài khoản 6279 (Phụ lục 8) Hóa đơn tiền điện: Nợ TK 6279 66.831.147 đồng Có TK 331 66.831.147 đồng Hóa đơn dầu hỏa Tanimex: Nợ TK 6279 11.370.909 đồng Có TK 331 11.370.909 đồng Hóa đơn keo dán: Nợ TK 6279 55.391.880 đồng Có TK 331 55.391.880 đồng Kế toán tiến hành kết chuyển chi phí sản xuất chung Phân xưởng Lắp ráp từ tài khoản 6271 vào tài khoản tập hợp chi phí 1541 (Phụ lục Phụ lục 9) Nợ TK 1549 Có TK 6279 260.305.228 đồng 260.305.228 đồng Ngoài ra, phân xưởng Lắp Ráp sử dụng số bao bì Luân chuyển Kế toán tổng hợp tiến hành ghi: (Phụ lục 9) Nợ TK 1549 Có TK 153 1.557.195.786 đồng 1.557.195.786 đồng 78 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Kế toán thực kết chuyển tài khoản chi phí sản xuất chi tiết phân xưởng Lắp Ráp 6219, 6229, 6279 tài khoản 153 vào tài khoản tổng hợp chi phí phân xưởng Lắp Ráp 1549 Sau kế toán chuyển sản phẩm hoàn chỉnh sang kho thành phẩm Nợ TK 155 20.648.304.620 đồng Có TK 1549 20.648.304.620 đồng b) Tính giá thành cho thành phẩm bếp gas Namilux hoàn chỉnh: Cách tính giá thành thành phẩm hoàn chỉnh tương tự tính giá thành bán thành phẩm phân xưởng  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính theo định mức tiêu hao Ví dụ tính giá thành sản phẩm Bếp gas du lịch Namilux 158 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tính theo định mức tiêu hao bán thành phẩm phân xưởng 79 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Bảng 3.8: Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm Bếp gas du lịch Namilux 158: Tên vật tƣ Đơn tính vị Định mức vật tƣ bếp gas Số xuất lƣợng Đơn xuất giá Thành tiền BÁN THÀNH PHẨM PHÂN XƢỞNG NHỰA Nút vặn Cái 500 550 275.000 Chân 15mm 158 Cái 500 1.139 569.500 Nút cần gạt 158 Cái 500 419,052 209.526 TỔNG CỘNG 1.054.026 BÁN THÀNH PHẨM PHÂN XƢỞNG DẬP Kiềng bếp Inox Cái 500 8.538 4.269.000 Khung thân bếp Cái 500 18.717 9.358.500 Thân đầu lò Cái 500 2.235 1.117.500 … … … … … TỔNG CỘNG 30.059.000 BÁN THÀNH PHẨM PHÂN XƢỞNG VAN Cụm van bếp du lịch 158 Cái 500 13.215 TỔNG CỘNG 6.607.500 6.607.500 VẬT TƢ MUA NGOÀI Ốc BNJMP Con 4500 40 180.000 Lò xo Cái 500 50 25.000 Vòng đệm Cái 500 367 183.500 … … … … TỔNG CỘNG … … 6.111.500 Nguồn: Phòng kế toán 80 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Dựa vào Bảng định mức nguyên vật liệu Bếp gas du lịch Namilux 158, chi phí nguyên vật liệu để sản xuất Bếp gas Namilux 158 là: 1.054.026 + 30.059.000 + 6.607.500 + 6.111.500 = 43.832.026 đồng Vì giai đoạn cuối quy trình sản xuất – phân xưởng Lắp Ráp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất phát sinh phân xưởng Lắp Ráp để sản xuất cho nhiều sản phẩm bếp gas hoàn thành Bếp gas du lịch Namilux 158 thành phẩm quy trình Cho phí nhân công trực tiếp hay chi phí sản xuất chung phát sinh phân bổ theo phương pháp hệ số Bảng 3.9: Bảng hệ số phân bổ chi phí sản xuất cho thành phẩm STT Tên sản phẩm Số lƣợng nhập Hệ số phân bổ Hệ số tỷ trọng Bếp gas du lịch NA 158 500 1.000 Bếp gas du lịch CI _153 700 1,85 1.295 Bếp gas Namilux NA_161 500 1,7 850 Bếp gas Sunwave 644 1.288 Bếp gas Queen 600 BFI 325 1,8 585 … … … … TỔNG CỘNG 24.589 Nguồn: Phòng kế toán 81 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Chi phí nhân công trực tiếp phân bổ phân bổ theo công thức: Vậy chi phí nhân công trực tiếp phân bổ cho bếp du lịch Namilux 158: (Bảng 3.9 Phụ lục 7) Chi phí nhân công trực tiếp phân bổ cho Bếp gas 158 = 662.310.148 x 1.000 = 26.935.221 24.589 Chi phí sản xuất chung phân bổ theo công thức tương tự Suy chi phí sản xuất chung phân bổ chi bếp du lịch Namilux 158: (Bảng 3.9 Phụ lục 8) Chi phí sản xuất chung phân bổ cho Bếp gas 158 1.000 = 260.305.228 x = 10.586.247 24.589 Tổng giá thành thành phẩm bếp gas du lịch Namilux 158 = 43.832.026 + 26.935.221 + 10.586.247 = 81.353.494 đồng 81.353.494 Giá thành đơn vị bếp gas du lịch Namilux 158 = = 162.707 đồng 500 82 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 3.4 BÁO CÁO GIÁ THÀNH VÀ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ 3.4.1.Báo cáo giá thành: Cuối tháng, sau quy trình tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Kế toán tổng hợp xuất Báo cáo giá thành tháng (phụ lục 10) Mẫu báo cáo giá thành bao gồm tiêu chi phí tập hợp nên giá thành sản phẩm Bao gồm tiêu: Số lượng sản phẩm hoàn thành tháng Cụ thể 12/2014 6219: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phân xưởng Lắp Ráp 6279 (/1532): Chi phí sản xuất chung Phân xưởng Lắp Ráp, phần chi phí bao bì luân chuyển 6229 (/334;338): Chi phí nhân công trực tiếp của Phân xưởng Lắp Ráp 6279 (/214): Chi phí sản xuất chung Phân xưởng Lắp Ráp, phần chi phí khấu hao 6279(/111,331, ): Chi phí sản xuất chung Phân xưởng Lắp Ráp, phần chi phí sản xuất chung khác 3.4.2.Một số đánh giá: Đối với doanh nghiệp sản xuất khâu giá thành sản phẩm khâu quan trọng nhất, mang yếu tố định cho cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Những tiêu phản ánh Báo cáo giá thành Công ty CP Thiết Bị Nhà Bếp Vina cho thấy chi tiết chi phí tạo nên thành phẩm, phản ảnh đầy đủ thông tin chi phí sản xuất Kế toán thông qua nắm bắt phát sinh chi phí khoản mục sản phẩm Qua đó, kế toán theo dõi, xem xét có định phù hợp để đưa phương án phù hợp Ngoài ra, Công ty nên xem xét coi trọng yếu tố kế toán quản trị, quy mô sản xuất công ty lớn Hơn nữa, doanh nghiệp sản xuất, vấn đề kế toán tập hợp chi phí sản xuất không xoay quanh việc cung cấp thông tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm qua Báo cáo giá thành hàng tháng mà cần nhiều thông tin quản trị chi phí sản xuất Có nhiều vấn đề chi phí sản xuất mà cần người kế toán phải cung cấp thông tin nhiều Báo cáo giá thành Ví dụ như:  Quyết định nên mua hay tự sản xuất? Đối với Công ty Thiết bị Nhà bếp Vina, sản xuất kinh doanh bếp gas việc định phận bếp gas nên mua hay tiếp tục sản xuất cần có thông tin để định 83 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư  Quyết định nên bán hay nên tiếp tục sản xuất? Quyết định thường gặp Công ty Thiết bị Nhà bếp Vina Quy trình sản xuất có nhiều bán thành phẩm khác từ phân xưởng Ép Nhựa, phân xưởng Dập, phân xưởng Van tiêu thụ Nhưng liệu doanh nghiệp nên tiếp tục sản xuất để thành phẩm hoàn chỉnh hay đem tiêu thụ ngay?  Quyết định nên giữ lại hay loại bỏ phận? Những định việc loại bỏ hay tiếp tục kinh doanh vấn đề đặt doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại nhiều dòng bếp gas Công ty Những vấn đề quản trị quan trọng thường hay gặp doanh nghiệp sản xuất Do đó, kế toán lập Báo cáo giá thành theo hướng quản trị sản xuất Phân loại chi phí thành nhiều yếu tố khác (ví dụ phân loại chi phí theo định phí biến phí) Qua đó, kế toán phần nhìn thấy rõ dòng lưu chuyển chi phí có lợi hay không, nhanh chóng cắt giảm chi phí không cần thiết tăng thêm chi phí cần thiết để giảm giá thành, nâng cao lợi nhuận 84 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 NHẬN XÉT:  Về công tác kế toán công ty: Bộ máy kế toán Công ty xây dựng theo mô hình kế toán tập trung, đảm bảo tập trung, thống đạo trực tiếp kế toán trưởng, hình thức kịp thời đảm bảo cho việc xử lý thông tin kế toán chặt chẽ, xác, kịp thời có hiệu Đồng thời phù hợp với việc tổ chức kinh doanh trình độ quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương tiện kỹ thuật tính toán đại Phòng Kế toán Công ty bố trí cách khoa học, hợp lý với yêu cầu phận Bộ máy kế toán tương đối hoàn chỉnh gọn nhẹ, cán kế toán có trình độ lực đồng đều, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao Công ty sử dụng sổ sách theo hình thức kế toán Nhật ký chung phù hợp với tình hình tổ chức quản lý sản xuất Đây hình thức phù hợp cho loại hình doanh nghiệp có ứng dụng máy vi tính vào công tác kế toán.Việc đối chiếu, cung cấp số liệu phòng ban với nhân viên kế toán nhanh chóng, xác, kịp thời Công ty thực đầy đủ quy định chế độ kế toán Từ công việc kế toán ban đầu, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ gốc tiến hành cẩn thận, đảm bảo số liệu kế toán đúng, xác  Về chứng từ kế toán Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán công ty áp dụng tương đối đầy đủ, với quy định chế độ kế toán, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế công ty Hệ thống chứng từ sử dụng đáp ứng nhu cầu quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Trình tự lưu chuyển hợp lý, không chồng chéo, phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty Có quy định rõ ràng trách nhiệm phận, cá nhân lập, phê duyệt, luân chuyển chứng từ Chứng từ lập ghi đầy đủ xác thông tin cần thiết, có đầy đủ chữ ký theo quy định  Về hệ thống tài khoản kế toán Năm 2014, công ty vận dụng theo định 15/2006/QĐ-BTC Đến ngày 01/01/2015 Công ty vận dụng theo thông tư 200 Bộ Tài Trên sở hệ thống tài khoản thống nhất, công ty mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với yêu cầu quản lý, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, góp phần phản ánh thông tin rõ ràng, thuận 85 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư tiện cho việc theo dõi đối tượng hạch toán Nhìn chung, tài khoản liên quan đến công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu hạch toán, phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh  Về tổ chức công tác kế toán hệ thống sổ sách kế toán Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh, công ty tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức Nhật ký chung phần mềm kế toán ASC Các chứng từ gốc nhập vào phần mềm máy tính theo yêu cầu, máy tính tự ghi sổ chi tiết tài khoản, sổ tổng hợp sổ khác có liên quan Cuối tháng, vào phát sinh tháng, kế toán tiến hành phân bổ chi phí để tính giá thành, định khoản, kết chuyển số phát sinh vào tài khoản, in báo cáo Như vậy, việc sử dụng phần mềm kế toán tiện lợi Các nhân viên kế toán dễ dàng điều chỉnh, tổng hợp số liệu, truy xuất báo cáo lúc Như công tác kế toán trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm nhiều thời gian, nhân lực 4.2 NHƢỢC ĐIỂM:  Về tổ chức kế toán: Bộ máy kế toán đơn giản, số lượng công việc lớn lại có người đảm nhiệm nên không tránh khỏi khó khăn sai sót Một nhân viên phụ trách nhiều việc dẫn đến áp lực công việc Ví dụ như: Một kế toán vật tư công ty vừa phải đảm nhận theo dõi tổng hợp hóa đơn đầu vào công ty vừa phải theo dõi tình hình công nợ phải thu Trong trình làm việc có nhiều sai sót, xuất nhập số liệu dễ bị nhầm lẫn Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bị phản ánh thiếu hay số báo cáo lập chậm tiến độ so với yêu cầu  Về sản phẩm hỏng Hiện nay, phân xưởng sản xuất chi phí sản phẩm hỏng không trừ trình tính giá thành, sản phẩm hoàn thành có giá cao phải gánh chịu chi phí sản phẩm hỏng  Về đánh giá sản phẩm dở dang Thực tế, doanh nghiệp sản xuất tồn sản phẩm dở dang cuối kỳ Tuy nhiên, công ty không tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Điều làm cho công tác kế toán giá thành trở nên đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian cho nhân viên kế toán Nhưng việc xác định giá thành sản phẩm không xác, đẩy giá thành sản phẩm cao nhiều so với thực tế Do làm giảm sức cạnh tranh bếp gas thị trường 86 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 4.3 KIẾN NGHỊ:  Về công tác kế toán Hiện nay, phòng kế toán có nhân Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải theo dõi loại tài khoản ngày Do đó, công ty nên bổ sung nguồn nhân lực cho kế toán, thường xuyên tổ chức buổi tập huấn để cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên Công ty nên có phận kế toán quản trị để thúc đẩy trình xây dựng kế hoạch sản xuất Phân tích biến động chi phí, ý khoản mục chi phí mà thực tế tăng nhiều so với kế hoạch đề để có biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành Nghiên cứu biến động giá cả, có kế hoạch tồn kho hợp lý tránh tình trạng tồn kho thấp cao  Về sản phẩm hỏng: Sản phẩm hỏng khoản thiệt hại sản xuất kế toán coi chi phí để tập hợp kỳ Đây yếu tố có ảnh hưởng đến chi phí sản xuất Vì vậy, để việc tính giá thành xác công ty nên hạch toán chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng Sản phẩm hỏng chia theo tiêu chuẩn kỹ thuật chia làm loại: sản phẩm hỏng sửa chữa sản phẩm hỏng không sửa chữa Nếu chia theo định mức, quan hệ hạch toán, lập kế hoạch sản phẩm hỏng chia thành sản phẩm hỏng định mức sản phẩm hỏng định mức Đối với sản phẩm hỏng sửa chữa định mức coi thiệt hại sản phẩm hỏng xem chi phí sản xuất thành phẩm kỳ Vì vậy, lúc kế toán cần theo dõi khoản giá trị tận thu từ sản phẩm hỏng nhằm điều chỉnh giá thành công ty Kế toán ghi chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng định mức theo bút toán : Nợ TK 152,111,112,131/ Có TK 154 “Sản phẩm chế tạo” Đối với sản phẩm hỏng định mức: - * Trường hợp sản phẩm hỏng sửa chữa định mức: Trường hợp phát xử lý kỳ, chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng phản ánh vào TK 621, 622, 627 chi tiết “sửa chữa sản phẩm hỏng” Cuối kỳ kết chuyển vào 154 “Sửa chữa sản phẩm hỏng” để kết chuyển vào giá vốn hàng bán sau trừ khoản thu bồi thường giá trị phế phẩm thu hồi 87 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông - SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Trường hợp phát sản phẩm hỏng cuối kỳ, sang kỳ sau sửa chữa thì: (1): Kết chuyển giá trị sản phẩm hỏng sửa chửa được; (2): Tập hợp chi phí sản phẩm hỏng; (3): Tổng hợp chi phí sản phẩm hỏng; (4): Giá thành thực tế sản phẩm hỏng sửa chữa; (5): Giá trị phế phẩm thu hồi, khoản thu bồi thường; (6): Kết chuyển chi phí sản phẩm hỏng xử lý 88 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư * Trường hợp sản phẩm hỏng không sửa chữa định mức: Cuối kỳ, vào chi phí thực tế giá thành kế hoạch giá thành định mức phản ánh giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa định mức - Trường hợp xác định nguyên nhân làm hỏng sản phẩm, kế toán ghi chép theo sơ đồ sau: (1): Kết chuyển chi phí sản phẩm hỏng không sửa chữa nhập kho phế liệu; bắt bồi thường; (2): Kết chuyển chi phí sản phẩm hỏng xử lý vào giá vốn bán * Trường hợp chưa xác định nguyên nhân, kế toán kết chuyển giá trị sản phẩm hỏng vào TK 1381 để chờ xử lý: Nợ TK 1381/Có TK 154 “Sản phẩm chế tạo” Sang kỳ sau, vào biên xử lý chứng từ có liên quan, kế toán phản ánh: Nợ TK 152, 1388: Giá trị phế liệu thu bổi thường Nợ TK 632: Thiệt hại tính vào giá vốn hàng bán sau trừ khoản thu hồi Có TK 1381: Trị giá sản phẩm hỏng 89 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: Hàng tháng, công ty nên tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Việc đánh giá làm cho chi phí sản xuất sản phẩm trở nên xác Đây biện pháp để hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường Theo công thức: Với công thức này, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ trước, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ đánh giá hạch toán Như vậy, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ trừ tổng giá thành Lúc đó, giá thành cho đơn vị thành phẩm thấp Hiện nay, có phương pháp để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo nguyên vật liệu trực tiếp  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản phẩm hoàn thành tương đương  Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức (chi phí kế hoạch) Dựa quy trình sản xuất sản phẩm bếp gas Namilux thực tế công ty, xin đề xuất công ty nên đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản phẩm hoàn thành tương đương Phương pháp tính toán phức tạp chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ tính xác phù hợp với quy trình sản xuất công ty – sản xuất theo quy trình có nhiều giai đoạn Theo đó, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ qui đổi thành sản phẩm hoàn thành tương đương tính theo phương pháp trung bình Ví dụ: Công ty Namilux có tình hình sản xuất tháng năm X sau: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ sản phẩm bếp gas X 4.700.000đ, chi tiết: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.000.000đ Chi phí nhân công trực tiếp 1.200.000đ Chi phí sản xuất chung 1.000.000đ Chi phí sản xuất sản phẩm bếp gas X phát sinh kỳ: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18.000.000đ Chi phí nhân công trực tiếp 5.840.000đ 90 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Chi phí sản xuất chung 5.600.000đ Số lượng thành phẩm X nhập kho 80 sản phẩm; Số lượng sản phẩm X dở dang cuối kỳ 20 sản phẩm với tỷ lệ hoàn thành 40%; Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh toàn từ đầu qui trình sản xuất, chi phí khác phát sinh theo mức độ sản xuất Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ đánh giá theo sản lượng hoàn thành tương đương sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dở dang cuối kỳ: 2.000.000đ +18.000.000đ - x 20sp = 4.000.000đ 80sp + 20sp Chi phí nhân công trực tiếp dở dang cuối kỳ: 1.200.000đ +5.840.000đ x 20sp x 40% = 640.000đ 80sp + (20sp x 40%) - Chi phí sản xuất chung dở dang cuối kỳ: 1.000.000đ +5.840.000đ x 20sp x 40% = 600.000đ 80sp + (20sp x 40%) Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ sản phẩm bếp gas X: 4.000.000đ + 640.000đ + 600.000đ = 5.240.000đ Như vậy, kỳ tính giá thành, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ trừ bổ sung kỳ tính giá thành kỳ sau Khi đó, giá thành công ty phản ánh xác 91 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư Danh mục tài liệu tham khảo  TS Đoàn Ngọc Quế, PGS.TS Phạm Văn Dược, TS Huỳnh Lợi, Kế toán chi phí, Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2013  Thông tư “Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp” – Thông tư 200/2014/TTBTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam  Tài liệu Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà bếp Vina  Trang web: http://www.webketoan.com http://voer.edu.vn 92 [...]... tính giá thành sản phẩm: a) Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn nhất định để tập hợp chi phí sản xuất Thực chất của xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là xác định chi phí phát sinh ở nơi nào (phân xưởng, bộ phận, quy trình sản xuất ) và thời kỳ chi phí phát sinh (trong kỳ hay kỳ trước) để ghi nhận vào nơi chịu chi phí (sản phẩm A, sản phẩm. .. phí sản xuất tương ứng với một đối tượng tính giá thành giúp kế toán thiết lập quy trình kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, xác lập được mối tương quan giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để tính toán giá thành nhằm tạo điều kiện tổng hợp, phân tích, phân bổ chính xác chi phí sản xuất 8 GVHD: ThS Vũ Quốc Thông SVTH: Nguyễn Ngọc Anh Thư 1.1.5 Kỳ tính giá thành: Kỳ tính giá thành sản. .. công nhân sản xuất 1.2.4 .Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: a) Nội dung: Chi phí sản xuất chung là chi phí phát sinh cho việc phục vụ và quản lý sản xuất tại phân xưởng, bao gồm tất cả chi phí sản xuất ngoài 2 khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung thường bao gồm: - Chi phí lao động gián tiếp, phục vụ, quản lý sản xuất tại phân xưởng - Chi. .. nghiệp và các khoản phải trả khác cho công nhân trực tiếp sản xuất Chi phí nhân công trực tiếp được hạch toán trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí  Chi phí sản xuất chung: là những chi phí để sản xuất ra sản xuất nhưng không kể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp, chi phí khấu... nhà quản lý cần thông tin về giá thành Lựa chọn đối tượng tính giá thành thích hợp sẽ là cơ sở để phân tích, tổng hợp chi phí sản xuất phù hợp, tính giá thành chính xác Giữa đối tượng tính giá thành với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có những mối quan hệ với nhau: - Một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tương ứng với một đối tượng tính giá thành sản phẩm như trong các quy trình công nghệ sản xuất. .. xuất, …nhưng kết quả tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau và những sản phẩm này có kết cấu giá thành có thể quy đổi được với nhau theo hệ số Để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng nhóm sản phẩm của quy trình công nghệ sản xuất, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong nhóm Ví dụ như tính giá thành của sản phẩm của qui trình chế biến dầu mỏ,... tài sản cố định sử dụng trong sản xuất và quản lý sản xuất, chi phí sửa chữa bảo trì, chi phí quản lý phân xưởng,… Trong hoạt động sản xuất, sự kết hợp các chi phí trên tạo những loại chi phí khác nhau:  Kết hợp giữa chi phí nguyên vật liệu trực tiếp với chi phí nhân công trực tiếp được gọi là chi phí ban đầu, thể hiện chi phí chủ yếu cần thiết khi bắt đầu sản xuất sản phẩm  Kết hợp giữa chi phí. .. tập hợp theo từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất để kết chuyển hoặc phân bổ chi phí sản xuất vào các đối tượng tính giá thành Trên cơ sở đó, tính tổng giá thành thực tế và giá thành thực tế đơn vị sản phẩm (TS Huỳnh Lợi và các cộng sự, Kế toán chi phí, Đại học Kinh tế TP.HCM, năm 2013) 1.3.2 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” được dùng để tổng hợp chi phí sản xuất. .. chi phí phát sinh, thời gian tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để thu thập, cung cấp thông tin cho việc lập báo cáo tài chính, phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý trong từng thời kỳ 1.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.2.1.Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất: a) Khái niệm kế toán chi phí sản xuất: Kế toán chi phí sản xuất là một bộ phận của kế toán, ... thụ sản phẩm Còn giá thành sản phẩm chỉ bao gồm chi phí sản xuất ra sản phẩm Mặt khác, chi phí sản xuất chỉ tính những chi phí phát sinh trong mỗi kỳ nhất định (tháng, quý, năm) không tính đến các chi phí có liên quan đến số lượng sản phẩm đã hoàn thành hay chưa Còn giá thành sản phẩm là giới hạn của số chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành Về mặt lượng: Nói đến chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina , Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay