kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu a i chi nhánh tp hồ chí minh

75 205 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC MẶT TRỜI TOÀN CẦU A.I - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH SVTH: NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH TRÂM MSSV: 1254010578 Ngành: Kế toán GVHD: Ths Trần Tuyết Thanh THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LỜI CÁM ƠN Trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô trƣờng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, quý thầy cô khoa Đào tạo đặc biệt dạy dỗ, truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt bốn năm học tập rèn luyện trƣờng Em xin cảm ơn cô Trần Tuyết Thanh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị Công ty cổ phần đối tác mặt trời A.I – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đặc biệt ông Akihira Tsuruta anh Nguyễn Tấn Sang tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập công ty, đƣợc tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm hiểu biết công việc kế toán suốt trình Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập công ty có hạn nên em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp, phê bình thầy cô anh chị Công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu A.I – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Đó hành trang quý giá giúp em hoàn thiện kiến thức sau Em xin chân thành cảm ơn! i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng… năm… Giảng viên hƣớng dẫn Ths GV Trần Tuyết Thanh ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Từ đƣợc viết tắt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn TNCN Thu nhập cá nhân VNĐ Việt Nam Đồng TK Tài khoản HĐLĐ Hợp đồng lao động iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tỷ lệ trích nộp khoản trích theo lƣơng Bảng 1.2 Bảng chấm công .9 Bảng 1.3 Bảng chấm công làm thêm .10 Bảng 1.4 Bảng toán tiền lƣơng 11 Bảng 1.5 Bảng kê trích nộp khoản theo lƣơng 12 Bảng 1.6 Biểu thuế lũy tiến phần 16 Bảng 3.2 Bảng thống kê nhân viên 25 Bảng 3.3 Bảng tính lƣơng nhân viên Nguyễn Minh Thanh 30 Bảng 3.4 Bảng tính khoản trích theo lƣơng 31 Bảng 3.5 Bảng tổng hợp khoản trích theo lƣơng nhân viên Nguyễn Minh Thanh .32 Bảng 3.6 Bảng tính thuế thu nhập cá nhân 33 Bảng 3.7 Bảo hiểm phải trả tháng 10/2015 37 Bảng 3.8 Bảng chấm công tổng hợp nhân viên toàn thời gian tháng 10/2015 38 Bảng 3.9 Bảng tính lƣơng nhân viên tháng 10/2015 .39 Bảng 3.10 Bảng tính thuế TNCN 54 iv DANH MỤC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 2.1 Hình thức kế toán công ty 23 Hình 3.1 Quy trình tính lƣơng công ty .28 Sơ đồ 1.1 Hạch toán khoản phải trả ngƣời lao động .14 Sơ đồ 1.2 Hạch toán thuế thu nhập cá nhân 17 Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý công ty 19 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán 21 Sơ đồ 3.1 Lƣu đồ luân chuyển chứng từ khoản trích theo lƣơng 35 Sơ đồ 3.2 Lƣu đồ luân chuyển chứng từ tiền lƣơng 35 v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG .3 1.1.1 Các khoản phải trả ngƣời lao động 1.1.2 Các khoản trích theo lƣơng 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán .8 1.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG .8 1.2.1 Chứng từ sử dụng 1.2.2 Tài khoản sử dụng 13 1.2.3 Sơ đồ kế toán 14 1.3 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 15 1.3.1 Nội dung .15 1.3.2 Tài khoản sử dụng 16 1.3.3 Phƣơng pháp kế toán 17 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC MẶT TRỜI TOÀN CẦU A.I - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH .18 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 18 2.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 18 2.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 21 2.3.1 Tổ chức máy kế toán: 21 2.3.2 Một số sách kế toán: 23 CHƢƠNG 3: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NGƢỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY ĐỐI TÁC MẶT TRỜI TOÀN CẦU A.I – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH .25 3.1 TỔNG QUAN VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG 25 3.1.1 Lao động, tiền lƣơng: 25 3.1.2 Các khoản trích theo lƣơng 31 vi 3.2 THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN .32 3.2.1 Phƣơng pháp tính thuế thu nhập cá nhân .32 3.2.2 Minh họa tính thuế thu nhập cá nhân 33 3.2.3 Quy trình trích nộp thuế thu nhập cá nhân chi nhánh công ty: 34 3.3 KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 34 3.3.1 Tài khoản sử dụng 34 3.3.2 Chứng từ sử dụng luân chuyển chứng từ 34 3.3.3 Nghiệp vụ thực tế sổ kế toán minh họa 36 3.4 KẾ TOÁN TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 54 3.4.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng 54 3.4.2 Tài khoản sử dụng: .54 3.4.3 Minh họa sổ tổng hợp chi tiết: 54 CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 58 4.1 NHẬN XÉT .58 4.1.1 Về tình hình tổ chức hoạt động chi nhánh công ty 58 4.1.2 Về tổ chức kế toán chi nhánh công ty .58 4.2 KIẾN NGHỊ .59 vii LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Tiền lƣơng phần thu nhập ngƣời lao động sở số lƣợng chất lƣợng lao động thực công việc ngƣời lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp lao động Đối với doanh nghiệp, tiền lƣơng khoản chi phí sản xuất Vì vậy, việc theo dõi tính toán hạch toán tiền lƣơng doanh nghiệp phải đƣợc thực cách xác hợp lý Tiền lƣơng đƣợc trả với thành ngƣời lao động kích thích ngƣời lao động làm việc, tăng hiệu cho doanh nghiệp Đồng thời thúc đẩy tinh thần hăng say sáng tạo trình lao động Ngoài tiền lƣơng mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng khoản tiền phụ cấp từ quan bảo hiểm xã hội thể quan tâm xã hội đến ngƣời lao động doanh nghiệp Đối với ngƣời lao động, tiền lƣơng nguồn thu nhập đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lƣơng động lực thúc đẩy ngƣời lao động tăng suất lao động họ đƣợc trả theo sức lao động họ đóng góp, nhƣng làm giảm suất lao động khiến trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu tiền lƣơng đƣợc trả thấp sức lao động ngƣời lao động bỏ Ở phạm vi toàn kinh tế, tiền lƣơng cụ thể trình phân phối cải vật chất ngƣời lao động làm Vì việc xây dựng bảng lƣơng, hình thức trả lƣơng hợp lý để cho tiền lƣơng vừa thu nhập ngƣời lao động đảm bảo nhu cầu sống, đồng thời thúc đẩy ngƣời lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm với công việc thực việc cẩn thiết Chính sách tiền lƣơng đƣợc vận dụng linh hoạt doanh nghiệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh phụ thuộc tính hay hình thức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh công tác kế toán khoản phải trả ngƣời lao động khoản trích theo lƣơng quan trọng Công việc đòi hỏi kế toán phải tính lƣơng xác, hạch toán lƣơng đủ, toán lƣơng kịp thời cho nhân viên Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề trên, em lựa chọn đề tài “Kế toán khoản phải trả người lao động khoản trích theo lương công ty Cổ phần Đối tác Mặt trời toàn cầu A.I – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh” Mục tiêu đề tài: - Trình bày sở lý luận khoản phải trả ngƣời lao động khoản trích theo lƣơng - Giới thiệu công ty công tác kế toán công ty - Nghiên cứu mô tả công tác kế toán khoản phải trả khoản trích theo lƣơng Phương pháp nghiên cứu chủ yếu: quan sát, vấn, liệt kê Giới thiệu kế cấu khóa luận: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán khoản phải trả người lao động khoản trích theo tiền lương Chương 2: Giới thiệu Công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu A.I – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Chương 3: Công tác kế toán khoản phải trả người lao động khoản trích theo lương Công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu A.I – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Chương 4: Nhận xét kiến nghị SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Số hiệu: 3383 Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015 Đơn vị tính: Đồng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ NGÀY BT0005/11 / / / / 10/11 … … Tài khoản : 3383 – Bảo hiểm xã hội Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh Chi chế độ ốm đau cho nhân viên … Tổng phát sinh : Số dƣ cuối kỳ : TK ĐỐI ỨNG SỐ PHÁT SINH NỢ SỐ DƢ NỢ CÓ CÓ 3341 2.012.500 … … … 236.459.520 236.459.520 … … 53 3.4 KẾ TOÁN TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY 3.4.1 Chứng từ, sổ sách sử dụng  Chứng từ: Bảng tính lƣơng  Sổ sách: nhật ký chung, sổ TK sổ chi tiết tài khoản 333 BẢNG 3.9 BẢNG TÍNH THUẾ TNCN (Trích bảng tính lương) 3.4.2 Tài khoản sử dụng: TK 333: Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc TK 3335: Thuế thu nhập cá nhân 3.4.3 Minh họa sổ tổng hợp chi tiết:  Tính thuế TNCN: Kế toán tổng hợp số thuế TNCN phải khấu trừ hạch toán vào phân hệ tổng hợp phần mềm Zeal với bút toán sau: Nợ TK 3341: 68.325.536 VNĐ Có TK 3335: 68.325.536 VNĐ 54 NHẬT KÝ CHUNG Từ 1/10/2015 đến 31/10/2015 Đơn vị tính: Đồng CHỨNG TỪ TÀI KHOẢN DIỄN GIẢI SỐ HIỆU SỐ TIỀN NỢ NGÀY CÓ … … … … … … BT0023/10 30/10 Trích thuế TNCN T10/2015 3341 3335 68.325.536 … … … … Tổng cộng 19.354.887.908 55 SỔ CÁI Số hiệu: 333 Từ ngày 1/10/2015 đến ngày 31/10/2015 Đơn vị tính: Đồng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ NGÀY … … BT0023/1 31/10 TK ĐỐI ỨNG PHÁT SINH NỢ CÓ Tên tài khoản : Thuế khoản phải nộp nhà nước Số hiệu : 333 Số dƣ đầu kỳ: … … Trích TNCN T10/2015 3341 Tổng phát sinh Số dƣ cuối kỳ: … … 68.325.536 … … … 56 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Số hiệu: 3335 Từ ngày 1/10/2015 đến ngày 31/10/2015 Đơn vị tính: Đồng CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ NGÀY / / / / … … BT002 31/10 3/10 SỐ PHÁT SINH TK ĐỐI ỨNG Tài khoản : 3335 – Thuế TNCN Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh … … Trích thuế TNCN 3341 T10/2015 Tổng phát sinh : Số dƣ cuối kỳ : NỢ CÓ SỐ DƢ NỢ CÓ 176.526.780 … … 68.325.536 176.526.780 68.325.536 … … 68.325.536 57 CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Qua trình thực tập Công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu A.I- Chi nhánh TP Hồ Chí Minh đƣợc hỗ trợ nhiệt tình anh chị công ty, em có điều kiện tìm hiểu công tác tổ chức quản lý, theo dõi lƣơng công ty Cùng với thông tin, tài liệu thu thập đƣợc em có đƣợc kiến thức nhƣ kinh nghiệm thực tế vô hữu ích công tác kế toán tiền lƣơng doanh nghiệp Từ giúp em củng cố thêm kiến thức học bổ sung kiến thức thiếu sót Bên cạnh đó, em đƣợc trau dồi kỹ nhìn nhận đánh giá vấn đề Qua đây, em xin đƣa số nhận xét kiến nghị nhƣ sau: 4.1 NHẬN XÉT 4.1.1 Về tình hình tổ chức hoạt động chi nhánh công ty Nhìn chung, tổ chức máy công ty gọn nhẹ khoa học, phù hợp với quy mô điều kiện công ty Các phòng ban phận hỗ trợ tốt cho để hoàn thành tốt công việc đƣợc giao Điều kiện làm việc công ty tốt, phòng làm việc đƣợc hỗ trợ trang thiết bị đầy đủ: máy lạnh, máy vi tính có kết nối internet, máy in, điện thoại, tủ đựng hồ sơ…Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên hoàn thành công việc, mang lại suất làm việc cao Đội ngũ nhân viên có trình độ cao, kinh nghiệm, làm việc tích cực có tinh thần trách nhiệm công việc 4.1.2 Về tổ chức kế toán chi nhánh công ty  Ƣu điểm: + Công tác kế toán công ty có phần mềm Excel hỗ trợ trình tính toán nên khối lƣợng công việc kế toán giảm đáng kể, xác tiết kiệm thời gian Từ số liệu dễ hiệu, thống tháng năm + Công tác hạch toán tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng đƣợc thực theo quy định Nhà nƣớc + Công ty sử dụng hệ thống sổ sách,chứng từ kế toán với chế độ kế toán + Các chứng từ đƣợc trình bày nhƣ quy định, có đầy đủ chữ ký, đảm bảo xác, không bị tẩy xoá, việc thu thập xử lý chứng từ cẩn thận, khoa học, hợp lý thuận lợi cho trình tính toán nhƣ kiểm tra cần + Việc toán khoản phải trả, phải thu rõ ràng, theo chế độ quy định Việc toán trả lƣơng cho nhân viên chuyển khoản, trả lƣơng thời hạn quy định 58 + Chi phí tiền lƣơng, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đƣợc tính toán xác, đầy đủ theo tỷ lệ Nhà nƣớc quy định, đƣợc phân bổ cho đối tƣợng vào chi phí sản xuất kinh doanh nộp cho quan quản lý theo thời gian quy định + Hiện nay, công ty trả lƣơng cho ngƣời lao động chuyển khoản ngân hàng Với khối lƣợng tiền lớn nhƣ công tác chi trả nhanh chóng, không gây nhầm lẫn sai sót, tiết kiệm thời gian  Nhƣợc điểm: + Để xác định ngày công làm việc thực tế nhân viên tháng từ làm sở để tính tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động, kế toán tiền lƣơng áp dụng chọn ngẫu nhiên ngày điểm danh toàn công ty, đồng thời dựa vào đơn xin nghỉ phép, xác nhận làm thêm giờ/cuối tuần, xác nhận sớm trễ nhân viên chi nhánh công ty nộp lên Tuy nhiên điều gây đến tình trạng, số nhân viên không viết đơn viết nhƣng không nộp cho kế toán tiền lƣơng dẫn đến gây bảng chấm công không xác, tính lƣơng không làm tăng chi phí công ty + Chi nhánh công ty công ty tính lƣơng làm thêm nhân viên làm thêm với khách hàng, không tính lƣơng làm việc công ty Ngoài ra, chi nhánh không thƣởng lƣơng tháng 13 cho nhân viên vào dịp nghỉ tết dẫn đến số lƣợng nhân viên thay đổi liên tục, làm việc lâu dài dễ gây khó khăn công tác phối hợp làm việc thành viên nhóm, phòng ban + Chi nhánh công ty theo dõi lƣơng nhân viên phần mềm excel hạch toán vào phần mềm Zeal số tổng phần mềm Zeal kế toán tiền lƣơng theo dõi chi tiết số lƣơng nhân viên điều gây bất tiện việc theo dõi đối chiếu số liệu nhân viên 4.2 KIẾN NGHỊ Từ nhận xét hạn chế tồn công tác kế toán công ty nêu trên, em xin đƣa số kiến nghị dựa theo hiểu biết với mong muốn góp phần làm hoàn thiện công tác kế toán công ty nhƣ sau:  Để nâng cao tính hiệu quả, theo dõi lƣơng chi tiết nhân viên, phòng ban tiết kiệm thời gian hạch toán từ số tổng phần mềm excel lên phần mêm Zeal, chi nhánh áp dụng phần mềm Kế toán Misa giúp kế toán tiền lƣơng đƣa báo cáo linh động phù hợp theo yêu cầu cấp  Về việc theo dõi bảng chấm công, chi nhánh công ty nên yêu cầu trƣởng phân/trƣởng phòng theo dõi thời gian làm việc nhân viên ngày cuối tháng nộp lại cho Kế toán tiền lƣơng, đảm báo tính xác công cho công việc tính lƣơng sau Đồng thời, công ty nên lắp đặt hệ thống chấm công tự động máy nhận biết dấu vân tay để giảm thiểu rủi ro việc chấm công nhân viên công ty 59  Chi nhánh công ty nên xây dựng chế thƣởng, trợ cấp hợp lý để khuyến khích nhân viên hăng say làm việc nhận đƣợc cam kết gắn bó lâu dài từ nhân viên, giúp suất công việc hiệu 60 KẾT LUẬN Công tác kế toán lao động tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng đƣợc tổ chức tốt góp phần quản lý chặt chẽ, thúc đẩy việc chấp hành tốt chủ trƣơng sách Đảng Nhà nƣớc chế độ lao động, đảm bảo tính toán đắn phân bổ đắn, xác khoản tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho ngƣời lao động tăng lợi nhuận cho công ty để công ty ngày lớn mạnh Để góp phần giúp kế toán thực tốt chức quản lý lao động tiền lƣơng kế toán cần phải biết kết hợp mô hình hạch toán dựa sở kết hợp với thực trạng công ty để đƣa phƣơng thức quản lý tốt Qua trình thực tập tìm hiểu, em có nhìn rõ hoạt động kế toán tiền lƣơng theo cách có hệ thống nhƣ đƣợc làm việc môi trƣờng chuyên nghiệp Em nhận công việc kế toán không giản đơn mà quy trình khoa học, nối tiếp đòi hỏi hỗ trợ phần hành khác Trong trình tìm hiểu đề tài, thời gian không cho phép, sách bảo mật công ty nhƣ kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế hạn chế nên báo cáo em tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đƣợc góp ý Quý thầy cô trƣờng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh anh chị phòng kế toán công ty cổ phần đối tác Mặt trời toàn cầu A.I – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh để báo cáo đƣợc hoàn thiện 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Website: http://bhxhtphcm.gov.vn/ Thông tƣ 23/2015/TT-BLĐTBXH, thông tƣ hƣớng dẫn thực số điều tiền lƣơng nghị định số 05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm 2015 phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số nội dung luật lao động Thông tƣ 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hƣớng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 62 PHỤ LỤC Tên quan (đơn vị): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC MẶT TRỜI Mẫu số: C70a-HD TOÀN CẦU A.I - CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH (Ban hành theo Thông tƣ số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 Bộ Tài Chính) ST T A A I II III DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƢỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƢỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE Đợt tháng quý năm 2015 Số hiệu tài khoản: 0331000421210 mở tại: Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Bến Thành PHẦN 1: Danh sách đề nghị hƣởng chế độ phát sinh Số ngày thực nghỉ Số sổ Điều kiện tính hƣởng Ghi Họ tên BHXH Tình trạng Thời điểm Từ ngày Đến ngày Tổng số B C CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU Bản thân ốm thƣờng Bình 791527250 thƣờng 18/09/201 Trần Gia Hơn 18/09/2015 Nghỉ thứ 7, CN Bản thân ốm dài ngày Con ốm PHỤ LỤC TÊN CƠ SỞ Y TẾ Mẫu số: C65-HD Số KB/BA GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƢỞNG BHXH Quyển số: Số: Họ tên ngày tháng năm sinh Đơn vị công tác: Lý nghỉ việc: Số ngày cho nghỉ: (Từ ngày đến hết ngày XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ Ngày tháng .năm Số ngày thực nghỉ ngày Ý BÁC SĨ KCB (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên, đóng dấu) PHỤ LỤC BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHI MINH BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN Mẫu số: C70b-HD (Ban hành theo Thông tƣ số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 Bộ Tài Chính) Mã Đơn vị: YN0356A Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đối tác Mặt trời toàn cầu A I Số hiệu tài khoản: 0331000421210 mở tại: Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Bến Thành DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƢỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƢỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE Đợt tháng 11 quý năm 2015 PHẦN A: SỐ GIẢI QUYẾT MỚI Mục I: Danh sách đƣợc giải Họ STT tên A C II Số sổ BHXH Điều kiện tính hƣởng Thời gian Tiền lƣơng đóng Tình tính BHXH Thời điểm BHXH trạng B Dƣỡng sức phục hồi Nghỉ dƣỡng sức thai sản Nguyễn Trần Nhã 7915272500 Phƣơng Cộng PHẦN D: TỔNG SỐ TIỀN GIẢI QUYẾT Số tiền duyệt PT 01/10/2015 Số ngày nghỉ đƣợc tính hƣởng trợ cấp Số tiền Từ ngày Đến ngày Tổng số C 01/10/2015 07/10/2015 2.012.500 2.012.500 2.012.500 PHỤ LỤC DANH SÁCH NHẬN LƢƠNG THÁNG 10- 2015 Ngân NO Mã số Họ tên Số tài khoản Số tiền (VND) … … … … … … 70 AHCMC50 Maeda Kouchi 0071002079441 61,050,000 VCB 71 AHCMC51 Nguyen Minh Thanh 0331000421280 6,125,455 VCB 72 AHCMC60 Nguyen Hong Hanh 0331000421273 6,574,830 VCB 73 AHCMC70 Vo Thi Thien Trang 0251002685199 7,580,000 VCB 74 AHCMC71 Trinh Duc Thien 0331000421298 12,950,000 VCB 75 AHCMC72 Nguyen Phuong Bao 0331000421277 18,208,454 VCB … … … … … … Tổng cộng hàng 848.641.704 (Trích: Phòng kế toán công ty) Ngƣời lập Kế toán trƣởng Giám đốc chi nhánh PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TẠI CÔNG TY  TK 334: Phải trả ngƣời lao động TK 3341: Phải trả cho ngƣời lao động TK 3348: Phải trả khác cho ngƣời lao động  TK 338: Phải trả, phải nộp khác TK 3382: Kinh phí công đoàn TK 3383: Bảo hiểm xã hội TK 3384: Bảo hiểm y tế TK 3346: Bảo hiểm thất nghiệp  TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp TK 6221: Chi phí lƣơng nhân công trực tiếp TK 6222: Chi phí bảo hiểm cho nhân viên trực tiếp TK 6223: Chi phí công đoàn cho nhân viên trực tiếp  TK 641: Chi phí bán hàng TK 6411: Chi phí nhân viên TK 64111: Chi phí lƣơng nhân viên bán hàng TK 64112: Chi phí bảo hiểm cho nhân viên bán hàng TK 64113: Chi phí công đoàn cho nhân viên bán hàng  TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý TK 64211: Chi phí lƣơng nhân viên quản lý TK 64212: Chi phí bảo hiểm cho nhân viên quản lý TK 64213: Chi phí công đoàn cho nhân viên quản lý [...]... CHƢƠNG 2: GI I THIỆU KH I QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Đ I TÁC MẶT TR I TOÀN CẦU A. I CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH Công ty cổ phần đ i tác mặt tr i toàn cầu A. I – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (g i tắt là công ty) đƣợc thành lập vào tháng 1 năm 2009 Đ i diện pháp luật: Ông Ko Ishikawa Tên Tiếng Anh chi nhánh công ty: A I Global Sun Partners Joint Stock Company Ho Chi Minh Branch Mã số thuế:... SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PH I TRẢ NGƢ I LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƢƠNG 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1.1.1 Các khoản ph i trả ngƣ i lao động 1.1.1.1 Kh i niệm các khoản ph i trả ngƣ i lao động Khoản ph i trả ngƣ i lao động là ngh a vụ hiện t i c a doanh nghiệp phát sinh từ sự kiện nợ ngƣ i lao động về tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng, bảo hiểm xã h i và các khoản ph i trả khác thuộc... 3: CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PH I TRẢ NGƢ I LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG T I CÔNG TY Đ I TÁC MẶT TR I TOÀN CẦU A. I – CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 3.1 TỔNG QUAN VỀ LAO ĐỘNG, TIỀN LƢƠNG 3.1.1 Lao động, tiền lƣơng: 3.1.1.1 Tình hình lao động:  Số lƣợng nhân viên: Ngày 31 tháng 10 năm 2015, t i công ty có 98 ngƣ i bao gồm cả nhân viên Việt Nam và nhân viên Nhật Bản BẢNG 3.1 BẢNG THỐNG KÊ NHÂN VIÊN... trả ngƣ i lao động TK 3341: Ph i trả công nhân viên TK 3348: Ph i trả ngƣ i lao động khác TK 334(1,8) - Các khoản tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng có tính chất lƣơng, bảo hiểm xã h i và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trƣớc cho ngƣ i lao động - Các khoản tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng có tính chất lƣơng, bảo hiểm xã h i và các khoản khác ph i trả, ph i chi cho ngƣ i lao động - Các khoản khấu... cấp các thông tin về lao động tiền lƣơng cho bộ phận quản lý một cách kịp th i 1.2 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PH I TRẢ NGƢ I LAO ĐỘNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 1.2.1 Chứng từ sử dụng  Hợp đồng lao động và các bản cam kết  Bảng chấm công: theo d i số ngày làm việc c a ngƣ i lao động  Bảng chấm công làm thêm giờ: theo d i số giờ làm thêm c a ngƣ i lao động  Bảng thanh toán lƣơng và các khoản trích theo. .. cu i năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết đƣợc in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay Trong kế toán các khoản ph i trả và các khoản trích theo lƣơng, kế toán tính các khoản ph i trả ngƣ i lao động và khoản trích theo lƣơng bằng phần mềm excel Về hạch toán, kế toán nhờ phần mềm Zeal hỗ trợ hạch toán bút toán tổng hợp vào phần mềm... thao tác khoá sổ (cộng sổ) trên phần mềm Zeal và lập báo cáo t i chính bằng phần mềm Excel theo mẫu riêng c a công ty Việc đ i chi u gi a số liệu tổng hợp v i số liệu chi tiết đƣợc thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã đƣợc nhập trong kỳ Ngƣ i làm kế toán có thể kiểm tra, đ i chi u số liệu gi a sổ kế toán v i báo cáo t i chính sau khi đã in ra giấy Cu i tháng, cu i. .. thu nhập c a ngƣ i lao động Cụ thể:  Tiền lƣơng, tiền công là biểu hiện bằng tiền c a giá trị sức lao động mà ngƣ i lao động bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và đƣợc thanh toán theo kết quả cu i cùng Tiền lƣơng, tiền công c a ngƣ i lao động đƣợc xác định d a trên cơ sở số lƣợng và chất lƣợng lao động mà ngƣ i lao động đã đóng góp cho doanh nghiệp n i riêng và xã h i n i chung  Tiền thƣởng... doanh nghiệp bằng đƣờng bƣu i n Kế toán d a vào kết quả bƣu i n để hạch toán, thanh toán các khoản hƣởng trợ cấp cho nhân viên 1.1.3 Nhiệm vụ c a kế toán  Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lƣợng lao động, th i gian kết quả lao động, tính lƣơng và các khoản trích theo lƣơng, phân bổ chi phí lao động theo đúng đ i tƣợng sử dụng lao động  Hƣớng dẫn, kiểm tra các nhân viên hạch toán. .. N i dung  Các khoản trích theo lƣơng là các khoản trích theo tỷ lệ phần trăm (%) c a tiền lƣơng để hình thành các quỹ theo chế độ quy định nhằm đảm bảo l i ích c a ngƣ i lao động Bao gồm :  Quỹ bảo hiểm xã h i (BHXH) đƣợc dùng chi BHXH thay lƣơng trong th i gian ngƣ i lao động đau ốm, nghỉ chế độ thai sản, tai nạn lao động không thể làm việc t i doanh nghiệp, chi trợ cấp hƣu trí cho ngƣ i lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu a i chi nhánh tp hồ chí minh , kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu a i chi nhánh tp hồ chí minh , kế toán các khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đối tác mặt trời toàn cầu a i chi nhánh tp hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay