Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina

107 177 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

GVHD: ThS Trần Thị Vinh NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TPHCM, Ngày… Tháng… Năm… Ký tên i GVHD: ThS Trần Thị Vinh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HĐ: Hóa đơn CT: Chứng từ TK: Tài khoản LN: Lợi nhuận HĐKD: Hoạt động kinh doanh DT: Doanh Thu BH & CCDV: Bán hàng cung cấp dịch vụ DTTC: Doanh thu tài CPTC: Chi phí tài CPBH: Chi phí bán hàng CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp GTGT: Giá trị gia tăng TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ: Tài sản cố định ii GVHD: ThS Trần Thị Vinh MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG 2.1.1 Những vấn đề chung doanh thu .3 2.1.2 Tài khoản sử dụng 2.1.3 Trình tự hạch toán doanh thu bán hàng phát sinh Doanh nghiệp .5 2.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU BÁN HÀNG 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Tài khoản sử dụng 2.2.3 Sơ đồ hạch toán 2.3 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Tài khoản sử dụng 2.3.3 Sơ đồ hạch toán 2.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 2.4.1 Khái niệm 2.4.2 Tài khoản sử dụng 2.4.3 Sơ đồ hạch toán 11 2.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 11 2.5.1 Khái niệm 11 2.5.2 Tài khoản sử dụng 11 2.5.3 Sơ đồ hạch toán 13 2.6 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 13 2.6.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài 13 2.6.2 Nội dung chi phí hoạt động tài 14 iii GVHD: ThS Trần Thị Vinh 2.6.3 2.7 Sơ đồ hạch toán 15 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC 16 2.7.1 Nội dung kế toán thu nhập khác .16 2.7.2 Nội dung kế toán chi phí khác 16 2.7.3 Sơ đồ hạch toán 17 2.8 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 17 2.8.1 Chi phí thuế thu nhập hành 17 2.8.2 Chi phí thuế thu nhập hoãn lại 18 2.9 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 19 2.9.1 Kỳ xác định kết kinh doanh .19 2.9.2 Sơ đồ hạch toán 20 CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 21 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 21 3.1.1 Tổng quan công ty 21 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 21 3.2 NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY 22 3.2.1 Nhiệm vụ .22 3.2.2 Chức 22 3.3 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHÍNH 23 3.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 24 3.4.2 Nhiệm vụ, chức phòng ban 25 3.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 26 3.6 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP 26 3.6.1 Tổ chức máy kế toán .26 3.6.2 Tổ chức công tác kế toán 28 CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 32 4.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM KINH DOANH TẠI CÔNG TY 32 4.1.1 Đặc điểm sản phẩm kinh doanh 32 4.1.2 Phƣơng thức bán hàng .32 4.1.3 Phƣơng thức toán 33 4.1.4 Chính sách kinh doanh công ty 33 4.2 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 33 iv GVHD: ThS Trần Thị Vinh 4.2.1 Kế toán hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ 33 4.2.2 Kế toán hoạt động tài 60 4.2.3 Kế toán hoạt động khác .69 4.2.4 Kế toán chi phí thuế TNDN .72 4.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 72 4.4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 76 4.4.1 Phân tích tình hình doanh thu 76 4.4.2 Phân tích tình hình chi phí 82 4.4.3 Phân tích tình hình lợi nhuận 86 4.4.4 Phân tích tỷ số khả sinh lời 91 CHƢƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 95 5.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ 95 5.1.1.Ƣu điểm: 95 5.1.2 Nhƣợc điểm .97 5.2 KIẾN NGHỊ 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 v GVHD: ThS Trần Thị Vinh Danh mục hình Hình 3.1: Quá trình hình thành phát triển công ty .22 Hình 3.2: Sơ đồ quy trình sản xuất 23 Hình 3.3: Sơ đồ cấu tổ chức công ty 24 Hình 3.4: Sơ đồ máy kế toán Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Biếp Vina 27 Hình 3.5: Sơ đồ tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký chung có sử dụng phần mềm 30 Hình 4.1: Sơ đồ trình tự ghi sổ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 35 Hình 4.2: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán 40 Hình 4.3: Sơ đồ trình tự ghi sổ Giá vốn hàng bán 46 Hình 4.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chi phí bán hàng ………… 51 Hình 4.5: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chi phí quản lý doanh nghiệp 56 Hình 4.6: Sơ đồ trình tự ghi sổ Doanh thu hoạt động tài .61 Hình 4.7: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chi phí tài 66 Hình 4.8: Sơ đồ trình tự ghi sổ Thu nhập khác 70 Hình 4.9: Sơ đồ trình tự ghi sổ Chi phí khác 71 Hình 4.10: Biểu đồ thể tình hình doanh thu qua ba năm (2013 – 2015) 77 Hình 4.11: Biểu đồ thể doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ qua ba năm (2013 – 2015) 79 Hình 4.12: Biểu đồ thể tình hình tổng chi phí ba năm (2013 – 2015) 83 Hình 4.13: Biểu đồ tình hình lợi nhuận công ty ba năm (2013 – 2015) .87 Hình 4.14: Biểu đồ thể tỷ số khả sinh lời ba năm (2013 – 2015) 93 vi GVHD: ThS Trần Thị Vinh Danh mục bảng Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty (2012 -2014) 26 Bảng 4.1: Một số sản phẩm công ty 32 Bảng 4.2: Bảng cáo kết hoạt động kinh doanh quý 2/2015 75 Bảng 4.3: Bảng thống kê tình hình doanh thu qua ba năm (2013 – 2015) 76 Bảng 4.4: Bảng thống kê doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ qua ba năm (2013 – 2015) 79 Bảng 4.5: Thống kê tình hình tổng chi phí ba năm (2013 – 2015) 82 Bảng 4.6: Tỉ trọng giá vốn doanh thu ba năm (2013 – 2015) 84 Bảng 4.7: Bảng phân tích chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp ba năm (2013 – 2015) 85 Bảng 4.8: Bảng tính tình hình lợi nhuận công ty ba năm (2013 – 2015) 87 Bảng 4.9: Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty qua ba năm (2013 – 2015) 89 Bảng 4.10: Bảng tính tỷ số khả sinh lời ba năm 2013,2014,2015 92 vii GVHD: ThS Trần Thị Vinh CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong kinh tế thị trường nay, vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu hay không? Doanh thu có trang trải toàn chi phí hay không? Và làm để tối đa hóa lợi nhuận?”, xét mặt tác động quy luật giá trị, quy luật cung cầu quy luật cạnh tranh, sản phẩm doanh nghiệp chấp nhận có nghĩa giá trị sản phẩm thực hiện, lúc doanh nghiệp thu khoản tiền gọi doanh thu Nếu doanh thu đạt bù đắp toàn chi phí bỏ phần lại lợi nhuận Và doanh nghiệp mong muốn lợi nhuận đạt tối đa Do đó, việc thực hệ thống kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đóng vai trò quan trọng việc xác định hiệu hoạt động doanh nghiệp Để thấy tầm quan trọng hệ thống kế toán nói chung phận doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh nói riêng việc đánh giá hiệu doanh nghiệp, em chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua việc nghiên cứu giúp hệ thống hóa lý luận công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời mô tả phân tích thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina để so sánh có khác so với học trường đại học hay không? Qua rút ưu điểm khuyết điểm hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Thu thập số liệu từ nghiệp vụ phát sinh thực tế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina  Phỏng vấn thu thập thông tin từ nhân viên phòng kế toán công ty  Thảo luận với giáo viên hướng dẫn  Thu thập số liệu từ chứng từ gốc có liên quan đến đề tài nghiên cứu từ tổng hợp vào sổ tài khoản có liên quan đến việc xác định kết kinh doanh  Tham khảo số văn chế độ tài hành 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Về không gian: sinh viên thực tập phận kế toán Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina  Về thời gian: thực từ tháng 11/2015 đến tháng 04/2016  Vị trí thực tập: phòng kế toán GVHD: ThS Trần Thị Vinh  Số liệu sử dụng để minh họa số liệu quý 2/2015 số liệu báo cáo kết hoạt động kinh doanh ba năm 2013, 2014, 2015 1.5 KẾT CẤU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nội dung khóa luận tốt nghiệp chia thành năm chương chính: Chƣơng 1: Giới thiệu Chƣơng 2: Cơ sở lý luận kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí xác định kết kinh doanh Chƣơng 3: Tổng quan Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina Chƣơng 4: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina Chƣơng 5: Nhận xét kiến nghị GVHD: ThS Trần Thị Vinh CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG 2.1.1 Những vấn đề chung doanh thu Khái niệm Theo quy định khoản chuẩn mực số 14 doanh thu thu nhập khác hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì: Doanh thu: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Điều kiện ghi nhận doanh thu Theo quy định khoản 10 chuẩn mực số 14 doanh thu thu nhập khác hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam thì: Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất năm điều kiện sau:  Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua;  Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa;  Doanh thu xác định tương đối chắn;  Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;  Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Các nguyên tắc ghi nhận doanh thu  Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiền hay thu tiền  Doanh thu không bao gồm khoản thu hộ bên thứ ba: loại thuế gián thu (thuế GTGT, thuế xuất khẩu, tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp; số tiền người bán hàng đại lý thu hộ bên chủ hàng bán hàng đại lý; GVHD: ThS Trần Thị Vinh chi phí bán hàng Chi phí bán hàng công ty chủ yếu tạo từ chi phí hoa hồng bán hàng dành cho đại lý công ty chi phí lương nhân viên phận bán hàng Trong ba năm 2013 -2015 mà công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng tất nhiên khoản chi phí hoa hồng tăng theo Tuy nhiên, năm 2015 công ty có giảm nhẹ mặt nhân phận bán hàng nên làm cho chi phí bán hàng năm giảm giảm với tỷ lệ nhỏ 4.4.2.3 Phân tích chi phí hoạt động tài Chi phí hoạt động tài công ty chiếm phần nhỏ tổng chi phí công ty chiếm 0,3% đến 1,5%, công ty chi phí lãi vay chủ yếu số chi phí khác Chi phí hoạt động tài công ty năm có gia tăng không ổn định Cụ thể năm 2014 khoản chi phí tăng lên mạnh, tăng 2.052 triệu đồng tức tăng 135,27% so với năm 2013 khoản chi phí chủ yếu từ việc lỗ đánh giá lại khoản mục ngoại tệ Đến năm 2015 tăng trưởng lại mức âm 78,96% Tuy chi phí tài công ty có biến động nhiều không làm ảnh hưởng đến biến động tổng chi phí 4.4.2.4 Phân tích chi phí khác Chi phí khác công ty thấp, thường chiếm không 0,1% tổng chi phí Chi phí khác công ty thường chi phí bất thường nên tăng giảm không đồng năm, năm 2014 tăng 1.800% so với năm 2013 sang năm 2015 lại giảm 13,16% Nên chi phí không ảnh hưởng nhiều đến tổng chi phí doanh nghiệp 4.4.3 Phân tích tình hình lợi nhuận Xét góc độ kinh tế, lợi nhuận mục tiêu cuối doanh nghiệp, nói khác lợi nhuận hiệu kinh tế trước tiên mà doanh nghiệp cần phải có Các doanh nghiệp luôn quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh kết hoạt động Do mà phân tích lợi nhuận tiến hành thường xuyên, cụ thể phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp mục tiêu kinh tế khác 4.4.3.1 Phân tích tình hình lợi nhuận chung công ty từ năm 2013 – 2015 Lợi nhuận công ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina tạo thành từ hai khoản mục chính: 86 GVHD: ThS Trần Thị Vinh  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  Lợi nhuận từ hoạt động khác Đơn vị tính: Triệu đồng Bảng 4.8: Bảng tính tình hình lợi nhuận công ty năm 2013 – 2015 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2014/2013 Giá trị LN từ HĐKD % 14.275 10.507 12.551 17 (157) (263) LN trước thuế 14.292 10.350 12.288 (3.942) LN sau thuế 13.104 9.047 11.273 (4.057) LN khác (3.768) 2015/2014 Giá trị % (26,40) 2.044 19,45 (174) (1.023,53) (106) 67,52 (27,58) 1.938 18,72 (30,96) 2.226 24,60 (Nguồn: Phòng kế toán) Hình 4.13: Biểu đồ tình hình lợi nhuận công ty năm 16000 14000 12000 10000 LN từ HĐKD 8000 LN khác 6000 LN trước thuế LN sau thuế 4000 2000 -2000 2013 2014 2015 87 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Qua bảng số liệu ta thấy từ năm 2013 – 2015 công ty có lợi nhuận trước thuế dương chứng tỏ công ty kinh doanh có lời, nhiên lợi nhuận có biến động qua năm, cụ thể sau: Năm 2014 lợi nhuận trước thuế giảm 3.942 triệu đồng tức giảm 27,58% so với năm 2013 Việc giảm lợi nhuận sụt giảm hai thành phần tiêu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lợi nhuận khác Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm tỷ đồng tương ứng giảm 26,40% Lợi nhuận từ hoạt động khác giảm mạnh, giảm 174 triệu, tương ứng giảm 1.023,53% so với năm 2013 Do đó, kéo theo sụt giảm lợi nhuận trước thuế Năm 2015 lợi nhuận trước thuế công ty tăng lên 1.938 tương ứng với tốc độ tăng 18,72% so với năm 2014 Việc tăng lợi nhuận gia tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng đến 2.044 triệu đồng, lợi nhuận khác công ty có giảm chiếm tỷ trọng cấu lợi nhuận nên làm lợi nhuận trước thuế giảm nhiều Có thể xét nguyên nhân làm cho lợi nhuận trước thuế công ty có biến động biến động lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Vì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhân tố mà tiếp tục vào phân tích sâu để thấy nguồn gốc vấn đề 4.4.3.2 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty tạo thành từ nhân tố doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp, doanh thu tài chi phí tài Bảng thống kê sau cho ta biết rõ mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 88 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Đơn vị tính: Triệu đồng Bảng 4.9: Tổng hợp nhân tố ảnh hƣởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty qua năm Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2014/2013 Năm 2015/2014 Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị % Giá trị 235.303 251.132 260.806 15.829 6,73 9.674 3,85 514 376 596 (138) (26,85) 220 58,51 DT bán 234.789 hàng 250.756 260.210 15.967 6,80 9.454 3,77 GV hàng bán 205.838 223.546 233.148 17.708 8,60 9.602 4,30 Lợi nhuận gộp 28.951 27.209 27.062 (1.741) (6,01) (148) (0,54) CP bán hàng 8.066 9.362 9.114 1.296 16,07 (248) (2,65) Chi phí QLDN 5.587 9.413 6.732 3.557 60,74 (2.681) (28,48) DT tài 763 5.641 2.086 4.878 639,32 CP tài 1.517 3.569 751 2.052 135,27 (2.818) (78,96) LN từ HĐKD 14.274 10.507 Chỉ tiêu DT bán hàng Các khoản GT 12.551 (3.768) (26.40) % (3555) (63,02) 2.044 19.45 (Nguồn: Phòng kế toán) Qua bảng số liệu trên, ta thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty có biến động tăng giảm qua năm Cụ thể sau: Trong năm 2014, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty đạt 10.507 triệu đồng, so với năm 2013 khoản bị giảm cách đáng kể 3.768 triệu đồng tương đương giảm 26,40% Mặc dù doanh thu bán hàng doanh thu tài công ty năm 2014 có gia tăng so với năm 2013 15.967 triệu đồng 4.878 triệu đồng, gia tăng đáng kể Bên cạnh gia tăng khoản mục doanh thu khoản mục chi phí khác gia tăng không Cụ thể giá vốn hàng bán năm 2014 tăng 17.708 triệu đồng, tăng 89 GVHD: ThS Trần Thị Vinh nhiều so với gia tăng doanh thu bán hàng làm cho lợi nhuận gộp năm công ty bị giảm xuống 1.741 triệu đồng, nguyên nhân năm 2014 công ty có gia tăng mặt nhân khâu sản xuất nhiều làm cho chi phí nhân công tăng, bên cạnh có gia tăng giá nguyên vật liệu mua vào khiến cho giá vốn hàng bán công ty tăng lên, giá bán sản phẩm không tăng nhiều công ty phải đối mặt với cạnh tranh nhiều công ty ngành khác Trong năm 2014, công ty có gia tăng mặt nhân phận quản lý nhiều, cụ thể thành lập phòng kiểm soát nội làm cho chi phí lương, điện, nước, dụng cụ văn phòng tăng lên, bên cạnh năm công ty thực tổ chức hội nghị khách hàng tổ chức cho khách hàng du lịch khiến cho chi phí quản lý doanh nghiệp công ty bị đẩy lên mạnh tăng 3.557 triệu đồng tương ứng mức 60,74%, bên cạnh công ty tích cực chi cho quảng bá sản phẩm phí bán hàng tăng lên 1.296 triệu đồng Chi phí tài công ty tăng mạnh năm 2014 tăng 2.052 triệu đồng so với năm 2013 tương đương với tốc độ tăng 135,27% Sự gia tăng doanh thu bán hàng doanh thu tài lớn không lớn gia tăng khoản mục chi phí khiến cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2014 giảm cách đáng kể Năm 2015 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty tăng lên 2.044 triệu đồng so với năm 2014 đạt mức 12.551 triệu đồng Sở dĩ có gia tăng doanh thu bán hàng năm 2015 tăng lên 9.454 triệu đồng, giá vốn hàng bán công ty tăng không tăng mạnh năm 2014, kỳ doanh nghiệp thành công việc quản trị chi phí làm cho chi phí điện, nước chi phí liên quan khác giảm, bên cạnh việc thay đổi số nhà cung cấp nguyên vật liệu, doanh nghiệp mua với giá rẻ khiến cho chi phí nguyên vật liệu mua vào giảm, góp phần làm giảm đáng kể giá vốn hàng bán, tốc độ gia tăng giá vốn hàng bán năm 2015 thấp tốc độ tăng năm 2014 Bên cạnh đó, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp giảm cách đáng kể, cụ thể chi phí bán hàng giảm 248 triệu đồng tương đương giảm 2,65% năm công ty tích cực đầu tư cho quảng cáo, sụt giảm số nhân viên làm cho chi phí lương chi phí điện nước phận bán hàng giảm kéo theo sụt giảm chi phí bán hàng Doanh thu tài năm 2015 giảm mạnh, giảm 3.555 triệu đồng tương đương giảm 63,02% , chi phí tài công ty giảm mạnh không kém, giảm 2.818 triệu đồng Với tăng giảm khoản khiến cho lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty tăng lên 2.044 triệu đồng tương đương với mức tăng 19,45% 90 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Tóm lại, sau đánh giá ảnh hưởng từ khoản mục cấu thành nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh công ty, ta rút kết luận: Tuy doanh thu công ty tăng qua năm khoản chi phí lại tăng nhiều doanh thu nên làm cho doanh thu có tăng tăng nhẹ, chí có năm lợi nhuận bị giảm xuống điều đương nhiên Trong khoản chi phí giá vốn hàng bán đối tượng ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Trong kỳ công ty phát sinh khoản thu nhập khác chi phí khác, nhiên khoản phát sinh không lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến thay đổi chi phí trước thuế Do đó, chi phí trước thuế chủ yếu bị ảnh hưởng thay đổi khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 4.4.4 Phân tích tỷ số khả sinh lời Trong nhóm tỷ số khả sinh lời tập trung phân tích ba tỷ số là: tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS), tỷ số lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA), tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Dựa vào bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 – 2015, ta có bảng tính: 91 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Đơn vị tính: Triệu đồng Bảng 4.10: Bảng tính tỷ số khả sinh lời ba năm 2013,2014,2015 NĂM Chỉ tiêu Đơn vị tính 2013 2014 2015 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 13.104 9.047 11.273 Doanh thu Triệu đồng 234.789 250.756 260.210 Bình quân tổng tài sản Triệu đồng 225.155 221.514 220.611 Bình quân vốn chủ sở Triệu đồng hữu 74.035 110.099 144.941 ROS % 5,58 3,61 4,33 ROA % 5,82 4,08 5,11 ROE % 17,70 8,22 7,78 (Nguồn: Phòng kế toán) 92 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Hình 4.14: Biểu đồ thể tỷ số khả sinh lời ba năm 20 18 16 14 12 ROS 10 ROA ROE 2013 2014 2015 4.4.4.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) Qua bảng tính ta thấy, năm từ năm 2013 đế 2015, tỷ số lợi nhuận doanh thu (ROS) công ty có biến động Cụ thể, năm 2013 ROS công ty 5,58% có nghĩa năm 2013, 100 đồng doanh thu tạo 5,58 đồng lợi nhuận sau thuế Nhưng sang năm 2014, ROS giảm xuống 3,61%, tụt giảm năm doanh thu công ty tăng lên, bên cạnh tổng chi phí công ty tăng mạnh giá vốn hàng bán tăng 8,6%, chi phí bán hàng tăng 16,07%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 60,74%, chi phí tài tăng 135,27% so với năm 2013,… doanh thu có tăng mức tăng không theo kịp mức gia tăng tổng chi phí, nguyên nhân làm cho ROS năm 2014 giảm Sang năm 2015, công ty có cố gắng việc kiểm soát chi phí, giá đồng thời đẩy mạnh hoạt động bán hàng nên năm ROS công ty tăng lên đạt 4,33% Nhìn chung giai đoạn 2013 – 2015, ROS công ty không bị âm, chứng tỏ công ty không bị lỗ, số nhỏ Chi phí doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu doanh thu, làm cho lợi nhuận kiếm thấp nhiều lần so với trung bình ngành Vì vậy, thời gian tới công ty cần tập trung hạ thấp chi phí tiết kiệm chi 93 GVHD: ThS Trần Thị Vinh phí tăng doanh thu điều quan trọng nhằm tăng ROS hay tăng hiệu hoạt động 4.4.4.2 Tỷ số lợi nhuận tài sản (ROA) Trong năm vừa qua, tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) dương, chứng tỏ công ty kinh doanh có hiệu quả, không bị lỗ Tuy nhiên, ba năm có tăng giảm biến động không Cụ thể, năm 2013, ROA công ty 5,82%, tức 100 đồng tài sản tạo 5,82 đồng lợi nhuận, sang năm số lại bị giảm xuống 4.08% Nguyên nhân năm 2014 khoản chi phí tăng mạnh làm cho lợi nhuận năm giảm 30,96% so với năm 2013, bình quân tổng tài sản năm giảm nhẹ khiến cho ROA năm 2014 bị giảm so với năm 2013 Đến năm 2015 công ty thực tốt việc quản trị chi phí khiến cho chi phí giảm, lợi nhuận tăng lên tài sản lại giảm nhẹ nên làm cho ROA năm 2015 tăng lên 5,11% Tuy nhiên, số ROA công ty thấp, giai đoạn tiếp theo, công ty cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng triệt để công suất nhà máy sản xuất, tăng doanh thu lợi nhuận sau thuế nhằm gia tăng hiệu hoạt động 4.4.4.3 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Trong năm từ 2013 – 2015 tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) công ty dương, chứng tỏ công ty kinh doanh có hiệu quả, nhiên có xu hướng giảm Cụ thể, vào năm 2013, ROE công ty đạt 17,70%, tức 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 17,7 đồng lợi nhuận sau thuế Sang năm 2014, ROE công ty giảm mạnh xuống 8,22% Nguyên nhân năm 2014 lợi nhuận sau thuế công ty giảm, bên cạnh vốn chủ sở hữu tăng mạnh, năm công ty tăng thêm 50 tỷ “Vốn đầu tư chủ sở hữu” Chính gia tăng này, làm cho ROE công ty giảm mạnh Năm 2015, ROE công ty tiếp tục giảm giảm nhẹ so với năm 2014 đạt mức 7,78% Mặc dù năm 2015 lợi nhuận sau thuế có tăng vốn chủ sở hữu công ty tăng không với tốc độ gia tăng vốn chủ sở hữu nhanh tốc độ gia tăng lợi nhuận sau thuế nên khiến cho ROE bị giảm Công ty cần đẩy mạnh thêm hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu tăng lợi nhuận sau thuế để đạt hiệu sử dụng vốn tốt 94 GVHD: ThS Trần Thị Vinh CHƢƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA ĐƠN VỊ Khi kinh tế chuyển sang chế thị trường, đòi hỏi công ty phải bắt nhịp với chế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina động việc chuyển đổi chế, cố gắng trang bị máy móc thiết bị cung ứng dịch vụ kịp thời, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường Cùng với phát triển lớn mạnh công ty, công tác quản lý nói chung công tác kế toán nói riêng không ngừng củng cố hoàn thiện Kế toán phát huy vai trò quản lý kinh doanh, góp phần không nhỏ vào thành công công ty, công tác kế toán xác định kết kinh doanh dần hoàn thiện đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý Những ưu điểm công tác kế toán nói chung công tác kế toán xác định kết kinh doanh công ty nói riêng thể sau: 5.1.1.Ƣu điểm:  Về công tác tổ chức máy kế toán: Đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nắm bắt kịp thời xu hướng đất nước, động nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao công việc, cập nhật thông tin kịp thời theo sát thay đổi chuẩn mực kế toán Mỗi nhân viên phòng kế toán công ty phân công công việc định Chính phân công công tác kế toán tạo chuyên môn hóa công tác kế toán, tránh chồng chéo công việc Từ nâng cao hiệu công tác kế toán giúp cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh giải nhanh chóng, rõ ràng Nhân viên kế toán công ty trang bị máy vi tính, kết nối đường internet mạng nội đảm bảo cho việc cập nhật thông tin như: máy fax, máy in, máy photo… Kịp thời cho hồ sơ, chứng từ cần thiết  Về hệ thống chứng từ sổ sách: Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán tuân thủ theo chế độ kế toán hành, mẫu biểu, nhà nước quy định Hệ thống sổ sách công ty đầy đủ, tỉ mỉ Việc ghi chép mở sổ sách theo quy định công việc kế toán thực trôi chảy Khi nghiệp vụ phát sinh việc hạch toán sổ công ty mở sổ chi tiết theo dõi loại sản phẩm, chi phí doanh thu Việc lập luân chuyển chứng từ kế toán thực nghiêm ngặt theo chế độ quy định, đảm bảo tính khách quan tuân thủ chứng từ Hệ thống sổ sách, chứng từ lập, luân chuyển, lưu trữ bảo quản cách khoa học 95 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép cách xác, đầy đủ kịp thời, phù hợp với quy mô kinh doanh công ty Nhân viên kế toán thường xuyên cập nhật “Chế độ kế toán Việt Nam” theo quy định tài Hình thức kế toán phù hợp, tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin kịp thời, xác phục vụ cho việc điều hành quản lý Đối với công tác kế toán tiêu thụ đảm bảo thống mặt phạm vi phương pháp tính toán tiêu kinh tế, phần giao cho kế toán tổng hợp đảm nhận Mọi hoạt động tiêu thụ thành phẩm phản ánh đầy đủ chứng từ cần thiết theo sổ sách quy định, từ việc lập chứng từ gốc đến kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp  Về hệ thống tài khoản: Công ty dựa hệ thống tài khoản thống ban hành theo thông tư 200/2014/TTBTC ngày 22/12/2014 Bộ tài Đối với TK 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”; TK 521 “Chiết khấu thương mại”; TK 632 “Giá vốn hàng bán”; TK 911 “Xác định kết kinh doanh”, công ty sử dụng nhiều tài khoản cấp cấp tương ứng với loại hình kinh doanh khác Việc sử dụng nhiều tài khoản cấp 2, cấp không giống với hệ thống tài khoản hành theo kiến thức học lại tạo điều kiện thuận lợi cho công ty việc giảm phần khối lượng công việc kế toán, tránh chồng chéo công việc ghi chép kế toán Vì doanh nghiệp hoạt động hai lĩnh vực sản xuất (thành phẩm) kinh doanh (hàng hóa), phải có nhiều tài khoản cấp cấp để phân biệt nhằm làm giảm bớt công việc, tránh chồng chéo giúp xác định kết kinh doanh  Về vận dụng chứng từ: Công ty sử dụng loại hóa đơn chứng từ theo mẫu quy định Bộ Tài Chính, loại chứng từ như: hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho,… sử dụng đầy đủ Trong công tác kế toán kết kinh doanh, công ty có sử dụng chứng từ tự lập bảng tính kết kinh doanh, toán thuế,… chứng từ có liên quan khác Các chứng từ đầy đủ nội dung, chữ ký bên liên quan Công tác lập, luân chuyển chứng từ đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán Việt Nam hành Công ty lưu trữ chứng từ theo phần hành kế toán để theo dõi, tìm kiếm thông tin dễ dàng thuận tiện  Về kiểm soát nội bộ: Để ngăn ngừa hạn chế sai sót xảy công ty áp dụng số biện pháp như:  Chứng từ kế toán công ty đánh số trang, đóng dấu giáp lai theo quy định  Các chứng từ sổ sách lưu trữ xếp cách khoa học dể dễ tìm 96 GVHD: ThS Trần Thị Vinh  Thường xuyên đối chiếu số phát sinh số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng với sổ phụ, kê ngân hàng hàng tháng  Mọi khoản phải thu phải nộp vào quỹ, hay nộp vào tài khoản ngân hàng ngày, không để tồn quỹ tiền mặt lớn kéo dài  Mọi khoản chi công ty phải có phiếu chi  Sửa sổ theo phương pháp sửa sổ  Về hệ thống thông tin: Công ty sử dụng phần mềm kế toán ASC cho máy kế toán nên công tác kế toán phản ánh xác, nhanh chóng, đầy đủ cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo nhu cầu thực tế, mang lại hiệu Việc sử dụng phần mềm giúp kế toán tiết kiệm thời gian việc xử lý, tính toán số liệu, xử lý nghiệp vụ phát sinh cách nhanh chóng Khi cần chứng từ, sổ sách kế toán báo cáo tài có 5.1.2 Nhƣợc điểm Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm đó, kế toán doanh thu, chi phí xác định kết sản xuất kinh doanh công ty có hạn chế: Công ty sử dụng nhiều phương thức bán hàng khác nhau, nhiên phần lớn phương thức bán chịu nên khó đảm bảo nguồn thu vốn công ty bị ứ đọng gây khó khăn cho công ty Tuy nhiên kế toán công ty chưa thực trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi, không thực việc theo dõi, phân tích tuổi nợ điều ảnh hưởng tới việc hoàn vốn xác định kết kinh doanh Đối với khách hàng hết hạn phải trả nợ, công ty không gửi thông báo để khách hàng toán điều ảnh hưởng đến nguồn thu công ty Việc ghi chép kế toán công ty chủ yếu phần mềm tiện lợi gặp không rủi ro liệu virus lỗi phần mềm, phần cứng,… điều làm ảnh hưởng tới thời gian nhân viên mà làm chậm công việc làm báo cáo 5.2 KIẾN NGHỊ Qua thời gian thực tập công ty, em nhận thấy công ty có vấn đề tồn tại, em xin nêu số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty để thu lợi nhuận tối đa  Về công tác kế toán: Hiện nay, công nghệ thông tin ngày phát triển phần mềm hoàn chỉnh hơn, thực tế Vì vậy, công ty cần phải thường xuyên xem xét, điều chỉnh phần mềm tin học sử dụng công tác kế toán nhằm tiết kiệm thời gian, giúp cho việc lưu trữ sổ sách, cập nhật số liệu cung cấp thông tin xác hiệu 97 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Vì vậy, công ty cần phải thường xuyên xem xét, điều chỉnh phần mềm tin học sử dụng công tác kế toán, thường xuyên cập nhật, nâng cấp phần mềm diệt virus nhằm tiết kiệm thời gian, giúp cho việc lưu trữ sổ sách, cập nhật số liệu cung cấp thông tin xác, hiệu Tuy nhiên, khoa học kỹ thuật dù có phát triển đến đâu yếu tố quan trọng mang tính định người Công ty nên xây dựng đội ngũ cán công nhân viên có lực thực chuyên môn lẫn đạo đức, phân công cụ thể theo hình thức chuyên môn hóa công việc người nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có hệ thống, dễ kiểm tra, dễ quản lý thực nghiệp vụ tốt Cụ thể công ty cần bố trí thêm nhân viên kế toán, phân công rõ trách nhiệm cho kế toán viên phụ trách lĩnh vực, qua giúp họ có nghiệp vụ tay nghề cao lĩnh vực phụ trách, giúp cho máy kế toán công ty hoạt động đồng bộ, thống nhất, góp phần công ty phát triển nhân rộng thị trường kinh doanh  Kế toán nợ phải thu: Đối với khách hàng hết hạn phải trả nợ, công ty gửi thông báo trước để nhắc nhở khách hàng toán nợ Định kỳ phải gửi bảng đối chiếu công nợ đến khách hàng nợ hạn nhiều không khả toán, phải có biện pháp cứng rắn (như tỷ lệ trả lãi cho nợ hạn) Ngược lại, cần có chế độ khuyến khích cho khách hàng toán nợ hạn Đồng thời, công ty cần phải lập dự phòng phải thu khó đòi để bù đắp khoản nợ khó đòi mà khách hàng khả toán  Về công tác kiểm soát nội bộ: Hạn chế tối đa việc toán tiền mặt tăng cường sử dụng hình thức toán không dùng tiền mặt Thường xuyên đối chiếu số liệu tổng hợp chi tiết hàng hóa, công nợ,… Định kiểm kê tài sản đối chiếu công nợ Thường xuyên lập phân tích báo cáo tài chính, báo cáo chi tiết chi phí,… để sớm phát chi phí bất thường tìm nguyên nhân  Kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina với lĩnh vực sản xuất chủ yếu nên đòi hỏi công ty phải có chiến lược cạnh tranh hợp lý, mở rộng thị trường tìm chỗ đứng cho riêng Để làm điều công ty nên tích cực nghiên cứu thị trường, mở rộng khâu marketing tiếp cận khách hàng Xây dựng ý thức người lao động, thường xuyên nhắc nhở, tổ chức thực tiết kiệm vận chuyển, lưu trữ, bảo quản, tránh lãng phí công Qua đó, giúp công ty giảm bớt khoản tiêu hao bất hợp lý Hàng hóa chủ yếu công ty loại bếp gas Vì vậy, công tác vận chuyển công tác quản lý phải cẩn thận, tránh làm mát hay móp méo sản phẩm 98 GVHD: ThS Trần Thị Vinh Công ty đưa sách chiết khấu toán khác Chẳng hạn thời hạn toán 30 ngày Nếu toán trước 10 ngày khách hàng hưởng mức chiết khấu bao nhiêu, toán trước 15 ngày bao nhiêu? giảm phí tổn thu hồi nợ, nợ khó đòi, làm giảm bớt tình trạng nợ dây dưa Sản phẩm định đến thị phần, lượng khách hàng uy tín công ty Sản phẩm công ty có nhiều chủng loại khác nhau, công ty cần phải có hướng phát triển chủng loại sản phẩm để đem lại hiệu cao Hơn nữa, với nhu cầu thị trường ngày đa dạng, công ty kinh doanh sản phẩm có mà cần phải nghiên cứu, đề xuất tìm thêm sản phẩm mới, chủng loại phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng 99 GVHD: ThS Trần Thị Vinh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Thông tư “Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp” - Thông tư 200/2014/TTBTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 Hệ thống kế toán Việt Nam – Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhà xuất Tài xuất năm 2006 – Quyển 1, Sách Kế toán tài doanh nghiệp PGS.TS Nguyễn Năng Phúc – TS Nguyễn Ngọc Ngoan Quang đồng chủ biên, nhà xuất tài năm 2004 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Tài liệu Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina Các trang web: http://www.webketoan.com http://www.tapchiketoan.info http://www.forum.misa.com 100 [...]... giữa thu nhập khác và chi phí khác Tài khoản sử dụng TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ 19 GVHD: ThS Trần Thị Vinh 2.9.2 Sơ đồ hạch toán 20 GVHD: ThS Trần Thị Vinh CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHÀ BẾP VINA 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 3.1.1 Tổng quan công ty Tên đầy đủ: Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina Thương hiệu:... (Nguồn: Phòng kế toán) Nhìn vào Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Nhà Bếp Vina trong Bảng 2.1 ta nhận thấy kết quả kinh doanh trong giai đoạn 2012 -2014 có sự biến động Cụ thể: Trong giai đoạn 2012 – 2013, doanh thu giảm khá lớn từ 289 tỷ xuống còn 235 tỷ, giảm 19% , năm 2013 các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh tăng, đặc biệt là chi phí bán hàng Doanh thu giảm, chi phí lại tăng... cần xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ với yêu cầu chính xác và kịp thời Chú ý tới nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ hạch toán Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính và trị giá vốn hàng bán; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí. ..  6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6414: Chi phí khấu hao tài sản cố định 6415: Chi phí bảo hành 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài 6418: Chi phí bằng tiền khác 10 GVHD: ThS Trần Thị Vinh 2.4.3 Sơ đồ hạch toán 2.5 KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2.5.1 Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí quản lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, hành chính và điều hành chung của toàn doanh nghiệp... nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc: - Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm; - Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ nhiều năm trước 18 GVHD: ThS Trần Thị Vinh 2.9 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.9.1 Kỳ xác định kết quả kinh doanh Kỳ xác định kết quả kinh doanh thường là cuối năm tài chính Khái niệm và nhiệm vụ kế toán Sau một kỳ kế toán, ... 6421: Chi phí nhân viên quản lý 11 GVHD: ThS Trần Thị Vinh        6422: Chi phí vật liệu quản lý 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng 6424: Chi phí khấu hao tài sản cố định 6425: Thuế phí và lệ phí 6426: Chi phí dự phòng 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài 6428: Chi phí bằng tiền khác 12 GVHD: ThS Trần Thị Vinh 2.5.3 Sơ đồ hạch toán 2.6 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 2.6.1 Nội dung doanh. .. công tác kế toán và điều hành bộ máy kế toán trong công ty, thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính và lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế của công ty Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc của công ty về công tác kế toán của phòng kế toán Kế toán tổng hợp giá thành: Tính toán, phân bổ khấu hao tài sản cố định, chi phí sản xuất chung, công cụ dụng cụ, kiểm tra nhập liệu và ghi chép... của thành phẩm trong tháng, kết chuyển các tài khoản liên quan để xác định kết quả kinh doanh trong tháng, cùng với kế toán trưởng lập báo cáo tài chính Kế toán giá vốn, doanh thu, công nợ phải thu: Thu thập, xử lý, nhập liệu các chứng từ có liên quan đến chi phí và doanh thu bán hàng, các chứng từ xuất khẩu, theo dõi việc bán hàng qua đó tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng Có trách... máy kế toán 3.6.1.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Hình thức tổ chức Để phù hợp với quy mô và tình hình hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức “Tổ chức kế toán tập trung” - đây là hình thức tổ chức mà toàn bộ công tác kế toán từ xử lý chứng từ đến ghi sổ chi tiết, tổng hợp và lập báo cáo đều được tập trung ở phòng kế toán đơn vị và theo quy định. .. số dư cuối kỳ 2.7.2 Nội dung kế toán chi phí khác Khái niệm Chi phí khác phát sinh gồm: Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (nếu có); tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; bị phạt thuế, truy thu nộp thuế; các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; các khoản chi phí khác 16 GVHD: ThS Trần Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị nhà bếp vina

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay